M. Kundrotas. Liberalai ir vatinukai: skirtingos prieigos, vienovė darbuose (16)

 Liberalai ir vatinukai: skirtingos prieigos, vienovė darbuose | Alkas.lt koliažas

Liberalai ir vatinukai: skirtingos prieigos, vienovė darbuose | Alkas.lt koliažas

Vilniaus merui, liberalui Remigijui Šimašiui ir jo komandai nusprendus pašalinti iš Lietuvos sostinės erdvių atminimą Lietuvos laisvės kovotojams Kaziui Škirpai ir Jonui Noreikai pasipylė memai ir komentarai, tapatinantys šį merą su vatinukais. Lietuvos patriotų pasipiktinimas – visiškai teisėtas, nors tikslumo dėlei tektų pažymėti tam tikrus momentus.

Vatinuko, vatniko, vatnyko ar kitaip formuluojama sąvoka įprastai turi kelias reikšmes. Konkrečiausia prasme tai reiškia arba sovietų nostalgiką, arba dabartinio Rusijos režimo simpatiką. Platesne prasme – asmenį, teisinantį arba neigiantį šiuolaikinės Rusijos agresyvumą ir nusikaltimus. Ir galiausiai – individą, siūlantį draugauti su pirmųjų trijų kategorijų vatnikais.

Vargu, ar nors vieną iš šių keturių prasmių atitinka R. Šimašius ir Co. Juos tiksliau būtų vadinti mankurtais, o vatnikai Lietuvos atveju – tik viena iš daugybės mankurtų kategorijų. Dar galima juos vadinti Kremliui naudingais idiotais. Kad Lietuvos istorinės atminties, patriotizmo, tautinio ir pilietinio pasididžiavimo naikinimas naudingas potencialiam agresoriui, akivaizdu. Moraliai jie lygūs vatnikams. Juk ir vieni, ir kiti iš esmės žudo tautas ir žmogų žmoguje.

Liberalų ir vatnikų prieigos – skirtingos. Vieni akcentuoja individo laisves, atvirą visuomenę, globalumą, kiti apeliuoja į liaudį, kartais – net į tautą, griežtai oponuodami liberalizmui ir globalizmui, atstovaudami imperijai. Bet ir vienų, ir kitų akiratyje dingsta tautų apsisprendimo teisė, apskritai jų teisė būti. Tautiniai vatnikai – yra ir tokia kategorija – kalba apie tautų laisvę nuo vakarietiško, liberalaus globalizmo, bet vos tik tauta apsisprendžia liuosuotis nuo Kremliaus imperijos, toks apsisprendimas smerkiamas.

Lietuvių laisvės kovos vyko tiek prieš sovietų, tiek prieš nacių okupantus. Kadangi nacių okupacija buvo labiau apribota laike ir daugelis lietuvių tai numatė, šiuo atveju labiau apsiribota informacine rezistencija. Su sovietais kovota ginklu. Ši kova tęsėsi ilgiau ir pareikalavo daugiau patriotų aukų. Dalis patriotų siekė šiaip ar taip išgyventi nacių okupaciją, ruošdamiesi kovai su grįšiančiais sovietais. Dabar tai virsta jų kalte. Ne su tais kovojo?

Vakarų Europoje naciai laikomi didesniu blogiu, nei sovietai. Natūralu. Juk tos šalys patyrė tik nacių okupaciją. Rytų ir Vidurio Europoje istorija – kita. Liberalieji kosmopolitai šiandien bando primesti Lietuvai svetimą istorinę atmintį. Kaip ir Kremliaus ruporai. Skirtingos prieigos, vienodi veiksmai. Nežinia, iš kur traukti ir kieno surašyti tekstai, darbas administracinėse pareigose nacių okupacijos laikotarpiu – visa tai tarsi užtušuoja patriotinę veiklą. Nes pats patriotizmas tiek liberalų, tiek vatinukų akyse nėra jokia vertybė.

Vatinukai iš principo smerkia lietuvių antisovietinę rezistenciją. Liberalai žodžiais tarsi pritaria jai – juk kovota su totalitarine sistema, paneigusia asmens laisves. Tautos teisės – mažiau svarbios. O kaip darbai? Darbais lietuviškasis patriotizmas pats prilyginamas sovietų totalitarizmui, nes yra kolektyvinė kategorija, o tokios kategorijos liberalui – savaiminis blogis. Užtai lietuviškąjį patriotizmą siekiama ištrinti – Kremliaus ir jo šalininkų džiaugsmui.

Liberalai gali deklaratyviai giedoti Lietuvos himną, jungtis į Šaulių sąjungą ar kelti Trispalvę, bet jų kova už Lietuvą tuo ir baigiasi. Jų Lietuva skiriasi nuo patriotų Lietuvos. Jiems Lietuva – tiktai globalistinės sistemos administracinis vienetas, kuriame tarptų betautis kapitalas, marširuotų homoseksualistai, o lietuvius palaipsniui keistų atvykėliai iš svetur. Ar už tokią Lietuvą kovojo tokie žmonės, kaip K. Škirpa ir J. Noreika? Akivaizdu, jog ne. Užtai juos reikia ištrinti. Ateis laikas ir Vincui Kudirkai, ir Jonui Basanavičiui, ir Jonui Žemaičiui.

Tautinius didvyrius keis apsirūkiusių ištvirkėlių ir tobulų vartotojų figūros. O kai visuomenė galutinai suglebs, ateis gelbėtojai iš Rytų. Ne taip svarbu, ar tai bus Rusija, ar islamistai. Išlepę liberaliukai pasipustys padus. Nespėję prisitaikys prie naujos sistemos, juk svarbiausia jiems – asmeninė gerovė. Priešinsis tik išlikę patriotai. Kiek jų beliks. Taigi, kokios skirtingos bebūtų vatinukų ir liberalų prieigos, jų veiklos pasekmės veda ten pat. Į lietuviškos Lietuvos žūtį.

Ar leisime tam įvykti?

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

16 komentarų

 1. Antanas:

  Taip, mankurtai – tai, ko gero, tikslesnis liberastų apibūdinimas.

 2. Aistis:

  LIBERALAI- lietuviškai jie vadintųsi LAISVAMANIAIS. Bet mes- internacionalistai ir vartojame lotyniškus žodžius. Ir ne tik tą: pvz. KRIKŠŠČIONYBĘ JAU SULYGINOME SU KATALIKYBE ir pastarąjį žodį vis rečiau kartojame. Net JĖZŲ kažkas perkrikštijos į KRISTŲ, nors ant visų- seniausių ir naujausių kryžių, ant kurių prikaltas žydų kankinio – žydo Jėzaus skulptūros ar driožiniai, užrašyta: JĖZUS -KILĘS IŠ NAZARIETO KAIMELIO. Amerikoje su Kolumbu atvykę rabinai įkūrė dviejų tikėjimų bažnyčias, valdomas žydų: JUDĖJIŠKAS SINAGOGAS, valdomas rabinų ir KRIKŠČIONIŠKAI-JUDĖJIŠKAS bažnyčias , su šventikais kunigais ir vyskupais, kilusiais iš žydų tautos, tik pasivadinusiais amerikietiškais vardais. O visa tai sukurta tik dėl JUDĖJŲ FONDO PINIGŲ DIDESNIŲ RINKLIAVŲ IR JŲ VALDYMO. Dėl to paties buvo įkurtos ir CATHOLICS-ams bažnyčios IR JŲ FONDAS, kurį pradžioje – SEPTYNERIS AMŽIUS valdė APIPJAUSTYTIEJI PAPOS ( Papiež- gi lenkiškas žodis, primestas nuo XIV amžiaus Lietuvių tautai LENKŲ OKUPANTŲ) VALDĖ. KODĖL pasaulio žmonijai peršamas PIRMOSIOS RELIGIJOS – KRIKŠČIONYBĖS – pavadinimas? Ogi dėl to, kad žydams – KRIKŠČIONIŠKAI- JUDĖJIŠKOS BAŽNYČIOS TIKINTIESIEMS labai norisi SUSIGRĄŽINTI VATIKANĄ IR JAME SUKAUPTUS NEIŠPASAKYTAI TURTINGĄ CATHOLICSŲ bažnyčios imperijos FONDĄ.
  Mes – lietuviai su latviais, niekingai nuolankiai paklusome žydiškai- vokiškam kalbininkui , 1862 METAIS paskelbusiam mokslinius terminus apie tautų kalbas, kurių tarpe dėl SUREIKŠMINIMO GREMANŲ KALBŲ GRUPĖS, ir sumenkinimo nedidelio regiono prie Baltijos jūros pietinių pakrančių gyvenančių AISČIŲ PALIKUONIŲ – dabartinių lietuvių tautelių priskyrimo BALTŲ grupei.Kaip lengvai, tartum ne Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto profesoriai atsisakė ARIJŲ, AISČIŲ, SARMATŲ – SENŲJŲ MŪSŲ TAUTOS PAVADINIMŲ.Ir patys ėmė skleisti, kad TIK NUO 1862 METŲ Aisčių palikuonys – lietuviai -PABALO. Arba, Estai,Latviai ir kitos tautos stengdamiesi išsaugoti savosios tautos ir valstybės originalųjį pavadinimą, kaip ir mes privalėtume išsaugoti ir gerbdami VISUR VARTOTI LIETUVOS vardą. Bet, NE. Mus KRAŠTĄ kitataučiai pravardžiuoja LITHUANIA, O ir mes nuolankiai, kaip beždžionės, priimame ir vartojame tą SVETIMĄ pavadinimą pašto sistemoje, patys vietoje LIETUVOS , rašome LITHUANIA. O užsieniuose mūsų lietuvių kalbos mokytojai, savo darbovietes niekingai vadina LITHUANISTINĖMIS – mokyklomis, laimei, kad ne SKŪLĖMIS. Pasaulio ELITOS- TURTINGIAUSIŲ JUDĖJŲ IŠMINČIAI sukūrtė tautų sunaikinimo GLOBALIZAVIMU – TAUTŲ IŠVIETINIMU ir PASAULINĖS PILIETINĖS VISUOMENĖS KŪRIMU – sunaikinti VALSTYBES. Tai jie paskleidė tik KITOMS TAUTOMS LIBERALIĄSIAS – LASVAMANYSTĖS IR LAISVO ELGESIO IDĖJAS PIRMIAUSIAI GATVINIAM JAUNIMUI, o per juos ir viską pamėgdžiojančiam jaunimui: pradžioje hipiai, po to dar kažkokie valkatos su nudriskusiomis kelnėmis… ligi GAMYKLINIŲ SUDRISKUSIŲ KELNIŲ IR STRIUKIŲ MASINIO GAMINIMO IR PARDAVINĖJIMO VISO PASAULIO KONTINENTUOSE IR VALSTYBĖS. O su aprangos liberališkumu, atėjo ir PROTŲ NUSKURDINIMĄ, IR VIS DĖL TAUTŲ NAIKINIMO, VALSTYBIŲ ARDYMO ir pelno iš idiotizmo. ELITOS nurodymais buvo sugriautas dorovinis auklėjimas, iškelta NE ŠEIMOS NARIŲ TEISĖS IR JOS NARIŲ PAREIGOS, O tik VEIKŲ TEISIŲ GYNIMAS, ne dorovinės šeimos pagrindai, o vienalyčių santuokų- net liežuviui nekyla taip pavadinti, įteisinimas. Įteisinti LEIDIMAI IŠKRYPĖLIAMS, NENORMALIESIEMS ĮSISŪNYTI AR ĮSIDUKRINTI VAIKUS, PASIGROBTUS IŠ ASOCIALIŲJŲ ŠEIMŲ. O kas tas asocialias šeimas sukūrė, ar ne ta pati ELITA,su savo ekonominėmis vergovės priemonėmis. Pasaulyje Ekonomiškai įsigalėjusi ELITA savo žiauriausiais ir SAVANAUDIŠKAI – valdininkiškais nurodymais, įžūliai pradėjo naikinti mažąsias, NEPAJĖGIANČIAS KOVOTI UŽ SAVO BŪVĮ TAUTAS- bulgarų, rumunų, latvių, lietuvių ir estų tautas … ir dar keletą mažųjų tautelių Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoj. Visai panašiai, kaip tai jie padarė ir Šiaurės Amerikos raudonodžiais ,, rudųjų parazitų pramintais INDĖNAIS (kaip mus praminė – BALTAIS) – 22 MILIJONUS IŠŽUDĖ Amerikos tikrųjų gyventojų, o LIKUČIUS uždarė į GETAS, prieš porą šimtų metų rudiesiems parazitams siekiant įsitvirtinti raudonodžių žemėse . O ar dabar tai nesikartoja, rudiesiems parazitams kuriant savo ROJAUS koloniją Ukrainoje ir vidurio Europos žemėse? Pasaulio ELITA, valdoma 30 turtingiausiųjų bankininkų ir naftininkų, o dabar jau ir kanapininkų, siekdama susikurti savo tautai rojų žemėje, planuose numatė sunaikinti per artimiausius dešimtmečius didžiąją dalį Žemės gyventojų, kaip jiems NEBEREIKALINGŲ. Tad nesistebėkime, kad ir mūsų Lietuvėlėn neužilgo sugrįš mūsų Litvakų provaikaičiai, ir ims čia šeimininkauti. ELITA SAVO PLANUS PRADĖJO ĮGYVENDINTI NUO PERESTROIKOS PRADŽIOS, o dabar dar labiau suaktyvėjo, nes labai bijo iraniečių atominių bombų…Tad ir šimtais tūkstančių rudaodžių keliasi iš Izraelio į Ukrainos žemes, ir laukia laiko, kai galės keltis ir į ištuštėjusias nuo lietuvių- Lietuvos žemes. Jei jau Šimaš- iui vadovauja Izraelio saugumo karininkas, tai,tur būt,dėl tų Rojaus valstybės įgyvendinimo planų. Tik liūdniausia, kad vilniečiai , parsidavėliškos spaudos reklamos veikiami,vėl ir vėl renkasi ne savo tautiečius, o SOROŠO FONDO AUKLĖTINIUS- BESISTENGIANČIUS ATIDIRBTI UŽ GAUTUS PINIGUS MOKSLAMS.

 3. Žemyna:

  Na, griežtai, bet teisingai?
  Algimantas Zolubas. Ko verta valstybė, jei jos sostinei vadovauja padugnė
  – slaptai.lt/algimantas-zolubas-ko-verta-valstybe-jei-jos-sostinei-vadovauja-padugne/

  • Žemyna:

   O čia pat Čiuldės straipsnyje primenami mero biografijos faktai, pasisakymai ir veiksmai:
   ir Batkai išduotas opozicijos veikėjas,
   ir požiūris į saugomų teritorijų, ežerų bet kt. užgrobimą ir t.t.
   – slaptai.lt/edvardas-ciulde-atsargiai-vilniui-vadovauja-padugne/

   Būtų gražu, jei Alkas abu perspausdintų!
   Kitaip dauguma žmonių to neperskaitys, nes plūsta į didžiuosius portalus. Jei visi mažieji portalai perspausdintų, platesniam ratui primintų pseudoliberalo dabartinių „žygdarbių” šaknis

   • ŽEMAITIS:

    Gerb. Žemyna (kol kas “gerb.”) – ar Jūs nors kiek pasidomėjot, kas buvo gen. Vėtra??? Esat protinga moteris ne koks “Tvanktas”, “Skalvis”, Antanas ir į juos panašūs), tad man keistoka, kad taip aršiai ginate iš esmės jau neabojotianai genocidu katinamą asmenį.
    Jei komentuojat nesidomėjusi, iš “inercijos” – tuomet dar suprantu, atleistina.
    Bet jei sąmoningai pateisinat prisidėjimą prie genocido. Tuomet – iš esmės viską nubraukit, įskaitant ir savo moralę…
    TEISA, KOKIA JI BEBŪTŲ SKAUDI – TURI BŪTI PRIPAŽINTA. Asmeniškai man taip ;pat labai liūdna, kad pasitaiko išgirsti atvejų, kai koks nors gerbiamas partizanas prisidėjo prie genocido. Esu girdėjęs labai daug pasakojimų apie didžiulės pagarbos vertus Lietuvos pokario partizanus, kurie nieko bendro neturėjo su nacių okupacine valdžia. Tačiau neabejotina, kad ir partizanų tarpe pasitiako dalyvavusių genocide. Jei aš pats tuo metu būčiau partizanavęs – tokius nedvejodamas vyčiau iš būrio.

 4. Žemyna:

  Nedėkingieji, nežinot, o kaltinat dėl mūsų gyvybe rizikavusį merą:
  Pasirodo (jis tik ką per TV paskelbė, jog jis mums iš po sėdynių ištraukė parako statinę, kurią mums pakišo užsienio žvalgybos propaganda!
  Rikiuojamės rytoj prie jo kabineto durų į eilę, kad padėkotumėme asmeniškai!
  Teikiam Prezidentui jį apdovanojimui!

 5. Mus demaskavo!:

  Mus demaskavo jaunas budrus intelektualas B. Gailius?
  G. Merkys. Griūk negyvas – nuo kada Gedimino stulpai yra fašizmas?
  – komentaras.lt/g-merkys-griuk-negyvas-nuo-kada-gedimino-stulpai-yra-fasizmas/?lang=

  o dar:
  S. Buškevičius. Pati sėkmingiausia Rusijos žvalgybos operacija Lietuvos valstybės saugumo departamento panosėje
  – komentaras.lt/s-buskevicius-pati-sekmingiausia-rusijos-zvalgybos-operacija-lietuvos-valstybes-saugumo-departamento-panoseje/?lang=

 6. ŽEMAITIS:

  Šiek tiek turėjau laiko ir pasigilinau į gen. Vėtros asmenybę. Ir iš tiesų, jei tikėti interneto šaltiniais, jis YRA PRISIDĖJĘS PRIE ŽYDŲ TAUTYBĖS LIETUVOS PILIEČIŲ GENOCIDO.
  Labai gaila (visumoje esu didelis pokalrio partizanų gerbėjas), tačiau, deja, panašu kad yra.
  Tokiu atveju yra amoralu jį ginti. Ir teisingai pasielgė Šimačius (pagarba Jam už drąsą), kad nuėmė tą lentą.
  DIVYRIAIS GALI BŪTI TIK NEPRIEKIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMENYS. O jei kažkam iš oponentų (kaip or sytraipsnio autoriui) atrodi kitaip – tuomet jam ne vieta gyventi žmogaus teises gerbiančioje šalyje! O pasirinkimas yra – pavyzdžiui, Rusija – ten Putleris sprendžia, kas yra “žmogaus teisės”, o kas ne, arba pas Batką Belarusijoje, kur “monės turi teises” :), arba pas Š. Korėjos paršiuką, kuris aplamai nežino, kas yra “žmogaus teisės”…
  Tad šioje vietoje sustokim, ir susimąstykim… Na, bet jei iš to mąstymo gausis nekas – tuomet iš viso nesutinku, kad pateisinantys genocidą būtų laikomi žmonėmis…

  • Ei:

   Cha cha cha, tai tik žydai ir laikomi žmonėmis. Nieko naujo nepasakei šitoj demokratijoj, gojau(?).

  • Antanas:

   “Žemaiti”, tarp kitko (čia tik tarp kitko) aš esu istorikas (ne bumbuliauckinis!), jau nesu piemuo, nes man 66 metai, taigi bent jau man nereikia aiškinti Lietuvos istorijos subtilybių, juo labiau, kad mano a/a senelis savanoris už tai, kad šauniai mušė bolševikus, buvo apdovanotas trimis Vyčio Kryžiais ir papasakojo man daug tokių dalykų, apie kuriuos nerašė joks istorijos vadovėlis ar internetas. Toliau. Nei mano senelis, nei mano artimieji, deja, nebuvo asmeniškai pažįstami nė su vienu pokario partizanų vadų ir todėl dabar mąstykime logiškai. Internete galima parašyti ką tik nori, pvz., kad aš esu nesantuokinis popiežiaus vaikas. Taigi. Dabar žiūrėkime, kas įvyko 1940-aisiais. Atsiranda kažkokie lietuviai nacionalistai-fašistai ir ima žudyti nekaltus civilius, o ypač žydus. Taip? Nesąmonė, nes taip nebuvo! O kada atsiranda tie “nekaltų civilių” ir vargšų žydų žudikai? Priminsiu Tamstai. Po 1940-41 ir 1944 metų trėmimų, kankinimų ir žudymų Lietuvos karininkų, mokytojų, kunigų, ūkininkų… O kas tas “akcijas” vykdė? Šaunioji Raudonoji Armija, dar šaunesnė NKVD ir jų pakalikai vietiniai “parteicai”, tarp kurių daug (!) buvo semitų palikuonių pavardžių (Nachmanas Dušanskis ir daug kitų, kurių dėl vietos stokos čia nevardinsiu). Ne vietinių totorių, karaimų, čigonų ar kokių nors kitų, o būtent semitiškų pavardžių. Ir pabaigai. Ar tiems semitų palikuonims buvo blogai gyventi Lietuvoje iki 1940 metų Lietuvos “savanoriško” įstojimo į SSSR? Ar buvo jų pogromų ar kitokio skriaudimo atvejų? Tikrai nebuvo! Tagi, Tamsta, baik rašinėti tas savo nesąmones apie partizanų vadą “Vėtrą” ir diplomatą K.Škirpą, nes vadinti juos nusikaltėliais nėra teisinio pagrindo. O kad jie reiškė vienokią ar kitokią nuomonę apie žydus, tai tada reikėtų pirmų pirmiausia nugriauti paminklą V.Kudirkai, esantį prieš Vyriausybės rūmus, ir pervadinti jo gatvę Vilniuje, nes jis savo laiku apie žydus laaabai negražiai rašė… Vot tak, tovarišč “Žemaitis”.

   • ŽEMAITIS:

    Jei žmogaus teisių gynėjus vadinsi “tovariščiais” – bus per daug garbės Putleriui ir Rusijai…
    Geriau jau įprastai – “liberastais”.

    P.s., Tai jūs su savo keistomis vidurmažių laikų ar žirondistų – jokobinų Didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikų skerdynių “vertybėmis” esat gerokai arčiau putlerinės Rusijos ir kitų pseudodemokratijų, nei žmogaus teises ginantys porvakarietiškų pažiūrų žmonės.
    Ar įsivaizduojat, kaip tokios “vertybės” kaip jūsų būtų vertinamos šių dienų Vokietijoje, Prancūzijoje ir pan.? O kaip Rusijoje, Kinijoje, Š. Korėjoje?, kuriose iki šiol žudikai laikomi “didvyriais”?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: