Teismas patvirtino – Ž. Pavilionis sąmoningai apšmeižė „Romuvą“ (video) (22)

Žigimantas Pavilionis | Alkas.lt nuotr.

Žigimantas Pavilionis | Alkas.lt nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) priėmė sprendimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Seimo nario Žygimanto Pavilionio skundą prieš Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją (EPK) ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją. Ž. Pavilionis prašė teismo panaikinti pernai metų rugsėjo 11  d. EPK  išvadą, kad jis sąmoningai šmeižė ir menkino Senovės baltų religinę bendriją „Romuva“, ir įpareigojimą viešai paneigti šį šmeižtą.

Išnagrinėję Ž. Pavilionio  skundą VAAT nusprendė, kad Seimo narys viešai „pateikė tikrovės neatitinkančias žinias, neįvertinęs atsakomybės ir galimų tokios informacijos paskleidimo pasekmių bendrijai „Romuva“.

„Neabejotina, kad pareiškėjas tokią informaciją 2019 m. birželio 27 d. Seimo plenariniame posėdyje paskleidė sąmoningai, siekdamas padaryti žalą bendrijos „Romuva“ reputacijai ir pakirsti pasitikėjimą šia religine bendrija visuomenės akyse“, – rašoma teismo nutarime.

Atsižvelgęs į šioje byloje nustatytų aplinkybių ir išdėstytų argumentų visumą, teismas nutarė, kad: „Seimo narys Žygimantas Pavilionis Lietuvos Respublikos Seime 2019 m. birželio 27 d. svarstant Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektą Nr. XIIIP-2016(2) viešai pasisakydamas, jog bendrijos „Romuva“ veikla tiesiogiai susijusi su Kremliaus politika paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie bendriją „Romuva“, tuo pažeisdamas Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo ir pavyzdingumo principus, todėl  Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 2019  m. rugsėjo 11 d. išvados Nr. 101-I-13 „Dėl Seimo nario Žygimanto Pavilionio pasisakymų“ 1 punktas, kuriame konstatuota, jog Seimo narys Žygimantas Pavilionis pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo ir pavyzdingumo principus, vertintinas kaip teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra pagrindo“.

Tačiau teismas patenkino Ž. Pavilionio skundą tą dalimi, kuria jis SEPK buvo įpareigotas paneigti tikrovės neatitinkančius teiginius apie „Romuvą“. Mat SEPK darbo tvarkos taisyklėse nėra numatyta, kad ji galinti priimti sprendimą „įpareigoti Seimo narį paneigti paskleistus žinomai neteisingus duomenis apie bendriją „Romuva“. Pagal minėtų  taisyklių 32.4 punktą komisija Seimo nariui galėjo tik „rekomenduoti viešai atsiprašyti“… Panaikinęs šį įpareigojimą teismas nusprendė iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Ž. Pavilionio naudai priteisti pusę bylinėjimosi išlaidų – 821, 50 Eur.

Inija Trinkūnienė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Inija Trinkūnienė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

„Romuvos“ religinės bendrijos vadovė Krivė Inija Trinkūnienė, vertindama VAAT sprendimą, sako: „Teismas ne tik patvirtino, kad Seimo narys  Ž. Pavilionis sąmoningai šmeižė „Romuvą“ Seimo posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas mūsų religinės bendrijos valstybės pripažinimo klausimas, bet, kad tai darė sąmoningai, siekdamas „padaryti žalą bendrijos „Romuva“ reputacijai ir pakirsti pasitikėjimą“ mūsų religine bendrija visuomenės akyse. Ir jam tai pavyko, nes Seimas nedidele persvara balsų nesuteikė „Romuvai“ valstybės pripažinimo. Tai, kad teismas panaikino Seimo komisijos įpareigojimą Ž. Pavilioniui paneigti viešus šmeižtus apie „Romuvą“, vertinu kaip procedūrinį formalumą. Teismui pripažinus, jog Seimo narys apšmeižęs mūsų religinę bendriją pasielgė neetiškai, pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą, būtų garbinga vadovaujantis nebe dokumentais, o sąžine – išdrįsti atsiprašyti“.  

Pasak I. Trinkūnienės, melagingi Ž. Pavilionio pasisakymai ir viešas Katalikų bažnyčios hierarchų spaudimas Seimo nariams neabejotinai turėjo įtakos Seimo narių apsisprendimui balsuojant dėl „Romuvos“ valstybinio pripažinimo. „Manau, kad po šio teismo sprendimo Seimas turi pakankamą pagrindą „Romuvos“ pripažinimo klausimą svarstyti dar kartą. Tikiuosi, kad naujos kadencijos Seime prie šio klausimo bus sugrįžta“, – sakė „Romuvos“ religinės bendrijos vadovė.

Primename, kad SEPK pernai rugsėjo 11 d. už nekorektiškus pasisakymus prieš Romuvos religinę bendriją Ž. Pavilionį pripažino pažeidus „Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo ir pavyzdingumo principus“ ir įpareigojo Seimo artimiausiame Seimo plenariniame posėdyje „paneigti paskleistus žinomai neteisingus duomenis apie bendriją „Romuva“.

Ž. Pavilionis 2019 m. birželio 27-osios posėdyje, kuriame sprendėsi Romuvos valstybinio pripažinimo klausimas, be kita ko, teigė (ištrauka iš stenogramos):

Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu. Taip pat pagalvo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo Myko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

Negavusi valstybinio pripažinimo Senovės baltų religinė bendrija Romuva pernai kreipėsi ir į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), prašydama pripažinti, kad Lietuvos Respublika, Seimui atsisakius suteikti Romuvai valstybės pripažinimą, pažeidė net kelis Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnius: dėl minties, sąžinės ir religijos laisvės, diskriminacijos draudimo ir teisės į teisingą bylos nagrinėjimą bei teisės į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Religija, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Rokas:

  Lietuvoje pagrindinai vyrauja Katalikų tikyba ir to pakanka.Kuo daugiau tikybų valstybėje tuo daugiau chaoso – baisios netvarkos

  • Jau buvo tokie laikai, kai klausdavo ar esi partinis, ar – ne. Ir kai atsakydavai, kad nepartinis tai žinodavo, kad ne komunistas 🙂

  • Žemyna:

   Na, jei prisiminsime Tarptaut. Teisę, jos įstatymus, tai viskas, kas buvo okupanto PAGROBTA ar PRIMESTA – yra NETEISĖTA.
   Mums ir kalba, ir katalikybė buvo okupanto PRIMESTOS.
   Okupantas, naudojęs religiją kaip sau patogų ĮRANKĮ (apsimetė, jog ne teritoriją užgrobia, o gerą darbą daro – ŽUDYDAMAS ,,Dievą neša”), religija tik dangstėsi, kad suteiktų savo karo nusikaltimams padorų veidą. Praėjo tiek amžių, tačiau ĮRANKIS vis dar veikia – nespėjome paskelbti Nepriklausomybės, kai tuoj ,,kunigai” (kuo tokie skiriasi nuo ,,polpredų”?) pradėjo vedžioti mokinukus ir jaunuolius po Vilnių ir jo kraštą su PL vėliavomis, karinėmis uniformomis.
   Suprasčiau, jei tamsta prieštarautum prieš religijas, atnešamas iš tolimų svetimų žemių. Tačiau, jei laikote save lietuviu, tai daugiau negu keista. Siūlyčiau prisiminti Kristų – jis galvų nekapojo, nesiginklavo, tik neskubėdamas savo asiliuku jojo (arba ir pėsčiavo), aiškindamas, kas yra Dievas, kaip Jį tikėti, kokių taisyklių laikytis (Dekalogas). Su politine valdžia Tikėjimo nepainiojo ir kažkodėl ne Romuvos atėjo mokyti, o visai kitos tautos… Be to, savo mokintiniams neliepė nei užgrobti, nei žudyti (juk tai mirtina nuodėmė!), nei prievartą taikyti, nei nutautinti. Taigi, dar nežinia, ką iš Jo išgirs tautos apie smurtinį religijos primetimą per Jo kitą Apsireiškimą…
   Visų pirma nepainiokime katalikybės su savo senovės tyrimu.
   Aisčių tikėjimas PRIVALO būti atgaivintas, tiriamas, jis turi būti ne tik folkloro ansamblių, bet ir mokslo objektu – tai VALSTYBĖS PAREIGA, nes aisčių tikėjimas yra UNESCO ,,saugomo” baltų kultūros paveldo svarbiausia, PAMATINĖ dalis! Su jo pagrindais turi būti supažindinami moksleiviai ir studentai, turi būti ieškoma jo pėdsakų ne tik Europoje, bet visur, kur vedė aisčių keliai. Negali save laikyti civilizuota šalis, kuri atsisako tirti SAVO Tautos senovę, susipažinti su savo Tautos pradžios, vaikystės metais. Negali laikyti save eruditais, inteligentais tauta, jos mokslininkai, jei jie savo senovės kultūros ir mokslo paveldo neišmano. Ne tik graikų, kinų, lotynų, indėnų, bet ir SAVO praeitį PRIVALOME pažinti. O Seiman turime įleisti tik tokius, kas pasiekė atitinkamą kultūros lygį.

   • Pajūrietis:

    „Liepsnojančioje ugnyje Jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai. Jie bus nubausti amžina pražūtimi ir atskirti nuo Viešpaties veido ir nuo Jo galybės šlovės.“

    „Vidurnaktį Viešpats išžudė visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant faraono, kuris sėdėjo soste, pirmagimiu, baigiant pirmagimiu kalinio, sėdinčio kalėjime, ir visus gyvulių pirmagimius. Naktį atsikėlė faraonas, jo tarnai ir visi egiptiečiai. Ir kilo didelis verksmas Egipte, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų mirusio. Tą naktį faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: “Išeikite iš mano krašto, jūs ir izraelitai! Eikite, tarnaukite Viešpačiui, kaip sakėte“.

    • Žemyna:

     Įdomu, kieno šis tekstas, kada pridėtas. Kas tai, jei ne to aferisto sukurptas tekstas, kurs suuodė, jog pasinaudos Kūrėju ir Kristumi savo tikslams, savo galiai ir valdoms didinti.

     • Pajūrietis:

      BIBLIJA
      2 Tes 1,8 Liepsnojančioje ugnyje Jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai.
      2 Tes 1,9 Jie bus nubausti amžina pražūtimi ir atskirti nuo Viešpaties veido ir nuo Jo galybės šlovės
      BIBLIJA
      Iš 12,29 Vidurnaktį Viešpats išžudė visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant faraono, kuris sėdėjo soste, pirmagimiu, baigiant pirmagimiu kalinio, sėdinčio kalėjime, ir visus gyvulių pirmagimius.
      Iš 12,30 Naktį atsikėlė faraonas, jo tarnai ir visi egiptiečiai. Ir kilo didelis verksmas Egipte, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų mirusio.
      Iš 12,31 Tą naktį faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: „Išeikite iš mano krašto, jūs ir izraelitai! Eikite, tarnaukite Viešpačiui, kaip sakėte.

      • Žemyna:

       Biblija ne Dievo ir ne Kristaus rašyta. Ją rašė ilgai, daug Autorių. Ne visi būtinai su Kristumi bendravo, Jo mokintiniai buvo – buvo, kas užrašė kaip savo arba girdėtus kito asmens prisiminimus. Kiektikslūs buvo tie prisiminimai?
       Kitas LABAI svarbus veiksnys – vertėjai ir jų vertimai. Kas kiek išmanė, tas taip vertė. Bet nesileisiu dabar į tai, ką pridirba vertėjai. Žinote vaikų žaidimą ,,Sugedęs telefonas”?
       Kiek aukštyn kojom viską gali apversti (net ir piktnaudžiauti, savo naudai priešingai išversti ar net pridėti to, ko originale nebuvo!) galėjome įsitikinti net ir šiais laikais čia, Lietuvoje – ne vienas buvo skandalas dėl to, kaip buvo išversti ES dokumentai į LK.

  • Pajūrietis:

   Jei tamstai pakanka, tai gerai. Bet yra dar ir kiti žmonės, turintys savus įsitikinimus, savąjį tikėjimą, savajį pasaulio supratimą. Jei negerbiate kitų žmonių tikėjimo, negerbiate pirmiausia savęs. Linkėčiau atidžiai perskaityti visą Bibliją nuo pradžios iki pabaigos, kad sužinotumėte, kas ten žmonių surašyta, kieno tai religija. Taip pat siūlyčiau pasidomėti, kokiu būdu krikščionybė buvo primesta lietuviams. Jei mokate anglų ar kitą užsienio kalbą, internete galite rasti daugybę informacijos apie katalikų bažnyčios baisius skandalus pasaulyje. Apie juos Lietuvos taip vadinama laisva ir nepriklausoma žiniasklaida rašo labai retai.

 2. Žemyna:

  (Būna veidų, kuriuose parašyta: ,,Aš žinau, kad tu žinai, jog aš ir pats žinau, kad esu (elgiuosi, padariau ir t. t.) …”

 3. Skaitytojas:

  Taigi, ta seimo komisija negalėjo įpareigoti atsiprašyti, o tik rekomenduoti atsiprašyti. Todėl atrodo, kad jeigu p. Pavilionis nenorės atsiprašyti, niekas jo neprivers. Bet juk tai tikrai nuoširdžiai rekomenduotina, palengvinti sąžinę ir atsiprašyti už melą.

  Ir labai džiaugiuosi, kad teismas nusprendė: „Sovietų Sąjungos valdžios požiūris į Lietuvos Katalikų bažnyčią buvo neigiamas. Tačiau senovės baltų tikėjimas (…) nebuvo puoselėjamas ir stiprinamas“. Nežinau, koks ališauskas su kokiu abdomėnu buvo tą šmeižtą sugalvoję ir ėmę kartoti, kad esą sovietai palaikę baltų tikėjimą, bet džiaugiuosi, kad teismas pagaliau tam padarė galą.

 4. Bartas:

  Kol kas kryžiuočiai laimi. Tikiu , Ramuva klestės.

 5. Gėda konservatoriui:

  Jokios sąžinės, jokios garbės neturi minėtas Seimo narys. Visi jo išgalvoti šmeižtai, kuriuos paneigė Teismas rodo, kad toks nesąžiningas, skleidžiantis netiesą žmogus negali būti Seimo nariu. Tačiau konservatorių partija ir toliau jį laiko savo gretose, rinkimuose rudenį jam suteikė aukštą vietą. Tiesa, nei vienas konservatorius neatsižvelgė į Konstituciją, kuri garantuoja tikėjimo laisvę, neatsižvelgė į Europos žmogaus teisių konvenciją, neatsižvelgė į Etikos kodeksą ir nepalaikė Romuvos pripažinimo, nors neturėjo jokių argumentų. Dar daugiau – Nacionalinio saugumo Komiteto ir Nacionalinio saugumo departamento pažyma aiškiai pasakė, kad jokio ryšio su Rusijos struktūromis Romuva neturėjo nei sovietiniais laikais, nei dabar.
  Tai kur TS-LKD sąžinė? Kur tautos atstovų lygiateisiškumo principas visiems piliečiams? Ar gali tokie Seimo nariai atstovauti visų mūsų interesus garbingai pagal galiojančius įstatymus?

 6. ŽEMAITIS:

  Puiki pamoka. Kitą kart, prieš kažką sakydamas, pagalvos.
  Ir iš viso kas tokius į Seimą išrenka? Naivuolis – dabar Naujamiestyje savo kandidatūra kelia. Bet vilniečiai už tokius kaip Paovilionis nebalsuoja ir nebalsuos!

 7. Julijonas:

  Keista, kad pripažinta sąmoningu melu, jog Romuva tarnauja Kremliui. Juk visi, iškyrus konservstorius, tarnauja Kremliui.

 8. Ruta:

  Sis zmogelis aiskiai is savo Tevo nepaveldejo proto.Ko jis dar Popieziu kaisioja-pats nesilaike priesako-nepaleistuvauk-paliko seima…Na bet gal sis reformatorius Popiezius kitaip i desimt istatymu ziuri…

 9. Virginijus:

  Geriau vėliau, negu … dar vėliau, bet teismas pripažino koks menkysta yra šitas nei mamytės meilės nematęs, nei tėvelio diržo neragavęs tipelis. Ir lai būna gėda žmonėms, turintiems su juo kokių noras reikalų.

 10. Tvankstas:

  Nesuprantu, kada pavarė šmeižtą prieš Romuvą – ar surūgęs su pirmąja žmona (galima suprasti, niekas nemiela), ar iš laimės su antrąja žmona (iš laimės reikia kam nors įkąsti) ?
  Tikras katalikas iš katalikiškos šeimos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: