S. Kasparavičius. Pilėnų pradžia – Medvėgalyje (15)

Bilionių piliakalnis | Dail. K. K. Šiaulytis

Bilionių piliakalnis | Dail. K. K. Šiaulytis

Legenda tapęs Pilėnų pilies gynėjų pasipriešinimas kryžiuočių riteriams buvo ir toliau lieka reikšmingas Lietuvos įvykis. Pilėniškių pasiaukojantį žygdarbį aprašė ne vienas istorikas, jį rašytojai įamžino grožinėje literatūroje, sukurta opera „Pilėnai“.

Praėjo jau beveik 700 metų nuo tos 1336 m. šaltos žiemos dienos, kai kartu su visais gynėjais liepsnose žuvo apdainuota legendinė pilis. Iki pat šiol, tiksli Pilėnų pilies buvimo vieta dar nėra išaiškinta. Tačiau dėl vieno teiginio istorikai jau nebesiginčija – ji buvo Žemaitijoje. Tos nuomonės laikėsi dar M. Valančius ir S. Daukantas. Istorijos mokslų habil. dr. A. Nikžentaitis teigė, kad Trapėnų žemė galėjo būti Nemuno žemupyje tarp Seredžiaus ir Veliuonos arba centrinėje Žemaitijoje, dabartinių Raseinių ir Šilalės r. teritorijose. Didesnė tikimybė, kad Trapėnų žemė buvo būtent šioje teritorijoje. Duomenų padidina apie Pilėnų gynėjų vadą Margirį aptarimas, jo rezidencijos lokalizavimas centrinėje Žemaitijoje (A. Nikžentaitis, Trapėnų žemė, Žemaičių praeitis, I d. V. 1990, p. 93–99). Kad Pilėnai buvo Žemaitijoje, teigia ir vokiečių istorikas Johanas Foigtas (J. Voigt, Geschite Preussens, Kenigsberg, 1830, S. 535). Jis taip pat teigė, kad pilis buvo prie Pilionių, turėdamas mintyse Bilionių piliakalnį Šilalės r., Bilionių sen. Bilionis vietiniai gyventojai kartais vadina Pilioniais (I. Noreika, Apie Pilėnus, ŽMA mokslinis archyvas), kuriuos galima tapatinti su legendiniais Pilėnais.

Bilionių piliakalnis, dar vadinamas Šventkalniu arba Švedkalniu, yra didelėje aukštoje kalvoje į pietus nuo Šventpelkės, per kurią teka Rungio upė. Viršutinė aikštelė – 57 m ilgio ir 37 m pločio. Piliakalnis primena laiptuotą piramidę. Kalvos pietiniame šlaite yra kultūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi.

Tiesia linija nuo Ragainės iki Bilionių yra 65 km. Jonas Basanavičius, aprašydamas Pilėnų tragediją, rašė, kad ši pilis „riogsojo ne per toli nuo rubežiaus su kryžiokais“ (J. Basanavičius, Rinktiniai raštai, Vilnius, 1970). Kadangi žygis į Pilėnus vyko žiemos viduryje, tai iš tų 65 km. 37 km galima buvo keliauti užšalusia Jūros upe. Aprašyti kryžiuočių žygiai į Pilėnus ir į Medvėgalį yra labai panašūs. Vienas ir kitas vyko tuo pačiu metų laiku, tą patį vasario mėnesį. Į Pilėnus – 1336 m. vasario 25 d., o į Medvėgalį – 1329 m. vasario 1 d. Panašu, kad abu žygiai vyko ir tuo pačiu keliu išnaudojant sėkmingo žygio patirtį į Medvėgalį. Medvėgalio piliakalnis yra tik už 6 km į šiaurės rytus nuo Bilionių (spėjamų Pilėnų) pilies kalvos. Yra pagrindo manyti, kad Pilėnų tragedijos pradžia yra 1329 m., kai kryžiuočiai nugalėjo Medvėgalio pilies gynėjus, o kunigaikštis Margiris pralaimėjo dvikovą su Čekijos karaliumi Jonu Liuksemburgiečiu.

Į Medvėgalį kryžiuočiai traukė užšalusia Jūros upe. Pasiekę Medininkų žemę, jie sunaikino Kvėdarnos piliakalnį. Pakeliui aplenkė vieną stiprią pilį netoli Medvėgalio, kadangi jie žygiavo paimti Medvėgalio pilį, kuri tada buvo Medininkų žemės centras. Petras Dusburgietis mini, kad 1314 m. Medininkai buvo valsčius (Genienė Z., Genys J. Dėl Varnių – Medininkų istorijos, Žemaičių praeitis, II d. Vilnius, 1993, p. 63–64). Anot H. Lovmianskio, Medininkų žemės centras buvo Medvėgalis (Žemaičių praeitis, II d., 1993, p. 63), o pilies valdovas galėjo būti kunigaikštis Margiris. Mūšis prie Medvėgalio buvo pralaimėtas. Po jo apkrikštyti tos pilies 6000 žmonių (Nezabitauskas A. Prūsijos ir Livonijos kronikos, ŽMA GEK 26. 072, p. 22). Tarp jų galėjo būti apkrikštytas ir kunigaikštis Margiris. Kryžiuočiai, pasiekę pergalę, nebuvo linkę pasigailėti žmonių, todėl masinio krikšto atvejis rodo, kad galėjo įvykti paliaubos. Kronikos mini 1329 m. prie Medvėgalio įvykusią Margirio dvikovą su Čekijos karaliumi Jonu Liuksemburgiečiu. Čia sakoma „jei karalius Margiris pralaimės – pasitrauks į „Ikainius“ ir daugiau su krikščionimis nekariaus“ (Žemaičių praeitis, I d., Vilnius, 1990, p. 97–98). Čia Margiris tituluojamas karaliumi. Suprantama, kad Čekijos karalius nestojo į dvikovą su kažkokiu smulkiu kunigaikštuku. Jis kovėsi su svarbiausia to krašto figūra – Medininkų žemės valdovu, įvardytu karaliumi. „Čekijos karalius Jonas nugalėjo (prosternitur) drąsiausią iš lietuvių…“ (Žemaičių praeitis, I d., Vilnius, 1990, p. 98). Yra pagrindo manyti, kad po pralaimėtos dvikovos Margiris priėmė karaliaus Jono sąlygas krikštytis ir su krikščionimis daugiau nekariauti, todėl liko gyvas o tūkstančiai žmonių buvo pakrikštyti. Medvėgalio pilis sugriauta. Apie tai, kad Margiris gynė Medvėgalį, mini ir V. Pašuta (Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas, Vilnius, 1971, Nr. 2, p. 32).

Tikėtina, kad 1329 m. likęs gyvas Margiris po pralaimėto mūšio iš savo valdų nepasitraukė. Po to jis galėjo apsistoti už 6 km nuo Medvėgalio stovėjusioje Bilionių – spėjamų Pilėnų pilyje.

1336 m. žiemą, pasinaudoję sėkmingo žygio į Medvėgalį patirtimi, magistro Ditricho fon Altenburgo vadovaujami, kryžiuočiai patraukė į Žemaitiją. Tuo pačiu metų laiku, tą patį vasario mėnesį, tuo pačiu keliu, pas tą patį karalių Margirį – išdavusį krikšto įžadus.

Kronikininkas Volfenbiutelis (Wolfenbuttel) rašo, kad žygyje į Lietuvą dalyvavo 200 brolių ir 6000 ginkluotų vyrų. 1336 m. vasario 25 d., sekmadienį kryžiuočius į Trapėnų žemę (in terra Trappen) užkariauti Pilėnų pilies (castrum Pillenen) išvedė magistras Ditrichas fon Altenburgas. Kronikininkas dėsto, kad „pamatę kryžiuočių kariuomenę netikėliai buvo išgąsdinti, nesitikėdami pilies apsaugoti, sumetė į ugnį begalinius turtus ir patys išsižudė. Tada karalius Margiris didelių savo karių skydų pridengtas, nubėgo į kažkokią slėptuvę, perdūrė ir įmetė į ugnį savo žmoną. Tokio liūdesio paveikti netikėliai palenkė savo sprandus ir karalius Margiris visus išžudė, po to jis pats tuo pačiu ginklu nusižudė ir taip Prūsijos ir krikščionybės labui Pilėnų pilis buvo išgriauta, iš kur parsigabeno belaisvių ir didelį grobį“. (A. Nezabitauskas, Lietuvos pilys XIII–XV a. Prūsijos ir Livonijos kronikos, p. 229. ŽMA, GEK 26.072). Yra rašoma, kad žygio į Medvėgalį metu kryžiuočiai aplenkė vieną netoli stovėjusią stiprią pilį. Kadangi Bilionių piliakalnis yra pakeliui – tik už 6 km į pietus nuo Medvėgalio, būtent Bilioniai ir galėjo būti minima aplenktoji pilis. Išanalizavę 1329 m. sėkmingo žygio į Medvėgalį aplinkybes, kryžiuočiai, pasinaudoję patirtimi, galėjo nuspręsti užimti netoliese buvusią stambią pilį. Ir dar viena aplinkybė – sugriovus Pilėnus, prasidėjo žygiai į Kaltinėnus. Matyt, Pilėnai buvo nepalanki kliūtis, o Medvėgalio pilis kažin ar buvo atstatyta po sunaikinimo. Sunku patikėti, kad stambi Bilionių pilis galėjo išlikti kryžiuočių nepaliesta, kai aplink buvusios pilys buvo pultos po kelis kartus. Nuo Ragainės, Jūros upe, pakeliui link Bilionių, Gedimino pilis, buvusi netoli Kvėdarnos, kryžiuočių buvo pulta 1317, 1324, 1330 metais. Aukaimio pilis – net keturis kartus 1285, 1300, 1302, 1305 m., Pūtvė – 1307 metais. O Medvėgalis, jau praėjus Bilionius, toliau į šiaurę – 1316, 1329 m., kiek toliau Girgždūtė – 1314 metais. Garsusis Medininkų mūšis, įvykęs 1320 m., pasibaigė žemaičių pergale. Tai verčia susimąstyti, o kodėl ant kryžiuočių kelio nuo Nemuno į šiaurę buvusi išvaizdi ir stambi Bilionių (galimai Pilėnų) pilis galėjo likti nepaliesta? Kai tuo tarpu aplinkinės pilys buvo imamos po kelis kartus. Labai tikėtina, kad Bilionių – Pilėnų pilis 1336 m. vieną kartą buvo imta ir nutildyta visiems laikams. Kas bebūtų drįsęs po tokios tragedijos pilį atstatyti?

Legendine asmenybe privalu laikyti ir Pilėnų kunigaikštį Margirį, kuris, matyt, tuo laiku buvo Žemaitijos žemių centro Medininkų valdovas. Medininkų reikšmę Žemaitijai patvirtina ir vėliau juose įsteigta didžiulė Žemaičių vyskupystė. Ne atsitiktinai 1329 m. į Žemaitijos centrą Medvėgalį traukė kryžeiviai iš visos Europos, vedami žymaus Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio. Tai parodo žygio reikšmę ir Medvėgalio pilies svarbą. Apie kunigaikštį Margirį istorikas A. Nikžentaitis pažymi: „šiuo metu neabejotinai aukšta Pilėnų gynėjų vado kilmė „kietasprandžiai“ žemaičiai gavo ypatingą vietininką, Gedimino brolį Margirį“. (A. Nikžentaitis, Gediminas, V. 1989, p. 97). Žemaitijoje, netoli Kvėdarnos, yra ir jau minėtas Gedimino piliakalnis. Kunigaikštis Margiris (vokiškai – Marger, lietuviškai – Margalis, Margis) vadovavo Pilėnų gynybai. Šaltiniai rodo, kad ir 1329 m. Medvėgalio pilies gynybai vadovavo tas pats Margiris. Bilioniai (Pilėnai) ir Medvėgalis buvo Biržulio – Lūksto piliakalnių gynybinės sistemos sudedamoji dalis. Tai įrodytų, kad gretimos pilys, iškilus pavojui, telkėsi bendrai gynybai, o Bilioniai ir Medvėgalis buvo artimi kaimynai.

Manoma, kad po pralaimėto mūšio 1329 m. sugriauta Medvėgalio pilis nebebuvo atstatyta. Galima prielaida, kad Margiris galėjo persikelti į netoliese esančią Bilionių (Pilėnų) pilį, kuri buvo nė kiek nemažesnė, negu Medvėgalis, bet pastebimai naujoviškesnė, modernesnė, galimai ir labiau įtvirtinta. Po pergalingo 1320 m. Medininkų mūšio Žemaitijoje, suaktyvėjo ir žemaičių žygiai į Vokiečių ordino valdas. Žemaitija tapo nuolatinių nuožmių kovų su ordinu arena. Tik po 1336 m. pralaimėto mūšio Pilėnuose, žemaičiai nustojo puldinėti Vokiečių ordiną. „Žemaičiai nustojo puldinėti Vokiečių ordiną ir ėmėsi gynybinės taktikos“ (J. Vaičenonis, Lietuvos karyba, Kaunas, 2011, p. 36). Tai parodo ką Žemaitijai reiškė pralaimėtas mūšis Pilėnuose ir kokios viso to pasekmės. Kryžiuočių kronikos mini, kad į Pilėnų pilį buvo subėgę daugiau kaip 4000 „netikėlių“ iš „keturių žemių“. „Netikėliai“ – tai pažeminti Pilėnų gynėjai, o iš „keturių žemių“ – tai svarbi žinia, kurią reikia suprasti, kad mūšyje dalyvavo kariai iš keturių žemių. Iš „keturių žemių“ reiškia, kad pilis nebuvo užpulta netikėtai, bet pasipriešinimui buvo sutelktos pajėgos iš keturių žemių. Kronikose rašoma, kad pasipriešinimas buvo stiprus, kryžiuočių teigimu, šturmas „truko kelias dienas be pertraukos su visa galybe“. 1336 metų vasario 25 dieną kryžiuočiai pradėjo Pilėnų šturmą. Jis „truko kelias dienas be pertraukos su visa galybe“ (Nezabitauskas A. Prūsijos ir Livonijos kronikos. ŽAM GEK 26.072, p. 231). Gynybai vadovavo „karalius Margiris“. Čia Margiris taip pat tituluojamas karaliumi, kaip ir Medvėgalyje 1329 metais.

Įnirtingas kryžiuočių puolimas palaužė Pilėnų gynėjų jėgas. Reikia manyti, kad valdovas Margiris nebuvo užmiršęs prie Medvėgalio Čekijos karaliui Jonui Liuksemburgiečiui ir kryžiuočiams duoto pažado, kurio netesėjo, o kartu ir sulaužyto krikšto įžado. Dabar Pilėnams, kaip ir tada Medvėgalyje, vėl grėsė pralaimėjimas. Kunigaikščio garbės išsaugojimas ir iš kryžiuočių pusės gręsianti rūstybė, privertė Margirį priimti valdovo garbės vertą sprendimą. Tai ir lėmė, kad Pilėnuose įvyko tokia tragedija. Liepsnose žuvo pilies gynėjai, o kartu su jais ir buvęs prie Medvėgalio dabar Pilėnų vadas, Žemaitijos žemių valdovas, kunigaikštis Margiris. Galima suprasti, ką pasako ir kas slypi kronikų tekstuose. Užkariavę Pilėnus, kryžiuočiai parsigabeno belaisvių ir didelį grobį. Kryžiuočiai į Pilėnus žygiavo 200 brolių ir 6000 vyrų, o Pilėnuose buvo subėgę 4000 „netikėlių“. Tai – dideli mūšyje dalyvavusių žmonių skaičiai. Ilgas ir sunkus buvo pilies šturmas. Pilis sugriauta, kiek jos sugriauta, niekas nepasakys, nes anais laikais deginamos buvo visos šturmuojamos medinės pilys. Paimta belaisvių ir didelis grobis, reiškia, kad ne viskas buvo sudeginta. Visa tai rodo, kad Pilėnai ne buvo kokia nors maža, nuošali, netikėtai užpulta ir sudeginta pilelė. Margirio, iškilios asmenybės iš Gedimino giminės, Medininkų žemės valdovo, rangas nebūtų leidęs iš Žemaitijos centro pasitraukti į nuošalią, menką pilelę. O Medininkų žemės centras negalėjo persikelti kažkur toli. Reliausia galima prielaida yra ta, kad Margiris persikėlė į šalimais esančią Bilionių tvirtovę – Pilėnus. Visa situacija rodo, kad pagrįsta yra prielaida, jog Pilėnai tuo metu ir buvo krašto reikšmės pilis. Skaudus pralaimėjimas, nuožmi žūtis turėjo neigiamas pasekmes visai Žemaitijai. Dėl tos priežasties nutrūko ir žemaičių puolamieji žygiai į kryžiuočių ordino žemes.

V. Almonaitis ir J. Almonaitienė apie Bilionių piliakalnį rašo: „Stiprūs gynybiniai įtvirtinimai sako, jog jis tarnavo ir kovų su kryžiuočiais laikotarpiu XIII a. pab. – XV a. pr., jog čia tuomet stovėjo viena seniausių Laukuvos krašto tvirtovių. Istoriniuose šaltiniuose jokių žinių apie Bilioniuose stovėjusią pilį kol kas neaptikta“. Galima prielaida, kad stipriai įtvirtinta Laukuvos krašto tvirtovė ir galėjo būti istoriniuose šaltiniuose minimi Pilėnai.

Pilėnų ugnis užgeso. Laikas ir vėjai išnešiojo pelenus. Po kurio laiko kryžiuočių karo kelių į Žemaitiją aprašymuose (Wegeberichtuose) 1385 m. sudarytame 8-tame maršrute minima vietovė Wunpelawkin. A. Salys šią vietovę lokalizavo dabartiniame Bilionių kaime. Vytenis Almonaitis rašo: „Tačiau tokiu atveju būtina pastebėti, kad preliminari Vampialaukio vieta – tai faktiškai pietinė Bilionių piliakalnio papėdė. Taigi Vampialaukis buvo neeilinis kaimas, o galima sakyti, papilio gyvenvietė. Tiesa, aprašomu metu pilį greičiausiai jau buvo ištikęs Paršpilio ir Treigių piliakalnio tvirtovės likimas. Jeigu pilis būtų stovėjusi, vargu ar žvalgai būtų rekomendavę žygiuoti tiesiai į ją“. (V. Almonaitis, Laukuva, I d., Vilnius, 2005, 178 p.). Čia V. Amonaičio citatą galima papildyti, ir viskas atsistos į savo vietas. Kelių aprašymų laiku 1385 metais „pilį greičiausiai jau buvo ištikęs Paršpilio ir Treigių piliakalnio tvirtovės likimas“, taip pat ir 1336 metų Pilėnų (Bilionių) pilies tragiškas likimas. Nuo 1336 m. Pilėnų tragedijos iki 1385 m. kelių aprašymo buvo praėję arti 50 metų. Piliavietė, kurios vietoje buvo įvykusi siaubinga tragedija, per tą laiką galėjo būti spėjusi užaugti medžiais ir krūmais. Kryžiuočių žvalgai tarp panašių medžiais apaugusių kalvų piliavietės jau galėjo ir nebepastebėti. Tas faktas ir paliudija, kad 1385 metais pilies jau tikrai nebebuvo. Dėmesio vertas ir V. Almonaičio pasakymas, kad Vampialaukis buvęs neeilinis kaimas, o, galima sakyti, papilio gyvenvietė. Čia vėl klausimas, ar tas kaimas – tai netoliese esantys Bilioniai, ar kartu su Pilėnais sudegintas pietinėje papėdėje buvęs Vampialaukio kaimas. Bilionių piliakalnis dar vadinamas Švedkalniu, Šventkalniu. Švedkalnio pavadinimą reikia drąsiai atmesti, nes toks pavadinimas prilipo daugeliui piliakalnių ir kitų reikšmingų vietų. Net apie Girgždūtę pasakojama, kad ten buvusi švedų statyta pilis. Šventkalnis jau gali turėti gilią prasmę, nes po tragiškos pilėniškių ir pilies žūties ta vieta įtikinamai pretenduoja būti įvardyta ir likti šventa vieta, pavadinta Šventkalniu. Netoli piliakalnio yra ir Šventpelkė. Pilėnų tragedija sukrėtė net pačius žudyti ir plėšti ėjusius kryžiuočius, skelbusius, kad „geras netikėlis – negyvas netikėlis“.

Šalia Bilionių piliakalnio į vakarus, yra aukšta kalva. Jos papėdėje, santykinai aukštoje vietoje, yra vandens telkinys, galėjęs turėti funkcinę reikšmę. Kalvos viršūnė, panašu, formuota, nėra horizontalios aikštelės. Galima ir prielaida, kad kalne ar kažkur šalia galėjo būti ir kapai.

Šilalės raj. savivaldybės pastangų dėka 2017 m. rudenį Bilionių piliakalnyje prasidėjo archeologiniai tyrimai. Archeologas, Lietuvos piliakalnių tyrinėtojas, doc. dr. Gintautas Zabiela atliko pirminius tyrimus ir paskelbė pirmuosius darbo rezultatus: „2017 m. rugsėjo 25-spalio 7 dienomis Šilalės rajono savivaldybės iniciatyva, aktyviai prie darbų prisidedant Bilionių seniūnijai, Bilionių bendruomenei, buvo vykdyti Bilionių piliakalnio (Šilalės r., Bilionių sen.) archeologiniai tyrimai. Šis vienas gražiausių, iš šono primenantis laiptuotą piramidę žemaičių piliakalnis iki šiol nebuvo tyrinėtas, nors kai kas, pvz. S. Kasperavičius jame lokalizavo 1336 m. kryžiuočių sudegintą Pilėnų pilį, kurios vieta iki šiol nėra žinoma.

Bilionių piliakalnyje buvo tyrinėtos 2 vietos: aikštelės centras ir jos pietinė dalis, iš viso ištiriant 14 m2 plotą. Aikštelės centre aptikti tik kultūrinio sluoksnio likučiai, o štai pietiniame pakraštyje 10 m2 dydžio perkasoje 1-2 m storio kultūriniame sluoksnyje atsiskleidė visa sudėtinga šio piliakalnio istorija.

Piliakalnio įrengimo laikui nustatyti trūksta archeologinių radinių. Ant pirminio kalvos paviršiaus aptikti tik sudegusio rąstelio fragmentai. Pirmasis įtvirtinimas buvo moliu paaukštinti kalvos viršaus pakraščiai.

Piliakalnio aikštelės pakraštyje, stovėjusiame apie 1,7 m pločio statinyje, apkrėstame moliu, buvo įrengtas kapinynas. Tai unikalus atvejis Lietuvos piliakalnių istorijoje, kuomet kapinyno būta pačiuose įtvirtinimuose. Vienas greta kito buvo palaidota apie 10 (tiek kaulų koncentracijų pavyko išskirti tyrimų metu) sudegintų mirusiųjų. Jų gerai perdegę kauliukai supilti į maždaug 20-30 cm skersmens vos įgilintas duobutes. Kai kada šalia degintų kaulų pusračiu padėti smulkūs 6-7 cm skersmens akmenukai. Dauguma degintų kaulų visiškai sunykę, likę tik baltos kalcio juostelės. Įkapių kapuose nerasta, išskyrus vieną, kuriame buvo perlaužta bronzinė antkaklė dėželiniais galais.

Toje pačioje vietoje aptikti du išsiskiriantys degintiniai kapai su geležinėmis labai sunykusiomis įkapėmis. Jų prasčiau sudeginti kaulai (išliko didesni jų fragmentai) supilti į maždaug pusės metro ilgio plotelius. Į vieną kapą įdėtas įtveriamasis peilis ir įmovinis ietigalis rombo formos plunksna su briauna, į kitą – ilgas (27,5 cm) peilis. Šie kapai preliminariai datuojami IV a. Įdomu tai, kad šiuo metu Žemaitijoje gyvenę žmonės mirusiuosius laidojo nedegintus, o čia aptikti degintiniai kapai ir dar tokioje neįprastoje vietoje.

Vėlesni piliakalnio įtvirtinimai buvo medinės sienos, sutvirtintos moliu, kurios sudegė ir užvertė degintinius kapus. Gaisravietę žymi gausios anglys nuo sudegusių rąstų (jų fiksuota virš 10) bei sienos vidinėje pusėje stovėjusioje kažkokioje talpoje buvę grūdai. Tai vėl retas radinys Lietuvos piliakalniuose. Gaisro laikotarpiui nustatyti archeologinių dirbinių irgi nerasta.

Aiškiausias, tačiau prasčiausiai išlikęs yra viršutinis kultūrinis sluoksnis, žymintis XIV a. pilies gyvavimo laikotarpį. Tuo metu piliakalnis įgavo dabartinę išvaizdą, aikštelės pakraščiai paaukštinti užplūkiant molio sluoksnį, pilies gynybines sienas laikė dvi eilės įkastų stulpų, kurie dar buvo įtvirtinti akmenimis. Laikotarpį datuoja tokie radiniai kaip žiesta keramika ar geležinės ylos tordiruotu koteliu fragmentas.

Tyrimai parodė Bilionių piliakalnį esant Lietuvos ir žemaičių praeičiai pažinti labai įdomų ir turtingą objektą, iš kurio surinktą medžiagą dabar turės tirti specialistai. Kadangi šiais tyrimais buvo apimta tik labai maža piliakalnio dalelė, reikia galvoti ir apie tolesnes šių tyrimų perspektyvas.“ (Doc. Dr. Gintautas Zabiela, www.silale.lt).

Tyrimų pradžia parodė, kad piliakalnyje tikrai yra stovėjusi pilis, kad joje būta didelio gaisro, galimai buvusių karinių veiksmų pasekmė. Tyrimų pradžia prašosi tolimesnio tęstinumo, kadangi laukia dar daug neatsakytų klausimų. Žvelgiant į paslaptingą kalną iš papėdės ar nuo Žemaičių plento, matome įspūdingą, laiptuotą, panašų į piramidę Bilionių piliakalnį. Tai – vienas gražiausių ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje piliakalnis, apgaubtas paslapties, gal būt ir tragiškos.

Bandant įminti Pilėnų paslaptį, kuri gali būti paslėpta Bilionių piliakalnyje, ir buvo parašytas pirmas S. Kasparavičiaus straipsnis „Bilionių piliakalnis – legendiniai Pilėnai?“ Straipsnis paskelbtas leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais“, Vilnius, 2005, p. 274, vėliau – žurnale „Žemaičių žemė“, nr. 1, Vilnius, 2003. p. 22, tęsinys – tame pačiame žurnale, „… į žemaičių Pilėnus“, „Žemaičių žemė“, nr. 1, Vilnius, 2004. p. 20, ir vietinėje spaudoje.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

15 komentarų

 1. Inga Baranauskienė:

  Yra teisingų minčių, yra ir nesusipratimų. Pvz., jeigu tikėsime šaltiniu, pasakojančiu apie Margirio dvikovą su Jonu Liuksemburgiečiu, tai Margiris nelaisvėje niekaip nesutiko krikštytis, nors buvo viliojamas įvairiais būdais. Dar verta pastebėti, kad pagal G. Zabielos radinius vietoj sudegusios pilies ant Bilionių piliakalnio buvo pastatyta nauja. Taigi kol kas viskas labai painu (bet gerai, kad žmonės bando aiškintis).

 2. Keisti šposai dedasi su Pilėnų vieta – padavimai apie juos išliko Dzūkijoje (Dainavoje), į kurią etnografiškai įeina ir Vilnius, o jų vieta nustatinėjama Žemaitijoje… Be to, kodėl sulietuvintai vadinamas Medvėgalis negali būti Trakai. Juk dzūkai mišką vadina medziu, traku (jie sako einu medzian, trakan, kas reiškia einu miškan), o vienas iš Trakų ežerų vadinasi Galvė, taigi turi šaknį gal-, esančią ir Medvėgalio pavadinime. Pagaliau Medininkų pilis yra ir prie Vilniaus. Ir dar akivaizdu, kad kalbiškai Margiris gali būti sietinas su Vytenio sūnumi Žvilgučiu, juk žvilgėjimas daro taip pat ir margumo įspūdį. Čia pateikta tik maža dalis istoriniams, kalbiniams šaltiniams priskirtinų faktų, bylojančių, kad Pilėnų vietos ieškotina ne Žemaitijoje, o Vilniaus vietose.

  • Pikc:

   “istoriniams, kalbiniams šaltiniams priskirtinų faktų” – čia GERAS! Nuo šiol “man taip susišvietė, nes nu LABAI noriu” sapalionės laikytinos FAKTAIS. :D:D:D

  • Karolis:

   Labai “lietuviškas” požiūris – viskas, kuom galima pasididžiuoti, tempkim į Vilnių, nes tik Vilnius yra Lietuva! Visa kita – periferija ir kaimas.
   Jei ne žemaičių tauta, šiandien jūs visi lenkiškai kalbėtumėt ir vaikštinėtumėt po savo Wilno…

   • Tvankstas:

    Tikrai gerai užčiuopėte, gerb. Karoli, tikrą lietuviško mąstymo pastoviąją – viską į Vilnių ir tik Vilniuje viskas yra geriausia.

    • O kaip čia tas “tempimas visko į Vilnių” pasireiškia. Prie ko čia toks apibendrinimas. Ar ką nors Vilnius nepelnytai yra “atsitempęs”? Istorijos klausimas – kalba apie Pilėnus, kurių įvykio vieta nėra nustatyta. Išdėstyta faktais argumentuota nuomonė ir tiek. Tie faktai byloja, kad tikslingiau Pilėnų ieškoti Vilniaus vietose, o ne Žemaitijoje. Be to, apskritai kokie čia gali būti pykčiai ant Vilniaus, juk kas istorijoje yra lietuviška, tas ir žemaitiška, ar ne taip? Užuot didžiavusis sostine – liejamas pyktis. Taigi kažkas svetimo jausmuose…

     • Tvankstas:

      Ne pyktis liejamas, bet pastovus tempimas į Vilnių palieka apmaudo nuosėdas, dar vilniečiams pabrėžiant : ‘kas ne Vilnius, tai provincija’.
      Kai girdi, kad Lietuvoje yra ‘du su puse miesto’ ir tai vilniečiui yra garbė pasakyti, nustembi ir imi prisiminti, galvoti, pvz. dėl pedagoginio/ edukologijos universiteto – juk pedagogikos šaltinis Lietuvoje buvo Veiverių mokytojų seminarija, tai kodėl neišsivystė į universitetinį miestą kaip yra Vokietijoje, Anglijoje, Belgijoje,…
      Veiverių kraštas davė neišpasakytai daug mokslo žmonių Lietuvai ir visi jie Vilniuje, Kaune.
      Pravažiuoja toks išdidus vilnietis ‘du su puse miesto’ pro Veiverius link Vakarų Europos – kažkoks nulinis kaimas.
      Savaimingai vystantis šiandien būtų Veiverių edukologijos universitetas su profesoriais, moksliniais darbuotojais ir miestas su 15-20 tūkstančių gyventojų.
      Profesoriautų VEU Selemonas Paltanavičius beveik 10 km nuo gimtosios sodybos …
      Šiandien likę dar gyvi kolūkiečiai, jų vaikai ir anūkai, apie 40 mokytojų gimnazijoje ir meno mokykloje, 4 gydytojai – toks garsios ligoninės likutis.
      Yra kaip yra, Vilnius – svajonių miestas kiekvienam lietuviui, tik kitur gyvenantys Lietuvos žmonės nėra provincialai, tai yra nukariautieji.
      Liaudyniškas ‘provincia’ (klasikinis tarimas ‘provinkija’) buvo romėnų nukariautos sritys.
      Vilniečiai, norėdami pasirodyti mokytais, galėtų nejuokinti savo neišmanymu, kurį reiškia žodžiais ‘provincija’, provincialas’, taip ir sakykite – ‘kaimas’, ‘kaimietis’, vietoj nusišnekėjimo.

      • Šie priekaištai ne man. Man Lietuva yra lygiai vienoda Lietuva bet kurioje jos vietoje. Suprantama, kad turime siekti kuo tikresnės Lietuvos istorijos, kuo tikresnių Pilėnų, Saulės mūšio, kitų savo istorinių vietų nustatymo ir atitinkamo jų atminimo.
       Kas dėl mokytojų rengimo, tai jų rengimas galvojant strategiškai, turėtų bazuotis Vilniuje ir Klaipėdoje, kad būsimi mokytojai studijų metais pamiltų šiuos lietuvybei kertinius miestus ir tą meilę perduotų savo mokiniams.
       Žinoma, kad mokytojams rengti geriau tiktų Veiveriai, o ne Kaunas, bet, kaip žinoma, VDU net siekia Vilniaus Edukologinį unversitetą persikelti į Kauną.
       Tarp miesto ir kaimo priešpriešos neturėtų kilti.
       Pasaulio gyvenimo vyksmo sparta didėja, tai sąlygoja pasaulio miestėjimą. Lietuvai šios objektyvaus vyksmo krypties nepaisyti nederėtų.

       • Tvankstas:

        Šiandien Veiveriai netinka edukologijos universitetui, nes reikalingi pastatai : studijoms, bendrabučiams, gyventi dėstytojams, tai didžiulės Lietuvos biudžeto išlaidos ir netikslinga kišti į plynus laukus.

 3. Pirmiausiai noriu įspėti apie deklaruotą internetinį puslapį http://www.karsuvosbutove.lt. Puslapis laikinai neveikia, jo veikla tyčia ar netyčia buvo sutrikdyta, vyksta atstatymo darbai. Puslapis skirtas Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų, prieš 700 metų vadintai Karšuvos žemei atminti. Kaip tik pateikiama informacija apie Pilėnus ir apie visą kraštą. Pristatomas nuoseklus pasakojimas apie krašto istoriją, remiamasi mokslininkų darbais.
  Trumpai sakant, Pilėnai buvo Karšuvos žemių administracinio centro, LDK Didžiųjų kunigaikščių; Butvydo, Butigeidžio, Vytenio, Gedimino sostapilio sunaikinimas. Karšuvos kraštą ištiko Prūsijos, Skalvos likimas. Po to, kada Vytautas 1422 metais , Melno sutarties pagrindu, atsiėmė Karšuvą, vietovė iki šiol tebėra kultūrinėje-istorinėje pažinimo atskirtyje.
  Straipsnyje pateikiami argumentai ir galimos prielaidos turėtų būti pritaikytos kitai vietovei, tai yra Tauragės rajone, prie Skaudvilės esančiai tvirtovei, Ivangėnų kaime, šalia Karšuvos kaimo. Tvirtovės objektų apžiūrai ir susipažinimui reikia gero pusdienio, todėl šioje replikoje plačiau aptarinėti situacijos netikslinga. Iki susitikimo kituose formatuose.

 4. Na matai, kiek norinčių Pilėnų vietą turėti. Tiesiog aukcionas dėl jos privatizavimo gaunasi… O kodėl gi nepasistvėrus beveik tris dešimtmečius valstybės neprižiūrimo, bešeimininkiu tapusio šio visos Tautos istorinio turto. Antai, Skvernelis kone visą Vilniaus kvartalą su manoma Vytenio laikų statyta bažnyčia atidavė Lenkijos pranciškonų ordinui ir nieko – ramiausiai sau premjerauja toliau… Tai ko čia snausti dėl nemažiau istoriškai Lietuvai svarbios Pilėnų vietos užvaldymo.

 5. b:

  Bilionu piliakalnis ir yra tikrieji PILENAI.Visi vyrai ir moterys garbingai palaidoti ant piliakalnio veidais i rytus,tai pagal senoves Zemaiciu Saules dinastijos palikuoniu paprocius.Daugiau nei ant vieno piliakalnio nesuradau taip garbingai palaidotu gyneju.Tai patvirtino ir 2017m rugsejo26 spalio6 d vykusiuose kasinejimuose kuriem vadovavo G.Zabiela.As dar 2016m viska buvau nurodes.Nurodziau kad buvo 15 mediniu itvirtinimu,kur senkapiai,senoves gyvenviete,kur palaidoti apie 600 kryziuociu kariu.Ant to paties kalnagbrio yra dar 2 piliakalniai su buvusias mediniais itvirtinimais .Labai gaila kad niekas to nenori girdeti.Esu surades daug nauju piliakalniu.Laukuvos piliakalnis vienas arciasiai .Medvegalio gynybiniame komplekse yra visi 7 piliakalnia. Miltu kalnas yra piliakalnis su senoves gyvenviete ir senkapias,Endrikavo kalnas taip pat piliakalnis.Lopaiciu piliakalnis yra ne vienas.Suradau netoli nuo pagrindinio dar 5 Gyvenviete labai didele tai ne puse gektaro kaip rasoma kompiuteryje ,senkapiai labai dideli.Siais metais apmatuosiu.Prie Birzuvenu dvaro suradau 4,su sen.gyvenviete ir senkapias.Netokia yra musu senoji Lietuvos istorija.Yra daug daugiau piliakalniu ir jeigu buciua isgirstas labai smarkiai pakeisciua istorija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: