J. Brazauskas. Kaip sovietmečiu buvo juodinama lietuvių emigracija? (41)

Juozas Brazauskas | lietuviai.lt nuotr.

Juozas Brazauskas | lietuviai.lt nuotr.

Į mano rankas netikėtai pateko Juozo Mikuckio knyga „Šioje ir anoje pusėje“ apie lietuvių emigraciją. Knyga išleista 1974 m. Juozas Mikuckis – prieškario metais buvo sudėtingo likimo žmogus. Iš pradžių užėmė aukštas pareigas valdžios aparate (Kauno kalėjimo viršininkas,  Kauno apskrities policijos  vadas), vėliau atitrūko nuo Lietuvos valstybinio gyvenimo. Pokario metais pasitraukė į JAV.

Emigracijoje domėjosi lietuvių išeivija. Knygą parašė jau sugrįžęs iš emigracijos. Tautos patriotu pristatomas J. Mikuckis išsijuosęs juodino lietuvių išeivius. Rašytojas Juozas Baltušis, pristatydamas knygą, rašė, kad tai „tiesos žodis“. Vargu, ar galima knygą taip pavadinti. Sovietinis  žvalgas atliko savo juodą darbą.

Juozas Mikuckis iš pradžių atsidūrė perkeltųjų asmenų ( Displaced Persons) stovyklose Vokietijoje. Kaip rašo pats autorius, „DP žemėje išbujojo nuodingi grybai – aršios lietuviškų bėglių antitarybinės organizacijos“. Antitarybinės organizacijos, pirmiausia su Amerikoje karo metais įkurtos Amerikos lietuvių taryboje (ALT‘e)  greitai surado bendrą kalbą visų partijų, visų organizacijų, reakcinių pasaulėžiūrų ir pasaulėjautų bėgliai. Visi jie „dievo paukšteliai“, pradedant gestapininku V. Sidzikausku, prelatu M. Krupavičiumi, demokratu save vadinančiu „liaudininku“  M. Mackevičiumi, generolu P. Plechavičiumi – ištikimu Hitlerio tarnu, gestapininku J. Bruvelaičiu, kairuolišku socialdemokratu St. Kairiu – Kaminsku, laikinosios Lietuvos vyriausybės „ministru pirmininku“ J. Ambrazevičiumi – Brazaičiu ir kitais. Autoriaus visi jie už vieno stalo susodinti „jautė neapykantą tarybinei santvarkai, troško keršto už nusavintus dvarus, fabrikus, bankus, prarastas šiltas vietas“.

Daugybę metų J. Mikuckis vilko sunkią naštą, rinkdamas medžiagą apie lietuvių išeiviją, ją vadindamas „vaduotojais“. Būdamas „tarp vilkų ir išnešė sveiką kailį“( p.17).

Pasak J. Mikuckio, „pirmu smuiku antitarybiniame orkestre, be abejonės, grojo VLIK‘as, vadovaujamas kunigo Mykolo Krupavičiaus. VLIK‘e anuomet buvo dešimt narių, jo sudėtis patvirtinta Felbache, netoli Štutgarto įvykusiame seimų atstovų suvažiavime“.  Penkios vietos priklausė krikščionims demokratams, likusias vietas užėmė kitų partijų atstovai. Mykolas Krupavičius gyveno Pfulingene, prancūzų okupacinėje zonoje. Čia rinkdavosi komiteto nariai pasitarti.

Šio komiteto „valdžia“ buvo tuomet veikusi Vykdomoji taryba, pretendavusi į Lietuvos vyriausybę užsienyje. Vykdomosios tarybos pirmininku buvo Vaclovas Sidzikauskas, anot  J. Mikuckio, „suktas, vėtytas ir mėtytas“(p.48). Vykdomojoje taryboje „ministrais“ dirbo inžinierius St. Kairys – krašto atstatymo, A. Danta – finansų, J. Brazaitis – informacijos, A. Novickis – kultūros, M. Mackevičius – įkurdinimo reikalų. Nei Londone, nei Paryžiuje, nei Vašingtone negautos garantijos, kad ši vyriausybė bus pripažinta „egziline vyriausybe“.

Mėgino galvą kelti Bendras demokratinio pasipriešinimo sąjūdis

Bendras demokratinio pasipriešinimo sąjūdis (BDPS), turėjęs delegatūrą užsienyje. BDPS užsienio delegatūra pripažino VLIK‘ą, bet tarpusavio rietenų neišvengta. Pavojingiausiu priešu įvardijamas pulkininkas Kazys Škirpa.

1949 m. birželio 14 d. VLIK‘as paskelbė Lietuvių chartą,  įsipareigota, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius; siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, ir remti Nepriklausomos Lietuvos valstybę. Bet ir šios organizacijos įkūrimas užkliuvo J.Mikuckiui, o VLIK‘o pirmininko prelato M. Krupavičiaus  pastangas vienyti lietuvius pavadino „melo, svaisčiojimų ir kliedesio mišraine“. M. Krupavičius J.Mikuckiui yra pasakęs, kad „ ir pačiam velniui melsiuos, jeigu tai tarnaus lietuviškam reikalui“…

Tarp organizacijų, besirūpinusių lietuviais emigracijoje, buvo Bendras Amerikos lietuvių fonas (BALF‘as). Sukaupęs nemažas išeivijos  lietuvių lėšas rūpinosi paremti lietuvius per labdaringą veiklą. Organizacijai vadovavo prelatas J.Končius. Jis apdovanojo pinigais daugelį kunigų, reikalaudamas padėti lietuviškam jaunimui, ypač studentams. Susitarus su katalikiškomis Amerikos organizacijomis, duodančiomis darbo bei buto garantijas, nemaža dalis lietuvių iš DP stovyklų emigravo į Ameriką.

1949 m. į JAV atsidūrusių tautiečių daugiau kaip 80 proc. priklausė nuo BALF‘o malonės. Tarp jų, deja, atsidūrė ir dalis nusikaltusių žmogiškumo įstatymams ir savo tautai. Tai jau tampa plačiau žinoma.

Didžiausia viltis – laisva Tėvynė. Iš Vokietijos lietuviams nebuvo lemta grįžti į gimtuosius namus. Teko klajoti po svetimus kraštus, kol 1990 m. sulaukė aušros virš Lietuvos – Nepriklausomybės atkūrimo. O buvęs KGB žvalgybininkas Juozas Mikuckis, atlikęs „misiją“,  1968 m. sugrįžo į sovietų okupuotą Lietuvą ir 1970 m., eidamas 80 metus, užkluptas sunkios ligos, mirė Kaune.

Apie Juozą Mikuckį (g. 1891 m. rugsėjo 20 d. Zauniškiuose, Vilkijos valsčiuje, mirė 1970 m. spalio 13 d. Kaune) – Lietuvos karininkas, sovietinis KGB agentas, poetas.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 30 d. NKVD suimtas, kalėjime Aleksandras Gudaitis-Guzevičius jį užverbavo, tapo KGB agentu (agentūrinis slapyvardis Tuvimas). Po dviejų mėnesių čekistų patartas nutraukė santuoką ir fiktyviai susituokė su vokiečių kilmės piliete. 1941 m. kovo 25 d. kaip repatriantas išvyko į Vokietiją, apsigyveno Braunšveige.

Po karo tapo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) Vykdomosios tarybos įgaliotiniu anglų okupacinėje zonoje Vakarų Vokietijoje, vykdė KGB užduotis. Jam vadovaujant turėjo būti likviduoti Povilas Plechavičius ir kiti Lietuvos karininkai.

1949 m. čekistų padedamas emigravo į JAV. 1953–1959 m. Baltimorėje sekė lietuvių išeivių veiklą, teikė žinias sovietų ambasadai. 1968 m. grįžo į okupuotą Lietuvą ir tapo poetu. 1970 m., eidamas 80 metus, užkluptas sunkios ligos, mirė Kaune.

Kategorijos: Akiračiai, Istorija, Kultūra, Literatūra, Nuomonių ratas, Užsienio lietuviai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

41 komentaras

 1. mociute:

  deja deja, bet sovietmecio “mados” niekur nedingo.
  Lietuva bene vienintele valstybe kurios pilieciai skirstomi pagal gyvenamaja vieta o isvykusiu mokytis, uzsidirbti &ect pasinaudojant galimybe laisvai judeti pasaulyje (ko neturejome daugiau nei 50 metu!) dergimui metomi mokesciu moketoju pinigai kuriant bevertes propogandines laideles mokesciu moketoju islaikomoje LTV – a la “emigrantai” pagal tik jos kurejams ir uzsakovams suprantamus kriterijus ir,turbut, reikalavimus..
  Apgailetina.

 2. Komunistas:

  Kieno emigracija? Smetoninių oligarchų, kurie išgrobstę vadovaujamų valstybinių įmonių kasas su pinigais skuodė išsigandę tautos? Miesčionių, buožių ir buržujų? Neiškraipykite istoriografijos.

  • Istoriografija (reikšmė):

   Istoriografija – (gr. historia – istorija + grapho – rašau; sk. istoriografija):
   1. mokslas, tiriantis istorijos mokslo raidą, remdamasis žodiniais ir rašytiniais šaltiniais, iškasenomis, senienomis;
   2. istorijos bibliografija tam tikru klausimu.

  • Irmis:

   Tai Sralinas-“tėvelis” musėt didžiavyris anot Tamistos yra, ar kaip?!!😉😁 Tikrai nesakau kad toje buvusioje “Smetoninėje” Lietuvoje taip jau viskas čiki-piki-driki buvo, tačiau visgi…😊💛💚💖👍u

   • Komunistas:

    Aš Stalino neminėjau, bet jei jau užvedei kalbą… Kas TSRS pravedė industrializaciją, kuri buvo kertinis pramoniniam ir ekonominiam sąjungos respublikų įskaitant Lietuvos vystymuisi? Ar Stalinas ilgintų pensijinį amžių, kaip tai daro šių dienų kapitalistiniai “gerovės valstybės” kūrėjai? Ar Stalinas ilgino darbo dieną ar trumpino? Ar Stalinas kėlė maisto produktų kainas ar mažino? Po 2PK Lietuvos sandėliuose likus 100 t grūdų, kurie buvo reikalingi sėjai, Stalinas dovanojo lietuvai 2000 t grūdų (be paskolų) ir rūbų. Ar Stalinas apvogė liaudį? Po jo mirties jo saskaitoje buvo apie 70 rublių. Palygink socialiną atskirtį tarp Stalininės epochos ir šiandieninės ir atsakyk sau į klausimą pats.

    • Irmis:

     Nu tik “gerulis” prie viso to tamistos išvardinto GERBŪVIO😂 į Šiaurės ledynus, Sibiro gulagus ar po “kulkų kruša ir durtuvų akupunktūra” jam visus neįtikusius viliojančiai bei savanoriškai vedė-čia kaip ir tokia štai smulkmenukė tarpkitko iš mano pusukės išgarodyta būtų, jeigu neprieš, gerbiams Tamstela?!!😉😆

    • mociute:

     nabageli komuniste su isoperuotais smegenimis, tavo numyletas isgama Dziugasvili naikino milijonais NAIKINO tautas tiesiogine zodzio prasme o apie kazkokias dar “pensijas” ar pensijini amziu visa to prakeikto balvono sutve net menkiausio supratimo neturejo!
     Puikiai menu pokari kai rudai aprengti su raudonais “lampasais” emisarai is Maskvos vazinejo po Lietuvos kaimus su pilnais ginkluotu kareiviu sunkvezimiais ir dar patranka prisikabine ir atiminejo is Lietuvos zmoniu paskutinius grudus, bulves,mesa&ect o kremliuje nustatytos “duokles” sviestui, pienui, mesai netilpo i sveiko proto remus!
     Tamstos stalinas ateme is milijonu brangiausia turta – GYVYBES!

    • mociute:

     paskaityk pacio Stalino dukros a+a S.Alalujevos prisiminimus apie teva ir nusiraminsi……o “prapleciaht akirati” galetum ir apie Stalino, Berijos ir kitu sunsnukiu meiluziu turtus pasiskaitineti ar dokumentika pasiziureti paciu rusu archyvuose……

     • Komunistas:

      Šiandieninė pseudodokumentalistų ala “dokumentika” tai opiumas antitaybininkams ir marazmatinėms močiutėms. Suvokit, kad represijomis buvo tramdomi buvę oligarchai, nacionalistinių sukarintų grupuočių nariai, kurie buvo potencialūs miškiniai galintys bauginti ir žudyti taikius civilius gyventojus, aršūs antitarybininkai vykdantys antivalstybinę veiklą ir kurstantys nesantaiką, valstybinio turto grobstytojai, ir panašiai. Kiekvienos valdžios pareiga užtikrinti tvarką ir saugumą. Prie Stalino buvo asmeninė kiekvieno politiko atsakomybė, todėl tokio bardako kaip prie dabartinės kapitalistinės “demokratijos” nebuvo. Nusikalto, buvo nubaustas. Dabar nei E. Masiulis, nei V. Uspaskichas nenubausti nors nusikaltimai įrodyti. Ir eilė kitų politikų bet straipsnis ne apie Staliną. Kuo kuo Stalino apkaltinti negalite tai Smetonos patvaldyste, krašto išdraskymu, skurdu ir jo rato oligarchų valstybės išvogimu.

      • LosAngeles:

       per aukstai nesokite, zemai krisite…. su kaip kuriais tamsteles teiginiais negalima nesutikti, bet visada yra riba tarp norimo ir esamo. turiu omenyje jusu ‘..patvaldyste..’ tai cia nuo pats valdo? taip reiketu suprasti? pagalvokite gerai, kas buvo didesnis patvaldys tikraja to zodzio prasme: kas dalino komandas eiti beginkliams pries kulkosvaidzius, tremti masiskai zmones (ir tik nebandykite prakisineti minteles kad visi jie buvo ‘..oligarchai, antitarybininkai, civiliu zudikai, nesantaikos kurstytojai ir visokie kitokie potencialus) ar tas kuris net pasipriesinimo prastumti negalejo (mat kiti to nenorejo). tikiu pagalvojes prieisite teisngos isvados ir nesimetysite nevykusiomis ‘izvalgomis’. nekompromituokite idejos, uz kuria pasisakote, nes is sono ziurint tokie argumentai silpnokai atrodo

       • Komunistas:

        Aš nieko neprakišinėju, faktai yra faktai. Kiek nuo represijų nukentėjo Lietuvos gyventojų per 10 metų laikotarpį? 5-7%. Tokį skaičių vadinti genocidu??? Pasitikslinkite sąvokos genocidas reikšmę. Prie to dar pasiskaičiuokite kas sudarė tremiamųjų pagrindą, ir kiek tų “nekaltų”. Pvz ar miškiniai, kurie apšaudydavo rinkimines apylinkes ir grąsindami nužudymais liepdavo gyventojams neiti balsuoti nekalti? valdžiai reikėjo kardomųjų priemonių prieš miškinių plitimą, todėl formaliai priklausiusieji smetoninei smogikų organizacijai šauliai, buvo potencialūs miškiniai, jie buvo represuoti. O šauliai tai Hitlerio rudamarškinių klonas (ir nebandykite prakišinėti mintelės apie patriotizmą, rudamarškinai irgi buvo patriotai). Ir t.t. ir panašiai. Apie beginklius prieš kulkosvaidžius tai antistalininkų išpūstas mitas, vėlgi pasitikirink faktus.

        • LosAngeles:

         del faktu… ir panfilovieciai ‘faktas’, ir r.armijos ‘netiketas uzklupimas’ faktas ir daugiau tokiu ‘faktu’ po siai dienai klaidzioja. bukite atsargus, zmones nekvaili ir bet kokia propaganda turi tureti savo ribas. nesuprantantys to pradeda atrodyti apgailetinai…
         apie genocida nekalbejau. arba su kazkuo sumaisete, arba uzsiimdinejate elementaria demagogija. bet kokiu atveju negaliu nieko apie tai atsakyti tamstai. tremiamu buvo labai ivairiu zmoniu, net ir tarybiniu laiku filme ‘Cia musu namai’ zmogelis porina uz ka ji isveze… paziurekite, labai idomu. ir tokiu buvo tikrai ne vienas. yra dar ir gyvu, jau nekalbant apie vaikucius. vaziavo juk ir metuku, triju metuku ‘liaudies priesai, smetoniniai smogikai, burzujai kuriems reikejo butinu ‘kardomuju priemoniu’.
         del Hitlerio ‘rudamarskiniu’ tai ka galima pasakyti… buvo visko- karas siaip ar taip. bet vienareiksmiskai galima pasakyti stai ka: raudonmarskiniai niekuo ne geresni.
         dar truputi apie ‘ispusta mita’… ant kiek jis ispustas pasakyti be abejo negaliu. kazakas kazkur gal ir pagrazinta, bet tai ne mitas- tai realybe. ir tam tikrai yra paknkamai irodymu. bijau kad tai jums reiketu pasitikrinti ‘faktus’.
         ir visiskai pabaigai… kalba tebuvo apie patvaldyste. vat ir atsakykite sau kuris didesnis patvaldys buvo, Smetona ar Stalinas. atsakymas, deja, bet kuriam ziurinciam nesuinteresuotomis akimis akivaizdus. vat ir pasiulymas: neverta metytis nepagristais kaltinimais ir nesuprantamais epitetais

      • Gražina:

       O ar nemanote, kad visa tai, kas bloga atsitiko Lietuvoj per 30 laisvės metų yra buvusių ir tebesančių komunistų darbas?

       • mociute:

        butent.
        Jeigu butu tureje sazines ar bent laseli pagarbos musu Tevynei, okupantu klapciukai PATYS PRIVALEJO PASITRAUKTI iskart po 1990 Kovo 11 o nenorintys tai padaryti privalejo buti patraukti i sali o ne leisti aniems toliau demoralizuoti Lietuvos zmones savo vagystem, melu, kombinacijom ir pan. “prixvatizacijomis”!
        p.s palikdami savo kolonijas britai patys issiveze su savim visus savo kolaborantus ir kitus patarnautojus o salis ex- kolonijas paliko pacias tvarkytis ir dar pagalba suteike kuria tebeteikia iki siolei.

       • Socialistas:

        Tikrai nemoanome, todėl, kad tokių brudų kaip Linkevičius, Grybauskaitė, Lansbergis ir kiti komunistais pavadinti negalima, tai yra niekingi karjeristai besirūpinantys savo siaurais asmeniniais interesais, jie neturi idealogijos ar įsitikinimų. Vienintelis jų gyvenimo tikslas – parzituoti ir patogiai gyventi. Todėl jie ne komunistai.
        >Los Angeles apie tremiamus žmones. taip buvo įvairių žmonių bet atskirkite į ką buvo orientuotos prepresijos. Kad represuoti buvo ir nenusipelnę to žmonės – tiesa, bet tai yra išimtys iš taisyklės, o ne priešingai kaip bandoma pateikti. Antra socializmas įgyvendintas TSRS neapsiriboja tik Stalinu ir represijomis.
        Stalinas patvaldys??? Žmogau tikrai nesiorientuoji sąvokose. Stalinas nebuvo vienvaldis kaip tai bandoma pateikti. Buvo komunistų partija, kurioje buvo skirtingų nuomonių grupės konkuruojančios tarpusavyje (panašiai kaip šiandien seime koalicijos). Įstatymų leidžiamoji valdžia Stalino laikmečiu buvo TSRS aukščiausia taryba (kurios pirmininkas buvo Stalinas) kuriai pavaldūs buvo du organai: TSRS liaudies komisarų taryba ir TSRS ministrų taryba. Šiems dviems organams buvo pavaldūs eilė smulkesnių. Taigi Stalinas tik dėjo parašą po aukščiausios tarybos nutarimais. Kitaip tariant viena prisiėmė atsakomybė už tarybos narių priimtą sprendimą. Tuo tarpu Smetona įvykdęs perversmą seimą paleido. tokiu jo poelgiu pradėjo piktintis kademai, kurie buvo tautininkų ala koaliciniai partneriai. Smetona vienasmeniškai leido įstatymus ir priėmė sprendimus. Čia net nėra ką lyginti. Galima palyginti Smetonos patvaldystę su Hitlerio nes juos vienija tas pats principas: absoliutus visų pavaldinių paklusnumas.

 3. DĖMESIO - PAVOJUS!:

  Policija sukelta ant kojų: iš kalinių ligoninės Pravieniškėse pabėgo žmogžudys
  – diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/policija-sukelta-ant-koju-pravieniskiu-ligonines-pabego-nuteistasis-983270

 4. Diedas:

  Komunistinis režimas, nė vienoje valdytone šalyje taip ir nesugebėjęs sukurti gerovės ir laikęs savo žmones aptvertus spygliuota tvora(kad neišbėgiotų) o deklaruojamą “lygybę” sukūres visus paversdamas ubagais, taikėsi tik ant teroro, melo ir kovos su nesamais priešais.
  Krugom vragi
  :):):):)

  • Komunistas:

   Aš tau pateikiu mokslininkų tyrimą, kuris įrodo, kad socialistinė santvarka suteikia žmogui geresnes gyvenimo sąlygas nei kapitalistinė santvarka:
   //ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.76.6.661

   Our analysis of the World Bank’s data supports a conclusion that, the socialist countries have
   achieved more favorable physical quality of life outcomes than capitalist countries at equivalent levels of economic development.
   Ar turi tai paneigiančių faktų?

   • Diedas:

    Komunistine kiaule (apie save skaityk Orvelo “gyvulių ūkyje”)
    Aš pats gyvenau prie to atsiprašant socializmo, pats užaugau kruopomis maitinamas, nes motina buvo sąžininga. Ne vagilka. O kvaila smetoniškų savo tėvų auklėta idealistė, tikinti, kad darbštumu galima praturtėt. Ir kada nors po dešimtmečio sulaukt valdiško buto.
    Ji man buvo pavyzdys, kaip prie ruskio nereikia gyvent.
    Sovietmečiu gerai gyveno tik tie kas turėjo ką pavagia, spekuliantai, farsofščikai ir kiaulės komunistai.
    Ačiū Dievui iškreiptų veidrodžių melo karalystė žlugo ir darbštus gabus darbo žmogus gali padoriai gyvent ir turėt viską, apie ką prie sovietų net nesvajojo.

    Komunistinis driskiau.

    Pasakas apie šviesią ateitį ir laimingą rytojų sek savo vaikams, o ne man.
    Ant melo teroro ir spygliuotos vielos gyvavusi sitema žlugo, bankrutavo ir niekada neatsigaus.

    • Pajūrietis:

     Labai, labai keista, kad šlykščiausią komunistinę propogandą – melą, pastoviai pateikiamą per komentarus, portalas leidžia.

     • Bartas:

      Jei dabar būtų šito, maskolių maitinamo bolševikinio bandito viršus , mes visi būtume sunaikinti. Jis skleidžia ne propogandą , tai banditpalaikio staugimas, ne vilties aimana.

      • Socialistas:

       Supratau – argumentų nulis, net prieš tyrimo rezultatus. Diedas net nežino, kad farsofčikai ir liaudies turto grobstytojai buvo griežtai baudžiami ir siunčiami apmastyti savo netinkamą poelgį į Sibirą ar lagerį. neišgelbėdavo, net narystė partijoje. Skirtingai nei dabar Tarybų Sąjungoje visiems buvo užtikrintas nemokamas mokslas, sveikatos apsauga, ankstesnė pensija nei dabar, nemokamas būstas ir garantuotas darbas. Visi doriems dirbanties žmonėsm TSRS buvo gerai, blogai buvo tik miesčionims ir tiems kurie norėjo būti išskirtiniai kaip orvelo kiaulės. Kalbant apie partijos elitą, kuris niekas neneigia, turėjo privilegijų, bet skritumas tarp eilinio ir paartinio nebuvo toks kaip dabar tarp darbuotojo ir įmonės savininko, nebuvo tokios socialinės atskirties kaip dabar, visi buvo lygūs. kas tame yra blogai? Tokiu atveju kodėl socialinė nelygybė jums yra gerai? Pvz neseniai nuskambėję priekaištai iš Savicko Tapino tėvui, kuris turėjo buvo TSKP narys ir partiškumas padėjo žmogui apdaryti puikią karjerą ir turėjo jis privlegijų (stažavosi Sorbonoje), bet gyveno Žirmūnų bute gražtų gamyklos tekintojo kaimynystėje. Ar tokia lygybė blogai?

     • Socialistas:

      Gal galite pagrįsti kame slypi komunistinės idealogijos šlykštumas? Labai būtų įdomu išgirsti argumentuotą nuomoną, kodėl nacionalistinė kapitalistinė idealogija yra nešlykšti, o komunistinė šlykšti?

      • Diedas:

       Pripaistyta nebrendylos, negyvenusio prie ruskio erotinių fantazijų. Utopijų, kokį šitas nei tai “komunistas” nei tai socialistas norėtų matyti gyvenimą.
       Realybė buvo žiauresnė.
       Orvelas irgi ilgai buvo socialistas.
       Netgi aršus.
       Ispanijos pilietiniame kare kovojo komunistų pusėje ir žavėjosi soviecki sajūzu.
       Bet jo požiūris kardinaliai pasikeitė po ekskursijos į Stalino valdomą pasakų šalį.
       Pamatęs kaip realybėje atrodo tarybinė “lygybė” parašė išgarsėjusį romaną “gyvulių ūkis” apie žmonių namą užgrobusias kiaules, garbinusias portretą su pypke ir vešliais ūsais, sočius šunis ir užguitus, alkanus, melu penimus tvarto gyventojus. Bei fantastinį “1984 ieji” kur aprašė, kaip atrodytų Anglija, jeigu ją užvaldytų komunistai.
       Komunizmu ir socializmu žavisi tik tinginiai pijokai ir nevykėliai svajojantys nedirbdami kažko gaut.

       • Komunistas:

        Orvelas nebvo socialistas, antikomunistinius romanus raitė anglų kgb (MI6) užsaymu. Beje jo romaaso 1984 yra tarybinio rašytojo Zamiatino romano Mes plagiatas. Gimiau prie Brežnevo, mačiau tarybinę tikrovę, o tavo skiedalai visiškai neatitinka to laikmečio realybės.
        Gyvūlių ūkis ne apie komunizma o būtent apie kapitalizmą, kur yra išrinktieji kiaulės (ologarchai ir jiesm tarnaujanti valdžia) ir kiti gyvūliai (jūs, kurie tikite, kad rinkimuose jūsų balsas kažką lemia). TSRS nebuvo tokios socialinės diferenciacijos kaip yra kapitalizme, ir partiniams priveligijuotiesiems dar toli iki kapitalistinio gyvūlių ūkio kiaulių. Komunizmą ir socializmą dergia nepagrįstai tik davatkos, siaurų pažiūrų miečionys ir žinoma stamubsis kapitalas, kuris nori 90% dirbančiojo sukurtos vertės pasiimti sau o dirbančiajam, numesti kaulą. Tik tinginiai ir niekšai bijo santvarkos, kuri paremta bendru darbu ir lygybe. Papasakok koks Trumpas, Mockus, Abramovičius (oligarchų ir kapitsalistų sąrašą gali tęsti) ir t.t. darbštuoliai???

        • Diedas:

         ):):):):)
         Va , komunistinis agitatorius vėl visu savo gražumu pasireiškė.
         Net Orvelą apvertė aukštyn kojom.
         Esu perskaitęs viską ką jis parašė.
         Kol nepamatė komunizmo grožybių, jo romanai buvo apie pačiius biedniausius, apie nepriteklius, apie skurdžiausią Angliją, apie lygybės troškimą.
         Bet kai Orvelas susipažino su tarybine santvarka, suprato, kad būna daug daug blogiau už Anglijos kapitalizmą.

         Ką besakytų kiaulės komunistai, galvok atvirkščiai ir visada pataikysi

         • Komunistas:

          Kai nevykusį plagiatorių šeria karalienės kgb tai bepigu liaupsinti anglų kapitalizmą ir pagal užsakymą dergti TSRS. Reik kažkaip valgyt. Tu papasakok eiliniams anglų darbininkams, Niekas nenori prisiminti nei maisto kortelių 50aisiais, nei tragiškų buitinių sąlygų 60-70aisiais ir žemų atlyginimų 80aisiais prie Tečer> Būtum gyvenęs kapitalistiniame anglosaksų rojuje, norėtum atgal į baisiąją TSRS.
          O jei jau pritrūkus loginiams argumentams į kovą trauki sunkiąją artileriją – autoritetus ala Orvelas, tai aš turiu rimtesnį autoritetą – Albertą EInšteiną. turbūt nesiginčysi, kad Einšteinas daugiau smegenų ir suvokimo turėjo nei Orvela. Taigi apsišviesk perskaitydamas jo garsųjį straipsnį Kodėl socializmas? Straipsni sišverstas yra ir į lietuvių kalbą, bet čia nuoroda į originalą:
          http://www.fmf.uni-lj.si/storage/35099/Einstein%20on%20Why%20Socialism.pdf?access=28753d2d6538353acbfa1b728a8ba5fd

          • Komunistas:

           PS galvot reik ne priešingai, nes taid aro tik kvailiai, o kritiškai ir logiškai.

          • Diedas:

           80 taisiais, mano klasioko senelis, nuo komunistinių galvažudžių pabėgęs į Angliją, būdamas pencininku siuntė savo Lietuvoje paliktai šeimai drabužius, diskus bei eiliniams draugams nepasiekiamas gėrybes, bei senus skudurus ir žurnalus (šituos pardavimui)Tai va. Gaudami senų priperstų kelnių iš kapitalistinio pasaulio, jie pardavinėdami “buržujų” išmestą šlamštą, gyveno kelis kartus geriau už kitus eilinius sovietžmogius. Turėjo koperatinį butą, videaką, alaus skardinių kolekciją, Volgą, kas metai naujus džinsus, kas diena kramtė naują kramtoškę.
           Visi jiems pavydėjo tokio gyvenimo ir svajojo kaip nors pabėgt iš komunistinės ubagystės.
           Komuniste – socialiste, sek pasakas sovietmečio nemačiusiems. Kur jūs, ten ubagystė.

 5. Pajūrietis:

  Ar tai tas pats propogandistas, tik su skirtingu IP ir vardu? Juokinga.

  • Komunistas:

   Jei vartoji žodį propagandistas tai reik pažymėti, kad alko auditorija irgi propagandistai, nuo žodžio propaguoti savo įsitikinimus. Jūs propaguojate nacionalistinę, kapitalistinę pasaulėžiūrą, aš propaguoju priešingą – marksisitinę, komunistinę. Kuo tavosios idealogijos propagandistai yra geresni už mane?

   • Diedas:

    Aišku kiaulės komunistai šiuo klausimu kietesni. Ne dėl to, kad bukai meluoja ir nepripažysta jokių argumentų (išskyrus pinigus), bet todėl, kad jokie propagandistai už savo pažiūrų nepripažinimą neišžudė diek daug žmonių kaip komunistai.
    Komunistai – pati kruviniausia sekta iki šiū dienų piramidėje tebegarbinanti mumiją.

    • Komunistas:

     Tau senatvinis marazmas, diedai. Komunistams pinigai niekada nebuvo idealas ir siekiamybė. Pinigai tai kapitalistinės oligarchijos ir miesčionių siekis, tikslas, vertybinis mato vienetas. O argumentų kaip matom neturi, tik bukus įžeidinėjimus.

 6. Bartas:

  Socialistai ir bolševikiniai komunistai , tovar – išči. Padėkit man, buržuaziniam nacionalistui, kodėl sugriuvo jūsų puoselėtas banditiškas, komunistinis- bolševikinis rojus. Karo juk nebuvo. O kas buvo ?

 7. Diedas:

  Palyginant finasines socializmo ir kapitalizmo pozicijas vaizdas toks:
  Prie kapitalizmo yra nedidelis procentas biednų.
  Prie socializmo visi buvom ubagai, (išskyrus komunistinį elitą, spekuliantus ir vagis)

  • Komunistas:

   Nedidelis procentas biednų??? Tu gal juokauji? Nes jei nejuokauji tai esi kvailys. Paskaičiuok kiek procentų pasaulyje sudaro turtingiausi ir vargingiausi. Toj pačioj JAV ta vadinama vidutinė klasė traukiasi ir ne todėl kad vidutiniokai prasimuša į turtinguosius, o todėl kad nusiritą į biednus. Elementaru: įmonės savininkas yra turtingas, jam dirbantys yra biedni, todėl, adk įmonįs savininkui tenka 80% sukurtos vertės, o dirbantiesiems tik 20%. O dabar logiškai pagalvok, kurių yra daugiau pasaulyje savininkų ar samdomų darbuotojų? Galiu drąsiai teigti, kad tamsta net nelyginai socializmo ir kapitalizmo pozicijų. Kapitalizme mažinant darbo užmokestį dirbantiesiems ir ilginant darbo valandas gaunamas didesnis pelnas, kuris nugula savininko kišenėje. Tas pelnas nenukreipiamas visuomenės gerbūviui gerinti. Socializme nėra kapitslaisto, kurio kišenėje nugula dirbančiųjų sukurta vertė todėl visas gautas pelnas skiriamas visuomenės gerbūviui – nemokami darželiai, mokyklos universitetai, papildomas lavinimas, sveikatos apsauga, maži komunialiniai mokesčiai, pigios pirmo būtinumo prekės ir t.t. Banditiškas yra kapitalizmas, nes kapitalistinė santvarka paremta kito išnaudojimu, apiplėšimu ir apgavyste. Ir būtent tie spekuliantai ir vagys, kurie TSRS buvo baudžiami dabar gali laisvai vogti ir likti nenubausti. Vėlgi banalus pavz. Uspaskicho byla, Masiulo byla ir eilė kitų, Lansbergių darželių patalpų istorija ir t.t.

   • Diedas:

    Oj negaliu
    :):):):):):):))
    Oj demagogas, oj tuščiapliurzis.
    Aš gyvai mačiau Ameriką, turiu draugų ir žinau kiek jie uždirba ir kiek už ką moka.
    Palyginkim:
    Sovietmečiu sovietžmogis uždirbdavo kaip partija nustatė puslitrį vodkės dienai.
    (150 rbl buvo gera alga, vodkės puslitris kainavo 5,30rbl)
    Pavertus tvirta valiuta apie 9 $ mėnesiui.
    Tuo metu Amerikoje vidutiniškai uždirbdavo apie 2000$. Ir kas dirbo, visi prasigyveno. Pirko naujas mašinas, namus, atostogavo po visą Pasaulį.
    Tuo pat metu, soviežmogiai nusigyveno, prasigėrė, o socialistinė deržava bankrutavo.
    Nu demagogas,
    Varyk paklodę skiedalų apie šviesią ateitį ir laimingą rytojų
    :):):):)

Taip pat skaitykite: