Z. Vaišvila. Lietuva – valstybės iškamša (66)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Pranešimas perskaitytas spaudos konferencijoje Seime 2015 m. gruodžio 21 d.

Baigiantis metams, pabandykime susivokti, kur atsidūrėme. Kodėl Lietuva, vadovaujama nespėjančios laimėjimais girtis Prezidentės Dalios Grybauskaitės, vėl sublizgėjo ženkliai didėjančia imigracija? Interneto komentatoriai net prisiminė senovės graikų filosofo ir mąstytojo Platono nuomonę, kad valdžia savavaldžiaus tiek, kiek mes, valdžią renkantieji, jai leisime tai daryti. Iš viso savo sąmoningo gyvenimo neatsimenu tokios visuotinės baimės ir netikrumo dėl ateities atmosferos, kurioje atsidūrėme. Net R. Vabalo sukurtos Centijos piliečiai buvo žaismingesni.

Prisiminkime pagrindines Valstybės veikalą parašiusio Platono mintis, kurios iki šiol stebina įžvalgomis ir problemų kėlimo drąsa. Platono filosofija – objektyvusis idealizmas. Tačiau kodėl mes neturėtume orientuotis į idealų valstybės modelį, ieškoti tiesos, gėrio, grožio ir kitų idealų, kurie tarpusavyje glaudžiai susiję? Platonas kuriamus idealus įgyvendinti patikėjo valstybei. Todėl jo filosofija ir orientuota į valstybės problemų sprendimą.

Platonas atmetė timokratiją, oligarhiją, demokratiją, tironiją ir kūrė idealios valstybės modelį.

Valstybės tikslas – aprūpinti piliečius viskuo, kas būtina jų gyvenimui, sudaryti ir užtikrinti sąlygas dvasinei veiklai ir kūrybai. Todėl valstybė turi būti organizuota ir sugebėti apsiginti ne tik nuo išorės, bet ir vidaus priešų. Tai įgyja ekonominį, politinį, socialinį ir moralinį aspektus.

Platonas manė, kad valstybės piliečiai negali būti neišmanantys politikos ir valstybės gyvenimo – DORYBĖ YRA ŽINOJIMAS. Didžiausia blogybe valstybėje Platonas nurodė nurodė politikų nemokšiškumą – NUOMONĖS NEKOMPETETINGUMĄ. Būtent nekompetentingumą Platonas nurodė kaip demokratinėms valstybėms būdingą ydą, paminėdamas ir kitą trūkumą – nepaprastą partijų kovų įniršį ir egoizmą, dėl kurio viena ar kita grupuotė gali bet kada savo naudą laikyti svarbesne už pačios valstybės interesus. Todėl Platono valstybės teorijoje esminis visuomenę jungiantis dalykas yra TEISINGUMAS, kuris lemia valstybės darną, harmoniją.

Pažiūrėkime, ką Lietuvos valstybė pasiekė dar vienoje „šlovingoje“ sąjungoje, praėjus beveik pusantram tūkstantmečiui po Platono idealios valstybės modelio sukūrimo. Šie „pasiekimai“ suklestėjo Prezidentės D. Grybauskaitės, kuri gyrėsi, kad TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje ji dėstė ir filosofiją, vadovavimo mūsų valstybei metu.

Lietuvos „laimėjimų“ teisėsaugoje šiandien nebevardinsiu. Paminėsiu tik naujausią mūsų valstybės „laimėjimą“ – š.m. gruodžio 15 d. Lietuvos Seimo požiūrį į privalomą Lietuvai vykdyti teismo sprendimą dėl pažeistų Prezidento Rolando Pakso teisių. Tai ryški Platono minčių iliustracija apie grupuočių kovų įniršį ir egoizmą.

Į Lietuvos metų teisingumo pasiekimus pretenduoja ir Lietuvos administracinių teismų nuomonė, kad ne tik Lietuvos Prezidentė, bet ir Seimas, Vyriausybė neprivalo atsakyti į šsignatarų Viliaus Baldišio, Eimanto Grakausko, Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos 2015 m. kovo 24 d. pasiūlymą dėl Lietuvos dalyvavimo eurozonoje, kurioje jau atvirai kuriama vieninga federalinės eurozonos Vyriausybė. Apie tai rašoma Vokietijoje, bet ne Lietuvoje. Baigiant šiuos metus sulaukiau ir Seimo kanceliarijos žinutės, kad nebeturiu teisės į signataro spaudos konferencijas prašyti leidimo įeiti į Seimą ir drauge su manimi pasisakantiems pranešėjams, Seimo kanclerė raštu perspėjo mane, kad esu atsakingas už mano spaudos konferencijose skleidžiamą informaciją. Ir be šio perspėjimo tai suprantu, darau ir darysiu. Tačiau lauksiu ir Seimo kanclerės paaiškinimo, kodėl netekau teisės prašyti leidimo signatarų spudos konferencijų pranešėjams.

Pasižiūrėkime, kas išvis beliko iš Lietuvos valstybės po Prezidentės D. Grybauskaitės pasirašytų ES sutarčių ir „vienbalsių“ jų ratifikavimų Seime? Apie Lietuvos valstybės be susigrąžinimo teisės atiduotas suvereniteto dalis viršvalstybinėms institucijoms Europos centriniam bankui, Europos stabilumo mechanizmui, Europos Komisijai (biudžeto tvirtinimui), Europrokuratūrai (net be sutarties šiuo klausmu pasirašymo, nors to reikalauja Lisabonos sutartis), Bendrajam pertvarkymo fondui, Bendrajam finansų įstaigų pertvarkymo mechanizmui ir kt. jau kalbėjome.

Š.m. spalio 12 d. spaudos konferencijoje kalbėjome ir apie tai, kad pagal mūsų Tautos neratifikuotą Sutartį dėl ES veikimo (Lisabonos sutartį) Lietuva jau nebėra lygiateisė Europos Sąjungos narė, kuo mus gundė stojimo į ES referendumo išvakarėse. Beturime vos 0,58% visų ES balsų, o tokių susitarimų „įsiteisėjimui“ bereikia 90% tokiu būdu skaičiuojamų balsų šalių ratifikavimų. Tokiais „susitarimais“ mums suteikiama tik tokia malonė: Susitariančioms šalims, suteikė įgaliojimus prašyti Europos Komisijos ir Bendros pertvarkos valdybos vykdyti šiame susitarime numatytas užduotis. 

Tai labai svarbu, matant dirbtinai vykdomą Europos Sąjungos užtvindymą nelegalais ir mūsų valdžios beviltiškumą, š.m. lapkričio 26 d. Seimo priimtą galimų teroristų globos įstatymą –Lietuvos Respublikos Įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymo“ įstatymo pakeitimo, kuriuo ne tik šiurkščiai pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 str. reikalavimai Lietuvos Respublikai, įgyvendinant užsienio politiką užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisidėti prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo, bet ir sukurtas precedentas netaikyti baudžiamąją atsakomybę neteisėtai į Lietuvos Respublikos valstybę atvykstantiems asmenims.

Pradėjo tai ES Teisingumo ir vidaus reikalų Tarybos sprendimai dėl nelegalios imigracijos (2015 m. rugsėjo 14 d. dėl 40 000 ir 2015 m. rugsėjo 22 d. dėl 120 000 nelegalių imigrantų privalomo padalinimo valstybėms narėms), kurie yra neteisėti, nes nebuvo priimti vieningai. Lisabonos sutartimi nustatyta, kad ES Tarybos sprendimai dėl bendros užsienio ir saugumo politikos privalo būti priimti vieningai. Šiuos sprendimus, kaip neteisėtus, Europos Teisingumo Teismui jau apskundė Vengrija ir Slovakija. Šie privalomi nelegalių imigrantų padalinimai nustatyti tik dvidešimt trims valstybėms narėms. Privalomas nelegalių imigrantų priėmimas nenumatytas Airijai, Danijai ir Jungtinei Karalystei. Lietuvos valdžia nepaaiškino, kodėl nepasinaudojo šia teise atsisakyti šio privalomo neteisėtai atvykusių asmenų priėmimo.

Drauge su Seimo nariu Audriumi Naku š.m. lapkričio 9 d. kreipėmės į Ministrą Pirmininką A. Butkevičių pateikti dokumentus, kurių pagrindu vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis Lietuvos vardu balsavo už šiuos ES Tarybos sprendimus. Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad santykiuose su užsienio valstybėmis mūsų valstybę savo kompetencijų srityse atstovauja Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė.

Tačiau Vyriausybės atsakymas šokiravo – jis parodė, kas ir kaip mūsų valstybės vardu manipuliuoja, priimant taip vadinamus bendrus ES Tarybos sprendimus, turinčius ES teisės aktų statusą. Pasirodo ne Prezidentas ir net ne Vyriausybė ministrui S. Skverneliui suteikė šiuos įgaliojimus, o Seimo Europos reikalų komitetas taip vadinamais savo sprendimais. Labai patogi situacija – Respublikos Prezidentė ir Vyriausybė „nusiplovė“ savo rankas nuo jų konstitucinės atsakomybės ir paslėpė visa tai po kolektyvine vieno Seimo komiteto taip vadinama atsakomybe. Tačiau Joks Seimo komitetas net neturi jokių konstitucinių ar įstatymo galių atstovauti mūsų valstybę. Labai patogu taip slėpti savo atsakomybę – net Seimas neatstovauja valstybės santykiuose su užsienio valstybėmis.

Štai kaip atrodo šių, taip vadinamų ES Tarybos, sprendimų priėmimo „virtuvė“. Patys įdomiausi gauti dokumentai – tai ES biurokratijos veikimo elektroniniai dokumentai, viską fiksuojantys net sekundėmis. Jie vadinami nelabai lietuviškai (bet ar kam nors Briuselyje svarbi lietuvių kalba!?): 2015-09-09 „ŽURNALO „LR pozicijos ES Tarybos posėdžiams“ POZICIJA [P_EST-253] ir 2015-09-22 „ŽURNALO „LR pozicijos ES Tarybos posėdžiams“ POZICIJA [P_EST-260]. Šiais dokumentais Lietuvos Respublika pasisako dėl Europos Komisijos jai teikiamų atitinkamų projektų.

Šie dokumentai labiausiai žavi jų „derinimo“ greitumu. Štai 2015-09-14 d. ES Tarybos sprendimo projektas šalims – narėms pateiktas rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos “poziciją” parengė vidaus reikalų ministerija. Informavimo laikas – 2015-09-10 d. 12:28:47 val., suderinimui kitoms institucijoms išsiųsta 2015-09-10 d. 13:30:27 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija „suderino“ 2015-09-10 d. 13:39:48 val., t.y. per 9 min. ir 21 sek., VSD „suderino“ 2015-09-10 d. 13:32:05 val., t.y. per 1 min. ir 38 sek. Užsienio reikalų ministerijos „suderinimo“, nors jis pagal tą pačią „POZICIJĄ“ yra privalomas, net nėra.

2015-09-22 d. ES Tarybos sprendimo projektas šalims – narėms pateiktas rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos “poziciją” parengė vidaus reikalų ministerija. Informavimo laikas – 2015-09-22 d. 16:37:26 val., suderinimui kitoms institucijoms išsiųsta 2015-09-22 d. 16:45:00 val. 2015-09-22 d. 17:02:46 val., t.y. per 25 min. ir 20 sek., šią „poziciją“ „suderino“ užsienio reikalų ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei VSD suderinimų, nors jie pagal tą pačią „POZICIJĄ“ yra privalomi, net nėra. Įdomu būtų palyginti valandas – ar pagal Lietuvos „poziciją“ Briuselyje ją atstovavęs vidaus reikalų ministras S. Skvernelis pirmiau rugsėjo 22 d. balsavo šioje ES Taryboje Lietuvos vardu, ar pirmiau Lietuva „suderino“ šią „savo poziciją“? Ar ministras iki balsavimo spėjo sužinoti Lietuvos „poziciją“?

Ir visa tai vadinama Lietuvos „pozicija“, nors šiose POZICIJOSE ir įrašyta, kad Lietuvai šie projektai „Labai aktualūs“. Tai kodėl Lietuva sutiko jai „labai aktualiu“ klausimu balsuoti ne pagal Lisabonos sutartimi privalomą vienbalsį balsavimą, taikomą balsuojant labai svarbiais ir su saugumu susijusiais klausimais, o tik kvalifikuota balsų dauguma? Akivaizdu ir tai, kad net šios Lietuvos „pozicijos“ nesutampa su atitinkamais ES Tarybos sprendimais, t.y.  S. Skvernelis pagal šias POZICIJAS negalėjo balsuoti dėl šių EST nutarimų kai kurių dalių.

Nebėra ką ir komentuoti. Jei kas nors kam nors dar neaišku, kaip „vieningai“ priiminėjami mūsų visų vardu ES Tarybos „sprendimai“, tai belieka tik priminti, kad Tarybų Sąjungoje tokios akivaizdžios profanacijos nebuvo – anoje „sąjungoje“ bent formaliai pavaizduodavo tarybinių respublikų dalyvavimą, priimant sprendimus visos TSRS vardu.

Šių dokumentų turinys taip pat informatyvus. Pvz., paaiškėjo, kad didžioji dalis nelegalų turėjo būti priimama iš Vengrijos, tačiau Vengrija tokios ES paramos atsisakė – ji pati tvarkosi. Beje, rugsėjo 14 d. ES Tarybos sprendime numatyta, kad valstybė – narė, negalinti pilnai (lietuviškai turėtų būti – visiškai) ar iš dalies laikinai dalyvauti šioje nelegalų perkėlimo veikloje, turi sumokėti finansinį įnašą į ES biudžetą – 0,002% nuo BVP (panaudotas akivaizdus rusicizmas šiame vertale į lietuvių kalbą). Ar už kiekvieną nepriimtą nelegalą?

Pabandykime apibendrinti. Įgaliojimus atstovauti Lietuvai ministrui S. Skevrneliui suteikė Seimo Europos reikalų komitetas, neturintis jokių tam mūsų konstitucinių teisių. Tad Vengrijai ir Slovakijai jų teisminiuose ginčuose dėl šių neteisėtų ES Tarybos sprendimų galime pasufleruoti dar vieną argumentą – neteisėtą Lietuvos valstybės atstovavimą šiuose posėdžiuose. Sprendžiant iš „POZICIJŲ“ formalių tekstų, toks valstybių konstitucijų neatitinkantis „suderinimas“ numatytas iš aukščiau, t.y. sąmoningai. Taip, kaip ir Lisabonos bei kitų sutarčių ratifikavimas ne referendumais, o apgaulės, t.y. melo keliu – pasirašant šias sutartis ir ratifikuojant jas ES valstybių narių parlamentuose, ignoruojant valstybių tautų konstitucines teises dėl suvereniteto klausimų sprendimo.

VIEN TIK MELAS VALDO MUS Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje.

Tad dar kartą pakartokime kai kurias Platono pamokas apie valstybę:

– valstybės piliečiai negali būti neišmanantys politikos ir valstybės gyvenimo – DORYBĖ YRA ŽINOJIMAS;

– esminis visuomenę jungiantis dalykas yra TEISINGUMAS, kuris lemia valstybės darną, harmoniją.

Apie Prezidentės D. Grybauskaitės gyvenimą, paskendus mele  nuo savo biografijos slėpimo iki visiškos demagogijos bei melo dėl jos mūsų valstybės vardu pasirašomų sutarčių, jau kalbėjome ne kartą.

Šį kartą privalome kalbėti apie mūsų tautos atstovybę – Seimą. Gruodžio 10 d. Birželio 3-iosios grupė ir Seimo nariai Audrius Nakas, Valerijus Simulikas spaudos konferencijoje pristatė įstatymo projektą dėl 2015 m. lapkričio 26 d. Seimo skubos tvarka priimto įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymo pakeitimo“ pripažinimo negaliojančiu, nes jis prieštarauja ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Baudžiamajam kodeksui, ir sveikam protui. Tam, kad Seimas tai svarstytų skubos tvarka, reikia 47 Seimo narių parašų. Be A. Nako ir V. Simuliko šio projekto iki šiol nepasirašė NĖ VIENAS SEIMO NARYS, nors 8 balsavo prieš šį įstatymą, o 22 susilaikė!

Nekontroliuojamas ir skatinamas nelegalių imigrantų į ES antplūdis tęsiasi, Šengeno erdvės susitarimai nebeveikia, 2015 m. ES neteisėtai priėmė jau apie milijoną nelegalių imigrantų, o Europos Komisija š.m. rugsėjo 23 d. paskelbė planuojanti jų priimti net 5 mln. Į ES masiškai plūsta ir jai priešiški asmenys, net islamo valstybės (Daesh) teroristinės organizacijos teroristai. Dėl šių priežasčių didėja grėsmė ES valstybių narių išlikimui, provokuojami jų tarpusavio konfliktai ir nevaldomas ES griovimas.

Pagal ES apklausas net 58% Europos Sąjungoje gyvenančių islamo išpažinėjų remia teroristinę „islamo valstybę“, iki 80% į ES atvykusių nelegalių imigrantų yra agresyvūs jauni vyrai.

Ar šie faktai nepatvirtina Platono pamokos, kad didžiausia blogybė valstybėje yra politikų nemokšiškumas ir NUOMONĖS NEKOMPETETINGUMAS?

Taigi, baigiantis 2015 metams, jau galime su akivaizdžiais įrodymais konstatuoti, kad Lietuvos buvimas Europos Sąjungos nare atitinka „europinius standartus“. Tačiau tai ne tik šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, bet ir pavertė mūsų valstybę tik simboliniu atributu. Kieno rankose šis atributas, kas jį valdo? Kodėl tokie bevaliai mūsų Seimo nariai?

Negi reikia sulaukti tikro teroristinio akto Lietuvoje, kad atsipeikėti? Ar tikrai to užteks? Jei vieno romų tautybės mūsų piliečio, palikto mašinoje su automatu, mūsų policija taip išsigando, kad gaudė jį net 3000 mūsų policininkų, tai iki kokio lygio nusivažiavo mūsų valstybė!?

Tačiau šiai sistemai vadovaujantis ministras, „drąsiai“ balsuojantis Briuselyje pagal Lietuvos „poziciją“, tampa Lietuvos politikų apklausų lyderiu! „Drąsi“ mūsų Lietuva!

Tiesa ta, kad Lietuvos valdžia savo veiksmais jau susitaikė su Lietuvos valstybės ir tautos išnykimu. Visa kita – tik spektaklis akių dūmimui. Tačiau už šį spektaklį mokėsime visi mes, abejingieji.

Kategorijos: Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

66 komentarai

 1. jap:

  Vaišvila, varyk pas tą putiną ko čia putojies, o mes norim būti europoj

 2. Simona:

  Jap: Tu buk Europoj, bet Vaisvila ir jam prijauciantys zmones nori but laisvoj Lietuvoj. Mes norim turet prezidenta, kuriam/iai rupi savi zmones, o ne ekonominiai parazitai!

  • Dronas:

   Vaisvila ir laisva Lietuva? Kazka tu cia painioji. Sitas vyrukas niekada nedirbo Lietuvai, visada kaip ta vilkas ziurejo i ruskio puse. Kiek besertum, o vaisvila i ruski ziuri, ka ten cariukstis ju pasaky ir tik uodega kaip suva vizgina, todel kazka tu supainiojai. Matyt nelabai gaudaisi kas yra kas Lietuvoje. Vaisvila nera, nebuvo ir nebus Lietuvai dirbantis veikejas. Jis aptarnauja kitos valstybes interesus.

   • Mintis:

    O tamsta ką?Vaišvilą žinom.Kartu sąjūdyje nuo pradžios.Kiekvienas sudėtingose situacijose parodo kas yra kas:savo drąsą ar bailumą lojalumą savo valstybei ar ne.

    • Dronas:

     Sajudyje buvo nemzai priesisko valstybes agentu, ta turetai zinoti ir be manes, o vaisvila ne kart parode, katron pusen jis antklode tempai. Neretai paaiskedavo, kad visai ne Lietuvos pusen. Pas zmones trumpa atmintis, laime dabar yra galimybe daug ka uzrasyti, o paskui daug kart paziureti ir atsirinkti, kas yra kas.

     • Mintis:

      Į kalnus ne su bet kuo einama .Sudėtingose situacijose pasirodo žmogus, koks iš tikro yra.Jis elgias impulsyviai ką diktuoja vidus.Kokios vidinės nuostatos-toks ir elgesys.Vaišvila įrodė ir yra nuoseklus.Tikslas sąjūdžio buvo ir yra nepriklausoma,laisva Lietuva ir valstybingumo išsaugojimas.Kaip žmogus,sąjūdietis,signataras ir daro kas jam priklauso,atlieka sąžiningai signataro pareigą.Už tai pliekiamas,kurie nieko nedaro,nesirūpina, apejingi-ten viskas gerai.Kažkokios keistenybės požiūryje:)

      • Dronas:

       Galvok ka nori. Kalba, lyg ir teisingus dalykus, dalykus kuriuos mzones noretu girdeti. O paziuri kur vezima kreipia ir iskart matosi, jog “rytu saules” parvezt suka. Uzuolankom, graziai snekedamas, bet kryptis matosi. Man su tokiais nepakeliui. Su laiku pamatysi. Paminesi mano zodzius.

       • Mintis:

        Lietuvos okupacijos metu,er 50 metų ,lietuviai išsaugojo ir savo orumą ir atsakomybę už savo valstybę ir meilę Lietuvai ir nepriklausomybės troškimą,kitaip nebūtų jie prie svarbiausių Lietuvos objektų budėję ir nebūtų saugoję, rizikuodami savo gyvybėm,Lietuvos išrinktos valdžios apsupę gyvu žiedu.Ir Baltijos kelio jo laisvės siekio dvasios nebūtų.Tai kaip per 25 laisvos Lietuvos metus tiek daug,pagal kai kuriuos įtarinėtojus, tiek galimai nukvailėjo ar nukaloburėjo?Ar čia su tais apkaltintojais kas ne taip ar žmonės nepriklausomoje Lietuvoje ko užvalgė?Gi tai nelogišlka:)

        • Dronas:

         Jis skuros niekada ir nevarte, kaip buvo raudonas, tokiu ir liko. Kas nuo tu laiku viska pamena, puikiai sita zino. Paskui isplauke kartu su visais kitais, neva didis kovotojas uz Lietuva. Tipine istorija, tokiu daug. Lietuvai verkiant reikia visuotines liustracijos. Galia, kad su tuo taip uzdelsta, galejo viskas ir geriau buti, jei laiku tuo uzsiimti.

     • alksnaitis:

      Dronui tik Lanzbergis , Grybauskaitė, Kubilius,Juknevičienė tikri Lietuvos patriotai?

  • jap:

   Atsibusk, tokiems nykštukams šiandien yra dvi alternatyvos, būti europoj arba būti rusijoj

 3. lyvis:

  Toj iškamšoje didžiausias kirminas tai Vaišvila. lyvis

 4. Linksma:

  nervinatės, jaunuoliai lyviai ir japai, labai nervinatės, o kodėl?

  • Mintis:

   Kad lietuviams noras atsiranda ne peštis bet surtarti,susikalbėti,ištiesti vieni kitiems ranką,suprasti,susiprasti.dėl to neramu daros.Nu nesuveikia tie apšnekėjimai ir niekinimai jau dažnai,nesuveikia.Tai ką reiks daryt-kiršintojams ir apkalbėtojams?
   Ar nepatinka,kad Lietuva mylima ir norima,kad ji išliktų nepriklausoma,neprarastų valstybingumo-būtų įgyvendinti sąjūdžio siekiai?Mylėkit Jūs ką norit Australiją,Bizantiją ką tik norit.Ir neprimeskit savo meilių žmonėms,kurie neabejingi tam kas vyksta Lietuvoje.Ko kliūna žmonės ,kurie atlieka signataro,piliečio,Tautos atstovo pareigą rūpintis Lietuva ir žmonėmis ,šviesti juos,kas susigaudytų kas vyksta pasaulyje ir kaip geopolitiniam pasaulio žemėlapyje jaučias Lietuva?

 5. lietuvis:

  todėl, kad nieko nemato, o tik dergia šalį. Burokevičiaus vertas pavadinimas: Lietuva – valstybės iškamša…

 6. Iš besąlygiško paklusnumo aukštesniam nieko gero nesigauna, deja šitos vergiškos savybės mes lietuviai nestokojam. Esam per daug kantrūs ir paklusnūs. Todėl didžiąja dalimi Z. Vaišvilos poziciją palaikau. ES lyderiai politikoje dėl pabėgėlių padarė esminę klaidą. Apie tai viename interviu išsireiškė ir Adamkus. Su pagalba pavėlinta, ją reikėjo suteikti Islamo valstybės oponentams, kad Sirijos problema būtų sprendžiama Sirijoje, o neperkeliama į Europą.
  Negaliu tik pritarti dėl Grybauskaitės, kad ji viską daranti blogai (toks susidaro įspūdis). Pvz. prezidentės pozicija dėl Rusijos agresijos Ukrainoje yra teisinga.

  O jeigu apibendrintai, tai Lietuvą palaidos ne Europos Sąjunga ar koks nors kitas išorinis faktorius, o mūsų pačiu abejingumas ir ne branda. Čia Zigmas Vaišvila visiškai teisus.

  • Dronas:

   Zinai kas kremliaus propagandoje blogiausiai? Tai, kad jie stengiasi isnaudoti silpnybes. O Lietuvoje, reikia pripazinti ju daug, ko noret AMB smekla dar ilgai mus persekios. Visos problemos kuriu prikepe ivaraus plauko veikejai, dabar gudriai nukreipiamos pries Lietuva. Visas zmoniu nepasitenkinimas, kuris deja, didzia dalimi pagrystas. Kremliaus klapciukai kalba ta, ka zmones nori girdeti, cia jau emociju sritis, kada zmogui blogai, skauda ne kiekvienas sugebes vadovautis saltu protu. Tuo ir naudojasi. Kartais pagaunu save mastant, kad visi sitie AMB ir panasus, yra velnisko kremliaus plano dalis. Ispurenti dirva kremliaus sugryzimui, padaryt taip, kad zmones nustoti tiketi savo valstybe, pradetu jos nekest, sukurti viduje daugybe itampos tasku, kad paskui vienu kirciu parklupdyt ant keliu. Kartais aplanko mitis, jog sitai buvo daroma tikslingai, kryptingai ir apgalvotai, jog sitas svogerizmas, korupcija ir nieksybes, butent tam ir reikalingos. Gal tai siaip, pernelyg itarus tapau, bet sita mintis vis sugryzta, vis pagalvoju, o kas nuo to laimi, atsakymas gana akivaizdus.

   • Albas:

    Na pagaliau kažkokios protingos mintys atsirado tamstos komentare. Tikrai pritariu, kad gobšumas , nepotizmas, nepamatuotos ambicijos bei garbės nebuvimas pražudys Lietuvą. Betgi tačiau jaučiu, jog tamsta visa tai taikote visiems, išskyrus koservatorius. Šitos politinės-finansinės grupuotės gerbėjai pasižymi kažkokiu mistiniu sugebėjimu neturėti jokio kritinio mąstymo jos atžvilgiu. Mano kuklia nuomone, visos seime buvusios ir esančios (nesvarbu pozicijoje ar opozicijoje) politinės grupės siekia tik savo merkantilinių tikslų ir ambicijų patenkinimo. Yra žinoma ir išimčių, bet jos nykstančiai mažos.
    Gerbiamas Z. Vaišvila nėra šventasis, kaip ir V.Landsbergis beje, vienas Dubnon važiavo, kitas komunizmo kitus mokė. Beje, Vaišvila nė nesigina ten buvęs, o profesoriaus prisipažįstant kažkaip neteko girdėti. Vienas Tautą aukština, kitas gi, žemina, vadina šunauja, neišmanėliais ir t.t.
    Gaila, bet visos valdžios po Nepriklausomybės atkūrimo (maždaug nuo 1994 m), nesielgė ir nesielgia kaip savarankiškos ir nepriklausomos valstybės valdžios. Greičiau kaip nevisavertiškumo kamuojami klapčiukai, baigia Lietuvą paversti kažkokiu dariniu, bet tik ne nepriklausoma Valstybe.
    Norėjau trumpai, bet gavosi beveik paklodė.
    Žodžiu, daugiau tokių Vyrų kaip Vaišvila ir gal dar nevėlu atgauti savigarbą kaip Valstybei.

 7. TOMOKAUKAS:

  Manau Zigmas Vaišvila puikiai sudėliojo akcentus šiame pranešime.
  Klausimas “o ką gi daryti?” beabejo yra aktualus.
  Bet dar svarbesnis, aktualesnis yra – o kas gi tai padarys?
  “Stovinčiu po medžiu” visais pereinamaisiais laikais buvo, yra jų ir šiandien… ir kiekvienas sau turi atsakyti ar aš, tu, jis ne toksai – “stovintis po medžiu”?
  Visgi verta prisiminti laikotarpį, lietuvių skrydį į nepriklausomybę, kokie tie žmonės orūs, taurūs, valingi buvo tuomet… O kodėl buvo?
  Daug ką paaiškina puikus dokumentinis filmas “Žodžiai – Lietuva 1989”,
  kuris buvo sukurtas žymios baltų proistorės tyrinėtojos, Venesueloje gyvenančios Jūratės Statkutės de Rosales sūnų Jono ir Luis Rosales:
  https://www.youtube.com/watch?v=Cj1Iezlod08

 8. Aistis:

  Palaikiau, palaikau ir manau palaikysiu Vaišvila jei nekeis savo kelio. Perdaug jau supuvo Versli Lietuva žiūri tik kaip uždirbti tam aukštam pareigūnui o ne žiūri paprasto žmogaus. Nebėra žmogiškumo.

 9. Mix:

  Dėkojau ir dėkosiu signatarams, o ypač gerb, Z.Vaišvilui, kurie yra nuoseklūs idėjai dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės. Dėkoju už paviešintus teisės aktus, kurie neatitinka Konstitucijos nuostatoms. Patiems tokioje gausybėje ir skubos tvarka “kepamų” teisės aktų susigaudyti būtų sunku. Komentatorius “Dronas” akivaizdžiai savo komentaruose remiasi marksistų propagandos metodais.

 10. Kiemsargis:

  Gerbiamas Zigmai. Gal galėtumete viską , ką čia išsakėte , pakartoti per nacionalinį LRT ? Juk žymiai daugiau žmonių išgirstu. Juk kaimuose nieks “Alko” neskaito , ten daugiausia tv žiūri ir radiją klauso.

 11. Skalvis:

  Man Jis primena Edward Snowden: vieniems Jis niekšas, kitiems bebaimis didvyris. Viskas priklauso nuo to, kas vertina .

 12. Vilko auka miške dažniausiai tampa gyvūnas paliegęs nuo lygų ar senatvės, nebe sugebantis pabėgti ar apsiginti. Todėl vilkai net vadinami miško sanitarais. Bet tai dar nereiškia, kad vilkai ligas ar senatvę sukelia . Jie tik pasinaudoja…

  Ne „ ruskių“ agentai (tikri ar menami) kalti dėl mūsų visuomenės piktžaizdžių, o mes patys. Kaltas Lietuvos „elitas“, valdžios ponai dėl nepasotinamo egoizmo ir savivalės. Kalti eiliniai piliečiai, kurie primena avių bandą. Kalta žiniasklaida, dar neseniai vadinta ketvirtąja valdžia, o dabar parsidavusi ir bijanti užsitraukti valdžios ponų nemalonę. Kalta pati Sistema kurioje gyvename, taip vadinama „atstovaujama demokratija“, ji, kaip šiltnamis šitom piktžaizdėm bujoti. Tikros demokratijos joje tik viena diena per keturis metus ( kol vyksta rinkimai). O po to vėl keturi metai valdžios ponų savivalės… Tai ne demokratija, o apgavystė. Tai tik demokratijos iliuzija, miražas. Socialinė atskirtis, emigracija – visiškai logiška šitos Sistemos pasekmė.

  Jeigu šita Sistema užsibus ilgiau, nereikės ir „ruskių“. Sutrūnysim patys, iš vidaus.

  • Dronas:

   Kartais susimastau, ar tikrai visa sita taip jau savaime susikloste. Ne, as neabejoju zmogiska prigimtim (blogaja), zmoniu kvailumu, tingumu ir godumu, irgi neabejoju. Bet manding visa tai gali buti samoningai ispuoseleta ir isauginta, kad paruost dirva kremliaus sugryzimui, kad isvarginti ir niekuo netikintys, o visu pirma netikintys savimi zmones, pultu po kojom apsireiskusiam “mesijui”. Kas dabar vaidina mesija manau pirstais badyt nereikia. Tas beje ivyko krymo okupacijos metu, Ukrainos rytuose. Zinoma dabar greiciausiai duguma tu zmoniu gailisi, tik velu. Zinoma tai sakem ant vandens rasyti pamastymai, bet tokia mintis mane buvo aplankius ne kart. Kai kada neiseina paaiskinti vien godumu, kvailumu ar panasiai, tokiu atveju sukirba klausimas, o kam ir kodel to reikia. Kas ta kursto? Kam reikia nusivylimo Lietuva kaip valstybe, zmoniu kurie patys itikeje, kad neva negali nieko pakeisti, geria, zudosi, zudo? Niekina savo valstybe i laukia pagalbus is isores, nes netiki, jog cia kazkas pasikeis? Nesmagios sios mintys.

   • S:

    Kad Lietuvos valstybė išnyko jau prieš dešimt metų. Dabar yra kita – Europos Sąjungos valstybė. Tai apie šitą naują savo valstybę ir kalbėk, o Lietuvą paliki ramybėje.

    • Dronas:

     Palaidojai Lietuva gyva? Tai eik ir susisuk i drobule.

     • S:

      Lietuva nėra valstybė, ir nereikia teršti. Pasislėpei po svetima iškaba “Lietuvos Respublika”, bet geriau priskirki nuopelnus tikrąjai valstybei – ES. Lietuvos valstybė žlugo, kitaip sakant vaikas gimė negyvas. Tai nereiškia, kad mes negalime savo valstybės atkurti, lygu pagimdyti iš naujo. Tačiau, tokie veikėjai euro-kakučiai norit sukabinti viską ant Lietuvos pečių. Tavo žiniai dabar Lietuva tikrai dirba kapinėse, laidoja savo vaikus po svetima valdžia. Bet gera žinia, kad Lietuva sugrįš iš kapinių, o EU žlugs, ir mes susuksim išdavikus į jų drobules, galėsite keliauti laidotis, parazitai.

      • Kemblys:

       S:
       ,,Bet gera žinia, kad Lietuva sugrįš iš kapinių, o EU žlugs, ir mes susuksim išdavikus į jų drobules, galėsite keliauti laidotis, parazitai.”

       Ar tie ,,mes”, tai tu ir tavo draugeliai, kurie varė į užsienį ieškoti svetimtaučių pagalbos? Neatskleidei tada tų išdavikų vardų…

 13. “Dronui“

  Sąmokslo teorija apie kurią vis kalbi, kad viskas čia ne šiaip sau, o kažkieno surežisuota, iš tikrųjų yra reali. Tik „režisierius“ ne Maskvoje. Dabartinė Rusija tik viena „kozirinė“ korta. Prieš ją, praeitam šimtmetyje buvo panaudota Vokietijos „korta“.

  Tikrasis „režisierius“ ANUNAKAI. Apie juos galima perskaityti Barbaros Marciniak knygoje „Šviesą nešantys“ , pasiklausyti Deivido Aiko paskaitose internete ir kai kuriuose kituose ezoteriniuose šaltiniuose. Anunakai, tai sena reptiloidinė civilizacija kontroliuojanti žmoniją. Jie nevegetarai. Bet pagrindinis jų maistas baimės, pykčio, nevilties spinduliuotė, kurią transliuoja žmonės. Todėl žmonių tarpusavio konfliktai, karai jiems tikra puota…

  Kas iš to jeigu tai tiesa?

  • Dronas:

   Didesnio kliedesio negirdejau. Kad valstybes visaip silpnino kaimynus, o paskui juos plese, puikiai zinau, ne veltui istorijos mokiausi. Kad visos priemones geros, zinau, geriausia priemone, kada kazkas atidarys miesto vartus. Sito buvo istorijoje. O apie marsiecius ir kitus monus man neidomu. Paprasta valstybiu taktika. Kam imti jega, jei galima pastatyt savo zmones, Na kad ir tokius tranus kaip janukovicius ukrainoje. Labai apsimoka ir pigiai atseina. Iprastine taktika, rusija ja gerai ivaldziusi. Dauguma zemiu uzgrobe ne todel, kad puikiai kariavo, o del prieso silpnumo. Kam itakos turejo papirkimai, santazas, sutarciu lauzymas ir sau lojaliu veikeju iskelimas prieso valstybeje. Nieko naujo, nuobodu ir kasdieniska. jokiu nibiru ir kitu marsieciu. Paprasta politika, labai purvina ir nieksiska, bet labai efektyvi.

 14. Juozas:

  Nu, neturi Zigmas Vaišvila dievo dovanos aiškiai išdėstyti aiškų dalyką, ko nepasakysi apie kitą signatarą Rolandą Paulauską.
  Bet kam tiek daug žodžių – srautų ar srutų, Poetas pasako keliom eilutėm daug daugiau:

  Mano Tėvynė-
  Širdis prie širdies,
  Mano valstybė-
  Vagis ant vagies.

 15. Antanas:

  Jonai, vaišviliukas yra politiko iškamša, kam tu vis lipi ant to supuvusio grėblio?

 16. Diedas:

  Draugas Vaišvila apie Lietuvą atsiliepė labai informatyviai.. Jo požiūris į mūsų Tėvynę aiškus. Kremlius už tai atsilygins. Bet pamiršo pareikšt Maskvos nuomonę apie lietuvius. Zigmai, kokie mes? Vagys, prostitutės, niekšai, nacionalistai, fašistai, šmėklos ar iškamšos?

 17. Praregėjimas:

  Panašu, kad Vaišvila priartėjo prie supratimo, kad mus visus išdūrė su nepriklausomybe (didžiąją dalį reikiamų prekių Lietuva importuoja, o tai reiškia priklauso nuo kažko), laisve, lygiateisiškumu (dar viena iliuzija – lygūs tik tie kuriuos ėda kirminai po žeme) ir turtais (kurie priklauso viršūnėlei). Visos valstybės tarpusavyje susijusios, todėl aktualu mąstyti kas mes ir kaip sugyvensime su kitais.

 18. Žemyna:

  Pone Zigmai – ir tamstą su Šv. Kalėdomis! Na, ir sėkmingų Naujųjų…
  A propos: kas konkrečiai tamstai nepatinka – visa Lietuva ar kai kas šalies valdžioje? Pvz., asmeninis priešas Nr. 1?
  Linkiu, kad ir Naujaisiais visas tamstos mintis bei žodžius lydėtų ir Šviesa, ir Tiesa, ir Meilė savo Tėvynei…

  • Jo jo – pasisveikinkit su kryžiuočių metine švente.
   Gerai dar, kad nepamirštat tikrosios šventės – Naujųjų Metų.

  • Žemynai:

   trolinate su tokiu klausimu Signatarui.
   Ar jūs akla, ar apsimetat? Ar NEMATOT ir NEJAUČIAT (ir ant savo kailio, ir aplinkui) K
   A I P “K U R I A M A” Lietuva jau 23-eji (turiu minty nuo 1992m spalio 25) metai? KAS ją taip “kuria” ir “tobulina”, ir kur “nutobulino” su visišku žmonių užzombinimu, apolitiškos ir aklos masės, vergaujančios biudžetinėms partinėms gaujoms, sukūrimu, su Valstybės SUVERENITETO pradaigojimu, su (anti)konstitucinių Dvasių įsiviešpatavimu ir valdžios demagogijos įsitvirtinimu. Ir tamstos manymu, čia kaltas žodis (ar teritorija, žemė) Lietuva? Tai gal jums Lietuva- visai ne Valstybė, kurioje gyvena jos Šeimininkai- Lietuvos piliečiai? Gal jums žodis Lietuva – tik abstraktus prezidentės+ seimo+ vyriausybės bendras pavadinimas arba tos trijulės asmeninis kiemas, kuriame gali daryti ką nori ir kaip nori? O ta valdžiagrobių “trojka”- šventas, neliečiamas, nekritikuotinas, visagalis, visažinis, neklystantis, nepakeičiamas Viešpats dievas? Jei taip, tai man gaila jūsų… Ar jūs nesuvokiat, kad savaime nei “gera”, nei “bloga” Lietuva iš niekur ir niekaip neatsiranda ir nesusikuria? Ji kuriama per Konstituciją, įstatymus… O šie iš dangaus nenukrenta, juos kuria ne kieno kito, o jūsų ir visų mūsų renkama valdžia. Tik va, klausimas, ar valdžią mes renkame, ar patys to nesuvokdami, patvirtiname tą, kuri jau “parinkta” ir naudinga tai pačiai valdžiai- savo vienvaldystės tęstinumui išlaikyti? Jus toks Lietuvos kūrimas (tiksliau- gyvenimas), tokia “demokratija”- niekuo nebesiskirianti nuo brežnevinės- tenkina?

   Ir tamstai, ir visiems kitiems linkiu meilės tikrai, mūsų visų Lietuvai- Tėvynei, bet ne tai “lietuvai” (mažoji- sąmoningai), į kurią valdžios propagandos buldozeris bando sutalpinti viso labo tris žodžius- “prezidentė- seimas- vyriausybė”…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: