O. Voverienė. Tautinio atgimimo naujoji banga: šįkart politinė (18)

LYČ nuotr.

LYČ nuotr.

Lietuvos ateitis M. K. Čiurlionio vizijose

1904 metais M.K. Čiurlionis nutapė paveikslą „Saulėtekis“. Tai buvo iššūkis jau bemirštančiai lietuvių tautai, „kurį pagrindė Tautos kūrybinė galia“ (Vytautas Baškys. Saulėtekis. Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui // Lietuvos aidas. 2017, geg. 6).

Pirmas įspūdis, pažvelgus į paveikslą „Saulėtekis“ – skelbia istorikas, – šviesos blyksnis virš jūros ir savotiška jūros erdvė, kuria sklinda banga po bangos… Atsiveriantis saulės spindulių ir bangų sklidimo ritmo vaizdas primena melodingus muzikinio Andante garsus… Akinančios šviesos tolyje rami jūra, vos regimas krantas tirpsta saulės blyksnio spinduliuose… Jūra, muzika ir pasaulio nušvitimas suteikia mintims gylį… Pro bangas sklindančius šviesos ir tamsos atšvaitus yra užkoduota kita ypatinga erdvė, kurią galima aptarti kaip jūros gelmėje glūdintį amžių paveldą“ (Vytautas Baškys. Ten pat).

Jūros gelmė – tai tautos praeitis, kurioje tamsos šuorus tirpdo bangų atšvaitai. Pajūrio dangaus nušvitimas atspindi tautos dvasios klodus, toli dunksanti jūra ir krantas – šviesos blyksniu įamžina tautos dvasią ir idėjas. Saulėtekio vaizdinys – tai laikmečio tikrovės sąsaja vaizduotėje su praeitimi. Lietuvos istorija, kuri kupina pakilimų ir grėsmingų netekčių, vis tik yra mūsų pasikartojančių, kaip jūros banga po bangos, tautinių atgimimų pamatas ir siejasi su tautos viltimis ir lūkesčiais ateičiai. Kiekviena jūros banga paveiksle primena politikos bangas į mūsų Pažadėtosios Žemės krantą. Neveltui yra sakoma, kad talentingi kūrėjai yra mūsų Tautos ateities pranašai, kurie įkvepia mums viltį ir sutvirtina dvasios sparnus skrydžiui į mūsų svajonių Lietuvą. Tokį Čiurlionio „Saulėtekį“ matau ir aš dabartinėje Lietuvos politikoje.

Naujoji tautinių jėgų santalka „Lietuva yra čia“

Ji prasidėjo praeitų metų vasarą Žemaitijoje, prie nuostabiai gražaus šio krašto Lūksto ežero, rengtame Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjungos renginyje „Lietuva yra čia“. Ir man teko laimė jame dalyvauti. Šiais metais nudžiugino žinia, kad 2019 m. rugpjūčio 15 dieną  susiformavo tautinių partijų ir judėjimų santalka, jungianti politinį judėjimą „Lietuva yra čia“ (vad. Arvydas Juozaitis), Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjungą (vad. Sakalas Gorodeckis), Lietuvos centro partiją (vad. Naglis Puteikis) ir partiją „Jaunoji Lietuva“ (vad. Stanislovas Buškevičius).

Santalka paskelbė Manifestą, kuriame deklaruoja: „Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“ tai nėra vienos partijos ar judėjimo lyderystės įprasminimas. Tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos sėkmingo vystymosi užtikrinimo“ (Arvydas Juozaitis)

Kuriamos politinės partijos – Santalka „Lietuva yra čia“ (toliau  Santalka) pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

 • Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;
 • Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
 • Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
 • Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
 • Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;
 • Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos Pareigūnų atsakomybę;
 • Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
 • Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
 • Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose;
 • Partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ principai.

Pasirašydami šį Manifestą, išreiškiame kolegialų (pretenduojančios jungtis į Santalką partijos ar asociacijos valdymo organų apsvarstytą ir patvirtintą) apsisprendimą dalyvauti jungtinės politinės partijos – Santalka „Lietuva yra čia“ kūrime ir jos valdymo organų bei struktūrinių padalinių suformavime, vadovaujantis šiais jungimosi principais:

 • Jungiamės į Santalką lygiomis teisėmis su kitomis prisijungiančiomis prie Santalkos partijomis, judėjimais ir asociacijomis, nekeldami išankstinių sąlygų;
 • Perduodame Santalkai viešai deklaruotus visus savo partijos (juridinio asmens) turtinius ir finansinius įsipareigojimus ir prisiimame turtinę ir finansinę atsakomybę už kitas prisijungiančias partijas, kurie bus priimti (akceptuoti jungtiniame Santalkos suvažiavime;
 • Pasiliekame teisę Santalkoje formuoti frakciją su buvusios partijos ar asociacijos (juridinio asmens) pavadinimu;
 • Pripažinsime jungtinio kandidatų į LR Seimo narius sąrašo, formavimo principus, kuriuos nustatys Santalkos suvažiavimas arba jo suformuotas valdymo organas – Taryba;
 • Visus galimus klausimus spręsime demokratiniais principais, pripažindami daugumos valią ir vykdydami Santalkos suvažiavime priimtus įstatus.

Santalkos „Lietuva yra čia Memorandumą pasirašė visi į Santalką įsijungusių partijų ir asociacijų nariai. (Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ Manifestas. – V., 2019.08.15). Kol kas įstoti į Santalką dar galima.

Tai džiugina.

Esu įsitikinusi, kad valstybėje nėra stipresnės ir tobulesnės idėjos už tautinę. Todėl ir džiaugiuosi, kai tokia randasi, juolab tautinė politinė. Kaip rašo istorikas panevėžietis Juozas Brazauskas „Lietuvių vidinė tautos jėga privertė sovietų valdžią, turinčią ginkluotą jėgą, kapituliuoti“ (Juozas Brazauskas. Vidinė tautos jėga // Lietuvos aidas. 2018, gruod.1-7, p. 1,3). Visą dešimtmetį vykęs ginkluotas Lietuvos partizanų pasipriešinimas (du kartus ilgiau trukęs, negu Antrasis pasaulinis karas), parodė, kad tikram, nenutautėjusiam lietuviui, aukščiau buvo už viską, net ir už jo gyvybę, karžygiška lietuviška dvasia: geriau mirti, negu vergauti okupantui. Verkdama, kraujuodama ir aimanuodama Tauta iškentusi nematytą komunistinį terorą, kuriam žiaurumu ir lietuvių kraujo upėmis, nebuvo lygių visoje pasaulio istorijoje, tauta neprarado savo vidinės dvasinės jėgos. Jau 7-jame dešimtmetyje, Lietuvoje pašiltėjus politiniam klimatui, prasidėjo dvasinis pasipriešinimas okupacijai per kultūrą, meną, sportą, papročių gaivinimą ir saugojimą, kova prieš tikėjimo ir Bažnyčios persekiojimą.

Pokario mokytojai visoje Lietuvoje mokyklose kūrė lietuviškos dainos chorus, tautinių šokių būrelius, mergaites darbų pamokose mokė lietuviškos virtuvės meistriškumo, rengė tautinės poezijos konkursus, skatino moksleivių kūrybingumą. Prisimenu su didele meile ir šiluma šviesius savo mokytojus Šiluvos mokykloje – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Petrą Želvį ir matematiką Tautkų, skatinusius mokinių kūrybingumą ir puoselėjusius lietuviškumą literatūros ir dramos būreliuose, gaivinusiuose tautinę kultūrą. Vėliau atsirado Dalios ir Povilo Mataičių folkloro teatras, atgaiva lietuvio sielai. 1967 metais jau Vilniuje, po Vinco Mykolaičio-Putino mirties, per rankas sklido jo poema „Vivos plango, mortuos voco“ (Gyvuosius šaukiu, mirusius apraudu), paskolinama persirašyti vienai nakčiai, sulaukėme ir Romualdo Granausko „Jaučio aukojimo“ ir to meto tautinės kultūros aukščiausios viršukalnės Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos (1968-1977), per naktį stovėdavome eilėse Dramos teatre į jo dramas. Kaip rašė literatūrologė Viktorija Daujotytė, taip nedrąsiai ir atsargiai „pradėjome atsiiminėti savo dvasines teritorijas, brutaliai okupuotas“ (Juozas Brazauskas. Ten pat).

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, deja, prasidėjo kitokie procesai. Ne kartą apie juos rašiau. Kiekviena tautos karta turi ir kuria savo mitologiją. Pokario karta buvo pažymėta Merkurijaus ženklu – tai kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę karta. Ir visiškai nesvarbu, kur jos vaikai buvo – Lietuvos partizanų gretose. Ar kaimo pirkelėje, į kurią partizanas ateidavo nusiprausti ir pavalgyti karšto maisto. Beveik visa – oportunistinė karta, turėjusi prisitaikyti prie okupacinio režimo, išaugino kartą, paruoštą Heraklio žygiams. Ta karta jau drąsiai ir ryžtingai pradėjo valyti Augijaus arklides, prišnerkštas per sovietinio režimo penkiasdešimtmetį, atkūrė Lietuvos nepriklausomybę ir iki šiol tebetęsia Heraklio žygį dvasinėje plotmėje ir… politikoje, nes iki šiol dar kai kur jaučiamas stiprus tų arklidžių mėšlo kvapas, atsklindantis – tai iš Seimo, tai iš Vilniaus savivaldybės, tai iš  eilinių, ypač biurokratų gyvenimo.

Besiformuojanti tautinių jėgų Santalka teikia viltį, jeigu jos bent 10-15 narių laimės Seimo rinkimus, tada Lietuva atgims savo dvasia, baigs valyti Augijaus arklides ir …„sugrįš į Lietuvą prometėjiškoji dvasia“ (Ričardas Gavelis. Lietuviškojo herojaus ieškant // Respublika. 1995, kovo 8).

Filosofo optimisto žodis

Akad. Romualdas Grigas, savo laiku yra rašęs: „Pro tautos nuvertinimą, pro keistą nesuprantamu egoizmu kvėpuojantį egoizmą, pro dangoraižių džiungles, pro laisve apsvaigusios rinkos ir finansinio kapitalo uždėtų grandinių džeržgesį, pro interneto ir amoralumo laisvamanybę, pro nežinia kur ir dėl ko skubėjimą, pro paties žmogaus atsilaisvinimą nuo prigimtinės kultūros – kalasi ir į saulę kyla gležni užgimstančios (gal atsinaujinančios) civilizacijos daigai. Juos saugo ir laimina visi, kuriems gyvenimo prasmė ir pašaukimas yra ne daiktų ir ne juslių raizgalynės, bet dvasinės vertybės, žmogaus elgsenos tautinimo išsaugojimas ir tąsa (Akad. Romualdas Grigas Buvimo prasmė ir jos ieškojimas // Tautotyros metraštis. I. – V., 2011. – P. 7). Saulėtekio šviesos blyksnio apšviesta naujoji, kaskart įgaunanti vis didesnį pagreitį tautiškumo banga, keičia mūsų mąstymą ir į mąstančiųjų gretas jau pradeda įtraukti indiferentiškus tautai ir savo valstybei intelektualus.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos kūrėjai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

18 komentarų

 1. Arūnas:

  sėkmės Santalkai, o mūsų indėlis gali būti ir balsai per rinkimus

 2. ŽEMAITIS:

  Gerb. Ona,

  Kiek nulių besumuotum, vis tiek bus nulis.
  Visos Jūsų nurodytos “Lietuva yra čia” politinės jėgos – tai nykstantys ir neišvengiamai sunyksiantys praeities gaivalai. Jos niekada nebus populiarios, jos niekada neiškovos mandatų ir t.t.
  Įvertinkite dar ir tai, kad minėtos populistinės nacionalistų politinės jėgos populiarios nebent tik dalies garbaus amžiaus žmonių tarpe. Na, gal dar vieno kito jaunuolio (retas atvejis) – kurių yra ne daugiau, nei per valstybines šventes susirenka su fakeliais pamarširuoti.
  Tai joks “atgimimas” – tiesiog nėra kam atgimti. Tai tam tikras marginalų bandymas vienytis. Nors, kaip žinome, marginalams ir tokios “vienybės” dažnaisuai nieko nesigauna, nes jis susiginčija dėl įvairiausių smulkmenų 🙂
  Tai tiek 🙂

  • Kęstutis:

   Lietuvoje tautiškai sąmoningų piliečių apie 300 tūkstančių, tiek kiek buvo surinktą parašų referendumui. Sabotuotas referendumas ir buvo “žaliųjų valstiečių” sėkmės priežastis, rinkėjai išliejo savo apmaudą ir viltis. Ateinančiuose rinkimuose pagrindinis klausimas bus, kuo labiau tikės ši dalis rinkėjų – ar dar valstiečiais, ar jau “Lietuva yra čia”. Tik tiek, o 300 tūkstančių rinkėjų gali labai rimtai sumaišyti visas “kortas”, visiems “gaidžiams”…

 3. Žemyna:

  Kaip rašė literatūrologė Viktorija Daujotytė, …
  Kol ji viešai ir garsiai nepaaiškins, kodėl ją, literatūrologę, žavi išangės fiziologijos daktaro …škevičiaus traktatai…

 4. Žemyna:

  Jau skaitėte Delfyje
  Vanagaitės atviras laiškas URM: prašo nutraukti kelerius metus trunkantį slaptą sekimą
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/vanagaites-atviras-laiskas-urm-praso-nutraukti-kelerius-metus-trunkanti-slapta-sekima.d?id=82072445&com=1
  Kai kas nors smalsus truktelės virvelės galą, kurio įsitvėrusi viena seimūnė, gali ir daugiau ta virvele susietų seimūnų, visuomenininkų bei „rašytojų” atkapstyti?
  —————
  Ar ne tikslus Aleks.Vyt. 26.08.2019 15:51:28 komentaras:
  „Aš savo akimis mačiau kaip žydai 1940 metais ne vienas kitas, o VISI išdavė Lietuvos valstybę. Jie sutiko rusų okupantų kariuomenę su gėlėmis, iš karto užėmė valstybinius postus.
  Žydai užpildė steigiamus Lietuvoje NKVD padalinius. Žydai enkavedistai areštavo daugiau kaip tūkstantį Lietuvos karininkų, teisininkų, profesorių, kultūros veikėjų, faktiškai visą tuometinės inteligentijos elitą, kuris buvo 1941m. birželio 26 dieną Červenėje sušaudytas.
  Visame pasaulyje išdavikams skiriama aukščiausia bausmė. Daugiau negu keista už tai, kad Škirpa pasakė, kad Lietuvoje ne vieta išdavikams nukabinti jo atminimo ženklą.
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-politikai-registravo-susni-siulymu-del-atminimo-lentu-sostineje.d?id=82073443&com=1

 5. Išties:

  Ar į Santalką įsijungs ir prof.V.Radžvilo politinis sambūris ? Būtų didžiulis pilietinis ir moralinis laimėjimas,jeigu pavyktų suburti konservatorių / nemaišyti su TS-KD/ -tautininkų-krikščionių demokratų-centristų į vieną jungtinį politinį junginį vardu SANTALKA ir kartu eiti į Seimo rinkimus.

 6. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Onute Voveriene,
  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (t y Tautos kankiniai) susidėjo su iki šiol Tautos budelius komunistus dangstančiaisiais landsberginiais. Gėda. Kas sustabdys tokį absurdą?

 7. Žemyna:

  Atgimstame… „Tėvynės labui” – žr. Delfyje
  Skvernelio rinkiminis šūkis tapo nauju politiniu judėjimu: premjero įsitraukimo galimybės neatmeta ir patarėjas

 8. Žemyna:

  Kuo tai gali išvirsti? (sk. Delfyje apie Seime pristatytą studiją „Humanitarinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos Lietuvoje“) –
  Mokslininkai: Lietuvoje dar nesuprantama, kad be humanitarinių mokslų šiuolaikiniame pasaulyje neišgyvensime –
  Klausiau vakar per radiją šiek tiek apie ją. Nuskambėję teiginiai nepaprastai teisingi. Pritariu jiems visu 100 %. BET…
  Didysis BET… V. Ališauskas, M. Adomėnas, N. Putinaitė.
  Kiekvienas ligi šiol spėjo pasižymėti toli gražu ne iš tos pusės, kurios reikia kelti humanitarinio visuomenės lavinimo lygį… Nebent jie tuo pripažįsta, jog pačių jis gerokai per žemai nuslydęs, jei galvoja, jog pradėti reikia nuo lietuviškojo kultūros paveldo, nuo gimtosios kalbos išmetimo į sąvartyną, užuot skyrus visas pajėgas jų tyrimui ir sąlygų jų klestėjimui sudarymo.
  Na, kam M.A. gimtosios kalbos 10 ž. su įvairiais to paties veiksmo ar reiškinio atspalviais, jei jis gali vienu anglišku žodžiu 10 skirtingų dalykų, reikšmių pavadinti 🙁 … Ar tik nereiktų mums (kartu su anglais!) ir dar toliau į pažangą šuoliuoti – juk Aločkos Liudojedočkos žodyne iš viso buvo ar ne 6 žodžiai? Ir tiek pakako jos minčių gelmėms išreikšti 🙁

 9. Prašalietis:

  O. Voverienė. Tautinio atgimimo naujoji banga: šįkart politinė rašo:Kuriamos politinės partijos – Santalka „Lietuva yra čia“ (toliau Santalka) pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
  Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;
  Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
  Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
  Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
  Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;
  Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos Pareigūnų atsakomybę;
  Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
  Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
  Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose;
  Partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ principai.
  Savo laiku Valinsko vadovaujai Tautos Prisikėlimo partijai programa susikūrė pavasario pabaigoje. Į
  Seimą jis ketina atvesti taip pat daugiausia pramogų pasaulio žmonių. Partijos
  programa – 10 įsakymų.
  1. Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną Lietuvą.2. Garsink Lietuvos vardą, kad ir kur būtum.3. Šviesk jaunimą, nes jis – Tėvynės ir tautos ateitis.4. Gerbk senolius, nes jie tau nutiesė kelią.5. Darbadieniais dirbk savo ir Tėvynės labui.6. Nežudyk, nevok, negeisk svetimo turto, nekalbėk netiesos.7. Mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį.8. Gyvenk sveikai, nes sveikame kūne – sveika siela.9. Kelk savo dvasią į naujas aukštumas, padėk prisikelti kitiems.10. Tausok Žemę, nes ji maitina ir vienintelė tave pergyvens.Sąrašo numeris 9.
  Voverienė savo “patriotiniame” straipsnelyje esamiems ir būsimiems “tautos ir Lietuvos gelbėtojams” po Santalkos “politinio” sambrūzdžio stogu Lietuva yra čia “patriotiškai” pavaro: Besiformuojanti tautinių jėgų Santalka teikia viltį, jeigu jos bent 10-15 narių laimės Seimo rinkimus, tada Lietuva atgims savo dvasia, baigs valyti Augijaus arklides ir …„sugrįš į Lietuvą prometėjiškoji dvasia“ (Ričardas Gavelis. Lietuviškojo herojaus ieškant // Respublika. 1995, kovo 8). Valinskas su savo Tautos prisikėlimo “politinės partijos”klounais su savo 10 paminėtų “programinių nuostatų” Seimo rinkimuose gavo 16 mandatų ir vyriausias klounas Valinskas pabuvojo net Seimo pirmininku. A. Juozaičio organizuojamo “politinio” sambrūzdžio “Lietuva yra čia” neišsivaikščiojusiems tautiečiams taip pat yra skelbiami 10 “tautos ir Lietuvos gelbėjimo programinių šūkių” ir tai nusipelno, kad šiandieniniai esami ir būsimi Juozaičio politiniai klounai ateinančiuose Seimo rinkimuose gautų kaip ir savo laiku Valinsko klounai norimus 10-15 Seimo mandatų….Beje, A. Juozaitis jau turi didelį patyrimą Lietuvoje valant”prišnerkštas per sovietinio režimo penkiasdešimtmetį,iki šiol dar kai kur jaučiamas stiprus tų arklidžių mėšlo kvapas, atsklindantis – tai iš Seimo, tai iš Vilniaus savivaldybės, tai iš eilinių, ypač biurokratų gyvenimo, tautines Augijaus arklides”. Tą Juozaitis “patriotiškai ir šauniai” jau darė eilę metų vadovaujamas V.Lansbergio, po to Lietuvos komunistinio”ąžuolo” Brazausko… O. Voverienė pabaigoje “moksliškai,tautiškai, patriotiškai ir pranašiškai” pavaro:”Saulėtekio šviesos blyksnio apšviesta naujoji, kaskart įgaunanti vis didesnį pagreitį tautiškumo banga, keičia mūsų mąstymą ir į mąstančiųjų gretas jau pradeda įtraukti indiferentiškus tautai ir savo valstybei intelektualus”. Dėka šio O.Voverienės “patriotinio ir tautinio”staripsnelio, neišsivaikščiojęs eilinis tautietis pagaliau “pamatys ir pajus” V.Lansbergio prieš 30 metų jau žadėtą, bet A.Juozaičio parneštą J. Biliūno aprašytą ir visų išsvajotą “Laimės žiburio tautinę būseną”: Dar du trys draugai krito, ir likusieji pasiekė viršūnę… Sušuko linksmu galingu pergalėjimo balsu ir visi kaip vienas nutvėrė savo rankomis žiburį. Visi vienam akies mirksny pavirto į akmenis…Ir rados stebuklas! Visos šmėklos pražuvo, o paliestas žiburys subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie kaip krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, nušviesdamos visą šalį. Tos šalies žmonės staiga pajuto savo laukuose, namuose ir pirkiose ypatingą malonią šviesą, savo širdyse ir galvose – neapsakomą ramumą. Akies mirksny sutrupėjo nelaisvės pančiai, išnyko tarp žmonių neapykanta ir visokios skriaudos ir neteisybės; visi pasijuto lygūs ir laimingi, visi gerbė artimą ir žmogaus teises. Atsirado tarp žmonių laimė…

  • Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

   O žMOGAU, prašalieti…. Einate ir eikite, o eidamas nesiseilinkite ir nesitaškykite savo jierundicija. Jeigu nepritariate tai kritikuokite iš esmės, TAIP arba NE. Reikia dar Lietuvai tautos ar pasitenkinsime Merkelienės ”įvaikiais”. Neturite normalaus patarimo, sarkazmą pasilikite sau. Šito mėšlo jau per akis.
   Pardon.

   • Prašalietis:

    Vytautai iš Šlavėnų kaimo, jei Tamstai netolimoje praeityje buvusių Lietuvoje įvykių ir faktų aprašymas ir palyginimas su šiandieniniais įvykiais yra tik “seiliojimasis ir taškymasisi savo jierudicija,sarkazmas, kurį reikia pasilikti sau” ar “mėšlas, kurio yra jau per akis”, tai Tamsta Vytautai iš Šlavėnų, matomai visa gyvenimą žygiuoji tik kokioje nors “tautinių šviesuolių” vedamoje kolonoje. Kadangi pačiam savo galva suvokti yra sudėtinga, kurią koloną jos vedliai veda”teisingu keliu”, tai ją pasirenki pagal tai, kurioje tavo supratimu “patriotiškiau, tautiškiau, teisingiau” trioskia priekyje tos kolonos žygiuojantieji, nesibaigiantys “tautiniai vedliai-tautos ir Lietuvos gelbėtojai”. Belieka palinkėti Tamstai sėkmės kolonos pasirinkime, kad ji būtų nors ko ir kur nors konkrečiai”verta”. Paskutiniai Prezidento rinkimai parodė, kad A.Juozaičio ir jo sambrūzdžio buvę “tautos ir Lietuvos gelbėjimo” šūkiai: Lietuvoje medis auga, sukursim su Latvija bendrą “super valstybinį darinį” ir t.t. rezultato nedavė. Belieka Tamstai palinkėti, kad A.Juozaičio Santalkos O. Voverienės straipsnelyje paskelbtų “tautai ir Lietuvai išgelbėti” skirtų “patriotinių”,ne mažiau nei Valinsko primityvių 10 šūkių, “pakaktų” pakartoti Valinsko ir jo klounų “Tautos prisikėlimo”partijos pasiektą 2008 metų Seimo rinkimų rezultatą… Beje kas liečia kritiką. Kritikuoti yra įmanoma tik tikras idėjas, pažiūras, politines programas, realią prasmę turinčius samprotavimus ir t.t., bet ne primityvų nesibaigiantį 30 metų gorbačiovinį – kašperovskinį “tautinį gelbėtojišką” mistikavimą. Taip kad Vytautai iš Šlavėnų kaimo, į tavo pabaigos Pardon, tegaliu pasakyti: Je vous en pris, il n’ y a pas de quoi et bon chance à trouver pour ton marche publique lituanien la colonne ” politique” des guignols qui vaut quelques choses.

 10. Ne į temą?:

  „Įstatymų spragos: rusai perka prabangų turtą Lietuvos pajūryje”
  – diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/istatymu-spragos-rusai-perka-prabangu-turta-lietuvos-pajuryje-928132
  ir komentarus paskaitykite, pvz., Aitvaro k-ras:
  „Paskaitai rusu spauda,o ten pilna skelbimu,kad tarpininkas padeda gauti leidima gyventi Lietuvoje,ikurti ten savo imone,nusipirkti turto.Net parasyta kaina,uz kiek pilietybe gali nusipirkti.Nejaugi musu saugumieciai rusu spaudos neskaito ir pagal skelbimus negali aferistu isgaudyti?Regnum.ru vis kazkodel minimas Kaunas… ” Ir t.t.

  Prieš kažkiek metų visoje buvusioje SSSR veikė NT bendrovės, registruotos tuo pačiu pavadinimu (Sostinė), tik kad tų buv. sov. respublikų kalbomis. Susidarė įspūdis, kad tokių UAB „Sostinė” pelnas naudotas vietos „mažumų” veiklai remti. Pačios RU žurnalistai atliko tyrimą CZ, kitose buv. „liaudies respublikose” – ten jau seniausiai STRATEGINĖSE vietose NT supirko rusų savininkai. Supirkinėjo taip, kad ištisos didžiulės teritorijos tapo jų nuosavybe. Pirko ten, kur pagal įstatymus jiems neturėtų būti parduodama. Valdininkus paveikdavo dosniais kyšiais. Taip pat jie nustatė, kad būtent nuo tada, kai jie ėmėsi masiškai supirkinėti NT, CZ staigiai šoktelėjo korupcijos lygis (Kažką primena, ar ne?)
  O kaip pas mus – Klaipėda (uostas!) kontroliuojama Titovo tipo veikėjų. Seimūnė irgi veikli moteris. Pajūris superkamas. Kitos strategiškai svarbios teritorijos irgi „NT savininkų” (neokolonistų įmonių) apsėstos. Taigi, okupacijos metodai neatsilieka nuo pažangos? Kolonizuojama ne kaip sovietmečiu, o per NT-izaciją?
  O ES įstatymai tokiais jautriais, kaip verslo „judumo”, NT įsigijimo bei partijų kūrimo svetimose šalyse klausimais tokie ŽIOPLI, su tokiomis plačiomis landomis, kad kelia valstybėms tiesioginį pavojų. Tad Kremliui net ypatingai stengtis nereikia – reikia tik parūpinti pakankamai pinigų kyšiams bei NT įsigyti… O tai, kad perka „verslas”, „įmonės”, tik dar geriau – taip paprasčiau paslėpti ne tik „mažumų kultūrinės” veiklos finansavimą, karinius „žaidimus” kad ir Rūdninkų girioje, bet ir Kremliaus atstovų mūsų ir kt. ES šalių politikoje finansavimą.
  Ar ES įstatymus kūrė nepajėgūs tikrovėje orientuotis, tie, kur patys džiaugsmingai kobrai į nasrus lenda… Ar gal Kremliaus atstovai EP-te? Kiek jų ten? Kas konkrečiai?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: