V. Rubavičius. LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas? (40)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Jau senokai pastebėta, kad visais visuomeniniais įvairiausių šalių, ypač Vakarų demokratijos, informavimo kanalais skleidžiama genderizmo ideologija jau tampa valstybine ideologija. Tą ideologiją palaiko ne tik tam tikros visuomenės grupės, kurios skelbiasi kovojančios už įvairiausių keistųjų lytinių tapatumų teises, bet ir valstybinės institucijos, teikdamos jai juridinį apsauginį pagrindą ir įtvirtindamos politines jos plėtros gaires. Kitaip tariant, tai ideologijai pajungdamos vis daugiau visuomenės gyvenimą reguliuojančių funkcijų. Genderizmas neatsirado tuščioje vietoje – jis yra pažangų žmogaus išlaisvinimą iš genetinių bei kitokių gamtos pančių, taip pat iš sustabarėjusius visuomeninius santykius reguliuojančių bei asmeninius tapatumus palaikančių „stereotipų“ teigianti ideologija, sutraukusi įvairių „laisvinimo“ filosofų ir revoliucinių praktikų mintis, perleistas per dekonstrukcinę socialinės inžinerijos ir Edvardo Bereneiso (Edward Bernays) propagandos „mašiną“.

Genderizmas ideologiškai nutraukia ryšius su gamta, teigdamas žmogaus tapatumą esant paties žmogaus laisva valia galimu susikurti sociokultūrriniu dariniu. Genderizmą, kaip visuminę ideologiją, formavo prancūziškasis laicizmas, rusų bolševikinės revoliucijos idėjos ir porevoliucinės patirties dalykai, Frankfurto mokyklos neomarksistų plėtojamo kultūrinio marksizmo idėjos, prancūziškoji dekontrukcija ir „žmogaus teisių“ doktrina, kurią sugebėta paversti seksualinių mažumų teisių įgyvendinimo ir visuomenių pajungimo toms teisėms praktika. Kaip tik ta praktika ir imta grįsti visumine genderizmo ideologija, kuri vaizduojama kaip pažangiausios filosofinės ir politinės žmonijos minties apraiška. Tokia apraiška visai neseniai buvo didelėje dalyje pasaulio išplitęs „mokslinis marksizmo leninizmo mokymas“. Pastarasis, šių dienų akimis žiūrint, neturėjo jokio ryšio su mokslu, tačiau veiksmingai revoliuciniais ir soclageriniais būdais keitė pasaulį kaip žmonijos ir žmogaus išlaisvinimo ideologija. Lavonų Himalajai liudija to laisvinimo kelią XX amžiuje.

Akronimas LGBT pastaruoju metu tapo labiausiai pasklidusiu pasaulyje trumpiniu, nors dar esama žmonių, nežinančių, ką jis konkrečiai reiškia, nes vis tobulinamas naujais ženkleliais. Pastarieji rodo, kad vis daugiau intelektualių pajėgų pajungiamos naujiems lytiniams tapatumams išradinėti ir konstruoti, o sykiu ir pateikinėti juos kultūrinių ir medicininių prekių rinkoms. LGBT apjungia visokius homoseksualus, translyčius ir keistalyčius. Pedofilija imama suvokti kaip pripažinimo reikalaujantis lytinis tapatumas. Tad galima tvirtinti, kad naujasis socialinis darinys formuojasi peržengdamas valstybių sienas, kalbos barjerus ir luominius skirtumus. Tą darinį visiškai pagrįstai galima laikyti ankstesnės klasinės visuomenės dalies – proletariato atitikmeniu, o genderizmą to proletariato ideologija. Tiesa, pats proletariatas nekuria sau jokios ideologijos, jis visada sugundomas „laisvinimosi“ ideologija, tačiau šį klausimą palikime ateičiai. Nesileisdamas į išsamius svarstymus ir detalią argumentaciją, nusakysiu tik esminius tokį sulyginimą pagrindžiančius „panašumus“.

Kas marksistams, neomarksistams ir sovietiniams ideologams buvo pati pažangiausia revoliucinė klasė, pasaulinės revoliucijos avangardas? Turintis susivienyti įvairių šalių proletariatas. Suprantama, proletariatas, o ypač jo aptariamos savybės buvo revoliucinių teoretikų vaizdinys, vis dėlto tas konstruktas veikė kaip tam tikras politinis įrankis. Juk ir šiuo metu tai vienur, tai kitur dar pasigirsta balsų, raginančių kovoti už „dirbančiųjų teises“, nors tie balsai jau niekaip nesulyginami su per pasaulį keliaujančio Praido šauksmu. Koks buvo keliamas ir aptariamas proletariato tikslas? Revoliucijomis sunaikinti buržuaziją ir užvaldyti pasaulį. Pasaulinė revoliucija vienokiais ar kitokiais būdais, o ypač – naudojantis buržuazijos ištižimu, jos polinkiu atsiduoti „teisei“. O argi ne to siekia LGBT judėjimai, stengdamiesi įvairiausių šalių visuomenėms primesti savas socialines bei kultūrines normas ir tapti pagrindine politinę ir kultūrinę darbotvarkę įtvirtinančia jėga.

Genderizmo ideologija ir LGBT, kaip ta įdeologija visuomenes „perdarantis“ socialinis konstruktas, atlieka ankstesnio marksistinio lenininio proletariato vaidmenį. Prisiminkime, kokie buvo pagrindiniai proletariato priešai – buržuazija, Bažnyčia ir religija, šeima. O prieš ką kovoja dabartiniai pasaulio „pažangieji“ keistalyčiai? Prieš tradicinių vertybių ir tradicinio lytiškumo supratimo besilaikančią didžiąją visuomenės dalį – labiausiai jos viduriniąją klasę, buržuazijos atitikmenį. Aršiai nekenčiama Bažnyčia ir religija, nes laikosi „atgyvenusių“ pažiūrų, nesuderinamų su pažangiuoju genderizmu. Visais įmanomais teisiniais ir politkorektiškumo ideologijos būdais stengiamasi, kad Bažnyčia būtų priversta evangelinį mokymą atskiesti genderizmu, pripažintų genderizmo tvirtinamas vertybes ir šitaip palaimintų genderizmą.

Pagrindinė kova vyksta dėl šeimos. Stengiamasi juridiškai išardyti sakramentinę vyro ir moters kuriamą šeimą, reikalaujant pripažinti šeimomis ir vienalyčių bei keistalyčių bendrą gyvenimą. Visų kairiųjų revoliucionierių tikslas buvo išardyti tradicinę šeimą, įteisinant įvairiausius „išlaisvintų individų“ bendro gyvenimo būdus. Tos socialinės praktikos jau buvo išplitusios po vadinamosios Spalio socialistinės revoliucijos, tačiau teko sugrįžti prie tradicinio šeimos modelio, pavadinant jį tarybine šeima.

Dabarties metą galima suvokti kaip naują šeimos ardymo etapą. Ne tik valstybės pareigūnai, bet ir Bažnyčia verčiama atlikti Kristaus mokymui prieštaraujančias vedybines apeigas. Kai kurios krikščionių Bažnyčios jau susitaikė su tokia prievole, juolab kad ir jų vadovais tampa atvirai savo kitonišką lytiškumą teigiančios moterys, imančios aiškinti „Kristaus klaidas“. Teologiškai kalbant, Bažnyčią stengiamasi paversti Piktojo įrankiu. Revoliuciniam, pačiam „pažangiausiam“ marksizmui leninizmui jau pripažinome šėtoniškos ideologijos „garbę“, tad kodėl jos naujame pavidale neįstengiame įžiūrėti tos pačios galios veikimo?

Tokiu pat įrankiu laikytini ir savo katalikiškumą teigiantys, tačiau genderizmą ir LGBT renginius atvirai palaikantys ar juose dalyvaujantys žmonės. Artimo meilės ir neteisk savo artimo principai nėra ir negali būti pagrindas atlapaširdiškai padėti tikėjimą ir Bažnyčią, taip pat prigimtinę šeimą besistengiančiai sunaikinti ideologijai ir ją išpažįstantiesiems. Nesama čia ir jokių „žmogaus teisių“ kolizijų. Samuelis Hantingtonas (Samuel Huntington) įžvalgiai yra pastebėjęs, kad vienas pagrindinių vakarietiškosios civilizacijos savinaikos veiksnių yra tas, kad amerikietiškasis individualizmo ir individo teisių kultas buvo pakeistas kova dėl socialinių grupių, o vėliau socialinių konstruktų teisių.

Abiejų mūsų aptariamų ideologijų tikslas yra sukurti naują žmogų pagal tam tikrą ideologinį paveikslą, abi ideologijos – totalitarinės prigimties, nes žmogus greitai ir veiksmingai gali būti perkuriamas tik prievarta. Tiesa, keičiasi prievartos būdai. Ankstesnioji ideologija rėmėsi grynu revoliuciniu smurtu ir lageriais (prisiminkime kad ir prancūzų revoliucionierų per kelioliką mėnesių nužudytus 40 tūkstančių kunigų ir vienuolių, ką jau kalbėti apie bolševikinio teroro apimtį), o dabartinė – juridiniu ir kultūriniu teroru, įteisinant genderizmo teigiamas „normas“, reguliuojančias visos visuomenės ir šeimos gyvenimą. Ankstesnę valstybinę cenzūrą keičia veiksmingesnė, laisvam pasauliui tinkama politinio korektiškumo, vadinamųjų neapykantos ir homofobinės kalbų, taip pat guglinė cenzūra. Visa tai – paties naujojo žmogaus ir demokratijos labui, nes demokratiška tik tai, kas „pažangu“ ir kas pritaria pasaulinio proletariato Praido atliekamoms apeigoms. 

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

40 komentarų

 1. Žemyna:

  O, į galvą neatėjo. Bet tikrai neatmestina – apsistosim, kai ta marga rykšte visa žemė skaisčiai sužydės?..
  Šiandien apie šeimos sampratos išplovimą Vatikanas pasisakė.

 2. Antanas:

  Labai sudėtingas tekstas… Matau, kad dviejų aukštųjų man nepakanka… Tiek to. Vienu žodžiu, jei aš šlykščiuosi tuo, kad du diedai glamonėjasi bei bučiuojasi ir, dar baisiau, kaišioja vienas kitam savo “daiktus” į ten, kur jų kaišioti nederėtų, tai aš esu homofobas, netolerantiškas kitokių žmonių atžvilgiu ir t.t., ir t.t. Taip? Taip, tada aš esu homofobas, o tie diedai – išsigimėliai ir aš jų nekenčiu.

 3. Diedas:

  Paauglystėje, kai buvo pats norėjimas ir negavimas, komunistų mokymas apie tai kad nebus šeimų, o su kuo tą vakarą poruotis nustatys bendrabučio komendantė, labai patiko.
  Laukiau komunizmo, ir man priskirtų mergų.
  Kitas tuo metu geras dalykas atrodė tai, kad nereikės auginti vaikų, tuo užsiims specialistai vaikų fabrikuose.
  Tai buvo vieninteliai dalykai kuo komunizmas buvo patrauklus.
  Vėliau supratau, kad su bet kuria merga poruotis nenoriu, ir su kuo gulėt geriau nuspręsiu pats.
  O dar vėliau, paaiškėjo, kad savo vaikų niekam ir nė už ką neatiduočiau.
  Didžiajai daliai šitų, lakstančių po “kitokių” paradus, ir žmones rūšiuojančius pagal tai kur kiša, taip pat paaiškės kad jie klydo.

 4. Chingishan:

  Rubavičius kaip ir kiti intelektualai kurie rašė ar rašo čia tiesiog 385 kartą konstatavo faktą visiškai nieko nesiūlydamas.
  Gal jiems tiesiog imti ir parašyti bendrą viešą laišką politikams su reikalavimu pagaliau nustot apsimetinėjus kad nieko nevyksta ir pagaliau imtis stabdyti šitą iškrypelių nacistų siautėjimą!! Žmonės renka į valdžią savo atstovus kad jie juos atstovautų- o tie atsidūrę valdžioje užsiiminėja viskuo apart atstovavimu. Pvz Urbšys paskutines dienas leidžia grąsindamas karbiauskiui kad jis dėl pranskiečio kreipsis į KT. Visiškas nesigaudymas tai kas vyksta Lietuvoje ir ko reikalauja žmonės iš politikų. Koks mums skirtumas kokia bezdžionėlė sėdės tam seimo pirmininko poste? ar pranskietis ar bezdietis ar koks nors šūdietis- niekas nuo to šalyje garantuotai nepasikeis. O kad imtų po velnių ir susivienyje prabalsuotų dėl šeimos apibrėžimo įrašymo į Konstituciją, kad tik tarp vyro ir moters ir jokių kitų formų būt negali. kad jokių partnerysčių ir pedo- santuokų niekada nebus. ir santuoką tarp vyro ir moters įtrauktų į pirmą Konstitucijos straipsnių skirsnį, pareikalautų kad mokyklose būtų mokoma doros ir moralės, kad mokintų mokinius pagal Telšių mokytojos metodiką (kuri visiškai niekur nebuvo paneigta), kad uždraustų dienraščiams ir televizijoms pagaliau pozityviai ar apskritai rašyti ir šnekėti apie pederastiją, genderizmą , feminiszmą, paradus ir panašias degradacijas- ir už to nesilaikymą – momentaliai atiminėtų licencijas ir skirtų laisvės apribojimo bausmes bei pilietybės atėmimą, seime balsavimu atšauktų KT sprendimą dėl užsienyje sudarytų pedero-santuokų pripažinimo ir draudimo daugiau bent kada kištis KT į įstatymų leidybą ar keitimą- tai čia būtų darbas Lietuvai!! Ir to intelektualai privalo pareikalauti iš politikų, o ne 385 kartą vėl ir vėl konstatuoti tai ką mes ir taip 20 metų kasdien skaitom ir girdim. O politikams pasakyti- jei nepadarysit to ko reiklauajam- tai mes jus teisim (už savo tiesioginių pareigų neatlikimą) ir jokių pensijų jūs negausit, o pinigus gautus per sėdėjimą seime metus- teks visu grąžinti į biudžetą. Ar jie patys nesupranta kad visi bus pakeisti ir galiausiai bus persekiojami naujos valdžios. Kur dabar pederastus protegavę masiulis, steponavičius ir pan? galvojat bus kitaip su visokiom armonaitėm, gentvilais, sabatauskais, sysais, šakalienėmis ir pan. Gerai dar jei baigis kaip pavilionienei ar vėsaitei- dar laisvėj nepersekiojamos vaikšto- tik ar ilgai. Tai lygiai taip bus ir su kitais seimo nariais kurie arba patys proteguoją pederastiją, arba nieko nedaro kad tai stabdyti- geriausiu atveju buūsit išmesti į įstorijos šiukšlyną (kur jums ir vietą) arba persekiojami ir sodinami. 10 kartų pagalvokit ar norit tiesiog prasėdėti likusį laiką, ar bent kiek pakovoti už šitą šalį jei ne už įdėją, tai bent už atlyginimą kurį gaunat. Užtenka vienos dienos ir tiesiog kelių kortelių įkišimų, kad šalis apsivalytų nuo iškrypelių ir degeneratų, bei jų rėmėjų. Tik kelių balsavimų ir tam tereikia vienos dienos. To ir privalo pareiklauti intelektualai ir mes turim prisidėti prie to kad jie to pareikalautų, o politikai tai įvykdytų!

 5. Romas:

  Geras Diedo komentaras. Gal galit kas paaiškinti iš kur visa tai imasi?
  Na pvz. komunistines idėjas išprovokuoja socialinė atskirtis, išnaudojimas. Dvasiniam lygmenyje visi esame lygūs, tapatūs. O žemiškajame pasaulyje – tokia neteisybė….

  O, kaip užgimsta tas genderizmas ir LGBT?

 6. ŽEMAITIS:

  Patys žinot – esu “prisiekęs” neoliberalas.
  Tačiau man taip pat nesuvokiama, kam reikalingos tos demonstracijos?
  Mylėkit kas kaip norit – tai tikrai kiekvieno asmeninis reikalas. Bet kam tie paradai? Na, man tikriausiai šito nesuprast.
  Nors, gėjų teisės turi būti pilnai užtikrintos. Bet juk nors Lietuvos visuomenė dar per daug konservatyvi (su tuo sutinku), tačiau įstatymai juk visiškai palankūs. Tad tik palaukit – ir visuomenės konservatyvumas praeis. Tam jokių šou ir parodomųjų paradų tikrai nereikia.

  • Antanas:

   Atsakyk, Tamsta, tik į vieną klausimą. Kas yra tie gėjai? Nykstanti gyvūnų rūšis, kurią reikia saugoti? Baigianti išnykti tauta su savo savita kultūra? Juk jie lygiateisiai kaip ir mes visi LR piliečiai. Tai kokių išskirtinių teisių jie nori? Oficialaus leidimo vyrams tuoktis su vyrais, o moterims su moterimis? Bet tai juk nesąmonė!!! Pagal LR Konstituciją šeimą sudaro vyro ir moters santuoka ir toje šeimoje moteris nuo vyro gimdo vaikus tokiu būdu pratęsdama giminę. Tai mes dabar turėsime keliaklūpsčiauti prieš tuos psichinius ligonius ir tenkinti jų visus norus?! Visiškas pypiecas ant tos Lietuvos…🤭

 7. Gediminas:

  Stambios korporacijos priešinasi laimės ekonomikai – laimės ekonomika gali sukurti nacionalinė valstybė, kuri ribotų korporacijas – nacionalinė valstybė remiasi tradicija – todėl tradicija naikinama

 8. Romas:

  O, kaip atsiranda naujos mados? Tiesiog viskas su laiku atsibosta – meniu, jeigu kiekvieną dieną tas pats patiekalas; aprėdai; muzika; elgesys. Kas įprasta, rutiniška, tas – atgyvena. Kas nauja – tas pažangu. Tokiam (pasąmoningam) vertinimui logiški argumentai nereikalingi. Pastebėta, kad kas 50 metų mados kartojasi, sugrįžta senos, nes jau buvo pamirštos.

  Išraiškos būtinybė. Hipiai, pankai, skustagalviai. Kiekviena jaunoji karta turi vidinį poreikį kaip nors pasireikšti, “perspjauti” senius. Jeigu yra gerų idėjų, toks poreikis ir siekis gali būti pozityvus, ką nors sukurti. Jeigu idėjų nėra, jeigu visas turtas žemiau juostos, tada turim, ką turim…

  • Antanas:

   Nu jo… Kai vienas “išdykėlis” kiša kitam “išdykėliui” į subinę savo “daiktą”, o viena “išdykėlė” grabalioja kitai “išdykėlei” tarp kojų, tai yra nauja mada… OK! Tada aš – Romos popiežius. Aleliuja. 😇

 9. Romas:

  Kas perprasta (suvokta) – tas įveikta. Tai universali taisyklė, kaip blogis besireikštų. Ne pasipiktinimas, smerkimas ar pagieža pakirs jo šaknis. O sąmonės šviesa. Visiška jo atodanga. Todėl pirmas ir svarbiausias žingsnis – suprasti…

  • Antanas:

   Suprasti? Ką?! Čia, gerbiamasis, reikėtų aiškumo. 🤔

   • Romas:

    Suprasti šį reiškinį nuo a iki z. Bet, deja, ne visiems tai duota.
    Daug žmonių nesugeba perprasti rūkimo priklausomybės, alkoholizmo. Suprasti ir per tai peržengti. O ką jau kalbėti apie lytinį potraukį.
    Kodėl žmonės rūko? Kodėl geria? Pradėk nuo tokių klausimų. (Jeigu tau įdomu.)
    Mažai šansų. Tik vienam kitam rūpi prisikasti iki reiškinio esmės. Galima pateikti gatavą atsakymą, bet iš to jokios naudos. Žmogus turi pats…

    • Antanas:

     Alkoholizmo bei rūkymo pavyzdys, atleisk Tamsta, čia visiškai ne į temą: alkoholio vartojimas ir rūkymas – tai priklausomybė, o lytinis potraukis prie tos pačios lyties – tai psichikos sutrikimas. Kaip sakoma, nemaišykime miltų su tiltais. 🤗

     • Romas:

      Alkoholį paminėjau, kaip atitikmenį, kad lengviau būtų suprasti, bet tu, Antanai, supranti tik pažodžiui. Na pabandykim dar.

      Kodėl žmonės geria? Vieni saikingai, kiti dėl priklausomybės. Ir tik nedaugelis yra abstinentai (negeria visai). Aš tokiu tapau jaunystėje, supratęs, alkoholio veikimo mechanizmą.
      Buvo “bobų vasara” – auksinis ruduo. Brendu per spalvotus lapus, vaiskiam dangui žąsų trikampiai vis praskrenda. Klykauja. O aš nebejaučiu, kaip kad anksčiau. Man jau nebeatliepia…
      Mat buvo keliata gimtadienių, keli nugėrimai. Atbukau…

      Alkoholis, kaip ir kiekviena “lazda” – su dviem galais. Jis nėra absoliutus blogis. Jis – ATPALAIDUOJA. Jo pagalba, be jokių pastangų galima patirti psichologinį relaksą. Va todėl ir geriama. Nesuprantant to sąmoningai. Prie tokio grubaus – mechaninio trankvilizatoriaus organizmas labai greit pripranta ir silpnesni (knyga, filmas, muzika, gamta) darosi vis mažiau veiksmingi.
      Alkoholis – atpalaiduoja. Bet už tai mokama per daug – sveikata, vis didėjančia nejautra, piniginiai nuostoliai ir t.t.

      Tai “pamačius”, tampama abstinentu. Alkoholis nustoja egzistavęs. Štai kodėl aš jį paminėjau.
      Jeigu nori “pamatyti” esmę, šiuo atveju visos tos pederastijos, tai nereikia skubėti vertinti, teisti ir smerkti. Reikia žiūrėti į šį reiškinį mokslininko akimis. Su tikslu perprasti – kodėl? šitaip…kas tai?…

      • Antanas:

       Kad visa tai suprasti, reikia pabandyti… Į subinę (?!)… Niekada! 🖕

       • Romas:

        Tu Antanai, kaip poručikas Rževskis… (anekdotinis personažas).
        Ne visiems žmonėms lemta tapti garsiais sportininkais. Netgi sveikais ne visi gimsta. Pasitaiko su įgimta širdies liga, su dauno sindromu, šlubam ar žvairam. Pasitaiko ir visokių lezbijonų…
        Argi tau neįdomu suprasti, kodėl taip atsitiko, kad kūnas vyro, o psichologiškai – moteris?

        Kad tai nenormalu – arkliui aišku. Bent jau vien todėl, kad nei pederastai, nei lezbijietės negimdo vaikų. Tai aklavietė!
        Kodėl tokią aklavietę reikia propaguoti? Ar tik todėl, kad ir jie nori būti gerbiami ar net jausti pranašumą daugumos atžvilgiu.
        Juos reikia ne smerkti (ką tu darai), o “demaskuoti”, ne normalius.

 10. Žemyna:

  Pride –
  1 išdidumas; pasididžiavimas; pasitenkinimo jausmas;
  2 išpuikimas, puikybė;
  3 savigarbos jausmas;
  4 aukščiausias taškas, viršūnė; žydėjimas;
  5 (gyvūnų) būrys, pulkas
  Žodynas pritaria Autoriui. 4 reikšmė – būtent šios savo ypatybės kaip aukščiausios vertybės kėlimas virš visų; didžiavimasis ja be jokių tabu, be atžvalgos į kitus; siekis priversti visus jai lankstytis, laikyti ją vertybe (be teisės turėti kitokią nuomonę) ir tenkinti jų reikalavimus …
  3 reikšmės negebu visame tame įžvelgti.

 11. Juozas:

  kalbant iš esmės, tai genderizmą vertinti kaip “pažangiausią filosofinę ir politinę mintį” yra grynas anekdotas. Keliaudamas po pasaulį, studijuodamas senovės istoriją,sužinojau šį bei tą esminio. Iš dalies tai yra labiausiai atsilikusių Afrikos ir Azijos tautelių recidyvas. Dėl milžiniškos socialinės nelygybės moteris ten tapo prabangos dalyku. Vienas galėjo turėti kelias, o biedniokas net pasvajoti nedrįso. Ką daryti su seksualine energija vargšui? Iš tokių pačių bėdžių išmoko naudotis zoofilija ( su asile ir pan.), kitu atveju – tarpusavy. Klausiau, ar tikrai jiems tai patinka? Visokių buvo nuomonių, bet apie moterį jie svajojo. Beje, pavykus genderizmo propagandai, kitos iškrypimo rūšys bus mums kišamos kaip dar pažangesnės. Kažkas teisingai pastebėjo, kad tai atitinka globalistų interesus. Tokia visuomenė, praradusi tikrus orientyrus, lieka silpnesnė, negali pasipriešinti, nyksta. Tą pilnai irodo senovės istorija : Biblijoje minimos Kanaano tautelės, kurias “išvėmė” Žemė, taip išnyko kažkada galigos Finikijos, Asirijos, Kartaginos galybės, sunyko Antikinė Graikija, išsigimė Romos imperijos didžiūnai ir pralošė viską

 12. Romas:

  Va čia komentaras vertas straipsnio! Be smerkimo, teismo ir patyčių prisikasta iki esminių dalykų. Parašyk Juozai straipsnį, toks reikalingas.

 13. Antanas:

  Gerbiami Juozai ir Romai, atrodo, kad būsime šiek tiek nukrypę nuo temos… Savo laiku teko ir man pakeliauti po buvusią SSSR bei po dabartinę Europą ir išgirsti pasakojimus apie tai, kaip piemenys kalnuose “bendraudavo” su avimis bei ožkomis ir tarpusavyje… Bet LGBT vajaus esmė yra kita: jie siekia įteisinti vienalyčių asmenų santuokas. Jei aš, pvz., turiu problemų su moterimis ir todėl “bendrauju” su savo ožkyte ar avyte ar su kaimynu, tai kol kas dar sveikas mano protas man pasako, kad to reklamuoti negalima, o juo labiau reikalauti šitų santykių įteisinti kaip santuoką. O tie… pyyyp… reikalauja (!) įteisinti vyro ir vyro bei moters ir moters santuokas. Bet juk tai prieštarauja ir sveikam protui, ir LR Konstitucijai. Mano nuomone, tai yra arba psichinis nukrypimas, arba pasileidimas, arba politika. Ir viena, ir antra, ir trečia normaliai (!) visuomenei nėra priimtina.

  • Žemyna:

   Įdomu: Google vertyklė ideologizuota?
   Vietoje visų žodžio reikšmių: 1) linksmas; 2) nedoras, ištvirkęs; 3) ryškus, margas,
   pateikiama, Google supratimu, jas visas universaliai pavaduojanti – gėjus.
   Ideologiškai neteisingos reikšmės pašalintos, kad kartais neužvestų ant klaidingo kelio?..

   • Žemyna:

    Alko darbui palengvinti:
    čia aš apie Google patikimumą, apie tai, kad juo vis dar negalima pasikliauti.
    Pvz., vieną sykį pažiūrėjus ir „visagalio” Gūglo teikiama reikšme šventai patikėjus, kaip versti kad ir „gay apparel of spring”, arba „sometimes gay, sometime sad”, jei jis pateikia tik vieną, ir tai pačią naujausią, nelabai seniai jam pridėtą reikšmę, o pirmąsias, pagrindines nutyli? (Daugiau pavyzdžių galima ir 1992 m. „Mokslo” l-klos bei ir užsienio leidėjų aiškinamuosiuose žodynuose rasti.)
    Nebent kažkas ir šiai vertyklei „draugiškai” padeda – melagienos technologijas pritaiko. Anksčiau į kreivą šleivą vertimą nekreipiau dėmesio, tačiau, kai ieškojau, iš kur tas išvirkščias TM aiškinimas pareina, jei pačioje TMAPK, kad ir kokia kalba ją skaitytum (tiesa, LK versijos nežiūrėjau!), apie kitataučius atvykėlius (t.y., ne okupuotus) visai ne taip rašoma, ilgai ieškojusi radau, jog gūglas aiškina lygiai taip, kaip Tomaševskis ir LK abėcėlę bei kalbą gerinti pasišovę politikai (tarp jų ir jaunasis socdemų vadas).

   • Antanas:

    Atleiskite, gerb. Žemyna, nesupratau, ką bendro turi Tamstos komentaras su mano komentaru… 🙄

    • Žemyna:

     Atsiprašau. Karštis veikia 🙂
     Pirmuoju komentaru norėjau parodyti, kaip net žodžio prasmių vertimas iškraipomas kažkieno valia, pakeičiamas tokiu ,,kaip reikia”. Ir tokia ,,pataisyta” prasmė plinta masiniam naudojimui skirtuose i-žodynuose, t.y., dalis žodžio prasmių nuslepiama. Ar tai ne pažįstamas, kažkur matytas braižas – kai pataisomos, sukeičiamos nuotraukos, dokumentai ir t.t.?
     Antrasis kom-ras – paaiškinimas, skirtas svetainės šeimininkams, kad būtų lengviau apsispręsti, ar gali tokį patvirtinti. Nes, atrodo, suteikiau rūpesčio. Irgi simboliška – kol žodžio reikšmė žodyne netapo ,,kokia reikia”, nė klausimas toks nekiltų. Kol savo dorove ir savo žodžių reikšmėmis pakako vadovautis, žvalgėmės tik, kad vaikams girdint nekalbėtume apie tai, kam suprasti jie dar nėra subrendę.

 14. Prašalietis:

  Vytautas Rubavičius-“Koks buvo keliamas ir aptariamas proletariato tikslas? Revoliucijomis sunaikinti buržuaziją ir užvaldyti pasaulį.” Ar tikrai proletariato “marksistinis tikslas” buvo užvaldyti pasaulį? Kas skaitė ne “rubavičių tautines” marksizmo interpretacijas, tas žino, kad Marksas savo Kapitale atskleidė kapitalistinio gamybos principą, pagrįstą žmonių išnaudojimu ir sukuriamos pridėtinės vertės pasisavinimu. Tokiu būdu kapitalistas sugebėjo ir sugeba “užsidirbti” tiek kiek visi kiti jam dirbantieji kartu paėmus ir dar daugiau. Taip vadinami marksistai turėjo tikslą išlaisvinti proletariatą nuo išnaudojimo, o tikslas “pasaulį užvaldyti” buvo yra ir bus tų taip vadinamų kapitalistų. Pasaulio užvaldymas jiems reikalingas išgyvenimui, kaip naujų prekių realizavimo rinkos ar papildomos pigios darbo jėgos ir žaliavų šaltinių. Taip kad kaip su “proletariato tikslu” Rubavičius “tautiškai” nuklydo toli į šalį, taip ir su “proletariniu ir marksistiniu” homoseksualizmu ir kitais “izmais”, kurie buvo ir yra būdinga ne eiliniams iš atlyginimų gyvenantiems”proletariato”atstovams, o neturintiems kur pinigų dėti, ieškantiems “egzotikos ir progreso” kapitalo atstovams ir juos aptarnaujantiems “meno, mokslo ir kitokiems šviesuoliams”…. Šis “visokių sričių progresas” pasaulyje ypač suklestėjo po to, kai V.Lansbergis” sugriovė” komunistinę Tarybų Sąjungą deklaravusią proletariato ir darbo valstiečių valdžią. Taip kad V.Rubavičiui laikas suvokti, kad komunizmas, proletariatas iš Lietuvos buvo”iškraustytas” V. Lansbergio prieš 29 metus ir per šiuos 29 metus Lietuvoje visi “tautiškai”mėgaujamės atėjusiais ir parsineštais iš JAV ir vakarų ne komunistiniais ar lenininiais dalykais, bet “išsilaisvinusiems iš okupacijų” čiabuviams skirtais kapitalistinio pasaulio “progreso” vaisiais.

 15. Bartas:

  Iki stojimo į EU, dar “genderiai ” (panašu į greideriai) nevaldė Lietuvos, tai per radijas skambėjo M. Mikutavičiaus dainelė apie “gėjus nekadėjus”. Graži dainelė (įdomu kiek kainuotų atlikėjui šiandien) . Į temą. Dar vienas linksmas prisiminimas. ” Nidos dainų festivalis”. Kai uždainavo “kas nešokinės , tas pydaras”, nors ir buvau užvožęs keletą bokaliukų , šokinėjau prieš žmoną , kaip jaunas kumeliukas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: