O. Voverinė. Hamletiškas klausimas: Būti ar nebūti lietuvių tautai (62)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Žmogus yra ne tik savo tėvų vaikas, bet taip pat ir savo krašto, savo tautos ir jos istorijos vaikas.
Prof. F. Fersteris

Dar praeito šimtmečio pradžioje Lietuvos patriarchas dr. Jonas Basanavičius su liūdesiu kalbėjo, kad iš lietuvių tautos beliko „tik šešėlis“. Lietuvių tautai iškilo hamletiškas klausimas „būti ar nebūti?“ Tai atsitiko todėl, kad mūsų šviesuomenė nevykdė savo pareigos savo tautai ir savo valstybei – išdavė jas, atsisakiusi savo gimtosios kalbos ir tautinės kultūros, vertybių, kurios filosofo dr. Antano Maceinos žodžiais tariant, „yra tautos gyvybės klausimas, ir kad jo atsisakius vykdyti reikštų pražudyti savo tautą“ (Cit. Pagal J. Venclova „Tautinis pašaukimas“ // Lietuvos aidas. – 2006, saus. 10, p.7).

Dar Vydūnas, taip pat praeito šimtmečio pradžioje kalbėjo: „Tautos vaikas turi savo pareigas“ Jam antrino simpatizuojantis lietuvių tautai vokiečių mokslininkas prof M. Boemas (Boehmas), rašęs: „Priklausymas savo tautai reiškia dalyvavimą pačios tautos gyvenime… Pati tauta reiškiasi per savo žmones, kurie savo asmeninį gyvenimą pajungia savo tautos ir savo tautybės išlaikymo tarnybai bei jos suklestėjimui“ (ten pat). Italas G. Mazinis (Mazzini) tada rašė: „Mūsų tėvynė yra mūsų darbo laukas… Triūsdami mūsų tautai, mes dirbame ir visai žmonijai“ (Ten pat). Rašytojas P. Vila, nagrinėjęs savo darbuose tautinės kultūros vaidmenį visos žmonijos kultūros lobyne, irgi rašė:  „Dvasiniame žmonijos lobyne humaniškiausi veikalai ir visuotiniausi meno kūriniai yra tie, kurie geriausiai išreiškia tautos dvasią, tie, kurie tautiškiausi“ (ten pat)

Dr. J. Basanavičiui, ir dr. Vincui Kudirkai, tada pavyko išspręsti hamletiškąjį lietuvių tautos klausimą, sutelkus to meto valstietiškojo kaimo šviesuolius, subūrus, ne ypatingai skaitlingus aušrininkų ir varpininkų, tautiškumo gaivinimo bacila užkrėstus entuziastingus ir itin veiklius tautos žadintojų būrius. Jie pasklido po daugelį mūsų dvasinės kultūros sričių – moksle – lituanistikoje Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, literatūroje – atsirado garsiosios lietuviškos prozos klasikės – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Julija Žymantienė-Žemaitė. Sofija Pšibiliauskiene ir Marija Lastauskienė- Lazdynų Pelėda, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Jonas Biliūnas, lietuviško tautinio savito meno kūrėjai – Mikalojus Konstantinas-Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas, dramaturgas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis ir daugelis kitų, kurie akinami savo mokytojo dr. J. Basanavičiaus, mokėsi tautiškumo ir lietuvybės iš karžygiškos mūsų senovės, ir atrado, kad mums lietuviams tautinė savimonė pradėjo busti jau XVI šimtmetyje, kai Lietuvoje atsirado toks keistuolis, priešgyna, nebijantis eiti prieš galingą Lietuvos lenkinimo srovę – Mykolas Lietuvis, kuris savo ranka parašytą traktatą „Demoribus tartarorum, lituanorum etmoschrum“ įteikė 1550 metais Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Žygimantui Augustui. Šiame traktate Mykolas Lietuvis išdėstė valdovui savo nuoskaudas dėl lietuvių tautos ir Lietuvos skriaudų ir reikalavo, kad ir Karaliaus dvaras, jeigu jis laiko save lietuvišku, turi jausti pareigą: „mylėti savo tėvynę bei tautą, atlikti sąžiningai savo tautines pareigas, būti aktyviais savo valstybės nariais ir laikytis sveikų lietuviškų papročių“ (J. Venclova. Tautinis pašaukimas // Lietuvos aidas. – 2006, saus. 10, p. 7). Mykolo Lietuvio minimas traktatas buvo publikuotas 1615 metais Bazelyje. Tik istorija tyli, kuo tas drąsus žingsnis baigėsi neklusniam Mykolui Lietuviui ir kaip į tą jo žingsnį reagavo Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas.

Straipsnio autoriaus „tautos pranašu“ vadinamas kanauninkas Mikalojus Daukša, sielodamasis dėl lietuvių bajorų savosios kalbos negerbimo ir svetimosios vartojimo savo prakalboje „Postilla Catholicka“ (1599) kalbėjo ir rašė: „Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti ir gražinti… Pati prigimtis visus to moko… Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą santaiką bei brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“ (Ten pat).

Simonas Daukantas, Lietuvos istorijos tėvas, rašė, kad tik gerai pažinę savo tautos praeitį, mes pamilsime lietuvių tautą ir pačią Lietuvą. Jis pirmasis savo istorinius veikalus parašė tik lietuvių kalba ir tuo didžiavosi… Tačiau tai buvo pavieniai didžiųjų lietuvių balsai, kurie vienišu varpeliu nuaidėję, taip ir nutilo Istorijos ūkuose… Ir jeigu jų aidėjimo nebūtų išgirdusi jautri mokslininko ausis… Ir, jeigu – nebūtų jis užrašytas… Kas žino, kiek tokių garsų Lietuvos istorijoje nutilo amžinai.

Aušrininkai ir varpininkai – jau buvo kitoks reiškinys: stiprus ir galingas, gaivališkai įsiliejęs į tuometinės visos Europos tautinio atgimimo pavasarį, žadinęs ir kėlęs kiekvieną tautietį įsilieti į tą vyksmą. Dr. J. Basanavičius, kaip ir prieš daugelį šimtmečių Mykolas Lietuvis, telkė savo bendraminčius, brėždamas paprastutę kelio kryptį: „Lietuva turi būti lietuviška. Kad tarp visų lietuvių meilė ir vienybė viešpatautų. Kad visų lietuvių luomų idealas būtų lietuvybė“ (1892. Apšvieta. Priedėlis prie lietuviško klausimo). Šią tautinės ideologijos programą, prabudęs lietuvybei, buvęs aršus lenkomanas, dr. Vincas Kudirka papildė, didžiausia lietuvių tautos nelaime pavadinęs tai, kad lietuviai lengvai pasiduoda „visokioms svetimoms žalingoms įtakoms, kurios suparalyžiavo lietuvių tautos gyvenimą, o patys lietuviai nuėjo darbuotis svetimiems, užmiršdami savo tautos reikalus, o dažnai net kenkdami.“ Jau pirmojo „Varpo“ numerio vedamajame dr. Vincas Kudirka rašė, sieksiąs: „Išmokinti lietuvius lietuviškai galvoti… pratinti, kaip pridera lietuviams elgtis, išaiškinti kelius, kuriais eidami galėtume pasakyti: „Lietuviais esame mes gimę…“, nukreipti nuo lietuvių nesuprantamą lipnumą prie svetimų tautų…“

Nuoširdžiausias ir veikliausias dr. J. Basanavičiaus ir dr. Vinco Kudirkos pasekėjas mąstytojas Vydūnas, jau XX a. pradžioje rašė: „Taip tautos siela apgaubia visą tautą… Visame kame lietuviška gyvybė atsispindi, iškelta į šviesesnę sąmonę, į harmoningesnį gyvumą, į galingesnį veikimą… Ne mūsų uždavinys kitas tautas pamėgdžioti, bet savaip augti ir auklėtis“ (Cit. Plg. J. Venclova. Tautinis pašaukimas // Lietuvos aidas. – 2006, spal. 12, p. 7). Kitas jų amžininkas J. Gerba, tarsi mąstytojui Vydūnui antrindamas, tada rašė: „Bet mes lietuviai turime tą sėklą išnaikinti, jei mes norime būti dvasiškai nepriklausomi… Tegu lietuviškas genijus gaivina tautišką mūsų dirvą, tegu pasėja savo dvasios sėklomis, kad gimdytų lietuvius milžinus“ (Cit. plg, J. Venclova. Ten pat).

Žymiausio tautinio atgimimo dainiaus Maironio poezija tapo atgimstančios tautos ir Lietuvos siela, jos mąstymo atvaizdu… Maironio Tėvynės meilė tapo ugnimi, kuri degė kiekvieno savo Tautai ir savo Tėvynei prabudusio lietuvio, širdyje, mylėdama savo gimtąją žemę (K. Cirtautas //J. Venclova. Ten pat)

„Su ta pačia dvasia ėjo mūsų savanoriai kariai ginti Lietuvos laisvės. Juos laimino vienas lietuviškiausių vyskupų prof. P. Karys (Karevičius), išlydėdamas savanorius į mūšius su Lietuvos priešais, sakydamas: „Dievas nori, kad kiekvienas lietuvis pagal savo išgales dirbtų Lietuvai bei savo tautai ir puoselėtų gražiuosius lietuvių papročius. Jūs, mano mieli savanoriai, dabar susibūrėte ginti Lietuvos laisvės net ligi mirties. Jei jūs šias didžias pareigas mūsų tėvynei Lietuvai atliksite garbingai ir sėkmingai, džiaugsis visa lietuvių tauta ir Aukščiausias laimins Jūsų žygius“ (ten pat).

Savo laiku Vydūnas apgailestavo, kad šimtmečių tėkmėje lietuvių didieji kunigaikščiai ir pati tauta, niekada nesigilino į klausimą ir nesistengė suvokti, kokią misiją pasaulyje turėtų atlikti Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta? Jo nuomone, „Lietuvių tautos stiprybė iš tikrųjų nebuvo augusi, nebuvo auginta. Dar atbulai: lietuvių tauta buvo silpninta… Vytautas buvo visoj Europoj pagarsėjęs karvedys… Tačiau jo nebuvo arba per menkai tebuvo dirbama tautai augint…“ (Ten pat). Kunigaikštis Algirdas, pataikaudamas savo žmonoms rusėms, valstybinį savo dvarą padarė rusišku ir senąją slavų kalbą padarė valstybine Lietuvos kalba. O Algirdo sūnus Jogaila, sudaręs uniją su Lenkija ir Lietuvos religinius reikalus pavesdamas tvarkyti Lenkijos bažnyčios vyskupijai, o Lietuvos švietimą – Krokuvos universitetui, padėjo pamatus lietuvių tautos lenkinimui. Taigi dėl kunigaikščių Algirdo ir jo sūnaus Jogailos pragaištingos parsidavėliškos svetimtaučiams veiklos, lietuvių tauta ir jos garbė pradėjo nykti. Ir tik dr. J. Basanavičiaus ir jo bendražygių dėka, šitas lietuvių tautos nykimo prakeiksmas buvo sustabdytas. Mūsų istorikas Z. Ivinskis tuo laiku rašė: „Mūsų patriotams aušrininkams stiprus susirišimas su savo praeitimi ir jos ligi padangių kėlimas, laikymas lietuvių tautos beveik išrinktąja, jau buvo savotiškas lietuvių pašaukimo suradimas. Jį plačiai visu uolumu skelbdami, jie ir prikėlė tautą“ (Aidai, 1947, Nr.9) „Be tautinės misijos, išreikštos anais laikais, dr J. Basanavičiaus žodžiais, tauta nebūtų pajėgi atgauti valstybės nepriklausomybės“ (J. Brazaitis. Aidai, 1971, Nr. 10).

Poetas V. Mykolaitis-Putinas savo „Nuvainikuotoje Vaidilutėje“ pirmą kartą suformulavo idėją, kad mūsų tautos pašaukimas glūdi mūsų tautos kūryboje, nuo kurios priklausys tolesnis tautos likimas. Tą jo mintį pagilino ir išplėtojo filosofas Antanas Maceina bei filosofas dr. Juozas Girnius, rašęs: „Būdama tautinės gyvybės versmė, drauge kultūra tautai yra jos pašaukimas… Todėl vykdyti tautai savo pašaukimą – tai kurti savo kultūrą. Tautinis pašaukimas – tautinė kultūra. Kurdama savo kultūrą, tauta vykdo ir savo pašaukimą“ (Ten pat). Lietuviai, pripažinta, yra konservatyvūs, todėl ir išlaikė priešistorinių arijų (indoeuropiečių) kultūrinio paveldo liekanas, kurias jau prarado beveik visos Europos tautos. Vydūnas tuo džiaugėsi ir didžiavosi, sakė: „Ir nuostabu, kad lietuvių tauta galėjo išlikti beveik tokia, kokia ji buvo senovėje. Tuo, kaip tik įrodo, kad lietuvių tauta yra išrinktoji tauta“ (ten pat).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, lietuvių tauta, vykdydama savo tautinį pašaukimą, sukūrė stiprią tautinę valstybę – Lietuvą, kurioje klestėjo ūkis, Lietuva iš medinės samanotų grytelių Lietuvos tapo mūrine Lietuva, kurios Kauno architektūra iki šiol grožimės, žavimės ir traukiame į pasaulio kultūros paveldo registrus; sukurtas didžiausias to meto stebuklas visoje Europoje – Lietuvos tautinė mokykla, iš kurios mokėsi ne viena Europos valstybių švietimo sistema, išugdytos Lietuvos patriotų lietuvių kartos, negailėjusios savo gyvybių už mūsų valstybės ir tautos idealus – savo nepriklausomą valstybę ir asmenybės laisvę.

Sakoma, kad tautų ir valstybių istorija sukasi ratu. Dabar tarsi grįžtame į XX a. Lietuvos  Respublikos istorijos pradžią, kai tautos patriarchas J. Basanavičius kalbėjo, kad iš didžios lietuvių tautos „beliko tik šešėlis“. Tik tada – dėl vienų priežasčių, daugiausia – dėl istorinių aplinkybių, okupacijų, kryptingai vykdžiusių lietuvių tautos nutautinimo ir asimiliavimo politiką, o šiandien – dėl kitų, mūsų tautos begėdiško sumaterialėjimo ir meldimosi aukso veršiui. Kaip ir dr. J. Basanavičiaus laikais, taip ir dabar – visiems mums virš galvų – Damoklo kardas. Hamletiškas klausimas – būti ir nebūti lietuvių tautai šiame gražios mūsų žemės gabalėlyje?

Matyt  vėl reikia prisiminti aušrininkų ir varpininkų nueitą kelią, atvedusį lietuvių tautą į atgimimą ir savo politinio idealo – tautinės valstybės įgyvendinimą: iš mūsų dvasinio pasaulio ir kultūros negailestingai ir neabejojant iškuopti svetimųjų kultūrų, tarp jų ir šiuolaikinio meno, mums paliktas ir jau pradedančias pūti bei dvokti, šiukšles, jei mes norime tapti laisvi ir nepriklausomi; gaivinti tautišką mūsų kultūros dirvą, kad joje pasėtos tautinės kultūros sėklos daigintų ir augintų savitus, tik mūsų tautinei kultūrai būdingus kultūros žiedus; atsisakyti svetimų įtakų, suvaržančių mūsų jaunimo protus ir kūrybingumą, tautos gyvybines jėgas, eiti savu lietuvišku keliu, gilinti savo lietuvišką sąmonę, puoselėti savo nuo seno paveldėtą lietuvišką kultūrą, kuri amžiais buvo lietuvių tautos išlikimo laidas.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos kūrėjai, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

62 komentarai

 1. ŽEMAITIS:

  Gal kai kam ir atrodo paradoksalu, tačiau šiandienos globalizacijos procesų kontekste kaip tik ATVIRUMAS garantuoja ilgesnį tautos išlikimą, nei uždarumas.
  Atvira, su kitomis šalimis integruota valstybė užsitikrina ekonomikos augimą ar bent jos stabilumą. O tai yra prielaida, stabdanti jaunimo emigraciją.
  Uždaroje šalyje šiandienos kontekste (nereiktų lyginti su SSRS ar kokia Š. Korėja – nes tuomet buvo visai kitas kontekstas) valstybės uždarumas, vengimas giliau integruotis kaip tik ir lemtų spartesnį tautos nykimą, nes jaunimas iš skurstančios šalies laibai greitai perbėgtų į turtingesnes.
  TAIGI, KAD IR KAIP ATRODYTŲ PARADOKSALIAI, BET GILESNĖ INTEGRACIJA, EUROPOS SĄJUNGOS FEDERALIZACIJA YRA TIE VEIKSNIAI, KURIE PADĖS LIETUVIŲ TAUTAI IŠLIKTI. O apie regioninio savitumo (žemaičiai, dzūkai ir t.t.) išlaikymą net nekalbu – ES regioninė politika itin palanki jam. Tai patvirtino daugumos ES senbūvių pavyzdžiai.

  • AAA:

   O kaip Lenkija ir lenkų tauta? Ar jie atviri, ar būtent uždaresni? Jų ekonomika – atvira, ar uždaresnė, tuo būtu užtikrinant darbo vietas ir užimtumą valstybėje? Ar dabartinė ekonomikos ideologija pasaulyje, besiremianti vartojimo skatinimu ir betiksliais pervežimais, gamybų iškėlimu į “pigesnes” valstybes, neskatina klimato atšilimo spartėjimo?

 2. Bartas:

  Dar niekada tokios atviros Lietuvos nebuvo.

 3. Žemyna:

  Vykęs koliažas. Kaip sakytų a.a. santechnikas kaimynas – jei ir toliau taip, mums vamzdec.

  • jau vamzdec - pagal szimasciowa-paluckowa VAMZDĮ:

   jau vamzdec – pagal szimasciowa-paluckowa VAMZDĮ
   (esam “demokratiškai” liuosi=bejėgiai, net tokius ordnerius, t.y. teise sauvaldžius
   stribus-šlavėjus, uolius kaip buvęs, – na esantis kėdėje…kažkodėl dar, – meras,
   a t l a i s v i n t nuo LOVIO; neįžeidžiant paršelių, turškosi sau, ant pinigo, čiau-
   moja… )

   szimasciowa-paluckowa “vamzdeacija”,
   – visiška plūgo-patrulinio valdymo atodanga,
   o dar baisiau: “būti ar nebūti Tautai” – tokių žagsėjimų skelbimas platinimas
   (gal graži ta puikioji Onutė, gal nuostabi ir teisi, gal kur tai apgauta, kur tai apsimauta;
   tačiau… ALKUI “žagsulį” skleist nebūti…nebūti…nebūti…nebūti…nebūti…nebūti…nebūti…
   ar-gi yra prasmė?)

   tuščiaprasmis
   mažaprasmiškas
   beprasmiškas
   beprasmiškumas
   beprasme
   beprasmybė

   Negi šie ŠEŠI žodžiai neatliepiantys “iš po daniškos idėjos” (Hamletinio išmislo vaisiaus)
   pabertos “sau” tiradiškosios parodėlės 🙂 Kam?

   (taip ir leidžiam wamzdc-wamzdiniam LRT jau ir “kupiūruot” visas ar p a s i r i n k t i n a s
   lietuvių Tatos istorijos vietas, “imam” Lozaną, išimam Stokholmą, – “imam” V.Kapsuką,
   “išimam” M.Yčą…
   žr. eLeRT-ė 2020-02-23 Mediateką
   ir 2018.02.18 17:10 ir tos pačios …”-ė”
   (galim juk ir be “LRT…”, koks gi skirtumas ką, kiek ir kada išimt 🙂 taigi “-ė” nuomonėse
   “A. Eidintas. Lietuvių konferencijos..” :
   …Štai 1915 m. spalio mėn. įvykusios lietuvių konferencijos Stokholme metu trys jos dalyviai kalba apie tėvynainių kančias okupuotoje Lietuvoje, apie būtinybę šelpti karo aukas. Kartu ieškoma ir paramos tarp švedų visuomenės. Martynas Yčas, Stasys Šilingas ir iš JAV atvykęs J. Gabrys (Lietuvių informacijos biuro Lozanoje vedėjas Juozas Gabrys-Paršaitis) finansinės pagalbos reikalams Stokholme sugeba įkurti Švedų–lietuvių šelpimo komitetą. To komiteto pirmininku sutiko būti Stokholmo burmistras Carlas Albertas Lindhagenas ir pasiūlė komiteto sekretoriumi kviesti įtakingo dienraščio „Stokholms Dagbladet“ redaktorių Vernerį Sioderbergą.

   Moralas, amoralumas ir moralė kurgi čia, – pinigai skiriama kaip visuomet “Nacionaliniam transliavimui”, o aplinkybės, poreikis bei poveikis skatinama: …būti ar nebūti Tautai…(ALKE)
   – tai LRT-niai ir “smaginasi” sau, – suka aplink Voverienes “kapsukus” !!!
   Ir nusuka, nusisuka, spjauna – BRANGIAI BRANGIAI, už visą ir Alko be priežiūros (pa)leistą
   …nacionalinį biudžetą…trans-blia-vavimui. Baisiau nei baisu ir žema (net ne “wamzdukets”)

   • ne tik vamzdec:

    ir jeigu nesate dar regėję tokio mumijos-valdovo (tebevaldančio Rusiją užmetus ant 2000 lietuvių karių palaidojimo Maskvoje…) kelionės akimirkų į 1917-11-07 pragarų atvėrimą, tai …įsivedus gūgliavaizdyje ir rasit v a i z d e l i ų:
    Carl Lindhagen lenin 1917

    • ne tik:

     …tenka detalizuot (taupant brangų visų laiką), – pagal
     LRT TELEVIZIJA
     2020.02.23 15:45
     Algimanto Kasparavičiaus,
     Artūro Svarausko,
     Raimundo Lopatos
     su … vėlgi V. Savukynu
     iškupiūruot-pergromuliuotą “dedukuotą…”
     sakykim tiesai – “skaitalą’ (šiuo atveju naujadaru “matalą” 🙂 🙂 🙂 )
     “Istorijos detektyvai. Kontraversiška Juozo Gabrio-Paršaičio asmenybė bei kaip Maskva finansavo Lietuvos komunistus?”

     ir gilia užuojauta Tautinei bendruomenei (kai esam TIEK tebežeminami)

 4. Gediminas Martišius:

  Tokie straipsniai turėtų būti skaitomi mokyklose. Glaustai pateikta lietuvių kultūros atgimimo santrauka – nuo Mykolo Lietuvio iki J. Basanavičiaus ir V. Kudirkos. Didžiuotis turime, kad yra tokių autorių kaip gerbiama Ona Voverienė.

 5. Romas:

  Ir kuo gi dabartinis globalus, “žemaitiškas” ATVIRUMAS, INTEGRACIJA ir ES -os FEDERALIZAVIMAS bus kitoks nei Tarybų Sąjungos? Koks tas kitoks “kontekstas”?
  Tada buvo INTERNACIONALIZMAS (rusų) kalbos pagrindu. Dabar – anglų.
  Tada buvome paklusnūs Maskvai. Dabar – Briuseliui.
  Ar tai visi skirtumai?

  • Kitas praeivis:

   Jūs savo rate ir skaitykite , o nekiškite ne savo vaikams. Nenoriu , kad mano vaikai būtų verčiami skaityti 2020 metais tuos jūsų “naftalinu ” kvepenčius Vydūno ar Maceinos paistalus , kad net akis griaužia XXI amžiuje .
   Šiandiena 2020 metai , o ne 1920 . Atsipeikėkite. Jau taip jau milijonas pabėgo .
   Visuomenės keičiasi , bažnyčia keičiasi ir prisitaiko šių dienų realijų, o jūsų “patriotizmas ” likęs smetoniniuose laikuose .
   Imkite pavyzdį pavydžiui Bavariją. Kiekviename didesneme mieste po keliolika didelių Nacionalinių rūbų parduotuvių , Otoberfest šventės su nacionaliniais rūbais , prie namų nacionalinės Bavarijos vėliavos , nacionalinei muziejai ir tt. bet niekas neverčia klausytis kažkokių tekstų mokyklose iš viduramžių.

   • Romas:

    Tai, kad milijonas pabėgo ne nuo Vydūno ar Maceinos “paistalų”, o nuo “šių dienų realijų”.

   • Tvankstas:

    Atsisakius senųjų vertybių telieka tapti tolerastu, o tolerastų vaikai savaime tampa paiderastais.
    Trečios kartos paprastai nebūna, atsisakius praeities atgyvenų ir priėmus progresyvų gyvenimo būdą tėvams.

   • Tvankstas:

    Tai geriau naftalinas ar vazelinas ?

    • Kitas praeivis:

     Pagal Froidą , žmogus labiausiai kalba apie tai , ko jam labiausia trūksta, aktualu ir kas jį kamuoja. Jūs čia rašinėjate apie “vazeliną ” ir ” paiderastiją” . Kokiu tikslu , jūs keliate į viešumą savo “asmeninius seksualinius” klausimus ? Jūs tikitės , kad kažkas velsis į diskusiją su jumis , kad patenkintų jūsų seksualines fantazijas ? Yra pilna tokio turinio bendraminčių susiburimo vietų internete ir ne tik.
     Jeigu neišliko rašytinių šaltinių apie ” paiderastiją ” , tai tikrai nereiškia , kad nebuvo mėgėjų šlovingoje praeityje .

     • Tvankstas:

      ‘Pagal Froidą’ – labai daug pasakantis suvokimas, nes Froidas buvo ir tebeliko šarlatanas, pritaikęs talmudines tiesas paversti gojus gyvuliais, suprimityvintai skaitmenizuoti jų poelgius lyg besąmoninių ir besielių būtybių.
      PSO priėmė froidizmo įtakota meilę kaip ligą, greta azartinių lošimų ir panašių dalykų savo klasifikacijoje, trunkančią 3 metus. Paprasta kalba paaiškinu : pagal PSO froidines pasakas meilė yra trynimas mėsa į mėsą 3 metus.
      Apie paiderastiją išlikę labai daug senų aprašymų, o kaip tautos vyrų pasitenkinimo pramonė išvystyta valstybiniu mastu nuo demokratijos įsigaliojimo (nuo 507 pr. Kr.) Atėnuose.
      Kas liečia mano asmenį, tai 32 metai gyvename su žmona kaip įsimylėjėliai.
      Turiu patį nuvilti asmeniniu gyvenimu, kaip ir PSO klasifikaciją, bei ištisus pseudomokslus – psichiatriją, psichoanalizę, psichologiją,…
      Prašau pasiskaityti G. Klimovo, F. Dostojevskio (iki šiol pasaulio psichiatrija nepasiekė jo supratimo lygio) knygas, tada galėsime pasikalbėti po metų ar trijų.

      • Kitas praeivis:

       Džiaugiuosiu , dėl sėkmingo jūsų vedybinio gyvenimo , bet man būtų nuobodu 32 metus , tad nenuvylėte manęs. F. Dostojevskio tikrai nesiruošiu skaityti, nes nematau prasmės skaityti 2020m tai , kas parašyta prie žvakių ar žibalinių lempų šviesos 19am. Lietuvos vaikai ir verčiami skaityti “dūsavimus” Lietuvos rašytojų 19am pab. 20 am prad. Tik Lietuvos vaikų rezultatai pagal EBSO PISA tyrimus šalia Moldovos ir Albanijos vaikų. Užtenka pažiūrėti tik dvyliktokų abituros egzamino temas ir kūrinius. Taip pat manęs tikrai nedomina “konspirologinės” G. Klimovo idėjos apie ” mėlynas akis” ir ” žydų degeneraciją” .
       Jeigu Froidas buvo ” šarlatanas ” , matyt neblogas specialistas buvo , kad jo ” šarlataniškos” idėjos tokios populiarios.

 6. Gerbiamieji, tam, kad LIETUVIAI PAŽINTŲ LIETUVĄ, turi ne plakti save, bet PAŽINTI JOS PRAEITĮ!
  NEI VIENA ŽEMĖJE KULTŪRA NETURI TOKIOS TURTINGOS PRAEITIES, KOKIĄ TURI LIETUVĄ!
  Ar ne LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ĮMINTA PER 400 SENIAUSIŲJŲ KULTŪRŲ ŠALTINIŲ?!
  AR NE SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA, YRA ATRASTI TREČIASIS ir KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI?!?
  Ar ne LIETUVIŲ kalbos dėka yra ĮMINTI epai “ILIADĄ” ir “ODISĖJĄ”, kuriuos, maždaug 1050 m.pr.m.e., parašė LIETUVIŲ ŠVIESUOLIS Krivių Krivaitis VANDENORIUS?!
  AR NE LIETUVIŲ KALBA, SAVO KNYGOSE, PASAULIUI PRANEŠIAU – KAS IR KODĖL? ŽEMĖJE VYKS iki 1500, 2000, 3000, 3500. ,,,,,,, 10 000, ir net PERIODIŠKAI laike 96 000 metų?!
  LIETUVIAI?! Baikite rietis ir save plakti, bet stenkitės PASAULIUI PRANEŠTI tai, kas, SENIAUSIOS ŽEMĖJE KALBOS DĖKA, yra jau ATRASTA ir KO PASAULIS DAR NEŽINO???!!!

  • ne tik:

   žinom,
   bet dar daugiau gebam ir pajėgūs esam, tikrai ir galingai!
   Tik vienžo truputuką retsyk užtrunkam, kai…
   pvz. “LRT-niai ir “smaginasi” sau, – suka aplink Voverienes “kapsukus”
   …tai laiko būti, kaip ir nepakanka, – t.y. atsimint kas ESAME 🙂
   Pritrūksta dienoje kokių 23-jų su puse valandos,
   tai ir gyvenam vos 1/48-osios pajėgumuos

 7. Atsiprašau! – Pranešiau – Kas? ir Kodėl? Žemėje – VYKO? bei VYKS iki 1500, ir t.t. !

 8. Vytautas:

  Iš esmės rašinys labai geras ir laiku. Ačiū profesorei.

  Žemaičiui, parašiusiam, kad “Gal kai kam ir atrodo paradoksalu, tačiau šiandienos globalizacijos procesų kontekste kaip tik ATVIRUMAS garantuoja ilgesnį tautos išlikimą, nei uždarumas.” noriu priminti, kad: Ant plataus Europos kelio nepamirškim papročių…

  Dabar daugelis pamišę dėl Anglovizijos dainų konkurso, kažkodėl vadinamo Eurovizija, bet ar anglakalbiai atsidėkodami už mūsų indėlį į anglišką kultūrą pradės dainuoti lietuviškai?

  Taigi, patys turime jausti kiek būti atviriems ir kiek būti uždariems, kad išliktumėme kaip tauta, o ne kaip pasaulio piliečiai.

  • Bartas:

   Lietuviams labai lengva dainuoti angliškai. Jų kalba , kaip minėjo mūsų Tvankstas, vienskiemenė. Panašesnė į primatų. O kadangi mūsų valstybės kryptis palinko į pereinamą atšlaimą – “laisvė papūgoms” , tai Tėvynės sargams teks įtempti jėgas.
   Jei kils klausimas dėl žodžio / atšlaimas/ , aiškinu . Tai kiemas. Taip vadina kaimiečiai nuo Kaišiadorių pusės.

  • Tvankstas:

   Kas ta Eurovizija ?
   Tai LGBT naujoji laukinija ir staugti žvėrimis yra geriausia anglų kalba, ji tam tobula, ypač tai gerai pamokė narko-alkoholikai ‘Rolling Stones’, ‘The Beatles’ ir t.t.
   Kai išgirstu, kad žmogus žiūri Euroviziją, man pasidaro gaila savo laiko su juo kalbėtis, bendrauti.

   • Galindas:

    Nors kiek apmaudu, kad tiek sunaikinta prūsų kalba, ir… net mūsų kuršių
    pakrantėse gimusi dukra Vokietijoj gyvendama turėjo “perlipt” į užlamanšinę
    l a i k i n ą bendrakalbę (kuri neabejotinai visuotine PRŪSŲ pasauline kalba pakeista bus), negali juk naikinta, kolonizuota ir išnaudota žmonijos dalis
    š l e b e z a v o t savų engėjų vietiniu dialiktu. Liktų tai ar ne lėktų 🙂
    žr. beje: – lena valaitis eurovision –

   • Kęstutis:

    Na gal nereikėtų “siekti tokio lygio” kaip buvo sovietmety – “segodnia on igrajet jazz, a zavtra rodinu pradast”? Na, o kaip klasikinė muzika, gal ir jos negroti, nesiklausyti? Čaikovskis tai visiškas pedofilas. Britenas apsėstas beprotis, Čiurlionis šizofrenikas, Bachas taip trinktelėtas buvo ir bejėgis buityje, kad kai mirė jo žmona ir į jį kreipėsi tarnai – ką daryti? Jis teatsakė – kreipkitės į mano žmoną… Kaip menininkas, taip diagnozė… Sporte irgi žaidžiam “rypką” ir geerai bus, jokių krepšinių, futbolų ar ledo ritulių… Esu baigęs dabar jau vadinama Muzikos Akademija, leidžiu sau turėti savo nuomonę muzikos klausimais… Euroviziją klausau, leidžiu sau žinoti kas yra blogai muzikos pasaulyje … Jei per koncertą išgirstu bent vieną mane sudominusią dainą ar kūrinį, vakaras nepraėjo per niek… Siūlau pasiklausyti kaip skamba Lietuvių liaudies daina atliekama muzikantų, kurie muzikuoja stiliuje nuo “eurovizijos” iki jazzo…
    h t t p s://www.youtube.com/watch?v=jHFfTIQ6CPM

 9. Tautos be kalbos nėra!:

  15 beveik pamirštų lietuviškų žodžių, kurių lietuvių bendrinėje kalboje nėra J.Jablonskio dėka
  – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/15-beveik-pamirstu-lietuvisku-zodziu-kuriu-lietuviu-bendrineje-kalboje-nera-j-jablonskio-deka-1162-1278966?copied

  Didžioji mūsų kalbos paslaptis: kiek lietuvių kalboje yra žodžių?
  – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-klausimai/didzioji-musu-kalbos-paslaptis-kiek-lietuviu-kalboje-yra-zodziu-1166-1207150?copied

  • GALVASOPIS!:

   Nacionalinis diktanto tekstas dalyviams pasiūlys intrigą
   – 15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nacionalinis-diktanto-tekstas-dalyviams-pasiulys-intriga-233-1279502?copied

   Šių 10-ies žodžių rašyba lietuviams yra pati sunkiausia. Ar mokate taisyklingai parašyti juos visus?
   – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/siu-10-ies-zodziu-rasyba-lietuviams-yra-pati-sunkiausia-ar-mokate-taisyklingai-parasyti-juos-visus-1168-1274710?copied

   Daug žmonių nežino, kurie iš šių 10-ies lietuviškų žodžių yra vartotini, o kurie – ne. Ar žinote jūs?
   – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/daug-zmoniu-nezino-kurie-is-siu-10-ies-lietuvisku-zodziu-yra-vartotini-o-kurie-ne-ar-zinote-jus-1168-1268068?copied

   Bet! –
   Mindaugas Grigaitis: Lietuvius paskandins lietuvybė
   – 15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/mindaugas-grigaitis-lietuvius-paskandins-lietuvybe-18-1247842?copied

   O jei ?
   Įdomioji Sartų lenktynių istorija: tragiškai žuvęs legendinis žirgas Šachtioras ir iš vežimaičio išmestas A.Brazauskas
   – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/idomioji-sartu-lenktyniu-istorija-tragiskai-zuves-legendinis-zirgas-sachtioras-ir-is-vezimaicio-ismestas-a-brazauskas-1162-1271432?copied

   Jei per šiuos rinkimus nenusileisime Šachtiorui, apversime Seimo kėdes, tai –
   Kaip galima sugriauti pasaulį ir kas yra Lietuvos ramybės garantas?
   – 15min.lt/max/naujiena/poziuris/kaip-galima-sugriauti-pasauli-ir-kas-yra-lietuvos-ramybes-garantas-1218-1268572?copied

  • Tvankstas:

   Mane prajuokino ‘speselistės’, lietuvių kalba užsiimančios, pasakojimas, apylygis Alko ‘prachadimcų’ lygio.
   LKŽ turi 11 mln. žodžių, toks skaičius surašytas 20 tomų, 22.000 puslapių.
   Žinome, kad jei yra ‘namas’, ir tik vienintelis ‘namas’, tai nėra jokio ‘namelis’, ‘namukas’, nameliukas’, ‘namelytis’, ‘namiūkštis’, ‘nameliūkštis’, …, priesagų turime virš 220 įvairiausių, kur dar priešdėliai kiek kuklesne gausa.
   Taip visiems lietuvių kalbos daiktavardžiams, būdvardžiams, veiksmažodžiams, …
   Grubiai skaičiuojant, lietuvių kalbos žodžių yra bent 220 mln.
   Štai anglų kalba užsiregistravo apie 2015 metus savo 1-milijonąjį žodį, kai savo pradinių britiškų (jų pačių nuomone) yra apie 2.000, kaip ‘go’, ‘vomit’, ‘f u c k’ ( gati, vemti, pūkšti), vėlgi skoliniai iš lietuvių kalbos, nususinti iki sunkiai atpažįstamų, švepli, kreivi.
   Palyginimui, Arvydas Sabonis yra 220 cm, o jo plonapadės šlepetės yra 1 cm.
   Kai pasiklausai Lietuvos niekinimu ir išnaikinimu užsiimančių lietuvių kalbos ‘speselistų’, tai nei juoktis, nei verkti.

   • Žemyna:

    Dar vienas tos autorės išradimas apytikriai toks:
    „„Lietuvių k. formavosi keletą šimtų metų..”
    ?????!!!! !!!
    Ir šią „gerąją naujieną” skleidžia šių laikų VU?!

    • Tvankstas:

     Taip, gerb. Žemyna, taip.
     Skaičiau ir nežinau – ar juoktis, ar verkti. Ten tokių perlų gausa runkeliams (aš save laikau Suvalkijos runkeliu), beliko tik sulaukti, kad lietuvių kalbą sukūrė rusas Jablonskis. Paliko sekančiam kartui, o gaila, nesulaukiau šį kartą …

 10. Vidinis Balsas:

  Kasmet pasikaria apie tūkstantis, 30 000 pabėga, žymiai daugiau miršta, nei gimsta, nužudyta dešimtys žymių veikėjų, neįtikusių valstybinei mafijai, pramonė išparceliouta svetimiems, žemė , miškai naikinami, rinkimų įstatymas klaninis, energetikoje milijardinės aferos…. kas dar turi nutikti, kad atsirastu nors kažkokia tautos išlikimu besirūpinanti partiją ? Visos šoka kazačiok apie lovį ir niekas daugiau nerūpi. Kam tas durnas dar klausimas ” Būti ar nebūti lietuvių tautai ” ?

 11. TROTA:

  Jeigu neįmanoma Vilniaus šudvamzdžio nugriauti, siūlau ant šudvamzdio įrengti du monitorius, vieną apatinėje dalyje, kita viršutinėje dalyje, kurie pastoviai rodytų žinias apie įmones gamtos teršėjas, gamtos niokotojas.

 12. SVARBIAUSIA LIETUVIAMS VISADA PRISIMINTI MAHATMOS GANDŽIO ANTANUI POŠKAI PASAKYTUS ŽODŽIUS: ” LIETUVIŲ KALBA YRA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ” !!!!! O tai reiškia, kad be LIETUVIŲ KALBOS PASAULIS BUVO – YRA – ir BUS AKLAS!!!!
  TAI LIEČIA ir TAI – KAS MŪSŲ LAIKAIS VYKO – VYKSTA bei VYKS ŽEMĖJE!!!!

  • stasys:

   Romualdui .. panašu kad bandote sau pataikauti .:) Kalba tik bendravimo priemonė kuri kartu su raštu tampa įrankiu tautai nukaldinti visuomene kuri gebėtu sukurti savo tautine valstybe . Tas įrankis nuolat tobulinamas netgi mums nenorint , o senosios jos šaknys kertamos mūsu vaikaičiu nesidairant į šonus . Jums paprasčiausiai sunku pripažinti ta faktą jog laikmetis keičia ne tik žmones bet ir ju vartojama kalba . Po penkiasdešimt metu neliks kuo didžiuotis ., mes per toli busime nužengę evoliucionuodami savo aplinka kad liktu tu pasididžiavimo požymių .

 13. Gražu tu, mano brangi Tėvyne!:

  Įvertinti Europoje: aštuoni Lietuvos objektai, nustebinsiantys net visko mačiusius
  – diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/zvaigzdes-ir-pramogos/ivertinti-europoje-astuoni-lietuvos-objektai-nustebinsiantys-net-visko-maciusius-954171

 14. Tikri “motulės pabėdavojimai” – tipo: “Vaikeliai, neikite į mišką, ten vilkas”, ir tiek… Užuot kalbėjus konkrečiais pavyzdžiais, sūlant konkrečius veiksmus. Tarkim, kodėl Amerikos pavyzdžiu neturėti Tautai “Baltųjų rūmų”, į kuriuose galėtų patekti, būtų priimti tik garbingi Lietuvai svečiai. Kodėl tokiais rūmais negalėtų tapti vieni iš Seimo rūmų, o gal apskritai visas pastatas. Dabar Tautoje ir valstybėje savigarbos prasme palaida bala. Antai, Seimo pirmininku po rinkimų patapęs Pranckietis pasikviečia į Lietuvą Lenkijos Seimo maršalką ir iš Seimo tribūnos jam leidžia raityti liaubses Jogailai ir Pilsuckiui didžiausiems Lietuvos valstybės ir Tautos duobkasiams. Dėl to jokio protesto balso nesigirdėjo, tą pažeminimą pratylėjo politikai, rašanti autorė, nacionalinis LRT, apskritai Lietuva. Tai kur yra Vasario 6-osios, Kovo 11-osios turiniu sąlygota valstybinė, tautinė savigarba. Akivaizdu , kad Lietuvos atveju savigarba, ypač Lenkijos, Rusijos politikų atžvilgiu, gali išlaikyti lietuvybę gyvą. Tam labai svarbu kas, kokie asmenys įgauna valdžią šiandien. Dabar, turėdami Tautinės savigarbos, ypač prieš Lenkiją, nerodantį Prezidentą, labai svarbu šia prasme “peršviesti” kiekvieną į Seimą kandidatuosiančiųjų asmenų. Tačiau autorei kažkodėl ne šitai rūpi, ji bevelija nekaltai pasamprotauti apie senesnius istorijos dalykus, beje, manytina, kad galbūt didžiumai Alkas.lt lankytų jau daugiau mažiau žinotus, sovietiniu papročiu pasiguosti jais, liekant tais pačiais vergais bėdavotojais, “nesibeldžiančiais”, kad būtų atidaryta…, o romiai sau įprastai laukiančiais pasaulio ar dangaus malonių… Tai visiškas “nonsensas”, kai rinkimai ant nosies.

 15. Romas:

  Neviltis dažnam nesvetima. Kaip gi aš galiu prisidėti prie lietuvybės stiprinimo?
  Skruzdės, bitės dar mažesnės už mus, bet panašiais klausimais neužsiduoda, jos po šapelį, po lašelį… Svarbiausia gera nuotaika ir teisinga kryptis.
  Net LRT prisideda – reklamuoja diktantą… Kad ir kokia būtų valdžia, atskiri pareigūnai (šimašiai, skverneliai), bet vis tik turime nepriklausomybę. Juk yra buvę ir blogiau…
  Pirmiausiai reikia turėti norą – ketinimą. Nešiotis jį ir tiek. Jo realizacijai laikas ateis savaime, netikėtai.

 16. Žemyna:

  Žinote, šiandienos 10-12 laidos 2je dalyje (nuo 11 val.) –
  – lrt.lt/mediateka/irasas/2000094729/10-12-mikrobiota-kodel-prognozuojama-jog-apie-ja-kalbesime-visi
  klausau apie mikrobiotą*, jos tyrimus, ir tame pasakojime girdžiu… iš gamtos dėsnių išplaukiančius atsakymus ir į daugelį kaltinimų, metamų tautiškumui / nacionalizmui bei priešinimuisi globalizmui, t.y., tautos iš(si)taškymui per visą Žemės rutulį, užuot laikiusis sutelktai, kaip buvo Kūrėjo numatyta …
  Laidos viešnia kalba apie mikrobiotos tyrimus, susijusius su darna žmogaus kūne, tačiau iš to išplaukia ir visuomenės „kūno” sveikatai būtinos prielaidos. Juk esame ne kas kita, kaip Visatos „biota”.
  Kaip bet kokio gyvio organai ir tuos organus sudaranti biota, taip ir žmonija ne atsitiktinai buvo išmėtyta į skirtas vietas planetoje, sugrupuota tautinėmis bendruomenėmis, o todėl, kad tai būtina, kad visuomenės organizmas funkcionuotų netrikdamas, kaip Kūrėjo plane paskaičiuota.
  —————————
  * Pokalbis susijęs su konferencija gyvybės mokslų klausimais.

 17. Taip, tarpukariu betupint Smetonai valdžios kėdėje laikas “atėjo savaime”, bet atėjo kitiems. Jis atėjo tam pasauliui, kuris jį kūrėsi veikdamas, o Lietuvai, laikiusiai valdžios soste “savaiminį” tupėtoją, jis teko toks, koks tokiais atvejais ištinka.
  Lietuva “tupėjusiųjų” valdžioje, „savaiminių atėjimų besitikinčiųjų“ tapo palikta nepakėlus ginklo, buvo palikta likimo valiai, o jis buvo – žūti partizanaujant, pernešti naikinimą gulaguose ir Sibiruose. Pagaliau Sąjūdžio rezultatai jokiu būdu nėra “atėję savaime”… Nejaugi galima nepasimokyti iš to.
  Esame Nepriklausoma valstybė ir turime pareigą kurti jos ateitį, rinkti ir turėti tinkamai į ją vesinčią valdžią, nelaukiant “savaime ateinančiųjų”, svetimųjų veiksmais atnešamų laikų. Seimo rinkimai būtent tam ir skirti yra. Ar kaip rinkėjai rengiamės tokiai atakomybei, ar kaip smetoninkai anais laikais gyvuosime ‘savaimėmis’!…

  • Romas:

   “Vienas apie akėčias, kitas apie vežėčias”.
   Romas apie subtilesnį lygį, kai sakoma, kad “žmogus planuoja, o Dievas juokiasi”…

   • Gal dėl to tariamo nesusikalbėjimo yra ne visai taip…
    Juk sakoma ir taip: “Daryk, tai ir Dievas padės”. Tad, esant pasaulyje Dievo planui, žmogui belieka, būtent, veikti jame, o ne laukti sudėjus rankas. Ar ne iš to ir pasakymas, kad “žmogus planuoja, o Dievas juokiasi”, radosi. Tai būtų, sukant geidžiamo “subtilesnio lygio” link…

    • Romas:

     Kad pajaustum (pasiektum) “Dievo planą” reikalinga ramybė, tyla…
     Labai sklandžiai tai yra išreiškęs Ošo. Jis privedė tornado alegoriją. Sukurio išorėje baisi jėga – viskas ore… O jo viduje – vakumas, tyla.
     Romas kalbėjo apie vidų, o “Kažin” apie išorę… Tai suderinama.

     • Būtent sukurio vidaus ir išorės pusių fizinių būvių skirtingumas daro jį trumpalaikį. Taigi čia – nesuderinamumas – nedarna. Rezgimasis ne pagal “Dievo planą” – velniavos mėginys.

      • Romas:

       “Vidus” nėra būvis fizinis. Jis visada dvasinis. Tornado tik alegorija… Kaip kitaip perteikti žmogui tai, ko jis neapčiuopia?
       Visi rytų kovos menai pastatyti ant šitų “pamatų” – vidinės (dvasinės) rimties ir išorinės dinamikos. Viduje visiška ramybė, nei bangelės minčių. Tik tokioje būsenoje sąmonė atspindi visą aplinką.
       O išorėje, priešingai – greiti ir tikslūs judesiai.

       Šis vidinis (dvasinis) ir išorinis (fizinis) kontrastas yra visame kame. Nuo mikropasaulio kvantų iki kosmoso super visatų.
       Dėl šio kontrasto fiziniame plane turime ATSKIRTĮ , Ego sąmonės dominavimą. O iš dvasinio lygmens ateina – VIENYBĖ.
       Tik tam reikia subręsti…

       • Sakoma: “Kol saulė patėkės, rasa akis išės”. Taip yra ir su tuo gyvenimu sudvejinta sąmone.
        Ikšiolinėje savo istorijoje Tautai nemažą laiką teko gyventi susidvejinus, saulė “savaime” netekėjo, rasa akis ėdė…
        Dabar patys esame savo likimo šeimininkai, o tokiu atveju gyvenama pagal demokratijos principą čia ir dabar, Lietuvoje žmogui rytietiškai dvejintis priežasčių nebėra.
        Tai va toks yra čia tas subrendimas priimtinas…

        • Romas:

         Sąmonė nesudvejinta, o žmonės skirtingų sąmonių, todėl ir nesusikalba. Kaip serijoje anekdotų apie poručiką Rževskį :

         Jam vienas iš draugų sako, kad damos mėgsta muziką, ypač klasikinę. Suprask, reikia pakviesti į koncertą.
         Bet poručikas prieštarauja:
         – “Muziką jau bandžiau, fortepijonas per daug slidus – moterys nuslysta…”

 18. Konservatoriai planuoja:

  taip pasiskirstyti po rinkimines apylinkes:
  – 15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatoriai-dalijasi-vienmandates-g-landsbergis-ir-i-simonyte-kelsis-ten-pat-vietu-radosi-perbegeliams-56-1281432

  • Rinkimų būdas:

   Z. Vaigauskas apie siūlymą keisti rinkimų sistemą: nebūtų pražūvančių balsų
   – diena.lt/naujienos/lietuva/politika/z-vaigauskas-apie-siulyma-keisti-rinkimu-sistema-nebutu-prazuvanciu-balsu-954504

 19. Žemyna:

  Tautinių mažumų klausimus koordinuos nauja Vyriausybės komisija
  – 15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tautiniu-mazumu-klausimus-koordinuos-nauja-vyriausybes-komisija-56-1281914?copied

  Lyg koronaviruso būtų maža, jie vis dar nuo TM viruso niekaip nepagyja!

  • Žemyna:

   O ar ne TM reikalų derinimui pagal kaimynės nurodymus atostogos buvo skirtos? Nei vasario 16, nei koronovirusui laiko neliko, nes buvo svarbesnių reikalų? TM vietą užims tas, kas greitesnis, įžūlesnis, o ne tas, kas to nusipelnė per visą santykių istoriją?

   • Šliaužianti okupacija?:

    Ketvirtadienį švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič ministerijoje susitiko su Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo delegacija.
    – diena.lt/naujienos/lietuva/politika/aptartos-veiksmu-plano-gaires-del-tautiniu-mazumu-svietimo-lietuvoje-ir-lenkijoje-953774

 20. Romas:

  Kai nesusikalba kažkoks Romas su kažkokiu “Kažin” yra niekam neįdomu ir maža reikšmiška. Bet, kai dėl to paties – A. Juozaitis su V. Radžvilu ar kiti tautines idėjas palaikantys politikai, tada jau bėda visai Lietuvai. Todėl suprasti tokio nesusikalbėjimo priežastis yra prasminga.

 21. Jų abiejų (A. Juozaičio ir V. Radžvilo) tautiškos idėjos yra tokios, kad pirmajam tautiškumas, kaip žinoma, yra su latviais, kas yra utopija, o antrajam – su Lenkija, kas yra fatališkai, kaip Oskaro Milašiaus įžvelgta, Lietuvos prapultis. Tai va tiek yra Lietuvai tevertas tas jų tautiško nesusikalbėjimo prasmingumas. Ne ant jų statytina korta Seimo rinkimuose…

  • Romas:

   O kiti tautines idėjas palaikantys?

   BENDRADARBIAVIMAS reikalauja tam tikros brandos. Kol žmoguje pirmuoju smuiku groja ambicijos, tai neįmanoma. Nes ambicijų “programoje” bendradarbiavimo nėra. Ten yra – konkurencija, prieštaravimas, poreikis dominuoti…

   Šios savybės užkoduotos psiaudonime “Kažin”, kas mažai reikšminga. Bet panašiai (mano nuomone) yra ir su V. Radžvilu, o tai jau bėda.

   • Tarp tautines idėjas palaikančiųjų jas deramai išmanančių, kas reiškia turinčių “brandos” valdyti, kaip ir neįžiūriu. Nuogas tautiškumas vargu ar išvis yra įmanomas, veikiau tai idėja fiks.
    Gal tautiškumas reikštų gerai valdyti valstybę, laikyti lietuvybę joje nepajudinamą, skiepyti visuomenės didžiavimąsi pirmiausiai strateginiais Lietuvos gyvavimo dalykais – valstybės sostine Vilniumi, šalies uostu Klaipėda, lietuvišku gyvenimu visur kitur šalyje, ypač pakraštiniuose regionuose, nesidėti į jokias dvišalystes su Lenkija-Rusija, turėti nepriekaištingai veikiančią teisingumo vykdymo sistemą, rinkimų vykdymo tvarką, aukšto profesionalaus lygio, visuomenės mylimą kariuomenę ir t.t. ir pan.
    Bendradarbiavimo neabsoliutinčiau kaip svarbaus – kai devynios auklės, tai vaikas be nosies…
    Į valdžią turi būti einama ne interesus atstovauti, o valstybę valdyti. Esant masinės, pasaulinės komunikacijos galimybėms, atstovavimas politikoje yra praradęs prasmę, tapęs atgyvena.
    Tai tiek trumpai dėl tų “tautinių idėjų”.

 22. Rinkimės, ponios ir ponai::

  Algimantas Rusteika. Naująją Romą sugriaus ne išorinė jėga, o įsiviešpatavusi beprotystė, masių ištvirkimas ir barbarai
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujaja-roma-sugriaus-ne-isorine-jega-o-isiviespatavus
  Jau trečdalis Lenkijos pasiskelbė laisva nuo LGBT zona
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jau-trecdalis-lenkijos-pasiskelbe-laisva-nuo-lgbt-zona

  Iš propagandos frontų. Laisvės partijos programa trumpai: 10 punktų, kaip sunaikinti Lietuvą
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/is-propagandos-frontu.-laisves-partijos-programa-trumpai-10-punktu-kaip-sun
  Kanapių rūkymo laisvės partijos švietėjiškoji programa – Tomo Baranausko vertimas į lietuvių kalbą
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kanapiu-rukymo-laisves-partijos-svietejiskoji-programa-tomo-baranausko-vert

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: