Tautininkai: Atsakymo, už kokius nuopelnus Lietuvai buvo apdovanota sovietinė partizanė, mes negavome (video) (15)

Mažas proginis kryželis sovietinei partizanei Faniai Brancovskajai ir didelis paminklinis kryžius Kaniūkų žudynių aukoms | Alkas.lt koliažas.

Mažas proginis kryželis sovietinei partizanei Faniai Brancovskajai ir didelis paminklinis kryžius Kaniūkų žudynių aukoms | Alkas.lt koliažas.

Kovo 10 d. Tautininkų sąjunga (TS) išplatino pranešimą, kuriame pranešama, kad motyvuotų atsakymų, į šių metų vasario 23 d. Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei įteikto laiško klausimus dėl sovietų partizanės Fanios Jocheles-Brancovskajos (Brantsovsky) apdovanojimo, jie negavo.

Primename, kad vasario  23 d. TS kreipėsi į Jos Ekscelenciją su prašymu atšaukti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu š.m. Vasario 16-osios proga suteiktą apdovanojimą Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi sovietų partizanei Faniai Jocheles–Brancovskajai (Brantsovsky). Tačiau kovo 2 d. gautame  atsakyme, kurį Prezidentūros nurodymu parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), tautininkai pasigedo motyvų už kokius nuopelnus Lietuvai minėta pilietė buvo apdovanota šiuo garbingu valstybės apdovanojimu.

LGGRTC paaiškinime pripažįstama, kad F. Jocheles–Brancovskaja bei jos sutuoktinis Michailas Brancovskis abu priklausė Kaniūkų žudynes vykdžiusiam sovietinių partizanų būriui, tačiau, esą patikimi dokumentai patvirtina tik jos vyro betarpišką dalyvavimą šiose žiauriose žudynėse bet ne jos pačios. Apie F. Brancovskajos dalyvavimą Kaniūkų žudynėse yra „grindžiamas tik atsiminimų medžiaga“, kuri LGGRTC nuomone yra subjektyvi.

Galiausiai LGGRTC rašte formuluojamas siūlymas laikytis „platesnio“ požiūrio ir sovietinių partizanų kovas su nacistais, kaip „išskirtiniu anticivilizaciniu reiškiniu“, pripažįstant juos kovojus už Vakarų pasaulio vertybes. O tai, esą, ir yra jų nuopelnas Lietuvai.

„Tai labai pavojingas precedentas“ – sako susirūpinęs TS pirmininkas Sakalas Gorodeckis. „Pagal tokį „platesnį“ požiūrį galima būtų teigti, kad net ir Stalinas kovojo už Vakarų vertybes. Tad kokia žinia apie tai, kas yra laikoma nuopelnu Lietuvos valstybei, yra siunčiama mūsų piliečiams?“

„Tautininkai visada rėmė Lietuvos Respublikos Prezidentės orią ir ryžtingą laikyseną nacionalinio saugumo klausimais. Tačiau ši apmaudi klaida, skiriant apdovanojimą okupacinėms struktūroms tarnavusiam asmeniui, kurio vienintelis nuopelnas Lietuvai, kad nėra įrodyta, jog jis padarė karinį nusikaltimą, gali pakirsti ne tik šią pagarbą, bet ir pasitikėjimą.

Mes vis dar tikimės, kad Jos Ekscelencija priims teisingą sprendimą ir išliks moraliniu autoritetu Lietuvos piliečių akyse.“, – kalbėjo TS pirmininkas S. Gorodeckis.

Tautininkai kreiptis į  šalies Prezidentę nusprendė po to kai žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie jau ankščiau prieštaringai vertintos sovietinės kovotojos „prieš buržuazinius nacionalistus“ pamaloninimą garbingu nepriklausomos Lietuvos valstybiniu apdovanojimu.

Savo dalyvavimo raudonųjų partizanų gaujoje įvykdžiusioje Kaniūkų kaimo gyventojų skerdynes F. Jocheles–Brancovskaja neslepia savo prisiminimuose:  

Prieš dešimtmetį Kaniūkų žudynių bylą tyrusi Lietuvos Generalinė prokuratūra nustatė, kad Kaniūkų kaimo gyventojų šeimos su vaikais buvo iššaudytos ir išsprogdintos granatomis, nes atsisakė atiduoti savo paskutinį maistą raudoniesiems žydų partizanams. Prokuratūros žiniomis, žiaurų išpuolį įvykdžiusiam būriui priklausiusi F. Brancovskaja tuo metu esą buvo „kažkur kitur“, todėl baudžiamojoje byloje figūravo tik kaip specialioji liudytoja.

Neprarasdami vilties, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė vis tik priims teisingą sprendimą ir išliks moraliniu autoritetu Lietuvos piliečių akyse tautininkai kovo 11 dieną, 16 val. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros ketina surengti mitingą kuriame bus viešai perskaitytas ir Jos Ekscelencijai D. Grybauskaitei įteiktas atviras laiškas kuriuo prašoma atšaukti nepagrįstą sovietų partizanės apdovanojimą.

Po šio mitingo prasidės 17 valandą tradicinės Kovo 11-osios patriotinės eitynės, kurio patrauks Gedimino prospekte link Lietuvos Respublikos Seimo. Renginiai yra suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (VPK).

***

lrp.lt nuotr.

lrp.lt nuotr.

Alkas.lt redakcija skelbia visą Prezidentūros nurodymu parengto skandalingo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atsakymo tekstą (kalba ir stilius netaisyti): 

LIETUVOS GYVENTOJŲ  GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius tel. (8 5) 231 4139, faks. (8 5) 279 1033, el. p. centras@genocid.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191428780

Tautininkų sąjungos Pirmininkui                                       2017-03-02 Nr. 14R-10

Kopija:

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriui 

DĖL FANIOS BRANCOVSKAJOS PARTIZANINĖS  VEIKLOS

Fania Brancovskaja (mergautinė pavardė Jocheles) – vokiečių okupacijos metais Vilniaus miesto (komunistinės) antifašistinės organizacijos narė, Vilniaus žydų geto kalinė. Prieš pat geto likvidavimą 1943 m. pabėgo, slapstėsi, įsijungė į sovietinių partizanų “Keršytojo”   būrį, veikusį Pietryčių Lietuvoje, Rūdninkų girioje. Sovietinių partizanų dokumentuose ji apibūdinama kaip partizanė, aktyviai dalyvavusi diversinėse akcijose bei kovos uždaviniuose.

Sovietiniai partizanai 1944 m. sausio 29 d. anksti rytą Eišiškių apskrityje Jašiūnų valsčiuje  užpuolė ir sudegino Kaniūkų kaimą, nužudė 35 žmones (tarp jų buvo moterų ir vaikų), apie  10-15  žmonių  sunkiai  sužeidė.  Nusikalstamą, žiaurią,  neturinčią  senaties  akciją  įvykdė jungtinis Rūdninkų girios sovietinių partizanų būrys (apie 120-150 žmonių). Vykdant akciją pagrindinis vaidmuo priklausė Kauno geto partizanų būriui “Mirtis okupantams”, tačiau joje dalyvavo ir dalis “Keršytojo” būrio kovotojų.

Sovietinių partizanų archyviniuose šaltiniuose duomenų apie F. Jocheles­ Brancovskajos dalyvavimą nusikalstamoje Kaniūkų akcijoje nėra. Jos pavardė tarp akcijos vykdytojų neminima.  Skirtingai negu kai kurių kitų sovietinės partizaninės veiklos dalyvių asmens dokumentuose, kokių nors duomenų apie Jocheles-Brancovskajos dalyvavimą Kaniūkų akcijoje neatsirado per visą ilgą sovietinį laikotarpį. Reikia pabrėžti, kad kai kurie sovietinių partizanų vadovai po karo tvarkydami partizanų veiklos asmens dokumentus, dėl įvairių socialinių privilegijų ir apdovanojimų dažnai išpūsdsavo savo partizaninius “nuopelnus”. F. Jocheles-Brancovskajos partizaninių nuopelnų sąraše užfiksuotas tik dalyvavimas 1944 m. gegužės 27-28 d. akcijoje, nuginkluojant Jurkonių ir Krūminių kaimų savisaugininkus,   kovoje su “baltaisiais lenkais”, (F. Jocheles asmens byla, LYA, f. 13, ap. 1, b. 14, 1. 1). Tačiau  kito to paties būrio partizano Michailo Brancovskio  (po karo Fanios Joheles sutuoktinio) dalyvavimas Kaniūkų žudynėse sovietiniuose dokumentuose nušviestas atvirai ir detaliai, be to, jam specialiu įsakymu pareikšta padėka už Kaniūkų akciją (LYA, f. 13, ap.1, b.9, 1.  1). Ši aplinkybė sustiprina nuomonę, kad F. Jocheles Kaniūkų akcijoje nedalyvavo, todėl toks faktas nei jos byloje, nei kituose dokumentuose neužfiksuotas.

F.Jocheles-Brancovskajos dalyvavimas Kaniūkų įvykiuose grindžiamas atsiminimų medžiaga. Reikia pabrėžti, kad žydų partizanų atsiminimai, net ir kai kurių autorių darbai apie Kaniūkų akciją yra labai subjektyvūs, juose daug prasimanymų, nebūtų dalykų (apie Kaniūkų savisaugininkų įrengtą “tvirtovę’ kaime, iškastas tranšėjas, sargybos bokštus;  akcijos  rezultatus (išžudyti visi gyventojai, jų kaime gyveno apie 300); su pasimėgavimu rašoma apie žydų partizanų žiaurumą ir pan.).  Juos savo tikslams (taip pat  nukreiptus ir prieš pačius žydus) dabar panaudoja kai kurie autoriai.

Apskritai sovietinių partizanų veikla Lietuvoje – prieštaringas   istorinis procesas, jis buvo nukreiptas prieš lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomybės siekius, turi kitas savo tamsiąsias puses. Tačiau  į jį  privalome žvelgti platesniame Antrojo pasaulinio karo kontekste. Sovietiniai partizanai, taip pat ir iš getų pabėgę žydai, kovojo su   Vokietijos nacionalsocializmu, kuris savo esme buvo ypatingas, išskirtinis “anticivilizacinis reiškinys”, kova su juo objektyviai įsikomponavo į bendrą demokratinio Vakarų pasaulio tautų kovą.

Apibendinant reikia konstatuoti, kad apie Fanios Jocheles-Brancovskajos dalyvavimą sovietinių partizanų įvykdytoje nusikalstamoje Kaniūkų akcijoje jokių patikimų duomenų nėra. Jos apdovanojimas Lietuvos valstybiniu apdovanojimu nelaikytinas neapgalvotu, nederamu veiksmu. Juo  išreikštas  europietiškas,  Vakarų  demokratinio pasaulio  požiūris  į Antrojo  pasaulinio  karo įvykius.

Fanios  Brancovskajos   pagerbimu  pademonstruota  pagarba  visiems  holokaustą išgyvenusiems Lietuvos žydams ir jų kovai su nacionalsocializmu.

 

Generalinė direktorė                          [parašas]                                 Teresė Birutė Burauskaitė

Dr. Rimantas Zizas, (85) 2661519, rimantas.zizas@genocid.lt

_____________________________________________________

Skelbiame ir Tautininkų Sąjungos atvirą laišką Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei:

 

tautininku-sajunga-rasto-logo

 

Tautininkų Sąjungos

ATVIRAS LAIŠKAS
Lietuvos Respublikos Prezidentei
J.E. Daliai Grybauskaitei

Vilnius, 2017 m. kovo  9 d.

Į LRP kanceliarijos 2017-03-01 raštą  Nr. (1D-753)-2D-951

Į LGGRTC 2017-03-02 raštą Nr. 14R-10

Dėl sovietų partizanės Fanios Jocheles–Brancovskajos (Brantsovsky) apdovanojimo „už nuopelnus Lietuvai“ atšaukimo

Jūsų Ekscelencija!

Dėkojame už atsakymą į Tautininkų Sąjungos prašymą atšaukti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu š.m. Vasario 16-osios proga suteiktą apdovanojimą sovietų partizanei, kurios būrys 1944 m. sausio 29 d. sunaikino civilius lietuviško Kaniūkų kaimo gyventojus Pietryčių Lietuvoje (su moterimis ir vaikais !). Tautininkai atkreipė Jūsų Ekscelencijos dėmesį, kad tai neabejotina ir nepateisinama klaida, kurią būtina ištaisyti.

Šiame Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjos vardu pasirašytame atsakyme buvo pateikta nuoroda kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (LGGRTC), kuris pagal savo kompetenciją esą išaiškins aukščiau minėto apdovanojimo motyvus. Tikriausiai atitinkamas nurodymas buvo duotas ir LGGRTC vadovybei, nes jau kitą dieną tautininkai gavo jo direktorės vardu pasirašytą paaiškinimą (raštai pridedami).

Jei šiame LGGRTC paaiškinime (toliau – Paaiškinimas) yra iš tiesų išdėstyti apdovanojimo motyvai ir faktinės aplinkybės, kuriomis rėmėsi Jūsų Ekscelencija, tai čia įvyko kažkoks didelis nesusipratimas ir mes pakartotinai prašome atkreipti į jį dėmesį ir skubiai pašalinti (t.y., atšaukti apdovanojimą).

Iš Paaiškinimo matyti, jog sovietinių partizanų būrys, kurio labai aktyvi dalyvė buvo ir F. Brancovskaja, išties  įvykdė  senaties  neturintį  nusikaltimą.  Negana to,  LGGRTC  neneigia šaltinių (t.y. žydų tautybės asmenų memuarų), tvirtinančių, kad ir pati F. Brancovskaja dalyvavo šioje „operacijoje“. Tačiau LGGRTC siūlo šiais šaltiniais nepasitikėti, nes esą sovietų partizanai prikurdavo nebūtų dalykų, siekdami gauti didesnį sovietų valdžios palaikymą. Antai LGGRTC teigia, kad dalis Kaniūkų gyventojų liko sužeisti, tad esą gal ne visi buvo išžudyti (tačiau juk vis tiek neaišku, koks po to buvo jų likimas!).

Ypatingą nusistebėjimą kelia pateiktas naujas faktas, kad F. Brancovskajos sutuoktinis neabejotinai dalyvavo žudynėse. Net jei F. Brancovskaja pati kaimo vaikų nežudė, tai ji po to gyveno su žudiku (turbūt taip pat dėl noro įtikti sovietiniam režimui ir sulaukti jo malonių).

Ir kur čia nuopelnai Lietuvos Respublikai? Net jei tai tik neįrodyti įtarimai dėl įvykdyto nusikaltimo, tai pats F. Brancovskajos dalyvavimas sovietinių partizanų operacijose ir jos vaidmuo lieka labai kontraversiškas, o šito nuopelnu laikyti niekaip negalima, juolab, kad iš viešai prieinamos  videomedžiagos  matyti,  jog  F. Brancovskaja nesigaili  ne tik  dėl  savo  sovietinės diversinės veiklos, bet ir dėl paties kaimo „nuraminimo“ (ttps://youtu.be/GaPFiaAB8cQ).

Pagal LGGRTC paaiškinimą išeitų, jog Jūsų Ekscelencija mano, kad nuo šiol esą reikia laikytis „platesnio“ požiūrio ir sovietinių partizanų kovas su nacistais, kaip „išskirtiniu anticivilizaciniu reiškiniu“ reikia pripažinti kova už Vakarų pasaulio vertybes. O tai esą ir yra nuopelnas Lietuvai. Bet pagal šitokią logiką juk reikėtų apdovanoti ir sovietinės „lietuviškosios divizijos“ veteranus ar net Rusijoje gyvenančius karo veteranus (juk jie taip pat kovėsi prieš nacistus, o didelė jų dalis gal net ir nenaikino lietuvių !). Pagal tokį „platesnį“ požiūrį net ir Stalinas kovojo už Vakarų vertybes… Ir kam tada reikėjo boikotuoti „pergalės didžiajame tėvynės kare“ jubiliejaus minėjimą Maskvoje?

Tautininkai visada rėmė Jūsų Ekscelencijos orią ir ryžtingą laikyseną nacionalinio saugumo klausimais. Tikime, kad ir dauguma Lietuvos piliečių gerbia aiškią valstybės vadovės poziciją. Tačiau ši apmaudi klaida, skiriant apdovanojimą okupacinėms struktūroms tarnavusiam asmeniui, kurio vienintelis nuopelnas Lietuvai, kad nėra įrodyta, jog jis padarė karinį nusikaltimą, gali pakirsti ne tik šią pagarbą, bet ir pasitikėjimą.

Jau tarptautiniu mastu pripažintos didėjančios agresyvaus Kremliaus režimo grėsmės, o Lietuvos viešojoje erdvėje siekiama stiprinti Lietuvos piliečių pasiryžimą bei gebėjimus ginti savo šalį, priešintis informacinio karo, kurį dabar vykdo Kremlius, veiksmams. Kaip šioje situacijoje atrodys sprendimas dėl sovietų partizanės apdovanojimo? Kokia žinia būtų pasiųsta piliečiams, kas yra laikoma nuopelnais Lietuvos valstybei?

Jei kažkas pataria, kad tokius „apdovanojimu“ bus pagerinti santykiai su Izraeliu, o dabar baiminamasi jog jo atšaukimas pablogins šiuos santykius, tai būtų dar viena klaida. Tarp padorių, jokiais nusikaltimais neįtariamų žydų tikrai galima surasti daug Lietuvai iš tiesų nusipelniusių žmonių. Ir bendradarbiavime mokslo srityje, ir  kūrybiniuose darbuose, ir garsinant Lietuvos vardą, jos kultūrą bei istoriją visame pasaulyje.

Tikimės, kad Jūsų Ekscelencija priims teisingą sprendimą ir išliks moraliniu autoritetu Lietuvos piliečių akyse.

Su pagarba,

Pirmininkas Sakalas Gorodeckis     [parašas]

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Kaunietis:

  Kažin, ar gausite… Juk taip sunku būna prisipažinti suklydus… O dar tokiame lygyje! Juk gėda…

 2. ...:

  Kodėl užblokuotas portalas Tiesos?Ar dėl G.Landsbergio,apie kurį neleido skelbti informacijos Lietuvos rytui?

 3. jacob:

  prezidentė eilinį kartą rodo savo prioritetus, jai svarbiau gerai atrodyti prieš žydus – tai jos laikysena J.Brazaičio perlaidojimo metu, išskirtinis dvigubos pilietybės suteikimas žydams, atminimo lentelės atidengimas žydų teroristui m.beginui prie lukiškių kalėjimo ir t.t.,

 4. Reikia kreiptis į teismą, kad tas panaikintų Prezidentės sprendimą apdovanoti banditų būrio (ne partizanų, nes partizanai gina Tėvynę, o ne siautėja svetimoje teritorijoje) narę, kuri neslepia, kad buvo to būrio kovinės grupės narė ir, be to, pritaria Kaniūkų kaimo žmonių žūdynėms.
  Jei kas iš lietuvių pradėtų džiaugtis, kaip daro ji, ne kurių žydų, kurie buvo akivaizdūs blogiečiai Lietuvai (nes kenkė lietuvių tautai, padėjo okupuoti Lietuvos valstybės teritoriją, persekiojo ar padėjo persekioti civilius lietuvius ir pan.), žūdynėmis, kas įvyko 1941m., tai tie lietuviai, mažų mažiausiai, būtų pasmerkti, o, greičiausiai, prieš juos būtų užsukta “teisėsaugos” persekiojimo mašina, kas yra padaryta su taip vadinamais “kurstymais” prieš visokias “mažumas” ir t.t., ir pan..

 5. remiux:

  Čia viskas, manau, savaime aišku. Kadangi Grybauskaite ilgokai partizanavo Burokevičiaus partijoje, tai ir palaiko savo kolegę. Ar kas ne taip?

 6. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Kai kaimo išžudymą su vaikais ir seneliais iki vieno įvardina “nuraminimu”, tai labai aiškiai parodo tos ponios požiūrį į lietuvių tautą. Manęs nestebina ponios JE LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės elgesys, nes ji yra …..
  o dabar paskaitykite šias publikacijas:

  2016-6-14 “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/)

  2016-8-10 “Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).

  Klausiu to pačio ir Tautininkų Sąjungos, ar Jūs atkreipėte dėmesį į FAKTĄ, apie kurį yra pranešta ir informuotos visos partijos: “Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-partijas-ir-seima88771/), kad Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų.

  Apie tai detaliai galite susipažinti 2016-9-11 publikacijoje “Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).

  Taigi turime kitą FAKTĄ, kad Tautininkų Sąjunga, kaip ir visos partijos lygia greta yra valstybiniai nusikaltėliai, tylėjo Valstybei svarbiausiu klausimu – valdžios teisėtumo klausimu. Tai kai valdžoje vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl (7 kartus jau) yra konstituciniai valstybiniai nusikaltėliai, tai ko JŪS ponai tautininkai kabinėjatės prie valstybinių nusikaltėlių, nes patys “praėjote pro šalį”, visokie “intelektualai” mariai ir kundrotai iš to tyčiojosi, kai apie tai rašiau. Tai nieko kito iš NUSIKALTĖLIŲ valžios, iš OKUPANTŲ valdžios negalite tikėtis.

  Ar kada nors padarėte kokį nors politinį pareiškimą dėl eilinių antikonstitucinių rinkimų? NE. Tai kas Jūs per žmonės esate, kas Jūs per tautininkai? Taigi visi vienodi, kaip ir kitos partinės nusikaltėlių gaujos. Labai nemalonu tokius dalykus rašyti, ką padarysi, tiesa brangesnė.

  Lietuva negali tikėtis nieko doro iš nusikaltėlių valdžios. Valdžioje yra asmenys, kurie priesiekia Konstitucijai ir jos tyčiniai, daugybę kartų paraginti vykdyti, NEVYKDO. 2016-9-23 straipsnis “Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/del-neteisetuantikonstituciniu-seimo-rinkimu89967/). Taigi Lietuvą valdo asmenys be garbės, be moralės valsybiniai nusikaltėliai.

 7. Papeikimas tautininkams: kodėl sovietinę teroristų, plėšusių ir žudžiusių lietuvius valstiečius, šaikos kovinės grupės narę vadinate partizane?
  Žodis partizanas reiškia savos žemės gynėją, kovojantį savoje žemėje:
  citata: “A partisan is a member of an irregular military force formed to oppose control of an area by a foreign power or by an army of occupation”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Partisan_(military)

 8. Žemyna:

  Juk – kad ir po mirties – galima buvo apdovanoti VU mokslinės bibliotekos buvusį mokslo darbuotoją Feigelmaną (jo sūnus Izraelyje), L. Donskį ir ne vieną iš gyvų.
  KAS PAKIŠA tokias kandidatūras prezidentei, kas kompromituoja patį apdovanojimą?
  Tikiuosi, kad tokio amžiaus poniai, kai pagaliau supranti, kas gyvenime svarbiausia, pačiai ateis Tiesos akimirka ir gims mintis, jog reikia atsisakyti ir grąžinti apdovanojimą. Nežiūrint, kad bus tikrai baisu prisiminti ir sau pačiai prisipažinti, kas iš tiesų tada buvo padaryta, kas slypi už žodžių „teko juos nutildyti”.

  • Pikc:

   Apdovanoti Donskį? Antra vertus, jeigu šneka apie apdovanojimus už antilietuvišką veiklą – tada gal ir taip. 🙂

  • Kaunietis:

   Apdovanoti Donskį?! Bet, atleiskite, už ką?! Vien tik už tai, kad jis litvakas?

  • VRK yra medžiaga (kad ir po mirties), kokiomis mani-
   puliacijomis asmeniškai jo (l.D.) “lankstytasi”, kad nuo
   savųjų Šančių į jevropalramentarus insibrukt. Aišku,
   iki šiol Vaigiauskiokų iš VRK “kolega’ kokiam tai elekt-
   roniniam stalčiukį t e b e u ž l a i k a i n t i ją.

   Palikim varganų Sporto Rūmų aplinkos užgrobėjų
   (gal net ne vieną kompensaciją po 1831 m. gavusių)
   bendratautiškojo velionio atminimą jo asmeninei ramy-
   bei. Nei kelt, nei prikelt, nei užkelt, nei nukelt, nei
   i š k e l t. Yra kas “linksmiau”, gerb. Žemyna visa, kas
   dar lietuviškai (ne svetimžodiškai), kalbėt pastangų turi,
   – nušluot ir sunaikint tarpe maskvų-briuselių yra ir po
   Donskio ar iki Grybauskaitės (be jos… ar po ja) gviešias.

   Lai gviešias sau, – tik gviešt nugviešti linkėt visiem kas tūžmo
   ant l i e t u v i š k u m o bent per kruopelytę “virš” turį. Atsivers.

   • P:

    Berods ir istytmas LT yra ,numatantis KGB nariu pavardziu islaptinima 100? metu ,kas kai kam pasidare labai aktualu, po vieno rasytojo parasytos knygos apie “durniu laiva” ir dar kai ka… Kazkas kalba ,kad Lietuvoje yra demokratija … Kur ??????

 9. P:

  Nesuprantu tik vieno – apie kokius liudijancius dokumentus galima kalbeti, kada kalba eina apie partizanini judejima ? Juk niekas nezinojo partizanu keliu, jeigu jie tikrai partizanai buvo… Manau joks dokumentas negali irodyti,ar partizanas dalyvavo zudynese ,ar ne,nebent jie vykde kazkieno konkrecius rastiskus nurodymus, kur galejo buti nurodytos grupes nariu pavardes . Siuo atveju manau tiktu juos pavadinti NKVD trupe… Ir visiskai nesuprantu prie ko tas ordinas ,jeigu ta zydiska partizanu gauja masiskai zude lietuvius ? Kas cia per cirkai vyksta ?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: