J.Trinkūnas. Šventosios ugnies Lietuvos širdyje neįstengė užgesinti lietuvių tikėjimo priešininkai (203)

Jonas Trinkūnas

Jonas Trinkūnas

Skiriama Krivio Gintauto atminimui.

Liepos pabaigoje minimas paskutinis Krivis Gintautas, miręs 1414 m. Liepos 28 d. ties Betygala.

Apie baltų žynius – vaidilas ir krivius – daugiausia yra rašęs Simonas Grunau (1470-1531) „Prūsijos kronikoje“. Kronikoje teigiama, jog 521 m. Brutenis skelbiamas krivių krivaičiu, o Vaidevutis – prūsų karaliumi. Taip prasidėjo krivių tradicija, pasibaigusi 1265 m (krivis Aleps). Apie krivio reikšmę rašė Petras Dusburgietis „Prūsijos žemės kronikoje“: „Romovėje gyveno žmogus, vadinamas kriviu, kurį gerbė kaip popiežių /…/, jo valiai bei potvarkiui pakluso ne tik minėtosios gentys, bet ir lietuviai, ir kitos tautos, gyvenusios Livonijos žemėje. Toks didelis buvo jo autoritetas.“(Preussische chronik, 1876, 87).

Tačiau su prūsų kriviais  tradicija nepasibaigė, toliau ji buvo tęsiama Lietuvoje. Lietuvos metraštis pasakoja apie žynį Lizdeiką, tapusiu Gedimino vyriausiuoju žyniu.

Krikščionybė į Lietuvą atėjo labai sunkiai. Tą rodo jau pirmi nesėkmingi misionierių žygiai prieš 1000 metų, o po to 300 metų trukęs religinis karas. Pagaliau, išvarginta nuolatinių krikščionių puolimų, Lietuva nulenkia galvą. Pirmiausia Vilniuje buvo užgesinta Amžinoji Ugnis, saugoma žynių, sugriauta šventykla ir aukuras, kertama šventoji giria ir užmušami namuose laikomi žalčiai. Tai matydami kai kurie pagonys verkė, bet nedrįso priešintis karaliaus valiai (Vilniaus miesto istorija, 1968, p.50).

Nežinome, ką išgyveno amžinosios Ugnies kurstytojai, šventųjų apeigų kriviai, vaidilos, žyniai, ką patyrė tomis tragiškomis dienomis senojo tikėjimo gynėjai. Juk buvo griaunamos, trypiamos protėvių ir tautos šventenybės, tai, kas buvo ginama, saugoma šimtus metų, nuo pat Videvučio ir Brutenio laikų.

Simonas Daukantas, įsigilinęs į tuos dramatiškus istorinius įvykius, tarsi girdėjo rūsčius krivio žodžius: „Patsai krivė krivaitis, visų aukščiausias kunigas, suvadinęs gimines ties Kernave, maldavo dievus, užtarytojus Lietuvos ūkės, o pabengęs maldą, sako, būk taip taręs suėjusioms giminėms svieto: „Atėjo jau žmonės, vadinami krikščionys, kurie, norėdami jums liuosybę išplėšti ir amžinai apvergti, visaip jus vilios. Mokys jus sekti išmintingus ir protingus įstatymus, bet anie patys jų niekuomet nepildys. Linkės jums mylėti artimą savo it patį save, vienok patys gers jūsų kruvinas ašaras ir kruviną prakaitą, noris vieną dievą garbins ir vienos vieros bus. Jūs, dieną ir naktį dirbdami, nepakakinsit turtų ir gėrybių tiems kraugeriams, kurių kalbos nesuprasit; sakau, kapus tėvų savo išarsit, lieknus šventus iškirsit, versmes, balas išdžiovinsit – nė taip jų gobėjimo neatstsotinsit. Bet dar, kad tas nelaimes jums darys, lieps kentėti, džiugindami antru gyvenimu ir tardami, jog už juos pačius bus tenai laimingesniais, vienok patys ant to antro gyvenimo neatbos. Jūsų vargai, ašaros širdies jų nesugraudins. Šimtus, tūkstančius metų jiems vergausit, o nė kokios nuo jų paguodos nesulauksit. Panieks anie jūsų bočių prabočių išmintingą tikėjimą, įstatymus ir apsiėjimus, nebleis rašyti, skaityti jūsų kalba, ant galo, išplėšę jums tą paskutinę priviliją, paskaitys jus pačius tarp savo gyvulių, dovanos, mainys, pardavos viens kitam it bestijas ir, tartum ant didesnės apjuokos, vadins dar jus savo broliais krikščioniškais. Klausykit manęs, giminės, čia susirinkusios, tai yra žabanklai, kuriuos nori anie jūsų liuosybę nuspęsti; jei manęs netikit, veizėkit į latvius, kurie jau ašarose vargų savo paskendo. Netikėkit, sakau, jų žodžiams, sekit geriau įstatymus bočių prabočių, kuriuos pildydami nieko netrūkot, visi liuosi, laimingai, viso pertekę gyvenot, dirbot sau, kuomet galėjot, ilsėjot, kuomet norėjot; jei dar laimingais toliau norit būt, ginkit drąsiai namus savo. Atėjo, sakau, diena, kurioj reikia lietuviui, žemaičiui ar liuosam mirti, ar amžinu krikščionų vergu tapti“ (Raštai I, 1976,127-128).

Daukantas mini keturias svarbiausias šventvietes, kurių paskutinioji galėjo būti Gintauto šventvietė. „Ketvirtoji buvusi Palangos giriose Ginčio žinyčia, nuo jos paskuojo kūrėjų kūrėjo vadinama, ant Kuršo rubežiaus, kurią slapta didžiai vėlai, jau krikščionimis būdami, dar lankę žemaičiai, parusėnai ir žemgaliai, arba kuržemininkai, minėdaami savo laimingas dienas ir tardami save angis broliais buvusius, bet metuose 1700 išvertė ją žuvėdai“(Raštai I, 1976, 516)

Senojo tikėjimo tradicijos neišnyko, o vienais ar kitais pavidalais atgimdavo ir pasireikšdavo. Ypač tai išryškėjo XIX amžiuje per Simoną Daukantą ir aušrininką Andrių Vištelį. Ir štai aušrininkas  Jonas Beržanskis (1862 – 1936) ėmė skelbtis esąs senojo tikėjimo pasekėju. 1928 m. knygelėje „Nulinkėjimas“ jis rašė, jog einąs šių dienų Krivių Krivaičio pareigas.

Senojo tikėjimo atgimimas vyko toliau, 1992 metais Lietuvoje oficialiai pripažinta Baltų religijos bendruomenė Romuva. Daugėjant baltų tikėjimo pasekėjų, atsirado būtinybė atkurti Krivio pareigas.  2002 m. spalio 19 d. po Vaidilų Rato nutarimo Vilniuje Gedimino kapo kalne buvo vėl įšvęstas Lietuvos Romuvos Krivis. Krivio tradicijos išlaikymas rodo senojo lietuvių tikėjimo tęstinumą ir tvarumą.

Išsipildė Aušrininkės Stanislavos Medekšaitės-Paškevičienės (1846 – 1933) apysakoje „Gintautas, paskutinis krivė. 1413-1414 m. istorijos apysaka“ Krivio Gintauto lūpomis tariami žodžiais skirti Krivio žinių ir pareigų perėmėjui: „…sūnau mano, gaivink žmones daina, kurstyk ugnį jų krūtinėse, o tos šventosios ugnies Lietuvos širdy neįstengs užgesinti jokia priešininko ranka“.

Jonas Trinkūnas yra Senojo baltų tikėjimo religinės bendrijos Krivis

Kategorijos: Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Religija, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .

203 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  Pradėkim nuo esmės: dievo nėra ir niekada nebuvo (kitaip, tai kodėl jis leido tiek lietuviams kentėti ir nepadėjo?).
  Šitos religijos geras poveikis yra tik ta prasme, kad padeda kovoti su kryžeiviais Lietuvoje.

 2. Jonas:

  – Dievo nėra, – pasakė mokinys.
  – O sūris yra? – paklausė mokytojas.

 3. 🙂 …Veizekit į Latvius. ”

  Keista, jei tas kryvių kryvis gyveno prieš kelis šimtmečius, tai iš kur jis žinojo Ulmanio tik 20 amžiūje įvestą pavadinimą – Latviai? Arba tas kryvių kryvis buvo labai įžvalgus, arba šio kryvių kryvio lūpomis kalbėjo sovdepijos politrukų skyriaus pareigūnas (nelabai protingas nes nežinojo kokį lepsusą paleidžia) atsakingas už sovietinių žmonių tinkamą požiūrį į religiją. Be to ir nuoroda – (Raštai I, 1976,127-128) nurodo kokiais metais buvo leidžiama į apyvarta ši pigi propaganda 🙂

  • Jonas:

   Tai Daukanto raštai, nulėpausi, nežinantis kas tokie yra baltai, o tau KGB anonimui visur sovietinė propoganda vaidenasi. Pirm perskaityk tas knygas paskui gal pavyks ir suprasti kas ir apie ką rašo. Nors matyt ne tas rūpi.

   • Gal ir atlėpausis, Jonuk gal 🙂 Ne be reikalo KGB politrukai praleido tuos raštus i vieša naudojima. Tai kas neatitiktu jų ideologijos niekada nebutu isleista 1976 metais. 🙂

    • Politrukai praleido ir Bibliją. Turi degtukų? Tai degink, gal šviesiau pasidarys?

     • O ne, vienintelio ko visa laika bijojo politrukai (ir ankstesni ir dabartiniai) tai Biblija 🙂 Nes Dievo Žodis gyvas ir veiksmingas, aštresnis už dviašmenį kalaviją. 🙂 Tuo ir stipri krikščionybė, kad jai nereikia jokių autoritetų, kiekvienas krikščionis yra Dievo vaikas 🙂

      • Jonas:

       Tai ir laikykitės už tos knygos, kad neiškristų iš rankų. Nes be jos kaip be DžPiESo kelią pamesite ir ne iš vietos.

       • O taip brolau, butent tik Jos ir laikausi, nes tikiu Jėzumi Kristumi. :).

        Dabar žmogau atsakyk kuo pasitiki tu? Ar gamta? ar Savimi? Ar autoritetais?

        Tu įsitikinęs, kad esi stiprus? Bet atsakyk, jei tave numesti iš dešimto aukšto ar išliksi stiprus? O jei neduoti tau maisto kokius porą mėnesių, tu irgi liksi stiprus? O kaip su tavo stiprumu bus po poros savaičių be vandens? O kokias dvidešimt minučių be oro? Ir tu vis dar įsivaizduoji esąs stiprus? Jei tu ir toliau įsivaizduoji esąs stiprus, tuomet kažkas ne taip su tavo išmintimi.

        O gal tu gali žinoti, kas su tavimi bus rytoj? Ar po valandos? Ar po minutės? Ir tu vis dar galvoji, kad tu ką nors matai?

        Apsižvalgyk aplinkui ir pamąstyk, ar tu tiki tuo, kad visa tai kas tave supa atsirado savaime iš akmenų krūvos? Dar Ciceronas klausė tokių žmonių: “kiek kartų mestum kubelius su raidėmis, nors ir milijoną kartų, eilėraštis nesusidėlios, nejaugi tu manai, kad visata atsirado atsitiktinai?”.

        Praplėšk pasaulietiniais pūliais aptraiškanojusias akis ir pagaliau pamatyk, kad pas Dievą gali ateiti tik mąstantys žmonės, kvailiai taip ir liks savo aklume. Žmogus ateina pas Kristų ne dėl to, kad gauti prakeikimą, rūpesčius ir nusivylimą, bet tam, kad gauti palaiminimą savo šiam gyvenimui ir amžiną gyvenimą po kūniškos mirties. Ar kas nors gali suteikti tau daugiau nei Tas, kuriam viskas priklauso?

        Biblija moko: ” Žmogui, kuris Jam patinka, Jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui …..”

        Būtent dėl pasaulietinio aklumo, pagonys ir stabmeldžiai ieško gerovės, ramybės, pasisekimo ir jėgos tuštybėje, akmenyse, medžiuose, žmonių išmysluose, šarikovų moksluose ir pan., o ne pas Tą, kuris visą tai valdo ir kuriam tai priklauso.

        Visada žinok, kad tu turi laisvą valią ir niekas tau negali uždrausti eiti į pražūtį, bet tu taip pat turi galimybę gręžtis nuo tuštybės į tikrą gyvenimą. Tu gali garbinti ką tik nori ir sekioti savo įsivaizdavimus, bet prisimink nekintamą gyvenimo principą “įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”. Kada po mirties atsistosi prieš Kūrėją, ten negalėsi pasiteisinti niekuo.

        • „Klerikalinis mąstymas yra toks mąstymas, kuris kalbėdamas apie istoriją visiškai nepaiso istoriškumo, jam istoriniai duomenys yra nesvarbūs, o konkrečios pasaulio istorijos datos nėra būtinos. Tai yra toks mąstymas bei kalbėjimas, kur svetimos religijos niekada nėra aptarinėjamos. Yra aptarinėjama pati nuovoka apie tas religijas arba ideologinė tų religijų karikatūra.” Pastorius Eugenas Drevermanas.

 4. Jonai 🙂 tai pagal tavo logika, pateikti pavyzdžiu kryvio kryvaičio neva pasakytą frazę “veizėkit į Latvius” (kurie tuo metu net neegzistavo) yra istorinis mąstymas? 🙂

  Manau kiekvienas mąstantis žmogus pagalvotu, jeigu senasisi apgraibomis vykdomas Dievo garbinimas būtų teisingas, argi Dievas ne būtų jos apgynes?

  Pas Graikus atėjęs Apaštalas Paulius labai vaizdžiai paaiškino kodėl nuo seno netikusio ėjimo pas Dievą reikia atsisakyti ir pradėti su Juo bendrauti tinkamai: ‘Atėnų vyrai, matau, kad jūs visais atžvilgiais labai religingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybes, radau aukurą su užrašu: ‘Nežinomam dievui’. Taigi Tą, kurį nepažindami garbinate, aš jums ir skelbiu. Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra, Kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės Viešpats, negyvena žmonių rankomis statytose šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi Jam ko nors trūktų. Jis gi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita Iš vieno kraujo Jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Viešpaties ir tartum apgraibomis Jį atrastų, nors Jis netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes Jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę ir kai kurie jūsų poetai: ‘Mes irgi esame kilę iš Jo’. Todėl, būdami dieviškos kilmės, neturime manyti, jog Dievybė yra panaši į auksą, sidabrą ar akmenį, įgavusį pavidalą žmogaus sumanymų ir sugebėjimų dėkaIr štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti, nes Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už Jį laidavo, prikeldamas Jį iš numirusių’. Išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė šaipytis, o kiti sakė: ‘Apie tai tavęs paklausysime kitą kartą’

  Matome, kad ir Graikijoje pradžioje iš Apaštalo skelbimo tyčiojosi, bet puikiai žinome iš istorijos, kad Graikijos mąstytojai peržengė savo išdidumą ir kvailą aklumą bei tapo uoliausiais Dievo Karališkos šeimos nariais. Visas naujas testamentas parašytas būtent Graikų kalba.

  • Mielas anonimini autoriau, šiek tiek gaila, kad dėl užimtumo stinga laiko rimtai diskutuoti teologinėmis temomis. Leidžiu sau tik trumpai pasifechtuoti ar pasišpilkuoti. Bet kaip tik dabar rengiu publikacijai Alke Gintaro Beresnevičiaus paskaitų tekstus apie Eugeno Drevermano krikščioniškas pažiūras ir pažiūras į krikščionybę. Ir kadangi mano požiūris šiais klausimais visiškai, 100 nuošimčių, sutampa su E.Drevermano, tai ir bus platesnis atsakymas į Jūsų keliamus klausimus.

 5. Keista, o aš kaip tik turiu laiko į valias 🙂

  Tuščia jums anksti keltis
  ir vėlai eiti gulti,
  jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną,
  nes tais, kuriuos myli,
  VIEŠPATS pasirūpina jiems tebemiegant.

  Čia Karaliau Dovydo psalmė iš Biblijos 🙂 Ji yra 100 proc. teisinga.

  Papasakosiu vieną neseniai man nutikusį atvejį, kai atvažiavau į Angliją gyventi su šeima pradėjau galvoti kaip išmokti Anglų kalbą iki profesionalaus lygio. Paskiau prisiminiau BIBLIJOS mokymą “tegu visos jūsų reikmės būna žinomos Dievui maldoje” pasimeldžiau. Po kelių dienų pasirodė, kad mano kaimynas (vienišas senukas) senas anglų kalbos mokytojas 20 metų nigerijoje mokės anglų kalbos, dabar pensijoje. Tai dabar turiu asmeninį mokytoja, jis pats pasisiūlė nes nėra kas jam veikti 🙂 Puikios knygos (sena mokykla) puiki mokymo sistema, jokiame koledže aš negaučiau asmeninių tokio lygio pamokų 🙂

  • Dio:

   Tai su šeima emigravai? Ir jauti turįs moralinę teisę čia mus mokyt dabar, kuris tikėjimas teisingas?

   • Man danai mėto kaltinimus, kad aš išduodu savo tautą ir valstybę, nes vietoj to, kad „kovoti“ prieš „paršus“ valdžioje, bėgu iš šalies ir dar visus artimuosius išsivežu. Noriu užduoti tik vieną klausimą kaltintojams:

    Ar daug prikovojo partizanai pokaryje?

    Tik tie kas spėjo pabėgti iš sovietinio „rojaus“ gyveno padoriai, kiti arba prisitaikė laižydami nomenklaturščikams kojas arba buvo sunaikinti.

    Valdžią galima pakeisti tik viena karta per epocha, esant tam tikriems kataklizmams. Mes jau viena karta sukilom, bet …. valdžioje liko visi tie patys ir ta pati sistema. Nuo tada, kiekvieni rinkimai tai gražus spektaklis mulkiams.

    Yra labai naivūs tie kas mano, jog tauta turi galimybe ką nors pakeisti. Minia, nieko sukurti negali, ji gali ką nors nušluoti, sunaikinti, išardyti. Kurti gali tik asmenybes, kuriu mes ne turime. Mūsų tautos supratime kiekvienas kas išsiskiria iš minios yra išsišokėlis, todėl visi jį tuoj pat stato į vietą. Geras vadovas, mūsų tautos supratime, tai tas kas nieko ne daro ir niekur nesikiša.

    Turim tokia valdžią kurios patys ir nusipelnome. Todėl tik kai pasikeisime patys ir vakarais namie nuoširdžiai pradėsime melstis su šeimomis prašydami Kristaus išmintingų vadovų mūsų šaliai, tik tuomet viskas pasikeis. O iki tol, ko to ne bus, svarbu prisiminti:

    Kai galvijai valdžioje,
    Nėr kas veikti šalyje.
    Jei purve nenori būt,
    Pasistenk iš ten pasprukt.

    • Dio:

     Taigi tavo vaikai jau savęs lietuviais nelaikys, čia nebegrįš. Be to, Anglija tai aišku yra puiki valstybė, ir ten jokios kairiosios pseudodiktatūros nėra, oi ne. Nors, aišku, man negaila, iš užjūrių krikštonys atvažiavo, į užjūrius ir išvažiuos…

     • Kadangi meldžiasi jie Lietuviškai, Lietuviais jie liks 🙂

      Šiuo metu viešojoje erdvėje vis dažniau pasigirsta optimizmo pilni šūksniai: Nieko baisaus, kad Lietuva sumažėjo milijonu gyventoju, mes pasiruošę naujam startui, arba išvažiavo nepatenkintieji, o dabar mes su geriausiais “atstatysim svajonių Lietuvą”.

      Na, na. Kyla tik vienas klausimas, su kuo atstatysime? Su beviltiškai parazituojančia ir jokios pridėtinės vertės nesukuriančia nomenklatūra? Su ubagais (soc.remtinais) amžinai rėkiančiais, kad visi jiems skolingi ir valstybė jiems kažko nedavė? Su diplomuotais mulkiais, kurie rėkia, kad kažkas jiems turi mokėti atlyginimus vien tik už tai, kad jie kažkur kažko mokėsi? Su nomenklatūros “meninykais”, kurių kūryba apsiriboja vamzdžiais ir girtais verkšlenimais, jog Lietuva nesirūpina kūrėjais ir per mažai jiems, tokiems kūrybingiems, moka? Su plėšikais baltais chalatais, kuriems ligoninės jau seniai tapo baudžiaviniais palivarkais, o ligoniai – pinigų reketavimo objektais? Su aplinkosaugos ir paveldosaugos parazitais, kurie negailestingai užsipuolė nemokamai Puntuką nuvaliusius žmones, nes jie tai padarė ne per jų atestuotas “sertifikuotas” įmones, tokiu būdu atėmė galimybę teisėtai pavogti iš visuomenės porą dešimčių tūkstančių litų? Su pensininkais? Su nomenklaturščhikų pagimdytais “verslininkais”, kurie sugeba verslą daryti tik negailestingai apiplėšinėdami bendruomenę? Su kuo?

      Biblijoje Dievas per pranašą Jeremiją davė izraeliečių tautai palyginimą apie dvi pintines figų. Vienos figos buvo supuvusios, kitos geros. Supuvusiomis figomis Dievas vadino tuos izraeliečius, kurie liko Jeruzalėje, po to kai Babilono karalius ištrėmė geriausią dalį Izraelio tautos. Tie likusieji (įvairūs diplomuoti nevykėliai, ubagai ir kita neveiksni tautos dalis) išdidžiai kalbėjo, kad Abraomas tebuvo vienas vyras ir iš jo kilo tauta, o mūsų daug ir mes valdysime Izraelį. Jiems Dievas pasakė: “Jūs – supuvusios, niekam tikusios figos, o gerosios figos yra tremtiniai Babilone, jie ir atstatys Izraelį.”

      Nieko naujo po saule. Supuvusios figos ir toliau drąsinasi, vaizduoja, jog viskas gerai, gyvendami pagal senus Maskolijos nomenklaturščikų principus: nieko nedaryk, niekur nesikišk, neturėk savo nuomonės, vok, kas blogai padėta; aš viršininkas – tu kvailys, tu viršininkas – aš kvailys.

      Biblijoje yra perspėjimas krikščionims: “Mt 10,23 Kai jus persekios viename mieste, bėkite į kitą.”

      Būtent todėl krikščioniškose šalyse žmonės tiesiog palieka savo namus tiems, kurių kaimynystėje gyvenimas tampa nebepakeliamas ir persikelia gyventi į kitą vietą, susikurdami normalų gyvenimą sau ir savo vaikams. Jeigu mus čia persekioja už tai, kad mes darome verslą, statome namus, tvarkomės savo aplinką (įvairiais draudimais, reglamentavimais, kišimusi į mūsų privatų gyvenimą), tuomet tikras krikščionis turi tiesiog bėgti kitur. Nes šioje nomenklatūros totaliai kontroliuojamoje valstybėje išgyventi galima tik tuo atveju, jei tampi toks pat, kaip jie, arba gyveni bebalsio galvijo gyvenimą.

      P.S. Sprendžiant iš Biblijos pavyzdžio, išdidžių puvėkų laukia baisi ir nepavydėtina ateitis. Todėl reikia tiesiog kurtis, gyventi ten, kur pabėgome ir laukti, kada bus galima grįžti ir atstatyti puvėkų sunaikintą valstybę. Kažin, gal ją atstatys tik mūsų vaikai. Viskas Dievo valioje

 6. Žygis:

  Geras ir informatyvus straipsnis, gaila, kad komentaruose fanatizmu pasmirdo.

 7. Vilmantas Rutkauskas:

  Svetimtautė, svetimžodė religija, pirmai progai pasitaikius, sau pasicitavusi žydraščius, klastingai pastebi-stebisi, kad Baltuose nėra žydoktrinos – taryt siekiamybėje, kad Baltų religiniai ritualai iš religinio lygmens bepasitrauktų į etnografinį. Na, jeigu taip ir būtų, tai ši tik kultūrinė forma visvien būtų mūsų tautinė, o ne kažkokia okupacinė-judaistinė.

  Žydkikščionizmas nepripažįsta-nesuvokia, kad būtis yra vientisa – ji neskirstytina į šiapusybę ir anapusybę – gal todėl mūsuose tiek Žemės dievybių. Mūsuose, mumyse.

  • tikras lietuvis:

   Net, panašu, kad šio tinklapio kūrėjai yra lietuvių žudikų – kryžeivių gerbėjai, nes nuolat kelia į dangų biblijas ir visokias kitokias nesąmones, sukurtas žydų savąjam “gudrumui” iškelti.

 8. tikras lietuvis:

  Teisingai sakė O.Bender – bėjus: Козлевича охмурили ксендзы.

 9. Ramūnas Labanauskas:

  Labai siaurai mastot, “tikras lietuvi”. Atrodo, jums tikra, realu tik tai, ką jūs matot, girdit, pirštais užčiuopiat. Primityvu, tikras, lietuvi”, labai primityvu. Taip mąstant toliau savo kiemo nenukeliausi. Žinoma, kiekvienam savo. Svarbu tik, kad toks požiūrio taškas netaptų vertinimo kriterijumi, masteliu, nes tada visa visuomenė suprimityvėtų.

  • tikras lietuvis:

   Pats tu primityvas.
   Jei būtų tas dievas, tai kodėl jam nepadėjus žmonėms?
   Kodėl neparodžius savo visagalybės?

   • Ramūnas Labanauskas:

    Ką reiškia “tas Dievas”? Ką turite galvoje? Krikščionių Dievą? Aš nesuvedu visko į krikščionių Dievą. Noriu pasakyti tik tai, kad primityvu manyti, kad tikra tik tai, ką gali matyti, išgirsti, paliesti, užuosti ar liežuviu pajusti. Štai kas yra primityvu. O pats mąstot būtent taip. Gamtos mokslai jau pažengę labai toli. Jie pripažįsta tą pasaulėvaizdį, kuris iš emsės bendras visoms religijoms. O tamstos ateistinis, materialistinis pasaulėvaizdis atėjęs iš XIX amžiaus. Tai jau praeitis. Pasidomėkite daugiau naujausiais fizikos pasiekimais, parapsichologija, ekstrasensorika.

 10. lamatas:

  ir vėl tas pats .Tik žmonės bando DIEVĄ prisiminti,o jis jau čia su savo kristum ir žydų tautos istorija(biblija).Na ne dievas jis ,ne dievas ,o apsukrus mulkintojas .tiesa daugumą savo triukų išmoko bekeliaudamas ,jaunystėje,po pasulį.ir nukopijavo.Todėl ir dabar vis reikia kalti bažnyčiose.tikiu,tikiu(stačiatikiai per velykas net sveinasi Христос воскрес-воистину воскрес).Nes jei žmonės nustoja bukai tikėti,ir pradeda galvoti jų ištikimybė bažnyčiai baigiasi.Taigi pūti jums pragaro užkampyje ,kad atsisakėte Dievo,dėl apsukraus perėjūno.

  • tikras lietuvis:

   Jokio dievo nėra, nebuvo ir būti negali.
   Nuo to pradėkite, nes jokio dievo niekada nematėte ir nematysite.

   • Ramūnas Labanauskas:

    Tamstos mąstymas toks: nutūpė musė ant rankos, ją matau, regiu, vadinasi ji egzistuoja. Jei jos nematai ir nejaučiu, vadinasi jos nėra. Tai kūdikio lygmuo. Prieš rašdamas šiomis temomis pasidomėkite naujusiais fizikos ir kitų gamtos mokslų pasiekimais. Tada galėsim kalbėtis toliau. Dabar nėra jokios prasmės.

    • tikras lietuvis:

     Kur tie atradimai – išradimai?
     Kažkodėl nepateiki?

     • Ramūnas Labanauskas:

      Siūlau paskaityti (o dar geriau rimtai pastudijuoti) šias knygas: Kanišauskas S. Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008 (šią knygą lengvai rasite didžiosiose bibliotekose), o taip pat Maikl A. Kremo. Devoliucija čeloveka: vedičeskaja alternatyva teoriji Darvina. Moskva: Filosofskaja kniga, 2006 (šią knygą galbūt rasite tik ezoteriniuose knygynuose, o galbūt internete rasite). Taip pat siūlau paskaityti fiziko F. Kapros knygas (jas lengvai galima rasti internete rusų kalba ir atsisiųsti).

  • Ramūnas Labanauskas:

   Kodėl jūs visur matote krikščionis? Nepykit, bet elgiatės kaip tas Ispanijos koridos bulius: pamatė raudoną skudurą ir puola. Pirma pagalvokite ką puolate, ar puolate tą, kuris tikrai vertas puolimo.

 11. lamatas:

  Q straipsnis tikrai geras .AČIU

 12. Kemblys:

  Įsišventino Trinkūnas į ‘krivius’, tai dabar bet kokios pastabos dėl jo straipsnio bus suprantamos kaip “lietuvių tikėjimo priešo bandymą užgesinti šventą ugnį Lietuvos širdyje” 😀 😀 😀

  Pats pirmas Trinkūno sakinys:
  “Apie baltų žynius – vaidilas ir krivius – daugiausia yra rašęs Simonas Grunau (1470-1531) „Prūsijos kronikoje“.”

  Nežinau ar Simonas Grunau (1470-1531) rašė apie BALTŲ žynius, gal susapnavo mokslininką Neselmaną… Iš sakinio reikėtų suprasti, kad vaidilos ir kriviai buvo ŽYNIAI.

  Antras Trinkūno sakinys:
  “Kronikoje teigiama, jog 521 m. Brutenis skelbiamas krivių krivaičiu, o Vaidevutis – prūsų karaliumi.”

  “Krivaitį” reikėtų suprasti, kaip krivio(ių) parankinį, tuomet sakinys turėtų prasmę, nes “karaliumi” tampama, kai vyskupas karūnuoja – uždeda karūną. Ar tas “krivaitis” buvo “paskelbtas” pasiuntinku tarp krivių ir krikščioniško karaliaus???

  Visų likusių Trinkūno sakinių nėra prasmės nagrinėti – lygiaverčiai pirmiems dviem.

 13. Vilmantas Rutkauskas:

  Anot senojo Baltų tikėjimo religinės bendrijos Krivio, Baltų tikėjimo žmonės, eina protėvių pramintu keliu ir nepamiršta jų priesakų – ginti Lietuvą ir prigimtinį tikėjimą.

  Jonas Trinkūnas kreipiasi į visus Lietuvius, į visus Baltus ir Tuos, kurie dvasinės išminties ieško Baltų kultūroje, į visus, kurie girdi ir suvokia Baltų tikėjimo svarbą.

  Kas kitas, jei ne Mes, esame prigimtinio tikėjimo ir pasaulėžiūros paveldėtojai ? – sako Jonas Trinkūnas.

 14. Algis:

  Čia tam, kuris nežino kas yr tokie Baltai. Žmogau, ką esi pats atradęs ir padaręsir supratęs be pačios biblijos kuri tera tik žydų istorijos bei dogmų rinkinys yr ten ir gerų minčių, tik tas ar tie supras Baltų arba lietuvių tautos žmonių senajį tikejima, kuriuose yra nubudusios ir nušvitusios galingo medžio ąžuolo gilęs, nes pas ką tai nėra įvykią to ir nesupras… 🙂

 15. Algis:

  Tikram lietuviui, žmogau Dievas ar dievybės ar kitos nematomos dvasinės formos žmonėms padeda, jeigu pats žmogus ideda ir pastangų, o ne tai nori troksta ir nieko nedaro, taip pat yr darbas ir susavimi su savo vidumi, matyt mažai dirbi su savo vidumi arba is vis su juo nedirbi jeigu taip postringauji…. 🙂

 16. Ramūnas Labanauskas:

  “Tikram lietuviui”: tamsta esi elementariausias fanatikas (lygiai toks pat kaip ir komentatorius “Kas yra baltai”), t.y., žmogus kuris nemąsto, o tik tiki. Tikėti gal ir gerai (nors aš linkęs teikti prioritetą mąstymui), tačiau kartais dar būna pravartu pamąstyti į ką tiki. Tad linkiu jums daugiau mąstyti.

  • tikras lietuvis:

   Na, ponas “mąstytojau”, kur jūsų išmąstyti perlai? 🙂
   Deja, kol kas šnekate tik dviejų tūkstančių metų senumo niekus.

   • Ramūnas Labanauskas:

    Jūs bent paskaitykite tas knygas, kurias jums nurodžiau. Pakartoju: Kanišauskas S. Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008 (šią knygą lengvai rasite didžiosiose bibliotekose), o taip pat Maikl A. Kremo. Devoliucija čeloveka: vedičeskaja alternatyva teoriji Darvina. Moskva: Filosofskaja kniga, 2006 (šią knygą galbūt rasite tik ezoteriniuose knygynuose, o galbūt internete rasite). Taip pat siūlau paskaityti fiziko F. Kapros knygas (jas lengvai galima rasti internete rusų kalba ir atsisiųsti).
    Antra, ką reiškia “šnekate tik dviejų tūkstančių metų senumo niekus”? Ką turite galvoje? Vėl krikščionybę? Atrodo, jums ir Lamatui tai virto manija. Ką turi bendro su krikščionybe tai, ką parašiau savo komentaruose šiam J. Trinkūno straipsniui?

 17. Senis Šaltis:

  Bet tai kaip Jonas užsirūstino. Keista, kad toks tiesos nešėjas šitaip atsako žmogui, kuris garbina savo piemenį ganytoją. Turiu pastebėti, kad jis niekur Jono neįžeidinėjo. O Jonas savo žodžių nerinko. Keista tokio dvasinio lyderio pozicija. Aš žinoma nesutinku su tuo žmogumi dėl jo pažiūrų, bet jis savo mintis gana aiškiai dėsto. Keliose temose bandžiau užduoti klausimą, bet likau visur neišgirstas. Daugiau to klausimo nekelsiu. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad nėra jokio kito judėjimo. Yra tik šunes lojantys vieni ant kitų. Kokie anie blogi, o mes va teisingi ir va padarysim, kad būtų visiems gerai. Tik straipsnius ir komentarus tesugebat rašyt jūs materialistai. Kreipiat dėmesį į visokių ale tikrų lietuvių nuspalvintus komentarus, o pavienius komentarus ignoruojate. Visi čia pasirodo kieti, nėra ką n…i pasiųsti.

 18. Ramūnas Labanauskas:

  “Tikram lietuviui”: kokia prasmė kalbėti su kūdikiu arba fanatiku, kuris moka tik kartoti kažkada įsikaltas į galvą frazes. O vis dėl to ir tokius reikia bandyti šviesti. Tai štai ir siūlau pagalvoti pirmiausia, kas yra materija, medžiaga. Nežinau jūsų amžiaus, nežinau kokią mokyklą esat baigęs, bet spėju, kad tarybiniais metais. Iš jūsų pasisakymų matau, kad esat įsitikinęs, kad visa tai, kas egzistuoja, yra materialu. O tą materiją, atrodo, jūs įsivaizduojte kaip kažką “kieto”, apčiuopiamo, kitaip sakant taip, kaip paprasti žmoneliai įsvaizduoja (liaudiška realybės samprata). Tai štai jūsų žiniai: šiuolaikinis fizikos mokslas ir filosofija jau seniai yra atsisakę tokios materijos sampratos. Apskritai dabartinė filosofija apskritai atsisako pačios materijos sąvokos, nes ji jau nieko nebepaiškina (lietuvių filosofo N. Kardelio straipsnis “Naujajame židinyje” – jei norėsite, galėsiu atsiųsti nuorodą). Šiuolaikiniam mokslui ji iš esmės yra tapati “energijos” sąvokai. O tai faktiškai tolygu “dvasios” sampratai. Tai, ką iš esmės visos pasaulio religijos per amžius ir teigė. Įsikalkit į galvą: būtis, realybė kaip tokia nėra materiali, jei materialumu laikytumėm “kietumą”, “apčiuopiamumą”. Nėra tokios materijos. Būtis yra informacinio, dvasinio pobūdžio. Kita vertus, jeigu norit, tebūnie, būtis ir materiali, jei materiją suprasime kaip energiją, informaciją, dvasią. Štai, kas yra teigiama mano nurodytose knygose ir begalinėje daugybėje kitų knygų, taip pat ir įvairių religijų šventraščiuose. Realybė tai yra įvairiausių informacijos lygmenų sąveika. O tai, ką religijos laiko dievais, yra tam tikri informaciniai centrai, židiniai.

  • Ramūnai, galima sugalvoti kokį tik nori pavadinima Dievo apibūdinimui, kad ir informaciniai centrai? Bet kažkas tuos centrus įsteigė? 🙂 Mes krikščionys tikime, kad yra tik Viena, neribota niekuom ir niekame Būtybė – Dievas, Visą ko matomo ir nematomo Kūrėjas ir Savininkas. Ir Jis mums atsako į mūsų maldas, tai mes jaučiame pastoviai. O jei taip yra tai tuomet logiška, kad visi kiti “dievai” ir jų pavadinimai yra netikri, klaidingų žmogaus įsivaizdavimų vaisius. Būtent tam, kad nesimelsti KAŽKAM, neaišku KAM, reikia žinoti kokiu vardu mums Tikras, Gyvas, Matantis, Klausantis ir Besirūpinantis mumis Dievas, leidžia į Save kreiptis. Ar tai kokia nors didelė paslaptis? Ar Dievas toks bailus, kad neatvertų mums Savo Vardo ir tas Vardas ne būtų žinomas visiems? O atvėręs Savo Vardą argi Dievas ne duotų visiems suprantamus ir aiškius nurodymus ką reikia daryti? Ten kur yra slapta, labai sudėtinga, tik rateliui “pašvestųjų” žinoma, ten nėra Dievo. Nes visą ko Kūrėjui nėra jokio tikslo Save slėpti. Todėl ir Vardas kuriuo mes į Jį galime kreiptis yra tik vienas, ir jį žino visose pasaulio kampeliuose, tai Jėzus Kristus. O nurodymai ką daryti, taip pat visomis pasaulio kalbomis, vos ne kiekvieno pasaulio viešbučio kambarių stalčiuose yra padėti viešai, tai Biblija.

   Bet Dvasinis aklumas ir pasaulio apžavai neduoda daugeliui matyti to kas akivaizdu.

   Daugelis sako, kad Alach’o vardas taip pat yra visur žinomas. Keistas žinių trūkumas. Žodis Alach’as tai vertimas iš arabų kalbos kuris reiškia Dievas, bet tai ne vardas, tai apibūdinimas. Musulmonai nežino Dievo vardo, todėl savo maldose kreipiasi tiesiog Dieve. Tas pats kas pavaldinys kreiptusi į savo viršininką sakydamas ne Jonai arba Petrai, o tiesiog Viršininke. Daugelis sako, kad vardą Buda taip pat žino pasaulyje. Bet Buda tai nėra Dievo vardas, tai vardas žmogaus, kuris jo žodžiais tariant, “gavo nušvitimą”.

   Yra tik vienas vardas po Dangumi, kurį mums davė naudoti tam, kad kreiptis į Dievą ir tas vardas Jėzus Kristus. Nes Šiame Žmogaus Sūnuje yra Visa Dievo Tėvo pilnatvė. Ir nėra kito kelio pas Visagalį Dievą, kaip per Jo Sūnų Jėzų Kristų. Yra tik Vienas Dievas ir Tas Dievas mums apsireiškė kaip Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia, bet tai ne trys Dievai, o Vienas ir į Jį mes kreipiamės tik per Dievą Sūnų Jėzų Kristų.

   Todėl jeigu norite veiksmingos ir tikros maldos, visada naudokite Jėzaus Kristaus Vardą, nes tik Juo prisišauksite Tą kuriam ir skirta malda.

   • Senis Šaltis:

    o kas sukūrė dievą?

   • Ramūnas Labanauskas:

    “Mes krikščionys tikime, kad yra tik Viena, neribota niekuom ir niekame Būtybė – Dievas, Visą ko matomo ir nematomo Kūrėjas ir Savininkas. Ir Jis mums atsako į mūsų maldas, tai mes jaučiame pastoviai.[…]. Todėl ir Vardas kuriuo mes į Jį galime kreiptis yra tik vienas, ir jį žino visose pasaulio kampeliuose, tai Jėzus Kristus”.
    Siauri jūs žmoneliai esate, tradiciniai krikščionys. Ne tik krikščionys mano, kad yra “Viena, neribota niekuom ir niekame Būtybė – Dievas”. Milijonai formaliai įvairiausioms religijoms priklausančių ar nepriklausančių žmonių tiki, kad egzistuoja viena Esatis ar Esybė. Tik skirtingai nuo tradicinių, dogmatinių, krikščionių jie nelinkę atriboti ir savęs pačių ir visos tos jų jutimo organams bei protui prieinamos būties įvairovės elementų nuo tos Esaties ar Esybės (paraleliai vartoju šiuos išsireiškimus todėl, kad šiai Superesybei taikyti žmogišką asmens sampratą yra beprasmiška – tiek ji skiriasi nuo mūsų “asmens” suvokimo). Tradicinė krikščioniška “kūrimo” samprata yra beprasmiška, nes beprasmiška yra nuo jos neatsiejama “niekio” sąvoka (iš tradicinės krikščioniškos “kūrimo” sampratos išplaukia, kad esama neperžengiamos ontologinės prarajos tarp “Kūrėjo” ir “kūrinio”, o tai yra neįmanoma). Mes galim kalbėti perkeltine prasme apie daugelį “kūrimo” aktų, bet tai imanentiniai, pačioje toje Superesybėje vykstantys procesai. o ne vienkartinis ontologinį pobūdį turintis aktas.
    Dėl Jėzaus Kristaus. Tik visiškai savo tradicijoje užsidaręs žmogus gali teigti, kad tik Jėzus Kristus yra ir buvo laikomas Dievu. Tai visiškai netiesa. Pasidomėkite daugiau religijų istorija. Be to, Jėzus Kristus tik palaipsniui, laikui bėgant, buvo sudievintas.
    Trečia, Jėzaus Kristaus visuose Žemės kampeliuose tikrai nežino.

    • Na tada Ramūnai viskas paprasta, 🙂 tu kreipiesi į Dievą vadindamas Jį esatie, arba esybe, o aš kreipiuosi taip, kaip Jis pats leidžia į save kreiptis, t.y. Jėzaus Kristaus vardu. Mano gyvenimo patirtis mane moko, kad Jėzaus vardu aš gaunu atsakymą į savo maldą. O tavo sugalvotu pavadinimu “esatie” ar dar ten kaip galima ir įžeisti Tą į Kurį kreipiesi 🙂 Sėkmės paieškose Ramūnai. Viena žinok. Dievas juokiasi iš šio pasaulio išminties, todėl jei ieškosi tiesios pas žmones liksi labai nuviltas.

     Taip sako Viešpats: ‘Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybe, kurio širdis nutolsta nuo Viešpaties. Jis bus kaip krūmokšnis dykumoje ir nieko gero nematys. Jis gyvens sausoje, druskingoje ir negyvenamoje šalyje. Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats! Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių.
     🙂

  • tikras lietuvis:

   Būtis yra tik materiali, nes jei tavęs nesimato, tai tavęs ir nėra.
   To paties Šv.rašto žodžiais: iš dulkės į dulkę.

  • tikras lietuvis:

   Ir dar.
   Peškovo senelė savo anūkui kažkada sakė: neskaityk knygų iki galo, nes išdurnėsi. 🙂
   Taigi ir aš jums patariu: neskaitykite knygų, nes jų esmės jūs nesuprantate.

 19. Algis:

  Baltai eina tik-ėjimo keliu mokykitės paprasciausią sanskrita skaityti ir jo reiksmę suprasti, o ne nustatytų ir suformuotų kažkokių tais žmonių dogmomis kurios skirtos žmonių masėms valdyti, per baimes valdyti užrašytas žodis yr menkavertis prieš žodį kuris yra pasakomas ir jo yra laikomasi, tas žmogus kuriame yra įrašyti žodžiai jo dvasioje, kaipo ir istatymai bei gyvenimo dėsniai jo viduje ir kurių jis laikosi, norėjau pasakyti, kad kiekvienas žmogus kaip savotiška knyga, tik jame žodžiai yra gyvi ir kintantys, kaip ir aplinka kurioje jisai gyvena, gamta taip pat kinta, nieko nėra pastovaus, o surašytos dogmos jos nekinta, jos priverčia žmogų degraduoti atbukti, Baltai-žmonės yra kiekvienas savaip sovokiantis,kiekvienas pagal savo suvokimo lygį, kaip tuo tik-ėjimo keliu eiti, juos vienija bendri tikslai, papročiai ir apeigos, bei kiti dalykai… 🙂 O svarbiausia, kad kiekvienas Baltas-Romuvietis ar tiesiog Baltas yra laisvas žmogus kaip individas, o ne kaip pagal bažnytininkus turi buti buka avių banda kurią eina paklusniai kontroliuoti. 🙂 Kiekvienas Baltas savam gyvenime žino ka turi daryti… 🙂

  • Algi, kaip baltas gali būti laisvas žmogus jei pati savoka baltai yra dirbtinai vokiečių sukurta? Atsakyk. Tu save dabar tapatini, su vieno žmogaus į pasauli paleista savoka, ar tai yra mąstymas ar vien tik pasaulietinių dogmų laikymasis?

   Be ej, dėl sanskrito apie kurį daugelis taip mėgsta postringauti, kur jis yra? Be keliolikos ištraukų ir tai rusų kalba aš niekur neradau tokios knygos? kur ji yra? Yra tiek prispauzdinta tipo sanskritų, kad man susidaro įspūdis, jog kiekvienas kas nori tą ir suvokia kaip sanskritą 🙂

 20. Algis:

  Dievas ar Dievai, ar bet kokios kitos dvasinės būtybes jos padeda, tiek kiek reikia žmogui, bet jos nelemia musu likimų, tai mes savo likimą nulemiam, ytokie visatos dėsniai buna gimimas, subrendimas, senėjimas ir mirimas, tas pat ir su tautų likimais, ateina laikas tauta isipliačia ateina laikas ji susitraukia, o kad nenumirtu kuri laiką lieka susitraukusi susidarys palankios sąlygos ir vėl išiplės,… 🙂

  • Algi, jei jau kalbeti apei moksla, tuomet ar zinai ka sako antras termodinamikos desnis?

   Meterijos (energijos) neimanoma sukurti ir jos neimanoma sunaikinti. Taksas. Ji buvo viena karta sukurta ir niekur ne dings.Musu savivoka (dvasia) esanti kune taip pat niekur neprapuls ji kaip ir visa materija tik pakeis pavidala.

 21. Algis:

  Sanskrito kalba tamsta labai plačiai naudoja Indijos valstijose ir jau keli tūkstančiai metų tai kalbai nes ktiaip jiems butų sunku susikalbeti su savo dialektais musu protėviai taip pat sukūrė savajį sanskritą, taip pat mūsų protėviai yr susimaisią su indoeuropičiais kurie galimas daiktas ir įnešė į musu kalba sanskrito dalelę, todėl kaikurie vardai ar pavadinimai ar kitokie tais žodžiai atrodo įprastai bet juos paanalizavus atrandi įdomių dalykų pasirodo, kad jie turi gilę prasmę… Aš savęs netapatinu su to žmogaus kuris sukūrė žodį Baltai, mes tik pasiskolinom jo pavadinimą ivardidnti tik-ėjimui mūsų tam tikru tautos keliu, o mes kaip bendruomenė ar pavieniai asmenys, nes aš toks ir esu vadinamės Romuviečiais. Tu kalbi apie moksla ir manai, kad tie dėsniai priklauso mokslui? tai mokslo žmonės taip galvoja, o tie dėsniai seniai jau buvo ir tai nemokslo dėsniai, o visatos… 🙂

 22. Algi, jei domėjaisi tai turėtumai žinoti, kad sanskrito kalba jau seniai mirusi ir yra tik mokslininkų tyrinėjimo objektas. Tai pirma, antra. Mes pasiskolinom pavadinima. Taip pat ir tuteishiai atsirado kai pasiskolino pas lenkus ju varda tam, kad ivardinti save vietoj to, kad vadintis taip kaip vadinosi jų tėvai t.y. Lietuviai. Pavadinimo pasiskolinimas yra pirmas žingsnis į tai, kad tapti tuteishiu, o vėliau iš tuteišių protingos tautos formuoja savo gerovę. Jei neesi aklas gali stebėti tai vilniaus krašte ir BALTArusijoje. Vokiečių įtakoje buvusius Lietuvius vokiečiai vadino – deucheBALTEN (jie jau ištirpo jų nebėra nes leidosi vadinti save kažkokiu skoliniu, o ne Lietuviais), o maskolijos įtakoje esatys Lietuviai vadinami BALTArusai. Jokių tau minčių nesukelia strategijos panašumas? 🙂

  Aš ir mano vaikai esame jokie batai, mes esame Lietuviai Visagalio Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus mokiniai.

 23. Algis:

  Tai kas yra dirbtinai sukurta po kiek tais laiko atmirsta kaip svetimkūnisnes jis nekinta kaip visata ir gamta, jis netobulėja ir yra neydomus bažnyčios sukurta religija būtent tokia ir yra, negyva religija dogminė religija, nekintanti ir neįdomi, tik žmogus savyje besikeisdamas tobulėje ir yra idomus ir jeigu žmogus suklydo toksai ir stengiasi ištaisyti savas klaidas, tai jam jos jau išsyk yra atleidžiamos,nes toks žmogus yra susavimi ir kitais sąžiningas ir nereikia pas jokius kunigus eiti ir prasyti kaip per tarpininką atleidimo, Va tada kai žmogus pats taisosi sau kelia, buna taveju, kad ir kitiems padeda iki tam tikro lygio taisytis kelius, tada ir Dievas, Dievai ar kitos dvasinės būtybes padeda irgi iki tam tikro lygio… 🙂

 24. Tu teisus, viskas kas sukurta dirbtinai būtinai numirs ir numarins tuos kas save su ta dirbtina struktūra tapatino. O Kristaus Bažnyčia yra įsteigta pačio Dievo, jos nesunaikinsi niekaip 🙂 Net ir tie kas toje bažnyčioje bando naikinti ją iš vidaus. Ar romuvos judėjimas (kaip tikėjimo sistema) atsirado pagal VIsagalio Dievo sprendimą? O gal tai tiesiog Dievo ieškančių žmonių organizacija? Jei tai ieškančių žmonių organizacija, tuomet aš jums aiškiai rodau kelią kaip eiti pas Dievą, tik per Jo Sūnų Jėzų Kristų ir nėra kitų kelių.

 25. Be to Algi, tikri Kristaus mokiniai pastoviai yra Dievo didybės apmastyme (paieškoje) žinodami, kad Dievas mums apsireiškė kaip Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Tai mes žinom, o koks yra Pats Dievas to nežino niekas, vien tik Sūnus Kuris mums Jį apreiškė tiek, kiek mūsų ribotas suvokimas gali pakelti. Juk Dievas mums aiškiai pasakė, kad mes turime ne surasti JI, o nuolat ieškoti. Tai testinis visa gyvenimą vykstantis veiksmas. Būtent dėl nesustabarėjimo ir dinamiškumo krikščionių mokymas yra arčiausiai Dievo

 26. Algis:

  Žmogau Kristus nėr Dievas jis papraščiausias žmogutis buvo, kažkiek gal ir nušvitęs, esate prisirišią, prie dogminės religijos kuri nekinta, mokina bijoti, mokina kentėti, nors aš ir nebudistas, bet pats Buda mokino atvirkščiai anei Kristus, jis mokino myleti ir kad kuom mažiau butu kančios žmonių gyvenime taip pat ir prisirišimų prie kažkotais, Indijoje po šei dienai kartoju kalbama sanskritu, gal ji ir mirusi, bet ja kalbama toje šalyje. Mes ir vadinamės lietuviais tik kaip skiau mes pasiskolinome pavadinima mūsų tikėjimui pavadinti, nes latviai taip pat priklauso Baltų gentims, bet jie yra latviai, baltarusiai, taip pat baltu gentims priklauso, tik jie savo tikrąją kalba yr pamirsią, nes susimaisė su slavais, galima net toki vertini baltarusiu padaryti pavadinimo “baltai ar rusai”….:)

 27. Algis:

  Va žmogau ir suklydai Pietu amerikoje šymet lankėsi Dalailama, jam kunigas su pikta mintim kaip jis rašė uždavė klausima, ” kuri religija yr geriausia” , Dalailama nusišypsojo ir atsakė ta kuri žmogų priveda prie dievo… 🙂 Tad žmogau kaip tu rašai,akd žmonių mastymas yr ribotas nieko panašaus nebent jūsų yr mastymas ribotas nekalbėkit už kitus, nes mano mastymas yr begalinis, na gerai susirašysim vėliau važiuoju pasitreniruoti…. 🙂

 28. Algi ar tu dar nesuvokei, ką reiškia skolintas pavadinimas? Tai tiesus kelias į savo tapatybės sunaikinimą. 🙂 Na bet tiek to, gali vadintis kaip tik nori, tai tavo teisė, kurią mums visiems suteikė VIsagalis Dievas. Gali vadintis nors baltas, nors žalias nors rudas, o aš ir mano vaikai būsime visada Lietuviais, net tada kai baltai ištirps globalizacijos katile 🙂

 29. Šiaip atmetantys Kristaus tikėjimą žmonės, nėra sąžiningi patys prieš save arba yra tiesiog nesugebantys mastyti ir daryti išvadas. Tik pagalvokite, juk žmogaus, kaip ir valstybės, jėga slypi ne jo fizinėse galiose, o Dvasiniame pasirinkime (pvz., dramblys toks didelis ir stiprus, bet mažas ir silpnas žmogelis jį besąlygiškai valdo, nes jis išmintingesnis).

  Visa mūsų taip vadinamos vakarų civilizacijos stiprybė ir suklestėjimo paslaptis buvo ir yra krikščionybė. Paslaptis paprasta, nes Dievo Žodis per Kristų duoda galingą dvasinę jėgą ir išmintį, suteikiančią pranašumą prieš tuos, kas pasitiki tik ,,gamtos dovanomis” ir savo fizinėmis galiomis. Tikri krikščionys niekada nepergyvena dėl materialių dalykų, o istorija rodo, kad valdžia ir jėga būna tik pas tuos, kuriais negalima manipuliuoti, pasitelkiant materialius dalykus.

  Sakydamas Krikščionys, aš nekalbu apie tuos taip vadinamus krikščionis, kuriems nerūpi Kristus ir Dievo Karalystė, kurie niekada nėra skaitę Dievo Žodžio ir kurie yra tik prisiplakę prie šios galingos ir Dievo palaimintos bendruomenės dėl įtakos, turtų ar kitokių materialių dalykų. Kristus tokioms Dievo pseudoieškotojų minioms buvo aiškiai pasakęs: “….’Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties (Jn 6,26)”.

  Tikri krikščionys, jei yra perteklius jų gyvenime, sako – „ačiū tau Viešpatie”. Jei nėra pertekliaus ir yra nepriteklius, taip pat sako – „dėkoju tau Dieve, kad neduodi užmiršti, jog esame tik žmonės”. Jie neinkščia kaip šunys prie būdos ir neprašinėja išmaldų. Jie,net kai yra nepriteklius jų gyvenime, visada randa ką nors, ką galėtų duoti prašančiam, o ne patiems prašinėti.

  Kažkada krikščionių turtuoliai Didžiojoje Britanijoje sakydavo – „prabanga prasčiokams” ir „mes valdome pinigus, bet pinigai mūsų nevaldo.” Dabar viskas pasikeitė.

  Iki šėtoniškos veiklos pradžios (protestantizmo skaldijimosi krikščionybėje įsigalėjimo), jei krikščionys europiečiai vaitodavo, tai tik dėl savo kvailumo ir atsitraukimo nuo Dievo. Dabar jie vaitoja visuomet. Pvz., jei pastoviai ne už ką mokama valstybinė išmalda per maža, jei negali įsigyti didesnio televizoriaus, užsisakyti jaunesnės prostitutės, jei mašina jau dviejų metų senumo arba namas jau kelis metus neatnaujintas ir pan.

  Jie dabar beprotiškai pergyvena dėl savo gerovės ir ateities. Nesuvokdami, kad visos jų prognozės ir įsivaizdavimai apie ateitį tėra iliuzija ir savęs apgaudinėjimas, neturintis nieko bendra su jų gyvenimo ir ateities realybe. Dėl tų iliuzinių ir neapčiuopiamų dalykų, jie dabar gali paminti bet kokias vertybes. Jie lengvai atsisako tokių nevalgomų dalykų kaip garbė, kilnumas, pagarba vyresniam, tautinis identitetas ir visos kitos krikščionių įdiegtos europinės bendruomeninės vertybes. Jie su džiaugsmu iškeičia savo šeimą ir vaikus į tuščia garsą pavadinimu – karjera. Jie vartoja be saiko ir vadovaujasi pasaulietiniu principu „gyventi čia ir dabar”, „imk iš gyvenimo viską”, net nesuprasdami, kad tokiu būdu tampa eiliniais gyvuliais, kurie negali atsispirti „nemokamam” jaukui, gausiai išdėliotam spąstuose.

  Pasižiūrėkite kas darosi dabar, kai krikščioniškų vertybių nepaisoma Lietuvoje. Jei tik kokie maskoliai pagrasina mums užsukti čiaupus, tuoj pat visas bedieviškas pagoniškas praščiokynas besirūpinantis tik ėdalo, gėralo ir poravimosi gausa, pradeda dejuoti ir spiegti „ką dabar darysime?”, „kaip reikės gyventi?”, „mes visi išmirsime”. Tas pats yra ir su naujųjų europonų iš pagrindinio šiandieninės Europos šiukšlyno – Briuselio nuleidžiamomis abejotinos vertės direktyvomis. Jos vykdomos dar sparčiau ir nuolankiau nei buvusių ponų iš Maskvos. Ir visa tai dėl paprasčiausios pagoniškos savo iliuzinės materialinės gerovės praradimo baimės.

  Kristus moko savo mokinius: „ ‘Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį pridėti sau ūgio? Ir kam gi rūpinatės drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi Jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.” (Evangelija pagal Matą 6, 25 – 33).

  Tik tikri krikščionys, gyvenantys Kristaus mokymu, gali gyventi laisvai, ramiai ir tikrai turtingai. Jie niekada apgailėtinai nesižemins prieš kitataučius dėl iliuzinių materialių dalykų. Tik tauta, kurios gyvenimo etalonas yra Kristus ir Jo mokymas, valdo save ir savo aplinką, o pagonys visuomet besąlygiškai pasiduoda svetimų valdymui ir ne dėl to, kad tam būtų koks realus pagrindas, o tik dėl pasaulietinės iliuzijos įvarytos baimės.

 30. tikras lietuvis:

  Visi tie, kurie per prievartą kiša visuomenei tikėjimus, yra tie patys pederastai, tik kitos pakraipos.
  Bet irgi gydintini.
  Kai nauja partija paims valdžią, reikės visus juos nugrūsti į priklausomybių centrus – užteks čia nuodyti lietuvių liaudį.
  LIETUVA – TIK LIETUVIAMS!
  T.y. komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariams, o ne jai kenkiantiems visokiais būdais.

 31. Sakai gydyti 🙂

  Daugelis Dievo priešų vadina Krikščionis dvasiniais ligoniais, sunkiai ir nepagydomai sergančiais. Jie teisūs :)Tikėjimas Viešpačiu Jėzumi Kristumi yra kaip užkrečiama liga, žmonės ją perduoda vienas kitam betarpišku bendravimu ir kai žmogus suserga Viešpačiu, joks šio pasaulio gydytojas jo nebesugeba išgydyti. Kuo daugiau sergančių Viešpatyje, tuo mažiau sveikų tarnų nuolat siekiančių karjeros, pasisekimo, pinigų ir netikros laimės pas šio pasaulio idijotizme. Todėl jis jau daugelį amžių, intensyviai, visokiais būdais stengiasi, kad sergančiųjų Viešpatyje būtų kuo mažiau.

  Visi iki šiol naudoti Kristaus žmonių gydymo metodai nedavė norimo rezultato. Visos šoko terapijos, nuodai ir žudymai tik dar labiau sustiprindavo Kristaus bažnyčia ir jos jėgą. Todėl reikėjo sugalvoti kitą, labiau rafinuotą ir užtikrintesnį metodą, kuris leistu išmirti tiems kas jau yra susirgęs (tikrosios bažnyčios nariams), ir užtikrintai apsaugotų nuo Viešpaties ligos naujus žmones, kuriuos besąlygiškai būtų galima naudoti savo juodiems tikslams ir darbui.

  Vieno pasaulyje labai išmintingo ir mokyto teologijos profesoriaus, Martino Liuterio rankomis ir pastangomis buvo sukurtas Dievo Žodžio palengvintas variantas (skiepas). Kuriuo buvo pradėti dvasiškai skiepyti žmonės ir tautos. Su laiku teologijos profesorių daugėjo, todėl tie skiepai vis tobulėjo, įvairėjo ir dabar jų yra nebesuskaitoma daugybė.

  Kaip tas skiepas veikia:

  Žmonės per įvairius mokymus naujose bažnyčiose, gavę Viešpaties mokymo surogatą (šėtonišką skiepą) lyg ir suserga Kristaus liga, bet labai greitai įgauna imunitetą tikrai Viešpaties ligai, esančiai nuolatinėje atgailoje ir sudužusioje širdyje (nes tik šalia tokių žmonių yra Viešpats Ps 34,18 ). Šis skiepas sukuria jiems dvasinį kietasprandį užsikietinimą nepelnytame teisume ir amžino išgelbėjimo iliuziją. Tokie įskiepytieji tampa išdidūs ir teisuoliški, todėl nepateisinami (Lk 18,9-14) , ir kas baisiausia, kad jų naujai atgailai nebeįmanoma pakviesti (nors kas neįmanoma žmogui, visada yra įmanoma Dievui).

  Kristaus Auka ir Ja teikiamas išgelbėjimas, tai didžiausia Dievo dovana duota puolusiai žmonijai. Šią Dovaną gali priimti kiekvienas žmogus, nėra skirtumo. Raštas juk sako: ‘Kiekvienas, kuris Jį tiki, nebus sugėdintas’. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats Viešpats visiems, turtingas kiekvienam, kuris Jo šaukiasi, juk ‘kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas’. (Rom 10,11-13)
  Visada verta prisiminti ( IR ĮSIDĖMĖTI ) , kad išgelbėtas bus tik tas kas šaukiasi Viešpaties. Sąvoka „šaukiasi“ tai tęstinis nuolat vykstantis veiksmas, o ne vienkartinis šūktelėjimas (kaip moko šėtoniško skiepo skleidėjai), būtent todėl Kristus ir perspėjo „Nuolat budėkite“, kad netektų kęsti kartu su veidmainiais (Mt 24,51).

  Jėzus Kristus mums labai aiškiai pasakė, kad paskutiniais laikais, atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. (Mt 24,11-13) Apaštalas Paulius, Šv. Dvasios skatinamas antrino Viešpačiui „Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms (2 Tim 4,3).
  Būkite budrūs, nes šėtono skiepo skleidėjai ateina avių kailyje, viduje būdami plėšrūs vilkai, jie turi dievotumo išvaizdą bet Jo jėgos atsisakę. Prisiminkite, kad Kristaus jėga tobulai pasireiškia silpnume (2 Kor 2,9). Todėl stiprūs dvasia, trykštantys išoriniu teisumu, maloningumu, tariamu nusižeminimu ir nenuodėmingumu, gali slėpti po ta kauke žvėrišką vidų.

  Ir pabaigai. Kad ir kokia atrodytų nepatraukli, susitepusi skandalais ir netobula senoji Katalikų bažnyčia, bet jos sudėtinga ir per tūkstantmečius Šv. Dvasios išugdyta struktūra yra arčiausiai Dievo. Ji labiausiai apsaugota nuo klaidžiamokslių ir šios bažnyčios mokymas atspindi visa žmogui įmanoma suvokti Dievo Esybės ir Kristaus kelio pilnatvę.

  Todėl renkantis skverną į kurį įsikibti, verčiau įsikabinti į katalikų bažnyčios skverną siekiant papulti į naująją Jeruzalę.

  Tegu Kristaus malonė visada būna su jumis.

  p. s. Visi atsakymai Jezuje Kristuje, tik Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti, ar braidžioti pasaulio idijotizme ir pastoviuose rūpesčiuose ar pasirinkti Dievo duota Kelią ir gauti palaiminimą gyvenime įtikėjus Jėzaus vardą.

  Šv. Rašte duota neginčijama tiesa:

  Mok 2, 26 Žmogui, kuris Jam patinka, Jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui.

 32. Senis Šaltis:

  Kas tokie BALTAI?: aš tamsta pagyriau už pradžioje protingai išreikštus žodžius. Dabar jau darosi nebelinksma. Jei aš norėsiu paskaityti bibliją tai paskaitysiu, bet čia savo istorijos galėtumėte tiek ir nebrukti. Čia ne bažnyčia ir ne pamokslų laikas. Nustelbėte net ale tikro lietuvio rašliavas.

  • tikras lietuvis:

   Nenusišnekėk, vaikėze.
   Kuo tau kliūva tikri lietuviai?
   Gal tu esi rusofilas, lenkomanas ar žydas koks nors? 🙂

   • Senis Šaltis:

    gal nepradedam čia mėtytis vaikėzais pienburniais ir kitais žodžiais. laikas būtų ir sustoti žmogau. pats laikas pasimelsti į matricą. arba į serverius.
    o biblistui, tai gal gyvenat emigracijoj ir ten kelkite lietuvius ir jų dvasią. tegu turi tokias sąlygas, kaip lenkai pas mus. tai bent bus šioks toks pasiekimas. Su raide sutrumpėjo ir atmintis, taigi ta raidė nėra jau toks išganymas. kažin jei jėzus tikrasis dievas gimė prieš porą tūkstančių metų, tai iki to dievas per visą amžinybę nesugebėjo turėti kito vaiko? kažkokia keista jo, kaip visagalio potencija. tiek amžių, tiek laiko, o jis tik vieną sūnų… demografinė padėtis neblogėja, jei daugiau nei du vaikai gimsta. tai gal tamstos dievas su savo vienu sūneliu baigė savo viešpatavimą?

    • Gal ir baigė 🙂 O gal ir ne? Nei vienas to nežinom tiktai tikim. Tu tiki, kad Dievo nėra, o aš tikiu, kad yra 🙂 Tavo tikėjimas paremtas žmonių autoritetu (nes, kad Dievo nėra tu sižinojai iš žmonių, mokyklose, žiniasklaidoje ir pan. pats to niekada ne būtum sugalvojęs) o mano tikėjimas paremtas asmeniniu patyrimu – gyvenant tikėjime ir gaunant palaimą po palaimos iš Visagalio 🙂

     Laimi tas, kas mąsto ilgesnėmis kategorijomis, o jei Dievas Amžinas, tai Jam laiko sąvokos “per tiek laiko…” negalioja 🙂

    • tikras lietuvis:

     Nepatinka tiesa?
     O kitus užkabinėti patinka?
     Tada turi patikti ir atsaką gauti.

  • Na tuomet paskaityk 🙂 Tik nepamiršk prieš skaitydamas Bibliją Dievo perspėjimo: Raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę. Jei skaitysi Bibliją be tikėjimo, raidės tave nužudys, o jei ateisi prie Šv.Rašto prieš tai kreipęsis į Jėzų Kristų paprasta (bet pagarbiai tariama) malda: – Jėzau Kristau, Visatos Dvievo Sūnau, atverk mano protą Raštams suprasti. ” Tuomet Biblija tau atsivers taip, kad liksi visam gyvenimui sukrėstas.

 33. che:

  Nuotaika pakilo visai savaitei 😀 Nors is zmoniu kurie turi protiniu atsilikimu juoktis negrazu …

 34. che:

  O jezui kristui nekliuna , kad jo sventes visos sutampa su pagoniu? ir baznycios ispuostos pagoniskais zenklais?

  • Ne nekliūna 🙂 Juk tai ženklas pagonims, jų pagoniškos sitemos, šventyklos ir ant jų pagoniškų stabų yra visur uždėti Jėzaus ženklai 🙂 Gal nors maža dalis vergaujančiųjų stabams susimastys ir pradės pasitikėti Gyvuoju Dievu 🙂

   • Kestutis:

    Ar nepastebėjot, kad krikščionys patys didžiausi stabmeldžiai, kraugeriai ir kanibalai …. “šventųjų” skaičius N, garbina kančią (mūka), vargšą nukankintą žmogelį, geria jo kraują, ir valgo jo kūną. Kad ir netiesiogiai, tai krikščionys programuoja agresijai. Dar prie viso to ir vargšo Jėzaus mokymo nesilaiko. Priminsiu, kad iki 358 metų krikščionys laikėsi Kristaus mokymo ir rėmėsi reinkarnacijos įdėja, vyskupų konferenciją ją atmetė. Ar žinote, kad apart 4 kanonizuotų evangelijų yra dar bent 77 nekanonizuotas? Kiek jūs jų skaitėtę? Čia šiaip, tarp kitko pasiūlymas praplėsti jums savo krikščionišką išsilavinimą. Gal kils noras pasidomėti kitomis religijomis ar tikėjimais… Nes su tokiais kietakaktiškais argumentais labai primenat šiaurės korėjietį kuriam už Kimerseną nieko nėr šventesnio, nes nieko kito jis nei matė, nei girdėjo. Ir dar. Kam mums lietuviams žydų mitologija? Galite pradėti ir nuo paskutinio klausimo.

    • O tu kai mokykloje fizikos ar matematikos mokaisi, ar tau kyla klausimas kam mums kazkokie mokymai jei juos parase uzsienieciai? 🙂 antra. Kriksionybeje niekada ne buvo reinkalrnacijos idejos 🙂 net nei viena sekta (atkileliai) nepropagavo reinkarnacijos, tai eilinis muilo burbulas. Buvo daug diskusiju del Kristaus asmens ir santykio su Tevu, bet tie kas atskildavo tiesiog isnykdavo (sudziudavo kaip sakeles) 🙂 Ir pagaliau trecia. Be abejo mes kriksiocnis kaip ir visi kiti zmones esame nusidejeliai, bet vienintelis skirtumas atskiriantis mus nuo kitu yra Visagalio Dievo malone ir apsauga 🙂 Mes jos neatmetame todel visada esame laimetojai o bedieviai visada yra luzeriai 🙂

     • Kestutis:

      Na jei fizikas studijuoja fiziką (Dievą), tai jam turėtų būti įdomu, ką tuo klausimu pasakė ir kiti fizikai pvz. Buda, Rama, Krišna, Lao dze… Kaip jūs pavadinsite fiziką kuris žino viską apie viską, o skaitė tik vieną knygą?…

      • Na pav. vienas iškyliausių Vokiečių fizikas-teoretikas, kvantinės mechanikos įkūrėjas Maksas Plankas pasakė:

       „Kur tik mes ne žiūrėtume, koks be būtų mūsų stebėjimo objektas, mes niekur ne randame prieštaravimų tarp religijos ir mokslo. Greičiau mes konstatuojame jų absoliučia harmoniją svarbiausiuose punktuose, ypač gamtotyros srityje. Ir religija ir mokslas galų gale, ieško tiesos ir ateina prie Dievo išpažinimo.

       Čia tik visokie praščiokėliai niekina Dievą, prisikaito wikipedijose nesamonių ir vaidina, kad kažką suvokia 🙂

     • Ramūnas Labanauskas:

      Jums reiktų mažiau tikėti, o daugiau pastudijuoti krikščionybės istoriją. Reinkarnacija krikščionys tikėjo kaip ir daugelis kitų religijų pasekėjų. Jos laikėsi ir Origenas. Galutinai reinakarnacijos idėja buvo pasmerkta Konstantinopolio Susirinkime VI amžiuje. Be to, krikščionys buvo ne tik tie, kurie išpažino švč. Trejybę, bet ir daugelis gnostikų. O jiems reinkarnacijos idėja tikrai nebuvo svetima. Taigi, nepasakokit pasakų.

      • NA visų pirma Konstantinopolio susirinkime VI amžiuje buvo pasmerkti Nestorijaus rastai ir antra karta monofizitu klaidakelis (tikejimas kad Kristus yra ne dviejų esybių Dieviškos ir Žmogiškos, o tik vienos), apie jokias reinkarnacijas nei šiame nei kituose susirinimuose kalbama ne buvo 🙂 O gnostikai, tai tiesiog žmonės nepripažystantys Kristaus Dievu, iki šiol jų pilna, jie prigalvos ką tik nori, kad pateisinti savo bedievystę.

       • Ramūnas Labanauskas:

        Daugybė buvo krikščionių, kurie nelaikė Jėzaus Dievu arba tokiu Dievu, kokiu jūs laikote (tam tikra prasme mes visi esame dievai, bent potencialiai, kaip dieviškosios kibirkštėlės nešiotojai). Taip pat ir daugelis gnostikų buvo krikščionys, nes Jėzų jie laikė pavyzdžiu sau.
        O dėl Konstantinopolio Susirinkimo taip pat labai klystate: 553 m. vykusiame penktajame visuotiniame Bažnyčios Susirinkime Konstantinopolyje tarp kitų “klaidų” buvo pasmerktas ir tikėjimas sielų preegzistencija, kurią propagavo Origenas ir jo gausūs pasekėjai. Sielų preegzistencija automatiškai suponuoja tikėjimą reinkarnacija. Oficialioji, tradicinė Bažnyčia moko, kad sielą Dievas sukuria vyro ir moters sueities akto metu (arba tiksliau sielos sukūrimas yra sąlygotas sueities akto – jo metu sukuriamas ir kūnas ir siela), o ne egzistuoja per amžius. Savaime suprantama jei siela egzistuoja dar prieš kūno sukūrimą, vadinasi ta iki kūno sukūrimo egzistavusi siela turi įsikūnyti tame kūne (o po jo mirties kitame kūne). Taigi, tradicinė Bažnyčia labai gerai suprato, ką iš tiesų reiškia Origeno idėjos ir neatsitiktinai jas pasmerkė. Taip kad komentatoriau “Kas tie baltai”, patarčiau jums geriau pastudijuoti Bažnyčios istoriją ir teologiją ir neklaidinti žmonių.

 35. G.P.:

  Gerieji žmonės, kiek tos mūsų Lietuvėlės beliko? Tai dabar dar imkim ir pasidraskykim irgi pasiginčykim, kuris čia Dievas tikresnis ar labiau lietuviškas. Tik to mums, lietuviai, dar ir betrūko: susipriešinimo tikybų klausimu…
  APSIRAMINKITE ir gyvenkite kiekvienas pagal savo sąžinę!

 36. Algis:

  Žių tikras bažnyčios fanatikas, žmogau jeigu tu kapojiesi vadinas tavyje nėr darnos ir ramybes taip kaip pas romius romuviečius, išeik i gamta pajusk kokia jinuostabi, pajusk kiekvienos stichijos energija ir harmonija, nes biblija tai tik raidžių sausas kratinys kurio aklai įsikirtęs laikaisi ir jeigu tau naptinka mūsiškas tik-ėjimas tai ir nerašinėk nesantaikos ir nedarnos sėjėjau nes bažnyčios tikslas ir yra skaldyk ir valdyk ir į buka tikėjima kuom daugiau žmonių atvesti, kad bažnytinikai galėtų lobti, Dievui ir dievams nereikalingi žmonių rankomis sukurti stabai pasižiųrėki kiek jų yr bažnyčioj, jau jeigu taip skaitai bibliją tai joje yr parašyta patsituosiu savais žodžiais tai va būtų taip ” Nedirbsit drožinio ir netapysit netapysit paveikslų Dievui nesimelsit tamaks yra danguje povandeniu ir ant žemės nes esu labai pavydus Dievas tik mane viena tegarbinsite ir taip toliau ir panasiai” tai pirmiausia žmogus turi pasistatyti šventovę savo sirdyje, kad nesetų nedarnos aplink save… Mes romuviečiai pakankamai esame diplomatiski ir taikūs žmonės, bet tik jeigu pamatome, kad bando kažka mūsų tautos adresu bloga padaryti gauna tada pylos kaip reikiant… 🙂

  • Matai mielas Alguti 🙂 As jau seniai nedalyvavau diskusijose ir daznai (del laiko pertekliaus, kadangi Dievas laimina ir man nereikia diena nakti vergauti) man tiesiog buna idomu kokie yra zmoniu argumentai. Girdejai toki posaki “tas zmogus neturi zodzio”. Tai reiksia, kad jis nesugeba nieko pasakyti ir apginti savo pozicija. Nei pagonis nei ateistai niekada ne gyne Lietuvos, jei jiems pametedavo skalsenes duonos gabala, ar daugiau pinigeliu, siek tiek prasciokiskos garbes ir jie iskarto pradedavo tarnauti tam kas maitina 🙂 Tai naturalu, toks yra gyvuliskas instinktas. Pav. Musu istoriku pavyzdys Bumblauskas Nikzentaitis ir t.t.

   Mes krikscionis niekam isskyrus Jezu Kristu ne tarnaujam, todel mes galime rupintis savo seimos ir savo tautos reikalais nekreipiant demesio i visokias, pagonis kaip asiliukus nuvedancias, morkas ant siulelio 🙂

   • Savijuosis:

    na jau tamstai, pabėgusiam iš Lietuvos dėl ,,skalsenes duonos gabalo, ar daugiau pinigeliu” kaip dar liežuvis vartosi tuo š. teplioti kitus ?

    Šiaip , šitą veikėją senai reikėjo išfiltruoti iš tinklapio. Gal tai įmanoma? Gi sujaukia bet kokią diskusiją šitas maniakas . Ir visur jo pezalo pilna .

    • Mano duona visur vienoda 🙂 O dabartine pagonių valdoma (tiksliau uzsienieciu valdoma per aklus pagonis) Lietuva nebeilgai dar temps. Žmonės yra pagrindinis bet kokios valstybės turtas, o supagonėję “intelektualai” labiau pasiryžę ginti varnalėšas ir usnis, o žmogus jiems ne vertybė 🙂 Tik krikščioniškoje šalyje vertybė yra žmogus, pagoniškose vertybė yra BVP, Gamtos Apsauga, Nomenklatūrinės sistemos ir pan. abstraktybės kurias labai lengva ginti ir kurios eliminuoja žmogų kaip asmenybę 🙂

     Galite mane filtruoti, trinti ar pan. manęs tai nelabai jaudina 🙂 Tiesos žodis visada sukelia alergiją melagiams ir tuštybėje gyvenantiems 🙂

 37. Vilmantas Rutkauskas:

  Svetimtautė krikščionybė – svetimkūnis Lietuvai, kuris savo priedermėje – parazituojant tarpti.

  Be paliovos cituodama žydraščius (o tam jie ir tebecituojami), krikščionybė Lietuvoje įkūrė nusidėjėlių avelių baimių žydganyklą, ir jų baimių dėka susikrovė pasakiškus turtus.
  Tačiau, kas klastingiausia – žyd.ofisai įsivardino ne okupaciniu, o valstybės saugojamu ir globojamu žyd.kultūros paveldu !

 38. Algis:

  Mane krikštijo kaip ir dauguma vaikų, nes taip darė jų tėvų tėvai ir proseniai, bet atėjo laikas man tada buvo 12 metų ir ėjau prie pirmos komunijos tai buvo senelių noras ne mano samoningas apsisprendimas kunigas išėjo į bažnyčios kiemą ir pamatė mane su mama jis paklausė ar buvau išpažinties, kai jis paklausė mano viduje tuo momentu prabudo savarankiškas samonigumas aš aišku sumelavau,kad nekiltų bereikalingas konfliktas pasakiau, kad buvau, bet netame esmė esmė tamekad kai buvo nušvitimas tarsi pasigirdo balsas “kodėl turi paklusti prievartai” aisku aš priėjau pirmos kumunijos, bet po jos aš patraukiau savo tik-ėjimo keliu praėjo maždaug apie ąį metelių labai mėgau ir tebemėgstu rytų filosofija nes ją galima taikyti praktiškai, taip pat ji labai artima gamtos ir visatos dėsniams, bet atėjo laikas kai aš suradau mūsų protėvių užėlusius takus nevisai jie buvo užėlę nes jau prabudusios ir kaikurios nušvitusios gilės praėja jais buvo ir aukurai netokie jau apsamaniją nes jau juos buvo gaivintojai užkūrę…. bažnyčia krikštydama kūdikius uždeda anspaudą, kad žmogutis netaptų samoningas, bet manyje tuo metu bundanti Švento Ąžuolyno gilės daigas tą anspaudą sulaužė ir tada tapau laisvas…. asturiu tam tikru gebėjimų jausti tam tikras vibracijas tai kai mano žmonos sesers mergaitę krikštijo, ji taip suklykė, tam prieštaraudama mane persmelkė tokia vibraciją tos mergaitės sielos, kad jinai prašė to nedaryti, bet gi suaugusieji to nesupranta, reikia daryti taip kaip senoliai ir tėvai darė, bet savo laisvo samonigumo neturi, tuo metu man tokia energija sukilo, kad aš ją bučiau tikrai išnešiąs bet susitvardžiau, nes tuo nieko nebūčiau pakeitęs, bet tikiuosiu, kad pakeitęs busiu kitokiu budu, kaisvečiai užrašinėjo mergaitei i knygą palinkėjimus aš taip pat įrašiau ištrauka būtų ” nepamiršk ko atėjai į šį gyvenimą” ….

 39. Algis:

  Oi žmogau tik ir rūpinatės savom seimom, bet nevalstybe ir jos paveldu pasakyki ben kuri bažnyčia yra ka nors iš mūsų paveldo išsaugojusi išskyrus savo turtą, Romuviečiai saugo nuo dvasinio iki materialaus musų tautos paveldą, obažnyčia rūpinasi tik savo geru ir dar pyksta, kad žmonės permažai aukoja… 🙂 Kaip kulvietis rašė bažnyčia turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai….:)

 40. Dabartiniai pagonys ir neoateistai nuostabiai saugo mūsų paveldą 🙂 greitai dėl tų saugotojų gausos nebeliks žmonių valstybėje.

  Šiap dabar nebe madinga kritikuoti „žaliųjų“ ideologija. Bet manau normaliai mastantiems žmonėms akivaizdu, kad jie visiems nurodinėja kaip gyventi, ką daryti, ką valgyti, kaip gydytis, ką sodinti ir pan. Šios ideologijos fanatikų kalbose nuolat girdime, kad žmogus tai didžiausias jų stabo – gamtos, priešas. Todėl žmonių populiacija turi būti sumažinta (nesakant kaip), o išgyvenusieji žaliųjų valdymą, turi būti sukišti į tvartų tipo betonines dėžes, nustatant jiems galvijų priežiūros taisykles, asmeninius numerius, o netolimoje ateityje visus kaip karves sučipuoti, kad kontrolė būtų nepriekaištinga.

  Komunizma stačiusio sojūzo sisteminiai sraigteliai labai tinkami naujojo (žaliojo) komunizmo statybai. Naujajame E. sojūze, jau dabar pinigai tampa tik įsivaizduojamu dalyku. Tai tik elektroniniai virtualūs vienetai, leidžiantys kontroliuojamiems maitintis ir gauti atitinkamą dalį gerybių. Kuo jums ne senų šūkių „Pirmyn į šviesią komunizmo ateitį. Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius“ įgyvendinimas realybėje, europiniu mastu. Markso paskelbta pasaulinė revoliucija vykdoma „žingsnis po žingsnio“ principu, bet dabar nebe su raudona, o su žalia vėliava. Tai reali, žvėriška diktatūra, būtent todėl mūsų, sovietmečiu išdresiruota obrazovanščina, didelėmis veršio akimis klapsėdama, pasirašys viską, kad įtikti vyraujančiai ir jai artimai ideologijai.

  Naujai ideologijai reikia suardyti šeimas (kaip atgyveną ir jų ideologijos neįveikiamą bastioną), intelektualai pasirašinėja peticijas dėl „būtinybės stabdyti smurtą šeimose“, atveriant kelią nomenklatūrai ir teisėsaugai kištis į šeimą net neesant jokių prašymų. Nauja ideologija numato, kad sojūzo pakraščių smulkmė turi būti stambinama ir Lietuvą reikia prijungti prie lenkijos. Intelektualai nedelsiant spingdami pradeda rėkauti dėl žmogaus teisių rašyti pavardes pagal lenkijos gramatikos taisykles. Žingsnis po žingsnio darydami Lietuvą, lenkijos provincija.

  Prisidengiant gamtinio paveldo saugojimu, neleisti žmonėms gyventi laisvai savo žemėje, statytis namus sau ir savo vaikams, tai yra vienas iš šios senos, bet naujai nudažytos ideologijos uždavinys. Jų tikslas, galvijais paverstus žmones, sukišti į sovdepinio tipo betoninius „perkunkiemius“, nes tik taip juos įmanoma totaliai sukontroliuoti.

  🙂 O tie kas palaiko tokią įdeologiją (nesąmoningai) tiesiog įtvirtina piniguočių monopolijas. Akli kvailiai, naikinantys savo valstybę ir atstovaujantys svetimas idejas 🙂

 41. Algis:

  tai va kai prieš tuoktuves reikėjo bažnytines pamokėlias lankyti taip vadinama mokytoja davė taip vadinamą ” gerą” patarimą kaip vaikus auklėti gazdinant Dievu, tai va jums ir atsakymas bažnyčia nuo senų laikų žmonėms diegė ir diegia baimes todėl musų tauta tikriau jos dalis bijo kažką keisti ir kitaip mastyti kai per šitiek šimpmečių yra įkalta, bijok to bijok ano nes kitaip bus blogai ir net nemėgink galvot ar daryti kitaip, nes už tave jau nuspresta, taip žmonės užmigdyti baimės kuri sukurta tarsi gražus ir saldus sapnas, tik nubudusieji kitaip elgiasi ir masto, o miegantieji niekaip nesupranto ko jie nori nubudusieji, nes miegantieji kaip ir užutekio žmonės jiems gerai jie visko turi šilta maisto yra, o ko dar reikia tokie žmonės kaip ir nejudantis vanduo pradeda dvokti, nes jie bijo keistis, bojo ir tingi dirbti su savo vidumi nes už juos viską padaro bažnyčia tai tinginių religija, čia tas pats kas sielą parduoti blogio dvasiai, kad jinai darytų už tave visus darbus, otau nė piršto nereikia del savo vidaus pajudinti….)

  • Taip ir bus brolau Algi 🙂 Tu iki tol nesuvoksi ką reiškia bažnyčios ritualai ir išorinė kvailystė (galinga siena nuo svetimųjų), kol neateisi pas Gyvajį Dievą – Jėzų Kristų asmeniškai. Iki tol tu būsi tiesiog ritualinis pagonis, kuris žiūri ir nemato, klauso ir negirdi 🙂

 42. Algis:

  Tamsta nemaišykit romuviečių su žaliųjų judėjimu tai visai skirtinos instancijos, o mūsų valstybęs tvirtybę ir sugriovė krikščionybė išprievartavo tiek dvasiškai tiek fiziskai ir pabandykite tai paneigti, kas nepakluso buvo iškarti paklese ištisom šeimom, kad būtų pamoka kitiems ,kad bijotų mūsų tauta, dabar stebisi kodėl niekas neina nestreikuoja niekaip kitaip nesipriesina politikams tai va pradinė priežastis tau, kad bažnyčia tai ir padarė tavo religija kitaip tarent kuria jūs puoselėjate auginate dilgėlę savam gėlių darželyje, nors galvojate, kad tai ramunėlė, o kai ji jums įdilgina galvojate, kad tai toks turi buti kančios tipo atpildas už tai, kad ja rūpinatės…. 🙂

  • O ka, gal būtų geriau jei dabar valstybėje prasidėtu revoliucija? 🙂 Revoliucijas daro idealistai o jų vaisiais naudojasi niekšai. Būtent todėl aš ir išvažiavau, o dėl mūsų valstybės ir tautos kovoju maldose. Tai daug veiksmingiau.

   Be je, dėl bažnyčios valdymo. Šventoji inkvizicija demonizuota būtent bedievių paskutiniais amžiais. Realybėje inkvizicijos tyrimai vykdavo kartais ne vieną dešimtmetį. Kaip buvo pav. Galilėjaus atveju. Pirmą kartą nusidėjėliui leisdavo atgailauti ir tik užkietiejusių banditų atžvilgiu imdavosi prievartos. Jų veikla skyrėsi nuo šiuolaikinio humanizmo ir visokių sveiko gyvenimo būdo propaguotojų ir įtvirtintojų, tokių kaip Robespjeras. Būtent šis “teisuolis” “sveikuolis” gyvenęs kažkokio namo priestate viename kambariuke (išorinis teisuoliškumas, tamsuolių autoritetas) yra pasakęs: “Aš nuskandinsiu pusę prancūzijos kraujyje, tam, kad kita pusė gyventų laimingai.” Jo įsakymų žmones žudydavo amalgamos principu (jei pagaudavo vieną “kaltą” žudydavo visus kas buvo šalia jo. Būtent šių revoliucionierių buvo sugalvotos tokios egzekucijos, kuomet į upės vidurį statydavo baržą perpildytą “revliucijos priešininkų” ir patrankomis sušaudydavo ją. Bedieviai keldami banyčios tariamų “žvėriškumų” vėliavą, patys naikino ir naikina milijonus žmonių, kad “kiti būtų laimingi”, vardan žmogaus :). Na tokia realybė.

   • Ramūnas Labanauskas:

    Ar nepalvojot, kad Prancūzijos revoliucija ir kilo todėl, kad Bažnyčia šimtmečius laikė Europos tautas ideologinėje prievartoje? Kaip sakoma: ką pasėjote, tą ir pjovėte. Šimtmečius tradicinė katalikybė taikė baisiausią prievartą savo ideologinių priešininkų atžvilgiu. O paskui atėjo metas kai teko tą patį patirti ant savo pačių kailio.

 43. Algis:

  Žmogau kaip gali būti žmogus gyvas jis gi nedievas Kristus jis žmogus ir jūs valgote jo nukankintą kūną, gerete jo kraują kaip tikri hanibalai, o jūs esate ritualiniai stabeldžiai nors pasakyta, kad nieko negarbinsite kas sukurta žmogaus rankomis, tikriasiai skaitote iskarpyta bibliją , kad nereiktų daug mastyti, bažnyčia turi tokių egzepliorių, kad žmogui būtų paprasčiau ir nekiltu samoningų klausimų į kuriuos bažnytinkams neparanku atsakinėti… 🙂

  • Tame tai ir esmė Algi, Jo kapas tuščias. Jis prisikėlęs ir dabar pas Tėvą ruošia savo žmonėms vietą. Jis ateis visų gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 🙂 Mes turime visuotinį bendravimą su Juo per Šv.Dvasia. Kuri veikia mumyse ir leidžia atskirti savus nuo svetimų. Būtent todėl nekenčia pasaulis krikščionių, nes mes surandame vienas kitą ir šalinamės tų kurie nepriklauso Dievui 🙂

   Būtent Jo laukdami mes valgome Jo kūną ir geriame Jo kraują, nes esame Jo kūnas ir Jo kraujas. Jį prisimindami ir savo vaikus to mokydami.

 44. Algis:

  kaip galima vadindi pavadinta viena iš taip vadinamų šventųjų tokį Dominyką kuris buvo vyr. inkvizitorius ir jo ordinas turejo didelį tinkla agentu nevienoje valstybėje, kaip jie išnaikino Prancūzijoje katarus tikriausiai teko apei tokius girdėti jie taip pat buvo krikščionys tik nepavaldūs vatikanui nes jie šią religiją suprato kitaip, viena moteris buvo katarų tarpinikė ir labai ligota ir neregė kaip ją apgavo to Dominyko agentai, kai gavo reikalingą informaciją ją su visa lova isnesė į kiemą ir gyva sudegino va kokie kruvinieji bažnyčios šventieji yr ir daugiau tokių kruvinūjų šventūjų tikėk ir miegok kaip tam filme “Matrica”, tik kai atsibusi, žių, kad nebūtų per vėlu…:)

 45. Ramūnas Labanauskas:

  Komentatoriui “Kas tokie baltai”: ar teko girdėti apie Jėzaus lankymąsi Tibete, jo kapą Kašmyre?

  • Aš daug Ramūnai visokių pasakų girdėjau 🙂 Ir dar daugiau jų skaičiau. Kai bedieviai nesugeba Kristaus mokymo įveikti neigdami, tuomet jie pradeda Kristų diskredituoti 🙂 Tai normali taktika. Pagonys labai greitai papuola į tokias negudrias psichologines pinkles, mes Kristaus mokiniais turėdami Dievo dvasia, labai greitai atskiriame melą nuo tiesos 🙂

   Neseniai (prieš porą metų) pas mene buvo apsilankę saugumiečių “krikščionys”, rado priėjimą per mano senus draugus. Tokie super išsilavinę teologijos specai, ir grupė pas juos sudaryta kaip ir krikščionių, siūlėsi padėti organizuoti bažnyčia ir pan. bet yra vienas bet 🙂 Dievas mums duoda akis, kad matytume. Porą valandų bendravimo ir jie išsidavė. Tikro Kristaus mokinio neįmanoma pastatyti savo tikslų įgyvendinimui, nei pinigais, nei garbe nei melu 🙂

 46. Kristus perspėjo: „Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto’. (Mt 12,30). Tai nėra grasinimas, tai fakto konstatavimas, panašiai kaip pav. perspėti žmogų stovinti ant bedugnes krašto, kad jeigu neliksi su manimi čia, o žengsi i bedugne žūsi. Aišku kvailys pasakys “mokys mane čia kiekvienas, aš turiu savo unikalų kelią juo ir žengiu. Nusispjaus i perspėjimą ir žengęs “savo unikaliu keliu” i bedugne neabejotinai žus.

  Manykite kaip norite, bet Biblija ir istorija mus moko, kad jei žmogus atmeta Dievą, jis pats pasirenka savo kelia ir tada nėra ko kaltinti kitus dėl savo nesėkmių, kritimų ir žlugimų.

  Kuo baigėsi mūsų valstybei Viešpaties palaimos atmetimas, mes matome puikiai. Vietoj to, kad būtume galingi, turtingi ir sėkmingi su Dievo malone, mes išbarstėme beveik viską ką turėjome ir toliau spėriai žengiam “savo unikaliu keliu” pastoviai papuldami į svetimų tautų priklausomybę ir priespaudą.
  Ačiū Dievui, kad Jis neatstumia amžiams ir mūsų nuodėmės negali panaikinti Jo ištikimybės. Jei mūsų tauta pagaliau atmes tuštybes ir kvailystes kuriose kapanojasi ir visa širdimi gręšis į Jėzų Kristų, tuomet viskas labai greitai pasikeis. Biblija mus moko, kad: Viešpats numarina ir atgaivina, nuveda į mirusiųjų buveinę ir vėl išlaisvina. Viešpats padaro beturtį ir turtingą. Jis pažemina ir išaukština. Jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sąšlavų duobės iškelia vargšą; juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. Viešpačiui priklauso žemės pamatai, ant jų Jis pastatė pasaulį. Savo šventųjų kojas Jis palaikys, o nedorėliai nutils tamsoje. Nė vienas nelaimės savo jėga. (1 Sam 2,6-29

 47. Algis:

  matosi esate užkietėjas fanatikas tai jau galite ruoštis nes rugsėjo menesio pabaigioja, o tai maždaug turėtų būti 26-27-27 dienomis saules nepertraukiamas užtemimas nes planeta Nibiru ją užstos ir prasidės tada kataklizmai, o kaip bus patys pamatysimar tai demagogija ar ne…
  jūs valgote ir gerete žydo krauja ir mėsą kaip skonis neteko laimiai paragauti, tai ką bažnyčia skelbe tai dar nėra tiesa, jeigu būtų sąžiniga bažnyčia tai paskelbtų ką saugoja savojoj bibliotekoij, bet ne slepia, kad nebūtų atsklaista tiesa, nes jeigu ji būtų atskleista tada vatikanui ir visai siai dirbtinai religijai galas ateitų ir taip ateis, nes as pasistengiau tai padaryti su protyvių dvasiomis, su laiku si religija žlugs galutinai, nes žmonės pavargo nuo melo baimės ir prievartos….:) visiems labankt gražių vaizdų sapnų salį ir geros ryt dienos…. 🙂

 48. Esavičiau,
  Ką tu čia veiki šiame internetiniame puslapyje? Gal paklydai? Ar įsijautei į kryžiuočių vaidmenį ir supdamasis ant medinio arkliuko tarškini klaviatūra ir įsivaizduoji atvertinėjantis laukinius pagonis į tikrąjį ir teisingą tikėjimą? 🙂

  • O kodėl gi nepasitarškinti 🙂 Laiko turiu į marias, nei nuo nieko nepriklausau (iš žmonių) Dievas laimina, kodėl gi nepasilinksminti? O gal (Dievas žino) kokį vieną kitą nusidėjelį priversiu susimąstyti, kvailiodamas komentaruose su nemąstančiais 🙂 Juk šitą diskusiją skaitome ne tik tie kas dalyvaujam 🙂 O Danguje dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio didesnė šventė nei dėl 99 teisiųjų. Jei nors vieną brolį iš šimto pavyks išgelbėti nuo pasaulietinės tuštybės, reiškia mano laikas nepraėjo veltui 🙂

   • Iš miškų:

    Tu , kaip knyginė erkutė apsigyvenusi Biblijoj. Grauži ir galvoji, kad visas pasaulis ir yra tik tai , ką kramtai. Apsidairyk ir pamatysi daug kitų lentynų su visokiausiom knygom:-)

    • Turtingiausias pasaulio Karalius Saliamonas Koheleto knygoje mokė savo vaikus: ..”Mano sūnau, įsidėmėk, kad knygų rašymui nebus galo, o daug besigilindamas į jas nuvarginsi kūną. Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą: bijok Dievo ir vykdyk Jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui. Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus – gerus ir blogus.” 🙂

 49. Tau taip pat labanktis Alguti 🙂 O pirmos komunijos priėmimas meluojant tikrai neliks be pasekmių. Tokia realybė 🙂

 50. Algis:

  Manam gyvenime nesėkmės tampa sėkmėmis, nes neskmės net neateina pas mane nes as einu savuoju keliu ir nebijau nieko gyvenime netgi mirties nes ji nėra baisi, sunkiausia yra gyventi, bet tuom pačiu gyventi yra nuostabu, nežinios irgi nebebijau, kartais susidaro man toks įspūdis, kad aš gyvenime nieko nebebijau, netgi ir Dievo nes jis yra mano draugas, nes aš esu kaip ir kiekvienas žmogus dalelė Jo, bet ne Kristaus dirbtinio dievo….

 51. Algis:

  Matau dėl komunijos neįsikaitėte tai nemano pasirinkimas tai mano senelių noras, kaip ir viską gyvenime žmogus turi pats samonigai ir laisva valia pasirnkti kuom ir į ką tikėti, tai nemano ir nemūsų lietuvių tautos religija ar tikėjimas jis yra kaip svetimkūnis, nes ji mums buvo įkalta per kraują ir prievartą… 🙂

  • Vienas toks mano vaikystės draugas savo laiku niekino Kristų viešai, net Aušros Vartų bažnyčioje ant kryžiaus spjovė (taip pat viešai). Gyveno kaip karalius, bet po kelių metų papuolė į kalėjimą ir jame išprotėjo. Kadangi atpildas už nuodėme ne tuojau vykdomas, žmonių širdys pasidavusios daryti piktą.

   Dievas gailestingas, bet Jo gailestingumas turi ribas.

 52. Algis:

  O aš pikta ir nedarau savam gynime niekam pirmai tikriausiai neperskaitėte gerai tas tikejimas ar religija yr geriauisa kuri žmogų priveda prie Dievo 🙂 Aš nebijau gyvenime ir suklysti, osuklydęs pasitaisyti, bet prie krikščionybės tikrai negrįšiu ji man yra šlykšti, nes per ją mūsų tauta ir kartu valstybė tapo silpni ir bailūs, ne tik pas mus krikščionybė sugriovė daug kultūrų, bet ir išnaikino tautas gentis, o dbar geruoliaisdedasi va žiūrėkit mes padedam, bet norėtų ta kraują nusivalyti, bet neiseina norėtų, kad žmonės pamirštų ką jie pridirbę, niekas neliks pamiršta ir užmiršta dabar mūsų planeta yra Persėjo žvaigždyne, o tikriausiai girdėjote apie tokį herojų Persėją, tai pasakysiu trumpai ir aiskiai jis griauna susikurtas žmonių dogmas, tas kas jautėsi nepakaltinmas, kaipo bažnyčia bus teisiama tai jau buvo su pedofilais kunigais, bet ateis laikas kai bus bažnyčiai galas tada bus jos galutinis nuteisimas… 🙂

  • Tamsūs pagonys visada kliudydavo savo valdovams Krikšionims, todėl daugelis neapsikentę tiesiog pradėdavo veikti kitų tautų labui ir kurti jų gerovę, nes saviškiai juos atmesdavo.

   Būtent dėl to, kad stabmeldžiai dominuoja, Lietuva ne tik neteko savo valdų, bet netgi kažkokia Lietuvos provincija, per kelis šimtmečius melo, jau beveik sugebėjo pasisavinti visą Lietuvos istoriją. Biblija mus moko, kad tauta kuri ne tarnaus Dievui pražus. Matomai tik dėl kelių teisiųjų mūsų tautoje, Lietuviams iki šiol yra paliktas bent apgraužtas plotelis buvusios galybės kampe. Čia panašiai kaip iš visų Sodomos ir Gomoros apylinkių miestų, vienintelis Zoras buvo paliktas nesunaikintas tik dėl to, kad į jį nutarė pabėgti ir pasislėpti teisusis Lotas.

   Tik Dievas gali duoti išmintį ir supratimą, tik Jis yra siekiamybė ir visa ko Turėtojas ir Laikytojas. Stabmeldžiai dėl savo aklumo, nesugeba pamatyti elementarių dalykų, todėl pastoviai vergauja kitiems. Dėl savo riboto supratimo, jie garsiai šūkalioja, kad yra per daug išdidūs tapti Dievo vergais, tuo tarpu patys nuolankiai vergauja viršininkams, turčiams, bankams, nusikaltėliams, žmonoms, vyrams arba savo nuosaviems vaikams. Akli prasčiokai net nesuvokia elementarios tiesos, jog sekdamas Dievu, žmogus daugiau niekuo nesekioja; Šlovindamas Dievą, žmogus daugiau nieko nebešlovina ir kas svarbiausia, tapdamas Dievo vergu, žmogus daugiau niekam (aš pabrėžiu NIEKAM) nebevergauja.

 53. Buvęs pagonis:

  Perskaitęs šitą diskusiją aš tik noriu paklausti, nejaugi mūsų romuvos judėjime nėra žmonių sugebančiu argumentuotai diskutuoti? Koks čia tikėjimas kuris nesugeba savęs apginti? Rimtai rytoj einu į bažnyčia išpažinties ir prašysiu tokio stipraus mokymo tokio koks suteiktas komentatoriui “kas yra baltai?”.

  Sekmės visiems
  Jonas

 54. Na ne 8 m. o nuo 2005 metų spjoviau į politiką t.y. 6 🙂 Ir algelė mano pakilo O HO HO 🙂 Kai atsisakiau pasaulietinės kvailystės, nustojau vergauti žmonėms, bet pradėjau melsti Viešpaties išminties. labai greitai supratau kas yra Dievo palaima. Nusipirkau pora sodybu (tiksliau 3) dvi paskiau pardaviau, pora parduotuviu, zemes (net nebeatsimenu kiek) jachta ir visa tai be jokių rūpesčių, problemų, galvos skausmų ir plėšikiškų kreditų 🙂 O ir dabar Anglijoje gyvenu 2 aukštų puikiame name, kartu su nuostabia šeima ir tikrai nebenoriu atgal į pasaulietinę makalynę, rūpesčius ir prakeikimą 🙂

  Biblija moko:
  Žmogui, kuris Jam patinka, Jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. …… 🙂

  • Senis Šaltis:

   Skiedalai. Žmogus, kuris išvardina, kad tiek turi, tikrai neturėtų tiek laiko, kad čia tokias nesąmones pliurpti.

   • Iš miškų:

    Oooo… Štai kokie tamstos turtai…Materialūs …
    Tai va, ko tu čia kažkada labai pergyvenai, kad šuniui nereikia aukso, o tik kaulų:-) Paaiškinai savo gyvenimo silpnybes. Dar ir lietuvių patriotu bandai dėtis išemigravęs dėl stipresnės valiutos. Ekonominis ir dvasinis emigrantas, tamsta. Turbūt jau ir apie Angliją sakai ne “ten Anglijoj”, o “pas mus Anglijoj”:-)
    Buvo pas mus kartą, Lietuvoje, toks Minedas. Nuoširdžiai pats tikėjo, kad jis- muzikantas ir dainininkas. O tamsta esate taip pat Minedas. Dvasinis Minedas. Nesvarbu, kad pats manai, kad esi tikintis. Gali ir kitų pasiklausti:-)

 55. Ramūnas Labanauskas:

  Labai įdomu. Tamstai turtas yra Dievo malonės ženklas. Nesitikėjau to iš krikščioniu save laikančio. Vadinasi tas, kuris turtingesnis, tas arčiau Dievo. “Gerų” draugų tamsta turi. Daug istorijoje buvo tokių “Dievo” “numylėtinių”, ypač žydų tarpe. Tie tai jau tikrai “Dievo” per visus amžius labai mylimi – jie bet kur savo biznelį prasuks. “Pavydžiu” tamstai. Linkiu toliau su savo “Dievo” numylėtais draugeliais žydeliais džiaugtis “Dievo” malone. Sėkmės. Tik žiūrėkit, kad netektų po mirties pasikepinti kartu su savo draugeliais vietoje, kurią jūs – tradiciniai krikščionys – vadinate pragaru.

 56. Algis:

  Tikras išverstaskūris krikščionis, jis net nebelietuvis tik pavadinimas jame likęs, kad lietuvis tokie žmogėnai iš tautos dinksta kaip pirdalas vandenyje kriščionis materialistas, religija jam kaip prekyba, kaip ir visoij bažnyčioj prekyba vyksta religija, tokie žmonės tušti kaip išgerti alaus bokalai, jiems tik jie ir terūpi, ateis laikas tų turtų į kapus nenusineši, buvo pas mus toks atvejis viskotiksliai neatsimenu, bet vienas žmogelis iš principo padarė grabe skylę, o į ją istatė vamzdi, kad numėrėliui galėtų gražinti skolą 😀 čia tikras toks atvejis Suvalkijos krašte buvo kaip juokinga :D, kas mėnesi tas žmogelis po 7 litukus įmezdavęs :D… ateis tau laikas, kai nieko nebeturėsi velnias geriems žmonėms padeda goduolius ir materialistus pražudo, pasiskaityk apie velnią lietuvos mitologijoj…. 🙂

 57. Na va atsikėliau atsigėriau kavos, atsidariau puslapį 🙂 ir kaip ir tikėjausi, visas bedievis praščiokynas pasiuto. Vienitelis dalykas kas bedievius materialistus užkabina tai TURTAS 🙂
  Dar pirmuosiu misionierius prieš tūkstantmetį atėjusius pas pagonis stebindavo, jie galėjo išmokti vietinę kalbą mokyti išminties, bet jei tai darydavo kaip vienuoliai sandaluose ir maišo formos rūbe, pagonis tik tyčiodavosi, 🙂 O kai ateidavo vyskupai apsikarstę auksu, pagonims jie būdavo dievo vietoje, jau jo jie klausydavo ausis ištempę. Nors pagonis vaidina, kad labai dvasingi, bet kiekvienas vienintelio ko siekia, tai gyventi gerai čia ir dabar, todėl amžinai vergauja 🙂
  Ar aš turėčiau gėdytis savo pritekliaus? 🙂 Dabar gyvenu ramiai, užtikrintai, tuomet kai dalyvavau politinėje veikloje budavo atveju, kuomet šeimai pinigų trūkdavo net iki galo mėnesio, tekdavo skolintis, arba vaikus kruopomis maitinti. Net ir būdamas politiku aš vis viena išlikau krikščionimi, nevagiau ir atsisakydavau nešvarių pajamų, vardan gerovės. Bet buvau kvailas, nes galvojau, kad sistemą galima pakeisti iš vidaus. To padaryti neįmanoma, tu nejučiomis tampi toks pat kaip visi ir pradedi pasamoningai teisinti save. Po vienos iš tarptautinių konferencijų kuomet kelios didžiosios europos partijos pažadėjo neblogą finansinę paramą politinei veiklai, susimąsčiau, ką aš galiu atvesti į valdžią. O po vieno partinio posėdžio kuomet valdyboje buvę laaabai mokyti akademikai ir profesoriai pasakė, kad reikia kovoti su bažnyčios įtaka, aš atvirai pasakiau, kad aš tikintis ir tokių kalbų daugiau nebenoriu girdėti (jiems buvo šokas nes niekas nežinojo, kad aš tikintis). Dar po kelių savaičių išėjau iš politinės veiklos, atsisakiau Danu vieno iš parlamento vadovų pasiūlymo savaitę pailsėti su šeima danijoje (viskas apmokėta), uždariau visas savo visuomenines organizacijas ir fondus ir maldoje pasakiau, kad atiduodu savo gyvenimą į Tavo Kristau rankas. Nežinodamas kas bus toliau.

  Nei kiek dėl to nesigailiu. 🙂

  Dar senosios sandoros tautai Izraelitams Dievas yra pasakęs:

  ‘Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir vykdysi bei laikysi visus Jo įsakymus, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, Viešpats, tavo Dievas, išaukštins tave virš visų žemės tautų. Visi šie palaiminimai ateis ir pasivys tave, jei klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso. Palaimintas tu būsi mieste ir palaimintas tu būsi lauke. Palaimintas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo bandų, galvijų ir avių prieauglis. Palaimintos bus tavo klėtys ir atsargos. Palaimintas būsi įeidamas ir palaimintas būsi išeidamas. Viešpats sunaikins tavo priešus, kurie pakils prieš tave, tavo akivaizdoje; jie puls tave vienu keliu, o bėgs nuo tavęs septyniais keliais.
  Viešpats pasiųs savo palaiminimą į tavo sandėlius ir į visus tavo rankų darbus; Jis palaimins tave žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas tau duoda. Jei vykdysi Viešpaties, savo Dievo, įsakymus ir vaikščiosi Jo keliais, Jis patvirtins tave savo šventa tauta, kaip tau pažadėjo. Visos žemės tautos, matydamos, kad tu vadinamas Viešpaties vardu, bijos tavęs. Viešpats suteiks tau apsčiai gėrybių – tavo kūno vaisiaus, galvijų prieauglio ir žemės derliaus – krašte, kurį Viešpats prisiekė tavo tėvams atiduoti. Viešpats atvers tau savo gerąjį lobyną – dangų, kad duotų lietaus tavo žemei reikiamu metu ir laimintų tavo rankų darbą; tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats iš nieko nesiskolinsi. Viešpats padarys tave galva, o ne uodega; visuomet būsi viršuje, o ne apačioje, jei tik klausysi Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, ir juos vykdysi. Nenukrypk nė nuo vieno žodžio, kuriuos šiandien tau skelbiu, nei į kairę, nei į dešinę sekti kitų dievų ir jiems tarnauti. Bet jei neklausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir nesilaikysi bei nevykdysi visų Jo įsakymų ir įstatymų, kuriuos aš tau skelbiu, visi šitie prakeikimai ateis ir pasivys tave. Prakeiktas tu būsi mieste ir prakeiktas tu būsi lauke. Prakeiktos bus tavo klėtys ir atsargos. Prakeiktas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo galvijų ir avių prieauglis. Prakeiktas būsi įeidamas ir prakeiktas būsi išeidamas. Viešpats siųs tau prakeikimą, sumišimą ir nepasisekimą visame, ką darysi, iki tave visai sunaikins dėl tavo piktų darbų, nes apleidai mane. Viešpats siųs tau marą, kol tave nušluos nuo tos žemės, kurios paveldėti eini. Viešpats baus tave drugiu, šalčiu, sausra ir kardu, kurie persekios tave iki pražūsi. Dangus virš tavęs bus varinis ir žemė po tavimi – geležinė. Viešpats vietoje lietaus tavo žemei siųs smilčių audras, kol tave sunaikins. Viešpats leis priešams tave pavergti; vienu keliu išeisi prieš juos, o jiems puolant bėgsi septyniais; tu būsi išblaškytas po visas žemės karalystes. Tavo žmonių lavonai bus maistu padangių paukščiams ir žemės žvėrims, niekas jų nenubaidys. Viešpats baus tave Egipto votimis, šašais ir niežais, kurių negalėsi išgydyti. Viešpats ištiks tave pamišimu, aklumu ir širdies sustingimu. Vidudienį grabaliosi, kaip aklas grabalioja patamsyje, ir tau nesiseks tavo keliuose; tu būsi spaudžiamas ir išnaudojamas visą laiką, ir niekas tavęs neišgelbės.Vesi žmoną, o kitas gulės su ja. Pasistatysi namą, bet jame negyvensi. Užveisi vynuogyną, bet jo vaisių nerinksi. Tavo jautį papjaus tavo akyse, bet tu jo neragausi. Tavo asilą pasigaus tau matant ir tau jo negrąžins. Tavo avis paims priešas ir niekas tau nepadės. Tavo sūnūs ir dukterys bus išvesti į kitas tautas; belaukdamas jų, pražiūrėsi akis ir būsi bejėgis.Tavo žemės derlių ir visus darbo vaisius paims svetimieji, tu pats būsi mušamas ir žiauriai baudžiamas.Tu išprotėsi nuo to, ką matys tavo akys. Be to vargins tave piktos votys ir nepagydomos žaizdos, negalėsi išsigydyti nuo galvos iki kojų. Tave ir tavo karalių Viešpats atiduos tautai, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai; ten tarnausi mediniams ir akmeniniams dievams. Tu tapsi pasibaisėjimu ir priežodžiu tose tautose, į kurias Viešpats tave nuves.Daug sėsi, bet mažai surinksi, nes skėriai viską suės. Užsiveisi vynuogyną ir jį prižiūrėsi, bet vyno negersi ir vynuogių nevalgysi, nes viską kirminai sunaikins. Turėsi alyvmedžių visame krašte, o aliejumi nesitepsi, nes jų vaisiai neprinokę nubyrės. Tau gims sūnų ir dukterų, bet jais nesidžiaugsi, nes jie bus išvesti nelaisvėn. Visus tavo medžius ir žemės vaisius suės skėriai.Tavo žemėje gyvenąs ateivis labai iškils virš tavęs, tu gi labai nusmuksi. Jis tau skolins, bet tu jam neturėsi ko skolinti. Jis bus galva, o tu uodega. Tau ateis šitie prakeikimai, persekios ir pasivys tave, iki būsi sunaikintas, nes neklausei Viešpaties, savo Dievo, ir nevykdei Jo įstatymų bei įsakymų, kuriuos Jis tau davė. Jie bus tau ir tavo palikuonims ženklu ir stebalu per amžius. Netarnavai Viešpačiui, savo Dievui, su džiaugsmu ir linksma širdimi, turėdamas visko, tai tarnausi priešui, kurį Viešpats tau siųs; kęsi badą, troškulį, nepriteklių ir vargą. Jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins. Jis atves tautą iš pačių žemės pakraščių, kuri puls tave kaip erelis; jos kalbos tu nesuprasi. Žiaurią tautą, kuri neaplenks seno nė pagailės jauno. Ji valgys tavo galvijus ir žemės derlių. Ji tau nepaliks kviečių, vyno, aliejaus, jaučių ir avių ir tu būsi sunaikintas. Jie puls tavo miestus ir sugriaus stiprius ir aukštus mūrus, kuriais pasitikėjai. Apguls miestus visame tavo krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau davė. Tu valgysi savo kūno vaisių, savo sūnų ir dukterų, kuriuos Dievas tau duos, kūnus, apsuptyje ir suspaudime, kuriais vargins tave tavo priešas. Net aukštos kilmės ir išlepintas vyras bus negailestingas savo broliui, mylimai žmonai ir savo likusiems vaikams. Jis jiems neduos savo vaikų mėsos, kurią pats valgys, nes nieko kito nebeturės priešo apgultame mieste.Jautri ir išlepinta moteris, nepratusi vaikščioti basa, bus negailestinga savo mylimam vyrui, sūnui ir dukteriai ir neduos jiems to, kas išeina iš jos kojų tarpo gimdant ir ką tik gimusio kūdikio, nes ji pati tai valgys slaptai priešo apgultame mieste. Jei nesilaikysi ir nevykdysi visų šito įstatymo žodžių, kurie surašyti šioje knygoje, ir nebijosi šlovingo ir baisaus vardo – Viešpaties, tavo Dievo, Jis siųs tau ir tavo palikuonims dideles, piktas ir ilgas negalias, be to, Jis užleis ant tavęs visas Egipto ligas, kurių tu bijai, ir jos prikibs prie tavęs.Taip pat ligas ir negalias, kurios neįrašytos šitoje įstatymo knygoje, Viešpats užleis ant tavęs, iki sunaikins tave. Jūsų buvo tiek, kiek dangaus žvaigždžių, bet po to paliks tik mažas skaičius, nes neklausėte Viešpaties, savo Dievo. Kaip Viešpats džiaugėsi darydamas jums gera ir padaugindamas jus, taip džiaugsis jus išblaškydamas ir išvydamas iš žemės, kurios paveldėti einate. Viešpats išsklaidys tave tarp visų tautų nuo vieno žemės krašto iki kito. Ten tarnausite kitiems dievams: medžiui ir akmeniui, kurių nežinojai nei tu, nei tavo tėvai. Tarp svetimų tautų neturėsi poilsio nė vietos kojai ramiai pastatyti, nes Viešpats duos tau baukščią širdį, nusilpusias akis ir kankinančias mintis. Tavo gyvybė bus pavojuje dieną ir naktį, tu nebūsi tikras dėl jos. Rytą lauksi vakaro, o vakare – ryto. Tavo širdis bus įbauginta pergyvenimų, kuriuos patyrei. Viešpats sugrąžins tave laivais į Egiptą, apie kurį sakiau, kad jo niekuomet nebematysi. Ten siūlysitės savo priešams vergais ir vergėmis, bet niekas jūsų nepirks’.

  Gadangi daugelis čia paleistuvaujančių yra katalikai, tai jums visi tie prakeikimai galoja 🙂

  Sėkmės broliai

  • Ramūnas Labanauskas:

   Tokie kaip tu tradiciniai katalikai ir yra didžiausi paleistuviai, veidmainiai ir melagiai. Ačiū Dievui, tokiems kaip tu ateina galas – netrukus kils trečiasis pasaulinis karas ir jūs be mažiausio pasigailėjimo būsite nušluoti nuo Žemės paviršiaus. Dabar jau amžiams. Smagios ugnelės pragare.

   • 🙂 Na mes žinom kas bus, todėl ramiai ir užtikrintai laikiam ir gyvenam be rūpesčių 🙂 O štai bedieviams problema, jie mato kas dedasi, todėl siunta ir nervuojasi, o save visada ramina. Dar apaštalas Petras kalbėjo apie šiuos laikus, kai bedieviai drąsinsis: …. ‘Kur Jo atėjimo pažadas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios’. Mat jiems, to norintiems, yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir ano meto pasaulis žuvo, vandeniu užtvindytas. O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai ir bedievių žmonių žuvimui. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų – kaip viena diena. Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.

    🙂 Viskas kontroliuojama 🙂

    • Ramūnas Labanauskas:

     Taip, patikėk manim, viskas kontroliuojama. Viskas absoliučiai: visos tavo mintys, visi tavo veiksmai. Bet ne tau suvokti nei kas kontroliuoja, nei kaip. Tavo protelis per skystas. Ateis laikas kai už viską bus atsiskaityta. Pakankamai greit ateis. Patikėk manim. Už viską…

     • Nei kiek tuo neabejoju brolau Ramūnai 🙂 Labai greitai 🙂

      Apie juos pranašavo ir septintasis nuo Adomo, Henochas: ‘Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš Jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai’. Jie visada murma, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais; jų lūpos kalba išpūstus žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų.

      🙂 Viskas kontroliuojama Ramūnai 🙂

      • Ramūnas Labanauskas:

       Ruoškis, kad nebūtų pervėlu: išsigelbės tik gyvenantys dvasia, o visi melagiai, veidmainiai, apsimetėliai ir paleistuviai atsidurs ugnyje. Jei nieko daugiau neturėsi – sudegsi be pėdsakų. Perspėju tave. Tu esi stebimas.

       • Ruošiuosi Ramūnai ruošiuosi 🙂

        Be je brolau išsigelbės tik tas, kas seks Jėzumi Kristumi, nėra kito kelio 🙂

        1 Pt 4,18 Ir ‘jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidės bedievis ir nusidėjėlis!’

        Turi tik du kelius Ramūnai, arba parašyk savo labai dvasingų dvasių, kad apgintų tavę nuo rūstybės 🙂 arba atgailauk. 🙂 trečio kelio nėra. Kadangi viešai niekini Jėzų Kristų ir Jo Bažnyčią labai greitai pajausi kas tai yra 🙂 Čia ne grąsinimas, čia tiesiog broliškas perspėjimas.

        Viskas kontroliuojama. 🙂

        • Ramūnas Labanauskas:

         Įsidėmėk viena, žmogau, išsigelbės tik tas, kuris gyvena dvasia, o ne kūnu ir ne raide. Aš tiesiog ramiai tave perspėju. Jei nepasikeisi, tu žinoma nekentėsi amžinai – pragaro kaip amžinos kančių vietos nėra, bet pasikankinti teks labai labai ilgai. Tai kam be reikalo kankintis? Keiskis jau dabar. Patariu tau. Patikėk manim, žinomos visos tavo mintys, žodžiai ir veiksmai. Keiskis kol nevėlu. Atsižadėk raidės.

         • 🙂 Ramūnai pritariu tau, išsigelbėt tik tie kurie gyvens Jėzaus Kristaus Tėvo siūsta Dvasia, o ne raide ir ne kūnu 🙂 Taip elkis ir būsi išgelbėtas

         • O dėl pragaro Ramūnai, 🙂 prisimink kur nuėjo bedievis turtuolis:
          Lk 16,23 Kentėdamas pragare, jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis ėmė šaukti: ‘Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje piršto galą, atvėsintų man liežuvį, nes baisiai kenčiu šioje liepsnoje’. 🙂

          Pragaras Ramūnai toks pat realus kaip ir tavo gyvenimas be Jėzaus Kristaus 🙂

          Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas NETEISIAMAS, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo. O teismo nuosprendis yra toks: šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro bloga, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve.

          sėkmės brolau. 🙂

          • Ramūnas Labanauskas:

           Jeigu nori ką nors įrodyti, remkis visos žmonijos patyrimu, o ne siauru vienos iš jos grupelių požiūriu. Taip kaip tu mąsto tik mikroskopinė žmonijos dalis. Todėl tokia argumentacija yra nulinė. Aš ir daugybė kitų kitas religijas išpažįstančių ar jokių religijų neišpažįstančių pateiks tau dešimtis tūkstančius citatų iš jiems autoritetingų knygų. Jeigu nori ką nors įrodyti remdamasis tik tau pačiam brangiais raštais, tai pasistenk įrodyti, kad jie gali kažkokiu būdu atstovauti, perteikti visos žmonijos patirtį. Dabar, pasikartosiu, tavo argumentacija nulinė, nes pats atstovauji tik absoliučią žmonijos mažumą. Ar aišku?

         • Aš puikiai žinau Ramūnai, kad mes esame tik mikroskopinė mažuma :), bet Dievo valia esame tas kas esame 🙂 Mes esame gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, nepažįstamais ir gerai žinomais, laikomi mirštančiais – bet štai mes gyvi; esame baudžiami, bet nenužudomi, mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės, esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname, neturime nieko – ir VALDOME VISKĄ 🙂

          Kažkas paklausė Jėzaus: ‘Viešpatie, ar maža bus išgelbėtųjų?’ Jis atsakė jiems: ‘Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų Šeimininkas atsikels ir užrakins duris, jūs, stovėdami lauke, pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, Viešpatie, atidaryk mums!’ O Jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’
          Tada imsite sakyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme Tavo akivaizdoje, Tu mokei mūsų gatvėse’. O Jis tars: ‘Sakau jums, Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!

          🙂 Tokia realybė BROLAU. O jei nori mane ko nors pamokyti iš tau autoritetingos knygos, aš įdėmiai klausau? Kokia knyga tau autoritetas? Ir kokia religija arba religijų visuma tave žavi? 🙂

          • Ramūnas Labanauskas:

           Klausyk, ar tu suvoki, kad tu turi įrodinėti savo tikėjimą, o ne aš. Pats bandai įrodyti pragaro egzistavimą. Aš tau atsakau, kad tavo argumentacija yra nulinė, nes tu remiesi tik savo autoritetais, savo knygomis, kurios nėra man autoritetai, arba turi kitą reikšmę nei tau. Vadinasi, jei tu nori įrodyti, kad pragaras egzistuoja, turi remtis tuo, kas yra autoritetinga tam žmogui, kuriam tu nori įrodyti pragaro egzistavimą. Negi neaišku? Pasiremk filosofiniais, moraliniais, gamtamoksliniais argumentais arba religijotyros mokslo argumentais. Jei tavo pasitelkti argumentai bus įtikinami aš be jokių dvejonių pripažinsiu, kad tu teisus. Negi ir tai tau sunku suprasti? Negi tu nesupranti, kad pats visą laiką šiame portale remiesi (nuolat cituoji) tik tradicinės krikščionybės Šventuoju Raštu, kuris yra autoritetas tik tau pačiam. Negi taip sunku suprasti, kad jei nori ką nors įrodyti kitam žmogui turi apeliuoti į tai, kas jam svarbu?
           Toliau. Daug kartų aš tau rašiau, kad ne tik dabar, XXI amžiaus pradžioje, bet ir pačiais pirmaisiais krikščionybės amžiais (iki kol Teodosijaus valdymo laikotarpiu, atrodo 483 m. ar panašiai (gal klystu, dabar neprisimenu gerai) krikščionybė buvo galutinai pripažinta valstybine religija ir uždraustas kitų religijų išpažinimas, tavo atstovaujama krikščionybės samprata – tradicinė krikščionybė arba katalikybė – tebuvo viena iš daugelio krikščionybės srovių, bet tu nieko neatsakei, nes, atrodo, argumentų neturi. Jeigu ji tapo dominuojanti, tai ne dėl kažkokio ypatingo Dievo veikimo, o dėl elementariausių politinių priežasčių. Pirmaisias amžiais gal tik Romoje (mieste) ji turėjo didesnį pasisekimą, o visur kitur buvo absoliučioje mažumoje. Vyravo kaip tik įvairiausios gnostinės srovės, kurios ir buvo tikroji krikščionybė. Tad kokiu pagrindu dabar pats savo atstovaujamą krikščionybę nori laikyti masteliu, vertinimo kriterijumi?

          • tomas:

           kartais diskutuojant ir ginčijantis su krikščioniu maniaku ar ateistu ar kitu užsispyrėliu, geriausia nešvaistyti energijos ir prisiminti paprastą senolių išmintį: “duok durniui kelią”

          • Ramūnai 🙂 Jeigu tu nepriėmi Šv.Rašto kaip autoriteto, tuomet ir Jėzus Kristus tau tiesiog tuščias garsas 🙂 Nes būtent Jis yra įsikūnyjes Dievo Žodis. Aš remiuosi tiktai ta Knyga Kuri Save apgynė tūkstantmečių bėgyje. Labai daug yra visokių srovių ir srovelių, knygų knygelių, bet tik Vienas Kelias ir Viena Knyga turi visuotinės ir asmeninės Knygos jėga, tai Biblija. Jei tiki kad yra visą mūsų gyvenimą reguliuojanti ir prižiūrinti Būtybė – Visagalis Dangaus ir Žemės sutvėrėjas, tuomet turėtum elementariai suprasti jog Jis žino ką išaukštinti o ką pažeminti. Tai elementaru 🙂 Tie kas pas jį artinasi savo išmyslų pagalba neturi atsako, todėl ir sunaikinami, nes neturi Dievo apsaugos, o kas tiki ir seka Jėzumi Kristumi, tie gauna palaiminimą savo darbams, nors ir pradžioje atrodo, jog jie žlunga. Vienas paagrindinių principų tikinčiajam yra – VISKAS IŠEINA Į GERĄ TIKINČIAJAM 🙂 Nes juo rūpinasi pats Dievas, o jei juo rūpinasi Tas Kuriam viskas priklauso, tuomet “KAS GI PRIEŠ MUS JEIGU DIEVAS UŽ MUS?” 🙂

           Man visiškai nėra jokio reikalo tau įrodinėti pragaro egzitavimo, tu tai pajusi savo kailiu. Nes materijos neįmanoma sukurti ir jos neįmanoma SUNAIKINTI (netgi tamsūs mokslininkai jau žino šia nekintamą taisyklę). Tie kas seks Dievo nurodymais, tie bus amžiname gyvenime, o tie kas neseks (kūrinijos šiukšlės) amžinoje ugnyje. Vieną kartą sukurtos žmogaus sielos neįmanoma sunaikinti, todėl ji arba bus amžinoje palaimoje arba amžinoje ugnyje 🙂 trečio kelio nėra ir niekada ne bus.

  • Senis Šaltis:

   na ir duodate emigrante. Nuo kada pagonys atrodė prasčiau už kunigus ir vyskupus? Gal istoriją pasiskaitykit. Čia ir lindo jūsiškiai, kad turtingi žmonės gyveno. o jūsiškiai ubagai ir ėjo pradžioje su maišais, o prisigrobę, jau galėjo ir svetimu turtu apsikarstyti. Mūsų tauta Europoje madas diktavo, tik jūsų ubagai tą vis neigia, nes gėda kada tiesa akis bado.

 58. Valdas:

  … savo bib(l)ijos sėklą patariu drabstyti ten kur ąžuolai neauga. Afrikoj … : )

 59. O taip valduk 🙂 Biblija kurią niekini tau skelbia:

  (Iz 38,7) Tau bus šis Viešpaties ženklas, kad Viešpats įvykdys, ką pažadėjo. 🙂

  • Iš miškų:

   Avele avela ir vėl nuo gala…

   • O nuo kur gi kitur? 🙂 neavela 🙂

    Izraelio tautoje buvo belikęs vienas Tikro Dievo pranašas Elijas, kai reikėjo įrodyti kuris Dievas yra tikras prieš jį susirinko 400 alkų ir ugnies garbintojų, jie šokinėjo ir raižėsi kviesdami savo netikrus dievus. Prieš tai, kai juos visus sunaikino tie kuriuos jie kvailino, Viešpaties pranašas tyčiojosi iš jų:

    1 Kar 18,27 Vidudienį Elijas, tyčiodamasis iš jų, tarė: ‘Šaukite garsiau! Juk jis dievas! Gal jis šnekasi, užsiėmęs ar kelionėje? Gal jis miega ir jį reikia pažadinti?’

 60. Ramūnas Labanauskas:

  Komentatoriui “Kas yra baltai”: klysti – aš gyvenu su Jėzumi, nes jį laikau pavyzdžiu sau. O pats neturi jokio pagrindo monopolizuoti Jėzaus. Atvirkščiai, tyradiciniai krikščionys pavertė Jėzų karikatūra ir netgi pabaisa. Tai kaip tik ir yra šventvagystė.

 61. Algis:

  Ha ha ha, kas yr krikščionys tuos jų vadinamas Dievas ir teis, o kas nekrikščionys, tai jų nelies nes nesavi tikintieji, nes mūsų Dievų, Dievybių žym daugiau :D, čia iš anekdoto krikščionis perša pagonims savo dieva, o anie atrėž jam kų tavas Dievas viens gal padaryt, jeigu mūs dievų ir dievybių yr daugel… ?:D

  • Teisingai Algi 🙂 tavo dievai tavo apsauga 🙂 Labai greitai pajausi ką reiškia jų apsauga.
   Iki tol, kol gyvena kaip pelės po šluota, bedieviai gali jaustis sąlyginai saugūs 🙂 Bet va kai jie išdidžiai pradeda spjaudytis, tada būna įdomūs dalykai jų gyvenime:

   2 Kar 19,22 Ką tu paniekinai ir prieš ką piktžodžiavai? Prieš ką išdidžiai pakėlei balsą ir akis? ….

   Ką žmogus sėja tą ir pjaus. 🙂 Patikėk aš tą mačiau 🙂

 62. lamatas:

  Jau visai nejuokinga, nes suprantu , kad šitas trolis, ar savo noru,ar pasamdytas,turi tiksla griauti bet koki normalu bendravimą tarp lietuviškai nusiteikusių žmonių.Ir reikia pripažinti jam puikiai sekasi.nesvarbu,kad tauzija visokias nesamones(panašu kad pats nesuka dėl jų galvos) o nukreipa viską jam reikalinga linkme.Rezultate- nėra benravimo,nėra pasikeitimo nuomonėm.Jei jo nepašalinti ,tai manau šio tinklapio jungiančioji vertė tikrai nukenčia.

  • Yra tokia pasaka – trolis ir mulkiai

   Šis pasakojimas iš gilios senovės, kuomet dar buvo išmintingų ir galingų elfų karalystė. Ta karalystė valdė visą pasaulį ir jos gyventojai dažniausiai nenusileisdavo į pilkas ir purvinas aplinkinių kaimiečių provincijas.

   Elfai buvo tokie išmintingi, kad valdė pasaulio kaimiečius taip, jog šie net nesuprato, kad yra valdomi. Be abejo purvini kaimiečiai taip pat savo žemėse kūrė valstybėles ir savo valstybių organizacijoje visaip stengėsi kopijuoti mistiškųjų elfų karalystės tvarką ir sandarą.

   Kadangi purviniems kaimiečiams buvo draudžiama įžengti į išmintingųjų elfų karalystę. Jie galėjo kopijuodavo elfus tik pagal pasakojimus, kuriuos jiems palikdavo elfų karalystės pasiuntiniai.

   Bendravimui su purvinais kaimiečiais, elfai siųsdavo savo prasčiausius tarnus, kuriuos dažniausiai prisijaukindavo tose pačiose kaimiečių provincijose. Tie tarnai būdavo, labai liekni, mandagūs, inteligentiški. Jie bijodavo pasakyti kokį nors stipresnį žodį ir pan.. Būtent tokiais juos išdresiravo elfai, mėgdami nuolankius ir gražius tarnus.

   Kaimiečiai matydami tarnus, galvojo, kad visi elfai yra tokie. Todėl visaip nėrėsi iš kailio, kad tapti panašiais į juos. Visas kaimiečių elitas stengėsi savo kūnus laikyti laibus, užsidėdavo mandagumo ir inteligentiškumo kaukęs ir manė, kad jie tampa panašūs į kilminguosius elfus.

   Kartą vienas iš elfų karalystės išminčių, nutarė patyrinėti purvinų kaimiečių subkultūrą. Todėl persirengęs, kad nesiskirtų iš aplinkinių, jis nuvyko į vieną kaimiečių šalį.

   Atvykęs į pagrindinį kaimiečių miestą, jis pradėjo ten verstis kaip vietinis gyventojas. Matant kaimiečių elito kvailumą ir bandymą mėgdžioti elfų tarnus, išminčiui pagailo nabagų, todėl jis nutarė padėti jiems ir atverti akis, kad tikrieji elfai visai ne tokie. Jis pradėjo viešai skelbti, kad tikrieji elfai tokie patys kaip ir kaimiečiai, bet valdo kaimiečius tik dėl vienos mažos gudrybės, nes šie visomis išgalėmis stengiasi juos kopijuoti. Kopijuodami jie net nesuvokia, kad kopijuoja ne elfus, o jų tarnus, be to „mokydamiesi“ jie daro tai kas jiems liepiama ir todėl leidžia save apiplėšinėti. Jis nuoširdžiai aiškino, kad tikrieji elfai elgiasi kaip nori, yra šiurkštūs (nes ponas visada šiurkštus), yra stori (nes laibumas yra vergo požymis), o inteligentiška veido išraiška yra tik tarnų dalia. Jie gyvena nevaržydami savęs visokiomis tarnų etiketo ir prievolių taisyklėmis.

   Dar daug kitų dalykų bandė papasakoti elfų išminčius, bet kaimiečių elitas išjuokė ir paniekino jį, nes manė, kad tikri elfai negali atrodyti taip, kaip šitas jiems kalbantis įkyruolis. Todėl jie pavadino jį bepročiu troliu ir toliau elgėsi kaip mulkiai, vergaudami elfams ir pamėgdžiodami jų tarnus.

 63. Inga:

  “Kas tokie BALTAI?” Kaip paprasta jaustis geru (gal net geriausiu?) kataliku čia, kur aplink tik pagonys nekrikštai…
  🙂

  • O taip tu teisi 🙂 nes aš esu mažiausias iš brolių, nusidėjėlis nevertas vadintis krikščionimi. Bet Dievo valia esu tas kas esu. Juk pagonys turi išgirsti iš kažko Tiesos Žodį jei kiti tyli.

   Esant reikalui Dievas gali prabilti ir per asilę 😉 Jos paklausęs nuo mirties išsigelbėjo netikras pranašas Balaamas …

   • Kestutis:

    Jei dar neatsibodo rašinėti dar paklausiu… Sakėt kad skaitėt labai daug knygų, tikiuosi, jog jos nebuvo visos iš serijos “drąsiųjų krikščionių keliai”, gal galėtumėt įvertinti ar palygint kuo Buda, Krišna, Rama geriau ar blogiau už Kristų? Tikiuosi, kad nepasakiau naujienos ir tokius didžiųjų pasaulio religijų atstovus girdėjot…

 64. Vilmantas Rutkauskas:

  Žydprigimties LT atėjūnė, besisavinanti viską, kas yra VIRŠ, PO ir ANT mūsų Žemės – yra jau savo pabaigos agonijoje.

  Božnycų tuštėjime ir žydokupanto ideologijoje – vis dar ta pati ideologija – žiauri siekiamybė sunaikinti nepaklūstančius, o Balltų tikėjimas ateityje bus žydypatingai agoniškai naikinamas.

  Jonas Trinkūnas knygoje “Baltų religija šiandien” rašo:
  “Namų Alkas įrengiamas namų kampe…tai Baltų dievų buveinė…”

 65. Algis:

  Žmonės tai tusčias žmogiūkštis materialistas slabakas, kaip jam pasidarė sunku Lietuvooij išdūmė į užsienį, atsigavo materialiai ir dabar skalija kaip šuo, tikrų tuštybių tuštybė, kiaura tuštybė prives tave prie galo labai nekokio pats pamatysi net tavo Kristus žmogus nepadės, dabr juokiesi iš kitų kitokio tikėjimo žmonių, bet kaip sakoma tas kas juokiasi ir dar bando kenkti ir kiršnti pagal visus visatos dėsnius prasidės reversinis procesas t.y. tau bus atlyginta pagal visus nuopelnus jeigu nesustosi ir nepasitaisysi…. Man svetimybių nereikia man užtenka tai ką turime savo, nes tai didžiausias turtas…

 66. Sėkmės vyrai 🙂 jau pasakiau viską ką jūs turėjote išgirsti 😉

  Mano rankos švarios.

  Viena žinau tiksliai, be Dvasinio žmonių pasikeitimo nėra jokios prasmės nieko daryti Lietuvoje, tai tuščias laiko švaistymas. Tik vidinė disciplina ir bendro ETALONO laikymasis sąlygoja pergalę veikloje. Bendras tikėjimas, šeima, valstybė. Trys stulpai ant kurių galima pastatyti bendruomenę. Visa kita tik laikini dariniai. Be to, jokios žmogiška fantazija ir mintimis sukurptos ideologijos neturi jokios vertės bendruomenės atsigavimui. Viskas kas dirbtina nesveika 🙂

  Be je Alguti, į užsienį aš išvažiavau ne dėl fiansinių sunkumų 🙂

  Visiems likusiems Lietuvoje linkiu sekmės laižant kojas nomenklaturščikams (ir kairės ir dešinės), kai po eilinių rinkimų pamatysite, kad ta pati chebra liko prie valdžios. 🙂 Gyvenimo aksioma yra tokia – Dievas duos Lietuvai tokią valdžią kokios mes nusipelnome. Biblija mus moko, kad visos valdžios nuo Dievo. Ta proga aš prisiminiau vieną pasakojimą, kuomet prieškariu, sovietų Rusijoje, vieną seną pravoslavų kunigą trėmė į Sibirą. Dokumentus tvarkantis NKVD‘istas pašiepiamai mestelėjo senoliui:

  „Juk tavo Biblija moko, kad visos valdžios nuo Dievo. Logiškai mąstant ir mūsų valdžia Dievo pastatyta, todėl tu turi ne tik paklusti mums bet ir melstis už mus.“

  Į tai senolis atsakė:

  „Taip tu teisus, visos valdžios Dievo pastatytos, bet jūsų valdžia duota mums už nuodėmes“.

  UŽ MŪSŲ NUODĖMES 🙂

  Dėl visų asmeninių klausimų galite rašyti man į e-mailą:

  esavicius.toks@gmail.com

  • Kęstutis:

   Pakartosiu savo klausimą kurio jūs tikiuosi nepastebėjot, o ne …
   “Jei dar neatsibodo rašinėti dar paklausiu… Sakėt kad skaitėt labai daug knygų, tikiuosi, jog jos nebuvo visos iš serijos “drąsiųjų krikščionių keliai”, gal galėtumėt įvertinti ar palygint kuo Buda, Krišna, Rama geriau ar blogiau už Kristų? Tikiuosi, kad nepasakiau naujienos ir tokius didžiųjų pasaulio religijų atstovus girdėjot…”

 67. lyvis:

  Atleisk jam viešpatie, nes jis nežinojo ką daro. lyvis

 68. Algis:

  Žmogau, žmogau eiktu su tuom savo piktu, pavydžiu, piktu žmogumi-dievu, valdžios ne nuo Dievo duotos, o nuo bažnyčios tam tikram laikotarpyje bažnyčia norejo viską valdyti ir dabar to neatsisako, kas nepaklus tas bus nužudytas, tai buvo senais laikas, nors galimas daiktas, kad ir šiais laikais vyksta susidorojimai ne tik mirties principu, bet ir kitokiais metodais, tavo žmogus-dievas tave čia mums atsiuntė, patikrinti mūsų tik-ėjima savo tautos keliu, bet jis suklydo tai padarydams, nes žmogaus dvasia ir tikėjimas nepalaužiami, jeigu aklai netiki, ovisatai išjauti gyvendamas, tuom gyvendamas…. tad su taika ir darna spausk iš čia ir žiūrėk savų reikalų jeigu tau nebrūpi mūsų tautos reikalai. Žmogus ką susikuria ir priklauso kaip jis tą kūrinį panaudos, o kūriniai būna dvasiniai ir materialūs, nuo to priklauso priežastys ir pasekmės, visa tame dalyvauja ir aukštesnės jėgos tik jos nenuliame galutinio žmogaus likimo jeigu jis pats joms neduoda užvaldomas, tik pats žmogus gali savo gyvenimą koreguoti savaip….:)

 69. Vilmis:

  Dažnai tenka girdėti lietuvius kaltinant, jog jie dviveidžiai, prisitaikėliai ir pan. O kaip gi kitaip… Protu nesuvokiama kaip kitaip mes galėjome išlikti kaip tauta: kelis amžius trūkusi kova prieš užkariautojus krikščionis, po to lenkų pastangos Lietuvą nutautinti, carinė Rusija, sovietinė Rusija… Nesu geras politikas ir nežinau ar gerai, kad mes stačia galva nėrėme Briuseliui į glėbį. Bet mūsų dar neištiko brolių prūsų, ar jotvingių likimas. Mes dar esame ! To prisitaikėliškumo šleifas mus dar lydi. Reikia laiko ir kantrybės. Džiugu matyti, kad mūsų tautiškumas vis aukščiau kelia galvą. Kol kas nedrąsiai, bet visgi.. Tautiškumas svarbiau už valstybingumą.
  Širdis džiaugiasi kai per didžiąsias šventes prie Švento aukuro matau į Romuvius įsišventinant vis daugiau jaunimo. Didžioji dalis – akademinis jaunimas. Šitie žmonės, manau, nesižvalgys į visas keturias pasaulio šalis, spręsdami iš kur skanesniais pyragėliais kvepia, o stengsis pagal išgales dirbti mūsų Šventos žemės labui. Nėra ko inkšti, skųstis, dejuoti kad Lietuvoje blogai. Tai silpnųjų privilegija, tokių kaip komentatoriaus “Kas tokie BALTAI?”, kurie tesugeba iš užjūrio loti apie krikščioniškas “vertybes”. Vis ryškesni požymiai rodo, kad pradedame jausti savo dvasinį pamatą. Negaliu nesidžiaugti tokiais žmonėmis kaip Jonas Trinkūnas, Jonas Vaiškūnas, jų darbais. Meldžiu mūsų Dievų, kad kuo daugiau aktyvaus jaunimo sektu šiuo pavyzdžiu. Juk mes turime visko ko reikia: savo Dievus, šviesų protėvių atminimą, Šventą žemę ir mus, vaikštančius šia žeme. Tad belieka eiti į priekį apsišarvavus kantrybe, ramiai ir išdidžiai… kaip mūsų didieji protėviai. Tada Dievai mums bus palankūs.
  Šventai tikiu Lietuvos ateitimi, kuri bus didi tikėjimu, etnine-kultūrine prasme, savo žmonėmis… o kaip gi kitaip?…

  • Vilmi, Mes tikrai tikime ir pasitikime visu Tuo apie ką Pats Sveikas rašai. Mes turime viską ko mums reikia ir žengiame tvirtai į priekį. Nė kiek neabejoju, kad susitelkę draugėn mes pasieksime savo užsibrėžtų tikslų – ir mūsų Tauta atsigaus ne tik savo žmonėmis, Žemės turtais, bet ir pakils savo Dvasia.

  • tikras lietuvis:

   Tas, kas žemina tautą, turi sėdėti kalėjime.

    • tikras lietuvis:

     Esmė ne bausmės dydyje, o kalbu apie tai, kad jei kas žemina lietuvių tautą (nors tai ir labai akivaizdu), tai tokiems prokūratūra jokių pretenzijų nereiškia, bet pabandyk pakritikuoti žydomasonus, lenkomanus, rusofilus, pederastus ir pan. šušarą. Tuojau bus skundas ir ikiteisminis nagrinėjimas, t.y. kritikus prilygina nusikaltėliams, kai ta kritika, net jei ir būtų pasakyta pačiais negražiausiais žodžiais, tegali būti vertinama tik kaip chuliganizmas ir tegali būti baudžiama, jei tikrai yra tokio pažeidimo sudėtis, tik administracine tvarka.
     Didelis skirtumas.

 70. Algis:

  Ne tu vienas tuom tiki… 🙂

 71. Inga:

  “Vilmis”
  Gražūs ir prasmingi žodžiai. Aš tuo tikiu taip pat.
  Tebūnie Darna.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: