Z.Vaišvila. Laiku ar ne laiku? (video) (19)

Zigmas Vaišvilą | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvilą | Alkas.lt nuotr.

Skelbiame Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos pranešimą perskaitytą 2013 sausio 15 d. spaudos konferencijoje  „Laiku ar ne laiku?“ Seime.

Sausio 13 d. Seime Kovo 11-osios tribūnoje, kalbėdamas apie valstybės perversmo 1990–1991 m. organizavimą ir vykdymą, Sausio 13-osios bylą, paaiškinau ir šios bylos medžiaga pagrindžiau TSRS ir kolaborantų 1990-1991 m. organizuotą ir vykdytą valstybės perversmą, pateikiau iš šios bylos įrodymus, kad TSKP CK Vilniaus aukštoji partinė mokykloje buvo šios veiklos Lietuvoje jungtinis štabas.

Pati Prezidentė D. Grybauskaitė savo sausio 13 d. kalboje teigė, kad „laisvę turime ginti kiekvienas ir kasdien“. Jei Prezidentės kalba buvo nuoširdi, tai klausimas „Laiku ar ne laiku?“ turėtų savaime atpulti. Tad pakalbėkime apie tai, kaip Lietuvos laisvė turi būti ginama šiandien ir kas ją dabar gina, o kas savo neveiklumu ar sąmoningu veikimu siekia mūsų laisvę suvaržyti.

Dalis žiniasklaidos teisingai atkreipė dėmesį į iki šiol Prezidentės nepaaiškintą jos veiklą Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Kitai jos daliai parūpo ne šis Prezidentės kvietimas, o tik 1990 m. liepą D. Grybauskaitei ir kitiems šiame jungtiniamе perversmo štabe TSKP CK lėšomis sumokėtos premijos, ką patvirtino ir LGGRTC direktorė T.B. Burauskaitė. Jei šiai žiniasklaidos daliai tik tiek terūpi, tai gal ją tenkina Rusijos siūlymas palikti šių įvykių Lietuvoje ir Latvijoje tyrimą bendrai Rusijos, Lietuvos ir Latvijos istorikų komisijai?

Kur ir kada apie tai kalbėti, jei ne Laisvės tribūnoje ir ne tada, kai Tiesos laukia visa Lietuva ir Kovo 11-osios salėje susirinkę žuvusiųjų artimieji, Laisvės gynėjai? Ar šia proga reikia tik girtis tariamais pasiekimais ir slėpti nuo Tautos net Sausio 13-osios bylos medžiagą, ar pasakyti skausmingą tiesą? Ar geriau gyventi kiekvieną dieną melu?

Iškart po kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių padėti ištirti juos mums pasisiūlė TSRS karininkų organizacija „Ščit“. Dvejojome, ar pasitikėti jais, tačiau sutikome. Rezultatai – stulbinantys. Nustatyti užsakovai ir vykdytojai, M. Burokevičiaus lankymasis Maskvoje sausio 8 d., V. Sakalausko skrydis sausio 12-ąją į Vilnių Laikinosios Vyriausybės formavimui, kariuomenės dalys, pavardės ir kt. 2011-01-13 d. Seime pristatyta šios grupės karininko iš Pskovo divizijos Michailo Pustobajevo knyga „Agresijos kaina“. Autorius atsisakė didžiulių pinigų ir nepardavė Lietuvos priešams Sausio 13-osios Tiesos – knygos autorinių teisių. Jis ją nemokamai atidavė Lietuvos Seimui – mūsų Tautos atstovybei. Majoras M. Pustobajevas atsipirko išmetimu iš tarybinės armijos už „garbingo tarybinio karininko vardo diskreditavimą“. Identiška formuluote už sutrukdymą įvykdyti šio perversmininkų štabo 1990-04-20 d. užduotį TSRS vidaus kariuomenės k/d 5458 užgrobti Lietuvos leidybos įmonę “Spauda” TSRS gynybos ministro D. Jazovo įsakymu atsargos karininko laipsnis buvo atimtas ir iš Zigmo Vaišvilos.

Michailas apsisprendė ir darė tai, nes turi sąžinę, kuria neprekiavo. Už tai vos nesumokėjo savo galva. Tik tam, kad apginti demokratiją ir padėti Lietuvai išsiaiškinti šią Tiesą. Jis tai darė ir tiriant pučą Maskvoje. Be kažkokio Europos Komisijos finansavimo tarkim projektui „Už demokratijos plėtrą Lietuvoje ir Rusijoje“. Šią knygą pristačius Seime, prašydamas Michailo pasirašyti jo knygoje, aš šio Žmogaus atsiprašiau, nes kaip tuometinis Ministro Pirmininko pavaduotojas neiškart pasitikėjau jo ir jo kolegų ketinimų nuoširdumu. Bet po to, kai Lietuva šių metų Sausio 13-osios minėjimo dieną temato klausimą, kad nevalia tokią dieną apie tai kalbėti Seime, man, lietuviui, gėda pažiūrėti Michailui į akis.

Iškart po 1991-01-08 d. Aukščiausiosios Tarybos nepavykusio šturmo iš Kaune Linksmakalnyje įsikūrusio pasiklausymo centro, vadinto Vakarinė TSRS pasiklausymo ausis, karininkas ukrainietis tiesiai į palamentą man atvežė įrašytų mūsų telefoninių pokalbių, identifikuotų pagal mūsų balsus, įrašus, mokė, kaip to išvengti ar apsunkinti jų darbą. Neprašė nieko. Ir man labai galia, kad šiandien negaliu jam tiesiogiai padėkoti, nes pavardės, atsiprašęs dėl to, nepasisakė.

Klausiu brolius lietuvius – už kiek ir kieno grašius esate pasiryžę šią Tiesą slėpti nuo savęs, savo Tėvo, Motinos? Ar bent suvokiate, kad padedate ne tik kolaborantams, bet ir naujam masiniam antpuoliui prieš Sausio 13-osios Tiesą, kuriuo Rusija pasaulio akyse siekia išsityčioti iš Lietuvos. Norite padėti tiems, kurie siekia išgelbėti Alfa-grupės vadą M. Golovatovą ir kitus nusikaltėlius, leisti Lietuvoje ramiai sau vaikščioti kitiems kolaborantams tik dėl to, kad jie tiesiogiai prie TV bokšto nešaudė ir žmonių patys nežalojo?

Ar bent ryt, Sausio 13-osios aukų laidotuvių dieną, galite kalbėti ir rašyti apie agresijos pasekmes ir aukų prasmę, bet ne apie tai, kad Laisvės tribūnoje negražu ir ne vieta kalbėti apie žiaurią Tiesą, kokia ji bebūtų? Ačiū.

Pateiksiu dar vieną akivaizdžią priežastį, kad savo žodį Kovo 11-osios tribūnoje tariau pačiu laiku ir tinkamoje vietoje. Keletą metų Lietuva toleravo ir leido A. Paleckiui bei jo bendrininkams ne tik tyčiotis iš Lietuvos, žuvusiųjų, jų artimųjų ir Laisvės gynėjų. Nekreipkime dėmesio? Ar nepastebėjote, kiek toli mes pažengėme moralinio nuosmukio keliu ir kokią kainą dėl to jau sumokėjome? Tikrindami mūsų „tolerancijos“ ribas, mus jau įpratino nekreipti dėmesio į tokias „smulkmenas“, kad esame ramūs ir dėl Austrijoje sulaikyto M. Golovatovo paleidimo ir dėl neįvykdytų Austrijos įsipareigojimų. Gebelsas sakė, kad, berods, tūkstantį kartų pasakytas melas vis tiek taps tiesa.

Gelbstint A. Paleckį, VSD prokuratūrai pateikė pažymą, jog nedisponuoja įnformacija apie A. Paleckio ir šios partijos veiklą Rusijos naudai prieš Lietuvą. Tačiau tuo pat metu VSD Seimui teikia viešą savo 2011 m. veiklos ataskaitą, kurioje socialistinio liaudies fronto veiklą vadina pavojinga mūsų valstybei, iliustruoja nuotraukomis. Palengvinome VSD darbą prieš dvejus metus atėmę ir niekam nepriskyrę baudžiamojo persekiojimo dėl nusikaltimų prieš valstybę ir žmoniškumą funkcijas. O prokurorai, akivaizdžiai fiziškai vieni patys nesusidorojantys su krūviu, formaliai atsisako tirti šias veikas net po to, kai teismas jiems pasako, kad, mielieji, jūs neturite teisės to netirti! Kokia apvaizda globoja A. Paleckį Lietuvoje, kad net į Rusijos URM oficialius pareiškimus dėl jo ir bendrininkų veikų, atviro tyčiojimosi iš Lietuvos mūsų URM nereagavo net vadovaujama buvusio Sąjūdžio savaitraščio „Atgimimas“ korespondento A. Ažubalio?

Tai, kad man bus suteikta teisė kalbėti Sausio 13-ąją Seime, galutinai, ir tai dar abejotinai, sužinojau sausio 10 d. vakare. O kalbą dar reikia ir paruošti. Sausio 11 d. vakare elektroniame pašte perskaičiau A. Paleckio Lietuvai pagarsintą žinią, kad sausio 12 d. 12 val. prie mūsų namo A. Paleckis ir socialistinis liaudies frontas ruošia piketą su šūkiu „Visą tiesą apie sausio 13-ąją“ (pridedu fotonuotrauką).

Tuo metu turėjau būti Seime ruošiant Gynėjų renginiui Kreipimąsi dėl A. Paleckio ir bendrininkų antivalstybinės veiklos, baudžiamojo proceso pataisų dėl ikiteisminio tyrimo funkcijų tiriant nusikaltimus prieš valstybę ir žmoniškumą grąžinimą VSD, socialistinio liaudies fronto veiklos atitikimo Lietuvos įstatymams, dalyvauti šiame renginyje. 11.30 val. man skambina ir prisistato “Komsomolskja pravda” apžvalgininkė Galina Sapožnikova dėl interviu. Šis dienraštis organizuoja M. Golovatovo ir A. Paleckio teletiltus, siekiant perrašyti Sausio 13-ios tiesą, kaip tai darė iškart po įvykių aiškiai persistengęs  Nevzorovas. Pirmasis G. Sapožnikovos klausimas viską atskleidė: “A. Paleckis po pusvalandžio prie jūsų namų organizuoja piketą – gal jums reikalinga pagalba?“ Padėkojau ir atsisakiau: „Kaip nors susitvarkys su jais ir mano žmona“. Su ja išvakarėse buvome dviese pasitarę. G. Sapožnikovai pasiūliau vakare atvykti į Seimą, pabendrauti su susirinkusiais žmonėmis.

Ar kas nors manote, kad tai atsitiktinis sutapimas? Seime G. Sapožnikova neatlyžo, kol nesutikau jai duoti interviu. Tačiau labai ją sunervinau, nes ji akivaizdžiai tikėjosi kitokių atsakymų. Ne tik dėl to, kad bendra Lietuvos ir TSRS prokuratūros apžiūra iškart po įvykių patvirtino, jog nei nuo stogų, nei iš miškelio nebuvo šaudyta, kad TSRS kariškiai patys prisipažino, jog šaudė jie. Ir visiškai viešnia susinervino, kai pasakiau, kad ji prastai vertina KGB profesionalumą surasti bei panaudoti „Mosino“ ir kitus įvairiausius ginklus, kulkas. Pradėjus ruošti planą prieš 14 mėnesių, jiems tai buvo labai paprasta. Paklausiau viešnios, kodėl tikras profesionalas M. Golovatovas, jei jis teisus, bijo prokuratūros apklausos net Maskvoje? Pasirodo, kad viešnia nežinojo, kad ši grupė šturmavo Afganistano Prezidento rūmus. O po mano pasiūlymo į kitą „Komsomolskaja pravda“ teletiltą su M. Golovatovu kviesti ne A. Paleckį, o mane, sutrikusi interviu ji baigė.

Mano žmona Regina, susitiko su protestuotojų dešimtuku, atvykus dviem, mūsų nekviestiems, policijos ekipažams ir vienam automobiliui „civiliokui“ (ilgai dar neišvykusiam po piketo). Spektaklį dvejomis kameromis filmavo civiliai apsirengę ir neprisistatę vyrai. Regina Algirdo paklausė, ar jis supranta, kad be įrodymų teigdamas, jog savus šaudė savi, jis įžeidė ir apšmeižė visus, tą naktį prie TV bokšto ir kitose vietose gynusius valstybę. Ypač tuos, kurie jau nebegali jam atsakyti – Reginos jau mirusį tėvą, patriotą kaip reta, po paros budėjimo greitosios pagalbos vairuotoju viską metusį ir atvykusį su Reginos mama į Vilnių budėti tą naktį prie parlamento; Zigmo mamą, pagal tvarkaraštį Sajūdžio autobusu atvažiavusią prie parlamento būti tą pačią naktį (mano mama apie tai man metų metus net nesakė – tai buvo savaime aišku) ir visus visus kitus, nekalbant jau apie žuvusius. Reginai paklausus, ko jie susirinko čia, Algirdas paaiškino, kad nori žinoti visą tiesą apie visus Sausio 13-osios įvykius. Regina paklausė, kodėl Algirdas nepaklausė to savo tėvo Justo Vinco, Sausio 13-osios naktį buvusio kaip ir Zigmas Aukščiausioje Taryboje. Algirdas pažadėjo kreipimąsi į Zigmą nuvežti į Seimą, tačiau iki šiol Zigmas jo negavo. A. Paleckio bendražygė, pagyvenusi moteris, grįžo ir rusiškai tarė Reginai: „Bet jūs šaunuolė! Teisingai jam pasakėte!”

Aš Algirdo noriu paklausti, ką jis – išsilavinęs studentas – veikė Sausio 13-osios naktį, gyvendamas šalia RTV? Ar tikrai mokėsi graikų kalbos? Gal stovint su kitais Konarskio gatvėje, Algirdai būtum daugiau išsiaiškinęs, nei metų metus studijuodamas romanus.

Neretai susiduriu su paprastais rusais, kurie daug nuoširdesni ir tikresni žmonės, labiau atviri, lyginant su lietuviais, apie Sausio 13-ąją galinčiais elegantiškai paklausti: „Ar laiku ir ar vietoje?“. Iš anksto jau žinančiais, kokio atsakymo jiems reikia, ir svarbiausia, kad greitai, greitai. Svarbu nemąstyti nei pačiam, nei kitam, nei skaitytojui ar žiūrovui. Negavus greito greituko ir pažadėjus atvykti į šią konferenciją, galima ir viešai pameluoti, kad atsisakiau tai komentuoti. Manau, skaitėte mano kalbą. Tad kokią moralinę teisę turite aiškinti skaitytojams iškreiptą jos detalę, nepateikę skaitytojui pačios kalbos? Uždekite ryt namuose žvakutę ir pamastykite apie tai.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Iki sausio 21 d. dar galima pasirašyti Laisvės gynėjų kreipimąsi į Seimą, prokuratūrą ir teisingumo ministeriją dėl baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo grąžinti Lietuvai baudžiamojo persekiojimo funkciją, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio šmeižto, įžeidimo, mirusiųjų paniekinimo ir atviro veikimo prieš mūsų valstybę, šios partijos veiklos atitikimo įstatymams patikrinimo. Pasirašymas:  http://peticijos.lt/visos/71051

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

19 komentarų

 1. tik pamąstymas:

  kas yra Lietuva,
  kodėl dar vis kalbame – lietuviškai;
  kas yra Alkas,
  jo turinio ir dvasingumo išraiška – žodis;
  kas yra istorija,
  praeities atrama – ateities rūmui;
  tad kodėl
  “makaluojami” čia du, dviejų skirtybių bėdžiai-nevykėliai,
  – nevykėliai Lietuvai, abu; nes nei “užvažinėtojas” nei
  ant jo “važiuotojas” – najezdnikas ant visko kas ne raudona 🙂
  – nieko nekuria, skaityk nekūrė, ir vargu ar ką besukurs
  TAUTOS ir VALSTYBĖS naudai.
  Ginti (prasme lauk nuo viešumos), užjausti
  vietoje ir laiku, būnant “ne vietoje ir ne laiku”.
  Nuosprendį pasirašome sau kiekvienas – asmeniškai;
  abu jie – priešybių bergžduma Lietuvai.
  Spaudos (asmeninių nuospaudų) konferencistas
  save nuteisė ir pasmerkė – VISA PAŽEMINDAMAS SAUSIO 13-ĄJĄ,
  šią sausio 13-ąją. Taręs “sudie”, sudegė visuomenėje su visa ambi-cinga bergžduma.
  Alkas – ne jam, ne jo.
  Nesitrukdykim – raskim sau, kiekvienas atsaką savyje, atsaką aukose, jų artimuosiuose,
  – jų Pergalėje.
  Šiandien – Klaipėdos, Mažosios Lietuvos dalies tūkstantmetinės istorijos vilčių ušsipildymo
  dienos – Pergalės 90-metis. Jų auka tada, tai auka vardan TAUTOS IR VALSTYBĖS, – mums!
  O visa kita… Jūsų asmeninė išmintis, pagarba, tvirtybė, suvokimas ir Meilė lai parodo
  …įrašais, vertais pasiaukojusių ir besiaukosiančių, bet kuriuo metu, nepaisant
  jokių..bjaurių…bjaurasčių..tarpusavio…rietenų…bergždumos…tarpe…”anų”.
  Ir ginkime, ir apsiginkime – dorai (su, užuojauta Vaišvilų ir Paleckių artimiesiems, gilia).

 2. conspiracy:

  Dėkui, TELE 3, kuris pranešė, kad būtent Seimo pirmininkas Gedvilas paprašė Vaišvilos, kad praneštų tą “gerąją naujieną” apie Prezidentę Lietuvos žmonėms.

  Taip nepatikrintas šmeižtas buvo paskleistas per visą mediją.

  .Ir tai tik patvirtino mano atradimą, kad sąmokslas slypi BALSAS. LT GRUPĖJE, kuriai priklauso ir Uspaskicho Lietuvos rajonų (kiedainietis.lt, klaipiedietis.lt, šiaulietis.lt…) portalai.

  Po to kai balsas.lt nusipirko kažkoks mafijozas, neva iš Meksikos, bet kilęs neva iš Izraelio, nors mano APPLE kompas praneša, jog nelegalus, todėl duomenims pavojingas jo serveris stovi Kijeve, šios grupės žurnalistai ir “rinko medžiagą” prieš Grybauskaitę.
  Rinko ar falsifikavo?

  Čyvas su Ar. Brazausku turėjo paneigti vieno iš savo buvusių kolegų – M.Širvinsko – prisipažinimą, kad savo gerą algą už savo bosų užsakomus straipsnius gauna vokeliuose. Niekas iki šiol to nepaneigė. O kad Uspaskichas susijęs su šia grupe, kalba ir M.Širvinsko liudijimai, kurių kažkodėl mūsų spauda nesiteikė paviešinti, (racas.lt/m-sirvinksas-darbo-partija-vokeliai-balsas-lt-ir-as/ ) liudijimai ir faktai, kad visas jo Lietuvos rajonų portalų tinklas yra pajungtas prie BALSAS.LT grupės. Štai kodėl Darbo partijos statytiniui Gedvilui parūpo paskleisti šį šmeižtą prieš mūsų PREZIDENTĘ, pasinaudojus seimo tribūna ir neva signataro Vaišvilos lūpomis.
  Aktyviausias Prezidentės šmeižikas, kuris dirba kaip prisuktas laikrodis, yra Tomas Čyvas.

  Nijolės Oželytės komentaras apie tai, kad Uspasikichas rinko kompromatą kelia didelius įtarimus ir Furmonavičiaus nužudymo byloje, nes tą nužudymo dieną jis, anot VSD informatoriaus Vilkausko, turėjo atnešti į teismą kompromatą apie pedofilus (teisėjus(?) – neaišku)

  Tačiau, jei A.Paulauskas dabar vadovaus Seimo Nacionaliniam saugumui – tai šakės. Visi galai vvėl bus pamesti.

  Ar ne laikas eiti į gatves prieš Lietuvą užvaldžiusią mafiją?
  Matau, kad yra daug tokių, kuriems norisi tos mafijos valdžios.
  Kur mūsų tiriamoji žurnalistika?
  Kur mūsų žurnalistų etikos komisija? Kieno ji rankose? kodėl ji tokia TOLERANTIŠKA SKLEIDŽIAMAM MELUI?

  Kam parisdavė Žurnalistų sąjungos pirmininkas? Ar ne laikas jam į poilsį?
  Kur ta spauda, kuria galėtų pasitikėti Lietruvos pilietis?
  Štai toks sąmokslas, kuris save bando pridengti Venskiene išmetęs ją į pirmąsias mūšio gretas sunaikinimui, nors pradžioje galimai tie patys žmonės , kurie rinko kompromatą apie galimai teisėjus pedofilus, kad laikytų juos savo rankose ir jais manipuliuotų,(tą liudijo VSD informatorius Kęstutis Vilkauskas KK redakcijai Furmonavičiaus nužudymo dieną. Jis sakė, kad būtent tos dienos išvakarėse Furmonavičiui buvo pateikęs tokią medžiagą ir neva jis turėjo tą dieną atnešti ją į teismą…juk pamenat, LL irgi gal rašė?) buvo didžiausi Venskienės priešai, o bandydami suslapstyti galus galimai įvykdė nemažai “šalinimo” operacijų. Nes ir VSD informatorius po to pabūgęs nutilo. Būtent tokią opinią galėjo susikurti kiekvienas, kuris nuo pat pradžių stebėjo šį procesą.

 3. conspiracy:

  ale daug darbo duodu komentarų trynėjams, ar ne?

 4. ponaiti Zigmai,:

  deja negaliu klausytis kalbos, nes per visokius flešus, kurių reikalauja video, galima įsiveržti į kompo duomenis. Aš dėl to atjungiu visu plug.in .

  O ir aplamai – prie ko čia ši redakcija? Visuose portaluose buvo tie patys straipsniai su ta pačia “geraja naujiena” šitaip suerzinusia visuomenę. Žinoma, jei šis portalas laiko save patriotiniu, galėjo neprisidėti prie tokios žinios skleidimo…

 5. Įdomiausia tai, jog visur internete – praktiškai be jokios išimties – kur tik kokiose nors viešose svetainėse pradedama aiškintis Sausio 13-osios “užkulisiai”, Grybauskaitės ar Adamkaus labai kruopščiai slepiama praeitis, tuoj prisirenka krūva “komentatorių”, kurie įvairiausiais būdais stengiasi “užglušinti” pateikiamą informaciją, ypač jei ji nauja.

  Siūlau paskaityti čia:

  1991 m. sausio mėnesio įvykių slaptieji “užkulisiai”
  http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=18&t=4355

  Ir apskritai temas skyriuje:

  Sąjūdis; Lietuvos Valstybės trečiasis atkūrimas 1990-03-11 (1987-1992 metų įvykiai)
  http://lndp.lt/diskusijos/viewforum.php?f=18

  Čia daug vertos dėmesio informacijos esu surinkęs, kuri kitose vietose internete jau seniai kažkaip tyliai “pradingo”.

 6. Ačiū dar kartą:

  ir dar kartą, ir šiandien- PUIKI kalba. Kita vertus, protingi žmonės ir taip viską supranta, o durniems nieko neįrodysi… Kiekvieną kartą, kievieną sekundę Vaišvila mums įrodo, kad yra TIKRAS ŽMOGUS- aukščiausios Molarės pavyzdys.

 7. *** Ačiū dar kartą:

  ir dar kartą, ir šiandien- PUIKI kalba. Kita vertus, protingi žmonės ir taip viską supranta, o durniems nieko neįrodysi… Kiekvieną kartą, kievieną sekundę Vaišvila mums įrodo, kad yra TIKRAS ŽMOGUS- aukščiausios Moralės pavyzdys.

 8. rabinas:

  kas tas Vaisvila?prasisukes kaip dauguma signataru…ispampes nuo mokesciu moketoju pinigu…prokurorai turetu susidometi ne Paleckio frontu.skaiciau as ju programa.ten nieko antivalstybisko nera.be to tautiskai nusiteike zmones turi suprasti,kad po Socialistinio fronto ateis eile ir Lietuviu tautiniam jaunimui ir kt.organizacijom.cia butu tik pretekstas sienauti atseit antivalstybines grupuotes…kol liktu tik koncervai ir socdemai…kita kalba apie paties Paleckio sovietu agresijos neigima.bet del to jis jau buvo teisiamas.prokurorai ir VSD galetu pasidometi Vaisviliuko dabartine antivalstybine veikla,kitaip sitos jo sukeltos erzelynes pavadint nepavyksta..pritariu komentatoriui ,parasiusiam 14.45 h.- kodel alkas suteikia tribuna antitautiniam veikejui Vaisvilai?negi dar kam nors neaisku,kad praeities nuopelnai yra niekai.jie lieka tik istorijai.svarbiausias dalykas yra veikla cia ir dabar.desimtys signataru po nepriklausomybes atkurimo sekmingai griove Lietuva toliau sededami seime.neabejoju,kad butu uz ka dauguma ju pasiusti paragauti Lukiskiu duonos…Vaisviliukas kazkur siltai gyveno sededamas komercinese strukturose.dabar prarades sazine ir zmoniskuma bando grizt i didziaja politika.vemt norisi ant jo

  • et:

   visiškai jums pritariu. Gana tam dykaduoniui ir į jį panašiems dar ir rentą mokėti. Tik už nuopelnus reikia rentą mokėti, o ne už laiku padėtą parašą. Kas iš to parašo, jei auguma pasirašiusiųjų savo veikla tik sustiprino priklausomybę nuo Rusijos.

 9. Dievinu Jus, Zigmai:

  Ar laiku ar ne?
  Laiku, mielas Zigmai, viskas labai laiku. Net per vėlu, bet gerai, kad nors dabar TAI, KĄ pasakėt, išgirdo , turbūt, pati plačiausia auditorija. Tiesa, ne visi viską išgirdo. Neišgirdo Jūsų priekaišto Seimui, kad pasidavė Grybauskaitės spaudimui panaikinti Valstybės saugumo departamentui priskirtą ikiteisminio tyrimo (baudžiamojo persekiojimo) funkciją; neišgirdo faktų, kas vyko Grybauskaitės “saugomoj” APM ir ką ten veikė koloborantai; neišgirdo ir šio Jūsų sakinio: “Nei Seimo, nei prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią.”- tiesaus taikinio į referendumo klausimo žlugdymą. Dar daug ko neišgirdo… Šios dienos Jūsų kalba dar labiau apeliuoja į visų sąžines. Ar išgirs? Kitas klausimas, ar jie žino, kas yra sąžinė?
  Bet daugelis žmonių išgirdo ir Jus suprato. Ne tik suprato, bet ir palaiko ir didžiuojasi Jūsų nenuilstamu principingumu ir sąžiningumu visą gyvenimą. Stiprybės ir sėkmės Jums, Signatare.

 10. Pikc:

  “[…] pasakiau, kad ji prastai vertina KGB profesionalumą surasti bei panaudoti „Mosino“ ir kitus įvairiausius ginklus, kulkas” – Kam reikia kokių nors senobinių “Mosinų” ieškoti? Gi tie patys šoviniai iki pat šių dienų naudojami tiek rusų kulkosvaidžiuose (PK), tiek snaiperiniuose (Dragunov). http://en.wikipedia.org/wiki/7.62%C3%9754mmR
  Ačiū Zeppelinus už info.

  • Kalbant apie “Mosino” sistemos šautuvus, tai kodėl niekas iš prokuratūros atstovų taip ir nepaaiškina, jog šiais šautuvais buvo apginkluoti “Jedinstvos” “draugovininkai”, kurie kartu su su kareiviais atvažiavo prie TV.

   Juk yra ir tai įrodantis video, ir liudininkų pakanka.

   ———————————————————————

   Pvz.:

   Komentarai Balsas.lt
   http://www.balsas.lt/komentarai/520049/sausio-13-oji-kiekvienam-savo/naujausi-apacioje

   Tomas Čyvas tikram lietuviui
   2011-01-13 12:07:12

   Skaičiau apie tą tavo Mosino šautuvą. Mačiau pats, kad tokį turėjo vienas gavrikas iš “Jedinstvos” “darbininkų draugovės”, kuri išlipo iš autobuso prie LRT, kad įeitų įkandin Alfos ir desantūros.

   Šiaip, jei koks durnius iš tiro šautuvo ir šovė, esmės tai nei kiek nekeičia ir jokių Paleckio versijas patvirtinančių faktų ten nėra. Aš tą nutartį skaičiau jau gerokai anksčiau. Trūkumas tik vienas – per mažai susodinta jedinstveninkų. Bet gal su Paleckio pagalba – pavyks ir daugiau 🙂

   sky76v
   2011-01-13 16:49:17

   Mosino šautuvas? O apie Rusijos armijos iki šiol tebenaudojamą Dragunovo nieko neteko skaityt?
   —————————————————————-

   АК74
   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A74

   5,45-мм автомат Калашникова (АК74[2], Индекс ГРАУ — 6П20, также встречаются названия АК-74, АК 74[3]) — автомат калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году и принятый на вооружение в 1974 году. Является дальнейшим развитием АКМ. Разработка АК74 связана с переходом на новый малоимпульсный патрон 5,45×39 мм.

   Mosino šautuvas, jau nenaudojamas sovietų armijoje (šovinio kalibras 7,62×54 мм):

   Винтовка Мосина
   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A74

   7,62-мм (3-линейная) винтовка образца 1891 года (винтовка Мосина, трёхлинейка, винтовка Мосина-Нагана) — магазинная винтовка, принятая на вооружение Российской Императорской армии в 1891 году.

   Патрон: 7,62×54 мм
   Калибр, мм: 7,62

   Активно использовалась в период с 1891 по конец Великой Отечественной войны, в этот период многократно модернизировалась.

   Название оружия происходит от калибра ствола винтовки, который равен трём русским линиям (старая мера длины) — одна линия равна одной десятой дюйма, или 2,54 мм — соответственно, три линии равны 7,62 мм.

   Dragunovo snaiperio šautuvas (naudojo tuo metu sovietų armija) (šovinio kalibras tas pats, kaip Mosino – 7,62×54 мм)

   Снайперская винтовка Драгунова
   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0

   7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД, Индекс ГРАУ — 6В1) — снайперская винтовка, разработанная в 1958—1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова.

   Варианты: ТСВ, СВДС-А, СВДС-Д, СВУ, СВУ-АС, СВДК

   Патрон: 7,62×54 мм
   Калибр, мм: 7,62

   Для стрельбы из СВД применяются винтовочные патроны 7,62×54 мм R с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, а также снайперские патроны (7Н1, 7Н14), может также стрелять патронами с экспансивными пулями JHP и JSP. Огонь из СВД ведется одиночными выстрелами. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью 10 патронов.

   Винтовка комплектуется оптическим прицелом ПСО-1, имеется возможность установки ночного прицела НСПУМ.

   *****************************************************************************************************

   Visa ši informacija jau gana seniai paskelbta – tame tarpe ir pas mane temoje:

   1991 m. sausio mėnesio įvykių slaptieji “užkulisiai”
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=18&t=4355

   Tačiau kasmet per Sausio 13-ąją vis iš naujo “ištraukiama” ši “sensacija”, ir “labai stebimasi”, iš kur tos Mosino šautuvo kulkos (tokio kalibro) atsirado…

   • tikras lietuvis:

    Čia ne informacija – čia yra spėlionės: gal buvo taip, gal buvo taip.
    Ir niekada tiksliai niekas nieko nepasakys, nes galėjo tokių šautuviukų turėti ir kita pusė.
    Tuo labiau, kad yra visokių pasakojimų, visų pirma Butkevičiaus, apie jo žmones ant stogų.
    Todėl dar kartą kartoju:
    1. kare viskas vyksta kaip kare ir visur visko nesužiūrėsi;
    2. todėl būna visko ir to visko smulkiai joks teismas nesugebės išnagrinėti;
    3. todėl dešimtkart kvaila buvo pradėti su Paleckiu to galimai specialiai pradėtą diskusiją, kur įrodyti nieko nesugebama, o abejonė lieka.
    Reikėjo Masiuliui tiesiog trumpai Paleckiui atsakyti: pliauški nesąnones – teismai visai kitaip įrodė, išvadinti provokatorium ir pan., ir būtų užtekę ginčą užbaigti pergalingai.
    O dabar beprasmį neįrodomą ginčą ištempė iki begalybės, taip sukeldami bereikalingas abejones, nes, kaip sakiau, karo atvejų joks teismas dar nėra tinkamai išnagrinėjęs ir nesugebės – pernelyg daug žmonių ten dalyvauja, pernelyg ten daug visokių įvykių atsitinka vienu metu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: