A. Liekis. Lenkų Armijos krajovos nusikaltimų trubadūrai Lietuvoje (47)

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Juzefas Pilsudskis – tai antrasis Vytautas Didysis…

Armija Krajova, jos kariai turi būti lietuvių taip pat minimi ir gerbiami, kaip Lietuvos partizanai, kovoję prieš sovietinius okupantus…

Reikia greičiau Lietuvoje įvesti lietuvių-lenkų dvikalbystę ir lenkišką abėcėlę…

Tai mintys iš LRT, laidų „Istorijos detektyvai“ apie Juzefą Pilsudskį, apie lenkų Armiją Krajovą (AK), pagaliau tai ir panašaus turinio kai kurių Lietuvos Respublikos Seimo „tautos atstovų“ – socialdemokratų ir į juos panašių kalbos ir raštai, tų, kuriems, matyti, nepriklausoma Lietuva, kaip ir lietuvių Tauta ne taip jau gražiai skamba.

Pradžioje pakalbėkime apie AK, kurią LRT vadina „vieninteliu lietuvių draugu Antrojo pasaulinio karo metais (žiūr. ir „Delfi“, 2018 m.kovo 4 d. V. Savukyno str. „Istorijos detektyvai atskleidžia: tie, kuriuos laikėme priešais, II pasaulinio karo metu buvo vieninteliai mūsų draugai“). Tos V. Savukyno mintys prieš savaitę buvo išpiltos jo „Istorijos detektyvų“ laidoje. Laidų autorius „nedvejodamas“ kalė į tautiečių galvas, kad AK  karo metais tik ir terūpėjo lietuvių Tautos išlaisvinimas, kad „krajovcai“ buvo tokiais pat, o gal ir didesniais patriotais už pačius lietuvius. Ir ragino lietuvius įsisąmoninti: „Taigi mes matome, kad istorija nėra tokia vienpusė. Tie, kuriuos mes laikėme priešais, II pasaulinio karo metu buvo vieninteliai draugai. Armija Krajova (…) kovojo už tokią Lietuvą, kurioje nebūtų bolševikų. Ir sutikime, tai buvo mūsų, lietuvių, interesas“.

Virginijus Savukynas | Alkas.lt nuotr.

Virginijus Savukynas | Alkas.lt nuotr.

Beje, toks teiginys yra ir J. Pilsudskio agitaciniame lapelyje, platintame 1920 m. rudenį jo ordoms okupuojant Vilnių ir jo kraštą, veržiantis giliau į Lietuvą, tariamai gelbstint ją „nuo bolševikų pavojaus“… 1940 m. SSSR okupuodama Lietuvą irgi skelbė, kad „gelbsti“ Lietuvos liaudį nuo „Vakarų imperialistų jungo“, pagaliau ir Hitleris okupuodamas Lietuvą skelbėsi gelbstintis lietuvius nuo „bolševikinio siaubo“. Bet jei Stalinas, Hitleris, jei bolševizmas ir nacizmas pasmerkti, kaip ir nacių ir bolševikų okupacijos, tai dėl lenkų šovinistų – okupantų ir lietuvių Tautos naikintojų dažniausiai nutylima, arba jų pastangos prisijungti Lietuvą ir ją sulenkinti, vis dažniau, įvardijamos, kaip „lenkų broliška parama Lietuvai“ kovoje prieš Rusiją, kaip gelbėjimas Lietuvos nuo komunizmo.

Baudžiauninkiškas nuolankumas būdingas net dabartiniam mūsų Seimui, dažniausiai pritariančiam viskam, kas atsklinda iš Briuselio, Vašingtono ar net Varšuvos. Prisiminkime kaip buvęs Prezidentas Valdas Adamkus savo kalbose šlovindavo Liublino uniją ar 1791 m. gegužės 3 d. vadinamąją konstituciją, net piršdamas ją Europos Sąjungai pavyzdžiu, nors iš tikrųjų tie įvykiai žymėjo tik lietuvių Tautos ir Lietuvos valstybės žūtį. Žinoma, daugeliui ir šiandienos valdančiųjų, pakėlusių galvas nuo agurkų lysvių ar nuo žaidimų kompiuterių sunku suprasti kas kada ir kodėl vyko. Susidaro įspūdis, kad jiems dažnai dingojasi, kad iki jų, nieko rimto ir nebuvo įvykę… Nors nuo amžių sakoma, kad nesidomintis istorija, neatsižvelgiantis į jos pamokas, sumoka savo kailiu.

Puikus to pavyzdys minėtas V. Savukyno straipsnis Delfyje ir LRT laida. Juose, lyg pačios AK užsakymu skelbiama, kad lenkų AK banditams terūpėjo tik lietuvių Tauta ir Lietuva. Beje ir ankstesnėse to pačio „detektyvo“ laidose – apie lenkų diktatorių J. Pilsudskį, lenkų vyriausybės Londone vadovą V. Sikorskį ir kitus postringauta, kad tik lietuviai kalti, jog nebuvo sutarimų tarp lietuvių ir lenkų antinacinių organizacijų.

Suprantama, kiekvienoje kovoje dėl Laisvės ir Nepriklausomybės būna ir ne tik heroizmo, bet ir niekšybių. Jų būta ir lietuvių kovose. Bet, žinoma, viename straipsnyje, kaip ir vienoje TV laidoje, neįmanoma visko išvardinti. Kai ką plačiau iš Antrojo pasaulinio karo metų pasipriešinimų mėginau nušviesti dar 2000 m. savo knygoje „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė (1941 06 – 08 05)“ (V., 430p.), po to – „Nenugalėtosios Lietuvos“ 5 tome (V.2002,740 p.), „Svetimi lietuvių namuose“(V.2014, 662 p.) ir kitose. Tačiau ir tose knygose tik dalelę viso to kas vyko tarp lietuvių ir lenkų šovinistų tepajėgiau nušviesti.

Armijos Krajovos išžudyti Dubingių gyventojai lietuviai (1944 06 23) | Archyvinė nuotr.

Armijos Krajovos išžudyti Dubingių gyventojai lietuviai (1944 06 23) | Archyvinė nuotr.

Achyvuose tebeesančiuose dokumentuos ypač gausu kaltinimų „Istorijos detektyvuose“ šlovinamai lenkų AK. Beje, kai kurie jos nusikaltimų dokumentai buvo pradėti viešinti dar Atgimimo metais, bet greitai, vardan ramybės tarp lietuvių ir lenkų, nutarta nedraskyti senų žaizdų. Bet jei LRT , p. V. Savukynas ir jo bendraminčiai vėl ėmė purtyti ant lietuvių galvų AK priterštus marškinius (kai kas sako, kad tai daroma specialiai, kad atitrauktų lietuvių dėmesį nuo tikrai svarbių klausimų, jų tarpe ir santykių su lenkų tauta, jos valstybe sprendimų), vis dėl to norėčiau, nesileisdamas į detales, priminti, kas buvo ta AK, ką ji veikė vokiečių okupacijos metais ir pan.

1. Nors Lietuva ir didžioji Lenkijos dalis II pasaulinio karo metais buvo okupuota tos pačios nacių Vokietijos, tačiau jei Lenkijai didžiausiu priešu buvo Vokietija, tai Lietuvai dar ir SSSR, Jei Lenkijos draugais buvo SSSR ir jos sąjungininkės – Anglija, JAV, Prancūzija, tai Lietuvos pogrindininkai neturėjo kuo remtis, nes ir buvusi okupantė – SSSR kovojo ir prieš Vakarų valstybės priešą – nacių Vokietiją. Tad tuo požiūriu V. Savukynas teisus: lietuviams kovoje dėl Laisvės ir Nepriklausomybės vieninteliais bendražygiais galėjo būti lenkų pogrindininkai, jų AK. Tačiau taip nebuvo. Lenkų AK kariauna, ypač rytų Lietuvoje, buvo kraugeriais ir banditais, nuožmesniais už okupantus vokiečius ar iš SSSR siunčiamas vadinamąsias raudonųjų partizanų gaujas. „Krajovcai“ kovojo ne tiek prieš vokiečius ar teroristus iš SSSR, bet ir prieš lietuvius, siekdami, kad po karo lietuvių nebeliktų ypač rytų, o vėliau ir visoje Lietuvoje, kad prie Lenkijos galima būtų prijungti „lietuvių gyventą teritoriją“ vadinamą Lietuva.

Archyviniai dokumentai liudija, kad AK, kaip ir kai kurias kitas lenkų pogrindines organizacijas, rėmė vokiečių gestapas, aprūpindavo Ašmenos ir kitų rajonų AK gaujas ginklais, rašomosiomis mašinėlėmis, teikė kitą paramą, nes AK paraližavo lietuvių antinacinio pogrindžio veiklą. AK buvo reikalinga vokiečiams ir kovai prieš SSSR partizanų gaujas. Deja, AK nekovojo prieš jas, o dažniausiai tik bičiuliaudavosi su jomis, nes jų tikslai sutapo: neleisti „lietuvių nacionalistams“ atkurti savo nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tik jei lenkai svajojo, kaip sakyta, įjungti Lietuvą į Lenkijos, tai „raudonieji partizanai“ – į SSSR sudėtį.

2. Tiek AK , tiek raudonieji banditai Lietuvoje vykdė savo valdžių iš Londono ir Maskvos valią, buvo tų savo valdžių išlaikomi. Ir tos jų „valdžios“ tarsi lenktyniavo, kuri pelnys Anglijos, JAV, Prancūzijos pritarimą praryti tokį gardų kasnį – Lietuvą. Taip dar prieš II pasaulinio karo audrą, 1939 m. rugpjūčio 25 d. Lenkija ir Anglija bei Prancūzija pasirašė slaptą sutartį, kad bus netrukdoma Lenkijai paimti Lietuvą „savo įtakos zonon“, bet už tai, Lenkija parems Angliją, jai pajungiant savo „įtakos zonon“ Belgiją ir Olandiją. Taip pat buvo sutarta, kad nebus trukdoma Lenkijai sukurti Rytų Europos federacinę valstybę, į kurią be Lietuvos dar būtų įjungtos Latvija, Estija, Suomija, Čekoslovakija, Rumunija. Tačiau prasidėjęs Lenkijos ir Vokietijos karas, rytinės Lenkijos perdavimas SSRS sumaišė lenkų politikų planus. Bet Lietuvos jų veikėjai ir toliau neatsisakė. 1939 m. pabaigoje Lenkijos vyriausybės vadas ir tariamasis Lietuvos patriotas V. Sikorskis iš Londono, nuvykęs į Kremlių pas Staliną, bandė jį įtikinti, kad Vilniaus ir jo krašto nereikia grąžinti Lietuvai, o paskelbti jį lenkų tarybinės respublikos sostine, prijungus prie tos naujosios tarybinės respublikos ir SSSR atitekusias rytinės Lenkijos žemes.

Bet Stalinas buvo nusprendęs „nesidalinti Lietuvos“, kaip ir kitų Baltijos šalių nei su Lenkija, nei su Anglija, bet Sikorskiui pažadėjo, kad po karo Lenkijai už sugrąžintas SSSR Ukrainos, Baltarusijos žemes, „padovanos“ visą pietinę Prūsiją (apie 70 proc.), SSSR pasiliekant tik Karaliaučiaus kraštą, na, žinoma, ir Baltijos šalis. Tiems Stalino planams dar 1942 m.pradžioje pritarė ir Anglijos, JAV vadovai, nors jų radijo „laisvės balsai“ visą laiką ir po karo iki pat SSSR žlugimo mulkino ypač lietuvius apie JAV, Anglijos pasirengimą „po savaitės ar kitos išvaduoti ir atkurti vėl nepriklausomą Lietuvą. Ir lietuviai tuo tikėdami ilgiau nei dešimtmetį vienų vieni kovojo prieš sovietinius okupantus ir jų talkininkus, žuvo tikėdami, kad greitai JAV, Anglija išvaduos ir bus atkurta nepriklausoma Lietuva.

3. Kaip minėta „brolių“ lenkų tikslai nesiskyrė nuo SSSR – po karo užgrobti ir valdyti Lietuvą. Tam tikslui pasiekti lenkų vadai karo metais pagrindinį vaidmenį skyrė ir ypač rytų Lietuvoje siaučiančioms savo AK gaujoms. Joms iš Londono teikiama parama ne tik ginklais ir pinigais, bet detaliomis instrukcijomis, kaip ir ką žudyti, kad bent tas kraštas, jei ne visa Lietuva būtų parengti  po karo įjungimui Lenkijos sudėtin. Tos instrukcijos spausdintos ir lenkiškoje pogrindžio spaudoje, skelbtos ir kai kurių lenkų kunigų iš bažnyčių sakyklų. Štai 1942 m vasaros instrukcija iš Londono AK vadams nacių Vokietijos okupuotoje Lietuvoje:

„Taktika:
a) propaganda lietuvių tarpe. Nepropaguoti kol kas lenkų-lietuvių susitarimo. Daryti taip, kad iniciatyva eitų iš lietuvių pusės, bet tik pabrėžti, kad ir mums toks susitarimas rūpi, bet tik taip, kad toks susitarimas pir­miausia pačių lietuvių labui; nekalbėti apie Lietuvos-Lenkijos sie­nas (savo nieko neatiduosime); nepažeisti lietuvių ambicijų. Tegu sau kalba apie savo garbingą praeitį. Nuolat pabrėžti, kad Lenkija niekuomet nemanė ir nemano apie kokią nors lietuvių asimiliaciją (…);

b) propaganda lenkų tarpe. Kietai, bet ramiai rašyti ir kalbėti apie mūsų žemių integralumą; atsisakyti patriotiškų šūkavimų – tai ne jėga, o isterija. Vilniaus lenkų kančios yra žinomos ir Londone, ir Varšuvoje. Mūsų poli­tinis tikslas ir propagandos taktika nėra identiški dalykai. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, lenkų ir lietuvių santykių sureguliavimas labai pageidau­tinas. Galime tai pasiekti savo ramia ir lietuvių neerzinančia laikysena, pa­brėždami mūsų jėgą ir anglosaksų galybę, pabrėždami tuos pavojus, kurie kyla Lietuvai iš Rusijos (…). Jeigu viešai rodysime lietuviams savo priešiš­kus jausmus, apie jokį susitarimą negalės būti ir kalbos (…)“.

Rytų Lietuvos lenkų AK vadai nuolat gaudavo instrukcijas iš Varšuvos ir Londono ir kaip vykdyti prieš lietuvius diversijas, ypač ideologines. Štai koks buvo AK vadams nurodymas 1943 m. pabaigoje, dėl diversinės vei­klos ir jų priemonių prieš lietuvius:

„…1. Per spaudą. Spausdinami ir platinami atsišaukimai ir proklamaci­jos lietuvių ir lenkų kalbomis. Jų temos: proklamacijų – išskaičiuojant visus lietuvių padarytus šiame kare nusikaltimus, atskleidžiant tariamus vokie­čių ir sovietų planus sunaikinti lietuvių tautą; tik lenkų kalba parašytose proklamacijose – kviesti į bendrą kovą prieš vokiečius ir bolševikus; išleisti slaptų lietuviškų organizacijų vardu leidinius, kuriose skelbti, kad lietuviai, tik būdami glaudžioje sąjungoje su lenkais, galės išlikti;

2. Agitacija. Visur tarp lietuvių skleisti gandus ir nerimą apie vokiečių ir bolševikų susitarimus sunaikinti lietuvių tautą, apie savivaldybių naikini­mą ir greitą visuotinę mobilizaciją, trėmimus, areštus ir pan.

Įkalbinėti lietuvius, kad jei jie nori išlikti, privalo nedelsiant palikti Vil­nių ir jo kraštą, nes, priartėjus frontui, vokiečių ar bolševikų visi būsią iš­žudyti ar ištremti ir t.t.

3. Dezorganizacija: a) telefonu, telegrafu ir paštu siųsti lietuvių organizacijoms ir įstaigoms sufalsifikuotus įsakymus, potvarkius, sukeliančius sąmyšius (…); b) skelbti klaidinančias žinias spaudoje, skatinti kilnoti iš vietos į vietą lietuvius policininkus ir administracijos pareigūnus, kiršinti juos tarpusavyje ir su vokiečiais; gamintis antspaudus ir naudoti juos tariamai vokiečių dokumentams, keliantiems lietuvių neapykantą vokiečiams ar diskredituojantiems lietuvius pasaulio akyse;

4. Veikti tariamai lietuvių vardu: a) palikti antivokiškame darbe lietuvių pėdsakus – kad tai lietuvių darbas; b) skleisti lietuvių kalba proklamacijas, raginančias sabotuoti vokiečių įstaigų darbą; c) rašyti ant sienų lietuvių kal­ba antivokiškus ir probolševikinius šūkius;

5. Vystyti žvalgybinę – destruktyvinę veiklą: a) įvesti į lietuviškas orga­nizacijas kuo daugiau lenkų ar prolenkiškai nusiteikusių narių; b) kurstyti nepasitikėjimą tarp lietuvių organizacijų vadų ir griauti pasitikėjimą jais lietuviškoje visuomenėje;

6. Registracija: a) surašyti visus antilenkiškai nusiteikusius lietuviškus elementus; b) registruoti bet kokius neigiamus atvejus lietuvių policijoje, įstaigose ir t.t.

7. Vykdyti polonizacijos veiklą: a) stiprinti lenkišką propagandą tarp lietuvių; leisti kuo daugiau lietuviams lenkų kalba laikraščių, kuriuose būtų propaguojami bendradarbiavimo šūkiai“.

1944 m. balandyje vokiečių valdžia Vilniuje surado didelę lenkų AK spaustuvę su daugybe įvairių lietuvių organizacijų, savivaldybių blankų, prievolių kvitų, areštų orderių, taip pat su atspausdintų tariamai lietuvių organizacijų proklamacijų ir daug kitų spaudinių. Ir daug antspaudų, naudotų ar numatomų naudoti lietuvių ir Lietuvos kompromitacijai, daug parengtų išgabenimui į užsienį tariamų dokumentų iš gestapo, policijos ir kitų okupantų represinių įstaigų, tariamai paliudijančių lietuvių bendradarbiavimą su okupantais, kad ateityje Taikos konferencijoje būtų galima pateikti „įrodymui“, jog Lietuva kaip nacių Vokietijos talkininkė turi būti perduota Lenkijos globai.

Tačiau, jei daug KGB ir kitos SSRS archyvų dokumentų tyrėjų jau aklai nebetiki kas juose parašyta, tai vokiečių okupacijos metų tyrėjai, ypač holokausto, kiekvieną rastą dokumentą, dažniausiai garsina kaip „nepaneigiamą įrodymą“, nors jis ir sukurtas tik lietuvių priešų. Bet ne tik lenkai, jų AK užsiėmė „reikalingų įrodymų“ kūrimu, bet ir vokiečių okupacinė valdžia. Žinoma keliasdešimt jos sukurtų ir platintų krašte tariamai VLIK’o, net ir Birželio sukilėlių sudarytosios Laikinosios Lietuvos Vyriausybės deklaracijų, atsišaukimų net įsakymų, nukreiptų prieš žydus ar lenkus, prieš pačius lietuvius, nenorinčius paklusti okupantams ir pan.

Nuo 1944 m. lenkų vyriausybė Londone ir jos atstovai kitose Vakarų šalyse, taip pat SSRS, reikalavo iš tų šalių vyriausybių sutikimo, kad, priartėjus prie Vilniaus SSRS kariuomenei, tik lenkų Armijai Krajovai būtų suteiktas mandatas „išvaduoti“ lenkų gyvenamą Vilnių, o po to ir visą Lietuvą, „išnaikinti lietuvių tautoje užsilikusias hitlerines liekanas“ ir tik Lenkijai pavesti valdyti Lietuvą, nes lietuviai buvę nacių Vokietijos talkininkais.

Taigi, didieji LRT istorikai iš „Istorijos detektyvų“, toks ir buvo Jūsų kvapniaisiais aliejais apmazgojamos AK banditėlių ir jų vadų Londone „kovos“ tikslas: išnaikinti kuo daugiau tautiškai susipratusių lietuvių, o likusius apšmeižus ir pasaulio akyse, prijungti prie Lenkijos ir visą Lietuvą. Ir to savo tikslo paklusnieji AK banditėliai siekė, kaip ir kadaise mongolų ordos: kankino ir žudė jau vien už tai , kad buvo lietuviais, versdavo juos per keletą valandų palikti savo ūkius, namus ir bėgti į „Kauno Lietuvą“, kad būtų sudaryta daugiau erdvės lenkams veistis.

Apie lenkų AK žiaurų elgesį su lietuviais, liudija žmonių atmintis ir net vokiečių policijos ataskaitos bei pačių AK vadų pranešimai savo aukštesnei valdžiai. Štai keletas faktų iš Vilniaus apskrities policijos 1943 m. pirmojo pusmečio ataskaitų: per Šv. Velykas lenkų AK išžudė lietuvius Rodunės valsčiuje, Nočios kaime – Rusteiką Balį, Kanovičių Vladą, Ancevičių Vacį, Lukoševičių Stasį, Kačinską Vladą, Mackevičių, brolius Rusinavičius (Vladą, Petrą, Bronių), Svetlavičienę, Aleksą Vilkelį, visus, kurie tik pasisakydavo esą lietuviais; gegužės 12 d. apie 12 val. lenkų partizanai Gervėčių valsčiuje Rimdžiūnų kaime, radę lietuvę moterį, apie 60 m., beganančią karvę, ėmė reikalauti pasaky­ti, kur yra vyrai, smarkiai ją sumušė, paskui, prilenkę du berželius ir prie jų viršūnių pririšę moterį už kojų, paleido. Moteris mirė pusiau perplėšta. Po to, aptikę krūmuose pasislėpusį irgi apie 60 m. vyriškį, ilgai kankino, bet jam nieko neišduodant, kas kaime turi ginklų, suvarė į panages vinis, nulupę nuo galvos odą, sutriuškino ją šautuvų buožėmis (…); sausio pirmosiomis dienomis lenkų partizanai, užpuolę Knicekų kaimą Eišiškių apskrity, nužudė 35 civilius to kaimo gyventojus, 13 sužeidė, iš jų 10 sunkiai, sudegino 40 ūkių su 50 karvių, 16 arklių, 50 kiaulių, 100 avių, 400 vištų ir kt. (…)

Armijos krajovos Vilniaus apygardos 3-ioji brigada Turgeliuose. 1944 m. pavasaris | Archyvinė nuotr.

Armijos krajovos Vilniaus apygardos 3-ioji brigada Turgeliuose. 1944 m. pavasaris | Archyvinė nuotr.

Sausio 8 d. lenkų partiza­nai įsakė Turgelių valsčiaus lietuviams mokytojams kuo skubiausiai išsi­kraustyti (…). Vasario 10 d. apie 2 val. nakties smarkiai ginkluoti lenkai užpuolė Rudaminos valsčiaus Pažmonės palivarke gyvenančius lietuvius ir pareiškė: jei nenori būti iškarti, privalo iki 12 val. išsikraustyti iš Vilnijos. Tokius pat nurodymus gavo 330 lietuvių šeimų Maišiagalos ir Paber­žės valsčiuose (…). Balandžio 16 d. lenkų partizanai smarkiai sumušė Nemenčinės valsčiuje, Birgiškių kaime eigulį Vladą Valentinavičių už tai, kad pasisakė esąs lietuvis. Balandžio 16 d. ginkluoti lenkai užpuolė Joniškį, apiplėšė daugelį lietuvių, jų kooperatyvą ir visus tarnautojus nuogai išrengę išvarė į gatvę (…). Tą pačią dieną ginkluoti lenkai, per pamaldas įsiveržę į Butrimonių bažnyčią, neleido kunigui skaityti evangelijos lietuviškai (,..)“. Ir t.t.

Iš instrukcijų lenkų banditams matyti, kad AK budeliai gerai buvo įsisavinę sovietinių „kagėbistų, nacių gestapo ir viduramžių inkvizitorių žmonių kankinimo ir žudymo metodus. Vienoje iš tokių instrukcijų iš Londono AK Lietuvoje nurodomi tokie leistini „Lenkijos priešų“ kankinimo būdai: bausmė vandeniu, kai per nosį supilama du ar trys litrai vandens, nuo to baisiai skauda galvą; mušimas lazda per kojų padus ir kulnus, po ko kankinamieji verčia­mi bėgti; adatų varymas po nagais; užpjudymas piktų šunų, draskančių žmones, gauja; genitalijų daužymas liniuotėmis; galvos daužymas į sieną ir surištų kalinių mėtymas iš tam tikro aukš­čio; tarp pirštų įspaudžiami nugaląsti šoviniai ir nudrožti pieštukai, o abi rankos spaudžiamos viena prie kitos; tarp praskėstų kelių įstatomi šoviniai ir kojos spaudžiamos taip, kol šoviniai sulenda į kūną; ugnimi deginami padai ir pažastys…“

Bet ir po pačių žiauriausių lietuvių žudynių ar kankinimų, AK vaizduodavo esą didžiausiais katalikais: visa gauja eidavo į bažnyčias, kuriose kunigai lenkai ir visi melsdavosi, priimdavo kunigų palaiminimus naujiems „žygiams“. Beje, kaip sakyta, AK ir jos „žygius“ prieš lietuvius rėmė okupacinė vokiečių valdžia. Archyvuose yra daug dokumentų apie vokiečių ir AK vadų susita­rimus. Nuolatinius ryšius su jais palaikydavo Vilniaus apygardos komisaras Volfas. Pavyzdžiui, 1944 m. vasario 19 d. jis savo dalinių vadams, išsidėsčiusiems Svyrių apylinkėse, nurodė: „Savo raštu aš jau esu pranešęs lenkų partizanams, kad jie nebus puolami ir persekiojami…“. Taigi nacių Vokietijos okupacijos metais lietuviams ypač rytų Lietuvoje teko pakelti kelių „aukštų“ engimą: okupantų vokiečių, lenkų AK ir SSRS banditų ir dar sulenkintos katalikų bažnyčios kunigų ir hierarchų; bet tokių žiaurumų, kaip iš AK gaujų, lietuviams dar nebuvo tekę patirti nei „unijos“, nei carinės Rusijos, nei J. Pilsudskio laikais; tokios daugiapakopės priespaudos nepatyrė nė viena kita Europos tauta.

lietuvos-kariai-armija-krajova-archyvine-nuotr

1944 m. pavasaris. Lietuvos Vietinės rinktinės kariai atpažįsta kautynėse su Armija Krajova, įvykusiose ties Graužiškiais, žuvusius kovos draugus | Archyvinė nuotr.

Todėl, ponai LRT istorikai, ir šiandieną daugeliui lietuvių lenkų AK yra ne „vienintelis draugas II pasaulinio karo metais“, o plėšikų ir žudikų „armija“. Tad ir daugelis rytų Lietuvos lietuvių džiaugėsi artėjančia SSSR kariuomene. Beje, džiaugėsi ir AK vadai, nes iš Londono ėjo žinios, kad Anglija, JAV neprieštarauja, kad AK pirmoji įžygiuotų į Vilnių. Londone, Niujorke ir kituose vietose, kur gyventa lenkų, buvo jau spausdinami lenkiški plakatai: „Lietuva dėkoja savo išvaduotojams lenkų AK pulkams! Tegyvuoja Lenkija!” Ir pan. O Lietuva buvo užversta lenkiškais plakatais. Viename jų, skaitome: „Išmušė istorinė valanda. Barbariškos hitlerininkų ordos traukiasi sumaištyje (…). Pergalingoji Sovietų armija eina paskui besitraukiančius vokiečius kaip mūsų sąjungininkė (,..). Sovietų armiją sutikime kaip sąjungininkę ir kaip anksčiau remkime jos ginkluotas pastangas kovoje su vokiečiais, mušdami priešo dalinius ir suteikdami įžengiančiai Sovietų armijai paramą ir pagalbą (…). Turime ištverti ir išgyventi, kaip ištvėrė ir iš­liko mūsų tėvai ir seneliai šiose respublikos šiaurės rytų žemėse. Tegyvuoja laisva ir Nepriklausoma Lenkijos Respublika!“

Šis AK atsišaukimas, buvo parengtas, gavus nurodymą iš Londono, – dar vienas lenkų šovinistų ir jų globėjų niekšystės dokumentas: į Lietuva su­grįžta buvęs okupantas, o Armija Krajova ir jos globėjai klykia: „Tegyvuoja Lenkija!“, matyti, jau tikėdami, kad Anglijos, JAV pritarimu ir visa Lietuva bus prijungta prie Lenkijos. Ir lenkų ordos, komanduojamos AK vadų, telkėsi Vilniaus apylinkėse, kad kai tik SSRS kariuomenė išvys vokiečius, galėtų įžygiuoti į tariamai tik lenkų išvaduotą Vilnių. Lenkai vylėsi, kad SSRS atsižvelgs šį Anglijos, JAV pageidavimus ir Vilniaus bei visos Lietuvos valdymo mandatą perduos jiems, lenkams, jų AK. Bet TSRS kariuomenės vadas generolas L Černiachovskis po pasitarimo Vilniaus apylinkėse su AK vadais, leido 1944 m. liepos 13 d. tik keletui AK būrių įžygiuoti drauge su SSRS kariuomene į išvaduotą nuo vokiečių Vilnių. Bet ir dėl to džiūgavo lenkai ir iš Vilniaus į Londoną, Niujorką skrido jų telegramos: „Vilnius vėl bus lenkiškas (…). Viskas lenkų rankose. Fabrikuose ir dirbtuvėse kuria­si lenkų komitetai ir administracija (…). Lietuviai bėga…“

Lenkai, uoliai ėmęsi bendrauti su Vilnių okupavusia ir toliau į Vakarus besiveržusią Sovietų kariuomene, su į Vilnių sugrįžtančiais bolše­vikų partijos, KGB veikėjais, ėmė nuožmiai persekioti lietuvius, nespė­jusius pasitraukti į Vakarus. Tačiau SSRS suprato, kad AK yra valdoma iš Vakarų, kurie pritaria ir Lietuvos įjungimui į Lenkijos sudėtį, todėl 1944 m. liepos 17 d. minėtasis okupacinės kariuomenės vadas generolas I. Černiachovskis įsakė nuginkluoti AK gaujas, suimti vadus. Nemaža dalis AK veikėjų suspėjo pasitraukti į Lenkiją, kiti, išsislapstę miškuose, tęsė lietuvių žudynes ir plėšimus. Tik 1945 m. sausio 19 d. paskuti­niojo savo vado Okulickio įsakymu iš Lenkijos, AK gaujoms įsakyta išsiskirstyti ir Lietuvoje. Bet nemaža AK dalis Vilniaus krašte nepakluso tam įsakymui ir toliau plėšikavo, terorizavo lietu­vius, darė viską, kad šis kraštas geriau būtų rusinamas, kad į jį keltųsi gyventi rusai ir gudai, tik kad negrįžtų tikrieji šeimininkai – lietuviai.

Keista: žydų žudikai ieškomi ir baudžiami visame pasaulyje, bolševikiniai nusikal­tėliai irgi teisiami, o Armijos Krajovos nariai – ne, nors jie žudė nekaltus lietuvius, kovojo prieš Lietuvos valstybę, jos pavertimą Lenkijos dalimi. Visos antižmogiškos, antivalstybinės – bolševikinės ir fašistinės organizaci­jos uždraustos, o kai kurie AK senieji nariai sau ramiai tebegyvena rytų Lietuvoje.

Nuolaidžiavimas žudikams šovinistams ir jų palikuonims nesi­derina su jokia teisingumo sąvoka. Taip, ponai, iš „Istorijos detektyvo“, pone V. Savukynai, ne girti reikia AK, ne stengtis įrodyti jos tariamą rūpestį Lietuva (vilko rūpestį ėriuku), ne toleruoti lenkų šoviniz­mo kurstytojus Lietuvoje – nepriklausomos Lietuvos teisingumo sistemos uždavinys, kad būtų išrautas ne tik nacistinis, bolševikinis, bet ir lenkiškasis šovinizmas ir neleisti LRT būti jo trubadūru. Taigi, kaip šiandieną bevertintume SSRS kariuomenę, bet jos vadas gen.I. Černiachovskis tomis pirmosiomis pokario dienomis išgelbėjo lietuvių tautą ir jo valstybingumą nuo lenkų šovinistų niekšiškų užmačių (lenkų engimas buvo didesnis ir labiau tautą naikinantis, negu sovietų). SSRS okupuota Lietuva, kaip jau minėta, ne tik atgavo Vilnių ir didelę dalį jo krašto, bet ir Klai­pėdą, o kuriam laikui (iki 1946 m. pabaigos) – vos ne visą Mažąją Lietuvą (Karaliaučiaus sritį).

Apskritai, perskaičius istorijos detektyvų kūrėjo V. Savukyno minėtą reklaminį jo straipsnį „Delfi“, pasižiūrėjus, pasiklausius LRT jo su bendraminčiais postringavimų apie AK „meilę“ lietuviams ir Lietuvai, supratau, iš kur mūsų ir dabartiniame Seime yra tiek daug bestuburių padarų tokių kaip, kad tie septyni save socialdemokratais įvardijantys  veikėjai: Danutė Šakalienė, Rasa Buldbergytė, Raminta Popovienė, Algirdas Sysas, Algimantas Salamakinas, Juozas Olekas, Julius Sabatauskas, besitengiantys grąžinti rytų Lietuvą į J. Pilsudskio ir AK teroro laikus: atsisakyti valstybinės lietuvių kalbos, įteisinant dvikalbystę.

Tad ir norisi šaukti: Lietuviai, kurie gerbiate save, savo Tautą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, nustokime šerti tokius „atstovus“ – vykime juos iš Seimo ir net neleiskime jiems prie jo prisiartinti. Šie „socialdemokratai“,  kaip  ir V. Savukyno „Istorijos detektyvų“ peršami „vieninteliai mūsų draugai“, įsakmiai primena: apsaugok, Viešpatie, nuo tokių draugų, nuo tokių mūsų atstovų, o nuo priešų sugebėsime apsiginti patys.

Autorius yra istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

47 komentarai

 1. tiek:

  baimė jau sukausčiusi Lietuvą (ir jos komentatorius:( . Straipsnis juk tik objektyviai pateikia nepaneigiamus faktus .Teisingas ,tiesą nešantis straipsnis.

 2. Durklas:

  Apie “draugiškų” lenkų niekšybes, nusikaltimus būtina kalbėti, rašyti. Patiko straipsnis. Praeities įvykius privalome žinoti.

 3. kaunietė:

  Ačiū už tiesos žodį. Turėkime stuburą brangūs tautiečiai.

 4. Švenčionijos lietuvė:

  Savukyną lauk iš LRT,o Antanui Kulakauskui ,dalyvavusiam Zalave(prie Pabradės) paminklo atidengime J.Pilsuckiui ir jo broliui – viešas pasmerkimas. Antanai Kulakauskai,tu man nuo to momento nesi daugiau Lietuvos istorikas.

  • Žemyna:

   Iš tiesų, buvo labai nemalonu kažkokiame reportaže ar nuotraukoje jį pamatyti tokioje „ne vielkoje”, bet „požondnoje” kompanijoje! brrrr….

   • …o kada gi tie “tokie” kulakauskai-bumb-
    lauskai-savukynai-tamošaičiai/ypač!/ buvę
    ..gerbtini (dėl dar kažko); rožinių akiniukų
    įpročiu net pro šalį perdėm dažnai varant radžvilus
    su kundrotais ar ir a.a. ozolus bei pan. “priimant”
    tai tik baimių “kiškiakopustlapyną – dangus griūva”
    visai be reikalo iš bet ko sąjūdietiškai-paklniškai žiopliško
    (vos ne 30 metų ant savęs tebesivalkiojam);

    nieko, – atsirinksim,
    (ir baimės galbūt net 1795 m. ATR valstybiškųjų
    praradimų lykio garbiam atstatymui tarpe šimtmetinių
    lietuvių-lenkų žemių /VALSTYBIŲ/ ribų n e b e t u r ė s i m,
    – vardan prūsų ir kt, naikintųjų tautų bei gausių aukų atminimo,
    BELAUKIANT 1945 m. rugpjūčio 2 d. Potsdame įsipareigotos
    TAIKOS iš JAV su JUNGTINE KARALYSTE vadovų parašu –
    dėl “būsimo susitarimo – Karaliaučiaus buvusių Vokietijos valdų žemių – ateities”)
    – palaukime dar 🙂

 5. JUOZAS:

  deja, tas Savukynų vaikis jau seniai garsėja dviprasmybėm, dažnai kelia abejotinas idėjas, menkina mūsų istorinius veikėjus. Matyt, stengiasi, kaip Bumblauskas, užsitarnauti kaimynų šalies medalį .
  Dėl socdemų ir jų naujų narių elgesio nė kiek nesistebiu, kai kurie jų ir buityje naudoja ne lietuvių kalbą (pats esu liudininkas). O tokios Šakalienės, kurios per metus pakeičia tris partijas, yra ypač jiems tinkamos ideologiškai kaip seniausios profesijos atstovai.
  Bet tauta, manu, atsirinks, kas yra kas. Per knygų mugę stebėjau tokį vaizdą : prie prof.Mažylio stovėjo didelė eilė, o prie dvaro (gal lenkiško?) istoriko Bumblausko nebuvo nė vieno susidomėjusio !

 6. > Prof. A.Liekiui:

  Teisingas AK veiksmų Lietuvoje įvertinimas ir pristatymas,- ačiū Jums.Vis dėlto raginčiau Lietuvos istorikus išnagrinėti hitlerininkų karinės administracijos 1941 m.prievarta išvarytų iš savo gimtosios žemės Punsko-Seinų -Suvalkų krašto ženklią dalį vietinių lietuvių šeimų į Lietuvą dažnai siaubingą padėtį,kuomet dalis jų lietuviškos administracijos buvo įkurti Vilnijos krašte paliktose tuščiose sodybose. Čia AK pogrindžio ginkluotų būrių buvo jie persekiojami,bauginami ir dauguma iš jų,saugodami savo šeimos gyvybę, turėjo nedelsiant apleisti minėtas sodybas ir savarankiškai glaustis kitoje Lietuvos vietoje.

 7. Antanas St.:

  Pan Sawukyn, tvoju matj!!! Kaip tokius dar žemė nešioja?!

 8. Laima:

  Savukynas nuo pat pradžių, kaip ir Bumblauskas, iš Giedrojco fondo (jį dabar valdo nebe tokie šviesūs žmonės) gauna pinigų ir zadanijų, kurias, kaip matote, paklusniai vykdo. Siūlau surinkti Savukynui kaltinimus kaip lietuvių tautos išdavikui (nebus sunku) ir LRT reikalauti pašalinti jo laidą. pirmiausia – kreiptis į LRT tarybą ir Seimo kultūros komitetą dėl tautos žeminimo, istorijos iškraipymo. Taip taip, reikia pradėti su juo kovoti, nes kas iš to, kad aš, pavyzdžiui, niekada jo laidų nebežiūriu vien dėl to, kad kai kurios iš jų tendencingos. Ne, reikia kovoti prieš Savukyną, neleisti jam nuodyti tautos.

 9. T0mas J.:

  Kol yra tikrų lietuvių, savo tautos ir valstybės patriotų – paminklas Pilsudskiui prie Pabradės ilgai nestovės. Nuo šiandien lauksiu spaudoje pranešimo, kad paminklo jau nėra. Pasakysiu tą patį, ką sakiau ir apie paminklą P.Cvirkai: “Paminklai turi stovėti tiems, kuo mes didžiuojamės, ką gerbiame ir vertiname”.
  Lietuvos žemėje neturi būti paminklų Lietuvos priešams.

 10. Algimantas:

  V.Savukynas-šlykštus Lietuvos išdavikas !!!

 11. jo:

  Anglijos, JAV vadovai, nors jų radijo „laisvės balsai“ visą laiką ir po karo iki pat SSSR žlugimo mulkino ypač lietuvius apie JAV, Anglijos pasirengimą „po savaitės ar kitos išvaduoti ir atkurti vėl nepriklausomą Lietuvą. Ir lietuviai tuo tikėdami ilgiau nei dešimtmetį vienų vieni kovojo prieš sovietinius okupantus ir jų talkininkus, žuvo tikėdami, kad greitai JAV, Anglija išvaduos ir bus atkurta nepriklausoma Lietuva.

  Autoriau, A.Lieki, nors ir teisingai rašai apie Lenkijos priešiškumą Lietuvai, bet šitokiais sovietinės propagandos teiginiais suterši visą straipsnį ir sudarai galimybę visokiems savukynams po to teigti, kad prieš Lenkiją pasisako tik tarnaujantys Maskvai… Informuoju nežinantį autorių, kad Amerikos balso radijo laidos lietuvių kalba pradėtos rengti 1951 m. vasario 16 d., kai partizaninis karas, dėl kurio čia kremlišką apgailestavimą išreiškė autorius, jau buvo beveik nuslopintas. O gal autorius žino, bet iš tikrųjų yra homo sovietikas, pripumpuotas Maskvos propagandos?

  • Žemyna:

   Autorius teisus: tuos iš AR sklidusius žodžius savo ausimis girdėjau – per baisų traškesį buvo sunku išgirsti, bet LIUDIJU – juos girdėjau, ir net kelis kartus.
   Taip, tai buvo maždaug tais metais, kaip tamsta sakai – po 1950. Mano dėdė jau buvo žuvęs. Įsivaizduoju, kaip sunku tėveliams buvo tuos žodžius girdėti.
   Tik, žinoma, šiandien negaliu teigti, jog būtent JAV vadovai tai žadėjo – juk lietuviškai jie nemokėjo! Nebent kas iš lietuvių tautybės parlamentarų kalbėtų. Gal tai buvo studijos svečių ar diktorių žodžiai iš jų tarpusavio pokalbio, jų viltys, kad tuoj, tuoj pavyks įkalbėti JAV valdžią. O lietuviai čia, per traškesį tų žodžių klausęsi, priėmė juos už tvirtą pažadą, ir vis dar tikėjosi.

   • Antanas St.:

    “Žemynai”, “jo” ir Co. Nemaišykite, kaip sakoma, miltų su tiltais!!! Straipsnis – ne apie USA valdančiųjų intrigas ir intrigėles (politika visais laikais buvo purvinas dalykas!), o apie krajovcus, “iš meilės Lietuvai” žudžiusius lietuvius. Kažin, ar Lietuvos partizanai iš meilės savo tėvynei žudė lenkus vien tik už tai, kad jie buvo lenkai?! To tak, panowie!

    • Žemyna:

     Visiškai pritariu, kad tik sukčiai ir profesionalūs šmeižikai manipuliuoja tuo, kad tarp žuvusių LT priešų buvo vienos ar kitos tautybės žmonių.
     Jie žuvo dėl to, kad susidėjo su okupantais, o ne dėl tautybės. T.y., žūti „turėjo šansų” tik tie jų tautiečiai, katrie patys visokeriopai rėmė okupantus, kas aktyviai, su ginklu rankose mūšyje dalyvavo okupanto būryje, puolusiame partizanus. Negi galėjo tikėtis, kad mūsų partizanas mūšio įkarštyje geriau leisis pats nužudomas, kad tik priešo gyvybę išsaugotų?

 12. Žemyna:

  Na, pasigėrėjote reportažu, kaip Vilniuje lenkai šventė „savo” konstituciją? Panoramoje vėl kartos. O ponas Trusėvičius džiugiai pasakojo apie tai, kad mes pasmerkti strateginei partnerystei…

 13. Antanas:

  Autorius daug kur teisus, bet: 1944 m. vasario mėn. derybas su Ak vedė ne gebytkomisaras Wolfas, bet Abwehro skyriaus viršininkas maj. J. Christiansenas ir SS. Derybas atspindi šiuo metu visiems besidomintiems žinomi keliasdešimt dokumentų, dalis kurių gulė tiesiai Reicho gestapo šefui SS grupenfuhreriui Miuleriui ant stalo.
  Nors derybos kovo mėn. nutruko, bet akovcai ginklus gavo vasario pabaigoje. Iš didžiosios dalies Vilniaus krašto buvo išvesti 253-asis lietuvių policijos btl ir liet. viešoji policija. AK turėjo kontroliuoti valstybinius dvarus ir užtikrinti okupantų karo prievoles. Pavasarį vokiečiai eilinį kartą bandė įvykdyti visuotinę mobilizaciją, tam panaudodami vasario mėn. įkurtą VR. Lietuviai mobilizaciją boikotavo, o vokiečiai su akovcų pagalba atskiras VR kuopas sumušė. VR, išskaidyta atskiromis kuopomis buvo įvesta į sukoncentruotą iš penkių AK brigadų grupuotę. Prastai vokiečių apginkluoti prieškariniais prancūziškais šautuvais su minimaliu šaudmenų kiekiu nesugebėjo gerai automatiniais ginklais, sunkiaisiais kulkosvaidžiais apginkluotiems akovcams. Išrengti ir basi plechavičiukai buvo paleisti. SS tuos, k. neišsibėgiojo, suėmė, dalį sušaudė, dalį išsiuntė saugoti aerouostų į Reichą.

  • Antanas St.:

   Kažin, kas galėtų paneigti šitą “šaunų” bendradarbiavimo faktą? Gal pan W.Tomaszewski?

   • Antanas:

    Lenkų istorikai turi SD dokumentus apie AK derybas su vokiečiais. Lenkų istorikai turi Vilniuje rastą AK archyvą, kur juodu ant balto pasakyta, kad tokios valstybės kaip Lietuva po karo neturi likti. Bet dabar girdime ką kitą. Neva AK kovojo su vokiečiais, o lietuviai koloboravo. Jokių mūšių, išskyrus žlugusią operaciją Ostra brama, AK prieš vokiečius nevykdė. Stovėjo su “ginklu prie kojos”. O ginklus gavo iš vokiečių.

    • Antanas St.:

     Tai tokie, kurwa matka, strateginiai partneriai reikalingi Lietuvai?! Įdomu, kokia nuomonė šiuo klausimu kitų Lietuvos istorikų?

    • Žemyna:

     Dar reikia neužmiršti lenkų „bažnyčios” politinio vaidmens, visais laikais buvusios ne Dievo, ne tikėjimo, o banditiškos politikos tarnaite, apgaudinėjusios tikinčiuosius, jog svetimų žemių grobimas, kitų tautų vertimas tapti lenkais, bei vertimas pereiti į lenkų parapijas yra „vienintelis teisingas” tarnavimas Dievui!
     Net ir Vatikano skelbiamų pažiūrų kaita neveikia Lenkijos „kunigų”, savo veikla išduodančių Dievą, veikiančių PRIEŠ Dievą, nuo amžių verčiančių parapijiečius nusidėti Dievui bei Dekalogui, kariaujant su kaimynais, žudant kitataučius ir grobiant, savinantis jų žemes bei turtą. Ir šiais laikais Lietuvoje stebėjome ir stebime sutanomis vilkinčius politikus, žygiuojančius politinių eitynių priekyje, vedžiojančius moksleivius ir rodančius jiems čia „Lenkijai priklausančias” žemes, namus… Užuot mokę jaunąją kartą GĖDYTIS „garbingos” užkariavimų istorijos, jie neprieštarauja, kai pasuose atsiranda „Lenkijos” Lvovo, Vilniaus vaizdai, pumpuoja į galveles nusikalstamas „tiesas”.

 14. Algimantas:

  Lauk iš žiniasklaidos, Savukynai, kol į jį netrenkė Perkūnas!

  Nejaugi per „Istorijos detektyvus“ skleidžiamos smarvės neužuodžia LTV vadovai. Gal visuomenei reikėtų susirūpinti tų vadovų lojalumu Lietuvos valstybei.

  Kitokių linkėjimų nesate verti: kad jus kur Perkūnas!

 15. Ši kritika mano ir laidos “Istorijos detektyvai” atžvilgiu šauna pro šalį ir yra visiškai nekorektiška. Laidoje, neslėpdamas 1944 metų įvykių ir susidūrimų su lietuvių su lenkais, akcentuoju kitą laikotarpį – nuo 1944 metų liepos – rugpjūčio mėnesio. Būtent nuo tada lenkų ir lietuvių partizanai užmiršta abipuses skriaudas ir bendradarbiauja kovodami prieš bendrą priešą. Šiuo požiūriu nei vienos kritinės pastabos nėra. Ši tema nauja ir beveik netyrinėta.

  • Antanas St.:

   Pone V.Savukynai, atleiskite, bet Jūsų komentare turėtų būti ne “NEI vienos kritinės pastabos nėra”, o “NĖ vienos kritinės pastabos nėra”!!! Net jeigu Jūs ir nesate lietuvis, valstybinę LR kalbą vis dėlto reikėtų gerbti ir nedaryti tokių “liapsusų”. Ačiū.

   • Julius:

    Savukynui: Tada kodėl tie “draugai lenkai” taip atkakliai advokatavo dėl “Kauno Lietuvos”? Kur dingo Vilnius ir visa pietryčių Lietuva?

    • Julius:

     Savukynas: “akcentuoju kitą laikotarpį – nuo 1944 metų liepos – rugpjūčio mėnesio.”
     Kažkodėl visiškai nutylėtas AK vykdytas etninis valymas ir lietuvių žudynės tarpuvaldžiu – pasitraukus vokiečiams ir dar neperėmus valdžios rusams. Yra dar gyvų liudininkų.

  • Antanas:

   Keista girdėti argumentą, kad tema nauja ir beveik netyrinėta. Bet juk apie AK iš viso nieko netyrinėta. “Armija krajova Lietuvoje” ( prekyboje nėra) ir Bubnio knyga – viskas. AK veikla mūsų istorikams tabu. Todėl mūsų istorinėje samonėje atsirado spraga. Bet šiuolaikineje visuomenėje informacinio vakuumo būti negali: jei mes neturime savo požiūrio į skaudžius mūsų istorijos faktus, gausime svetimą, nebūtinai tikrą. Todėl ir kabina mums visokius makaronus apie AK ir lietuvių draugystę: niekas vis tiek nieko nežino. Bet, jei žinotume kas tuo metu vyko, tokių feikų nepriimtume. Štai 1944 m. Gegužės 20 d. “Wilko” ultimatumas lietuviams:
   Mūsų kantrybė baigėsi. Jei liet. administracija, policija ir saugumas šito kreipimo nesupras ir neatsisakys tokių kovos metodų, aš perspėju, kad bus pavartota aštriausias kursas prieš visą lietuvių policiją, saugumą ir administraciją ir mano dispozicijoj esančios Lenkų Kar. Pajėgos pagalba artimiausiu metu sunaikinsiu nusikaltėlių lizdą. Jeigu norite turėti beatodairinę kovą – tai ją turėsite!
   LYA, f. 3377, ap. 58, b. 273, l. 20
   Arba keli AK vyriausios vadovybės perlai:
   Lietuvių tauta šalia didelio egoizmo pasižymi nepaprastu materializmu ir fizinės jėgos kultu, todėl su mumis tarsis tik tada, kai mūsų pusėje matys pakankamai daug jėgos, o sąjungoje su Lenkija įžvelgs konkrečią ūkinę naudą sau.
   […]
   C. Dėl lietuvių

   3) Įstoti į konfederaciją Lietuva gali tik susitarusi su Lenkija, ir ši susitarimu pasiekta narystė užtikrins Lietuvai Klaipėdos uosto sugrąžinimą, taigi ir galimybę tiesiogiai prekiauti su užjūrio valstybėmis, o tai prieš dabartinį karą smarkiai prisidėjo prie krašto gerovės.
   4) Siekdama įstoti į konfederaciją, Lietuva būtų priversta susitarti su Lenkija, bet tai neturi sukelti tų pasekmių, kurios baugina Lietuvą. Lenkija anaiptol nesirengia nutautinti Lietuvos ir kėsintis į jos kultūrinį savitumą, ji tenori, kad Lietuva būtų lojali konfederacijos narė ir grąžintų iš svetimų rankų gautas Lenkijos žemes.
   Lietuviams Lenkijos žemėse bus užtikrintas toks pat tautinis vystymasis kaip lenkams Lietuvoje. Lenkija nori nuoširdaus sambūvio su Lietuva, tačiau į bet kokius mėginimus pasisavinti jos valstybės teritoriją anksčiau ar vėliau atsakys ryžtinga intervencija.
   5) Už pretenzijų į Vilnių atsisakymą Lietuvai gali būti atlyginta prijungiant prie jos dalį Rytų Prūsijos ir relituanizavimui tinkamą buvusią Lietuvos žemę, pašalinus vokiškąjį elementą.
   6) Ligšiolinė lietuvių politika atvedė Lietuvą prie jos izoliacijos tarptautinėje arenoje, tik susitarimas su Lenkija gali nutraukti šią izoliaciją.
   7) Įsiliepsnojusios lenkų ir lietuvių kovos gali tapti pretekstu įsiveržti ir pradėti intervenciją, eventualiai pavojingą Lietuvos nepriklausomybei.
   8) Bendras lenkų ir lietuvių frontas prieš Rusiją – geriausia apsauga.
   Aarmia krajowa w dokumentach

  • Tvankstas:

   Virguti, negi pačiam nežinoma užmegzta lenkų draugystė su gerais lietuviais – negyvais lietuviais 1944 m. liepos mėnesį, kai raudonajai armijai kaunantis su vokiečiais Vilniuje, lenkų AK vaikščiojo po lietuvių namus, butus ir šaudė vietoje už lietuviškumą pagal vėliau M. Suslovo išgrynintą mintį ‘graži Lietuva be lietuvių’, negi pačiam nežinoma, kad lenkų AK vykdant lietuvių lyg kiškių medžioklę, pats I. Černiachovskis įsiuto ir įsakė AK nuginkluoti.
   Virguti, gal būtų įdomu atlikti tyrimą, kiek grafas Komorowski, kaip akowiec, tada 17 metų būsimo Lenkijos prezidento B. Komorowski tėvas, asmeniškai nušovė chamų lietuvių ir save pristatyti Lenkijos ereliui gauti, kaip A. Bumblauskas jau dukart gavęs.

 16. Antanas:

  Arba 1944.05.09 AK atsišaukimas į VR:
  Lietuvos kariai
  Is belaisviu suzinojome, kad Jusu vadai apgaudineja Jus sakydami, buk tai einate kariauti su raudenaisiais banditais, tuo tarpu stumia Jus kovon su Lenkijos kariuomene, kuri pati gina savo zeme nuo okupantu.[…]
  Esame geriau apmokyti ir ginkluoti ( įdomu iš kur – Ant.)…….
  Tiems kurie mes ginklus – nieko negresia.
  Tiems kurie ginasi iki galutino – bolgas likimas….
  Atminkite. Uz kiekviena sudeginta lenku kaima, uz kiekviena nuzudyta ….gyventoja – isdeginsime du Jusu gimtines kaimus ir iszudysime Jusu seimas. Turime Jusu sarasus ir seimu adresus.
  Lenkijos kareiviai

 17. Antanas:

  O po mėnesio susibroliavo, a-ne ponas Savukynai? Prisiminkime lietuvių žudynes Vilniuje 1944 m. liepos 13….

 18. >Leonora:

  ačiū autoriui už puikų straipsnį. Tik nesutinku su pernelyg kategoriškais argumentais Virginijaus Savukyno atžvilgiu, nes jis atlieka didelį darbą, šviesdamas visuomenę savo laidomis “Istorijos detektyvai”. Aš daug iš jo laidų sužinojau apie Lietuvą. Žinoma, Lietuvos santykiai su Lenkija, tiksliau su Lenkijos tuometiniais lyderiais, tų Lenkijos lyderių gudrumas ir klastingumas, sukelia didžiulį pasipiktinimą. Manau, kad Jūsų straipsnis turėtų būti išspausdintas ir lenkų spaudoje, kad jie suprastų, ką padarė jų protėviai lietuvių tautai. Deja, toliau turime eiti kartu, kad ir kokios nuoskaudos mus slėgtų ir lenkai tai turi žinoti. Tik lenkai turi suprasti, kad mes viską prisimename ir į juos žiūrime atsargiai, todėl turi būti kultūringais ir nekelti nepamatuotų reikalavimų Lietuvai, kaip iki šiol tai daro Vilnijos krašto lenkai (arba kaip jie save vadina – tuteišiai).

  • Žemyna:

   Yra didelis skirtumas, kada ir kam kalbi!
   Viena – kalbėti nedideliam panašaus išsilavinimo ir pažiūrų bendraminčių bei draugų būreliui, visai kas kita kalbėti plačiam bei margam TV bei radijo klausytojų ratui. Juolab, kai mažiau išsilavinę ir skurdžiau gyvenantys sudaro didesniąją tavo auditorijos dalį.
   Pastaroji klausytojų dalis kiekvieną tavo žodį tik pagal turimas galimybes supranta, todėl į eterį kalbėti reikia itin atsakingai, tik tai į jį paleisti, kas nedviprasmiška, kas klystkeliais nenuves. Būtent šie žmonės yra lengviau „geresnio” pono paveikiami, nes šis dosnus ne tik pažadų, bet ir apčiuopiamos piniginės paramos, pramogų, ir būtent iš jų gudriai atrenkami labiau remtini, tikslinė „strateginės” ir kitos kaimynės auditorija. O kai jie dar ir per nacionalinį transliuotoją girdi tą pačią giesmę, kaip ir kaimynė, giedantį tokį universalų „visų sričių ekspertą”, kas kartą patvirtinantį strateginės kaimynės jiems diegiamas „tikrąsias tiesas”, jie lieka galutinai įtikinti, jog tautininkai fašistai ir pabaisos, o tikroji šviesa bei tiesa iš vienos, ar iš abiejų kaimynių sklindanti, tik šioms valdant jų neišmatuojama gerovė laukia… Dezinformacijos skleidimas nėra švietimas! O jei švietimas – tai tikrai ne mūsų valstybės naudai. Ir kažin, ar ne už atitinkamas „padėkutes”. Nes juk kaimynė itin dosni.

 19. Tvankstas:

  Neturiu supratimo, kaip Virginijus Savukynas gali tokias kvailystes skleisti, nebent iš tikslo, kuris nusakomas : ‘už skatiką ir tėvą motiną parduos’, kokią žmogėdrišką neapykantą reikia turėti savyje savo tautai, jos neapkęsti, kad lenkų AK, lietuvių genocido ar tautinio valymo vykdytojus Vilnijoje, įvardinti kaip lietuvių draugus ir gelbėtojus. Gelbėtojus nuo nuo gyvenimo lietuviams ?
  Koks šūdas turi būti Virginijaus Savukyno smegenyse, kad lietuvių genocidas lenkų AK rankomis, yra lietuvių interesas ? Kažkokios narkomano kokainisto ar LSD-isto haliucinacijos.

 20. Otto:

  O mane labiau domina, kodėl iki šiol laisvai veikia šitas Maskvos ruporas, skirtas lietuvių ir lenkų tarpusavio neapykantai skleisti.

 21. viešuma:

  Teisingi faktai, vykęs atkirtis Lietuvos istorijos niekintojams, Lietuvos interesų išdavikams, kartu ir tam pačiam Savukynui.

 22. viešuma:

  “Istorikui” Savukynui: tamsta skirk sąvokas ir įvardijimus – prieš okupantus sukilę ir ginklais besipriešinantys okupuotos šalies piliečiai, vadinami partizanais. Tad lietuviai – tikri partizanai. Okupuotoje Lietuvoje negalėjo būti jokių lenkų partizanų, nes čia ne Lenkijos teritorija. Jie paprasčiausiai: grobikai, plėšikai, žudikai, prievartautojai, besikėsinę dar kartą užgrobti Pietų Rytų Lietuvą.

  • Žemyna:

   Jei tokių savukynų šeimos būtų gyvenusios Vilensko-Trockoj gubernijoje, ir savo kailiu būtų patyrę „draugišką” AKovcų bei jų kolaborantų ranką, gal bent tada liežuvis neapsiverstų? Juk buvo atvejų, kai žmogus būdavo vien todėl nušaunamas, kad jo pavardė sutampa su kolaboranto medžiojamu žmogumi! Pavardę išgirdo, ir pykšt, net nepasiaiškinęs, ar čia tikrai tas. Kraujas liejosi laisvai… O apie „nusikaltėlių” turto nusavinimą „nusipelniusio” kolaboranto labui atvejai? Ir psichologinio smurto nesibodėjo.

 23. Tvankstas:

  Galėtų lenkamylis V. Savukynas pasiskaityti ir Tadeušo Konvickio “Rojsty”, 1947 m. parašytą, ir jo vado Ryšardo Kiersnovskio “Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy. 1939-1945”, ginčą su “Rojsty”. Labai gražiai aprašyti vaizdai su merginų prievartavimų kovoje už tėvynę lenkiškai katalikišką.

 24. Žemyna:

  Kokia tyla aplink… Ačiū Dievui?:
  „Lietuvos lenkai atskleidė kortas: jie save sieja ne su Varšuva ir ne su Maskva”
  delfi.lt/vasara/bendruomenes/lietuvos-lenkai-atskleide-kortas-jie-save-sieja-ne-su-varsuva-ir-ne-su-maskva.d?id=78610109
  Pradžiai jie sieja save su Vilnijos Liaudies Respublika?
  Dabar nelegalios karinės stovyklos bei šaudymo pratybos BY bei PL pasienių miškuose vyks šiom uniformom pasidabinus?
  Katra iš didžiųjų kaimynių liepė keisti taktiką – apylankom vaikščioti? Kažkokį „ни рыба, ни мясо” vaidinti? Juk kam kitam, jei ne jų karinei dvasiai palaikyti prireikė šių, lietuvių krauju suteptų uniformų? (beje, ir baltarusių, brangieji tuteiši ponai ir ponios!). Lietuviui jos katarsio nesukelia, tik agresyviajai lenkų daliai bei kolaborantams. Žodžiais prisistato nelenkuojantys, tik lenkiškai kalbantys, o galvose tuo metu palaikomas Wilno nasze kirminas?
  Kokiu reikia būti gyvuliu, kad šmėkščiotum Lietuvos žmonėms prieš akis AK apranga „pasipuošęs”?
  Arba – ko moko Lietuvoje veikiančios kitataučių mokyklos, jei štai tokio „IQ” lygio „inteligentiją” Vilnijai išugdo? Koks jų istorijos ir pilietiškumo pamokų turinys?
  Ir – ar nemato reikalo su parapija apie dorą pašnekėti Dievui, ir niekam kitam, tik Jam vienam tarnaujantys lenkų tautybės lenkų parapijų kunigai?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: