T. Bakučionis. Bronislovo Burgio istorija – kitu kampu (15)

bakucionis_tomas

Tomas Bakučionis | asmen. nuotr.

Jau buvusio, dabar jau nuteisto Kauno technologijų universiteto (toliau – KTU) gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio baudžiamoji byla yra išskirtinis atvejis Lietuvos teisėsaugos istorijoje. Simboliška, kad žymus pedagogas verdikto sulaukė beveik rugsėjo 1-osios išvakarėse. Byla dar nebaigta, pirmos instancijos teismo sprendimas rašant šias įžvalgas nėra įsiteisėjęs ir tikėtina, kad artimiausiu metu neįsiteisės, bet ši istorija duoda peno platesnėms diskusijoms apie Lietuvos baudžiamosios teisės politiką ir praktines tendencijas.

Kaip žinome iš žiniasklaidos, B.Burgiui Kauno apylinkės prokuratūros prokurorasOsvaldas Stadalius inkriminavo nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 145 str. 2 dalyje, kur nustatyta, kad „tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą, baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų“. Sutikime, skamba žiauriai, kai pagal šį straipsnį nuteisiamas žymus Lietuvos pedagogas ir KTU gimnazijos įkūrėjas. Minimas BK straipsnis yra įvardytas kaip „grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“ ir patenka į BK XIX skyrių „Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei“. Į šį skyrių patenka ir tokie nusikaltimai, kaip neteisėtas abortas (BK 142 str.) ar privertimas darytis neteisėtą abortą (BK 143 str.). Baudžiamasis kodeksas yra sukonstruotas taip, kad įstatymų leidėjas baudžiamuoju įstatymu ginamas vertybes tarsi sudėlioja į tam tikras lentynėles priklausomai nuo ginamų vertybių reikšmingumo visuomenėje ir nuo veikų, kuriomis į šias vertybes kėsinamasi, pavojingumo.

Taikant minėtą BK 145 straipsnį, teorinių ir praktinių problemų tikrai esama. Pirma problema: tokie nusikaltimai, kaip neteisėtas abortas, gali būti fiksuojami ir vertinami objektyviais kriterijais ir aiškiomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau BK 145 str. nurodomas žmogaus terorizavimas yra nustatomas ir vertinamaisiais kriterijais, t.y. veikia subjektyvaus žmogiškojo vertinimo faktorius.

Kita problema, kad BK 145 str. 2 dalyje (pagal kurią buvo nuteistas B.Burgis) yra numatytos dvi alternatyvios nusikalstamos veikos, t.y. žmogaus terorizavimas grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką, ir kita alternatyvi veika – sistemingas žmogaus bauginimas naudojant psichinę prievartą (pastaroji veika ir buvo inkriminuota B.Burgiui). Visiškai akivaizdu, kad abi minėtos veikos labai skiriasi pavojingumo mastu.

Trečia, ir, ko gero, svarbiausia problema ta, kad inkriminuojant veikas vadovaujantis vertinamaisiais kriterijais ypač didelę reikšmę turi teisėsaugos pareigūnų (tyrėjų, prokurorų, teisėjų) teisinė kvalifikacija ir išprusimas, o svarbiausia – jų moralinių vertybių sistema, sąžinė ir padorumas.

Svarstant aptariamą istoriją platesniu teisėkūros požiūriu, įstatymo leidėjas nusipelno rimtos ir pagrįstos kritikos už tai, kad, vaizdžiai tariant, į vieną puodą sumetė velnią ir gegutę. Nereikia būti didžiu baudžiamosios teisės teoretiku, kad suvoktum, jog dėti ant vienos lentynos grasinimą susprogdinti ir žmogaus terorizavimą yra mažų mažiausiai nelogiška, juolab kai terorizavimui ir psichinei prievartai nustatyti reikalingi vertinamieji kriterijai. Turėtų būti visiškai aišku, kad grasinimas susprogdinti ir bauginimas bei psichinė prievarta yra nepalyginamos veikos pavojingumo aspektu.

Jei oponentai mano, kad čia nėra vertinamųjų kriterijų, tuomet prieisime prie to, jog darbdavio reikalavimą laikytis vidaus tvarkos taisyklių darbovietėje taip pat laikysime sistemingu bauginimu naudojant psichinę prievartą. Tokiu atveju turėtų būti teisiamas kone kiekvienas įstaigos vadovas. Svarbu ir tai, kad objektyviai psichinė prievarta per se nesukelia grėsmės žmogaus sveikatai ir juolab gyvybei, nebent tokie veiksmai prieš žmogų būtų atliekami ilgą laiką (keletą mėnesių ar ilgiau). Tuo metu minėtas BK XIX skyrius (į kurį patenka ir aptariamas 145 str.) gina tokias vertybes kaip žmogaus sveikata ir gyvybė.

Įstatymų leidėjas kurdamas baudžiamuosius įstatymus, viena vertus, įgyvendina visuomenės lūkesčius gindamas reikšmingomis laikomas vertybes, kita vertus, įgyvendina valstybės baudžiamąją politiką, kurios raidos tendencijos turi atliepti bendriesiems ir pamatiniams demokratinės valstybės principams, turint omeny, kad Lietuva yra ES bei pasaulio valstybių bendruomenės narė, prisijungusi prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Savo ruožtu valstybės baudžiamoji politika turėtų remtis ir atitinkamų sričių mokslo darbais bei mokslininkų tyrinėjimais.

Minėta, kad kvalifikuojant tokias nusikalstamas veikas, kurios nepasižymi pakankamai objektyviais kriterijais, tenka vadovautis vertinamaisiais kriterijais, bet vis dėlto būtina ir tiksli konkrečios baudžiamojo įstatymo normos lingvistinė analizė, kuri, mano įsitikinimu, yra prioritetinė teisingai aiškinant bet kurį įstatymą bei jį taikant, taigi ir kvalifikuojant nusikalstamas veikas bei pradedant asmens baudžiamąjį persekiojimą.

B.Burgis apkaltintas sistemingai bauginęs gimnazistę. Lietuvių kalbos žodyne žodis „sistemingai“ yra paaiškinamas kaip darymas kažko, laikantis sistemos, planingai. Bet koks planingas veikimas yra galimas tik tam tikroje laiko perspektyvoje, t.y. planas sudaromas iš anksto ir jam įgyvendinti yra būtinas pasiruošimas. Nustatant bauginimo sistemingumą, labai svarbus pokalbių kontekstas ir priešistorė, t.y. tie įvykiai ir aplinkybės, kurie inspiravo pokalbius. Tuo metu žiniasklaidoje buvo gausiai „cituojamos“ B.Burgio pasakytos atskiros frazės, išimtos iš pokalbio ir situacijos konteksto, taigi, regis, mūsų demokratinės valstybės žiniasklaida (su p. A.Užkalniu forposte) B.Burgį jau seniai nuteisė a priori, dar net nesulaukusi įsiteisėjusio nuosprendžio.

Be teisinių problemų, šioje byloje slypi ir moralinių bei politinių aspektų. Juk B.Burgis siekė kilnių ir prasmingų tikslų – užkardyti žalingų įpročių plitimą ir visų gimnazistų bei jų tėvų lygybės prieš įstatymą. Stodami į KTU gimnaziją vaikai bei jų tėvai pasirašė sutartį ir įsipareigojo laikytis nustatytų moksleivio elgesio taisyklių, kurių 4 punktas nurodo, jog „gimnazistai negali gerti alkoholinių gėrimų, rūkyti, vartoti narkotikų“. Taisyklių baigiamosios nuostatos skelbia, kad „visiems gimnazijos bendruomenės nariams (moksleiviams, jų tėvams, mokytojams, administracijai) diegiama samprata, jog niekas gimnazijoje neturėtų būti baudžiamas, o nusipelnęs bausmės pats turi palikti gimnaziją“.

Taigi pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis, skelbia romėnų teisės principas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią – nustatyta LR Civilinio kodekso 6.189 str. 1 dalyje. Būtent tokios pozicijos ir laikėsi B.Burgis. Jaunoji panelė (tiksliau, jos tėvai, kaip atsakingi asmenys) pažeidė sutartį – užtraukė su bendraklasiu dūmą viešoje vietoje (ganėtinai ciniškas poelgis!) matant klasės auklėtojai ir kitiems bendraklasiams. Jos bendraklasis įvykdė sutartį ir iš gimnazijos dėl šio poelgio išėjo.

Jaunoji panelė galbūt tėvelių įkvėpta manė, kad jos noras mokytis gimnazijoje toliau yra svarbesnis už pasirašytą sutartį. Labai įdėmiai išklausiau lrytas.lt portale paviešintus B.Burgio pokalbių su mergina ir jos tėvais įrašus, iš kurių ryškėja įdomių detalių, pavyzdžiui, kad gimnazistės tėveliai, kalbėdamiesi su B.Burgiu 2014 metų rugsėjo 26 dieną, dar ir sakė netiesą, mat teigė, jog jų dukra yra labai „sunkios būklės“, nors tądien jaunoji panelė kuo ramiausiai sėdėjo pamokose. Ši aplinkybė išaiškėjo iš kito paviešinto pokalbio įrašo, kur kalbasi buvęs direktorius ir gimnazistė. Įdomu, ar ši aplinkybė teismo buvo kaip nors įvertinta?

Dar keli labai svarbūs šios bylos moraliniai ir teisiniai niuansai: gimnazistės tėvai, kaip paaiškėjo, yra teisėsaugininkai ir dirba Pravieniškių kolonijoje (bent taip skelbė žiniasklaida), be to, B.Burgis dar 2014-ųjų gruodį sumokėjo merginos tėvams 30 tūkst. litų kompensaciją, siekdamas susitaikymo su kita šalimi be teismo proceso, bet nors prokurorui šis faktas buvo žinomas ir Baudžiamasis kodeksas bei Baudžiamojo proceso kodeksas numato galimybę tokiu atveju nutraukti baudžiamąjį procesą, byla pasiekė teismą ir B.Burgis buvo nuteistas. Prokuratūros atstovė šią aplinkybę aiškino tuo, esą nebuvo surašytas susitaikymo protokolas…

Baudžiamosios teisės teoretikai pripažįsta, kad asmens baudžiamasis persekiojimas yra ultima ratio, t.y. kraštutinė priemonė, taikant teisinę atsakomybę ar pašalinant teisės pažeidimus, t.y. gali būti taikoma tik tada, kai kitomis teisinėmis priemonėmis (civilinės, administracinės, drausminėmis, tarnybinės etikos taikymo) tokių pažeidimų pašalinti neįmanoma. Tokios nuostatos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Net jei ir manytume ar darytume prielaidą, kad B.Burgis galimai vartojo ne visai tinkamą leksiką kalbėdamas su gimnaziste, galima būtų teoriškai svarstyti nebent apie pedagoginės etikos pažeidimą, drausminę atsakomybę, bet baudžiamasis persekiojimas prieš B.Burgį apskritai negalėjo būti pradėtas.

Manau, ši byla yra rimtas signalas, jog Lietuvos baudžiamosios justicijos praktika gerokai skiriasi nuo teorijos. Studijuojant teisinę literatūrą ir teismų praktiką (kuri atsispindi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėse nutartyse), man vis dažniau susidaro įspūdis, kad mūsų teisėsaugos sistema grimzta į pavojingą voliuntarizmą, kai sprendžiama ne pagal teisę ir moralę, bet pagal patogumą, pagal nenorą spręsti labiau sudėtingus klausimus, o į žmogaus likimą tiesiog atsainiai numojama ranka kaip į nereikšmingą smulkmeną.

Pradėtas baudžiamasis persekiojimas prieš B.Burgį sudavė žiaurų smūgį pirmiausia mūsų valstybės švietimo sistemai. Po šios bylos, nors ji dar nesibaigė, kiekvienas pašlemėkas ir niekšelis žinos, kad gali nesilaikyti sutarčių ir elgesio taisyklių, gali užeiti pas mokyklos vadovą, slapta įrašyti pokalbį, o vėliau žodžius ištraukti iš konteksto galbūt kaip tariamą įrodymą nuteisiant mokyklos vadovą. Ko tokiu atveju verta mūsų Konstitucija, ko vertas Švietimo įstatymas? Ko verti visi baudžiamosios teisės specialistų mokslo darbai ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, jei žmogus, kovojantis už pamatines vertybes, pareigos jausmą, sąžiningumą ir padorumą, sutarties laikymąsi, yra tąsomas po teismus ir nuteisiamas?

Ką ir bepridursi, reto šlykštumo istorija, užtraukusi gėdą ne tik mūsų teisėsaugos sistemai, bet ir visai valstybei, nes atrodo, kad teisėsaugai talkinant pamatinės moralinės vertybės mūsų valstybėje gali būti tiesiog naikinamos.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Straipsnis pretenduoja i teorinius samprotavimus ir visiskai samoningai vengia TIESOS! O pasiklausius pono Burgio kalbu, kaip autorius teigia zymus pedagogas, yra visiskai aisku, kad ponas Burgis GRASINO mokyklos moksleive paversti psichiskai NEPAKALTINAMA visuomenes akyse,na kitaip tikriausiai ne neimanoma pavadinti, tikrai zymus pedagogas. Tokie grasinimai silpnesniu nervu zmogu gali privesti ir iki savizudybes, gerai, kad buvo tevai,kurie apgyne. Be jokios abejones moksleive nusizenge taisyklei, o direktorius nusizenge istatymui turedamas 25 metu darbo staza! Tai ka jis tenai su tais mokiniais dare mokykloje, kad dar ir iki siol nesuprato, kad Lietuvoje yra istatymai ir kartais jie galioja!, kad tokie grasinimai nepilnametei mokinei o ir bendrai yra NETOLERUOTINI.
  Kitas atvejis, eme Burgio ir nepraleido dalyvauti rinkimuose i Vilniaus miesto taryba. Sitas faktelis parodo, kad ponui Burgiui ir tai partijai,su kuria ejo, giliai nusispjauti ant Lietuvos istatymu. Mane tai stebina kitkas. Lietuva jau 25 metus kaip turetu buti laisva nuo kgbistiniu metodu padaryti neitikusi zmogu NEPAKALTINAMU, o va Burgis per visa Lietuva didziuojasi tuo, kad naudoja kgbistini metoda, prasizengusia mokine….. padaryti NEPAKALTINAMA.

  Straipsnio autorius taip pat teigia: “Juk B.Burgis siekė kilnių ir prasmingų tikslų – užkardyti žalingų įpročių plitimą ir visų gimnazistų bei jų tėvų lygybės prieš įstatymą.” Teiginys yra niekuo nepagristas, nes butent pats Burgis ir pazeide istatyma ir visas galimas svietimo metodikas is esmes GRASINDAMAS padaryti mokine NEPAKALTINAMA! Apie ka cia autorius kudakuoja? Nes cia argumentacijos tai nesimato! Cia kaip Stalinas…. komunizma state state…. milijonus i kapus nuvare! Tai reiktu suprasti ponui autoriui elementarius dalykus…. kad ne tik tikslas turi buti teisetas, taciau ir KELIAS arba metodas ji pasiekti turi buti teisetas. Kitaip miska kerti, skiedros laksto. O Burgis panaudojo NETEISETA, nepedagogiska metoda…. turedamas 25 metu patirti, o tai siuo atveju gerokai sunkinanti aplinkybe. Tiesiog aisku, kad zmogus net nesugeba suvokti savo kaltes, o is esmes tai gal kieno padedamas ir suprato…. nes ir be prasymo…. moraline zala apmokejo.
  Isklausiau visus tris internete esancius irasus ir tvirtai teigiu…. tokio lygio kalbejimas, grasinantis kalbejimas yra vertas vienareiksmisko ivertinimo…. ta pacia diena Burgis turejo buti ISMESTAS is direktoriu ir mokyklos! O nemotyvuoti paneigimai, tai parodo, kad Burgio gynejai yra paprasciausi kvailiai. Gal but Lietuvoje ir surasime keleta mokiniu, kurie niekada nepabande alkoholio, niekada neisidejo i burna cigaretes… niekada jokios taisykles nepazeide…. nesvarbu pagavo, nepagavo, tai is cia Lietuvoje neliktu mokykla pabaigusiu, Lietuvoje nebutu kam stoti i universitetus, Lietuvoje neliktu ne vieno Seimo nario, ne vieno Vyriausybes nario… ir ne vieno prezidento Lietuvoje! Kai toji vienintele taisykle pritaikoma, neziurima i visuma, tai parodo, kad zmogaus mastysena yra tokia siaura, tokia vienmate, kad net kvailas zmogus yra gerokai protingesnis. Taigi pono Burgio uzsispyrimas, ambicija, arogancija ir nepraustaburniskumas, nieksiskukmas pries mokine…grasinti mokinei kgbistiniais metodais, grasinti padaryti nepakaltinama… tik paskutinis SLYKSTYNE taip gali kalbeti. O didziuotis tuo gali tik visiskas beprotis. Rado kuo didziuotis!? Taigi ponai kritikantai, pasakysiu jums labai aiskiai, aklas gynimas, vienos taisykles taikymas… tai
  silpnaprociu uzsieminas. Pasaulis sudetingas. Is esmes toji mokine, kuri padare prasizengima taisyklei, galu gale padare gera darba… padejo i vieta karsta komjaunuoli grasinusi kgb metodu paversti mokine NEPAKALTINAMA! Slyksciuosi tokiu pedagogu, o pedagogu maciau daug ir tarp ju labai geru. Pedagogas padeda, o ne naikina.

  Cituoju: “Pradėtas baudžiamasis persekiojimas prieš B.Burgį sudavė žiaurų smūgį pirmiausia mūsų valstybės švietimo sistemai. Po šios bylos, nors ji dar nesibaigė, kiekvienas pašlemėkas ir niekšelis žinos, kad gali nesilaikyti sutarčių ir elgesio taisyklių, gali užeiti pas mokyklos vadovą, slapta įrašyti pokalbį, o vėliau žodžius ištraukti iš konteksto galbūt kaip tariamą įrodymą nuteisiant mokyklos vadovą.”
  Jokio smugio svietimo sistemai cia NEMATAU. Paprasciausiai prasikaltes turi atsakyti pagal istatyma. Tas pats liecia ir Burgi ir mergaite. Jei yra istatymas…. kad uzsirukes turi buti ISMESTAS is mokyklos, tai taip ir reikejo padaryti. Jei tokio istatymo nera… tai Burgis neturi teises kurti istatymu, ta daro Seimas. Autorius naudodams netiesiogine kalba kaltina prasikaltusia uzsirukusia mergaite, kad ji yra paslemekas, niekselis, slapta irases pokalbi….istraukti zodzius is konteksto na ir t.t. Tai toks kaltinimas mergaitei yra PASLEMEKO ir NIEKSO kaltinimas ir joks cia teisinis ivertinimas yra negalimas. Elkis padoriai, jokie irasai nebaisus. Esme tame, kad bausme turi buti pagal istatyma, jeigu tokie dabar istatymai, tai pagal juos ir turi buti baudziama….. ar teoretikui T.Bakucioniui tas yra aisku? Kai pakeis istatymus, tada galima bus ir kitaip bausti. Kaip auksciau parasiau savo nuomone, kaip turejo buti pagal mano nuomone nubaustas Burgis….. ta pacia diena ismestas is direktoriu ir is mokyklos. Mano nuomone niekam neturi buti idomi ir svari. Istatymas svarbu, jei siekiame gyventi teisineje valstybeje. O pasirodo, kad pagal istatyma….. ir pasodinti gali uz tokius kgbisitnius grasinimus paversti psihiskai sveika zmogu NEPAKALTINAMU. Ir kur tas Burgis ismoko tokiu “zymaus pedagogo” metodu? Komjaunimas sito nemokino. Tai kas tada? Tremtis auklejo taip?

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Lietuvos rusas, kuris save vadina “tikras lietuvis” nesugebejo surasti ne vieno argumento nusisnekejimui irodyti! O ir is kur ju gali atsirasti? Tame paciame ir autoriaus problema. Neisdriso pakartoti, ka visgi kalbejo Burgis! NEISDRYSO! Tai apie kokia gynyba gali buti kalba? O nepilnamete mergaite, o tokia ji tuomet buvo, suspes dar atsakyti, dar gyvenimas pries akis. Esu ir as 7 klaseje uzsirukes…. pasiziurejau, kad kiti kurie ruke…. apsinuodijo, tai nutariau daugiau saves nenuodyti. O juk galejo mane is mokyklos ismesti, i pataisu kolonija pasodinti…. ir visus tuos, su kuriais tada buvome…. O kiti kas ruko, tas ruko, o kas neruko, tas neruko. Mokykloje svarbiausia kaip mokosi! Suabsoliutinti toki prasizengima…. tai cia reikia buti gerokai isbalansuoto protelio.

    • Na, ko ko, bet jau argumentų prie T.Baranausko straipsnio pateikiau tiek ir tiek.
     Aš esu tikras lietuvis, nes mano giminė iki manęs VISĄLAIK GYVENO LIETUVOJE IR BUVO LIETUVIAI, – ne taip kaip pats, kuris negyveni Lietuvoje.
     Baik vemti ant Lietuvos, kurią pametei.

 2. Arūnas:

  tai ir yra skiriamoji linija tarp komentatorių pareigos supratimo ir sutartos tvarkos laužymo: ar “Elkis padoriai, jokie irasai nebaisus”, ar elkis padoriai, mergaite, tai nereikės įrašų daryti, o prisišiukšlinus sugebėk už savo veiksmus atsakyti.

  • vabalas:

   Jokios sutartos tvarkos mokyklose nėra ir niekada nebuvo. Yra nurodymai nuleidžiami iš aukščiau. Jūs paklausykit to Burgio, jis gi jaučiasi vienintelis teisėtas mokyklos savininkas ir tai yra beveik tiesa. Prieš direktorių turi drebėti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Jei į direktorių kažkas žiūrės kaip į tokį pat žmogų kaip ir visi kiti, tai toks apskritai bus sunkiai valdomas, ir tokių visuomenei nereikia, nes čia reikalingi tik klusnūs vergai.

   • Pradėkim nuo mergelės.
    Ar ji pažeidė tvarką?
    Pažeidė.
    Ar už tai privalo atsakyti?
    Privalo.
    Kodėl išsisuko?
    Žulikai išsuko.

   • Taip, Burgis buvo vienintelis mokyklos sąvininkas, nes būtent jis įkūrė KTU Gimnaziją ir subūrė kolektyvą, nors labiau reikėtų sakyti šeimą. Ir niekas prieš jį nedrebėjo – visi žinojo direktoriaus poziciją ir griežtus principus. O jie paprasti – turėk garbės ir laikykis duoto žodžio! Sukčiams ir melagiams Burgis turi patologinę neapykantą, tai, turbūt, ir yra jo problema. Kaip ir tai, kad jis dažnai sako, tai ką galvoja. Ir kas, beveik visuomet, yra akivaizdi tiesa. Taigi, jei mergiotė, nesugeba laikytis duoto žodžio, t.y. pasižadėjimo laikytis KTUG taisyklių yra arba melagė, arba neįgali, nes nesuvokia savo veiksmų. Abiem atvejais KTUG jai ne vieta.

    Taip, „žaidžiame demokratiją: jūs pasitariate ir aš nusprendžiu“ yra Burgio žodžiai, tačiau įstaigos vadovas tam ir yra, kad nuspręstų ir priimtų sprendimus. Ir ne visuomet sprendimas turi sutapti su daugumos nuomone. Komercinėje kompanijoje taip pat ne visuomet vadovo sprendimai sutinkami plojant katučių. 😉

    O kritiką direktorius visuomet gebėjo priimti, ypač, jei ji buvo pagrįsta.

 3. vabalas:

  Esmė ta, kad švietimo sistema laužo žmones. Lankyti mokyklą privaloma, ir vien tai jau yra prievarta. Antra, prievarta atvestas į mokyklą žmogus vėlgi verčiamas paklusti viršininkų, vadinamų pedagogais, nurodymams. Turi būti tam tikru laiku tam tikroje vietoje ir daryti kas liepta, ir dar laikytis taisyklių ir pan. Ponas direktorius tiesiog per daug įsijautė į viršininko vaidmenį, o mergužėlė įsijautė į demokratiją. Bet iš esmės tas vyksta visur. Viršininkai nurodinėja, skirsto sau premijas ir lipa per kitų galvas, o žemiau esantys šiaušiasi ir bando priešintis.
  Šis konfliktas neatneš jokių pokyčių. Direktorius gal pakeis darbą, mergina gal pakeis mokyklą, bet prievarta išliks. Demokratija veikia tik tada, kai 10% maudosi piniguose ir privilegijose, o visi kita draskosi dėl duonos kasnio ir vergauja dėl grašių.

 4. KTU gimnazijos direktoriaus B.Burgio nuteisimas PARODO realų dabartinės Lietuvos teisininkų darbo pobūdį.Teisėjai nesiskaito su Lietuvos Respublikos Seimo išleistais įstatymais. Kas daugiau jai moka, taip ji ir sukuria savus įstatymus. Dar kas ypatinga- begalinis panašumas į Stalino laikų teismus, kai 2, 3 ypatingi veikėjai nuteisdavo žmogų mirties bausme ir tą bausmę labai greit įvykdydavo. Kauno Apylinkės teisme sėdinti korumpuota teisėja mokė mane, turinčią pedadoginio stažo, kaip aš turiu su ja kalbėti, ką sakyti ir ko nesakyti-nuolankumo prieš dievišką moterį? Taip pat mokė nieko nereikalauti, nors AŠ TIKRAI PAVARGAU 2 ŽIEMAS GYVENDAMA BE ŠVIESOS IR JOKIO ŠILDYMO. Mane ji irgi nuteisė gyventi tamsoje ir be jokio šildymo trečiai žiemai. B.Burgio vadovaujamoje gimnazijoje nebuvo mokinių tarpe platinami narkotikai, todėl jį ir išėdė ir dar grasina kalėjimu. Tą padarė Kauno kriminaliniai sluoksniai,su teisėjais priešakyje,kadangi narkotikų biznis labai jau kauniečiams mielas ir neša gerus pelnus.Ir šio biznio atstovai nepakaltinami….labai dideli ,kaip dievai…TOKIA JAU DABARTINĖ LIETUVA.B.Burgis sąžiningas pedagogas tokiems lietuviškiems dievams buvo kaip kaip ašaka burnoje todėl ir trynė jį kiek galėjo. Įdomu iki kokio lygio bus valstybinis nužmogėjimas?

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Pona Burgi baudzia uz tai ka jis padare, tai yra GRASINO nepilnamete mokine viesai padaryti NEPAKALTINAMA, na taip kaip sovietu laikais kgbistai dare. Tai jeigu ponia Birute taip jau pergyvena, tai tegu isivaizduoja, kad jos dukrele, tegu ji buna ir prasikaltusi, kazkoks “zymus pedagogas” siekia viesai padaryti NEPAKALTINAMA! Slyksciau ir buti negali! Zmogus per 25 direktoriavimo metus taip “istobulejo”, kad tik taip su nepilnamete mokine ir sugebejo pakalbeti GRASINDAMAS! ir ne bet kaip….. padaryti NEPAKALTINAMA, neatestuoti! Tai kokia ta mokyklos funkcija? SUNAIKINTI prasikaltusi ar isaukleti ir ismokinti? Matyt ponia Birute neskaite KTUG mokiniu komentaru, kurie viesai sake…. ten ir parukoma. Ten ne kitokie vaikai…. Grasinti mokinei…. slykstyne!

   • Tai, kad ta mergiotė ir yra nepakaltinama, t.y. neveiksni arba ji yra melagė/sukčiuvienė. Normalus asmuo suvokia, jog pasižadėjimas laikytis taisyklių buvo būtina sąlyga priimti ją į Gimnaziją. Jei ši sąlyga netenkinama, tai tuomet asmuo sąmoningai jų nesilaiko (yra sukčius/melagis), arba nesąmoningai jų nesilaiko (nesuvokia savo veiksmų ir yra neveiksnus).

    KTU Gimnazija yra mokykla skirta gabiems vaikams (bent jau man mokantis taip buvo) ir nei neveiksniems, nei sukčiams/melagiams ten ne vieta.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Manau, ponas Elvinai, kad neturi pakankamo kvalifikacijos ir TEISES kvalifikuoti, kas yra pakaltinamas, o kas ne! Pagal tamsta, tai Bugis grasino padaryti mergaite nepakaltinama, savo zodzio neistesejo, taigi pagal tamstos ivertinima, Burgis nesuvokia savo veiksmu ir yra neveiksnus! Taip gauname todel, kad tamstai nesvarbu istatymines proceduros ir reikalautina kvalifikacija, tao padaryti ta isvada, kuria padarei. O tai reiskia, kad elgiesi neatsakingai, kas reiskia… elgiesi kaip Burgis.
     Bugis, kaip suauges privalo atsakyti uz savo veiksmus pilnumoje, o va mergaite, kuri buvo tuo metu nepilnamete… turejo buti auklejama, kad to ka dare daugiau nedarytu…. savo pacios labui. Ar tamsta visas gyvenimo taisykles esate ismoke? As tai ne. Netobulas esu. Jus siulote sprendimus pagal VIENA taisykle, turite vienmati mastyma, o tai labai negerai jums paciam. Teisingumas nustatomas ivertinus daug aplinkybiu…. viena is ju : mergaite buvo nepilnamete.

 5. Žemyna:

  Ačiū už straipsnį. Ko gero, vienintelis, profesionaliai išnarstęs šią purviną istoriją, kurią mums prakiša už teisingumo pergalę.
  Šlykštimės šia istorija visi. Kartu pagalvokime, gal galime kažką praktiškai padaryti? Nesitikiu, kad kas nors ne tik išteisins, bet ir atsiprašys Mokytojo. Juk niekas neatsiprašė Sauliaus Sondeckio nei ministerijos, nei valstybės vardu? Gal net užmiršo, kas padaryta, ir tikrai dėl to nesigraužia. Priešingu atveju paskubėtų, kol Maestro dar ČIA.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: