J. Užurka. Ar ilgai būsite susipykę su sveiku protu? (55)

Jonas Užurka | asmeninė nuotr.

Jonas Užurka | asmeninė nuotr.

Šiomis dienomis sutinkame iškiliai svarbiausias mūsų Tautos, mūsų Valstybės atkūrimo, tvirtinimo datas: Vasario 16–ją ir netrukus Kovo 11–ją. Pagerbiame mūsų Valstybės kūrėjus, signatarus, Laisvės gynėjus.

Tačiau kokiu disonansu skamba vieši pranešimai per informacines priemones, kad „…šiandien S. Nėries muziejuje vyks edukaciniai renginiai… iškiliai bus skaitomi P. Cvirkos, S. Nėries kūriniai… paminėti jų…“

Kol kas belieka tik piktintis dėl šio ir panašių renginių organizatorių, rengėjų, dalyvių trumparegiškumo, dėl jų užsispyrusio buko kvailumo, viešai iškiliai aukštinti  mūsų Valstybės ir Tautos aršius išdavikus.

Kitą vertus, esu įsitikinęs, kad šitokios sąmoningos „kultūrinės“ provokacijos, ypač iškilių mūsų Valstybės šventinių datų išvakarėse – neatsitiktinės o yra gerai apgalvojamos kaip ir toliau nebaudžiamai nuodyti mūsų Tautos sąmonę.

Ir dar kartą primenu už ką ir kodėl šiandieniniai, it anų 1940–jų, „kultūrininkai“ taip uoliai garbina Kaune, Nėries muziejuje žemiau vardijamus išdavikus. 

1939 metais Lietuvoje suaktyvėjo priešvalstybinių grupuočių ir pogrindinė komunistų partijos  veikla. Ypač aktyviai, savo praktine veikla nuverčiant teisėtą Nepriklausomos Lietuvos valdžią, besąlygiškai remia TSRS okupuojant  Lietuvą, veikia „kultūrininkai“ – P. Cvirka, A. Venclova, J. Paleckis, S. Nėris, V. Krėvė, L. Dovydėnas, R. Juknevičius, A. Gudaitis, L. Gira.

1940 birželio 15 Maskvai okupuojant Lietuvą, talkina išdavikai – perversmininkai: „kultūrininkai“  L. Gira, P. Cvirka, S. Nėris, A. Venclova, V. Krėvė, L. Dovydėnas, R. Juknevičius, A. Gudaitis,  plėtojo okupacinę propagandą, talkino režimui, naikino Lietuvos valstybės pamatus, vykdė aršų fizinį, dvasinį terorą prieš Lietuvos valstybę, jos piliečius – represijos, areštai, trėmimai; uždraustos kultūrinės, tautinės, politinės, religinės organizacijos; suimti nepaklusę  Lietuvos piliečiai.

1940–07–21 perversmininkai surengė antikonstitucinį Liaudies Seimo posėdį. Pirmininkavo J. Paleckis, sekretoriai – P. Cvirka, A. Venclova. Jie pasirašė visas šio seimo deklaracijas, kad: panaikinama Lietuvos buržuazinė valdžia; įvesta sovietų santvarka; Lietuva skelbiama sovietų respublika, reikalauja įjungt į TSRS sudėtį. Išrinkti nariai vykti į Maskvą dėl Lietuvos įjungimo į TSRS sudėtį – L. Gira, J. Paleckis, P. Cvirka, S. Nėris, A. Venclova.

1940–08–3 Maskvoje Lietuva inkorporuota į TSRS. Išdavikiškame nusikaltime, aneksuojant Lietuvą Maskvoje, dalyvavo ir balsavo už Lietuvos aneksiją: P. Cvirka, L. Dovydėnas,  L. Gira, S. Nėris.

1940–08–25 įvyko ypatingoji Liaudies seimo sesija, galutinai panaikinama Nepriklausomos Lietuvos Konstitucija ir priimta aneksuotos Lietuvos okupacinė TSR konstitucija. Aktyviai dalyvavo ir šiame išdavystės akte P. Cvirka, L. Dovydėnas, V. Krėvė, L. Gira, S. Nėris.

Valstybės išdavikų P. Cvirkos, L. Dovydėno, S. Nėries, V. Krėvės, L. Giros, A. Venclovos, K. Kubilinsko, V. Valsiūnienės veikos prilygsta terorui: jų taikinys – civiliai žmonės, jų ginklas – fizinis ir ideologinis smurtas. Jie iki gyvos galvos tarnavo okupantams, žodžiais ir raštais agitavo ir priverstinai reikalavo paklusti sovietinei santvarkai, niekino Lietuvos valstybę, aktyviai prisidėjo prie mūsų Tautos genocido, Laisvės kovų slopinimo, neišsižadėjo savo išdavikiškų veiksmų ir įvykdytų sunkių nusikaltimų prieš Lietuvos valstybę, jos žmones.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

55 komentarai

 1. hm:

  —o kur kolaborantu dinastija? – lanzdergiai?- ar cia “savi”????

   • Kieno ginklas šis –
    tiesiog prieš Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų RAMOVĘ,
    gerbiamasis, nepiktai žioplasis Ramovės šeimininke.
    Ar Jums p. kariškasis Jonai Uurka negėda (ir dėl sovietmečio “Dom oficerov” vis
    glaustančios ramovės- šabakštyno ten pat, ir prieš jos langus “Antano VENCLOVOS”
    muziejaus (jau su “priedangėle” ir gyvam esančio “muziejaus”.
    Apie tolėliau neužpildytą aikštę šiuo dar p a t y l ė s i m,
    Imkim i š l a k y m o garbės “kaštus” už mokesčių mokėtojų, mūsų dalį:

    A. Venclovos memorialinis butas-muziejus!!??
    “Vilniaus miesto kultūros valdybos įsakymu 1990 m. Vilniaus rašytojų muziejus buvo likviduotas, o A. Venclovos memorialinis muziejus tapo savarankiškas, priklausantis Vilniaus miesto Kultūros skyriui. Kultūros ir švietimo ministro įsakymu visi A. Venclovos fondo eksponatai buvo perimti iš Vilniaus rašytojų muziejaus. 1991 m. A. Venclovos memorialinis butas-muziejus buvo reorganizuotas į A. Venclovos memorialinį kabinetą, esantį Vilniaus lietuvių kultūros namuose, o juos panaikinus, nuo 1996 m. — Vilniaus etninės veiklos centre. 2004 m. vasarą muziejus pasivadino „Venclovų namais-muziejumi”.
    Muziejaus fondas pradėtas kaupti 1973 metais, įkūrus Vilniaus rašytojų muziejų. Beveik visus eksponatus muziejui perdavė Antano Venclovos žmona…

 2. Getas:

  Gerb. autorius kažkodėl prie kultūrininkų dalyvavusių su komunistais A.Sniečkum, J. Paleckiu prikergia ir Vincą Krėvę, kuris jau 1940m . liepos 5 d. kartu su E. Galvanausku atsistatydino iš “Liaudies” vyriausybės ir jokios Stalino “saulės” jie nevežė. Gal autorius vadovaujasi KGB-istine propaganda ir yra jos auka? Kas juodina V. Krėvę, tas tęsia KGB-istinę smegenų plovimo būdą dabarties lietuvių kartai, šmeiždami PATRIOTIŠKUS LIETUVIUS. Komunistų valdoma žiniasklaida ir dabar nutyli savo nusiklatimus: 1946 m. komunistinė M. Gedvilo vyriausybė paskelbė V. Krėvę ir M. Biržišką “Tėvynės išdavikais”, atėmė iš jų akademikų vardus ir uždraudė Krėvės kūrybą -tai tęsėsi iki 1960 m. Jie abu tuomet jau gyveno karo pabėgėlių stovykloje Austrijoje, priešingu atveju komunistai “Tėvynės išdavikus” būtų sušaudę. Komunistų rusų valdžia net paskelbė 1945 m. užuojautą Lietuvai, paskelbdami, kad Krėvę su žmona sušaudė vokiečiai. Matyt vykdė Krėvės ir Biržiškos paiešką Austrijoje- anuomet ten apsčiai zujo Salino agentų. Primenu autoriui: kad V. Krėvė sutiko įeiti į “Liaudies vyriausybę” tik įkalbėtas S. Šilingo, diplomato V.Sidzikausko ir pačio l. e. p. prezidento A. Merkio, kuriam ir prisiekė1940m. birželio 17 d., motyvuodami, kad dar gal pavyks Lietuvos nepriklausomybę išsaugoti nors formalai.

  • Pakirkšnutė:

   Daugelis lietuvių buvo susižavėję maskvėniška propaganda, nes lietuviams jau buvo pabodę smetoniniams probožnyciniams ponams arti. O ar žinote maždaug kiek litų vienam ponvakariui išleisdavo Kauno ponų poniutė ?
   Aišku, vėliau Sibiran išvežtos visokios buožės ir buožinai labai ilgėjose “laisvos” Lietuvos

   • Kaunietis:

    Pakirkšnute, kuo čia dėti Kauno poniučių baliai ir Lietuvos nepriklausomybė?! Jei išlaidavo, tai gal turėjo iš ko?.. O ką turėjai omeny rašydama “buožės”? Koks tai buvo socialinis sluoksnis? Vagys, banditai, bolševikai?.. O pati ar ne partinę mokyklą esi baigusi? Jei taip, tai, ačiū, klausimų daugiau neturiu…

   • Bartas:

    Tvirtas pasakymas ;”daugelis lietuvių”. Ar tikrai taip, ar taip manai ? O kiek lietuvių “susižavėję maskvėniška propoganda”, po metų kitų išvažiavo padėti katorgoje visokioms poniutėms ir buožėms arti Sibiro .
    Dar , Tamstai, papasakosiu uošvio liudijimą. Atvažiavę, “nkvedistai”, išvežti “buožės” buvo labai sočiai privaišinti, liežuvius vos vartė ir, išėję priemenėn parūkyti, nutarė , kad gerą žmogų paliekam , o išvežam, tą “brudą” , skundiką , kuriam buvo pabodęs “buožė” . Svarbu skaičius. Va tep.

   • Tiksliai pasakyta.
    Štai ką tuo klausimu rašė iškilus partizanas kunigas Justinas Lelešius – Grafas:
    “mes (tikrieji partizanai) pralaimėjome, nes mūsų nepalaikė visuomenės dauguma (varguomenė – apie 95% lietuvių, kurie po smetonmečio neturėjo jokio turto), prie sovietų gavusi tai, ko neturėjo prie Smetonos – normalų gyvenimą (kada, kaip žinia, jau visi turėjo darbą, butą ar namą, išsimokslinimą, nemokamą gydymą)”.
    Taip, kad rašytojai ir poetai tiesiog išreiškė visuomenės daugumos tikėjimą, kad gyventi bus geriau, o apie stalinistų žiaurumus neturėjo jokio supratimo.

  • Ir kodėl autorius nepiešia pilno vaizdo:
   1. kad tautininkai su Smetona ėmė iš rasiejinių ambasados pinigus?
   2. kodėl didysis tautininkų atstovas A.Smetona, turėjęs visas galias ir nuolat su visais rėkavęs “Mes be Vilniaus nenurimsim!”, nedavė kariuomenei įsakymo patogiu momentu atsiimti Vilniaus krašto, o laukė ruskelių “malonės”, kurie tik mažą dalį lenkų pavogto tegrąžino?
   3. kodėl tautininkai su Smetona, taip noriai smurtu paėmę valdžią, tada, kada reikėjo šalį ginti, ėmė ir pametė šalį likimo valiai?
   Dėl ko partizanai 1949 02 16 deklaracijoje smetonmetį įvertino kaip nelegalaus valdymo laiką – siekė atkurti nepriklausomą Lietuvą pagal iki smetonmečio buvusią tvarką.

 3. Artojas:

  Getai, tai V.Krėvė 1940 m. birželio mėn. 15 d. į Masvą Stalino saulės parvežti važiavo ar ne ?
  Jei važiavo, tai gal jie tos “saulės” nepasidalino. Ar nepastebi kaip dabar jų palikuonys pešaši dėl valdžios, nesvarbu kokiai partijai priklausytų ? O straipsnis geras ir laiku. Reikėtų daugiau rašyti apie tuos laikus , to meto saulės nešėjus ir jų pragaištinga veiklą Lietuvai, gal tada jaunimas geriau supras kas tada buvo kas , kas dabar yra ir kas juos “paryšo”, gal pradės gerbti savę ir savo Tauta.

  Debesys tamsūs vėl Lietuvą slegia,
  Pavargus Tauta jau be valios kovot,
  Kodėl toks likimas ištiko Tėvynę,
  Kur mūsų senovės didi praeitis.

  Tad broliai lietuviai, kur mūsų stiprybė,
  Kur protėvių šauksmas už laisvę kovot.
  Tiktai susibūrę Tėvynę apginsim,
  Galėsim gyventi laisvoj Lietuvoj.

 4. Diedas:

  Pastaruoju metu raudonskūriai smarkiai pakėlė galvas. Ir tai yra ne šiaip sau. Padugnės labia gerai jaučia stipriają pusę. Tvirtas kremliaus užnugaris, parsidavusi žiniasklaida, komunistuojani ir vakarams besipriešinanti valdžia, Lietuvoje sukūrė mankurtų daugumą. Neužilgo save pavadinti patriotu ir pabrėžti, kad myli savo Tėvynę gali tapt pavojinga. Pilka dauguma jaučianti už savo pečių galią darosi agresyvi.

  • Dronas:

   Ju ne dauguma. Cia kaip tik mazuma reiskiasi. Juos butu galima surinkt i kokius desimti autobusu. Likusius uztektu grieztai ispet. As dar pamenu kaip staigiai jedinstvininkai uzsiciaupe ir pabruko uodega, kada tapo aisku, kad niekas ju is isores neparems. Viskas zymiai sudetingiau. Is kremliaus kuruojami veikejai, kitose salyse per socialinius tinklus buria stai tokiu neostribu gaujas. Juos uz kokius komentarus ar veiksmus pries valstybe valstybe gali nors susaudyti, bet ta kuruojantis asmuo, kuris randasi rusijoje, niekuo nenukentes ir burs nauja grupe. Situs nurasys. Sitie kvailiai yra pigi zaliava. Juos panaudos ir ismes. Kaip tualetini popieriu. O jie jauciasi, kad uz ju “stovi” rusija. Realiai niekas nestovi ir karo atveju jie tikrai nesulauks “savu. Visiskai paaukotini ir vienkartiniai. Ir kas svarbiausia, dauguma nemokami. isties, idiotai – pats svarbiausias kremliaus strateginis isteklius.

 5. kazys:

  V.Kreve irLDovydenas iki gyvos galvos komunistiniam rezimui netarnavo Nereikia skleisti dezinformacijos.

  • Dronas:

   Na zinai, galima karta isduoti savo tevyne. O paskui ramiai sau sedet okupanto sovietiniam “rojuje” ir rasinet ka nors. Kodel gi ne. Veliau kiti pasakys, kad jis netarnavo sovietam iki mirties. Cia tas pats kas jaunysteje uzmust kruva zmoniu, o paskui ramiai nugyvent, o tokie kaip tu pasakys, neva matot, juk nezude visa laika. Na taip, ka cia dar bepridurt.

 6. Diedas:

  Raudonieji ne tik šlovina Lietuvos išdavikus, bet ir klastoja istoriją. Apsilankęs Utenos krašto muziejuje buvau priblokštas. Eksozicija padalinta į niūrias mažas erdves su kybančiais juodais paukščiais ir jų šešėliais ant sienų ir vieną didelę ir šviesią. Mažose erdvėse Lietuvos istorija iki sovietų. Ten viskas blogai. Tiesa yra šviesių spindulių, tai caro kalbos draudimo draudimo laikai. Nuotraukomis iliustruota,kokie buvo puošnūs rusų mokyklų mokytojai ir mokiniai,ir kokie suvargę tie kurie mokinosi lietuviškai.
  Apie pokario kovas ne neužsiminta. Tarytum Kraujalis nebūtų Utenos krašto didvyris.
  Didžiausioje ir šviesiausioje erdvėje šlovinamas sovietmetis. Gausu nuotraukų ir liaupsių.
  Komunistai – žulikai, melagiai, vagys (liaudies išmintis)

  • Pakirkšnutė:

   Jau panašu, dieduk, kad užstrigote sovietiniame laike. Jau seniai nėra čia jokių komunistų staliniečių ar brazauskininkų ir kitų “raudonų”. Buvo kaip buvo. Bet jums vis anie šešėliai vaidenasi.
   —-
   Dabar Lietuvoje jau yra KAPITALIZMAS, kuris kažkaip keistai karikatūriškai pramiežtas bankine ir religine hebratikyste. Ir jų atributuose aiškiai dominuoja mėlyna spalvytė.
   Žodžiu, dabar Lietuvą valdo kapitalo (jevr’o) “mėlyna” diktatūra! Nepastebėjot?

 7. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  “Kol kas belieka tik piktintis dėl šio ir panašių renginių organizatorių, rengėjų, dalyvių trumparegiškumo, dėl jų užsispyrusio buko kvailumo, viešai iškiliai aukštinti mūsų Valstybės ir Tautos aršius išdavikus.”
  Nesutinku, kad tie organizatoriai yra trumparegiski, buki, kvaili ar dar kokie nes jie puikiai zino ka reikia isaukstinti ir pamineti, kai Lietuva svencia savo nepriklausomybes dienas. Jie tiesiog patys yra arsus Tautos ir Valstybes isdavikai, o ne kvailiai. O tokiu dabar pilna valdzioje…… net pati kompartskola prezidento poste!

 8. Dronas:

  ZInoma, kad yra. Net cia rasineja. Galiu pirstu parodyti. 🙂

  • Štai ką randam apie Užurką internete:
   “Gal tik iš dalies galima autoriui prikišti šykštų turbūt didžiausio Vytauto karinės bei valstybinės veiklos pasiekimo – Žalgirio mūšio – vaizdavimą. Taip, apie šį įvykį daug prirašyta, daug žinoma, bet norėjosi patirti, ar J. Užurka – kariškis profesionalas, turi savą šio mūšio sampratą ir kokia ji? Būtų buvę labai įdomu susipažinti su jo Žalgirio mūšio taktikos, strategijos autorine versija, gal ir lenkams kai ką nuodugniau paaiškinti, nes jie dar ir dabar tebemano, kad „litvinai apsigręžė ir pabėgo“, ir visus nuopelnus atiduoda Jogailai, lenkų kariuomenei”.
   http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111120222549/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3180&kas=straipsnis&st_id=12350
   Jis, pasirodo, laikosi lenkų nuomonės, kad Žalgirio mūšį laimėjo lenkai?
   Nors kiekvienas ką tik iš miego pakeltas lietuvis pasakys, kad ten lietuvių atsitraukimas buvo TIK APGAULINGAS MANEVRAS, kurį patvirtina net švedų ir kitų šalių mokslininkai, kurį puikiausiai suprato to meto pasaulio galingieji, tame tarpe patys kryžiuočiai: jų nepažeidžiamumo pagrindui – rikiuotei pavadinimu kiaulė suirus, kryžeiviai tiesiog buvo išgaudyti po vieną.
   Bet Užurka, pasirodo, “nežino”. 🙂

 9. mociute:

  ne maziau siame “fronte” plusa ir visu Lietuvos mokesciu moketoju islaikoma LTV.
  Ilgiau nepabuvus Lietuvoje, sugryzes ijungi TV ir pasijunti 1980 breznevineje eroje!?
  Bukos ir net izeidziancios laidos,kaip kad “is kur atsiranda daiktai” &panasios pristatomos kaip “labia populiaruios pasulyje” nors is tiesu niekur pagrindiniai,juolab valstybes finansuojami kanalai nerodo kaip ir amzinas svetimu apatiniu aptarimas stiliuose, gyvenimuose,emigrantuose – kas tai? Turint omenyje dar ir amzinuosius nuo neatmenemu laiku vilunus,pumprickaites,baublienes,paleckius ir t.t.t.t. ju skelbiamos iesos skamba visikai neitiketinai kadangi ausyse istige anu balsai is okupacijos laiku..
  Ypac daug neatitikimu ir informacinese ziniose
  Pavyzdziui,kad ir vakar Panoramoje p.V.Pugaciausko isvados is Miuncheno konferencijos gerokai skiriasi nuo britu BBC zurnalistu ir ypac autoritetingu britu politikos apzvalgininku issakomu vertinimu.
  Ir taip nutinka pakankamai daznai
  O juk teksta supainiojus bent pora sakiniu ziurovai supranta iskreiptai. Kazkodel meginama iteigti Lietuvos zmonems ir apie “nenugalima ” Rusijos atseit,jega o Putina kaip kazkoki “supermens”
  O juk taip nera – nuvaryta,degraduota,isvogta ta Rusija o jos vadai apart branduolinio ginklo laba jau pasipuikuoti neturi kuo – vyrauja blefas

 10. Gal autorius pats galėtų papasakoti kaip jam teko kovoti už Lietuvą 1991m., kada, kaip rašo internetas, jam teko ir iš mūšio lauko bėgti, ir pan.

 11. Juozas:

  Puikus politrukiškas straipsnis švonderiams.

 12. Akmenė:

  autoriau Užurka, ar jau kreipėtės į Jos Eminenciją Dalią Grybauskaitę, premjerą Butkevičių, garbius Lietuvos žmones Kirkilą, prezidento Brazausko našlę Brazauskienę ir kitus, kad šitie baisūs kolaborantai P.Cvirka ir S.Neris būrų išbraukti iš Nepriklausomos Lietuvos istorijos, tiesiog šluote nušluoti?

 13. Birutė K:

  Didžiojo šunsnukio Kosto Kubilinsko nepaminėjo, išdaviko rūpužės.
  Bet eilėraštukai jo gražūs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: