S. Martinavičius. Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta holokauste nedalyvavo (89)

Sigitas Martinavičius | asmeninė nuotr.

Sigitas Martinavičius | asmeninė nuotr.

Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta nedalyvavo holokauste, nes ji buvo okupuota, o lietuviu tauta pavergta.

Kaip visi žinote 1940 m. birželio 15 d. sulaužydama tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvos Respubliką. Lietuvos kaip tokios nelieka. Atsirado Lietuvos TSR.

Sovietų okupacija 1940 – 1941 m. sugriovė natūralią Lietuvos

valstybingumo raidą (prievartinis valdžios struktūrų keitimas, atimti diplomatinių Lietuvos atstovybių pastatai Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje), brutalia jėga sunaikino egzistavusią socialinę sanklodą, paniekino žmogaus laisves, žmoniškumo vertybes – 1941 m. birželio 14 d. pradėtas pirmasis masinis Lietuvos piliečių trėmimas į Sibirą (vien tik 1940 m. birželio 15 d. – 1941 m. birželio 22 d. įkalinta, nužudyta ir ištremta apie 23 000 Lietuvos piliečių, dar 700 žuvo per 1941 m. birželio sukilimą)[1], 1941 m. birželio 22–27 d. besitraukianti SSRS kariuomenė ir jos represinės struktūros paliko šėtoniškus pėdsakus Rainiuose, Pravieniškėse, Panevėžyje ir kitose Lietuvos vietose.

1941 m. birželio 22 d. Hitleris pradėjo karą su Sovietų Sąjunga ir okupuoja Lietuva. Tik užėmus Lietuvą valdžia perima vokiečių karo vadai, vėliau karo komendantai. Vokiečiai panaikino visas piliečių teises ir laisves. Uždrausti susirinkimai ir eismas. Karo komendantai uždraudė išeiti iš namų nuo 21 iki 5 ryto. Valstiečiams nustatytos natūrinės duoklės, už kurių nevykdymą bausta mirties bausme. Darbininkams už drausmės pažeidimus buvo taikomas areštas, baudos. Represijų mastas išsiplėtė 1944 m. priėmus nutarimą dėl ypatingų priemonių saugumui užtikrinti Lietuvos generalinėje srityje, juo leista asmenį ištremti, bausti didelėmis baudomis ir panašiai. Buvo net įvesta kolektyvinė atsakomybė už partizanų veiksmus.

1941–1944 m. Lietuva buvo įtraukta į vokiečių Ostlando reichskomisariatą kaip Lietuvos generalinė sritis. Lietuvos kaip tokios nelieka. Į Ostlandą taip pat įėjo Lietuva, Latvija, Estija ir didžioji Baltarusijos dalis. Šis regionas buvo skirstomas į 6 apygardas.

Reicho komisaras įsikūrė Rygoje. Lietuvai vadovavo generalinis komisaras Adreanas fon Rentelnas ir dirbo Kaune. Jis turėjo didelį valdymo aparatą. Vietose, kur buvo žydų getai, komisarai pasiskyrė patarėjus žydų reikalams. Komisarai pasiskyrė patarėjus ir lietuvių klausimais. Buvo ir generaliniai tarėjai atskiroms ūkio šakoms. Generaliniam komisarui buvo pavaldi ir slaptoji ir saugumo policija (SD ir gestapas). Okupuotame krašte pagrindinius klausimus sprendė Vokietijos karinė valdžia.

Žydų pagrobimai ir žudynės prasidėjo pirmosiomis Vokietijos karo su Tarybų Sąjunga dienomis, visus žudymus vykdė vokiečiai, dali pavyzdžiui Gargždu skerdynes vykdė Klaipėdos policija. Priminsiu Klaipėdos kraštas buvo atimtas iš Lietuvos dar 1939m. Tai nebuvo Lietuva.

Pateikiu pirmuju dienu holokausto nusikaltimus pagal datas ir nurodau vykdytojus:
1941 06 24 Pirmosios žydų žudynės Lietuvoje. Jas vykdė Tilžės gestapo ir Klaipėdos policininkų būrys Gargžduose, buvo sušaudytas 201 žmogus. 1941 06 25 SS brigadefiurerio Valterio Štalekerio (Walter Stahlecker) vadovaujama vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinė grupė A su priešakiniais vermachto daliniais pasiekė Kauną ir įkūrė čia savo štabą. V. Štalekeris (W. Stahlecker) ėmė organizuoti žydų ir komunistų naikinimo akcijas.

1941 06 28 Vikietijos įkurtas Tautos darbo apsaugos (TDA) batalionas. Kartu su vokiečių gestapininkais TDA batalionas pradėjo vykdyti sistemingas masines žydų žudynes Kauno fortuose ir provincijoje.

Lietuvoje dėl Vokietijos vykdytos žydų naikinimo politikos žuvo ypač didelis nuošimtis žydų gyventojų lyginant su kitomis Europos šalimis, nes vokiečių puolimas buvo staigus ir žydai negalėjo ir nespėjo pasitraukti. 1941 m. birželio 23 d. į Rusiją pasitraukė 15 000 žydų, iš 210 000 Lietuvos žydų karo metais Vokietijos buvo nužudyta 165 000. Dar 13 000 vokiečiai išvežė į Estiją. 7000 buvo deportuoti į Rusiją dar 1940 m. 6000 žydų emigravo į užsienį 1939-1940 m. Išliko gyvi Lietuvoje ir išėjo gyvi iš vokiečių koncentracijos stovyklų – 28 000.

1941m tik kelias savaites veikusi Laikinoji Vyriausybė darė daug bandymų gelbėti padėtį ir protestuoti, dėl žydu žudymo. Mažai kas žino prelato Mykolo Kurpavičiaus pasisakymą apie lietuvių valdžios ir visuomenės pastangas žydų klausimu Lietuvoje. Jis aiškiai pažymi, kad dalyvavo posėdyje, kuris Juozo Ambrazevičiaus buvo sušauktas liepos pradžioje. Jie diskutavo žydų padėties klausimą. Ir visi griežtai pasisakė prieš vokiečių elgesį. M. Krupavičius buvo vienas iš tų retų visuomenininkų anuo metu, kuris suprato, kad esama skirtumo tarp Vermachto vadovybės ir SD. Ir kad SD darė, ką norėjo. Net vokiečių kariuomenė negalėjo protestuoti. Jeigu vokiečių kariuomenė negalėjo protestuoti prieš žydų šaudymą, tai ką galėjo padaryti Lietuva? Laikinosios Vyriausybės tikslas buvo apsaugoti žmones, tarp ju ir žydus, jie tai ir darė, geras Noreikos pavyzdys kuris organizavo žydu gelbėjima, tai patvirtina, kad Lietuva bandė padėti žydams. Ir jeigu bandai padėti viešai to neparodydamas, tai nereiškia, kad esi antisemitas, tai reiškia kito kelio nebuvo. Kaip žinote buvo ne vien M. Krupavičiaus minėtas posėdis. S. Raštikis taip pat pasimatė su vokiečių generolais. Problema buvo ta, kad Laikinoji Vyriausybė nežinojo, kas iš tikrųjų vokiečių pusėje turėjo jėgą. Jie manė, kad Vermachto rankose visa jėga. Jie kontaktavo su Vermachtu. Bet jie nežinojo, kad iš tikrųjų viską valdė SD. Kad SD ir bandė nuversti Laikinąją Vyriausybę ir rugpjučio 5d tai padarė.

Nuo 1941 m. rugsėjo iki lapkričio mėn. nacių pareigūnai Ostlande ginčijosi, ar išžudyti visus buvusios Lietuvis teritorijoje esančius žydus, kaip to ėmėsi SS padaliniai, ar išsaugoti dirbančius kariuomenei naudingus darbus, kaip reikalavo civilinės valdžios vadovas Henrikas Liozė (Heinrich Lohse) ir Vokietijos kariuomenė. Lapkričio mėn. jie sutarė getuose likusius žydus palikti gyvus.

1941 m. gruodžio mėn 1 d. 3/A operatyvinio būrio vadas Karlas Jėgeris savo ataskaitoje rašė: Šiandien galiu konstatuoti, kad operatyvinis būrys 3 pasiekė užsibrėžtą tikslą – išspręsti žydų problemą buvusios Lietuvos teritorijoje, ten žydų daugiau nebėra, išskyrus darbui naudojamus žydus bei jų šeimas. Jų liko Šiauliuose apie 4,5 tūkst., Kaune apie 15 tūkst., Vilniuje apie 15 tūkst.Iš viso iki tada jo būrys su talkininkais sušaudė 124 tūkst. žydų buvusioje Lietuvos teritorijoje, taip pat 10 tūkst. žydų Daugpilyje, 3 tūkst. žydų Minske ir šimtus komunistų bei psichinių ligonių.

1941 gruodžio mėn. 18 d. Okupuotų Rytų teritorijų ministras Alfredas Rozenbergas iš Berlyno nurodė: Ekonominiai klausimai iš esmės neturėtų būti siejami su šios problemos sprendimu. Priedo, pageidaujama, kad iškylantys klausimai būtų sprendžiami tiesiogiai su SS vyresniuoju ir Policijos vadu. Šis nurodymas atspindėjo Adolfo Hitlerio apsisprendimą 1941 m. gruodžio mėnesį išžudyti visus Europos žydus, kuriuo tikslu 1942 m. sausio 20 d. įvyko Vansė konferencija.

Kaip matome holokausta vykdė Vokietija ir kaltinti Lietuva ar lietuvių tauta vykdant holokausta gali tik Lietuvai nedraugiški asmenys. Žinoma atsirado keleta tūkstančių lietuvių kuriuos Vokietija itraukė i žudymus, bet dar daugiau lietuvių prisidėjo prie žydų gelbėjimo. Vien teisuolio vardas suteiktas 913 lietuvių, kurie gelbėjo žydus nuo išžudymo. Jie tai darydami dažnai statydavo savo pačių gyvybę į pavojų. Šios veiklos mastą nustatyti nėra paprasta, nes ji buvo slapta, individuali, nebuvo priimta ja girtis ir po karo. Pavyzdžiui, nors bažnyčia gelbėjamąją veiklą kunigams buvo oficialiai uždraudusi, draudimus skelbęs V. Brizgys vėliau teigė jog jie buvo priverstiniai ir jų nebuvo paisoma. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus surinktais duomenimis žydus gelbėjo 159 dvasininkai, pagal Antano Gurevičiaus duomenis 162, nors Pasaulio tautų teisuolio vardas suteiktas tik keturiolikai Lietuvos kunigų. Vienos žydų šeimos gelbėjimui neretai reikėdavo derinti keleto pagalbininkų pastangas. Pasak Geniaus Procutos, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo gelbėjama ir slepiama apie 4000 žydų, tame dalyvaujant maždaug 25 000 žmonių.

Lietuva aktyviai kovojo prieš Vokietijos veiksmus gelbėjant žydus ir priešinosi SS daliniu įkūrimui.

Taigi neleiskime šmeižti Lietuvos ir lietuvių tautos.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

89 komentarai

 1. Žemyna:

  Lietuvių kolaborantų, žinoma, buvo. Bet nelyginamai mažiau, negu tarpukario, karo bei pokario metais Kauno Lietuvoje darbavosi bolševikų ir AK kolaborantų, kurių dauguma buvo Lietuvos KITAtaučiai.
  Kremlių nuo tarpukario iki 1990 (o dalis dar ir dabar) gausiausiai rėmė būtent mus labiausiai juodinančios tautybės žmonės! Šiandien jie kaltina lietuvius, užmiršę SAVO indėlį į SSSR atėjimą į LT ir į pačių masinį tarnavimą okupantui, jo stribams, jo „teisingumo” ir kt. jėgų struktūroms.
  Užmiršę, jog PATYS nei dėl Lietuvos, nei dėl savęs pačių ir savo šeimų apgynimo nė lašo SAVO kraujo nepraliejo, jie reiškia pretenzijas lietuviams, kad lietuviai dar PER MAŽAI SAVO ŠEIMŲ tam paaukojo, per mažai SAVO KRAUJO praliejo.
  Jų bėda ta, kad buvo tikri, jog juos KITI ,,privalėjo” ginti. KITI už juos žūti privalėjo. Kaltinančios ponios lūpose skamba, jog Lietuva jų tėvynė, jog jie lojalūs Lietuvai. Tai ar taip elgiasi tie, kam šalis, kurioje gyvena, yra Tėvynė, kurie jai lojalūs??? Tie stoja petys petin su kitais, tie pavojaus valandą kartu su visais gina Tėvynę nuo atėjūnų, kad ir kas tie būtų!
  Tiek, kiek lietuvių buvo išžudyta, suluošinta, tiek negana? Dar kraujo trokštama? Kad gyvi, bet sužaloti išlikę gelbėtojai bei jų vaikai ligi šiol to padarinius kenčia, to irgi dar negana?
  Ar tie kaltinimai – ne spjūvis gelbėtojų šeimoms į akis? Ar ne pamoka Lietuvos žmonėms ateičiai? Gal laikas atsipeikėti – dėl savęs pačių, dėl savo sąžinės? Su SAVO pačių sąžine pasitarti? Nebent turite savybių, dėl kurių šmeižto nuodijamoje aplinkoje jums maloniau gyventi…

  • Stebėtojas:

   Žydai, deja, ir Afrikoje yra žydai ir nieko čia nepadarysi… 🤗

   • Stebėtojas:

    P.S. Beje, mane seniai domina klausimas, kodėl naciai masiškai žudė žydus? Būtent žydus ir būtent masiškai (?!)… Žudė tie išsigimėliai ir kitų tautybių žmones, bet masiškai žudė tik žydus! Kodėl?

    • Žemyna:

     Gal ir čia tas pat galiojo: kai valdyti nori, bet jokios patrauklios idėjos, kad sutelktų mases aplink save, neturi, paprastai imasi karo – vidaus ar išorės. Ir vėl tiko religija? Pasinaudojo tuo, kad dėl Kristaus žūties krikščionys kaltino žydus; kad tikėjo, jog į macus jie krikščionių kūdikio kraują lašina (tuo tikėjo ne tik krikščionys)?
     Žinoma, prisidėjo ir kitokie papročiai, gestai, kitokia elgsena viešumoje. Kiekvienai bendruomenei labai svarbu turėti visų vienodai suprantamus susižinojimo ženklus, tą pačią viešo bendravimo kalbą, vertybių visumą. Ypač, jei dėl kažkokių priežasčių kyla santykių temperatūra.

     • Stebėtojas:

      Tai kad daug tautų turi skirtingus papročius, išpažįsta skirtingą tikėjimą ir t.t., bet naciai masiškai (kartoju, masiškai!) žudė būtent žydus. Ar todėl, kad jie buvo kitokie negu vokiečiai?! Jėzų nukryžiavo, beje, romėnai, o ne žydai. Neįtikinote, miela ponia.

      • Bartas:

       Kodėl žudė tik žydus? Vokietija po I pasaulinio karo badavo, o žydų turčiai pinigais nesidalino. Manau , kad naciai už tai ir atsilygino..

      • Žemyna:

       Tai pavyzdys to, kad „panosėje” esamo nematome,. Kartojame, ką kažkas mums į smegenis „įhipnotino”. Savo vaikystėje girdėjau apie macus iš ž. religijai labai artimos religijos žmonių. Kaip jie mums su mama aiškino, „va, to ir to mes nedarome, o jie daro, ir kūdikių kraujo mes neimame”… Bažnyčios indėlį į požiūrį į šią tautą mini ir M. f. Marcard savo „Patriarche”. Kažkas sąmonėje nesuveikia. Juk gal 5 kl. istorijos vadovėlyje skaitėme, kas nužudė Kristų, tačiau tai ir liko toje pamokoje, į gyvenimą tos žinios neperkėlėme? O dabar tą patį matome iš ponios Kaltintojos pusės – jai rodyk nerodęs įrodymus, liudijimus, ji bukai kartos savo? Nepaisant, kad žydų protas tikrai išskirtinis pasaulyje – jokia kita tauta jo taip atkakliai nelavina, kaip jie. Nebent jų tautos Lietuvoje liko ne išmintingiausi. Jų išmintingiausi buvo Izraeliui reikalingi?

     • mociute:

      gal but atsakymu reiketu ieskoti Zionistu veikloje apie kuria Lietuvoje irgi nera beveik jokios informacijos? O juk tai buvo ne vien tik religine struktura……
      Zymusis britu University of Cambidge profesorius Christopher Andrew viename is savo leidiniu kur daug vietos skirta isslaptintiems M I5 archyvams – “The Defence of the Realm the Autorized History of M I5” is 2000 puslapiu apie 500 skiria Zionizmo istorijai 1909 – 1948 metais. Siame leidinyje galima rasti ir apie Lietuvos pokario partizanu istorija ir net apie cccp KGB tarnavusiu ypac uoliu okupuotos Lietuvos pillieciu “nuopelnus” ….

     • Juozas:

      gerbiama Žemyna, naciams buvo visiškai nusispjauti, kas ir kodėl nužudė Jėzų. Čia Jūs nepataikėte.
      Visko nežinau, bet žinau, kad Pasaulinė Sionistų organizacija paskelbė karą Hitleriui (”iki galutinės pergalės!”) dar 1933m., kai pastarasis dar nieko konkretaus nebuvo padaręs. Gal abipusė neapykanta buvo skatinama ir augo su metais ?

      • Žemyna:

       Be jokios abejonės, jiems nebuvo svarbu, ar tame teiginyje slypi bent kruopelė tiesos. Tačiau jie tai panaudojo kaip dar vieną argumentą savo fiurerį iki ašarų dievinusiai naiviausiai tautos daliai įtikinti. Juk jiems, kaip ir bolševikams, net visiškas absurdas tiko propagandai. Svarbu, kad nukreipta, prieš ką reikia. Todėl ir paminėjau tą knygą – jos autorė labai kruopščiai ir daugybę metų rinko medžiagą šiam romanui apie 19 a. pab.- 20 a. Vokietiją iki Berlyno sienos griuvimo.

    • Tvankstas:

     Vietoj skelbiamų aukų IX forte teliko apie 13 tūkst. iš 80 tūkst, štai pasidomėjus Paneriais iš 100 tūkst. lieka gal 15-18 tūkst., be to dar kažkodėl ten nušauti lietuviai, rusai, lenkai yra skaičiuojami kaip judėjai.

     • Bartas:

      Dabar neprisiminsiu kur skaičiau. Prancūzijoje , holokaustas irgi buvo, labai tvarkingai, suskaičiuoti , “sukrauti ” į vagonus žydai turėjo pasiekti Osvencimą. Klaidų pasitaiko. Ešelonas , netyčiom , atsirado Kaune. Tai negi varysi atgal . IX fortas arčiau. Garantuoju , kad ne šimtas nelaimėlių atgulė .

      • Žemyna:

       Apie tai ir kalba – ne viena tokia šalis nenorėjo „rankų tepti”, todėl egzekucijai išvežė nelaimėlius į kitos šalies teritoriją. Tie patys, kas vežė, tie ir sušaudė, tačiau ir pati egzekucija, ir aukų skaičius buvo prirašyti Lietuvai! Tačiau p. Kaltintoja nesismulkina, dosnia ranka tas aukas lietuviams „dovanoja”. Todėl jos skelbiami per 200000 aukų savaime yra gerokas tyčinis padidinimas. Tiek jų apskritai Lietuvoje (juolab Kauno Lietuvoje) negyveno! Tiek jų negyveno net ir buv. LDK teritorijoje, valdytoje lietuvių.

       • mociute:

        idomu tai kad pasaulyje daugybes gyvenanciu zydu saknys yra buvusioje LDK teritorijoje ir Lietuvoje. Turiu nemazai pazystamu zydu Britanijoje ir kitur kuriu tevai ir seneliai kile is Lietuvos ir neteko nei karta girdeti is ju nei vieno blogo zodzio apie Lietuviu tauta….
        Kaip zinia turtingi zydai savo turta pardave ir isvyko is Lietuvos dar gerokai anksciau nei III-cias reichas su CCCP pasidalino Europa ir sudraske Lenkija. Pasiliko tik komunistai ir ju talkininkai bei kremliaus propogandos apkvailinti eiliniai zydai kuriu dauguma ir buvo nuzudyti

       • Juozas:

        Vokietijos ir Lenkijos mokslininkai suskaičiavo, kad Osvencime nužudyta iki 1 mln.kalinių ( ne vien žydų). Prieš tai buvo rašoma 4 milijonai. Pagarba mokslininkams, išgelbėjusiems 3 mln. gyvybių. Apgailestauju, bet sionistams tai labai nepatiko (niekaip nesuvokiu – odėl ?). Mūsų istoriką mokslininką P.Stankerą už tiesos pagarsinimą išmetė iš darbo. Kaip sovietmečiu ar carinės diktatūros laikais. Tiek tos demokratijos ir teturim?

     • mociute:

      Butent. Kazkaip labai idomiai pasikeite WW2 metu naciu nuzudytuju skaiciai ir kitose zydu zudyniu vietose Lietuvoje? 1978 isigijome automobili ir savaitgaliais pavasari, vasara, anksti rudeni su vaikais labai megome vazineti po Lietuva aplankant daugybe vietu, iskaitant ir “fasistu masiniu zudyniu vietas” ir labai nustebau kad nuzudytuju skaiciai paskutiniu metu kazkaip labai “paaugo”? Negi “sovietmeciu” kuomet okupacineje Lietuvos vadzioje buvo nemazai zydu, nuzudytuju skaiciai buvo netikri??
      Labai apgailestauju kad tuomet neiamzinau to nuotraukose taciau archyvuose juk galima surasti ir to meto info?

      • Žemyna:

       Skaitykite germanistės I. Tumavičiūtės, daugybę laiko praleidusios Štazi ir kt. archyvuose, perkračiusios su HK susijusią medžiagą (dokumentus, jų ataskaitas, nuotraukas, filmuotą medžiagą) ne tik Lietuvoje, bet ir kt. okupuotose teritorijose:

       Irena Tumavičiūtė. Žydų žudynės vėl perkeltos į Lietuvą | SLAPTAI –
       – slaptai.lt/irena-tumaviciute-zydu-zudynes-vel-perkeltos-i-lietuva/
       bei
       I. Tumavičiūtė. Kodėl serbų žudynės iliustruoja „Mūsiškius“? | Alkas.lt
       – alkas.lt/2016/03/19/i-tumaviciute-kodel-serbu-zudynes-iliustruoja-musiskius/?comments#comment-246944

       Žydų žudynės vėl perkeltos į Lietuvą. I. Tumavičiūtė.
       – komentaras.lt/zydu-zudynes-vel-perkeltos-i-lietuva/ – ir tyrimo tęsinius

       Nei mūsų politikų, nei didžiosios spaudos Lietuvos vardo dergimas pasaulyje nejaudina. Todėl jie tokių straipsnių neviešina, kitų su jais nesupažindina, nei patys tokios medžiagos neskaito – nenori užsikrėsti „nešiuolaikišku” požiūriu į LT…

    • mociute:

     XV amziuje buves zydu isvarymas is Vakaru Europos irgi yra tabu. Kodel? Juk tai irgi buvo labai skaudus faktas zydu tautos istorijoje?

  • mociute:

   Butent. Netgi tokia ypatingai skaudi ukrainieciu tautos tragedija kaip HOLODOMORAS stumiama uzmarstin….. kaip ir 2000-aisias Vilniuje ivykes Tarptautinis komunizmo nusikaltimu Teismas – apie tai per paskutinius 20 metu Lietuvos info neteko rasti nei vieno straipsnelio ar TV laidos?? Juk tuomet, 2000-ais buvo pakelta milziniskas kiekis dokumentines medziagos o Ukrainos atstovai buvo atveze ne vien dokumentu ir nuotrauku bet ir sugebetos issaugoti filmuotos Holodomoro medziagos apie kuria paskodamas pats 37 graziausius savo gyvenimo metus uz Lietuvos laisve paaukojes A+A Balys Gajauskas pats nesuvalde asaru.

   • Žemyna:

    Tikriausiai pati viską tuo klausimu turite, tačiau šį bei tą dar čia galima rasti:
    google. com/search?q=Tarptautinis+komunizmo+nusikaltimu+Teismas+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

    • mociute:

     nuosirdus ACIU uz nuoroda! Deja, nelabai daug zinau kadangi informacijos apie si labai labai reikalinga “niurnberg -2” 2000-aisiais Vilniuje, sunku surasti. Taciau man nepaprastai pasiseke kad tuo metu , kai Vilniuje vyko sis teismas, as turejau garbes nemazai bendrauti su vienu is sio teismo dalyviu ir organizatoriu A+A sviesios atminties Lietuvos pasididziavimu – Baliu Gajausku bei jo sviesios atminties zmona p.Irena todel daug ka tiesiog girdejau is pirmu lupu.

 2. Tvankstas:

  Lietuvoje pradėta rašyti straipsniai vertinant tarptautinės teisės pagrindu – Lietuva buvo Vokietijos okupuota ir Lietuvos žmonės negali atsakyti, atsakyti turi Vokietija ir paskiri Lietuvos piliečiai, prisidėję prie žudymų, kaip lietuviai, taip ir judėjai (Vilniaus geto policija).

 3. Tvankstas:

  1. ‘1941 m. gruodžio mėn 1 d. 3/A operatyvinio būrio vadas Karlas Jėgeris savo ataskaitoje rašė’—————-Niurnbergo procese kaltinamieji užprotestavo šį raportą kaip neatitinkantį Reicho kanceliarinių reikalavimų, trumpai tariant, kaip padirbtą Lubiankoje.
  2. ‘1942 m. sausio 20 d. įvyko Vansė konferencija’ ——————————— Niurnbergo procese kaltinamieji užprotestavo šios ‘konferencijos’ dokumentus kaip niekinius, nes vėl neatitiko Reicho kanceliarijos reikalavimų, kai kurie ‘dalyviai’ jau nebuvo gyvi, kai kurie tą dieną buvo už 500 ar 2000 km nuo ‘konferencijos’ vietos, tskant dokumentai padirbti Lubiankoje.
  Atminkime, kad JAV uždarė japonus karo metu į konclagerius, tą patį darė Vokietija, siekdama išvengti ž…-komunistų ardomosios veiklos užnugaryje, netinkančius karo pramonės veiklai pradėjo naikinti, pradedant nuo psichinių ligonių ir ligonių, senukų, kartu su suimtais RA komisarais ir kariais (jei apipjaustyti) – tai nusikalstama veikla.
  Po karo iki 1955 m. vokiečių karo belaisvių grįžo menka dalis (pvz. prie Stalingrado pasidavė 91 tūkst., grįžo 5 tūkst), o štai JAV Reino karo belaisvių stovyklose po atviru dangumi iš 6 mln. vyrų pacifikavo 1,5 mln. – tai humaniška veikla pagal Hagos konvencijas Niurnbergo proceso metu …

  • mociute:

   gal malonetumete patikslinti – kur ir kada JAV uzdare i lagerius japonus? Juk iki pat 1945 rugpjucio britu ir amerikieciu pajegos gaudavo i kaili nuo japonu o japonu konclageriuose nezmoniskomis salygomis buvo laikomi, kankinami, zudomi butent britai (iskaitant ir tuometiniu britu koloniju Australijos, Zelandijos&ect ir amerikieciai!? Lietuvoje, kaip,beje, ir Rusijoje, WW2 Tolimuose rytuose istorija vis dar yra uz “tamsios uzdangos” kadangi Rusijos (cccp) role tenai yra isskirtinai “marodieriska” Butent nuozmus karas su Japonija trukde Vakaru antihitlerinei koalicijai aktyviau veikti Europoje. Be to naciai juk ypatingai sieke isitvirtinti ne tik Vidurzemio juros regione, ir ne vien Siaures Afrikoje – turedami gana geras salygas is savo kariniu baziu tuometineje vokieciu kolonijoje Namibijoje naciai siek uzsigrobti ir visa ypatingai gamtos istekliais turtinga Afrika……..

   • Stebėtojas:

    Japonai – JAV piliečiai karo metu buvo amerikonų administracijos izoliuoti kaip potencialūs priešai specialiose stovyklose. Tiesa, po karo jie visi buvo paleisti ir JAV valdžia jų oficialiai atsiprašė.

    • mociute:

     Dekoju. Sito fakto nezinojau nors WW2 istorija Tolimuose rytuose zinau pakankamai neblogai.

     • Juozas:

      na , nepakankamai gerai. 1945m.amerikiečiai su britais japonus jau buvo išvarę iš daugumos jų anksčiau užgrobtų teritorijų (tiek Indokinijos, Tailando, Malaizijos, Indonezijos ir Filipinų. Ekonomiškai , per išteklius užspaudė Japoniją – dauguma karinio
      japonų karinio laivyno stovėjo uostuose, nes neturėjo kuro. Amerikiečiai japonų belaisvių tikrai turėjo.

      • mociute:

       Dekui, Juozai! Butinai pagilinsiu savo zinias kadangi niekada nemaniau ir nemanau kad zinau viska……Esu smalsi ne pagal amziu todel visuomet siekiu zinoti daugiau…. Taciau tai padaryti galesiu tik sugryzus i “kitus namus” kadangi bunant Lietuvoje priejimai prie isslaptintu WW2 archyvu yra nelabai. Juolab kad Tolimyju rytu valstybese po WW2 vyko tikrai labai daug ir idomiu veiksmu kur, zinoma, (kurgi be ju!) eme reikstis ir “Communist guerillas” ir lyg tycia, apginkluotos “kalasnikovais” ir kita sovietine amunicija…….

    • Bartas:

     Dokumentinis kinas patvirtina “stebėtojo” pastebėjimą. Taip , amerikonai taip buvo padarę.

    • Žemyna:

     Šiaip jau tai visai suprantama. Juk iš ko agentūrinės ir kt. bendradarbiavimo veiklos tikėsis užsienio šalis? Iš savo tautiečių. Pirmiausia juos (pagal asmenvardžius?) susiras, gundys, manipuliuos. Nenorinčius su jais susidėti šantažuos jų net mažytėmis bet gėdingomis nuodėmėmis. Todėl jų izoliavimas tampa savotiška apsauga nuo tokių gundymų ir gąsdinimų. Gundyti juos tampa beprasmiška – jie prie nieko neprileidžiami, nieko negali. Taigi, jau sunkiau suskurti 5K taip save ir juos apsaugančioje šalyje.

 4. Alvydas Butkus:

  Kaltinti Lietuvos valstybę dėl holokausto 1941-1944 m. yra tas pat, kas kaltinti ją dėl masinių trėmimų 1941 m. birželį ir 1948-1951 m. Abiem atvejais valstybė buvo okupuota ir už okupantų vykdytas represijas neatsako. O tie lietuviai, kurie talkino okupantams, vykdant represijas, atsako individualiai. Kaltinti dėl jų lietuvių tautą irgi neišeina, nes tauta jų tam darbui nerinko ir represijoms vykdyti neįgaliojo.

 5. > Stebetojui:

  Puikūs klausimai, – man irgi jau senokai kilo tie patys klausimai,ypač kodėl žydai buvo nebekenčiami jau nuo Viduramžių /pvz. Ispanijoj,Prancūzijoj- iš čia išvejami be trukdžių buvo priimti LDK ,Lenkijoj/. Kelis kartus viešai keliau šiuos klausimus- jokio atsakymo nebuvo.Antra,Lietuvos Žydų bendruomenės vadovė F.Kukliansky labai perdėtai ir dažnai neatitinkančią tikrovę kaltina lietuvius už didelį indėllį žudant žydus,tuo kiršindama lietuvius su žydais.Tad, būtų įdomu sužinoti ,ar ir kaip ši pirminikė prisidėjo sovietiniu laikotarpiu gelbėti lietuvius,piliečius nuo komunistinių persekiojimų,žudynių,trėmimų ir psichinio smurto ?

  • Kęstutis:

   O tai kodėl -ydai buvo nekenčiami ir senovės Egipte, o prieš tai ir Babilone?

  • Stebėtojas:

   Draugė Faina Kuklianskytė sovietmečiu tarnavo VRM organuose milicijos tardytoja. Jos vietoje aš tylėčiau, tylėčiau ir tylėčiau.

  • Žemyna:

   Ji per jauna, ne tik, kad gelbėtų, bet ir apskritai kad būtų ką nors akies krašteliu pamačiusi, ar bent kiek to kėpštelėta būtų. Nebent prisižiūri šių laikų rusų „dokumentinių” filmų (iš kurių kadrų jie meistriškai prigamina „karo meto nuotraukų”). Dar prisiskaito NKVDistų prisiminimų… O ji pati sovietmečiu, kaip jos tėvelis bei dauguma jų – jėgos bei „teisingumo” struktūrose – tardytoja darbavosi. Ten dirbant, nepriklausyti partijai ir neprisidėti prie jos generalinės linijos įgyvendinimo nebuvo įmanoma. Savo biografijos ne šiaip nerodo? Ir objektyvaus požiūrio į tiesą pavyzdžio irgi nerodo – kieno portretą savo būstinėje patys garbina?
   O dėl jos agresyvaus puolimo – kažkas atkapstė, jog ji yra Zurofo fonde ar ne antra pagal rangą. Taigi, pareigą atlieka. Gal jos kadencija fonde baigiasi, tai stengiasi parodyti, jog už ją geresnės neras?

 6. Rimgaudas:

  Po internetą pasidairius:
  “Niujorke įsikūrusio YIVO Žydų tyrimo institute nuo 1992 m. saugomo Bundo archyvai. YIVO apibūdina Bund’ą (Bund, vok. – sąjunga, lyga, (kon)federacija) kaip “žydų politinę partiją, palaikančią socialistinę demokratinę ideologiją ir žydų tautinę autonomiją. . Bund’o ideologija orientuota į žydų darbininkų sluoksnį. . 1922 m. sovietų Rusijoje Bundas nustojo veikti. Antrojo pasaulinio karo metu Lietuvoje Bundas dar veikė. XX a. pradžioje Bundas atliko svarbų vaidmenį, ginant žydus nuo pogromų Rusijos imperijoje. Žydų autonomija Lietuvoje gyvavo 1918 – 1925 m.”
  Enciklopedijos LTE duomenys:
  Bundas – Vilniuje gimusi politinė organizacija. Partija siekė išugdyti žydų klasinę savimonę, o tuomet žydai turėjo įsijungti į bendrus socialistinius judėjimus Rusijos imperijoje. Bundas buvo visuotinė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjunga – politinė partija, įkurta 1897 m. spalio 7 d. Vilniuje.

  • mociute:

   jeigu skaitote anglu kalba, rekomenduoju paskaityti Zionizm Wikipedia , tik nezinau ar google.lt tokia galimybe suteiks….. Tikrai labai idomu taciau Wikipedia pateikiami faktai, vistik gerokai skiriasi nuo Kembridzo profesoriaus emerito Christopher Andrew pateikiamos medziagos apie Zionizma.

 7. Alvydas Butkus:

  Dar keisčiau atrodo Lietuvos vadovų atsiprašinėjimai dėl Lietuvos teritorijoje nacių vykdytų žudynių. Atsiprašinėti dėl viso šito Lietuvos vardu irgi nei šis nei tas. Tada reikėtų atsiprašinėti ir dėl Lietuvos mafijozų – daktarinių, tulpinių, agurkinių ir kt. – kruvinų darbelių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Juo labiau, kad tie “darbeliai” buvo daromi jau esant nepriklausomai Lietuvai. Tai negi dėl jų kalti Lietuvos prezidentai, premjerai ir pati lietuvių tauta?

 8. Alvis:

  2009 m. Izraelyje, žydų ( litvakų ) asociacijos tinklapyje, http://www.lithuanianjews.org.il buvo paskelbtas jos pirmininko Josepho A. Melamedo sudarytas 4233 lietuvių, kaltinamų žydšaudystėmis, sąrašas. Iš kart po to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo pavedimu buvo pradėtas detalus tyrimas dėl pateiktų kaltinimų. Po trejus metus trukusio darbo, surastų archyvinių duomenų pagrindu, pavyko nustatyti, kad iš minėtų 4 233 asmenų prie žydų genocido galimai prisidėjo tik 1070. Juos galima sąlygiškai suskirstyti į tiesioginius ir netiesioginius akcijų dalyvius. Nustatyta, kad 534 asmenys tiesiogiai dalyvavo žydų žudynėse , o kiti 536 asmenys patys nešaudė, bet didesniu ar mažesniu mastu prisidėjo prie žudymo akcijų parengiamųjų darbų, saugojo suimtuosius ir egzekucijų vykdymo vietas, ar realizavo nužudytų žydų turtą ir panašiai. 1941-01-01 Lietuvos TSR gyveno 2 925 000 gyventojų. Tarp jų 189 000 žydų ir 2 264 000 lietuvių. Netgi imant maksimalų prie žydų žudynių prisidėjusių lietuvių skaičių – 1 070 asmenys, tai matome, kad jis sudaro tik 0,04 procento. Tai gi akyvaizdu, kad 99,96 procentai lietuvių tautos prie žydų naikinimo niekuo neprisidėjo. Be to Izraelyje 2 705 lietuviai pripažinti žydų gelbėtojais, o 887 lietuvių suteiktas Pasaulio Teisuolio vardas. Ar nėra keista ir pikta, kad lietuviai viešoje erdvėje vis intensyviau yra linksniuojami kaip “žydšaudžių tauta”, kuri turi jausti kažkokią tai moralinę kaltę, atsakomybę ir amžiną skolą?

  • Stebėtojas:

   P.S. Ar kartais ne kremlinių putinoidų ausys čia kyšo? 🤗

  • Žemyna:

   Čia dar reiktų papildyti, kad:
   – Kokiu tikslu ž. uždaromi į KZ, buvo valstybinė paslaptis. Iki pat 1943 m. pačioje Vokietijoje viešai nežinota apie tai, kas vyksta su ž. konclageriuose. Net Štazi nepriklausanti karininkija to nežinojo. Manyta, jog ž. tiesiog izoliuojami, ir tiek. (Gal net ne visi naciai planavo žudynes nuo pat pradžių, gal KZ buvo steigiami kaip priverstinių darbų kalėjimai? Bet, karui nesisekant, biudžetui senkant, juos, nuo ilgalaikio vergiško darbo pusbadžiu išsekusius, nedarbingus, buvo „per brangu” gyvus palikti?)
   (Užmiršau pavardę lenkų veikėjo, kuris tuo metu buvo Vokietijoje ir tai paliudijo, kažkur apie tai rašė) .
   – Jei vokiečiai, karininkija to nežinojo, iš kur galėjo lietuviai žinoti, ką vokiečiai su uždarytaisiais darys, ir kam lietuvius pasitelkia? Juk tai, kad buvo SLEPIAMAS jų kuopos vežimo į šiandieninės BY teritoriją tikslas, meluota, jog jie vežami į „pratybas”, kažką sako? Tai buvo bandymas ir patikrinimas, ar galės tą „purviną darbą” lietuviams patikėti. Tačiau dėl viso pikto atsistojo už jų nugarų su į juos nukreiptais kulkosvaidžių vamzdžiais – nepasitikėjo? O juk tie, neseniai apginkluoti, net rimtesnių karo mokslų nebuvo ėję, gal ne kiekvienas į kiškį ar vilką buvo šovęs! Ir ne tokiu tikslu stojo į LT kariuomenę, ne tam LT sutartis su Vokietija buvo sudaroma! Taigi, tai buvo klasta ir nesiskaitymas iš vokiečių pusės.
   – Dėl gelbėtojų – štai čia kaltintojai nė nepasistengė SĄŽININGAI paskaičiuoti, kaip savų aukas skaičiavo. Juolab patys neieškojo 🙂
   Kažin, ar bent 5-dalis aktyvių gelbėtojų patys pasiskelbė, jog gelbėjo. Jie tai SAU darė, ir jiems nereikėjo garsintis. O juk tos vietovės, kur buvo kas išgelbėtas, VISI gyventojai SAVIMI rizikavo – nuo kūdikio lopšyje iki senuko. Nes už tylėjimą grėsė tokia pat bausmė – KZ, arba mirtis čia pat. Taigi, visur, kur buvo bent vienas ž. išgelbėtas, rizikavo VISI tos vietovės gyventojai! Tokia buvo VIENO išgelbėto kaina. VISI dėl VIENO rizikavo.

   • Kitas praeivis:

    kokias nesąmones rašinėjate teta ? Kokia Štazi ?
    STASI , tai sovietinės DDR saugumo organizacija , KGB analogas , įkurta 1950m .

    • Žemyna:

     Ačiū labai! ir šią klaidą jau daug kur įkišau! Galva apdujusi nuo visų šitų linksmybių. Nuo studijų dienų įprotis liko, o be to tikslus lietuviško pavadinimo atitikmuo.
     Tiesą sakant, nežinau, katrame fonde tai buvo saugota – ar VFR perimtame, bet atskirai laikomame Štazi fonde (kaipo VDR archyvas, kuriame kaupta medžiaga apie hitlerininkų nuodėmes), ar bendrame VFR archyve. Juk mes tuos archyvus irgi atskirai laikome.
     DĖKOJU!

     • mociute:

      o jus, gerbiama Zemyna visai neklystate – STAZI juk yra KGB “kudikis” o kaip patvirtino net pats V.V Putin, buvusiu KGB (o tuo paciu ir STAZI) nebuna! O liudniausia kad sios represines – snipu agenturos itaka vis tebejauciama ne tik Vokietijoje kadangi yra neblogai seriama is kremliaus….. Lietuvoje, kaip matome, KGB irgi nemirtinga. Deja. Kuomet bunu Lietuvoje labai megstu ziureti vokieciu TV o ypac ZDF info kanalo laidas. Lietuvoje, ko gero, niekas net nesivaizduoja kiek mazai Lietuvos zmonems oficialiai prieinama tikros istorijos ir ne tik apie apie WW2……..

   • mociute:

    Is tiesu tai apie Lietuvos zydu gebetojus kalbeti viesai imta palyginti nelabai seniai . Daugybe gelbejusiu ar kitaip padejusiu isgyventi zydams WW2 metais, po karo net ir nukentejo – buvo istremti i Sibira….. Taip nutiko ir dabartiniam Lenkijos pasienyje Lietuvos puseje gyvenusiems stipriems Valinciu, Kampuociu, Navininku Vaiponiskiu, Cyrailes ir kt. kaimu vyrams kurie 1939 rudeni pagelbejo istisoms zydu seimoms is Lenkijos patekti i Lietuvos teritorija is kur jie dar iki 1941 birzelio patrauke Ukrainos pusen ir daugelis is Odesos isvyko ten kur jiems buvo saugu. Vieni pasienyje gyvene vyrai eidavo su lasiniais ir degtine pas rusu pasieniecius kad nukreipti demesi o kiti tuo metu vede ir net maisais nese istisas zydu seimas. Ne uz aciu, zinoma,taciau toks elgesys vertas pagarbos ir dekingumo taciau tiems, kurie vykde tremimus tai buvo nei motais ir istremti i Sibira buvo istisi pasienio kaimai o ir tie kurie liko vistiek buvo isvaryti is savo namu (ukiu) paskelbiant ju zemes “pasienio zona” Labiau pasiseke tiems kaimams ar ju dalims kurie atiteko Lenkijai tenai iki siolei islike bevaik visos Lietuviu sodybos ir ukiai. Apie tai zinojo visi vietiniai gyventojai, netgi zydu gelbetoju pavardes zinau is tevu paskojimu taciau neteko girdeti kad nors vienam butu padekota ar pan. Ar bent uz tremimus atsiprasyta.

    • Žemyna:

     Būtent:
     vieni karo metais ir net jau jam baigiantis į Vokietiją buvo ištremti;
     kiti po karo į Sibirą;
     o tie, kas iš Vokietijos gyvas grįžo, pokariu turėjo slapstytis dėl to, kad „tik tėvynės (= sovietų) išdavikai gyvi liko”.
     Už tai juos „išvaduotojai” arba sušaudydavo(!), arba irgi trėmė.
     Nedaugeliui pavyko slapstantis išlikti, tačiau po tiek slapstymosi metų į sveikatą tai neišėjo.

     • mociute:

      Tikrai TAIP. Kuomet 1945 -ais Stalinas labai dosniai apdovanojo Lenkija (!?) Ukrainos, Lietuvos Cekoslovakijos bei pacios Vokietijos zememis dauguma vokieciu pasitrauke i Vakarus (arba buvo jega patraukti) o i ju vietas buvo privezta ypac daug ukrainieciu,lenku tarp kuriu pateko ir Lenkijoje gyvenusiu lietuviu . Labai idomi yra Poznanes Lietuviu bendrijos atsiradimo istorija kurios nariu teko sutikti Punske Zolines atlaiduose -tarp ju sutikau ir savo eneliu buvusiu kaimynu.

  • mociute:

   sis komentaras kazkaip labai panasus i tai, kas Vanagaites “sedevruose ” surasyta?
   Labai idomu – kas gi atlikinejo gyventoju surasyma 1941.01.01 okupuotoje Lietuvoje??? Ar tai vyko panasiai kaip kad Lietuvos ” istojimas” i cccp Kauno muzikinio teatro saleje kur vietoje apsvietimo buvo isrikiuoti okupantu kulkosvaidziai ir su gausiomis iki dantu ginkluotomis nkvd pajegomis teatro viduje ir aplinkui?
   Juk tu keleto, kurie isdyso balsuoti pries Lietuvos inkorporavima i cccp, gyvu daugiau niekas nebemate ir net kapai nezinomi……

 9. Rimgaudas:

  Na, pažiūrėjau tą “mociute” rekomenduotą nuorodą į ZIONIZM WIKIPEDIA. Atsidaryti galima užsiduodant ir Sionozmas – Vikipedija, kur gauname lietuvišką tekstą, kur parašyta, kad, “Pagal sionizmo ideologiją istorinėje žydų tėvynėje būtina sukurti “tautines gyvenvietes” (vėliau – valstybę), kur žydai iš viso pasaulio galėtų repatrijuoti – pervažiuoti amžinai gyventi į savo istorinę tėvynę. Arabai, gyvenę Palestinoje, priklausę įvairioms religinėms ir etninėms grupėms, dažnai konfliktavusiosms tarpusavyje, pagal sionizmo ideologiją turėjo gauti visas pilietines ir politines teises ir tapti nacionaline mažuma”. Ten daug dar kas yra parašyta, tame tarpe ir priežastis, dėl kurios vokiečiai išvarė judėjus (Jude, vok. – žydas, istor. judėjas), pirmiausia, iš Vokietijos.
  Ir keista man, kad p. Faina Kuklianskytė mus, kurie, net savo lietuvių tautos beveik likimu rizikuodami, gelbėjo žydus, antrina mus šmeižiantiems, jog esame žydžaudžių tauta.
  Betgi, Izraelis yra strateginis Lietuvos partneris Artimuosiuose Rytuose. Kodėl tada šitas partneris nepaaiškina p. F. Kuklianskytei, kad ant duonos, kurią valgo kasdien, nesikuklindama spjaudo pasaulio akivaizdoje.
  Nuvykite, p. F. Kuklianskyte, pas p. Netanyahu į savo tautos Izraelio valstybę Artimuosiuose Rytuose ir būsite, gal, atvesta į protą. Ar laukiate, gal, kad pats Netanyahu pas jus į Vilnių atvažiuos tamstą paauklėti?
  Kremliniai putinoidai, atrodo, čia nedalyvauja. Veikiau PTP Solovjovo laidos dalyviai, negalintys pagal sionizmo doktriną grįžti į žydų tautinį Izraelį, kalbomis kremlinius putinoidus mulkina.

  • mociute:

   Gerbiamas Rimgaudai, pameginkite savo kompiuterio “issiprasyti” kad anas leistu jums prisijungti prie Wikipedia per Google UK? Gal pavyktu?
   Visi mano kompiuteriai turi UK “pilietybe” todel ir galiu pasiekti daugiau info taciau kuomet atvykstu i Lietuva, atsiranda irgi nemazai sunkumu…..
   Wikipedia Lietuviu kalba yra labai jau kukli arba visai jokios Anglu kalba apie Zionizm Wikipedia suteika labai issamiai . Kaip matome “orlinyj glaz Lubianki” mato viska kas vyksta Lietuvoje ir nenori kad Lietuvos zmones suzinotu visa tiesa O tai vercia labai ir labai susimastyti…..

 10. Taip:

  Autorius pasakė tai, ką seniai turėjo pasakyti pirmieji valdžios pareigūnai. Taip padarė Lenkija.
  Ko bijo mūsų vadai? Bijo apginti savo tautą ir valstybę nuo neteisėtų išpuolių ir šmeižtų?
  Dar reikia įvertinti lietuvių tautos genocidą. Apie tai irgi tyli ir istorikai ir politikai.
  Neturime tautos ir valstybės garbę atitinkančios valdžios.

 11. Kitas praeivis:

  1 kodėl nemėgo žydų ?
  Todėl , kad daugiau kaip 2000 metų šį tauta buvo išvaryta iš savo gimtų vietų po sukilimo prieš užpuolikus ir gyveno su viltimi , kad kada nors grįš į savo istorinę tėvynę . Ji gyveno visose šalyse labai uždarą gyvenimą , taip saugodami savo indenitetą. Tai vienintelė tauta , žmonijos istorijoje išvaryta iš savo gimtų vietų ir atkūrusi savo valstybę . Šito kaina , būti niekinamais ir persekiojimas praktiškai visose šalyse. Nes bet kokioje bendruomenėje , geriausia nukreipti daugumos pyktį ir įtūžį dėl kažkokių problemų į tą , kas fiziškai silpnesnis ir protingesnis. Priminsiu , žydų tautybės Nobelio premijos laureatų 20% , kaip jie žmonijos populiacijos sudaro tik 0,2%. Visa tai , dėl auklėjimo ir požiūrio į išsilavinimą .
  Kas liečia Lietuvą . 1923m surašymo duomenimis , kaime gyveno 90% gyventojų. Pats lietuviškiausias miestas – Šiauliai. Lietuvių tautybės žmogui po baudžiavos panaikinimo , svarbiausias turtas buvo žemė. Žydai žemės negavo po baudžiavos panaikinimo , bet sugebėjo geriau gyventi , nei tie , kurie sunkiai ją dirbo.
  Užsiimti verslu , amatų ir gyventi mieste, buvo žemas lygis. Pagrindinis pragyvenimo šaltinis iki 20am pradžios , Lietuviui buvo žemės ūkis. Bet iš amato , verslo ar paslaugų teikimo, ėjo žymiai greičiau prasigyventi vistik žydams. Kad ir kaip jums nemalonu , bet šios bendruomenės nariai , buvo turtingesni ir labiau išsilavinę ikikarinėje Lietuvoje. Pavydas – tipiškas Lietuvio bruožas.
  Iš čia ” imkite vaikai pagaliuką ir užmuškite tą žyduką ” . Ne žydų tautybės žmonės dirbo tarnaitėmis pas Lietuvius , o Lietuvaitės tarnavo pas žydus.
  Kodėl tokia didelė dalis žydų tautybės žmonių buvo sovietus palaikantys ? Pirmiausia , reikia atsiminti , kad sovietai , tai komunistinės ideologijos nešėjai į pasaulį, kurios tikslas – pasaulinė proletariato revoliucija. Kadangi didesnė dalis procentaliai Lietuvių tautybės žmonių gyveno kaime ir jų išsilavinimas , kad ir kaip jums nemalonu, buvo žemesnis , jie mažiau buvo paveikti tų įvairių socialistinių ir komunistinių įdėjų. Žydų , automatiškai didžioji dauguma gyveno miestuose ir miesteliuose . Jie buvo labiau išsilavinę , tarp jų buvo ženkliai daugiau darbininkų ir smulkių amatininkų , todėl jų tarpe ir buvo didesnis procentas tas komunistines idėjas palaikančių žmonių. Elementari matematika. Vilniuje gyveno apie 30% žydų tautybės žmonių . Dauguma miestelių 50-60% gyventojų buvo žydai.
  Holokaustas Lietuvoje – tai fašistinės Vokietijos specialiųjų tarnybų suorganizuotas dalies bendruomenės išnaikinimas iš dalies kitos bendruomenės rankomis Lietuvos teritorijoje.
  Per pirmus karo mėnesius Lietuvos teritorijoje, padedant vietiniams ši bendruomenė buvo sunaikinta ar uždaryta į getus.
  Ar kalta Lietuvos valstybė ir Lietuvių tauta ?
  Kažkiek kalta , kad mes išnaikinome dalį savo valstybės bendrapiliečių ir pasidalinome jų turtą. Kad nepasielgėme kaip Danai ir neapgynėme savo bendrapiliečių.
  Ar mes nebūtumėte kalti , jeigu pavydžiui dabar, kas nors sugalvoti išnaikinti karaimus , kurie nuo seno čia gyvena mūsų rankomis ? Ir mes tai padarytumėme . Jeigu žudikas teisiamas teisme , jis teisiams už patį faktą , ir nėra pateisinama priežastis , kad kažkas pasinaudojo.
  Bet tam buvo objektyvios ir subjektyvios priežastys.. Nes Lietuvą buvo kryžkelėje tarp dviejų absurdiškiausių 20 amžiaus ideologijų : komunizmo ir fašizmo. Ir manau Lietuvos elitas valdęs iki 1940m labiausia kaltas , kad dalis tautos 1939 m pasitiko su gėlėmis sovietus, 1941 birželį trėmė savus , o už poros savaitės kita dalis buvo įvelta į holokautą fašistinės Vokietijos spec. tarnybų.
  Jūs galite toliau rašyti skaičius , pasakoti pasakas , kad niekas nežinojo kam yra getai ir kabinti latminimo lentas už romantiškus slapyvardžius. . Kiekvienam savo pagal išsilavinimą . Tik ateitį nesakykite , kad nežinojote ir nesupratote .
  Aš girdėjau iš senų žmonių pasakojimus , kaip po Žemaitijos kaimus pirmomis savaitėmis po Vokiečių okupacijos , vietiniai ” patriotai ” sudarinėjo sąrašus žydų ir važinėjo po miestelius vietoje arklių žydus pasikinkę.
  Po to kaip buvo šaudomi pamiškėje jie masiškai , šalia tu žmonių sodybų. Ir kaip dalis dalyvavusių tame aktyviai , po karo miškuose žuvo Šilalės miškuose ir ant jų kapų nuotraukų daug metų buvo akys išbadomos ir išpaišomos Dovydo žvaigždės.
  Na ir šis straipsnis parašytas žmogaus , kurio pernai įmonės bankrutavo ir daug kam skolingos liko . Kurkite naujus stabus ir rinkite į Seimą , nes verslas nesiseka.
  Ne žydiškas kraujas ……..
  Stiprios tautos bruožas , kritiškai pažiūrėti į savo praeitį ir mokėti pripažinti klaidas.
  Silpnos – gėdinguose istorijose ieškoti didvyriškumo , advokatauti ir juo didžiuotis.
  Bet išlieka tik stiprieji . O kažkas jau kelis kartus prarado savo nepriklausomybę.

  • Tvankstas:

   Kibucinės kultūros klezmerinių dažnučių gausa.
   Dėkui už triūsą surenkant.

   • Kitas praeivis:

    “Kibucinė kultura” – sugebėjo duoti žmonijai 20 proc , Nobelio premijos lauretų , 1948 atkurti valstybę , po kelių dienų sėkmingai pasipriešinti aplinkinėms Arabų valstybėms , 1967m 6 dienų kare sutriuškinti Egipto , Sirijos , Jordanijos ir Irako pajėgas , 1973m Jom Kipuro kare , vėl duoti į kaulus viso pasaulio Arabų koalicijai , remiamai Sovietų , sukurti atominį ginklą , laikyti visa arabų pasaulį ant pavadžio , neišduoti savo šalies piliečių užsienio valstybėms , sukurti vieną iš efektyviausių armijų , karinę aviaciją ir spec.tarnybą pasaulyje , turėti 2,5 karto didesnį BVP vienam gyventojui nei Lietuva. Būti vienu iš lyderių
    pasaulyje žemės ūkio , medicinos , farmacijos , karo pramonės , IT technologijų , pastoviai kariaudama nuo 1948m
    Aš suprantu , kad ima nervas , pavydas ir pikta , kaip jūsų proteviai , iš kibicų kūrėjų pirkdavo silkių galvas iš biednumo , jas apkepdavo ir darydavo “ cibulynę “ . Bet užtat dabar tai kultūrinis paveldas.
    Man tik keista , kad semitų kalbų nepriskyrėte senovės Lietuviams .

  • Kęstutis:

   “Stiprios tautos bruožas , kritiškai pažiūrėti į savo praeitį ir mokėti pripažinti klaidas.” – gryna tiesa – ar dar ilgai leisime judomasonams tyčiotis iš savęs? Taip kaip Alvio pasisakyme – skaičius “ant stalo” ir kabinėjimaisi pasibaigs…

  • mociute:

   senokai neskaiciau tokio okupacijos laiku propogandos ir dabartiniu kliauzu kratinio. Visu pirma, kitas praeivi, pasidomekite kodel Danijoje iki WW2 gyveno vos apie 8000 zydu is kuriu gal 500 buvo misrios danu-zydu seimos? Ir tikrai Danijoje nebuvo daug daniu – zydu tarnaiciu ar danu tarnu kadangi danai tikrai niekam neleido ir neleidzia sesti sau ant sprando Net ir pries 1940 balandi Danija okupavusius vokiecius danai nesilankste o rezistencija buvo pakankamai rami ir apgalvota kad vokieciai buvo atsargus nepuole naikinti danu. Kazkaip vokieciu okupuotoje Danijoje dauguma zydu isgyveno iki 1943 spalio kol daugiau nei 7000 Danijos zydu buvo tvarkingai perduoti tuo metu neutraliai Svedijai…… O Danijos zydai nemegsta iki siolei.
   P.S. stiprios tautos bruozu galetu pasnaudoti (pasizymeti) ir zydu tauta ir pripazinti ne tik praeities bet ir dabarties klaidas? Juk butu labai saunu.Ane?

  • LosAngeles:

   o jus pats tikite tuo ka cia prirasete?

   • mociute:

    Tikiu, kadangi Danijos istorija irgi zinau neblogai. Ir ne is brosiuru ar kitu saltiniu o tiesiogiai. Nuo 1994 turejau pakankamai laiko o dar turint salia Danijos kariuomenes atsargos karininka bei galimybe prieti prie “neiskatrsuotos” informacijos bei galimybe savo akimis daug ka pamatyti, tikrai prisiimu pilna atsakomybe uz tai ka rasau.

    • Kitas praeivis:

     Čia jums močiute , truputis informacijos apie Danijos žydų likimą ir apie tai kaip Danai apsaugojo
     savo bendrapiliečių turtą . Giriatės kad informaciją renkatės angliškoje Wikipedijoje . Skaičiai sutampa dėl gyvenusių prieš karą . Tik iš 8000 težuvo 50 žydų tautybės žmonių gyvenusių Danijoje . Tai mažiau nei 0,49 procento žydų tautybės populiacijos. Lietuvoje buvo sunaikinta 95 proc .

     In 1943, the situation came to a head when Werner Best, the German plenipotentiary in Denmark ordered the arrest and deportation of all Danish Jews, scheduled to commence on October 1, which coincided with Rosh Hashanah. The Jewish Danes were warned and only 202 were arrested initially, 7,550 fled to Sweden, ferried across the Øresund strait; 500 Jews were deported to the Theresienstadt concentration camp.[14] Danish authorities often interceded on their behalf (as they did for other Danes in German custody), sending food. Of the 500 Jews who were captured, approximately 50 died during deportation. Danes rescued the rest and they returned to Denmark in what was regarded as a patriotic duty against the Nazi occupation. Many non-Jewish Danes protected their Jewish neighbours’ property and homes while they were gone.

     • mociute:

      pailsek, “kitas praeivi” ir nusiramink! Mano vyras danas, buves kariskis ir tikrai apie Danija (ir ne tik) zino nemaziau nei kad raso wikipedia ar kas nors kitas. Ilga laika gyvenome Danijoje todel ir danu mentaliteta zinau ir labai jau negausios (tik apie 8000) Danijoje gyvenusiu zydu bendruomenes likima neblogai zinau is pirmu lupu. Galiu pasakyti tiek,kad jeigu Danija 1940 butu pakliuvusi i situacija kokioje teko Lietuvai – su okupacija, nkvd teroru,zudynemis, tremimais&ect prie kuriu nemazai nagus prikiso zydai, vargu, bau, ar danai butu pasielge taip kilniasirdiskai. Juk pats Hitleris 1943 metu rudeni LEIDO perduoti Danijos zydus i neutralia Svedija! Danija nebuvo okupuota komunistines Rusijos 1940 kaip kad Baltijos valstybes todel ir naciai tenai kitaip elgesi o vokieciu generolas Danijoje Herman von Henneken is viso buvo ne tipinis nacis o tiesiog karininkas.

    • LosAngeles:

     ne jums buvo klausimas… kitam praeiviui

   • Gromatėlę pa...:

    ne, ne, ne parašiau, o gavau. Tai ir dalinuosi:

    „ … Netikėjau, kad kremlius ir faina kuklianski taip glaudžiai ir atvirai dirba drauge.
    Štai puikus to įrodymas- kaip Maskvos proteguojami nkvd palikuonys. Straipsnis iš gruodžio mėn. rusiškos spaudos.
    Националисты хотят крови: в Литве ополчились на еврейскую общину и народных артистов РФ
    – /baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20191213/1019639666/Natsionalisty-khotyat-krovi-v-Litve-opolchilis-na-evreyskuyu-obschinu-i-narodnykh-artistov-RF-.html?utm_source=smi2 –

    Kaip netikėta, ar ne?
    O prie Basanavičiaus surengto šou dalyvavo ir tos opolčenijos prima bei jos dešinioji ranka – garbusis ponas Š.
    Per keistus žiūronus Kremliaus „žurnalistai” seka, kas Europoje dedasi – jie vaizdą aukštyn kojom rodo… O tie nabagai, kaip mato, taip kitiems ir pasakoja.

 12. Kitas praeivis:

  Visiems čia ” istorijos ” žinovams apie pirmus 1941m birželio sukilimo pasiekimus.
  Sąrašai jau buvo sudaryti žydų tautybės prieš karą .
  5 val. p. p. Juozas Rudokas atraportuoja: Paštą užėmėme be aukų. Belaisvius izoliavome rūsyje. Išjungdami karinę centrinę, rusiškai pranešėme visiems sovietų kariuomenės punktams, kad “vokiečių desantas užėmė Kauną” (pagąsdinimui), ir visą jų ryšį sukarpėme. Išjungėme visus telefonus pagal sąrašą: visų komunistų, žydų arba įtartinų. Paštas ir telegrafas pilnoje mūsų kontrolėje — galite skambinti telefonais dabar be šifro!
  Čia ištrauka iš K.Škirpos knygos ” Sukilimas ‘ , publikuojama partizanai.org
  Kažkaip praleido cenzoriai partizanai.org . Sukilimo atsišaukimai jau pakoreguoti . Bet šią frazę praleido matyt , ” sudarytų komunistų , žydų arba įtartinų ” .

  • Stebėtojas:

   Tai kad, gerbiamasis, žydai visada buvo prieš valstybę, kuri juos kadaise priglaudė… Taigi komunistai, žydai ir įtartini tuo metu buvo laikomi valstybės priešais. Ir tai yra logiška! Kare kaip kare. Ar ne, gerbiamasis?

   • Kitas praeivis:

    Logika tame , kad žydų sąrašai buvo sudaryti karo išvakarėse sistemiškai visoje Lietuvos teritorijoje ir tame aktyviai dalyvavo buvę Lietuvos pareigūnai . Ir tai patvirtina K.Škirpos parašyta knyga.

    • mociute:

     O kur sarasai tu zydu kurie graziai, parsidave turta su seimomis pasitrauke is Lietuvos i Pietu Afrika ir kitur kur saugu? Sitie bei ju palikuonys dabar nekeikia nei Lietuvos ar kitos valstybes kurioje gyveno nei kokiu pretenziju reiskia o gyvena savo gyvenimus kaip panoreje.
     O tokiu tikrai nemazai yra. Ir jiems tikrai geda del kai ne kuriu nenustojanciu inksti veikeju kirsinancios ir smeizikiskos veiklos

    • Stebėtojas:

     O kur, gerbiamasis, logika, kad kukliai nutylimas faktas apie apie žydų policiją, kuri buvo pavaldi naciams ir jiems talkininkavo?! Vot tak, tovarišč!!!

  • mociute:

   Kas antro Vakaruose gyvenacio zydo tevai yra kile is Lietuvos, Latvijos ar Lenkijos…..
   Tai kazkaip prasilenkia su tais skaiciais kurie paisomi jusu propogandoje? Argi ne?
   Ir niekur zydai taip ikyriai nepersa vienpuses savo nuomones ar ne visai tikru teiginiu kaip kad yra Lietuvoje?.
   Gal sustokit ir susimastykit – kam to reikia? Juk buvo visko is abieju pusiu tik kazkaip keista kad negirdejau kaltinat kremliu kuris dar WW2 pradzioje NEPRIEME Hitlerio pasiulymo – priglausti zydus ar atsiprasant del dusanskiu&Co elgesio Lietuvos zmoniu atzvilgiu!
   Kukliai nutylima ir apie Hitlerio ir Vokietijos Zionistu pasirasyta Haavara agreement kurio ignoras is zydu puses ir sukele milziniska Hitlerio ituzi!

 13. Kitas praeivis:

  Pateikite šaltinį , kad kas antro žydo gyvenančio vakaruose , tėvai yra kilę iš Lietuvos , Latvijos ar Lenkijos. Ir koks ryšys su šia tema ?
  Čia konkreti tema – ” Lietuvių tautos ir valstybės dalyvavimas holokauste 1941-1945 m ” . Aš manau , kad tauta ir valstybė atsakingos už šią tragediją. Aš pateikiau K.Škirpos knygos , apie 1941m birželio sukilimą vieną ištrauką , iš kurios galima padaryti išvadą , kad karo išvakarėse buvo sudaryti žydų tautybės žmonių sąrašai. Šiuos sąrašus sudarė Lietuvių tautybės asmenys , dirbę Lietuvos valstybinėse institucijose iki karo ar sovietinės okupacijos .
  Jeigu , mes pripažįstame išskirtinai visus sukilimo dalyvius ir organizatorius didvyriais , tai turime ir atsakomybę prisiimti . Nes , butent , sąrašų sudarymas ir yra šios tragedijos pradžia.

  • Kęstutis:

   Kai nepriklausomybės pradžioje Lietuva kreipėsi į Izraelį, kad būtų išduotas Dušanskis – Rainių miškelio žudikas, Izraelis oficialiai atsakė, jog jis nusipelnęs Izraelio valstybei, o neoficialiai – Izraelis savo didvyrių neišduoda, kas man savaime suprantama, bet… nuo šios vietos ir turi pasibaigti, bet kokios atgailos ar kitokie iškrypėliški tautos žeminimo būdai… Lietuva savo didvyrių neišduoda, jei jau kas tikrai kaltas, tai patys išsiaiškinsime ir teisime, bet tik ne “saviveikliniais” pagrindais – “viena boba pasakė” ir nesvarbu kokios tautybės… Tik proto iškrypėliai ar protiškai neįgalūs to nesugeba suprasti… niekaip…

  • mociute:

   kitas praeivi, galite pasidometi kad ir daugelio izymiu zydu kilmes vieta toje pacioje wikipedijoje ir ten butinai rasite kad tai susije su LDK ar tiesiog Lietuva. Musu seimos biznis buvo tai kur daugumoje dalyviai zydu tautybes zmones todel teko dalyvauti daugybeje susitikimu, konferenciju,kasmetiniu tradiciniu renginiu&ect kur visi zinojo kad as esu Lithuanian ir tikrai visi Lietuva apie kuria daznas zino tik is tevu ar seneliu paskojimu, mini kaip zeme su draugiskais ir labai darbsciais zmonemis ir nebuvo nei vieno nemalonaus nutikimo del kazkokiu lietuviu nusikaltimu&ect . Tai tikrai puikus, protingi zmones ir saziningi biznio partneriai kaip ir daugybe gyvenanciu UK ar kitose valstybese zydu. Ypac jaunu zydu pamegta specialybe kuria pasirinkusi mano dukra ir jos vyras – cia irgi kas antro gilios saknys is Lietuvos ar LDK ar Lenkijos dalies kuri yra lietuviu etnines zemes…. O ir pati savoka “Litvakas” (o tokiu pasulyje yra tikrai labai daug) turi ypatinga reiksme – negi nezinojote?

  • mociute:

   butu labai logiska jei po sito labai drasaus ir labai reikalingo straipsnio atsirastu kitas pavadinimu:
   “Zydu dalyvavimas Lietuvos okupantu genocido ir naikinimo programose” o po to logiskai galetu sekti atsiprasymas ne tik uz tai bet ir uz ta nepaliaujama smeizta ir Lietuvos dergima iki siolei.
   P.S gal galetume atsiusti nuorodas i tuos jusu minimus sarasus???

 14. Kodėl privalome teisintis ?:

  Reikia atsisakyti primetinėjamų kaltinimų ir išskirtinio žydų klausimo nagrinėjimo.Istorijoje buvo daugybė karų, daugybė nukentėjusių tautų -pvz.lietuvių christianizacija, kai puolė vos ne viso Europos paleisti iš kalėjimų banditai su kryžiais, Rusijoje žydų sukeltas perversmas, Ukrainoje-masinis naikinimas badu,Armėnijos -Turkijos ir daugybė kitų.Bet eskaluojama tik žydų .Baikime.Turėtume skaičiuoti savo aukas ir gerbti kovotojus, o ne nuolat aiškintis, ką kuris pasakė.Jeigu žydai paskaičiuos, ką jie padarę, o ne pasakė, patiems bus baisu .

 15. Žemyna:

  Before Hitler came: A Historical Study (1975)- Dietrich Bronder
  Šiuo adresu atsiveria 211 šios knygos puslapis. Kol ta knyga nedingo iš interneto, gal būtų galima ją nusikopijuoti. Amazone’je ji yra ir vokiečių kalba, bet brangoka. manyčiau, jog Bronderio knygos pastraipa c) gali praversti aktualiai diskusijai. Beje, internete aptikau šios pastraipos vertimą į rusų kalbą. ją matote adreso apačioje
  – archive.org/details/BeforeHitlerCameAHistoricalStudy1975-DietrichBronder/page/n207
  (“Сами были еврейского происхождения или находились в родстве с еврейскими семьями: фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер; его заместители рейхсминистр Рудольф Гесс и рейхсмаршал Герман Геринг; рейхсляйтеры НСДАП Грегор Штрассер, д-р Иозеф Геббельс, Альфред Розенберг, Ганс Франк и Генрих Гиммлер; рейхсминистры фон Риббентроп (который однажды пил на брудершафт со знаменитым сионистом Хаимом Вейцманом, умершим в 1952 году первым президентом Израиля) и фон Кейделль; гауляйтеры Глобочник (истребитель евреев), Иордан и Вильгельм Кубе; высшие руководители СС, принимавшие участие в уничтожении евреев, Рейнхард Гейдрих, Эрих фон дем Бах-Зелевский и фон Кейделль 2-й; банкиры и спонсоры Гитлера до 1933 года Риттер фон Штраус (вице-председатель нацистского рейхстага) и фон Штейн; генерал-фельдмаршал и государственный секретарь Мильх, помощник государственного секретаря Гауе, физики и старые члены партии Филипп фон Ленард и Абрахам Зау; старые члены партии Ханфштенгель (начальник отдела зарубежной прессы) и проф. Хаусхофер”).

 16. Tvankstas:

  Kraupi tiesa : visi judėjai, išsiųsti sušaudyti IX forte, buvo pagal Kauno geto Judenrat sudarytus sąrašus, išsiųsti sušaudyti Paneriuose buvo pagal Vilniaus Judenrat sudarytus sąrašus.
  Taip buvo kiekviename gete : Judenrat sudarė sąrašus žmonių, kuriuos reikia siųsti sušaudyti.
  Neužmirškime paprastos tiesos, o judėjams palinkėkime išsispręsti savo Judenrat kanibališką veiklą.
  Daugybė Judenrat veikėjų po karo yra parašę atsiminimus – tai atperka jų kaltę siunčiant savo brolius ir seseris į duobes ?

 17. TAIP BUVO BAISŪS LAIKAI, KAI ŽUDOMI ŽMONĖS. IR JUK TAI KAŽKOKIŲ ŠIOS ŽEMĖS IŠGAMŲ SPRENDIMAI VYKDYTI TOKIUS BAISIUS NUSIKALTIMUS PRIEŠ ŽMONIJĄ. O dabar laisvoje, teisinėje Lietuvoje, kas dedasi teismuose? Teismai neteisėtai, nusikalstamai sunaikino mano kuklų turtą apie (60 000 eurų) vertės. dabar atiminėja ir atiduoda sukčiui, kuris Vilniuje turi 25 nekilnuojamojo turto objektus ir mane senatvėje (75 metai) išvaro gyvenimą baigti prie konteinerių. Lietuvos nusikalstamas teismų režimas prieš mane vykdo genocidą. Apie tai pranešiau LR Prezidentui, visiems LR teismams, LR Seimui, Generalinei prokuratūrai. Visi tyli, bijo teismų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: