A. Lapinskas. Europos Taryba puola Lietuvą – ginkimės! (22)

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

Lygiai prieš dešimtį metų parašiau straipsnį „Apie Lietuvą nė vieno gero žodžio“ – apie Lenkijos užsienio reikalų ministerijos leidinį „Pranešimas apie lenkų padėtį užsienyje – 2009“, apžvelgusį padėtį trisdešimtyje pasaulio šalių, t.y. visame pasaulyje, kur yra reikšmingesnės lenkų bendruomenės.

Šalys buvo vertinamos pagal dviejų šaltinių: Lenkijos ambasados toje šalyje ir vietos lenkų organizacijų pateiktas žinias. Pasak leidinio visose apžvelgiamose šalyse lenkai gyvena normalų gyvenimą, galima sakyti, neblogai. Tačiau Lietuva pasaulyje Lenkijos vertinimu išimtis – tai lenkams baisiausia vieta žemėje.

Ir Lenkijos URM, ir Lietuvos lenkų organizacijos keikė Lietuvą kiek įmanydamos. Į tokią nežmonišką neapykantą atkreipė dėmesį ir pačios Lenkijos spauda. Netgi Lenkijos nacionalistų portalas www.kresy.pl pastebėjo mano straipsnį ir savikritiškai jo atpasakojimą pavadino „Lenkijos URM raportas tai terlionė“ („Raport polskiego MSZ to bazgranina“).

Tuomet minimą straipsnį baigiau žodžiais: „Ar tokia rašliava padės mūsų abiems tautoms kaimyniškai ir draugiškai gyventi? Būtų gerai, kad ir lenkų diplomatai Vilniuje apie tai susimąstytų“. Matyt, susimąstė, nes pastaraisiais metais tokių neapykantos leidinių Lenkijoje jau nepasirodo. Tačiau Lenkijos šovinistų vietą užėmė… Europos Tarybos Ministrų komitetas.

2019 03 27 jis priėmė Rezoliuciją CM/ResCMN(2019)4 dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje (patvirtinta Ministrų Komiteto 2019 m. kovo 27 d. vykusiame 1342-ajame ministrų pavaduotojų susitikime). Perskaitęs ją supratau, kad tai baisių 2009-ųjų Lenkijos užsipuolimų prieš Lietuvą tęsinys. Paklausite: negi taip gali būti? Pasirodo, gali, todėl iš karto cituoju tą rezoliuciją:

„Lietuvos institucijos, siekdamos dar labiau pagerinti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą, turi imtis šių priemonių: neatidėliotinų veiksmų reikalaujančio patarimo: Aktyviai konsultuojantis su tautinių mažumų atstovais, nustatyti visapusišką teisinę sistemą tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisėms ginti, kartu išlaikant atvirą ir visaapimantį požiūrį į Pagrindų konvencijos taikymo sritį“.

Čia minimi patarimai – tai pigi Europos Tarybos propaganda, sukurta Lietuvos lenkų organizacijų aiškinimų pagrindu, su jomis Europos Tarybos atstovai susitiko viešėdami Lietuvoje. Lietuvoje seniai jau veikia visaapimanti teisinė sistema tautinių mažumų teisėms ginti, pradedant Lietuvos konstitucija ir baigiant keliolika įstatymų, aprėpiančių visą tautinių mažumų gyvenimo būtį ir buitį.

„Imtis ryžtingų informavimo priemonių, skirtų tarp gyventojų paplitusių neigiamų stereotipų apie čigonus problemoms spręsti, ir rengti specialius mokymus, kuriuose dalyvautų mokytojai, policijos pareigūnai ir vietos administracijų darbuotojai; toliau veiksmingai užtikrinti vienodas čigonų galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą, būstą, sveikatos priežiūrą ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje, kartu skiriant ypatingą dėmesį čigonėms“.

Šių priemonių adresatas yra ne Lietuvos lenkai, bet čigonai, tačiau įsikarščiavę lenkai dažnai permeta minėtas čigonų bėdas į savo daržą ir tarkuoja Lietuvos valdžią ir visą Europą jau savo vardu, lyg patys būtų čigonai.

„Įvesti teisinę sistemą, susijusią su tautinių mažumų kalbų vartojimu bendraujant su administracinėmis institucijomis, privačiuose ženkluose ir topografinėse nuorodose, taip pat su vardų ir pavardžių rašyba oficialiuose dokumentuose, suderinti su Pagrindų konvencijos 10 ir 11 straipsniais“.

Teisinė sistema seniai jau įvesta. Tautinių mažumų gyvenamuose regionuose „nevalstybine kalba gauti prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka (t.y. be jokios diskriminacijos). Į lietuvių kalbą gautą prašymą ar skundą išverčia darbuotojas, kuriam pagal kompetencją priklauso nagrinėti šiuos dokumentus“.

Dar daugiau: „Kai asmuo nemoka kalbėti ar nesupranta valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, jį aptarnaujant turi dalyvauti darbuotojas, sugebantis versti į asmeniui suprantamą kalbą“ (Iš Šalčininkų, taip pat ir kitų Rytų Lietuvos savivaldybių taisyklių).

Privačiuose ženkluose ir topografinėse nuorodose tautinių mažumų kalbas vartoti jokių apribojimų nėra. O dėl pavardžių rašybos Pagrindų konvencijoje sakoma: „11 str. 1. Šalys įsipareigoja pripažinti kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę savo pavardę (tėvo vardą) ir vardą (vardus) vartoti mažumos kalba bei teisę į tai, kad jie būtų oficialiai pripažinti pagal Šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas“.

Betgi oficialiame konvencijos aiškinime sakoma: „Šalys gali vartoti savo oficialios kalbos abėcėlę, kai reikia rašyti tautinei mažumai priklausančio asmens vardą pagal jo fonetinę formą“. Tokia pati nuostata užfiksuota ir Lietuvos-Lenkijos sutartyje.

„Taikant įrodymais, o ne terminais pagrįstą pereinamojo laikotarpio priemonių politiką ir tautinių mažumų kalbų mokytojams suteikiant stiprų patariamąjį vaidmenį užtikrinti, kad vykdant švietimo reformą tautinių mažumų mokyklų moksleiviai nebūtų diskriminuojami; suformuluoti ir įgyvendinti konceptualų požiūrį į dvikalbį ar daugiakalbį ugdymą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei padėti tautinių mažumų vaikams integruotis aplinkoje, kurioje vartojama lietuvių kalba, ir atvirkščiai; apsvarstyti galimybę į galutinį pažymį, kuris yra svarbus stojant į universitetą, įtraukti tautinių mažumų kalbų egzaminų pažymius“.

Čia jau iš viso abrakadabra. Kas tai yra „įrodymais, o ne terminais pagrįsta pereinamojo laikotarpio priemonių politika“, iš kur ištraukta toji diskriminacija dėl tautinių mažumų moksleivių tautinės kilmės (tai Žmogaus teisių pažeidimas!), kokio dar reikia „konceptualaus požiūrio“ į dvikalbį mokymą, jei lenkiškų mokyklų proporcingai yra žymiai daugiau nei lietuviškų, o juk stojant į universitetą faktiškai svarbesnis yra valstybinės kalbos mokėjimas, o ne mažumos kalbos, deja, Rytų Lietuvoje valstybinė kalba Pagrindų konvencijoje minimo statuso dar nepasiekė.

Tokie yra rezoliucijos reikalaujami neatidėliotini Lietuvos veiksmai. Dar yra ir papildomi patarimai, kuriose išsigalvojimų yra ne mažiau. Pavyzdžiui, „mažumoms užtikrinti teisę į laisvą ir savanorišką tapatybės pasirinkimą per 2021 gyventojų surašymą“ (lyg to iki šiol nebuvo), „stiprinti Seimo kontrolierių įstaigos įvaizdį tarp tautinių mažumų“ (prie ko čia?), „persvarstyti tautinių mažumų kultūrų rėmimo sistemą“ (parama teikiama įstatymų nustatyta tvarka, lenkų frakcija Seime naujų įstatymų projektų nepateikė).

„Geriau nustatyti tariamo diskriminavimo ir etninio priešiškumo atvejus bei taikyti sankcijas“ (kokios sankcijos, jei diskriminacija tik tariama?), „numatyti  fonde atskirą finansavimo eilutę, skirtą tautinių mažumų žiniasklaidai“ (tarp fondui teikiamų projektų prioritetų yra „populiarinti Lietuvoje gyvenančių tautų etninės kultūros paveldą, skatinti jų kultūrinę, šviečiamąją veiklą, palaikyti tautų dialogą, įskaitant projektus nevalstybine kalba“ (negi viso to maža?).

„Skatinti savivaldybes kurti mechanizmus tautinėms mažumoms veiksmingai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose“ (dalyvauti puikiausiai gali be jokių papildomų mechanizmų, tą pripažįsta ir pačios mažumos).

Ką gi daryti? Ginti Lietuvą Europos Taryboje turbūt beviltiška, nes ETPA tikriausiai nežino tikrosios neiškraipytos padėties Lietuvoje, pagaliau mūsiškiai delegatai turbūt nėra iš sugebančių ją ginti. O pats Užsienio reikalų ministras kažin ar tuo užiims. Kas lieka? Reikia susitikti su Lietuvos lenkų nevyriausybinėmis organizacijomis (jų net 66!), teikiančioms iškraipytas žinias Europai, ir pasakyti jiems: „nešmeižkite savo tėvynės Lietuvos, priešingai – ginkite ją nuo melo!“.

O ką tik atsiradę Lietuvos lenkai ministrai, įsijungę į valdžios koaliciją ir tuo pačiu įpareigoti jau tikrai ginti Lietuvą, irgi turėtų paraginti savo tautiečius neieškoti priekabių, bet prisijungti prie kilnios tėvynės gynimo veiklos.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Bartas:

  Tai labai gerai. Jei Lietuva privalo (pagal EU) gerinti tautinių mažumų gyvenimą, tai LR lai užsiima tiktai tautinėmis mažumomis. Totoriais, karaimais, čigonais, o “lenkai” prie ko?
  Kita bėda, kaip pastebima, nėra kam ginti Lietuvos. Čia rimta.

  • Antanas:

   Gerb. Bartai, žvilgtelėk, Tamsta, į pagrindinį mūsų valstybės įstatymą – LR Konstituciją ir pamėgink surasti ten nors vieną žodį apie TAUTINES MAŽUMAS. Kiek atsimenu, ten parašyta tik apie TAUTINES BENDRIJAS. O kaip su tom tautinėm mažumom? Tai kad jų Lietuvoje nėra!!! O “lenkai ant Lietuvos” negali būti net tautine bendrija, nes lenkai gyvena Lenkijoje, o tie mūsų “lenkai”, pasak akad. Z. Zinkevičiaus, tai nutautėję lietuviai ir gudai.

 2. Antanas:

  Kad tie “lenkai ant Lietuvos”, Lenkijos nacionalistai ir ES liberastai ieško dantų ten, kur jie neauga, tai čia ir paskutiniam kvailiui aišku. Neaišku tik, ar Lietuva yra suvereni valstybė, turinti savo valdžios institucijas. 🤔

 3. senasis druvis:

  Kai stebi Lietuvos užsienio politiką, savo piliečių, ar užsienyje gyvenančių lietuvių atžvilgiu, tai vaizdas susidaro liūdnas, kaip Lietuvos futbolo komanda. URM užpakalį spardo kas tik netingi, – lenkai, rusai, žydai. Eilėn mušti pendelį rikiuojasi ET remiami čigonai, tuoj sulauksim ir vokiečių. Viską apibendrinus norisi duoti keletą patarimų URM ir Prezidentui:
  1. Aiškiai suformuoti tautos ir tos tautos gynimo, bei atstovavimo interesų ribas, taip pat ir užsienyje bei laikinai okupuotose baltų žemėse (minty turint visą šiandieninę Kaliningrado sritį)
  2. Aiškiai suformuoti baltų – prūsų, kaip mūsų tautos dalies, piną atstovavimą valstybiniu lygiu. (pvz reikalauti “veidrodinio principo” Lenkijoje gyvenančių prūsų tautinės bendrijos registravimo klausimu, prūsų kalbos užtikrinimo “nuo darželio iki universiteto” politikos užtikrinimo. Ir tik įvykdžius šias sąlygas būtų galima grįžt prie kitų klausimų sprendimo, taip pat Lietuvoje.
  3. Lietuvių bendruomenėse užsienyje, URM iniciatyva steigti prūsiškai kalbančių ir norinčių prūsiškai kalbėti mokymus ir skyrius (prioritetinėmis laikyti bendruomenes Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, JAV) aiškiai laikant tai Lietuvos valstybės interesų sritimi.
  4. Sustiprinti Prūsijos ir Jotvingijos žemių, genčių, istorijos, savasties, religijos tyrimus valstybiniu mastu (kaip dabar turime judaistiką), integruojant tai kaip vienos mūsų tautos bendrą praeitį, įskaitant įsimintinų datų, mūšių vietų paminėjimus ir t.t. URM aktyviai dalyvaujant.
  5. Vastybės lėšomis įkurti Aisčių Institutą, praeities, religijos, kalbų (įskaitant sanskrito, kaip bendrosios prokalbės) tyrimams ir mokymui, žodinio paveldo tyrimams (dainoms, giesmėms, jų teksto tyrimams, laikotarpio bei geografijos nustatymams bei klasifikacijai, Genčių, jų lokalizavimui, migracijoms ir istorijai tirti. Užsienio archyvų tyrimų skyriaus steigimas, svarbiems bendros tautos praeitiems tyrimams, valstybių įsikūrimo ir žlugimo faktams rinkti ir tirti.

  • mociute:

   Puikus Jusu komentaras – pasirasau po kiekvienu cia parasytu zodziu!

  • Žemyna:

   Pasaulyje Tautine mažuma yra lietuviai, todėl valstybės rūpestis ir griežtos apsaugos priemonės turi būti skiriamos būtent lietuvių kultūriniam paveldui išsaugoti.
   Mūsų atstovams būtina kreiptis į UNESCO bei kt. tarptautines organizacijas, kūrusias TMAPK, kad atkreiptų SPECIALŲ, SUSTIPRINTĄ dėmesį į tautas, dėl savo geopolitinės padėties sumažėjusias iki pavojaus išnykti, nes per amžius gyveno agresyvesnių ar galingesnių tautų apsuptos, jų pakraščius nuolat tirpdė stipriosios kaimynės, kitataučių infiltracija per sieną, okupantų kolonistai.
   Dėl perdėm politkorektiškai suformuluoto TMAPK teksto, suinteresuotosios jėgos manipuliuoja jų pašonėje esančioje mažoje šalyje užsilikusiais (specialiai paliktais?) kolonistais, okupantų nutautintais pakraščių gyventojais. Siekdami ĮTEISINTI OKUPACIJOS LAIKŲ PALIKIMĄ (okupanto įneštą ir smurtu diegtą kalbą bei vietos gyventojų naują „tautybę”), sau prisiskiria skriaudžiamų TM vaidmenį.
   Manipuliatoriai nutyli TMAPK pastabas apie ATVYKĖLIUS*, apie istorinę santykių su kaimynine tauta patirtį, apie NETURINČIAS SAVO nacionalinės valstybės TM, o UNESCO ir kt. „nepastebi”, PAVOJINGAI VĖLUOJA reaguoti į tai, kad fizinės agresijos priemones jau seniai papildė ir hibridinio, minkštojo poveikio priemonės**.
   Taigi, jei UNESCO ir toliau nereaguos į tai, kad TMAPK tapo buvusių okupantų AGRESIJOS įrankiu, padedančiu jiems toliau vykdyti nebaigtą darbą, kursto šalyje tarpusavio nesantaiką, tada išvada viena – UNESCO, užsidėjusi TM ir jų ŽT gynėjos kaukę, KOLABORUOJA su OKUPANTAIS – sąmoningai ar nesąmoningai! Ji turi prisiimti sau ir savo aplaidumo nuopelnus dėl okupuotų Krymo, Užkaukazės, R. Ukrainos! Taigi, pabuskite, TM bei ŽT gynėjai. Ar nepastebėjote, kad jūsų Generalinis Štabas jau seniai persikėlė į kitus rūmus?

   _____________
   * Būtina išaiškinti UNESCO, kad hibridinio karo laikais atvykėliai yra ne tik kolonistai, kt.imigrantai. ATVYKĖLĖ yra ir OKUPANTO KALBA! O kai ji naudojama kaip ginklas „pramušti” sau TM teisę, tada ji jau nebe kalba, o hibridinio karo ginklas.
   ** Todėl nebūtina iš karto siųsti kariuomenės „TM” apginti. Pirma reikia suformuoti pasaulio visuomenės nuomonę apie nacizmą mažoje šalyje, apie „pažeidžiamas” ŽT, ir per „TM teisių įgyvendinimą” okupuoti teritoriją. O tada, kaip ir Ukrainoje, galima gelbėtojų korpusus įvesti – kad užtikrintų TM ŽT…

  • Žemyna:

   Papildau pr. komentarą:
   P. S.: tik dėl to, kad UNESCO nereaguoja, kaip TMAPK veikia tikrovėje, KĄ ji apsaugo – ar tikrai apsaugo mažąsias, nykstančias senąsias pasaulio tautas nuo tolesnio jų naikinimo, tapo galimas toks ciniškas TMAPK rekomendacijų iškraipymas, kaip, pvz., kamieninės tautos mokyklos uždarymas, kadangi valdžią į savo rankas perėmę LT pasienių kalbos kolonistai siekia galutinai nutautinti pasienio gyventojus (nepaliekant jiems galimybės įgyti vidurinį išsilavinimą gimtąja k.), ir agresyviai vykdo šią galingos kaimyninės valstybės aktyviai remiamą politiką.
   Taigi, būtent TMAPK pagalba VALSTYBĖS SIENOS PAVERČIAMOS FIKCIJA, nes realiai buvusią okupuotą teritoriją valdo buvusi okupantė, savo viešinamu šmeižtu dezinformuojanti pasaulio visuomenę. Žinoma, jų valdžia teritorijoje, į kurią buv. fizinė okupantė reiškia pretenzijas, nematoma, hibridinė, ir visa „paremta TM ir ŽT“. Mosuodama TM vėzdu, kaimynė grubiai pažeidžia TMAPK, nes Konvencija nustato, jog net ir tikrųjų TM (ne okupantų palikuonių!) gyvenamoje teritorijoje negalima įgyvendinti TM pageidavimų valstybės KAMIENINĖS tautos interesų ir poreikių sąskaita. Beje, taip pat ir finansinių interesų – jei „dėl finansų trūkumo“ nuspręsta uždaryti mokyklą, tai NE KAMIENINĖS tautos sąskaita finansai turi būti taupomi, ne ši mokykla turi būti uždaroma! Taip pat Konvencijoje pabrėžiama, jog valstybė TM (tikrųjų, ne kitataučių grupių) apsaugos priemones įgyvendina TIK tokiu atveju, JEI tam turi finansinių galimybių, ir tik tokiu mastu, kiek PAJĖGIA.

 4. Išties:

  Straipsnio autorius Gerb. A.Lapinskas pateikė teisingas ir prasmingas įžvalgas.Ačiū Jam.Lenkijos politikai ,intelektualai yra labai įtakingi ne tik Europos Taryboje,bet ir kitose europinėse organizacijose,institucijose,pvz.Vatikane.Kovo 11-osios Lietuvos politikai,kultūros veikėjai-jų dauguma- nesugeba tinkamai atstovauti Lietuvos interesams,- šiuomet ypač tuo pasižymi Užsienio reikalų ministras, Seimo vadovas, kai kurie iš jų jau gavo aukštus Lenkijos apdovanojimus.O dėl naujų nacionalistinės Tomaševskio partijos teikiamų kandidatų į ministrų postus / deja, tam poritarė ir Prezidentas G.Nausėda/ galima pasakyti tai,kad jie turėdami ,,Lenko kortą” jau yra įparegoti nekenkti Lenkijos interesams,- tad ,kaip jie deramai gali atstovauti Lietuvos reikalams. Visa tai graudu.

 5. Žemyna:

  TV reportažuose apie Vėlyvio bylą gražia lenkų k. liudijo tos bažnyčios parapijiečiai.
  Tik mano ausyse tų žodžių skambesys į visai neprastą rusišką skambesį transformavosi (gal nesveikuoju) 🙂

 6. Tvankstas:

  Puikus straipsnis, kaip visada gerb. A. Lapinskas liūtu gina Lietuvą ir lietuvių tautą, kalbą.
  Noriu plačiau pasisakyti, parodyti giluminius ryšius, kodėl taip puolama Lietuva ir lietuvių tauta, kalba.
  Mes puikiai žinome, kad ž…-bolševikų perversmas 1917 m.ir jo pasekmės iki šiandien – tai neginčijamas komunisto žodis, šiandien persidažęs į liberalą.
  Pasaulinė revoliucija 1919 m. Kominterne V. Lenin žodžiais turi kurti JEV (Jungtines Europos Valstijas). Tas įgyvendinama iki šiandien.
  1939 m. -1945 m. pasaulinės revoliucijos žingsniai sustojo ties vakarine socializmo stovyklos siena.
  Visi dokumentai, taip pat pagaminti Lubiankoje, naudojami mažas valstybes ir tautas užgniaužti, kad tik nesugalvotų burnoti prieš klastotes.
  Lietuvoje 1940-41 m. ž…. sudarė apie 80-90 nuošimčių socializmo kūrėjų LKP ir LLKJS gretose (žr. Solomon Atamuk atsiminimus, išleistus 1990 m.), trėmimams vadovavo ir vykdė 8 ž…. ir 1 lietuvis (A. Guzevičius).
  Pokaryje socializmą kūrė vėlgi didele dalimi ž…., kurie vėliau pasitraukė į Pažadėtąją Žemę ar USA.
  Bendras vardiklis buvo tas, kad lietuvis, nepritariantis ar dvejojantis socializmu – kibucu, buvo vadinamas fašistu, buržuaziniu nacionalistu.
  Ta pati retorika buvo naudojama ir eurokomunistų Vakaruose, kaip buvusių Komintern agentų, neabejotinai ir likusių.
  Kas kūrė ES, kas buvo tie ‘minčių valdovai’ ?
  A.Spinelli, Italijos eurokomunistas, C. Schmitt, NSDAP žymiausias teisininkas, A. Kojeve (Koževnikov), drg. Stalino garsiakalbis Paryžiuje, kur dar NKVD/MGB/ KGB išlaikomas J.P. Sartre, išugdęs šviesuolį Pol Pot.
  Dar 19 amžiuje prasidėjęs Europos valstybių jungimas O. Bismarck ( motina – Mencken) Vokietijos pavyzdžiu, siekiant sunaikinti mažas tautas, ne tik pasiteisino, bet ir įsigaliojo kaip didžiųjų valstybių tarptautinėje politikoje, labai puikiai pasireiškusioje W.Wilson tezėse 1919 m., vėliau dėl Lenkijos užimto Vilniaus, kai D.Britanijos ir ypatingai Prancūzijos diplomatija krito kržiumi prieš galimą Lietuvos kariuomenės įžengimą į Vilnių po Giedraičių ir Širvintų laimėjimų.
  Tas pat išliko iki šiandien – mažos valstybės ir tautos turi būti suvirškintos didžiųjų.
  Iš persidažiusio partinio – ūkinio aktyvo buv. soc. kibuco valstybėse šiandien matome susispietusį G. Soros vadeliojamoje Open Society, jau išpažįstančioje tik paskutinį tikrąjį tikėjimą – liberalizmą, kaip visuomenės sifilį, siekiant sugriauti mažų valstybių pasipriešinimą ištirpdyti ES katile.
  Visa ta pati retorika apie lietuvius kaip ‘fašistus’ mar buržuazinius nacionalistus’, ar ‘nacionalistus’, mes jau girdime nuo 1940 metų, tai nieko naujo, tuo labiau tai aštriai buvo išsakoma ir iš Maskvos 1988-91 m., kaip ir Jedinstvo su M. Burokevičiumi, taip ir dab. liberalų ar leftistų ( jei pakeitė suknelę, tai išliko ta pati kekšelė) – matome begalines gretas apie Open Society, kuriems Lietuva ir lietuvių tauta smirda.
  Mes negalime nieko kito girdėti iš LŽB ar kitų organizacijų USA ar Pažadėtoje Žemėje, taip pat iš tų kraštų politikų.
  Tai ko stebėtis, kad lietuvius patriotus vadina ‘fašistais’ ar nacionalistais sorošininkai, LŽB, jei jų visų šaknys iš 1917 m. perversmo viešpačių
  Lenkija, jos besipriešinanti šiandien valdančioji dalis, taip pat labai puolama minėtų sluoksnių ir Open Society bernelių ir mergelių savo šalyje, neturi visiško supratimo, kad tik vieningi būdami galime atsilaikyti, bet tada Lenkijai reikia atsisakyti imperialistinės kresų politikos, vykdyti J.Mieroszewski 1974 m. duotas nuorodas santykiuose su Lietuva, Baltarusija, Ukraina.
  Kaip buvome 1940 -1953 m. VIENUI VIENI, taip ir likome tokiais pat šiandien, kaip tada tautos runkeliai (tautos elito supratimu) gynė Lietuvą, taip ir dabar tokie patys runkeliai gina Lietuvą, niekur neturėsiantys užtarimo, pagalbos, nebent tik iš kaimynų, nusprendusių ir save gelbėti sutartinai.

 7. Ir vėl, kaip paprastai, kaip ašarotojos Žečpospolitos laikais, Lapinskas šiandien Lenkijos ašaras – bėdas lyg niekur nieko krauna ant Lietuvos pečių, užuot pasakius Lenkijai “ate”,- mums jūs nereikalingi, mums jūsų nebėra kokiam 100-ui metų. Vilnius mūsų, Klaipėda mūsų, Minskas su mumis, – pašvilpkite…

 8. Skalvis:

  O gal išvalom Vilnių nuo visko, kas nesižiūri ant lenkiško paso ir atiduodam lenkams ? Gal tada nebepuls ? O tai dar ir nuo rusų negins ….

  • Žemyna:

   Neapsigaukite, tamsta. Nuo rusų Lietuvos teritorijoje jie ne lietuvius, o save, savo teritoriją nuo suniokojimų gins, ir iš visų jėgų stengsis, kad Lietuvoje prasidėjęs, mūšis čia ir baigtųsi. Lietuva joms abiems – plati fronto linija, kur „есть где разгуляться”.

 9. jonas:

  juokaujate, gerb. Anatolijau- naujai paskirti LLRA atstovaujantys ministrai gins Lietuvą ES instutucijose? Taigi iki šiol būtent jie dergė Lietuvą

 10. Antanas:

  Manau, lietuviai Lietuvoje taip pat nelabai gerai jaučiasi. Esant bendram blogiui, mažumos tiesiog taip išlieja savo nepasitenkinamą valdžia kitose srityse. Mums tiesiog reikia sulyginti verslo sąlygas su Lenkija, kad turėtume mažiau grėsmių ne tik iš užsienio, bet ir šalies viduje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: