V. Stundys. Kas vagia iš mūsų Kovo 11-ąją (15)

Valentinas Stundys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Valentinas Stundys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Daugelis esame matę filmą ar skaitę istoriją apie tai, kaip atsiskyrėlis Grinčas vogė Kalėdas. Išvogė dovanėles, tikėdamas, kad taip išvengs kalėdinio triukšmo, kurio jis nepakentė. Tik suklydo – žmonės vis tiek šventė Kalėdas. Ir Grinčas suprato, kad Kalėdos yra kažkas daugiau nei tik dovanos. Taip supaprastintai apie svarbų dalyką – apie esmę ir prasmę. Tik kuo čia dėta Kovo 11-oji?

Kovo 11-oji – valstybės atgimimo šventė, mūsų lūkesčiai ir viltys gyventi laisvoje, demokratinėje valstybėje – savo namuose. Gyventi oriai ir išdidžiai. Žmonės ir tauta tik savo valstybėje išsiskleidžia, pajaučia savo vertę ir reikalingumą, o valstybė ir jos įstaigos yra mūsų laisvės ir teisių apginamumo įrankis, tačiau valstybė nėra valdžia.

Šiandien bene trečdalis mūsų visuomenės skursta, vos išgyvena; premjeras su finansų ministru neranda keliolikos milijonų mokytojų atlyginimams; beveik pusė dirbančiųjų tegauna minimalią algą ar mažiau… Valdžia skęsta skandaluose, įtarimuose prekiaujant poveikiu, skelbiami gluminantys Vyriausybės atstovų telefoniniai pokalbiai, panašūs į gaujos bendravimą… Bet čia pat koks Seimo narys išpyškina, kad toks pokalbių viešinimas, atseit, pažeidžia žmogaus teises. Sukluskim: o žmogaus teisių jau keleri metai valdžios palaikomas skurdas nepažeidžia? O valdžios neveikimas yra šventas? Vagia iš mūsų Kovą kaip Grinčas Kalėdas? Taip, yra ir stulbinančių pasiekimų, neįtikėtinų laimėjimų, bet žmogui svarbiausia, kaip jis gyvena.

Vieni savi, kiti – kitokie. Vieni pradeda atsirinkti savus, atėję kiti juos šluoja be paaiškinimų, ir taip be paliovos- amžinos Grinčo vagystės. Kas pirmas taip pradeda, tas ir pralaimi. O ir vienas žmogus, įgijęs galios ir visuomenės pasitikėjimo, gali sėti baimę ir klupdyti visus. Bet koks blogis pradeda kerotis, jei visi baiminasi dėl savo padėties, jei geri žmonės nieko nedaro, jei valdžios cinizmą nutyli ir priima kaip savaime suprantamą dalyką, jei įtiki, kad kieno valdžia, to ir galybė.

O mes – valstybės šeimininkai? Rašytojas J.Aputis vieną novelės dramatišką istoriją pabaigia klausdamas mūsų, kodėl tylime, kodėl baiminamės, kai be gailesčio brutalumas ir nepagarba žmogui kaip traktoriaus vikšrais lipa per mūsų nugaras ir jas drasko, o mes nuolankiai klaupiamės ir baiminamės, susitaikome, tikėdami, kad kažkas kitas sustabdys tą jėgą.

Sudėtingame Lietuvos istoriniame kelyje pati aktualiausia problema buvo valstybė, jos atkūrimas. Šimtmečius kovota dėl valstybingumo išsaugojimo. Suprantama: juk tik valstybė yra ta forma, kuri sukuria prielaidas, užtikrinančias Žmogaus ir Tautos ateitį. Tik demokratinėje ir nepriklausomoje valstybėje gyvuoja Tauta ir klesti Žmogaus kūrybos galia. Tautos, kurios istorijoje nesukūrė savo valstybių, išnyko, jas integravo stipresnės ir gausesnės bendruomenės, o ir Žmogus save realizuoja tik prigimtinės Tautos terpėje.

Iš čia kyla ir visos valstybinės sąrangos uždavinys – ji turi tarnauti Žmogui ir Tautai, turi puoselėti žmogiškumą ir tautiškumą. Tokia ir mūsų Kovo prasmė. Saugokime, kad jos nesunaikintų šiandieniniai grinčai. Ir švęskime savo Kovo iškilmę.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Šventės, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. taip:

  Gerbiu šį seimo narį, bet negerbiu partijos, kurioje šis seimo narys yra. TSKD partija nei kiek negeresnė, nešvaresnė už socialdemokratų.

  • :

   jums pritariu. Daug maloniau būtų skaityti, jeigu gerbiamas Seimo narys galėtų pasakyti: mes padarėme daug tam, kad Lietuvos žmonės gyventų oriai. Tačiau deja….. Kritikuoti ir mes mokame 🙂

   • (Plojimai)
    http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437618

    “O valdžios neveikimas yra šventas? Vagia iš mūsų Kovą kaip Grinčas Kalėdas?”
    …smagu surast tartum marsiečiui kažkokį personažą n u s t ū m i m u i, kai
    tose pat vežėčiose pačiam ant naudos cykiai cykiai, už žolę žemiau tūnant
    g a l i o j a ŽALIA SPALVA – ryški ir aiški, net nuo pat 2014-01-24 mirtim tylint:
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e404190084f311e3aba3d2563f167b94

    Nieko asmeniško, bet visą išskirtinį PRIESAIKAS sulaužiusių sąšlavyną į Alką
    įleidinėt nėr labai dora, nebent sutartinai visuotinę amnestiją už
    “Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai”
    visiškai nesuvokiamą mūsų Konstitucijos išmetimą 24-ioms valandoms – Kovo 11-tai
    paskelbtume, mat de jure su de fac-to:
    IR JO

    Rūšis: Stenograma Numeris: 1 Data: 2012-11-16 Kalba: Lietuvių

    2012 m. lapkričio 16–17 d.

    Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. GEDVILAS
    ir Seimo narė V. M. ČIGRIEJIENĖ

    PIRMININKĖ (V. M. ČIGRIEJIENĖ). Ger­bia­mie­ji, pra­šom sės­ti, už­im­ti vie­tas.
    Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai ir sve­čiai, pra­dė­si­me pir­mą­jį nau­jai iš­rink­to Sei­mo po­sė­dį.
    Ger­bia­mie­ji, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 65 ir 66 straips­niai skel­bia, kad „Nau­jai iš­rink­tą Sei­mą su­si­rink­ti į pir­mą­jį po­sė­dį, ku­ris tu­ri įvyk­ti ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, kvie­čia Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas“, o „Pir­mą­jį po rin­ki­mų Sei­mo po­sė­dį pra­de­da vy­riau­sias pa­gal am­žių Sei­mo na­rys.“
    Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­skel­bė rin­kimų re­zul­ta­tus – iš­rink­ti 139 Sei­mo na­riai. Jos Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė su­šau­kė Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mą­jį po­sė­dį šių me­tų lap­kri­čio 16 d.
    Skel­biu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mą­jį po­sė­dį pra­dė­tą. Da­bar pra­šau su­gie­do­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės him­ną.

    PIRMININKĖ. Vi­so Sei­mo var­du šir­din­gai dė­ko­ju. Iš­kil­min­go­ji da­lis baig­ta. Kvie­čiu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką.

    12.15 val.
    Sei­mo na­rių pri­saik­di­ni­mas

    PIRMININKĖ. Dar kar­tą dė­ko­ju Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Z. Vai­gaus­kui.
    Vyk­dant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos ir Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, da­bar bus pri­saik­di­na­mi Sei­mo na­riai. Prie­sai­kas pri­ims Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Ro­mu­al­das Kęs­tu­tis Ur­bai­tis….

    R. K. URBAITIS. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio Pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma­sis Pre­zi­den­te V. Adam­kau, ger­bia­mo­ji Vy­riau­sy­be, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai, ki­tų aukš­tų­jų teis­mų tei­sė­jai, ger­bia­mie­ji sve­čiai! Leis­ki­te pa­svei­kin­ti iš­rink­tuo­sius Sei­mo na­rius, su­si­rin­ku­sius į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės kvie­čia­mą pir­mą­jį Sei­mo po­sė­dį, is­to­ri­nį Sei­mo po­sė­dį, nes nuo šios die­nos pra­si­de­da jū­sų ka­den­ci­jos pra­džia, tai yra pra­džia tų dar­bų, ku­riuos jūs įsi­pa­rei­go­jo­te rin­kė­jams ir sau at­lik­ti šio Sei­mo dar­bo me­tu.

    …Ger­bia­mi iš­rink­tie­ji Sei­mo na­riai, prieš pri­im­da­mas Sei­mo na­rių prie­sai­ką no­riu pa­aiš­kin­ti kai ku­rias Kon­sti­tu­ci­jos ir Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su šia pro­ce­dū­ra. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se yra nu­sta­ty­ta: „Iš­rink­tas Sei­mo na­rys vi­sas tau­tos at­sto­vo tei­ses įgy­ja tik po to, kai Sei­me jis pri­sie­kia bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai. Sei­mo na­rys, įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pri­sie­kęs ar­ba pri­sie­kęs lyg­ti­nai, ne­ten­ka Sei­mo na­rio man­da­to. Dėl to Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą.“
    Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­muo­se, ku­riuo­se nag­ri­nė­ti Sei­mo na­rio kon­sti­tu­ci­nio sta­tu­so klau­si­mai, kon­sta­tuo­ta, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ka nė­ra vien for­ma­lus ar sim­bo­li­nis ak­tas. Ji nė­ra vien iš­kil­min­gas prie­sai­kos žo­džių iš­ta­ri­mas ir prie­sai­kos ak­to pa­si­ra­šy­mas. Sei­mo na­rio prie­sai­kos ak­tas yra kon­sti­tu­ciš­kai, tei­siš­kai reikš­min­gas.
    Duo­da­mas prie­sai­ką iš­rink­tas Sei­mo na­rys vie­šai ir iš­kil­min­gai įsi­pa­rei­go­ja veik­ti taip, kaip įpa­rei­go­ja duo­ta prie­sai­ka, ir jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jos ne­lau­žy­ti. Iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos jam ky­la pa­rei­ga gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas taip, kaip jį įpa­rei­go­ja Kon­sti­tu­ci­ja….

    Abė­cė­lės tvar­ka bus kvie­čia­mi pri­siek­ti vi­si as­me­nys, ku­rių iš­rin­ki­mą į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą nu­sta­tė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ir Sei­mas. Kad bū­tų spar­čiau, kvie­siu pri­siek­ti iš­rink­tą­jį Sei­mo na­rį ir pra­ne­šiu, ku­ris Sei­mo na­rys pri­sieks po to.
    Pa­gal Sei­mo tra­di­ci­ją, pri­imant Sei­mo na­rių prie­sai­ką, Sei­mo sa­lė­je vi­si sto­vi. Prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra bus ga­na il­ga, to­dėl pra­šy­čiau vi­sų lai­ky­tis rim­ties, bū­ti su­si­kau­pu­siems, kad bū­tų pa­ro­dy­ta de­ra­ma pa­gar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Tau­tos at­sto­vy­bei – Sei­mui ir Tau­tos at­sto­vy­bės na­riams – Tau­tos at­sto­vams. Prie­sai­kos pri­ėmi­mo me­tu bus da­ro­ma per­trau­ka.
    Tai­gi pra­de­da­me prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­cedū­rą. Kvie­čiu vi­sus po­sė­džių sa­lė­je at­si­sto­ti. Kvie­čiu pri­siek­ti ..

    Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai ir ne­pri­sie­kę kan­di­da­tai,
    mes tu­ri­me 60 pri­sie­ku­sių na­rių, ma­nau, kad po­sė­džio pir­mi­nin­kė pa­skelbs per­trau­ką. Po per­trau­kos ruo­šia­si Ju­zefas Kvet­kov­skis.
    PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Lie­tu­vos Res­pu­b­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ke, pri­sie­kė 59 Sei­mo na­riai, ne 60. Siū­lau pa­da­ry­ti 20 mi­nu­čių per­trau­ką ir to­liau tę­si­me Sei­mo na­rių prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą. Per­trau­ka iki 14.05 val.
    Per­trau­ka

    PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čia­me į po­sė­džių sa­lę to­liau tęs­ti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tę­sia­me Sei­mo po­sė­dį. Ir vėl kvie­čiu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ką R. K. Ur­bai­tį tęs­ti Sei­mo na­rių prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą.

    Kvie­čiu pri­siek­ti iš­rink­tą­jį Sei­mo na­rį Va­len­ti­ną Stun­dį.
    Ruo­šia­si Edu­ar­das Šab­lins­kas.

    V. STUNDYS. Prie­sai­ka

    R. K. URBAITIS. Skel­biu, kad Sei­mo na­rys V. Stun­dys pri­sie­kė. (Plo­ji­mai)

 2. Bartas:

  Seimo narys, besiremdamas rašytojo mintimis , klausia mūsų . Kodėl mes tokie nuolankūs bailiai. Na, apie visus to nesakyčiau. Baudžiauninkų dar yra ir gana daug. Prisiminkit , kai vienoje tv laidoje Laurinkus (signataras) sakė . Švedai savo gerovę pasiekė – “valdžiai daužydami langus” . O po to prisiminė, kad baudžiauninkui taip sakyti negalima ir ėmė mušti į krūtinę , atsiprašinėti už pasakyta nuodėmę.
  Taigi , jei tai rinkimų pradžia , tai tada galima Tautos klausti – ką daryt, nes jau laikas. Ne ir “kažkoks Radžis ” dainuodamas klausia – ką daryt. Keistas sutapimas dainininkas su “seimūnu” nežino ką daryt.
  Jeigu metų , metais, besitrindami Seime, dar nežinote ką daryt.Tada siūlau. Toliau meluokit, žadėkit , apgaudinėkit, kelkit sau atlyginimus, liaudis yra “runkelynas” – patikės. Jų tamsios galvos prisimena tik – “prie ruso buvo geriau”.

  • Juozas:

   Atsimenu tuos Laurinkaus žodžius, gaila, nepasklido, būtų tapę metų posakiu.
   Mūsų bėda – mus valdo kumečiai. Patys – irgi kumečiai ir išsirenkam juos, deja. Užtat ir turim, ką turim anot poeto:
   Mano Tėvynė-
   Širdis prie širdies,
   Mano valstybė-
   Vagis ant vagies.

 3. Mintis:

  Tiek laiko sėdi seime,pensininkus nuskurdino ir prabudo.
  Konferencijų salė prieinama,įstatymų iniciavimas pareiga,visos sąlygos sudarytos,tai kur buvo šis ponas,turėjęs atstovauti Lietuvos žmones-rinkėjus, tiek laiko?Kaip atstovaujami žmonės jei socialinė atskirtis didėja,perkamoji galia mažėja?

 4. Pikc:

  Na, kas vagia, tai galima ilgai vardint – ir libkonai tame sąraše tikrai būtų. 🙂
  O apskritai, juokinga matyti, kaip sisteminės partijos rinkimams artėjant staiga pratrūksta rūpesčiu tautiečiais, ir vietoj vapalionių apie “nacionalistines atraugas” pradeda pabrėžti Tautos bei tautiškumo puoselėjimo svarbą. Tiksliau, BŪTŲ juokinga, nes jau seniai nebe – dabar nuo tų padarų tiesiog pykina.

 5. Algimantas:

  Ačiū autoriui už išsakytus tiesos žodžius, ačiū už rinkėjų paprotinimą.

 6. Algimantas:

  Ačiū autoriui už išsakytus tiesos žodžius, ačiū už rinkėjų paprotinimą.

 7. Artojas:

  Kur problema ? O problema nebūvimas teisingumo ir korupcija. Blogiausia tai, kad korupcijos virusas įsiveisė seime, o viruso nešiotojai sąrašiniai, kurie nesikeičia . Išrenkamas naujas seimo narys, tautai žada šviesų rytojų , atrodo nors prie širdies dėk, kiek įniciatyvų, gražių pažadų, bet pabūna seime , užsikrečia korupcijos
  “mikrobais” ir tampa tokiu pačiu, kaip seimo senbūviai. Išeitis viena, seime naikinti užkratą – sąrašinius .
  Bet taip yra ne tik seime……

 8. Veidmainiškas straipsnis:
  kaip tik konserveriai yra kalčiausi dėl apverktinos Lietuvos padėties (nes patys tą š. košę ir užvirė, dirbti ir nemokėdami, ir nenorėdami), o dar patys ir vagia kovo 11, nes neina su visais – neina su tautininkais.
  Vadinasi, eis su žulikais?

 9. >tikram lietuviui-20.14val.:

  Perdaug nusišnekėjot,deja.

 10. Vaidas:

  Dalyvaukime tautiškose Kovo 11-osios eitynėse 16 val. iš Katedros aikštės. Eikime ten , kur susiburia patys žmonės , o ne valdžia nurodo. Būkime laisvi – vidinių ir išorinių grėsmių akivaizdoje.

 11. labai grazu:

  grazus ir teisingi zodziai,bet PER 25 METUS jau GAL 6 kartus isitikinu,kad jie veiksmingi,kol kalbetojai yra seimo opazicijoje.paskui viskas UZMIRSTAMA..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: