Spaudos konferencija „Ar vykdant teismo sprendimą galima pažeisti Konstituciją ir vaiko orumą?“ (vaizdo įrašas) (34)

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Vasario 20 d., 10.30 val. Lietuvos Respublikos Seime įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, teisininkų Narcizo Rasimo ir Zitos Šličytės spaudos konferencija „Ar vykdant teismo sprendimą galima pažeisti Konstituciją ir vaiko orumą?“

Spaudos konferencijoje taip pat dalyvaus Mykolo Romerio universiteto profesorius Saulius Arlauskas, buvęs Generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas Kęstutis Milkeraitis, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas doc. dr. Romualdas Povilaitis bei Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją žiūrėkite ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima pateikti internetu klausimus. Rašykite savo klausimus  ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą (lrs.lt):

Skelbiame Spaudos konferencijoje perskaitytą kreipimąsi:

Visuomeninės komisijos 2012 05 17 d. smurto aktui ištirti kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę

Vilnius, 2013 vasario 20 d.

Visuomeninė komisija 2012 metų gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti praėjusių metų birželį konstatavo: pernai gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai. Komisija taip pat nustatė, kad buvo iš anksto ruoštasi valstybės vardu panaudoti jėgą ir tai buvo padaryta.

Praėjus aštuoneriems mėnesiams po išvadų paskelbimo Komisija konstatuoja:

Pirma. Aukščiausi valstybės pareigūnai ir atsakingos valstybės institucijos prieš gegužės 17-osios smurto aktą ir po jo viešai akcentavo išskirtinį rūpestį vaiko teisėmis ir jo gyvenimo gerove. Tačiau per devynis mėnesius pareigūnai taip ir nepateikė visuomenei oficialios informacijos, patvirtinančios, kad prievartinis vaiko perdavimas ir vėlesnis jo gyvenimas, ribojamas pagal Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programą, užtikrino jam geresnes gyvenimo sąlygas, jo teises ir teisėtus interesus. Iš gimtųjų namų išvežtas vaikas iki šiol laikomas socialinėje izoliacijoje – su juo neleidžiama bendrauti artimiesiems ir vaikystės draugams. Ne tik žmogaus teisių organizacijoms, bet ir vaiko artimiesiems nėra pateikta patikima informacija, kaip panaudota jėga ir socialinė izoliacija paveikė vaiko sveikatos būklę.

Antra. Respublikos Prezidentė praėjusių metų gegužės 17-ąją kreipdamasi į visuomenę pareikalavo ištirti, ar „visus sujaudinusių Garliavos įvykių metu nebuvo naudota prievarta“, ir teigė, kad „prievarta vaiko atžvilgiu negalima“. Tačiau Prezidentei ir Seimui atskaitingos institucijos per devynis mėnesius visuomenei taip ir nepateikė pagrįsto aiškaus atsakymo dėl jėgos naudojimo Garliavoje teisėtumo.

Klaipėdos apygardos prokuroras Aidas Giniotis, praėjusių metų lapkričio 21 dieną priėmęs sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, savo nutarime pripažino, kad vaiko įkalbėti nepavyko ir konstatavo, kad prieš mergaitę buvo naudota jėga: „jėga jos atžvilgiu buvo naudojama tik tiek, kiek jos reikėjo tam, kad atitraukti D. K. nuo N. Venckienės“.

Komisija įsitikinusi, kad šiuo atveju jėgos naudojimas reiškia prievartą. Komisija primena, kad vykdant teismo sprendimą jėga ir prievarta prieš mergaitę negalėjo būti pavartota jokiu pretekstu ir jokiu laipsniu. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Civilinis ir Civilinio proceso kodeksai besąlygiškai įpareigoja gerbti vaiko orumą bet kuriomis aplinkybėmis – taip pat ir vykdant teismo sprendimą. Pagarba vaiko orumui reiškia, kad vaikas teismo sprendimo vykdymo metu privalėjo būti išklausytas, įvertintas jo motyvų pagrįstumas, turėjo būti pasiekta, kad vaikas išeitų iš gimtųjų namų išskirtinai savo valia, o ne būtų išneštas jėga kaip daiktas. Naudoti jėgą prieš mergaitę uždraudė ir Kėdainių rajono apylinkės teismas.

Prokuroro A. Giniočio nutarimo išvada apie advokatą G.Černiauską, kad jis neatliko veiksmų, “kurie pažeistų kokią tai tvarką, jis tik ėjo šalia L.Stankūnaitės, kuri nešė savo dukrą D. K., tam, kad reikalui esant prilaikytų mergaitę”, prieštarauja kieme buvusių žmonių liudijimams ir daug kartų viešai rodytai filmuotai medžiagai apie G.Černiausko ir L.Stankūnaitės nešamą klykiantį vaiką. Pažymėtina, kad dėl G.Černiausko veiksmų prokuratūra neapklausė kieme buvusių ir šį įvykį mačiusių žmonių.

Trečia. Garliavos prievartos aktas tapo įmanomas todėl, kad valdžios institucijos ėmė vadovautis doktrina, kurios esminis principas – teismų sprendimus būtina vykdyti besąlygiškai, bet kokiomis priemonėmis, taip pat ir naudojant prievartą prieš vaiką. Besąlygiško teismų sprendimo vykdymo principas buvo iškeltas virš vaiko orumo, jo fizinio ir psichinio neliečiamumo principų, virš humanizmo ir demokratijos principų ir net paties teismo sprendimo. Laikantis šio principo viršenybės buvo šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir tartptautinės konvencijos, ginančios vaiko orumą. Taip pat buvo pažeista ir Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis, draudžianti perduodant vaiką naudoti prievartą.

Teismo sprendimo vykdymo imperatyvas yra vienas svarbiausių teisinės valstybės principų, tačiau jo besąlygiškas vykdymas pažeidžiant esmines Konstitucijos nuostatas yra policinės valstybės požymis ir neatitinka demokratinės ir humaniškos valstybės pagrindų.

Lietuvos Respublikos piliečiai 1991 metų vasario 9 dienos plebiscitu ir 1992 metų spalio 25 dienos referendumu priimta Konstitucija įtvirtino, jog Lietuvos valstybės valdymas gali būti tik demokratinis, taip pabrėždami demokratijos viršenybę prieš bet kokias kitas teisinės valstybės valdymo formas. Teisinė valstybė, jeigu joje nepaisoma demokratinės įstatymų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos, pati savaime nėra vertybė, o pagal lietuvių tautos pareikštą valią tokių atvejų  ir neturėtų būti.
Pagrindinis demokratinės santvarkos reikalavimas yra visuotinai priimtų žmogaus teisių ir žmogaus orumo laikymasis. Iš to seka, kad nėra ir negali būti valstybėje institucijos, pareigūno ar žmogaus, kurie būtų atleisti nuo prievolės besąlygiškai paisyti žmogaus orumo. Aukščiausių teisinių ir teisėsaugos institucijų šiandien formuojama praktika iškelti teisinės valstybės principą aukščiau žmogaus orumo stumia Lietuvą nedemokratinės (policinės) valstybės link. Istorijoje būta ne vienos teisinės valstybės, kurioje vykdant įstatymus bei teismų sprendimus buvo grubiausiai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir žmogaus orumas, taip teisinei sistemai tampant nusikalstama.

Ketvirta. Vaiko artimiesiems ir žmonėms, atvykusiems stebėti, ar vykdant teismo sprendimą Garliavoje nebus panaudota prievarta, įstatymai suteikė teisę priešintis galimam prievartos panaudojimui prieš vaiką. Tokią piliečių teisę bei pareigą numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnis, suteikiantis piliečiui teisę elgtis pagal savo sąžinę. Gegužės 17 dieną Garliavoje buvę žmonės veikė remdamiesi sąžine ir įsitikinimais: jie turėjo legitimų tikslą stebėti, kad nebūtų naudojama prievarta. Filmuota medžiaga ir žmonių liudijimai patvirtina, kad piliečiai pareigūnams nesipriešino: giedojo valstybės himną ir meldėsi.

Nepaisant paminėtų piliečių teisių protestuoti prieš neteisėtus valdžios veiksmus, nukentėjusieji nuo prievartos Garliavoje ir prievartos liudytojai yra teisėsaugos persekiojami, prieš juos pradėti ikiteisminiai tyrimai. Teisėtvarkos persekiojami ir taikių akcijų dalyviai, net kreidelėmis „Tiesos“ žodį rašantys vaikai bei jų tėvai. Tai rodo, kad žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje įgauna vis didesnį mąstą.

Penkta. Garliavos įvykių kontekste iškilo grėsmė ir kitam svarbiam demokratinės valstybės principui – teisei į nuomonės reiškimo laisvę. Kai kuriems Garliavos įvykių dalyviams inkriminuojama atsakomybė už savo nuomonės reiškimą apie antstolės veiksmus, o parlamentarei N. Venckienei už kritiką teismų adresu. Tokie Lietuvos teisėsaugos kaltinimai prieštarauja civilizuotų valstybių teisminei praktikai, nes Europos Žmogaus teisių teismo sprendimai bylose (kaip antai Lingens v Austrija arba Otegi Mondragon v Ispanija), rodo, kad demokratinėje valstybėje siekiant teisėto tikslo valdžios pareigūnų ir institucijų atžvilgiu išsakyta sąžininga krititiška nuomonė, net kai ji nėra pakankami pagrįsta faktais, negali būti vertinama kaip nusikaltimas.

Šešta. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas G.Kryževičius yra viešai išsakęs ypatingai neigiamą nuomonę apie N. Venckienę, pavadindamas ją „pūliniu ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje“. Toks demokratinėje valstybėje neleistinas Teisėjų tarybos pirmininko pasisakymas apie tuomet dar buvusią teisėją N. Venckienę sudaro sąlygas pažeisti Konstitucijos 31 straipsnyje jai garantuotą teisę, kad jos „bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas“.
Komisijos nuomone, viešai esamos medžiagos pakanka konstatuoti neteisėtos prievartos Garliavoje faktą, tačiau prokuratūra privalo pateikti Seimui ir iki šiol teisėsaugos slepiamą filmuotą medžiagą apie mergaitės paėmimą, nes nesusipažinę su ja Seimo nariai negalės sąžiningai spręsti dėl N.Venckienei pareikštų kaltinimų teisinio pagrįstumo.

Komisija kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo ir Vyriausybės narius nuodugniai ištirti, ar yra Lietuvos Respublikos teisės aktų, leidusių vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą panaudojant prievartą prieš vaiką. Komisijai tokie aktai nežinomi.

Aukščiausiu politiniu lygmeniu neišsprendus esminio klausimo dėl Lietuvos Respublikos prioritetų, neužtikrinus valstybės besąlygiško įsipareigojimo ginti savo piliečių teises ir laisves, vaikų orumą, Lietuvai kyla reali grėsmė iškrypti iš demokratinio ir humaniško raidos kelio.

Kadangi nuo 2012 m. gegužės 17 d. prievarta iš gimtųjų namų išvežtai mergaitei gyvenimo sąlygas užtikrina ne motina, bet Liudytojų ir nukentėjusių apsaugos valdyba, taigi – valstybė ir jos pareigūnai, Komisija ragina aukščiausius Lietuvos politikus asmeniškai pasirūpinti socialinę izoliaciją patiriančia mergaite: leisti jai bendrauti su seneliais, artimaisias, bendraamžiais ir suteikti jai kokybišką psichologinę bei medicininę pagalbą.

Dr. Zita Šličytė, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narė, Atkuriamojo Seimo deputatė, teisininkė

Liudvikas Narcizas Rasimas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas

Dr. Saulius Arlauskas, Mykolo Riomerio universiteto profesorius

Kęstutis Milkeraitis, buvęs Generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas, buvęs Seimo kontrolierius

Dr. Romualdas Povilaitis, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas, docentas.

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

34 komentarai

 1. Rimantas Petrikas:

  Lietuvos Seimui dėl Seimo narės Neringos Venskienės

  Jos Ekscelencijos Dalios Grybauskaitės pasitikėjimo Generalinis kreipėsi į Seimą, kad šis leistų suimti sunkiais nusikaltimais Lietuvos žmonių pasitikėjimą įgijusią, ilgametę valstybės tarnautoją, motiną, Mažos lietuvaitės globėją Neringą Venskienę. Valdantys ir opozicionieriai vargu ar suvokia, kad išmušo atsiskaitymo valanda: Teks – arba tyloj susimąstyti apie Lietuvos ateitį, arba toliau dainuoti naująjį respublikos himną: Tik Kėdainių teismas Lietuvos valstybėj vykdo teisingumą.

  Kėdainių teisėjas V. Kondratjevas 1999 m. gruodžio 22 d. pasirašė nuosprendį ir nuteisė Š. Paberalių dėl eismo įvykio, kurio jis nepadarė. Kėdainių grupuotė iki teismo nuosprendžio ir po to, bandė su Š. Paberaliu susidoroti fiziškai, dėl ko jis turėjo pasitraukti į JAV. Š. Paberalis V. Kondratjevo nuosprendžio pasėkoje buvo „medžiojamas“, kaip didžiausias nusikaltėlis. 2008 m. pagal V. Kondratjevo parengtus dokumentus buvo ieškomas per Interpolą. Jo nuotraukos šmėžavo greta Zamolskio ir kitų žmogžudžių, prievartautojų, narkotikų platintojų, nuotraukų. 2010 m. rugpjūtį Š. Paberalius buvo suimtas ir beveik metus praleido JAV Čikagos kalėjime.

  Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinis teismas, išnagrinėjęs Kėdainių V. Kondratjevo sufabrikuotą bylą, 2011-05-31 atmetė Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prašymą dėl Š. Paberalio ekstradicijos ir suteikė jam laisvę. Federalinis teismas konstatavo, kad tai ką Lietuva pateikė, kaip sunkius Š. Paberalio nusikaltimus, JAV teisingumo traktuojama, kaip smulkūs nusižengimai. Š. Paberalius buvo V. Kondratjevo persekiojamas neteisėtai tai yra nusikalstamai, konstatavo įžymus JAV advokatas Povilas Žumbakis, tą patį teigė ir Kovo 11 akto signataras, advokatas Kazimieras Motieka. V. Kondratjevo sukurptas, kaip manoma pagal organizuotos grupuotės išankstinį užsakymą, nuosprendis diskreditavo valstybę tarptautiniu lygiu, tai yra teisėjas V. Kondratjevas nusikalto prieš Lietuvą.

  Seimas sudarė komisiją Neringos Venskienės neliečiamybės klausimu. Seimo narė yra kaltinama to paties V. Kondratjevo sprendimo nevykdymu, o ankstesnis jo nuosprendis Š. Paberalio atveju yra įvertintas tik JAV Federalinio teismo, kuris atmetė nuosprendį, kaip nepagrystą, neteisėtą, niekinį. Dėl šios priežasties Lietuvos įstatymų leidėjas prieš balsuodamas Neringos Venskienės neliečiamybės klausimu, privalo įpareigoti LR Generalinį prokurorą įvertinti V. Kondratjevo nuosprendį Š. Paberalio atveju, įvertinti JAV Federalinio teismo sprendimo išdavoje ir tik tada grįžti prie to paties teisėjo sprendimo nevykdymu kaltinamos N. Venskienės, neliečiamybės klausimo.

  Šiandien Lietuvos Seimas turi galimybę paneigti arba patvirtinti, kad priklauso Kėdainių grupuotei. JAV Federalinis teismas įvertino V. Kondratjevo nuosprendį, kaip neteisėtą, o neteisėtu nuosprendžiu organizuotas persekiojimas Lietuvos teisėtvarkos šiai dienai, nėra teisiškai įvertintas. To paties Kėdainių V. Kondratjevo sprendimu 2012 m. gegužės 17-ąją buvo panaudotas smurtas Garliavoje prieš nepilnametę mergaitę ir taikius gyventojus. Dėl šių aplinkybių prieš Seimo narių verdiktą ne ilgametė Lietuvos valstybės tarnautoja N. Venskienė, bet tarptautiniu lygiu diskredituota Respublikos teisėtvarka.

  Rimantas Petrikas.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Gerb. R.Petrikai…. cituoju Jus: ” Seimo narė yra kaltinama to paties V. Kondratjevo sprendimo nevykdymu…”

   Atsakymas: teisininku irodyta, kad N.Venskiene nera teismo sprendimo vykdymo subjektas toje byloje, todel kaltinti ja to sprendimo nevykdymu yra absurdas. N.Venskienes pareiga pagal istatyma…. buvo GLOBOTI Klonio mergaite, ka ji ir dare.

 2. Kažin:

  Aišku, kad Konstitucijos pažeisti negalima, todėl kelti klausimą Lietuvos popierinės demokratijos realybėje dėl jos pažeidimų yra naivybių naivybė, kaip dabar įprasta sakyti, toks viešas atoveiksmis, reakcija yra neadekvati valdžios veiksmui…. Apskritai kalbos apie pažeidimus popierinės demokratijos šalyje negali būti kuo nors daugiau negu popieriumi. Geriausiu atveju tai sukinėjimasis apie uodegą, kai jautį reikia čiupti už ragų.
  Valdžiai popierinės demokratijos praktikos šalyje Konstitucija yra tik popierius.
  Istoriniai procesai nelaukia, kitos šalys sparčiai eina pirmyn o Lietuva vis dar sukinėjasi jo uodegoje. Moraliniai apeliavimai dėl Konstitucijos pažeidimų nieko negali pakeisti, jeigu ir toliau paliksime rinkimų sistemoje valdžios pasidarytas pravertas duris…
  Taigi, pirmutinis uždavinys yra uždaryti valdžios pasiliktas praviras rinkimų sistemos duris – susigrąžinti į Tautos rankas Seimo, Prezideno, savivaldybių rinkimų organizavimą ir vykdymą, o tai galima pasiekti tik per Rinkimų įstatymų pakeitimus. Imkimės jo, užuot tik aplodinėdami žygiuojantį valdžios karavaną.
  Dabar gi valdžia šypsosi pro ūsą: pažeidžiu ir pažeidinėsiu ką noriu, net ir Konstituciją. Na, ir ką jūs žmogeliai man padarysite – aš valdžia, papūskite man į uodegą… Pasidarau, kaip man reikalinga ir viskas… Niekur nedingsite, palosite savaitę kitą ir nustosite.
  Mokinkimės skaityti valdžių elgesį, užverkime praviras rinkimų sistemos duris, kitaip ir toliau liksime tik karavano aplodinėtojais…

 3. pensininkas:

  Ačiū komisijai. Matau, kad valstybė griūna. Kas mūsų teritoriją prisijungs, gal būt, man jau neteks pamatyti.

 4. Kažin:

  Nepanikuokite, Lietuva pilna jėgų.

 5. Silva:

  Vilciu teikianti konferencija, aciu komisijai, kad yra Lietuvoje zmoniu blaiviai mastanciu 🙂 Del to vaiko nesustosim, kol tiesa nebus isvesta i dienos sviesa, musu tikrai daug, ne saujele…………..

 6. Kodėl?:

  Būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl visų minėtų veiksmų (pažeidimų) konstitucingumo įvertinimo.Konstitucinio Teismo demokratinėje valstybėje negalima palikti nuošalyje.Kodėl iki šiol tai nepadaryta??? Tai tolygu nusikaltimų toleravimui.

 7. Vi:

  *jei Lietuva turėtų Sibirą, ko gero, išvežtų ir Neringą, ir Šličytę. Nes Lietyvą valdo iškrypėliai ir su jais susiję asmenys;
  *jei Lietuvoje būtų tikrai demokratinė, Garliavos mergaitės tragedija (atidavimo motinai) nebūtų įvykusi.
  Dieve, kaip graudžiai atrodo sąžinę turintys teisėsaugininkai. Jie net neįtaria, su kuo turi reikalą. Jie arodo naiviai. Nors tenka pripažinti, tikrai gražiai…

 8. Vi:

  Gerb. Šličyte,
  kas iš to, jei teisai pasikalbės su mergaire? Juk vieša paslaptis, kad jos atmintis ištrinta, kad mergaite buvo veikiama vaistais (garsioji raudona anklodėlė). Ji teisme kalbėtų tai, kas reikalinga jos motinai, galmai pedofilijos bendrininkei…Vaistai – ne vanduo.

 9. Jeronimas:

  Aciu,saunuoliai.Baisu kas darosi,daresi.Siaubinga.bet suprantama,jei isigales vadinamoji TVARKA,tai Tautos manymu,uzsakovai ir nusikaltimo vykdytojai bus Teisiami,nes senaties nera tokiem ziauriem nusikaltimam.

 10. Dainius:

  Tai kas laukia kondratjevo,vaicekauskienes,Cerniausko?

 11. Jurate:

  Pagarba siems Lietuvos pilieciams! Lenkiu galva pries Juos!

 12. Asaros tvenkiasi:

  kai klausai paprastos TIESOS apie musu valstybes tragedija.Aciu,gerbiami teisininkai!Gal pagaliau atsakys valdziazmogiai i Jusu logiskus ir profesionalius teiginius.Kur nusirista,jei nera ko rinkti i valdzia ?Ar cia tie tarybiniai metai istryne musu zmogiskaji oruma ?Daugelis tapo konformistais ,degradavo arba emigravo.Daugelis -bijo.Be tikrojo TEISINGUMO musu teisetvarkoje ner ko tiketis nieko…Ir labai teisingai pastebeta,kad kosmetiniai ,,papudravimai” jau nieko nebepakeis.Dar karta ACIU,garbingi Teisininkai.

 13. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Vis klausiama ir klausiama, kodel neapklausiama Klonio mergaite. Tai ka ten jos beklausi, jei jos ATSAKYMAI YRA VIESAI ZINOMI ir filmuotoje medziagoje ir kitokiu budu isviesintoje informacijoje, kaip antai:

  Viesai internete yra paskelbtas toks nufilmuotas nukentejusios mergaites laiskas, kuri neidealiai pilnai pavyko perskaityti taip:

  “AS TAVES NEMYLIU LAIMA
  NEGALVOK KAD AS TAVE MYLIU TU MAN NE MAMA ESI
  JEI TU MILE BENE KIEK MANE PALIK RAMYBEJA MANE LAIMA
  BETO JEI TU MANE MYLI TAI KODEL LEIDAI KAD MAN SKAUDETU
  BETO TIKUI MANES NEMUSA VAIDAS
  LAIMA LABAI PRASAU TAVES KAD SITA LAISKA DUOTUM VAIDUI APSAUGINIUI

  VAIDAI NETURIU TAU KA PASAKYTI GALVOJAU KAD TOKS NESI BET
  TU ESI LABAI BLOGAS ZMOGUS LABAI VAIDAI ZINOJAI KAD MERGAICIU NEGALIMA MUST LAIMA TU IR ESI LABAI BLOGAS ZMOGUS VAIDAI TU ESI LABAI BLOGAS ZMOGUS LAIMA AS TAVES NEMYLIU

  LAIMA TAU DAR BUS BLOGAI PAMATYSI BE TO TU NEZMOGUS
  LAIMA NERINGA NETOKE KAIP TU
  NERINGA DAUG GERESNIS ZMOGUS
  VAIDAI NEZINOJAU KAD TOKS……

  LAIMA DAUGIAU TAVES NENORIU MATYT
  TAVES LAIMA ZINOK VISA LAIKA KAD AS TAVES NEMYLIU
  LAIMA NEVERTA TAU TUOS LAISKUS RASYT JUK ZINAI KAD KAS AS TAVES….

  Keturios moterys Klonio gatveje sudainavo tokia daina:

  Skaidrius lasus istroskus zeme geria
  Ir svelniame lietucio slamesi.
  Leisk pasakyti tau ka nors gera gera
  Kad tu suprastumei kas man esi.
  Leisk pasakyti tau ka nors gera gera
  Kad tu suprastumei kas man esi.

  MiKas: Kedytės grobimo stenograma
  Alfa.lt pateikia iššifruotą tekstą, kuris buvo įrašytas po to, kai policija pasirūpino, kad visos Kedžių namuose įrengtos vaizdo kameros būtų nusuktos ir negalėtų fiksuoti vaizdo.
  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
  ♥ Mergaitė: Aš nenoriu.
  (Girdisi balsai fone.)

  Kedienė: Netempkite jūs manęs, aš iš savo namų niekur neisiu.
  (Girdisi balsai, dūžtančių stiklų, ant žemės krentančių daiktų garsai.)

  Antstolė: Policijos pareigūnai, prašau pašalinti kliūtis.
  (Ant žemės krentančių daiktų garsai.)

  ♥ Mergaitė: Eikit iš mano namų, […] nenoriu. […] Šlykštyne tu… Jūs žmonės ar ne žmonės? Ne!
  (Triukšmas, šauksmai.)

  Venckienė: Dar kartą kartoju – prievarta prieš vaiką negalima!

  ♥ Mergaitė: Nenoriu, paleiskite mane. […] Užsičiaupk, tu šlykštyne.

  Antstolė: Prašau padėti mums vykdyti teismo sprendimą: atsistoti ir sudėti mergaitės daiktus…
  (Balsai fone.)

  ♥ Mergaitė: Ne, ne!

  Venckienė: Gerai, […] , dabar ji tau liepia eiti pas Laimą gyventi. Eisi?

  ♥ Mergaitė: Ne, niekados!

  Antstolė: Prašau globėją padėti įvykdyti teismo sprendimą.
  (Triukšmas, balsai fone.)

  Venckienė: Prašau nei piršto prie vaiko neliesti. […] Net nebandykite. Prašau. Aš neišeisiu, aš vaiko vieno nepaliksiu.

  Antstolė: Prašau pašalinti kliūtis.

  ♥ Mergaitė: Tai jūs išeikite, policija!

  Venckienė: Jūs vaiko liesti negalite. Prašau, sakykite, ko jūs norite?

  Antstolė: Atitraukite rankas nuo vaiko.

  Venckienė: Gerai, aš atitraukiu. […] Aš vaiko neliečiu. Prašau, kalbėkite.

  ♥ Mergaitė: Aš nenoriu gyventi, kaip tu nesupranti?!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: […] tikrai bus diena, kai tu galėsi pati nuspręsti, ko tu nori, […] bus laikas, kai tu galėsi pati nuspręsti, ko tu nori ir ką tu turi daryti…
  (Venckienės, antstolės, mergaitės balsai fone.)

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Tu dėl nieko nekalta, kas čia vyksta…

  ♥ Mergaitė: Bet tai aš jūsų prašau išeikit, nu, aš prašau jūsų išeikit…
  (Mergaitės balsas fone.)

  ♥ Mergaitė: […] aš noriu pas mano močiutę ir dieduką.

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Dabar jie išėjo…

  ♥ Mergaitė: Jo, išėjo, kai juos tempė, a ne?!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Aš tau sakau, kad tu dėl to, kas čia vyksta, nesi kalta. Viskas, kas čia vyksta, yra dėl to, kad suaugę, dideli žmonės nemoka gražiai susitarti ir susikalbėti. Vaikai irgi dažnai susipyksta ir susitaiko, o dabar suaugę neranda bendros kalbos ir dėl to vyksta tai, kas yra…

  ♥ Mergaitė: […] Išeikit!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Ne visada būna taip, kaip tu nori. Ne visada būna taip, kaip aš noriu. Taip yra, žinok. Mes atėjome tau padėti, mes tau nenorim nieko blogo. […] Aš ten stovėdama labai pergyvenau dėl tavęs, […] tikrai nenoriu tau nieko blogo, patikėk tu manim. Nieko blogo aš tau nenoriu, o kad tu mušiesi, yra labai normalu…

  Venckienė: Vaikai nemėgsta, kai svetimi jį liečia, suprantate? […] Tai prašau vaiko neliesti ir netampyti. Labai aiškiai pasakyta – prievarta prieš vaiką negalima. […] Prašau vaiko neliesti!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė: Atsiprašau, nerėkaukit. […] Dabar čia mes kalbam, jūs jau pakalbėjot. […] Dabar kalbam mes. […] Šiandien yra ta diena, kai tu turi išeiti iš šitų namų. […] Paklausyk, nepertraukinėk. Bus diena, kai tu galėsi susitikti su Neringa, su močiute, su dieduku.

  ♥ Mergaitė: Aš noriu su jais gyventi!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Gerai. Kai tu būsi didelė, galėsi ateiti ir gyventi su jais…

  ♥ Mergaitė: Tai aš dabar noriu!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Dabar negalima.

  ♥ Mergaitė: Galima man viskas!

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Yra pasirinkimas vienas – arba išeini dabar, arba už vienos minutės. Kitų variantų nėra […]. Mes tai suprantame. Žinome, kad tau gali būti sunku. Mums irgi sunku ir tai yra visiškai suprantama. Tu gali ir šaukti, ir verkti, ir rėkti. Tai yra visiškai normalu. Mes tai suprantam, tiesiog tu turi šiandien apsispręsti – ar dabar eini, ar po vienos minutės. Labai yra paprasta.

  ♥ Mergaitė: Ne, ne, aš niekados neisiu.

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Einam, duok ranką man. Mes nueisim tik iki durų.

  ♥ Mergaitė: Ne, neduosiu, aš neduosiu. Aš noriu su Neringa gyvent.

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Duok.

  ♥ Mergaitė: Ne, neduosiu.

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Su Neringa galėsi susitikti, bendrauti, bet šiandien…

  ♥ Mergaitė: Neduosiu. Sakau, kad nenoriu. […] Aš nenoriu su Laima gyventi. Taip, aš noriu su Neringa, noriu gyventi su Neringa.

  Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė: Antstole, galit pristatyti, kas čia yra…

  Antstolė: Čia yra psichologė. […] Ponia Venckiene, jeigu jūs trukdysite, […] aš paprašysiu policijos pareigūnų…

  Venckienė: Aš noriu sužinoti vardą ir pavardę…

  Anstolė: Jums tai nieko neduos – nei vardas, nei pavardė. Prašau, jeigu jūs trukdote…

  Venckienė: Jūs gi svetimas žmogus. […] Vardą ir pavardę.

  Antstolė: Nesakykite, jei reikės, atsiųsiu. […] Jūs trukdote. Jūs suprantate, kad įtakojate mergaitę?

  Venckienė: Kad aš vardo ir pavardės paklausiau?

  Antstolė: Jūs kišatės. Jeigu Jūs norite būti kambaryje su vaiku, tai prašau nesikišti.
  (Mergaitės balsas fone.)

  Venckienė: Tai aš negaliu žinoti, kas atvyko?

  Antstolė: Aš jums pasakiau, kad atvyko vaiko teisių specialistai ir psichologė. Venckiene, prašau. Aš dabar kalbu su policijos pareigūnais, kad pašalintų…
  (Fone moteris klausia mergaitės, ar ji nori atsisveikinti su N. Venckiene.)

  Mergaitė: Ne, aš neisiu niekur. […] Ne, neduosiu aš tau. Man nepažįstama…

  Moteriškas balsas: Nu, kaip nepažįstama? Kiek mes kartų matėmės…

  ♥ Mergaitė: Man nesvarbu, man nepažįstama.

  Moteriškas balsas: Matai mane jau beveik du metus.

  ♥ Mergaitė: Eik nuo manęs!

  Moteriškas balsas: Duok rankelę.

  ♥ Mergaitė: Ne, nueik nuo manęs toliau!

  Moteriškas balsas: Tu dėl nieko nekalta.

  ♥ Mergaitė: Nueik nuo manęs!

  Venckienė: Aš padedu mergaitei. […] Jeigu ji nenori, aš jos netempsiu.

  Antstolė: Jūs mergaitę turėjote paruošti, tai jūsų pareiga buvo.

  (Triukšmas.)
  Venckienė: Netampykite! Niekas mergaitės negali tempti! Jos niekas neturi tempti!

  Moteriškas balsas: Antstole, prašome pašalinti…
  (Mergaitės balsas fone.)

  Venckienė: Jūs nebandykite pašalinti, […] bus problemų. Policininkai, žiūrėkit, ji dabar tempia vaiką, ji ima už rankos ir tempia!

  Policijos pareigūnas: Venckiene, prašome netrukdyti vykdymo. […] Jūs savo veiksmais trukdote vykdyti teismo sprendimą…

  Venckienė: Tai palaukit, […] ji tempia vaiką! Ji teisės neturi tempti, prievarta negalima!

  Moteriškas balsas mergaitei: Aš toliau atsistoju, o tu dabar… Aš atsitraukiu, prie tavęs niekas…
  (Mergaitės balsas fone.)

  Moteriškas balsas mergaitei: Yra ta diena, kai šiandien tu negali rinktis. Tu gali rinktis tik arba dabar, arba už vienos minutės. Kito pasirinkimo tu šiandien neturi. Ateis diena, kai tu turėsi pasirinkimą ir galėsi spręsti, ką tu nori daryti ir kad, ir kaip. Šiandien atėjo antstolė, šiandien yra ta diena, kai tu turi atsistoti ir. […] Duok rankelę.

  ♥ Mergaitė: Neduosiu aš tau! Man nepažįstama.

  Moteriškas balsas: Gerai, mes susipažinsime. Gerai? […] Mes matėmės ne vieną kartą.

  ♥ Mergaitė: Aš nenoriu su tavim draugauti, pavyzdžiui.

  Moteriškas balsas: Mes nedraugausime, aš tik tau padėsiu…

  (Venckienės balsas fone.)
  Venckienė: Ką ji daro? Negalima, o ji liečia vaiką priėjusi. […] Tai palaukit, ji psichologiškai prieina ir ją liečia!

  (Fone moteriškas balsas policijos pareigūnų prašo „pašalinti kliūtis“.)
  Venckienė: Aš netrukdau!

  (Pasigirsta atidaromų durų garsas ir minia žmonių skanduoja „Gėda“, riksmai, ♥ mergaitės klykimas.)
  Venckienė: Kaip jūs elgiatės prie vaiko?!

  (Riksmai, ♥ mergaitės klyksmas, fone policijos pareigūnų raginimai nutraukti neteisėtus veiksmus, perspėjimai, jog nepaklusus pareigūnų nurodymams, bus panaudotos guminės kulkos ir kitos priemonės.)

  Problema tame, kad nusikalteliams valdziazmogiams, Lietuvos naikintojams….. jos parodymai NETINKA!

  • tikras lietuvis:

   O jūs tos mergaitės apie gyvenimą pas Kedžius paklauskite dabar, o dar geriau tada, kada jai sukaks 18m. ir ji bus pilnametė bei pati spręs su kuo ir kaip gyventi.
   Ir pamatysite, kad ne viskas yra taip paprasta.

 14. Senjora:

  Bijau, kad esant dabartinei Lietuvos Respublikos teisėtvarkai šioje byloje laimės teisingumas. Gal būt nepriklausoma tarptautinė komisija ar teismas, jei toks yra. Protu sunkiai suvokiamos jėgos diriguoja visam šiam veiksmui. Ačiū komisijai už pilietiškumą.

 15. Romas:

  Kaip malonu pasiklausyti sveikai žmogiškai mastančių žmonių.Sausio 13 apie tokią Lietuvą ir svajojome.

 16. Nepolitikas:

  Na ir kas iš tos komisijos, ar tu pareiškimu? Juokingai galvoti, kad tokie pareiškimai, pakeis padėtį, ar padės Neringai… Jau viskas yra suplanuota ir nuspręsta. Jeigu visoje Lietuvoje butu demonstracijos ar mitingai „svarstymo metu“, tai gal …. Stiprybės Neringai.

  • Kažin:

   O kas gali pasakyti, kas per paukštis Neringa. Niekas. Va jau keturi mėnesiai, kaip Seime sėdi, o reikalai teisingumo link nė krust… Net su dukterėčia pasimatyti neužsigeidė…

   • Nepolitikas:

    Na, supranti kad vertinti žmogų, reikia atkreipti dėmesį į tai, kas jį niekiną, kaip ir dėl ko. Pavyzdžiui tokius paukštelius kaip tu ar aš gali išniekinti paprasčiausias policininkas, o reikalui esant, dar apdirbs ir teisėjas. Kodėl ? Todėl kad mes esame „0“ visuomenės atžvilgiu, ir dar „00“(kaip rašydavo sovietmečiais) tiems, kurie turi didelius pinigus. Sutiksi, kad apie mus nei prezidentė, nei „teises profesoriai“, nei AT pirmininkas nekalbės. Be to dar keturi mėnesiai nepraėjo, o jau yra Neringos projektas: „Dėl Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo …“ (XIIP-242, 2013-01-31). Aiškinamajame rašte Neringa pažymėjo: „Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 2012 metais politinėms partijoms buvo skirta 20 278 000 Lt. Pažymėtina, jog tais pačiais metais Valstybės skola viršijo 50 mlrd. Lt, Lietuvoje buvo registruota daugiau nei 210 tūkst. bedarbių ir daugiau nei 220 tūkst. socialinės pašalpos gavėjų, todėl atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo taikymas šiandienine redakcija prieštarauja teisingumo principui.“ Ką tai rodo, tai rodo kad žmogus veikia visuomenės labui. Ne taip, kaip ne kurie DK partijos, laiškų, pareiškimų rašytojai… O su mergaite kiekvienas dūrnius žino, susitikti ŠITĄ valdžią neleis…

    • Kažin:

     Kiek žinau tame projekte nėra kokia nauja išmintis pareikšta egzistuojančiai partijų finansavimo problemai išspręsti. Tai paprasčiausi populistiniai siūlymai, jau reikšti ir iki tol, ir tiek.
     Jeigu neleis su mergaite susitikti, tai bus žmogaus teisių pažeidimo faktas, beje, kažkodėl savo valios su ja susitikti neišreiškia ir komisija.
     Taigi viskas darosi panašu į nenuoseklius, pigius politinius žaidimus.

     • Nepolitikas:

      Na ir žargonas „populistinis“… Taip šnekėti gali tik žulikai iš Seimo. Tu bent atskirk – diskusijos metu išsakyta mintis, ir tuo pat paneigta(tipo TENai, taip nėra) ir ĮSTATYMO projektas, kurio lyg šiol niekas nepasiūlė. Pagal tave visa Konstitucija – populistinis projektas, kadangi ten šnekama apie referendumą, „Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai TAUTOS GEROVEI“ Ir „Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir NEPRIKLAUSOMYBĘ , piliečių GEROVĘ ir pagrindines jų teises bei laisves,(…)“… Na, ar pats suvoki : „beje, kažkodėl savo valios su ja susitikti neišreiškia ir komisija.“? Vaikas ir mama yra valstybės saugojimo subjektai. Tai tik nenormalus ir neišmanėlis(arba provokatorius toks , kaip tu) gali pareikšti norą dėl susitikimo. Nuo 2012 m. birželio mėn. dėdukas ir močiutė, praėjus specialius „paruošimo“ kursus(ar tai neįsityčiojimas iš žmogaus teisių), laukia leidimo į susitikimą su anūke. Net žadėjo kreiptis į teismą.

 17. Olegas:

  dėkui gerbiamai komisijai

 18. jo:

  cia geras!! ciut is juoko nemiriau:))..tipo rado laisva patalpa su 4 ziurovais ir rimtu veidu bobulyte skaito pranesima:))..gerai, kad neuzejo valytoja..butu isvaikius sia konferencija…nebaigiau ziuret..atsiprasau uz komentara..einu ziuret toliau:)))

 19. jo:

  jo..aciu kad parodet ta “visuomenine komisija”..manau paziureje zmones tikrai supras..geriausias tai antras kalbantis rimtu veidu pareiske “venskiene neturejo supratimo, kaip jai elgtis…tai ir vede vaika prie stiklo..”..hehe, dar cia galeciau kiekviena pasisakanti pakritikuot..bet tiek to:)))

 20. Nijole:

  Dėkui komisijai. Pilnai jums pritariu ir žaviuosi, kad nebijote kalbėti kad ir tiems keturiems salėje sėdintiems.

 21. Neda:

  Pagarba komisijos nariams. Atsirado viltis, kad pakilsime, pradesime is naujo.

 22. žmogiškasis faktorius:

  Didelė pagarba šviesuoliams drystantiems gvildenti opią mūsų šalies problemą. Nepaisant beveik tuščios konferencijų salės, tai tik parodo suokalbio, suokalbio prieš visuomenę mąstą, tokie žingsniai būtini ir įeisentys į mūsų šalies istoriją kaip atveriantys žmonėms akis veiksmai.
  Pradžiai šiek tiek informacijos iš asmeninio žinių kraičio: Tik šiandien pastebėjau jog be mano žinios iš mano el. pašto pašalinti laiškai susiję su antstolės Sonatos Vaicekauskienės liūdnai pagarsėjusia veikla. Po nepavykusio pirmojo D. Kedžio dukters ėmimo buvau parešęs antstolei laišką su paaiškinimu kodėl teisėjo V. Kondratjevo teismo sprendimas negali būti įvygdomas nepažeidžiant įstatymų. Į ką antstolė atsakė trumpu padėkojimu ir po kelių dienų kreipėsi į teismą dėl sprendimo vygdymo išaiškinimo. Iš kart po to buvo blokuotas mano el. paštas,”dėl neįprastos veiklos”, kaip buvo man pranešta. Vėliau, mainais į asmeninio tel. numerio pateikimą ir patvirtinimą, pavyko el. paštą atstatyti ir išsaugoti. O antstolė Sonata Vaicekauskienė staiga, “niekieno neįtakojama” pakeitė poziciją ir pareiškė jog žinanti kaip reikia įvygdyti teismo sprendimą. Stebina, laiškų pašalinimo atveju, ne juodųjų strategų ir technologų įžūlumas, esu susidūręs ir su įžūlesniais jų veiksmais, bet tokių veiksmų tikslingumas. Ar taip bandoma sunaikinti netiesioginius įrodymus antstolės veiklos įtakojimui? Na, tada tai džiugi žinia,- kažkas pasijuto netvirtai ir pažeidžiamais. Ir antstolei derėtų susimastyti, juk strategų vaizduotėje ale violetinių snaiperių knibžda pilna ant namų stogų.
  Konferencijoje buvo minima apie valdžių susiliejimą ir to pasekoje įstatymų pasikoregavimą kiekvienų naudinga linkme. Be to, visuomenėje, karts nuo karto atsiranda iniciatyvų spręsti vienokius ar kitokius klausimus referendumu kuris tampa nepasiekiamas. Ar ne laikas būtų atstatyti, o dalinai ir atnaujinti pagal šio laikmečio atitikimą, dėl paliktų nišų be visuomenės valios nukoreguotą konstituciją, įtraukiant į šį reikalą kuo platesnes visuomenės mases. Esminis iš pakeitimų būtų jog bet kokie konstitucijos pakeitimai ir pataisos turėtu spręstis referendumuose. Taip būtų “vienu šūviu nušauti du zuikiai”, antro mes galim ir nebeturėti, – užkirstas kelias savanaudiškiems pakeitimams ir iš valstybės tarnų pusės išliktų suinteresuotumas neatriboti visuomenės įdingu referendumo įstatymu nuo valstybės valdymo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: