N. Venckienė: Teisinė sistema, kuri ne siekia teisingumo, o puola gniuždyti jo ieškančio, yra morališkai ir teisiškai žlugusi bei nusikalstama (28)

Neringa Venckienė | Alkas.lt nuotr.

Neringa Venckienė | Alkas.lt nuotr.

Birželio 27 d. teisėja Neringa Venckienė atviru laišku kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir paprašė atleisti ją iš pareigų nuo liepos 2 dienos. Skelbiame N.Venckienės laišką.

Šiuo metu Lietuva išgyvena didžiulę krizę. Ji ne tik ekonominė, bet ir moralinė. Lietuvą sudrebinusi pedofilijos istorija buvo tarsi lakmuso popierėlis, atidengęs nesuvokiamai gilias mūsų politinio ir teisinio gyvenimo duobes. Daugelis žinojome, kad tokių duobių esama, bet kad jos tokio gylio, nė neįsivaizdavome.

Akivaizdu, kad esmingiausios visuomeninio gyvenimo destrukcijos priežastys glūdi neveiksnioje teisėsaugoje, visoje Lietuvos teisinėje sistemoje, kuri netarnauja žmogui, kuri negina žmogaus. Tai faktas, kurį konstatuoja didžioji dalis Lietuvos Respublikos piliečių, kurį pastebi ir fiksuoja užsienio šalių atstovai.

Per daugiau nei dvidešimtį metų iš sovietizmo išsilaisvinusios Lietuvos teisėsauga, užuot siekusi vakarietiškų tarnavimo visuomenei būdų, nuėjo pačiu pavojingiausiu keliu – neleistinų korupcinių sandorių, neskaidrių ryšių, dažnai verčiančių manipuliuoti įstatymų galiomis, o ne vienu atveju – ir aiškiai susiliejo su kriminalinėmis struktūromis, tokiu būdu iš esmės pažeidžiant principines konstitucines ir teisines nuostatas tarnauti tiesai, įtvirtinti teisingumą, ginti žmogaus teises ir laisves.

Šiuo metu Lietuvoje susiklostė normaliam valstybės egzistavimui itin grėsminga situacija, kuomet teisingumas nėra svarbus ir siektinas kaip pamatinė kategorija, o teisės raidė, teisėtumas spekuliatyviai iškeliamas virš žmogaus ir paties teisingumo, ir taip tampa manipuliavimo objektu, leidžiančiu priiminėti blaiviu protu sunkiai suvokiamus sprendimus ir tarnauti įvairių klanų ambicijoms. Lietuvos teismai ir prokuratūra demonstruoja savo beatodairišką, bet niekuo nepagrįstą neklystamumą, nors visuomenei dažnai akivaizdžiai matomas teisinių procesų vilkinimas, rezonansinių bylų netyrimas bei daugelis žmonėms neaiškių teismo sprendimų liudija didžiules valstybės teisinio pasaulio spragas.

Teismai ir prokuratūra Lietuvoje tapo absoliučiai uždaromis nuo visuomenės struktūromis, akivaizdžiai veikiančiomis ne pagal Lietuvos Konstituciją bei įstatymus, bet savas, individualias nuostatas. Šios institucijos tapo visiškai uždaros motyvuotai ir pagrįstai kritikai bei sąmoningai nesiekiančios savo darbinės veiklos gerinimo, saugančios ir dengiančios nuo viešumo didžiules teisinio darbo klaidas, o neretai – net ir nusikalstamą pareigūnų veiką. Visa tai – veikla, žlugdanti Lietuvos teisėtvarkos autoritetą šalyje ir pasaulyje, lemianti visuomenės nepasitikėjimą sava teisėsauga, o kartu – ir visa valstybe, nes teisėtvarka yra pagrindinis jos normalaus ir harmoningo gyvenimo garantas bei instrumentas.

Kai nėra dorai ir sąžiningai veikiančios teisėsaugos, nėra ir kokybiškai funkcionuojančios valstybės. Tada pedofilų prievartauti vaikai atsiduria pas savo žagintojus, žmogžudžiai už žmogaus subadymą peiliu sėdi kalėjime dvejus metus, o valstybės turtą išpardavę ar pasiglemžę ,,politikai“ toliau šypsosi savo kėdėse, garantuoti turtinga ir sėkminga bei sočia rytdiena. Tokia situacija – klaiki šiandienio mūsų tautos gyvenimo deformacija, absoliutus pasityčiojimas iš visų tautos aukų, per visas išsivadavimo kovas – pokarį, Sausio 13-ąją sudėtas ant mūsų Tėvynės aukuro, ir ji ne tik man, bet daugeliui Lietuvos žmonių yra nepriimtina.

Aš, Neringa Venckienė, teisėja Lietuvoje išdirbau daugiau nei dešimt metų. Per šį laikotarpį išanalizavau kelis tūkstančių bylų ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kodeksais, priėmiau svarbius šalies žmonėms teisinius sprendimus. Kaip davusi priesaiką būti ištikima Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališka, sąžininga, humaniška, visuomet laikiausi sąžiningumo, doros, etikos ir moralės principų, niekada neėmiau kyšių ir nedalyvavau jokiuose neskaidriuose neteisiniuose sandoriuose. Tai pareiškiu darkart ir atvirai. Kaip teisininkė ir žmogus turiu aiškų savo teisingumo supratimą – tvirtai laikytis Lietuvos Konstitucijos nuostatų, tarnauti tiesai, žmogui ir Tėvynei.

Tačiau dėl savo tiesos siekio, noro išgelbėti pedofilų prievartautą brolio dukrą, išsiaiškinti sudėtingus nusikaltimus, susijusius su rezonansine pedofilijos byla, tos pačios teisinės sistemos buvau stumiama į akligatvį, ir susilaukiau ne pagalbos, o didžiulio priešiškumo iš jėgų, kurių tiesioginis darbas taip pat, kaip ir mano, turėjo būti tarnavimas tiesai ir teisingumui, žmogui ir Tėvynei.

Mano kolegos teisinės sistemos atstovai, taip pat davę priesaiką Lietuvos valstybei, iškilmingai pasižadėję po Vyčio kryžiumi, rūpinosi ne paties šlykščiausio iš visų – pedofilijos nusikaltimo atskleidimu Lietuvoje bei pedofilų tinklo išaiškinimu, kas jiems tiesiogiai priklausė pagal pareigybę, nekalbant jau apie žmogiškąjį interesą išgelbėti kenčiančius vaikus ir jiems padėti, bet kuo didesnių sunkumų ir kliūčių man sukūrimu – nuolatiniais tikrinimais darbe, kolegų atsisakymu su manimi dirbti svarstant bylas, pedofilijos bylų blaškymu po įvairius Lietuvos miestus – kas suskaičiuos, kiek valandų teko praleisti kelionėse, vieną dieną riedant į Vilnių, kitą – į Panevėžį, Šiaulius ar Klaipėdą? Esu giliai įsitikinusi, kad tai buvo daroma sąmoningai, siekiant nualinti mane psichologiškai ir fiziškai. O kur dar tų pačių, prisiekusių po Lietuvos Vyčiu, priiminėti daugybiniai protu nesuvokiami, neadekvatūs realiai situacijai ir mažametės brolio dukters likimą laužę ,,teisiniai“ sprendimai, palankūs pedofilų klanui, sąmoningai tolinę nuo nusikaltimo problemiškumo, dengę jo brutalumą bei aplinkybes, gludinę jo aštrumą, ir kuriais siekta pakirsti mano gyvybines galias, sukelti asmeninį nusivylimą galėjimu pasiekti tiesą vargšės mergaitės vardan, pakirsti pasitikėjimą savo jėgomis?

Apskritai – ar ne Lietuvos teisėsauga tiesiogiai kalta, kad mano bemaž ketverių metų gyvenimas virto nežinia kokiu? Jei ne Lietuvos teisėsaugos klaidos, gal ir mano brolis šiandien būtų gyvas, o ne gulėtų po žemėmis ,,užspringęs skrandžio turiniu“. Šių dalykų sąmoningas neištyrimas, dengimas, priverstinis nurašymas užmarščiai, siekis juos nutrinti, išblukinti iš visuomenės žinojimo ir atminties, o neretai – manipuliacinis žaidimas, pateikiant dalinę ar iškraipytą ,,tiesą“, o vis vien – žudikus paliekant laisvėje egzistuoti ir vaikščioti tarp šiandienos žmonių – niekada nedovanotinas ir neatleistinas nusikaltimas. Ir tai jau ne kieno kito – o Lietuvos teisėsaugos nusikaltimas, liudijantis jos atvirą nesiskaitymą su tiesa, jos atvirą ar paslėptą, bet vis tiek – melą. Įdomu – vardan ko?!

Baisiausia yra tai, kad toks sąmoningas tiesos deformavimas tampa galimas pačiu didžiausiu mastu, kad jis, tiesiog akivaizdžiai perregimas ir matomas visų Lietuvos žmonių, lig šiol ,,nematomas“ pačių aukščiausių Lietuvos valstybės teisinių institucijų – Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo. Nei Generaliniam prokurorui, nei Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui, nei Teisingumo ministrui Remigijui Šimašiui ,,nematomas“ ir ,,negirdimas“ septynis kartus ,,neisiu“ išklykęs mažametis vaikas, kuriam užmesta „kaldra“ ant galvytės, spiegiantis išneštas iš savo gimtų namų, vėliau kaukėtų apsaugininkų autobusiuke matęs ,,aštuonias rankas“, ,,nematoma“ nei prievarta prieš teisėją, nei brutalus fizinis susidorojimas su Lietuvos žmonėmis, nei išniekinta valstybės heraldika – jos trispalvė. Matoma ir girdima tik viena – ,,negražūs“ Neringos Venckienės žodžiai, o kai dėl jų iš teisėjos darbo nepasiseka pašalinti ,,pūlinio“, pradedamos kurpti kvazibylos. Neabejotinai –  diskredituojančios visą šalies teisinę sistemą.

Iš politikų tribūnų man taip pat buvo priekaištaujama, jog vykdau savą teisingumą. Tačiau savo gyvenimo kelyje visuomet laikiausi nuostatos, kad teisėtumas negali būti iškeliamas virš tikrojo teisingumo, kad bet kokie priimti teisiniai sprendimai turi būti aiškiai motyvuoti ir savo teisingumu visiškai aiškiai suprantami žmonėms. Taip ir yra visame civilizuotame pasaulyje, kur bet kokia padaryta teisinė klaida yra skubiai ištaisoma, o visuomenės – atsiprašoma už bet kokias abejones, sukeltas nemotyvuoto ir neadekvataus sprendimo, galinčio pažeisti teismų autoritetą.

Civilizuotame pasaulyje žmogus yra didžiausia vertybė, o dar rūpestingiau yra žiūrima, kai tas žmogus yra vaikas, kai teisėjui reikia spręsti jo ateities klausimus. Ir joks įstatymas, jokia teisės norma nėra grindžiama prievarta prieš vaiką, joks įstatymas nenumato galimybės uždėti jam ant galvos galimai chemikalų pripurkštą raudoną skudurą ar surietus kojas išnešti klykiantį, prieš tai 240-čiai policininkų išdaužius šalia stovėjusius žmones.

Visame civilizuotame pasaulyje vaiko norai yra svarbiausi, kaip tai įteisinta ir Vaiko teisių apsaugos konvencijoje. Todėl nenaudodama prievartos prieš vaiką, aš nepadariau jokio nusikaltimo; kaip tik atvirkščiai – ir kaip žmogus, ir kaip teisėja aš gyniau vaiko teisę į laimingą gyvenimą. Aš vykdžiau tikrą teisingumą, kurį šiam vaikui tiesiog privalėjo garantuoti Lietuvos teismai. Ir gerai žinau, kad šis mano poelgis gerai suprantamas doriems teisininkams ir Lietuvos žmonėms.

Vykdydama tikrą teisingumą, aš stipriai nukentėjau. Būdama Kauno apygardos teismo teisėja ir turėdama teisinę neliečiamybę, buvau priversta išgyventi ištisą Lietuvos teisėsaugos institucijų sąmoningai surengtą žmogaus asmenybės pažeminimo, jo laisvių paniekinimo košmarą pradedant brutaliausiu prievartiniu pedofilijos liudininkės ir aukos – brolio dukros ,,paėmimu“, atplėšus ją nuo mano kaklo, jai ant galvos užmetus raudoną skudurą, bei smurtinį Lietuvos policininkų elgesį su manimi, kuomet man buvo laužomos rankos, siekiant sukelti didžiulį fizinį skausmą bei trauminį šoką.

Esu giliai įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje su valstybei prisiekusiais teisėjais taip nesielgiama. Jiems nelaužomos rankos, jiems nesukeliamas trauminis šokas, nedaužomi jų namų langai, nepjaunamos jų durys ir nespardomi kambario daiktai, nelaužomi vartai. Jie nešmeižiami šlykščiais prasimanymais žiniasklaidoje, jie nevadinami ,,politinio ir teisinio gyvenimo pūliniu“ aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų, tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą.

Tokia teisinė sistema, kuri ne siekia teisingumo, o puola gniuždyti jo ieškančio, yra morališkai ir teisiškai žlugusi bei nusikalstama, ir privalu aiškiai tai įvardyti. Tokios sistemos dalimi daugiau būti aš nenoriu. Tai ne vakarietiškos teisėtvarkos sampratos siekianti sistema, kurioje teisėjas yra gerbiamas ir realiai saugomas įstatymo neliečiamumo. Lietuvos teisinės sistemos vadovybė šiuo metu sąmoningai nesiekia vakarietiškos teisėtvarkos sistemos, kurioje teisėjas būtų ne iškreipto teisėtumo, o teisingumo garantas, kurioje jis būtų gerbiamas visuomenės už savo sąžiningą darbą, kurioje jis turėtų žmonių pasitikėjimą ir dvasingumo aurą.

Negaliu būti tokios sistemos dalis, kurioje teisingumas deklaruojamas, bet nesiekiamas ir absoliučiai neįgyvendinamas, kurioje korupcija tebeišlieka svarbiu veiklos akstinu, kurioje aukštesnė pareigybinė hierarchinė padėtis pasiekiama korupciniais ryšiais ir slaptais tarpusavio susitarimais, bet ne profesiniais dirbančiojo privalumais.

Negaliu būti sistemos dalis, kuri netarnauja tiesai, žmogui ir Tėvynei.

Lietuvos Respublikos Seimas vakar, 2012 m. birželio 26 d., panaikino mano teisinę neliečiamybę. Aš, būdama įtariamąja, negaliu būti teisėja. Esant tokioms aplinkybėms, būdama sąžininga teisėja, negaliu nagrinėti bylų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 1 punktu, prašau nedelsiant atleisti mane iš Kauno apygardos teismo teisėjos pareigų nuo 2012 metų liepos 2 dienos.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. ´lietuva:

  zinot…VENCKIENE YRA TYRAS ZMOGUS !!! TOKIU LIETUVAI REIKIA !!! O NEPARSIDAVUSIU SHUNU KURIE TIK IR SMAUKO KAIP DAUGIAU UZKALT BABKIU IR SILTA VIETA PALAIKIT !!! VYT TOKIUS REIKIA VERST LIETUVOS VALDZIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Aferistams:

   N.Venckiene – žudiko,narkomano bendrininkė..2012 04 26 23:01,Arvydas. Negalima skatinti žmones nepasitikėti teismais – vertinu tai kaip valstybės pagrindų griovimo veiksmą. Ypač seimo nariai – plepiai turėtų tai įsisąmoninti, nes seimo narys – pilietis, davęs priesaiką. Skatinkim pagarbą teismams, bažnyčiai, seimui ir kitoms valstybės institucijoms. Lietuvi, nelaidyk liežuvio, neprovokuok pesimizmo, skleisk šviesą, apie kurią kalba Lietuvos himnas..Nepasiduok melui, kurį sąmoningai skleidžia Linčo teismo atgyvenos Pakaunėje, Garliavoje. Aferistė „teisėja“ Venckienė, kaip pažymėjo prezidentas Valdas Adamkus, suvienijo Linčo teismo rėmėjus Lietuvoje, o tai yra valstybės pagrindų griovimas, neteisinės, totalitarinės sistemos kūrimas. Posovietinėje Lietuvoje yra problema: Ar galima leisti siautėti primityviems žudikams narkomanams kedžiams, ar galima leisti siautėti žudiko seseriai, klastingai pagrobusiai žudiko aukos vaiką? Ar galima leisti, vykstant tyrimui, viešai skelbti žeminančią informaciją apie įtariamus asmenis? Ar galima pataikauti kraujo ištroškusiai, Pakaunės miniai, ją sąmoningai klaidinti, kaip tą daro narkomano žudiko bendrininkė , teisėjo vardą žeminanti aferistė Venckienė? Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

 2. Darijus:

  Jei juodą pavadinsi negru – tai rasizmas.
  Jei žydui pasakysi atsibodai – tai antisemitizmas.
  Jei vaiko ir moters prievartą pavadinsi teisingumu – tai Lietuva.
  Ar aš teisingai viską suprantu?

 3. Algis Dievų siūstas:

  Vilkaviškyje vienoje valstybinėje įstaigoje yra įkištas apie 25 metų vaikinas kuris nesugeba atlikti metrologo pareigų, kadangi jam reikėjo dar ir tam tikrus dokumentus tvarkyti tai jis pasiskambino į Vilkaviškio savivaldybę kur jis turi užnugarį ir pasiskundė, kad per “daug” darbų užduoda, o kadangi matosi, kad turi užnugarį savivaldybėje tai dar ir geniuku dirba stukalina savivaldybėje viską ką sužino dirbdamas toje įstaigoje. jeigu reikės galėsiu nurodyti įstaigą kurioje jis dirba, kol kas nenoriu viešinti tai, bet jeigu reikės galėsiu nurodyti.

 4. Algis Dievų siūstas:

  Be to kiek tokių mulkių negabių darbuotojų kurie neatlieka jam paskirto darbo veltui švaisto valstybės biudžetą ir dar užsiima kenkėjiška veikla kitų darbuotojų atžvilgiu, net nepaiso subordinacijos su aukštesnio rango darbuotojais.

 5. Vidas:

  Įdomu, ar kas nors bandė paskaičiuoti, kiek yra nukentėjusių nekaltų eilinių piliečių nuo Lietuvoje vykdomo teismų “Teisingumo”? Kiek žmonių Lietuvoje su “Teisingumą” vykdančiomis institucijomis nenori turėti jokių reikalų? Gal vertėtų atlikti apklausą formuluojant klausimą ne “koks nuošimtis pasitiki teismais”, o užduodant bent keletą esminių klausimų susijusių su teisingumo sistema ir visomis teisėjų privilegijomis. Argi eilinis teisėjas visuomenei yra vertesnis už gerą pedagogą??? Kodėl apskritai vienos gyvenimo sritys dirbtinai “pritempinėjamos” prie europinių standartų, o kitos visiškai ignoruojamos ir kam naudinga tokia “KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖ”?

 6. Deja:

  Venckienės teisingumas ir Tiesa prasideda nuo Petrašiūnų policininkų pažymos. Ir šimtai durnelių dabar lekia iš paskos. Ploja Rusija, ploja Daktaras ir visi, kuriems Venckienė yra lyg Dievo dovana jų kvailybei pateisinti.

  • bet...:

   kaip nekeista, gal ir prasidejo nuo pazymos, bet kiek atskleide nieksu aukstuomeneje…Kazkam tos pazymos trina mazoli…Kazkas siunte 240 smogiku tu pazymu istrinti…Taigi…

  • (-;:

   Ir čia atsivilkot,pagal Latyniną -“beišdvesiantys kagėbistai” ir dar galima pridurti- žydrieji?
   Labai gerai,kad paminėjai Rusiją bei Daktarą.Keistas “sutapimas”-Furmanavičius nušautas mėn po Daktaro suradimo Bulgarijoje.Kada nors prisikapstysim reikaluose su Medininkų žudynėmis,iki Kiesaus nužudymo užsakovų,”juodojo saugumo”-KGB Kapitono A.Stepučinsko “stogų”,I.Mikelinio pavaldinio,
   (kuris nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybių, nes nustatė, kad
   D.Kedžio mirtis buvo nelaimingas atsitikimas ir kad smurto žymių ant D.Kedžio kūno nenustatyta) ir t.t.

   Neramiai miegosite,ponai su sovietų milicijos vadu žydruoju sadeckiego (MN privatizavimo nešvarūs reikaliukai) priešakyje

  • (-;:

   Ir čia atsivilkot (pagal Latyniną -beišdvesiantys kagėbistai ir dar galima pridurti- žydrieji)?
   Labai gerai,kad paminėjai Rusiją bei Daktarą.Furmanavičius nušautas po mėn,kada jį surado Bulgarijoje.Kada nors prisikapstysim reikaluose su Medininkų žudynėmis,iki Kiesaus nužudymo užsakovų,juodojo saugumo,KGB Kapitono A.Stepučinsko stogų,I.Mikelinio pavaldinio,(kuris nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybių, nes nustatė, kad D.Kedžio mirtis buvo nelaimingas atsitikimas ir kad smurto žymių ant D.Kedžio kūno nenustatyta) ir t.t.Neramiai miegosite,ponai su sovietų milicijos vadu žydruoju sadeckiego (MN privatizavimo nešvarūs reikaliukai) priešakyje

  • Stasys:

   O koks skirtumas kur tas viskas vyko Petrašiūnuose ar ūso išnuomuotame bute?Ta pažyma tik popierėlis, kuris esmės nekeičia ir nei padidina nei sumažina galimo nusikaltimo mąsto. Svarbu, kad tos mergaitės (pagal Deimantės daugkartinius tvirtinimus) buvo tvirkinamos ir net prievartaujamos. O aš jos pasakojimu pilnai tikiu. Bėda ta, kad ji dabar, naudojant žiaurią prievartą, buvo išvežta iš gimtųjų namų ir vėl patalpinta kažkokioje galimų nusikaltėlių irštvoje.

 7. Kaip, kur, ar...:

  O kaip Venckienės mergautinė pavardė, gal ji visai ne Kedytė, ką veikia jos bendrakursiai teisininkai, ar ji civilinės ar baudžiamosios teisės specialistė, kokias žymesnes bylas yra nagrinėjusi, kaip apie jos sprendimus bylose atsiliepia kolegos, teisiamieji ar ieškovai, atsakovai, kiti bylų asmenys.
  Juk įsigalėjus visur melui, pašlemėkams, melasklaidai žmogus negali niekuo tikėti, kaip skirti kur pranašas tikras, kur – ne!…

 8. marija:

  Ponia Venckiene, Jūs man primenate Brolių Grimų sniego karalienę, pripildžiusią berniuko Kajaus širdelę speigo krislelių, kad jis nemylėtų savo sesutės ir mamytės… Liaukitės, palikite dukterėčią jos Mamai, o pati auginkite sūnų, kurį jums davė Gamta… Niekas, pagaliau, netrukdo jums dirbti ir teisėja – gal, nebent jūsų didybės manija, manant , kad esate vienintelis Aukščiausio kūrinys, kuriam viskas leidžiama…

 9. Jei rudenį nugalės DK ,Liet.Sąrašas ir kitos antinomenklatūrinės jėgos.. 2012-06-28 12:14 Tuomet Lietuvos teisėsaugos ,ir ne tik, laukia demokratinės reformos, atstatančios Suvereno deramą vietą ne tik teisėsaugoje,bet ir valstybėje, o nomenklatūrą siunčiančios į savartyną. Panašios reformos bus tikrai įgyvendinamos, jei nugalės jėgos , siekiančios panaikinti ,,valdomos demokratijos” oligarchinę santvarką (taip prof. V.Radžvilas ir Ko seniai apibūdino esamą sistema…) To bijo klaninės uždaros neskaidrios ,,sistemos atstovai teisininkai jovaišai, kūrriai, nekrošai, kryževičiai ir Ko….Bet: ,,Nebeužtvenksi upės bėgimo…” Glaustas teisėsaugos reformų Manifestas 2012.06.26 Šių siūlymų, kuriuos parengė eilė pilietinių NVO, tikslas– panaikinti LR galiojančią uždarą klaninę antidemokratinę teisėsaugos sistemą, neužtikrinančią Konstitucijoje garantuotų demokratinės valstybės ir teisingumo nuostatų ir atstumiančią Tautą nuo teisinės valstybės kūrimo bei dalyvavimo vykdant teisingumą. Atmetame politinės nomenklatūros ir prezidentūros per Seimą paskubomis stumiamą tarėjų institucijos įteisinimą, kaip pseudoreformą, imituojančią visuomenės dalyvavimą teisingumo vykdyme… Pati klaninė sistema parinkinės ir ,,tinkamai“ švies savo ,,atsitiktiniu būdu“ parinktus tarėjus ir tuo baigsis visos ,,reformos“… Siekdami demokratizuoti uždarą klaninę teisėsaugos sistemą NVO ir piliečiai reikalauja šių esminių reformų, atveriančių kelią Suverenui formuoti teisėsaugos institucijas ir dalyvauti vykdant teisingumą: 1.Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT tik pirmininkauja). 2.Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose. 3.Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus. 4.Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Vyriausiojo administracinio teismo, LR Aukščiausiojo teismo ir Konstitucinio teismo teisėjus. 5.Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui Siekdami demokratinių permainų ir efektyvaus teisėtvarkos darbo mes reikalaujame: 1.Įstatymais įteisinti asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti Policijos generalinį komisarą 2. Teisės piliečiams tiesioginiuose rinkimuose tam tikram laikotarpiui rinkti teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai yra, siūlome įsteigti renkamo policijos šerifo instituciją JAV ir kitų šalių pavyzdžiu Vienas iš šio Manifesto iniciatorių ir autorių- Algirdas Karčiauskas pritarimą šiems reikalavimams kviečia siųsti adresu : uzdemokratineteisesauga@gmail.com V.Anankienė (Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė), I.Andriukaitienė (Kaunas), S. Andrulienė, E Antakauskė, G.Daugėla ir t.t.( keli šimtai parašų)

 10. Dėmesio:

  Na, Gerai, kad Venskienė dėkinga Grybauskaitei ir tą garsiai išreiškė. Nes ir Grybauskaitė turėtų šiek tiek būti dėkinga Venskienei, už tai, kad ir jos nesuvalgė,>>>>>>>

  Kas mąsto globaliau, tas žino, kad Landsbergis ir Grybauskaitė yra globalaus masto politikai ir dėl to turi globalaus masto priešininkus.>>>>..

  Štai prieš porą dienų Sikorskis susitiko su USA pilkuoju kardinolu, kažkada kaltintu buvus dvigubu agentu ir apdovanotu “taikos premija” už karus Vietname, Kambodžoj, ir t.t. – chazarų kilmės Henriu Kissingeriu. Apie ką jie kalbėjosi google’as konkrečiai nesako, bet leidžia suprasti, kad dėl Europos ateisties. Parūpo mat kardinolui Europos ateistis, nors tu ką.. . Klausimas kodėl?>>>>>>>>

  Ogi Kissingeris svajoja apie Europą kaip apie supergalingą Valstybę su tokia armija, kuri galėtų vykt kariaut kituose pasaulio taškuose. Tokią naują SSRES. Kaip žinom, Kissingeris buvo ir Bušo patarėjų taryboje. Nualino USA kone iki kracho. Dabar jis opozicijoje ir bando į Obamos opoziciją įtraukti ir Lenkiją, o per ją ir EUROPĄ. Na, tiesiog laikinai išstumti iš JAV politikos, permetė pajėgas į Rytų Europą. . . Sutartis dėl CŽV kalėjimų su mūsiške opozicja tada Kissingerio – Chirtoff’o agentai rašėsi, nes JAV draudžia kankinimus kalėjimuose? Lietuvoj šiuo atžvilgiu tikra laisvė? Ir sena tarybinė patirtis? O gal dar neblogai buvo primokama už sugautus teroristus, jei Eglę Kusaitę taip stropiai buvo stengiamasi paversti teroriste?………….

  Lenkų ideologas Zbignevas Bzežinskis yra opozicijoj, Obamos patarėjas, jam irgi rūpi Europa. Tik jis laikosi “soft power”. …. Prieš ką Kiisinger, konfliktų meistras, ruošiasi nukreipti Europos superpower, kaip manot? Gal p[rieš Kiniją, kurią myli kaip savo pagimdytą kūdikį? Juk jis, jei wikipedia nemeluoja, įkvėpė Mao “kultūrinei revoliucijai”. Kokių planų šis chazaras turi Europai, jei taip stengiasi patraukti į savo pusę Lenkiją? Ir ką jis tarėsi su Putinu, kai skubiai atvyko slaptą pasitarrimą su Putinu tuoj po Obamos išrinkimo? Gal kokį nors naują “ribentropo-molotovo paktą” suderėjo? Už palaikymą… dėl Irano?… Na, bent neformalų. Juk Gazpromui Izraelis patikėjo savo nesenai atrastus jūroj naftos telkinius ekspluatuoti. O Jungtinėse Tautose Rusija deklaravo palaikanti Palestinos nepriklausomybę. Vienaip kalbama, kitraip daroma. Štai kokia politika. …..

  Senai įtariau, kad Sikorskis palaiko Obamos opoziciją. Nuo tada kai stūmė (?) Tomaševskį kelt problemas dabartinei vyriausybei. Ypač Prezidentei, turinčiai pernelyg didelę įtaką ES. Ir kuri pasisako už tautų draugišką sanklodą ES, bet ne už kosmopolitų siūlomą tautų sumaišymą emigrantų valstybės USA pavyzdžiu, kur į valdžios VIRŠŪNĖLES taip lengvai prasibrovė chazarų kilmės “disidentai” iš Rusijos. Dabar tai tik dar labiau aiškėja, kad jų galimai dirbtinai skatinama krizė yra tik pretekstas “bankų sajungai” Europoje ir visų bankų pajungimui kokiai nors Rotschildų dinastijai. …. Nes jau dabar moralę Europoje diktuoja ne ES institucija, bet Rusijos ir Europos žydų kongreso globojama Europos Taryba – The Council of Europa, kurios nereiktų painioti su tikraja Europos Taryba European Council. The Council of Europa negina pamatinių žmogaus teisių, bet “homo teises naudoja politiniams tikslams bei manipuliacijoms. Tam ji, galimai su Sorošo pagalba yra pristeigusi Europoje daugiau nei 200 nevyriausybinių organizacijų iš kurių 70 jau gina “homo” teises Lietuvoje ir jos ne tiek padeda demokratijai, kiek kelia chaosą. Kad ir tas pavyzdys su vandeniu Gražulį apipylusiu gėjum, prisiteisusiu 30000lt baudą iš Vilniaus kolegijos už tai, kad jo nepriėmė į darbą dėl “orientacijos”, nors kolegijos vadovas sako, jog nepriėmė dėl psichikos nestabilumo, kai pamatė jį šliukštelint stiklinę vandens semo nariui į veidą. O teisiamas buvo Gražulis, ne jis. ….. Nes jas, šias nvo, galima sėkmingai panaudoti ir norint supriešinti tautą su jos išrinkta vyriausybe ar kokį nors judėjimą nukreipti prieš Prezidentę ar šiaip sutrupinti visuomenę į mažumas, supriešinti jas ir po to pasiūlyti savo kosmopolitinę “išeitį”. …….

  Jei tikėti Globos pranašyste, kad tas dirbtinis darinys – Europos Sąjunga turėtų subyrėti į natūralesnes sąjungas, tokias kaip Šiaurės sąjunga, tik be Lenkijos, ir Pietų sąjungą, nes slaviškai-tiurkiškas mentalitetas Šiaurės Sąjungoj netūrėtų prilipti niekaip. Vat taip Jei klystu, prašom pataisyti, nes mano šią nuomonę sufoirmavo kosmopolitinė spauda.

 11. Kažin:

  Kad žinote nėra ką ir taisyti, viskas tiek kiaura…, kad belieka tik išmesti…
  Su tokiu žinių bagažu, išmanymu gali paerzeliuoti nebent kokioje alinėje prie alaus bokalo. Na, iš rašinio labai matosi, kad ta “kosmopolitė spauda” formuodama nuomonę naudojo vien tik agentūros “Viena boba sakė” informaciją, tiesiog mulkino patį…

 12. daina:

  sekiau įvykius nuo pradžių ir, deja, mano didžiam nusivylimui šiuo metu Tiesa užgniaužta. Bet tai tik kelio pradžia. Žmogiškai labai gaila ponios Neringos, jos šeimos, artimųjų, skauda širdį dėl mažos tiek iškentusios mergaitės. Gal ir galvojome, kad kažkas negerai mūsų valstybėje, kad kažkas neteisingam korumpuota, nusikalstama, bet ar pagalvojai, tūlas lietuvi, kad mūsų šalyje nusikalstama tokiais mąstais ir tokiomis apimtimis…aš – ne. Ir turim, ką turim. O ką turėsim priklauso tik nuo mūsų. Jei tos pačios šiukšlės pakartotinai iškils į paviršių rudenį ir gadins vaizdą bei kvapą, būsim kalti tik mes patys, nes nesugebėjom savo vaikams dovanoti šviesų rytojų savoj Tėvynėj.

 13. TIKRA tik "Už Lietuvą Lietuvoje":

  Už teisingumą portale Kuolys rašo:

  Džiugu, kai bendrų siekių turinti nauja „Drąsos kelio“ partija skinasi aikštės augalo žiedus ir merkia juos į savo partinę vazą, kai ji imasi rūpintis Lietuvos sąrašu. Tai geras kelias. Tačiau gal gali būti ir dar geresnių?

  Matyt nepatinka, kad ne jis formuos “LT sąrašą: ir alfa.lt nebėr naujų straipsnių apie Venckienę.

  Kuolys yra prie Liberalų sąjūdžio, Donskio draugas, priėmęs liberalsąjūdietį Gailių į Lietuvos sąrašą, dabar jau dar daugiau liberalsąjūdiečių piešia prie prezidentūros, gavo 4 milijonus iš ŠMM (liberalsajūdietis Steponavičius) ir t.t.

  o Donskis ES balsavo už vienos lyties sąjungas.

 14. Prusas:

  Dar 1926 m. profesorius Stasys Šalkauskis straipsnyje „Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai“ kalbėdamas apie gerąsias lietuvio valstiečio savybes sielojosi dėl blogųjų. Išmintį lietuvis kartais supranta kaip atsargumą, atsisakymą nuo drąsių sumanymų ir ateities perspektyvų. Buvęs baudžiauninkas linkęs lenktis prieš jėgą, turtą ir grasinti silpnesniam, kai yra pats gavęs galios ir pralobęs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: