A. Lapinskas. „Pavojinga terlionė“ prasiskverbė į Seimą (video) (37)

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

Lietuvoje veikianti viešoji įstaiga „Europos žmogaus teisių fondas“ (www.efhr.eu) pateikė „Alternatyvią ataskaitą dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje“. Visas tekstas skelbiamas angliškai „Alternative report about the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCPNM) in Lithuania“, o lietuviškai, lenkiškai, rusiškai – tik dokumento santrauka.

Tokio juodo paskvilio apie Lietuvą, prisipažinsiu, neregėjau nuo liūdnos šlovės Lenkijos URM 2009 ir 2012 išleistų „Pranešimų apie lenkų padėtį užsienyje“, kur rašoma ir apie Lietuvą. Lenkijos žiniasklaida tuomet persispausdino mano kritišką įvertinimą, ir jį pavadino „Raport polskiego MSZ to niebezpieczna bazgranina“ („…pavojinga terlionė“).

Apie fondo ataskaitą pranešiau Vyriausybei. Jos atsakingas darbuotojas mane patikino, kad „pastaruoju metu mažumų klausimas iš Varšuvos pusės praktiškai nebekeliamas“. Puiku! Deja, iš Vilniaus pusės „pavojingos terlionės“ vis tiek sklinda. Jų autoriai – lenkų organizacijų lyderiai, taip pat lenkai Lietuvos Seimo nariai.

Vienas jų Jaroslavas Narkevičius ėmėsi jau ne kartą bandyto žygio – įrodyti, kad Lietuvos moksleiviams lenkams mokytis lietuvių kalbos yra pernelyg sunku, reikia tą procesą kaip nors palengvinti. Nutarta – padaryta.

Švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalį jis siūlo taisyti taip: lenkiškoms mokykloms nesivadovauti bendrąja ministro patvirtinta lietuvių kalbos mokymo programa, bet sukurti specialią „tik lenkams“, „atsižvelgiant į nevienodas lietuvių kalbos vartojimo ir mokymosi sąlygas“. 

Jaroslavas Narkevičius | Alkas.lt nuotr.

Jaroslavas Narkevičius | Alkas.lt nuotr.

J. Narkevičius įstatymo pataisų poreikį aiškina grėsmingai: „Pripažįstant, jog JT Konvenciją ratifikavusios valstybės privalo susilaikyti nuo veiksmų, kuriais siekiama asimiliuoti tautinėms mažumoms priklausančius asmenis; siekiant užtikrinti, kad LR įstatymuose… būtų išlaikoma pusiausvyra tarp tautinio identiteto išsaugojimo ir integravimosi į valstybės gyvenimą; atsižvelgiant, kad gimtakalbių ir negimtakalbių lietuvių kalbos mokėjimo kokybė negali būti matuo­jama tais pačiais kriterijais, nes jų kalbiniai gebėjimai skiriasi“.

„Gimtakalbiai kalbą įsisavina natūraliu biologiniu procesu, o negimtakalbiai kalbą „įgyja“ formaliame procese, t.y. išmokstant mokykloje; Dėl menkesnio žodyno negimtakalbiams yra mažiau suprantama tiek gramatika, tiek literatūros kūriniai; Kalbinių gebėjimų skirtumus didina nevienodas ugdymui skirtas mokymosi laikas pradinėse ir vidurinėse mokyklose, negimtakal­biams jo skirta gerokai mažiau, todėl lietuvių kalbos programos ir žinių vertinimas gimtakalbiams ir negimtakalbiams privalo būti skirtingas“.

Seimo Teisės departamentas neišsigando grėsmingų J.Narkevičiaus užuominų – esą pagal JT Konvenciją valstybės privalo susilaikyti nuo tautinių mažumų asimiliacijos (lyg Lietuva tai darytų), užtikrinti, kad LR įstatymuose būtų pusiausvyra tarp tautinio identiteto ir integracijos į valstybės gyvenimą (jokios priešpriešos LR įstatymuose nėra), pripažinti, kad lenkų lietuvių kalbos mokėjimas neturėtų būti matuojamas tais pačiais kriterijais (kaip, tarkim,  rusams ar žydams?), nes lenkų kalbiniai gebėjimai esą nuo jų skiriasi.

Seimo Teisės departamentas pažymi, kad „pagal Europos Konvenciją mokymasis tautinės mažumos kalba neturi kenkti oficialiosios kalbos mokymui. Lengvatos jos mokymui taip pat pažeistų Konvenciją. Reikalavimas lenkiškoms mokykloms atskirų lietuvių kalbos programų neužtikrintų vienodų galimybių įgyti visų lygių išsilavinimą ir pasiekti veiksmingą mažumos ir daugumos lygybę ekonominio, socialinio, politinio ir kultūrinio gyvenimo srityse“.

Be to, „iki 2019 metų nustatytas net 8 metų pereinamasis laikotarpis tautinių mažumų mokyklų moksleiviams pasiruošti naujam reguliavimui. Atsižvelgiant į visa tai, dabartinis reglamentavimas, pagal kurį lietuvių kalbos egzaminas laikomas pagal vieną programą, neprieštarauja tarptautiniams teisės aktams, reguliuojantiems tautinių mažumų teises“, sakoma Seimo departamento išvadoje.

„Lietuvių kalbos egzamino laikymas ir jo rezultatų vertinimas pagal vieningą programą vykdomas nuo 2011 m., tokio reglamentavimo atšaukimas ir iki 2011 m. galiojusių nuostatų grąžinimas, nepagrindžiant tokio reglamentavimo būtinybės, prieštarauja teisinio tikrumo ir stabilumo principams. Tai pažeistų tautinėms mažumos priklausančių asmenų, kurių ugdymas jau aštuoneri metai vykdomas pagal vieningą programą, interesus“.

J.Narkevičiaus projekto aiškinamajame rašte dar minimos  nevienodos lietuvių kalbos vartojimo ir mokymosi sąlygos. „Tokia neapibrėžta formuluotė nenustato jokių objektyvių kriterijų, kuriais remiantis švietimo ir mokslo ministras būtų įgalintas patvirtinti tinkamus įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus“.

Kovo 29 Seime teikdamas Švietimo įstatymo pataisas, J.Narkevičius dar labiau sutirštino „engiamų lenkų“ spalvas. Ko tik čia nebuvo: kad vienodi vertinimo kriterijai yra diskriminacija, o vienodas vertinimas yra neįmanomas, taip pat melavo, kad lenkai „tu­ri di­džiu­lį 800 valandų skir­tu­mą lie­tu­vių kal­bos lie­tu­viš­ko­se kla­sė­se ir ne­lie­tu­viš­ko­se. To skir­tu­mo išelimi­nuo­ti ne­įma­no­ma, nes ta­da rei­kė­tų ko­kio nors ki­to da­ly­ko są­skai­ta – ma­te­ma­ti­kos, ge­og­ra­fi­jos ir t. t.“ Belieka tik atsidusti, nes Seimo nario nupiešta padėtis tiesiog be išeities.

Bet kaip čia yra, rusiškų, baltarusiškos, žydiškos mokyklų moksleiviai dėl vienodų kriterijų nesiskundžia. O mano kalbinta Gardino lenkiškos mokyklos direktorė, sužinojusi apie silpnesnį valstybinės kalbos mokymą Lietuvos tautinių mažumų mokyklose tiesiai pasakė: „Jūs rengiate proto invalidus. Pas mus tėvai neleistų vaikų į tokią mokyklą, kur valstybinės rusų ir baltarusių kalbos yra susilpnintos“. 

Manau, kad šia proga tiktų priminti prieš septynerius metus paskelbtą mano  straipsnį „Tautinės mažumos niekada neišmoks lietuviškai?“ Jame cituoju ministerijos pranešimą: „Abitūros egzamino vertinimo išlygos mokyklų tautinės mažumos kalba abiturientams gali būti taikomos iki tol, kol dabartiniai priešmokyklinukai baigs mokyklas pagal naujas lietuvių kalbos programas, kurioms skiriamas didesnis pamokų skaičius“.

„Lengva suskaičiuoti, kad tokiu atveju tik 2025 metais Lietuvos tautinių mažumų abiturientai pasieks reikiamą brandžiam gyvenimui lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Tačiau gali būti ir taip, kad 2025 metais jie pareikš, kad norint jį pasiekti, reikėtų ir namie retkarčiais pabendrauti lietuviškai. Tik tada, kai tėvai gerai mokės lietuviškai, bus galima reikalauti to paties iš vaikų. Tuo būdu galutinis terminas, matyt, nusikels iki 2040 metų. Čia jau būtų Gineso (Guiness) rekordas – per 30 metų išmokyti tautines mažumas kalbėti valstybine kalba“.

Valdemaras Tomaševskis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Valdemaras Tomaševskis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

O kaip į egzamino suvienodinimą tuomet reagavo Lietuvos lenkų veikėjai? Lietuvos lenkų lyderis Valdemaras Tomaševskis iš karto pareiškė, kad „sprendimas iš esmės netenkina. Pats vienodo lietuvių kalbos egzamino principo įvedimas, anot jo, yra klaida. „Egzaminas objektyviai negali būt suvienodintas, nes gimta kalba, kuria žmogus mąsto, skiriasi“…

„Tuomet kiltų klausimas, kaip iš viso lenkai gali gyventi Lietuvoje, pvz., studijuoti aukštojoje mokykloje, dirbti teisininkais ar gydytojais, nes mąstymas, kaip žinome, yra neatsiejamas nuo žodžio ir kalbos, taigi mąstymas tik lenkiškai reikštų, kad lietuviškiems žodžiams ir kalbai jame nėra vietos. Kur tokia filosofija nuves?“

„Dar griežtesnę nuomonę išdėstė žinoma žurnalistė Renata Vidtman. Anot jos, jeigu vienodo lietuvių kalbos egzamino pažymys bus per mažas lenkų abiturientams stojant į universitetus, tai bus „žmogaus teisių pažeidimas ir tokia byla galėtų būti Strasbūre“. Tuomet tektų galvoti, kad jau studijuojant universitete, bet kokio egzamino neišlaikymas Lietuvos rusui ar lenkui irgi galėtų būti traktuojamas kaip žmogaus teisių pažeidimas! Kur tokie absurdai nuves?“

„LEU docentas Romualdas Naruniecas, dėl to, kad neatsiranda norinčių mokytis polonistikos,  apkaltino „valstybės vykdomą politiką lenkų mažumos atžvilgiu“. „Visuotinis(!) lenkų persekiojimas(!), naujasis Švietimo įstatymas naikina lenkų švietimą. Nebus polonistų – neliks ir lenkų mokyklos. Prie to eina mūsų valdžia“. Matyt, teiginius apie lenkų persekiojimą docentas kartoja ir savo studentams“.  

„Kas be ko, Lietuvos lenkų „gelbėjimu“ rūpinamasi ir Lenkijoje. Viename iš paskutinių mitingų prie Lenkijos premjero kanceliarijos, skambėjo ir tokie prašymai Donaldui Tuskui: „imtis ryžtingų veiksmų, kurie užtikrintų normalų Lietuvos lenkų gyvenimą – ateitį po studijų Lenkijoje arba lenkų mokyklos baigimo be pasityčiojimo darbo rinkoje; sėkmingą lenkų mokyklų konkurencingumą Vilniaus krašte“.

„Taip išeitų, kad Lietuvos valdžia lenkų jaunuoliams, studijavusiems Lenkijoje, turėtų suteikti valdišką darbą ir ko gero butą – normaliam gyvenimui, visai kaip anais gerais laikais.

Taip pat atsisakytų reikalavimo jiems mokėti lietuvių kalbą, nes tai būtų palaikyta pasityčiojimu. Tos pačios privilegijos turėtų būti taikomos ir lenkų mokyklų abiturientams“.

Taip rašiau 2011-ųjų rugpjūtį. Manyčiau, kad paminėti ir nepaminėti lenkų veikėjai, deja, panašiai kalba ir dabar. J. Narkevičiaus projektas tai patvirtina.

Neturiu supratimo, koks velnias visus tuos veikėjus neša į konfrontaciją su Lietuva, kurioje jie turi geriausią lenkų švietimą už Lenkijos ribų. O gal tas velnias pasislėpęs už Lietuvos ribų. Rytų pusėje?

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

37 komentarai

 1. Antanas St.:

  Kažin, kada baigsis ta “lenkiška” pornografija?! Mes – valstybė ar ne?! Mes turime valstybinę kalbą ar ne?! Mes, pagaliau, turime Konstituciją ar ne?! O į Seimą ką renkame? Ar jie ten ligoniai, ar baigę tik pagalbines mokyklas?

  • Bartas:

   Antanai , esi šaunuolis, man patinki. Keli tokius klausimus dėl mūsų Valstybės gyvasties . Na ar gauni, Tamsta kartu ir aš ,atsakymus? Manau ne. Ką darom ?
   Pasakysiu. Mūsų , tokių “nenuoramų” Tėvynės mylėtojų , apie 20 nuošimčių. Mažai , labai mažai. Aš , pripažįstu, nežinau , kaip pabudinti “karvapilvius”. Tikriausiai supratai , ką turiu omeny.
   “Karvapilviai” renka tokius , kurie trispalvę vadina skarmalu , o kitą dieną ją bučiuoja, jie,man ir Tamstai , sugeba išrinkti. Gražiai apsirengusius, “lakštingalos balsais” , švelniom rankutėm spaudžiančius diedukų ir babyčių rankeles vagis ir melagius.
   Ką aš darau. Kiek leidžia jėgos (laikrodukas tiksi link pabaigos) aiškinu ,tikinu, baruosi (galėčiau ir susimušti , bet jaučiu gausiu į DŪDA.( Lankijos “prezidentas”) . Ar man sekasi? Patikėk , kai ką “sulietuvinau”.
   Dirbam Lietuvai.

 2. Taip:

  Lenkiško nacionalizmo /neigiama prasme/ apraiškos vyko ir vyksta pietryčių Lietuvoje.Lietuvos radikalus lenkakalbius palaiko ir Lenkija.Kodėl tai vyksta? Visų pirma čia kalta Kovo 11-osios Lietuvos politinis ir kultūrinis elitas,ypač nūdienos liberalios pakraipos veikėjai,kurių apstu visose politinėse partijose-daugiausia liberalų sąjūdy ir konservatorių partijose.Deja.Tad, ypač šis elitas,neturintis brandaus lietuviško tautinio stuburo,nesugebantis valstybiškai mąstyti , keliaklupsčiauja prieš Lenkijos ,,ponus”,sudaro sąlygas,ypač švietimo plotmėje,klestėti lenkiškai savivalei, atsigręžti lenka- ir rusakalbiams nuo integracinių veikų į lietuvišką visuomenę, kurti partija nacionalistinio braižo partijas tautiniu pagrundu.O tokiomis politinėmis ir kultūrinėmis dovanomis legaliai naudojasi minėtų tautinių bendrijų kraštutiniai politiniai veikėjai ir antilietuviškai nusiteikę kai kurie eiliniai Lietuvos piliečiai.Jeigu Žalieji valstiečiai politiškai žygiuos pagal kirkilinių,kubilinių prolenkišku keliu – tai bus jų paskutinė kadencija Seime.

  • Pikc:

   Aha, kas nesilanksto lenkams – tie rusū agentaj! 😀

   • Juozas P.:

    Galėtų, o net privalėtų alkas.lt ir kitokias, gal klaidingas nuomones skelbti.

    Dabar gi kaip sovietmečiu – vieninga (vienodai vieninga) “partijos nutarimų šviesoj” etc. Negi patiems nekoktu?

    • Pikc:

     Tas klaidingas nuomones ant kiekvieno kampo dezinformacinė purvasklaida transliuoja (taip, “kaip sovietmečiu – vieninga (vienodai vieninga) “partijos nutarimų šviesoj” etc.” – ir taip – koktu) – kokio velnio prie to vajaus dar ir normaliems info šaltiniams prisidėti? Kaip tik reikia skleisti tokias nuomones, kurių “sisteminė” purvasklaida neįsileidžia.
     Kad būtų aiškiau, kiek šitas tamstos “priekaištas” vertas – perkelkim jį į ankstesnius laikus: kaip atrodytų priekaištavimas, tarkim, “Atgimimui”, kad jie “dėl įvairovės” komuniagų straipsnių neskelbia, pas juos “viskas vienoda” (“Negi patiems nekoktu?”)? Na, koks įspūdis? 😉

  • Žemyna:

   O, taip, nuostabus straipsnis :), tačiau gerokai labiau nudžiugino skaitytojų komentarai – gerai išvanojo autoriui šonus. O vienas jų parašė – jog iš šių autoriaus teiginių teisingumo galima spręsti ir apie jo teiginių apie Kedžių istoriją teisingumą.
   Na, o aš, kaip ir būdinga senoms atgyvenoms, skaitydama straipsnius ar stebėdama įvykius kažkodėl su malonumu prisimenu jaunystę, ypač kai kuriuos jos momentus. Ar ne chruščiovinio atšilimo laikotarpiu atsirado toks filmas su įsimintina fraze: „А скажи-ka, гадина, сколько тебе дадено?!”

 3. jonas:

  gerbiamas Lapinskai, jūs stebitės LLRA ir jų parankinių veiksmais? O ką išsidirbinėja lietuviai- LVŽSF ir kiti seimūnai (vide Vaiškūno komentaras). Nėr ko stebėtis Tomaševskiu, kai patys lietuviai šitaip elgiasi

 4. T0mas J.:

  Tautinės bendrijos, kaip ir visos kitos bendrijos, turi išsilaikyti iš savo lėšų, o ne iš mokesčių mokėtojų pinigų, todėl man nesuprantamas Vyriausybės elgesys, kuomet vidurinės mokyklos lenkų dėstomąja kalba kažkodėl išlaikomos valstybės biudžeto lėšomis. Reikia greičiau nutraukti šią nesąmonę. Visų tautybių mokiniai turi valstybės išlaikomose mokyklose mokytis VALSTYBINE kalba, nes TAUTINIŲ MAŽUMŲ LIETUVOJE NĖRA.
  Prašau tautiškai patriotiškai nusiteikusius Seimo narius surinkti parašus ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su klausimu, ar tai, kad kai kurios savivaldybės laiduoja mokymąsi nevalstybinėmis kalbomis – neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.
  (29 straipsnis,
  Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.)

 5. Gerb. Anatolijau ir portalo Redakcija. Pats laiks tikliai formuluoti mintys, terminus bei situaciją. Lenkai, lenkiškas mokyklas, geriausią lenkų švietimą už Lenkijos ribų – neša daugiau painevos nei naudos. R.Maceikianec

 6. Žemyna:

  Na, štai – p. Nark(eviči)aus kalbos tekstas – GATAVAS dokumentas, gatavas pagrindas Lietuvos Žmogaus Teisių gynėjams kreiptis į visas instancijas Lietuvoje ir EŽTT dėl per Seimą smurtu grūdamos kitataučių LT piliečių diskriminacijos valst. kalbos pagrindu!!!
  Kremliaus agentų Lietuvoje propaguojama kgbistinė TMAPK bei ŽT versija – yra pats tikriausias kitataučių piliečių ŽT niekinimas ir naikinimas, nes varo juos į atskirtį ir prastesnę socialinę padėtį, lyginant su puikiai valstybinę k. mokančiais ir valst. kalba studijuojančiais piliečiais!
  Lietuvos ŽT organizacijas, nematančias p. Nark(eviči)aus siūlyme problemų, galima pagrįstai įtarti kenkėjiška veikla, gal būt net prokremline veikla, tarnaujančia išlaikyti Lietuvoje įtemptus santykius ir priešiškas kitataučių nuostatas valstybės atžvilgiu.

 7. Rimgaudas:

  Na, laikas imtis jau kontrpriemonių, todėl sakau Lenkijai: grąžinkite pradžiai mums jūsų okupuotą Suvalkų koridorių – mažiau pastangų jį nuo rusų ginti reikės, jeigu kas. Mums pajėgų užteks, o jums į karą su Rusija veltis tada, jeigu kas, dėl to nereikės: savo 2 procentus dėl to greičiau pasiekti galėsite.

 8. Žemyna:

  Seimūnas: „Pripažįstant, jog JT Konvenciją ratifikavusios valstybės privalo susilaikyti nuo veiksmų, kuriais siekiama asimiliuoti tautinėms mažumoms … ”
  Ponas seimūnas, atrodo, konvencijų arba išvis neskaitė, arba itin neatidžiai skaitė, todėl kažkaip nelabai suprato?
  Tas tekstas skiriamas TIK tautinėms mažumoms – ne atvykėliams. Tai dar atskira pastaba pabrėžiama. O apie nutautėlius ar perkrikštus (= baltarusiškai perakulščyk) išvis kalbos ten nėra.

  • Žemyna:

   Ir dar dėl „asimiliacijos”: ponas „Nark(eviči)us per savo užmarštį vis nepamini, kad valstybė privalo kitataučius lygiomis teisėmis integruoti į visuomenės gyvenimą, todėl VISUS, nežiūrint tautybės, VIENODAI privalo mokyti valstybinėse mokyklose valstybine kalba. O kitakalbes TIKRŲJŲ tautinių mažumų mokyklas REKOMENDUOJAMA (ne įpareigojama!!!) leisti už jų pačių privačias lėšas savaitgaliais… T
   aigi, ponas „Nark(eviči)us eilinį kartą pademonstravo, jog słyszalem dzwon, ale nie wiem, gdzie on. 🙂 O dėl asimiliacijos tai kol kas kartu su nusmuktkelne apsnūdėle mūsų valdžia stebime, kaip sparčiai vykdoma lietuvių ir baltarusių vaikų asimiliacija, uždarant Vilnijoje lietuviškas mokyklas ir paliekant tik lenkiškas.

 9. Įdomu, kodėl Tomaševskis, tiek į Maskvą, važinėja? A?

 10. Lietuviai verkia, kad neva lenkai, nutautino Lietuvą, atnešdami krikščionybę. Mielieji, mums sutautėt pirmiau reikėjo. Kaip negalėjo būti nutautėjimo, jeigu nebuvo sutautėjimo. O, Lietuvoje nebuvo sutautėjimo iki 16 amžiaus, nes nebuvo tautos, buvo valdinystė. Tai tiek.

 11. Lietuvių nacionalizmas yra maždaug toks: Vytautas didysis + Duokim garo. Kitaip sakant Lietuvos, kaip imperijos, ilgesys su kaimiška ideologija.

 12. Getas:

  Grįžk Norkau (-ievič numesk) prie gimtosios lietuvių kalbos, tuomet ir kiti atvykėlių ir asimiliuotųjų vaikai grįš. Liepk jiems pasikapstyti prigimtiniuose genuose ir pasąmonėje, sužadink juos kalbėdamas gražia, skambia lietuvių, nes brukdamas maišytą, negražią lenkų kalbą juos dar labiau žeidi ir priedo tarnauji dideliam kaimynui, nes jų darbas per šimtmečius pjudyti aplinkines tautas davė tai, kad baltų kraštai buvo asimiliuoti, o kaimynė tapo didelė imperija. Baik šiuo darbu užsiimti, nes būsi atgimstančių lietuvių prakeiktas.
  Slovakija jau prieš 2 metus priėmė įstatymą- draudžiantį kurti politines organizacijas tautybių pagrindu. Mes tuoj ateisime į valdžią ir priimsime tokį įstatymą bei įvesime visose valstybinėse mokyklose mokymą valstybine lietuvių kalba. Taip kad bergždžias tavo darbas, tik didžiajai kaimynei naudingas.

 13. Tai, kad nematau, kur čia šviestis istoriškai. Žmogeli, tavo pastangos dėl lietuvių kalbos ir lietuvybės yra bergždžios, nes šiuo metu Lietuvą valdo globalistai,o politinė sistema yra sukurta, taip kad bet koks į valdžią patenkantis sąžinengesnis žmogus tampa trikdžiu normaliam valstybės darbui – tas žmogus bus arba sukompromituotas arba išmestas arba jo įstatymo projekto pakeitimai bus užblokuoti ir bus sužlugdyti visi bandymai,nes mūsų seimas vos sugeba alkocholio prekybą uždrausti, tai ką jau kalbėti apie rimtesnius pakeitimus. Taip, kad tau, žmogeli, siūlyčiau nusileisti ant žemės ir nekelti sau avantiūriškų tikslų, kurių ir taip nepavyks įgyvendinti, kad ir kiek bebandytum, nes į valdžią patekti nepavyks, o be valdžios žmogus nieko negali padaryti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: