G. Songaila. Teisėjų „neliečiamybė“ ir Neringos Venckienės byla (75)

Prievartinis mergaitė atplėšiamas nuo globėjos | Alkas.lt ekrano nuotr.

Prievartinis mergaitė atplėšiamas nuo globėjos | Alkas.lt ekrano nuotr.

Prisimenant 2012 m. gegužės 17 d. įvykius Garliavoje, prieš kelias dienas internetu išplatintas ir dabar jau visiems tapo prieinamas teisėsaugos pareigūnų darytas vaizdo įrašas, kurį peržvelgęs kiekvienas gali pamatyti kaip buvo vykdomas Kėdainių rajono apylinkės teisėjo Vitalijaus Kondratjevo nutarimas dėl aštuonmetės Kedytės „gyvenamosios vietos nustatymo“.

Dabar jau ir bešališkam stebėtojui turi būti akivaizdu, ko verta anksčiau oficialiai skleistoji versija, kurią patvirtino ir teismai, esą vykdant teisėjo V. Kondratjevo nutarimą jokios fizinės ir psichologinės prievartos mergaitė nepatyrė. Neseniai jau rašiau apie tai, kad „mergaitės paėmimas“ jos motinos žinion buvo vykdomas nepaisant bylos dėl mergaitės tvirkinimo (galimos seksualinės prievartos) motinos bute. Kaip šita pedofilijos byla buvo „tiriama“ kiekvienas gali įsitikinti, susipažinęs su 2010 m. parlamentinio tyrimo išvadomis. 

Dėl ko teisiama N. Venckienė?

Gegužės 25 d. Panevėžio apygardos teisme vyko numatytas posėdis (po atidėliojimų dėl pandemijos), kuriame būtent dėl šiame vaizdo įraše fiksuotų veikų buvo teisiama mergaitės globėja, jos teta Neringa Venckienė. Mat ji „nevykdė teismo nutarimo“. Iš įrašo nematyti, kad N.Venckienė būtų skėlusi mergaitės motinai antausį ar sumušusi policijos pareigūną, todėl belieka vien kaltinimas dėl teismo nutarimo nevykdymo. Panagrinėkime, KAIP buvo vykdomas šitas teismo nutarimas.

Reikėtų priminti, kad šitas teismo nutarimas, nors ir neatsižvelgė į pačios mergaitės valią, tačiau UŽDRAUDĖ taikyti jai prievartą. Ir ką mes matome? Mes matome, kad teismo nutarimo vykdytojai patys jį ir pažeidė. Jie elgėsi neteisėtai, taikydami mergaitei prievartą. Todėl iš tiesų turėtų būti teisiama ne mergaitės globėja, o šio „paėmimo“ organizatoriai.

Bet prileiskime, kad gali būti tokių piliečių, kurie pritaria, kad valstybės vardu visada galima plėšti vaiko rankas ir jį prievarta išsinešti, arba „vaikų teisių specialistei“ grasinti vaikui, kad po minutės jis vis tiek turės eiti ten, kur liepiama, ir net privalės gyventi ten, kur priklauso pagal kokios nors „kompetetingos institucijos“ valią.

Tik itin skausmingai mergaitei užlaužus ranką pavyksta nugalėti jos pasipriešinimą | Alkas.lt ekrano nuotr.

Tik itin skausmingai mergaitei užlaužus ranką pavyksta nugalėti jos pasipriešinimą | Alkas.lt ekrano nuotr.

Prievartinis mergaitės išnešimas skausmingai užlaužus kojas | Alkas.lt ekrano nuotr.

Prievartinis mergaitės išnešimas skausmingai užlaužus kojas | Alkas.lt ekrano nuotr.

Lietuvos Konstitucija nustato, kad visos „valdžios galios“ kyla iš Tautos. Tačiau kas galėtų paneigti, jog dalis piliečių būtų linkę pateisinti „šiokią tokią“ prievartą vaikui (šiuo atveju jo traumavimą), norint „kaip nors“ įvykdyti teismo nutarimą. Jie gal net kaltintų N. Venckienę, kad ji neišsižadėjo dukterėčios, ir todėl netaikyti prievartos, vykdant teismo nutarimą, buvo neįmanoma.

Bet ar šiuo atveju iš tiesų reikėjo vykdyti teismo nutarimą?

Iš pažiūros šis klausimas kvailas ar net šventvagiškas. Juk „kiekvienas žino“, kad teismų nutarimus reikia vykdyti visada. Ne, ne visada. Neretai įstatymai (ir sveikas protas, bet tai jau kita tema) nustato aiškias sąlygas, kurių neįgyvendinus, teismo nutarimų vykdyti ne tik kad nereikia, bet netgi negalima. Jų vykdymas, nepaisant šių sąlygų, būtų neteisėtas.  

Prasidėjus koronaviruso viešiesiems siaubams, be jokio atgarsio praslydo Konstitucinio Teismo kovo 9 d. nutarimas „Dėl teisėjų imuniteto“ (toliau – Nutarimas). Seimas praėjusių metų pabaigoje kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Teismų įstatymo 47 str. 2 d. atitikties Konstitucijoje apibrėžtoms teisėjų nepriklausomybės ir neliečiamybės nuostatoms (109 str. 2 d., 114 str. 2 d.) bei konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Pagal nuo 2008 metų be pakeitimų galiojusią Teismų įstatymo 47 str. 2 dalį draudžiama įeiti į teisėjo gyvenamąsias ar tarnybines patalpas [čia ir kitur tekste paryškinimai autoriaus], daryti ten arba teisėjo asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, arba kitoje asmeninėje susisiekimo priemonėje apžiūrą, kratą ar poėmį, taip pat atlikti teisėjo asmens apžiūrą ar kratą, jam priklausančių daiktų ir dokumentų apžiūrą ar poėmį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Kovo 9 d. Nutarime ši nuostata pripažinta neatitinkanti Konstitucijos, todėl nuo š.m. kovo 9 d. ji nustojo galioti (KT priimti teisės aktai atgaline data juk neveikia). Nuo šiol „procesinė prievarta“ įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikoma teisėjui lygiai kaip ir bet kuriam kitam piliečiui. Tam nebereikės jokio papildomo nei Seimo, nei Prezidento, nei kokio kito „specialaus sutikimo“.

Teismų įstatymo 47 str. 2 dalis iki kovo 9 d. veikė kartu su šio straipsnio 1 dalimi, taip pat nekitusia nuo 2008 m., kuri nustatė, kad Teisėjas gali atsakyti baudžiamąja tvarka, gali būti suimtas arba gali būti kitaip suvaržyta jo laisvė tik Seimo, o tarp Seimo sesijų – Lietuvos Respublikos Prezidento sutikimu, išskyrus atvejus, kai teisėjas užtinkamas darantis nusikalstamą veiką (in flagranti).

(Patys spręskite iš vaizdo įrašo, ar teisėja Neringa Venckienė buvo „užtikta darant nusikaltimą“…)

Abi 47 str. dalys detalizavo Konstitucijos 114 str. 2 dalį, kurioje yra nuostata, kad be Seimo arba tarp jo sesijų be Prezidento sutikimo „teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė“ (spręskite iš vaizdo įrašo, ar nebuvo suvaržyta teisėjos N.Venckienės laisvė; ir priminsime, kad tai net nebuvo baudžiamasis procesas).

Beje, šio straipsnio 3 dalis vis dėlto leidžia operatyvines kriminalinės žvalgybos priemones prieš teisėjus (slaptas įėjimas į jo patalpas, pasiklausymai ir kt.), kurioms anksčiau užteko ir dabar vis dar užtenka vien Generalinio prokuroro ar jo įgalioto prokuroro sutikimo.

Tačiau 2012 m. gegužės 17 d. „teismo nutarimo vykdytojai“ įėjo į teisėjos N. Venckienės namus Garliavoje išvis be jokio pagal įstatymą privalomo Seimo ar Prezidento sutikimo. Netgi be prokurorų leidimo, kuris būtų būtinas, jei 240 policininkų šturmą ir trispalvės trypimą šalia namų valdos laikytume slaptąja ankstyvo ryto operacija.

Kam ir kodėl dabar parūpo ta vadinamoji teisėjų neliečiamybė?

Seimas savo kreipimąsi motyvavo ir tuo, kad jis nepritaria Aukščiausiojo Teismo nutarčiai dėl Teismų įstatymo 47 str. taikymo, kurioje šiame straipsnyje nustatytas reguliavimas yra siejamas su Konstitucija bei tarptautinėmis konvencijomis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija, remdamasi galiojančiu Teismų įstatymu bei konstitucine doktrina, 2019 m. lapkričio 25 d. baudžiamoje byloje priėmė nutartį, kurioje patvirtino, kad krata (tiek prievartinis įėjimas į patalpas ir talpyklas, tiek ir kitos priemonės jos metu) yra laisvės suvaržymas. Todėl ikiteisminio tyrimo pareigūnai, ėmęsi tokių veiksmų prieš teisėją, privalėjo gauti „kompetetingos institucijos“ (Prezidento ar Seimo) leidimą.

Taigi, teisėjų neliečiamybė tapo teismams aktuali dėl įvairių gan padažnėjusių rūpesčių ir ginčų, kuriuos sukėlė kratų teisėjų namuose vajus.

Pagal Aukščiausiąjį Teismą ne tik asmens suėmimas, bet ir kitos procesinės prievartos piemonės pasireiškia žmogaus laisvių ir teisių suvaržymu: „žmogaus teisių ir laisvių varžymo būdo (prievartos) esmė – atimti galimybę žmogui visiškai ar iš dalies naudotis konkrečiomis savo teisėmis ir laisvėmis, siekiant užtikrinti netrukdomą baudžiamojo proceso eigą ir sudaryti prielaidas pasiekti baudžiamojo proceso tikslus.“

Pagal Aukščiausiąjį Teismą „asmens laisvė“ reiškia galimybę pasirinkti savo norimą elgesį, laisvę veikti (neveikti) atitinkamu būdu. Mažų mažiausia, ką pagal Aukščiausiąjį Teismą apima žmogaus laisvė, tai yra jo asmens ir būsto neliečiamumas (apibrėžti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 24 straipsniuose).

Kaip Konstitucinis Teismas paneigė Aukščiausiojo Teismo nutartį

Konstitucinis Teismas kovo 9 d. išaiškino jau visai kitaip.

Esą Konstitucijos 114 str. 2 dalies frazėje, kad be specialaus sutikimo yra negalimas ne tik teisėjo suėmimas, bet ir joks kitoks laisvės suvaržymas, „laisvės“ sąvoka, pasirodo, tereiškia vien fizinę laisvę. O jau minėtomis procesinės prievartos formomis esą „savaime nėra suvaržoma asmens fizinė laisvė“, todėl tam specialaus leidimo nereikia.

Atskirą problemą sudaro atvejai, kai procesinė prievarta prieš teisėjus, nors ji „savaime“ jų fizinės laisvės ir neapriboja, bet tikrovėje kartais juk gali ją ir apriboti. Dėl tokių atvejų KT teisėja Danutė Jočienė paskelbė atskirąją nuomonę: atseit, įstatymų leidėjas yra įpareigotas reglamentuoti tuos atvejus, užkirsdamas kelią tokiems galimiems suvaržymams teisėjų atžvilgiu.

(Kadangi įstatymų leidėjas kol kas tokio įpareigojimo pagal atskirą teisėjos nuomonę nesirengia vykdyti, tai nuo š.m. kovo 9 d., įėjus į teisėjų namus, visais atvejais bus galima juos teisėtai laikyti už rankų ir pečių, taip kaip buvo daroma 2012 m. gegužės 17d.)

Konstitucinis Teismas, priešingai negu Aukščiausiasis Teismas, išaiškino, kad procesinė prievarta, kuri minima Teismų įstatymo 47 str. 2 dalyje, yra nesusijusi su draudimu kaip nors riboti teisėjų laisvę, kaip tai nustatyta šio straipsnio 1 dalyje. Nutarime konstatuota, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo minėtoji nutartis „nelaikytina teismo precedentu“ tiek, kiek ji prieštarauja Konstitucinio Teismo išaiškinimui dėl Teismų įstatymo 47 str. 2 dalies. 

Konstitucinio Teismo įstatyme, kuriame yra nurodyti šio teismo įgaliojimai, nė žodžio nesurasite apie tai, kad Konstitucinis Teismas turi teisę atšaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kaip „teisės precedentus“, bet tai ne šio straipsnio tema.

Konstitucinis Teismas panaikino 2013 m. redakcijos Teismų įstatymo 47 str. 2 dalies galiojimą, o taip pat pateikė naują išaiškinimą, kad pirmoji šio straipsnio dalis jau bereikš tik „funkcinį“ teisėjų imunitetą (antai, niekas negalės teisėjų persekioti, jei jie, vykdydami pareigas visose instancijose skleis žinomai melagingas žinias) ir tik dėl jų „fizinės laisvės“ suvaržymo, jeigu jie „nesavaiminiai“.

Tačiau iki šio išaiškinimo galiojo platesnis teisėjų imunitetas, o straipsnio 1 ir 2 dalių formuluotės nesikeitė nuo 2008 m. redakcijos.

Prokuroras Gintaras Jasaitis, kuris kaip tik ir teikė kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui dėl šio įstatymo 47 str. 1, 2 dalių taikymo apeliacinėje teismo instancijoje, gana keistai argmentavo, kad praktikoje prieš teisėjus nesyk buvo taikoma procesinė prievarta be jokio „specialaus subjekto“ (Prezidento arba Seimo) sutikimo. Bet Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apeliacinės instancijos sprendimą, kad toks sutikimas, atšaukiant 47 str. 2 dalies draudimą, visais atvejais buvo būtinas.    

Kokius atvejus, kai buvo nepaisoma teisėjų imuniteto ir galiojančio įstatymo reikalavimų dėl jų neliečiamybės prokuroras turėjo omenyje? Vienas iš tokių atvejų – tai teisėjos N. Venckienės byla.

Klausimai vietoj išvadų

Buvusi teisėja N. Venckienė yra teisiama už tai, kad ji 2012 m. gegužės 17 d. nevykdė teismo nutarimo ir trukdė jį vykdyti antstolei. Tačiau antstolė juk nepaprašė prokuratūros tarpininkauti, nesiėmė jokių priemonių dėl Prezidento ar Seimo leidimo prievarta įeiti į teisėjos gyvenamąsias patalpas. O tokias veikas tuo metu draudė Teismų įstatymo 47 str. 2 dalis ir 1 dalyje nustatytas teisėjo imunitetas. Iki kovo 9 d. Konstitucinio Teismo Nutarimo, norint prievarta įeiti į teisėjos patalpas, vien tik teismo nutarties „pašalinti kliūtis“ pagal galiojantį įstatymą tikrai neužteko.

Todėl dėl 2012 m. gegužės 17 d. įvykių turėtų būti teisiama ne teisėja N. Venckienė, bet antstolė, kuriai nurodžius buvo laužiamos teisėjos gyvenamųjų patalpų durys. Taip pat turėtų būti teisiami tie pareigūnai, kurie, negavę įstatyme nustatyto sutikimo, įsakė 240-čiai policininkų vykdyti šią šturmo akciją teisėjos N. Venckienės namuose. Jie turėtų būti teisiami ne tik dėl neteisėto būdo, kaip buvo vykdomas teismo nutarimas (prievarta vaikui, kurią draudė teismo nutarimas), bet ir dėl paties teismo nutarimo vykdymo fakto, negavus sutikimo, kuris buvo būtinas pagal įstatymą.

N. Venckienės atveju imuniteto pažeidimas buvo žymiai šiurkštesnis nei kasacinėje byloje, kurią svarstė ir 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį priėmė Aukščiausiasis Teismas. Pastaruoju atveju tyrėjai bent jau turėjo pagrindą (įtarimą) dėl galimo korupcinio nusikaltimo (kyšio), kai tuo tarpu teisėjos N.Venckienės atžvilgiu nebuvo pagrindo jokiam baudžiamajam persekiojimui, tad nebuvo jokio pagrindo ir „procesinei prievartai“ bei būsto neliečiamybės atšaukimui. Apie Konstitucinio Teismo ką tik instaliuotą teisėjų „funkcinį imunitetą“ 2012 metais dar niekas nė nesapnavo.

Štai čia tenka užduoti pagrindinį klausimą. Kodėl antstolė ir teisėsaugos pareigūnai prieš rengdami  teisėjos namų šturmą taip ir nepaprašė nei Seimo, nei tuometinės Prezidentės sutikimo, nors tą aiškiai nustatė įstatymas? Kodėl netgi nepabandė? Juk Seimas tais laikais buvo linkęs bet kokias „neliečiamybes“ atšaukti netgi ir administracinėse bylose. Vietoj to, buvo karštligiškai skubama „paimti“ ir „perduoti“ mergaitę motinai, prieš kurią mergaitė paliudijo pedofilijos byloje. Ar tai buvo iš tiesų dėl nuoširdaus valstybės institucijų rūpesčio vaiko interesais?

Galbūt kam nors pasirodys, kad šis klausimas nėra svarbus. Gal kam nors visa tai jau „atsibodo“. Neturiu ką tokiems pasakyti. Man tik kyla įtarimas, kad kai kam jau atsibodo tiek ir pati valstybė, tiek ir visi svarstymai dėl teisingumo joje. Kažin ar tai toliaregiška. Juk gali taip atsitikti, kai kažkoks „teisingumas“ pasibels ir asmeniškai į Tavo duris. Kas tuomet bus atsakingas už pasekmes?

Autorius buvo 2008-2012 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

75 komentarai

 1. Songailai, jeigu jau rašo teisės klausimais, gal derėtų skirti “teisėjos patalpų” sąvoką nuo “Venckienei kaip asmeniui nuosavybės teise priklausančių, jos kaip Venckienės gyvenamųjų patalpų” sąvokų. Žodžiu, Venckienė ir teisėja – du skirtiningi teisės subjektai tame pačiame asmenyje.

 2. Žemyna:

  Nuotraukoje akimirka, kai Venckienė mergytę jau paleido, motina ją jau neša, o ji dar iš paskutiniųjų įsikibusi tetos laikosi,

 3. Žemyna:

  Įtariai žiūrėjau į komentaruose minėtą „kaldrytę”. O ta, pasirodo, buvo.
  Nuotraukoje reiktų dar ir mergytės burną pažymėti – ji verkia net klykdama, ne džiūgauja „pagaliau išvaduota”. Matome siaubą išgyvenančio vaiko veidą .

 4. assas:

  Čai tam “kažin” -reikėtų šiek tiek pasidomėti prieš imantis ką nors tvirtinti:
  47 straipsnis. Teisėjo imunitetas

  KEISTA:

  1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1685 (nuo 2008 09 01)

  (Žin., 2008, Nr. 81-3186)

  2. 2013 12 23 įstatymu Nr. XII-747 (nuo 2014 01 08)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-00063)

  1. Teisėjas gali atsakyti baudžiamąja tvarka, gali būti suimtas arba gali būti kitaip suvaržyta jo laisvė tik Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimu, išskyrus atvejus, kai teisėjas užtinkamas darantis nusikalstamą veiką (in flagranti).

  2. Draudžiama įeiti į teisėjo gyvenamąsias ar tarnybines patalpas, daryti ten arba teisėjo asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, arba kitoje asmeninėje susisiekimo priemonėje apžiūrą, kratą ar poėmį, taip pat atlikti teisėjo asmens apžiūrą ar kratą, jam priklausančių daiktų ir dokumentų apžiūrą ar poėmį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 5. albertas:

  vargu ar valstiečiai taip jau laikysis to absurdo spektaklio, kad Lietuvoje pedofilijos nėra ir niekada nebuvo. bėda ta, kad prie jų prisikniedijo (patys, ar buvo prikniedyti?) stalinistai, kurie vėl nori mūsų šalyje, įvęsti buvusią stalininę tvarką..Konstitucijoje numatyta, kad teisėjas nemažai yra neliečiamas, be Seimo ar Prezidento leidimo laužtis pas jį negalima. bet su stalinisto leidimu pasirodo tai jau galima. Žmonęs, būkite budrūs.

  • Žemyna:

   Pagal seną anekdotą „Nežinau, kas yra tas X, bet jei jis nesiliaus, aš streikuosiu, į darbą neisiu”. Tuo noriu pasakyti, jog vėliau atidžiai tekstą skaitysiu, tačiau manau, jog ne tai liko UŽ jo eilučių: fizinis, t.y. viešai matomas neliečiamybės pažeidimas formaliai uždraustas,
   tačiau jis įžūliai, ciniškai, barbariškai taikomas tiems, kas nepasiduoda nematomiems – žodiniams neliečiamybės pažeidimams, užuominoms, arba „pats nesusipranta”, prieš ką negali net Konstitucija šokinėti, kam įstatymai negalioja, nes jie aukščiau visko…

  • mociute:

   negi tikrai esate naivuolis, albertai? Karbauskiniai “issilizingave ” pagrindini Garliavos 17.05.2012 sturmo vada ir mokytoja i premjero posta galetu sauti sau i koja ir nepalikyti pedpofilu??? Juokaujate. Juk ir pats S.Skvernelio keliukas i politika yra labai jau keistas, svelniai tariant? Kurioje dar civilizuotoje valstybeje policijos vyriausia galva po to kai kalinys nuginklaves policinikus ir keleta valandu po skvernu pasikises “kalasnikova ” lakste po Vilniu, taip speriai pasiekia tooookiu politikos aukstumu ir dar budamas tokia vidutinybe?!

 6. Klausimėlis:

  Ką nuveikė DK partija Seime?

 7. Matyt, antstolis orderį įeiti į Venckienės namus turėjo – tuo ir viskas pasakyta.

 8. Audronė:

  Žiauru! Sulaužyti gyvenimai. Laikykitės, Neriga, ir visa Jūsų šeima! Daug metų už jus sergam.

 9. Audronė:

  Žiauru! Sulaužyti gyvenimai. Kas gali atsakyti kaip ir kur gyvena mergaitė!? Laikykitės, Neringa ir visa Jūsų šeima! Daug metų už Jus sergame!

 10. antanas:

  AČIŪ GINTARUI už puikų , teisingą straipsnį. Tautininkai teisingumo gara tas.
  Ateis ta valanda, kai pedofilų klano gynėjai bus pasodinti į teisiamųjų suolą.
  Jei ne EŽTT, tai Jungtinės Tautos objektyviai įvertins vaizdo įrašą, kaip sužvėrėjusi Lietuvos teisėtvarka prieš teisėją Neringą ir mažametę mergaitę naudoja perteklinę prievartą be jokio būtinjmo.
  Generalinis policijos komisaras, kad objektyviai vertintų savo organizuotą 2012 metų gegužės 17 d. “spektaklį”, privalėtų mergaitės grobimo vaizdo įrašą peržiūrėti mažiausiai tris kartus, kad praregėtų…

 11. Jone:

  Pagarba autoriui. Taiklu, profesionalu. Dekui. O sita byla didziausia valstybes geda ir beda. Iki slykstumo bjauru.

 12. stasys:

  Tautininkams reikia kito vado . Tas bulvių maišas diskredituoja pačia tautine idėja Lietuvoje . Žmogus su tokiomis vienpusiškomis pažiūromis netinka vadovauti partijai , tai paaiškintu ta nuolatine nesėkmę tautininku per eilinius Seimo rinkimus . Gal G.Songaila apsiimtu į priekį vesti Drąsos kelio moteriškes ..o sena partija paliktu jaunimui ..? Tos nesėkmės kurios jau kuri laiką lydi G.Songaila tapo chroninėmis ir persidavė jo netgi buvusiems bendražygiams . Geras ūkininkas netgi bulvių maišus sandėlyje karts nuo karto pavarto , tai kas ilgai gulį vietoje irgi genda .

 13. Jonas:

  Visos istorijos šitos nebūtų jei Lietuva turėtų , ne pastumdėlišką ,o tikrą prezidentūrą ,vykdančią jai skirtus įgaliojimus! Dabar turime GĖDĄ prieš visą pasaulį!

 14. mociute:

  Po to kai dar karta N.Venckienei demesi parode JAV kongresmenas Chris Smith, nepakenktu dar viena peticija JAV kongresui ne tik del N.Venckienes terorizavimo Lietuvoje bet ir del D.Kedytes suradimo. O issiaikinus kad D.Kedytes jau nebera gyvuju tarpe ar ji protiskai suluosinta, jos auka butu paskutine vinis i pedopfilu karsta ne tik Lietuvoje……

 15. Taip:

  Bjauru yra tai,kad patriotišką,nesisteminę žiniasklaidą užplūdo troliniai ,,komentuotojai”,kaip:: stasiai,kažin…

 16. Rita:

  stebint viską kas vyksta, atstatant vadinamą teisingumą ir nubaudziant didelę nusikaltėlį Venckiene, susidaro įspūdis, kad patys muša, pažeidžia įstatymus, ir patys rėkia, atstato teisingumą, liūdna dėl mergaitės, kurią nudangino kažin kur, ir taip pat dėl Venckiene, del abiejų, kurių gyvenimus sudaužė, dėl vadinamo teisingumo, O kaltininkai prieis liepto galą, ir ikris į savo nuosprendį, Tur būt baisu kai prabyla sąžinė, kokia ji bebūtų ir kaip giliai užslėpta, ir parodo savo veidą, Norėtųsi palinkėt, kad pagaliau atsiranda teisingumas ir te sustato viską teisingai, į savo vietas

 17. Leonora:

  Na, kai kaimo bobutė, baigusi keturias klases taip kalba, tai jai atleistina, bet kai išsilavinęs žmogus nesupranta, kad teismo sprendimą būtina vykdyti, nes priimtas teismo sprendimas yra įstatymas, tai nesuvokiama. Gal neatsitiktinai žmonės rašo, kad ta Garliavos byla yra nepavykęs kremliaus projektas, o tie, kurie tame projekte dirbo, pasišildė to “projekto” pinigėliais. Gal todėl taip akivaizdžiai ir “nežino” elementarių, kiekvienam išsilavinusiam žmogui, net ne teisininkui, žinotinų dalykų.

  • Laumėjantis:

   Primenu, kad prof. Vytautas Landsbergis pernai ar užpernai prieš sausio 13-ąją beveik atviru tekstu pareiškė, kad Lietuvos teisėsauga dirba ne Lietuvai. Manau, ,,Teismo sprendimo” vykdymas, po kurio dabar nebeaišku, Deimantė ( taip pat ir jos biologinė ) išvis gyva ar ne, ir yra vienas iš to dirbimo ne Lietuvai pavyzdžių. Ir kaip čia galima prikergti Kremlių, kai Deimantės ginti pirmiausiai ėmėsi draugai ir kaimynai. Beje, tuose įvykiuose dalyvavusi V. man pasakojo, kad Garliavoje sutiko labai daug žmonių, budėjusių sausio 13-ąją…

   • Leonora:

    Vytautas Landsbergis pats dalyvavo toje istorijoje, o nebūtų taip daręs, jeigu laikytųsi teisės, o tai reiškia, kad negalima kištis į bylą, ypač politikams.
    Na, ką padarysi – jis nubaustas, nes dabar tikrai supranta, kad buvo gudrios aferistės apmulkintas (jo tikrai neįtarsi, kad tarnauja kremliui). Man tik vienas dalykas nesuvokiamas – kodėl tie visi patriotai taip puolė padėti korumpuotam teisininkų klanui, kurio taip nemėgsta, o negynė niekuo nekaltos moters, kuri nekaltai buvo apšmeižta? Man tai buvo aišku iš pat pradžių, todėl aš nesuprantu, kaip žmonės gali būti taip apakę? Todėl ir manau, kad neatsitiktinai – kažkokie pinigėliai juos apakina (o iš kur: ar iš kremliaus, ar iš nusikaltėlių klano – tokiems nesvarbu).

    • Žemyna:

     O, Dieve, ačiū! Aš ir užmiršau! Dabar supratau, kodėl Garliavos laikais man skambino toks gudrutis, siūlė padėti protingai investuoti! Žinojo, kad mums dosniai sumokėta, niekur tokių dalykų nenuslėpsi.
     Ačiū tamstai. Gal kartais žinote, kur aš juos paslėpiau? Prisimenu, kaip gavau, kaip su tuo pinigų maišu namo net klupdama lėkiau, bet kur paslėpiau – niekaip. Negi taip jais ir nepasinaudosiu, net į karstą neturėsiu ko įsidėti, nes neprisimenu, kur jie?

     • Leonora:

      Na, Jums tai tikrai nesumokėta, nes Jūs patologiškai naivi ir labai egzaltuota moterytė, o tokios kai įsimyli – tai niekas jau jų neperkalbės, nes joms Venckienė -antroji “Žana d’Ark” (taip sakė mano viena pažįstama pedagogė, bet kai prasidėjo teisminiai procesai – vis tik ji suprato). O Jūs “kovosite” iki galo ir niekas Jums neįrodys kitaip – nes visa Lietuva pilna pedofilų (berods Karolukas interpretavo himną “Lietuva tėvyne mūsų, pedofilų žeme”) ir nuo jų reikia ginti “miargaitę”.

      • Žemyna:

       O, štai kas moka į sielos gelmes pažvelgti, žmogų perprasti ir teisingai įvertinti! DĖKOJU!
       Visada malonu bus tamstos atsiliepimus skaityti, taip pasiaukojančiai čia, „Alke” besidarbuojančios, nors būtų daug maloniau būti tarp savų, tarp bendraminčių… Bet pareiga yra pareiga, niekur nedingsi.
       Kuo geriausios kloties tamstai!

      • Arūnas:

       ne “visa Lietuva pilna pedofilų”, aš nepažįstu nei vieno, ir, manau, jų nėra daug, bet jie yra vieningi, galingi ir pririnkę kompromato prieš tuos, kurie gali jiems pakenkti. O kurie pedofilai veikia pavieniui, tie (tokių būta ant rankos pirštų gali suskaičiuoti) būna nuteisti parodomuosiuose teismuose. Kitose šalyse daugiau jų atrandama…

       • Žemyna:

        O man teko jaunystėje su tokiais bei su jų aukomis susidurti. Tik tada buvau taip atitrūkusi nuo žemės, kad priskyriau tai žmogaus girtumui. (Beje, jie nedarė skirties tarp PF ir HS!)
        Buvo kažkoks pokylis (tiksliau būtų nuosmukiu vadinti), kuriame dalyvavo aukšti klerkai ir eiliniai darbuotojai. Viena, gal džiaugdamasi proga paaugliukui sūnėnui parodyti sostinę, ir pokylyje su juo dalyvavo, pasisodino jį priešais save. Kai jau visi buvo įsilinksminę, pamačiau salėje šlitinėjantį vieną iš klerkų. Jis atšlitiniavo prie to angeliško grožio paaugliuko, ir staiga tartum susmuko ant jo, prie stalo sėdinčio, ir kažkodėl rankomis jo kūną graibė. Pamaniau, kad jis iš girtumo susmuko ir dabar bando atsistoti į tą vaiką ramstydamasis. Tačiau po kažkiek laiko tai dar ir dar kartą pasikartojo, jis pradėjo tam vaikui kažką murmėti, vaikas muistėsi, jam buvo nemalonu. Visi nuščiuvę nežino, kaip reaguoti (ne kiekvienam buvo tekusi garbė kur nors tokį vaizdą matyti! Kiti nė supratimo neturėjo apie tokius dalykus) Tada jo teta paprašė savo kaimynų apsikeisti su jos sūnėnu vietomis, kad jis šalia jos atsisėstų. Vėliau atėjo žinia iš to rajono, jog berniukas nusižudė. Matyt, klerkas pradėjo dažnai tą rajoną „inspektuoti”. Tada supratau, kas tada iš tiesų per pokylį salėje vyko. Juolab, kad tuo metu vienas bendradarbis labai susinervinęs prisipažino, kaip dėdė jį HS pavertė, ir jis tarsi įprato, ir jau nėra kelio atgal.

       • mociute:

        nebutinai pedopfilu yra daug, taciau, kaip matome anie nepaprastai galingi ir itakingi. Ir ne tik Lietuvoje.

  • Ėjau pro šalį:

   Peršasi išvada, kad laikote save labai protinga, bet pasikuklinote savo protingumą įrodyti argumentais. Kilo įtarimas, kad straipsnio net neskaitėte.

   • Leonora:

    Neverta net skaityti (nors skaičiau), nes gėda, kai išsilavinęs žmogus palaiko nusikaltėlę (gal tuos įstatymų straipsnius jam surašė pati Venckienė – juk jis ne teisės specialistas). Apskritai, nesuprantu, kaip patriotinis laikraštis (ne koks “Laisvas laikraštis” – geltonoji spauda) priima tokius, aferistę ginančius straipsnius ir netgi palaiko tą nusikaltėlę. Kaip čia derinasi patriotizmas ir begalinis kvailumas, pasidavimas sąmokslų teorijai? Negi Jūs galite kuo nors padėti Lietuvai, būdami tokie neišmanėliai, kai jus lengvai vedžioja už nosies visokie aferistai? Jūs tik kenkiate Lietuvai, nes po to iš Jūsų visi juokiasi ir niekas nekreipia dėmesio į problemas, atsirandančias dėl kosmopolitinio “naujųjų lietuvių” mastymo, nors jas ir iškeliate šiame laikraštyje. Geri straipsniai (kaip Voverienės, Baranausko, Tamakausko ir kt.) labai nejaukiai atrodo tokiame laikraštyje, kuris gina kriminalinius nusikaltėlius, kenkiančius Lietuvai.

    • mociute:

     ir is kur tik toks ituzis ir nepaykanta Zmogui – teisejai kuri ne tik nepriekaistingai atliko savo pareigas, neeme kysiu&ect jau vien tokiu elgesiu gerokai suerzinusi kolegas teisejus o cia eme isdryso viesai ivardinti iskrypelius kuriu tikrai buvo ir okupacijos metais ir dar uzstoti iskrypeliu nuskriausta dukterecia?! Juk N.Venckiene iki pat 2012 geguzes 17 pati vis dar tikejo teisngumu. Sveiko proto Lietuvos zmones pasiurpo pamate tikraji Mergaites islupimo is tetos namu vaizda ir tuos SLYKSTAUS MELO mastus kuriais ramstomasi norint “isbaltinti” nusikaltelius ir iskrypelius O gal vertetu tamstai, ponas Leonorai, pasidometi toliau nuosavos nosies ir kas gi, vistik, tamsta vedzioja ne tik uz jos???? Nu ir kas gi is musu “juokiasi”????
     O juk sena tautos patarle teisingai sako kad juoksis tas kas juoksis paskutinis…. Iskrypeliams Lietuvoje jau tampa , ko gero, visai nebejuokinga?? Ir dabar jau aniems , ko gero, teks begti kuo toliau nuo Lietuvos neatsigreztant
     O Dievas yra! Kitaip nepaaiskinsi prokuroro Jakucio padarytos klaidos perduodant byla N.Venckienei. O gal ir tarp prokuroru atsiras daugiau sazines neprardusiu? Juk protingi issilavine zmones matydami kas vyskta is tikruju gali samoningai stoti tiesos pusen ir taip GELBETI Lietuva nuo issigimimo.

    • mociute:

     beje, teismai vis dar nenusprende kad N.Venckiene yra nusikaltele – tai kas gi ponui Leonorui suteike tokia teise – nuteisti be teismo???
     Jei jau is 39 “itarimu” beliko 4 kuriuos 100% paneigia vaizdai is namo vidaus Klonio gatveje Garliavoje, tai kur gi ta N.Venckienes ir jos artimuju ar Mergaite gynusiu zmoniu “kalte”?????
     JAV ambasada Vilniuje akylai stebi ivykius o problemos iskelimas Amerikos kongrese patvirtina situacijos rimtuma.

    • Ėjau pro šalį:

     Ir vėl nei vieno argumento, tiesiog piktos moters sąmonės srautas kuris yra aiškus įrodymas (bent jau man ), jog nesate nei protinga, nei išprususi. Kiekviena kvailė gali švaistytis tokiais žodžiais kaip “begalinis kvailumas”, “neišmanėliai” ir kitokiais epitetais nukreiptais į asmenį. Suprantu, kad per daug prašau, tačiau gal vis dėlto galėtumėte išstenėti nors vieną argumentą kodėl žmogus kuriam šioje tamsioje istorijoje vis dar kyla neaiškumų, būtinai yra visiškas kvailys ir neišmanėlis?
     Apie “nusikaltėlę”. Jei dar negirdėjote teisėje galioja nekaltumo prezumpcija, todėl vadinti nusikaltėle moterį kurios kaltės neįrodė teismas yra mažiausiai žema. Tai viena. Antra, nuo pat pradžių buvo aišku, kad Venskienės byla yra išpūsta ir sureikšminta, kad nukreiptų dėmesį nuo esminių dalykų. Prieš pabėgant į Ameriką ar netrukus po pabėgimo geltonoji spauda (delfiai, minutės, komjaunimo tiesos ir kt.) rašė apie keturis kaltinimus už kuriuos, kaip buvo spėjama, Venskienė turėtų atsipirkti bauda. Dabar, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, subliuško net ir tie minėti keturi (ar kiek ten jų) nereikšmingi kaltinimai. Gal turite minčių kam tada buvo reikalingas ekstradicijos cirkas? Ar Lietuvai naudinga, kad ir mūsų priešai ir draugai dabar žino, jog teisėsaugoje dirba visiški mulkiai?
     Apskritai Venckienės byla yra tik antraeilė, nukreipianti dėmesį nuo daug svarbesnių klausimų kurie nėra užduodami (išskyrus Songailą) apie
     svarbiausias bylas. Nors lašelį sveiko proto turinčiam žmogui yra visiškai nesuvokiama kodėl be jokios rimtos priežasties numarinta teisėjo Furmanavičiaus nužudymo byla. Ar suvokiat ką reiškia teisėjo nužudymas? Paprasto policininko nužudymas daugelyje valstybių teisėsaugai tampa asmenišku reikalu, o čia teisėjas! Ir nieko!
     O gal galite man paaiškinti kodėl už mano ir jūsų (žinoma, jei mokate mokesčius) pinigus jau daugelį metų užsienyje saugoma eilinė moteris ir jos dukra, jei jokios pedofilijos nebuvo? Čia tik pora klausimų, jų, be abejo, yra žymiai daugiau, bet pradžiai pakaks ir poros.
     Beje, pasunkinsiu jums ir šiaip vargu ar įkandamą užduotį – aš nesu Venskienės gerbėjas.

     • Ėjau pro šalį:

      Atsiprašau, turėjo būti Venckienės.

      • Leonora:

       Kaip patarlė sako: meluojate ir neraudonuojate. Jau nusikaltėliai, žaloję vaiką, nuteisti, šmeižto organizatorė irgi teisiama. Tai faktas, o Jūsų verkšlenimai dėl šios nusikaltėlės ir tie patys klausimai, į kuriuos neverta atsakinėti, nes jūs atsakymų ir nelaukiate (nes žinote, kad nusikaltimai padaryti) : “nuo ko saugoma Stankūnaitė ir pan.”- beprasmiai ir parodo jūsų žemą moralę, nes patys suprantate, kad saugoma nuo nusikaltėlių. Lietuva yra teisinė valstybė ir nusikaltėliams taikomas įstatymas.

       • Ėjau pro šalį:

        Kaip patarlė sako: durną glušą ir bažnyčioj muša. Dėl tokių kaip jūs, išplautasmegenių žmogystų mes ir tapome policine valstybe visiškai pamynusia teisingumą.
        Daugiau su jumis, fanatike nematau reikalo tęsti. Tik paskutinį kartą bakstelėsiu pirštu į jūsų nusišnekėjimus – “teisiama” yra ne tas pats kas “nuteista”, taip, kad čia joks ne faktas. Be to, akivaizdu, kad arba esate įžūli melagė, arba turite bėdų su teksto suvokimu, nes mano komentaruose niekur nėra jokių verkšlenimų. Klausimas apie Stankūnaitę ir dukrą, beje, buvo vienas lengvesnių, bet ir jis jums pasirodė per sunkus. Apie moralę siūlyčiau pamokslauti tiems kuriems jūsų žodis yra svarus. Iš to ką man atsakėte, laikau jūsų nuomonę visais atžvilgiais beverte.

       • mociute:

        vaje, ir kam gi cia taip morales “auksciai” taip jau parupo kad net tarp pedopfilu megina ju surasti???
        Nusiraminkit ponas Leonorai ( per savo netrumpa gyvenima – esu jau isibegejus 8 desimti) man neteko regeti ar girdeti kad egzistuotu tokio tipo moteris kaip tamsta – tokie diktatoriski, nesusivaldymo priepuoliai, tiesos iskraipymas ir puolimas tu kurie supranta ir masto kitaip – tai jau daugiau vyriskosios lyties pozymiai….. Ale gi visko buna…..

     • Žemyna:

      Jei pastebėjote, šie abu žmonėms vargsta su mumis pamainomis. Kol vienas dirba, kitas ilsisi. Pluša nenuleisdami rankų ir neprarasdami vilties, kad pavyks įlieti šviesos į mūsų protus. Pavydėtinas, pavyzdinis darbštumas, atkaklumas. „Alkas” galėtų ir kokiu Garbės raštu pagerbti, padėkoti už dėmesį jam ir mums…

 18. Angele Baškienė:

  Ačiū už straipsnį. Aišku, kad 2012 m prokuratūra nevykdė 47 straipsnio 2 dalies. Dabar atgaline data kurpiami nauji įstatymai, leidžiantys be seimo ir prezidento kėsintis į teisėjos neliečiamybę. Bet jau pavėlavote, ponai. Sukate uodegas visi: prezidentė, K.Teismas, seimas. Visi nepaisė įstatymų ir kuo greičiau norėjo pašalinti netinkamą liūdininkę. Tik nepagalvojote, kad yra sąžiningų teisininkų, kurie viską supranta ir netylės.

  • Žemyna:

   Jei būtų laikomasi įstatymo, visų pirma nebūtų tokio teisėjo (kokia pavardė?) sprendimo, ir antstolė su komisaru negautų progos visu grožiu pasirodyti.
   Ar ir šiandien teisėjas jaučiasi teisus buvęs? Būna, kad kai kuriuos už praeitų laikų veiksmus, už veržimąsi į „pažangą” ar karjeros laiptais, sąžinė graužia. Jei subręsta.
   O gal tai kalbos barjero padarinys – juk matome net ir čia, kad gimtakalbiai keistai įstatymo tekstą supranta.

   • mociute:

    is tiesu to neaiskios kilmes a la teisejo is Kedainiu (o Usas juk buvo V. Muntianu padejejas!) Kondratjevo nutartis nebuvo paskutine ir negalejo buti neskundziama. O skubama buvo todel kad jau ta pacia 2012 geguzes 17 i Lietuva atvyko kompetetniga specialistu vaiku psichologu ior socialiniu mokslu specialistu grupe is Danijos vadovaujama zymaus danu mokslininko ir norejo susitikti su D.Kedyte ir jos globejais Tikrai, labai idomu, o tas izymusis visagalis Kondratjevas dar teneteisejauja??
    Beje, D.Kedytes tragedija nuo 2010 buvo placiai aptarinejama ne tik Danijos
    info saltiniuose bet ir visuomeneje.

 19. Svetlana:

  Ar galimą pasitikėti LT teismas ?
  NE NEGALIMA !
  Ypač teisėja Liuda Uckiene., melage., už pinigus pardavė savo sąžinę., aplamai ar turi jinai tą sąžinę. Tokią kaip jinai terse teisėjų vardą.

  • Kas dėl teisėjos L.Uckienės, tai iš tikrųjų stebina, kaip ji galėjo likti nepajudinta, suimant grupę kitų teisėjų, tarp jų, regis, net AT teisėją. Tai kyla abejonių dėl šių veiksmų skaidrumo. Bet gal dar ne vėlu patikrinti kelių metų procesinius sprendimus jos nagrinėtose bylose…

 20. Virginija!:

  Komentaras vienas – Lietuvoje vyrauja ne teisingumas ,o atskirų teisėjų gruluotės kurios tamprei susieja su prezidentūra ir seimu ,tai ištisi politikų ir teisėjų klanai kur klesti pedofilija,prostitucija neabejoku kišininkavimas o,eliniai žmonės yra beviltiškai nusivyle nes visos valstybės institucijos nedirba !

 21. stanislovas:

  Demokratinės jėgos turi susivienyti prieš rinkimus ir eiti vieningo lozungo vedamos. Kad ir tokio: DAUGIAU TEISINGUMO lLIETUVOJE. Bus labai trukdoma ,bus sunku, bet nėra kito dabar ėjimo. Atsiranda netikėtai poniučių, kurios reklamuoja tų ponų – otkatų meistrų – stalinistų – ezoterines knygas.Bus daug rinkimų klastojimų, visko nesužiūrėsite, net ir baltos pirštinės, Juk jiems nedaug trūksta, kad apsuktų tuos demokratus – nevykėlius, kurie galvoja žmonėms kažką labai protingo pasakyti, kad išgirstų. Neišgirs tik gal pajus, prisimins, kad vienybėje – jėga.

  • Bėda ta, kad demokratinės jėgos neturi asmenų gebančių valdyti arba nesugeba jų parodyti visuomenei kaip tinkančių į valdžią ir sugebėsiančių deramai valdyti valstybę. Maža pasakyti – “daugiau teisingumo”. Tam yra būtina turėti struktūrinio lygio pakeitimų projektą, turėti asmenis gebėsiančius jį įgyvendinti, įtikinti žmones, kad šie patikėtų projekto įgyvendinimu, įtikinti ES, demokratinį pasaulį, kad tai neprieštaraus demokratiniams valstybės valdžių atskyrimo principams. Visa tai didžiulis, aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas. Kur tos demokratinės jėgos, kurios gebėsiančios tai atlikti!…
   Lengva pasakyti, sunku padaryti.
   Taigi vienintelis realesnis siekis į Seimą išrinkti kiek galima daugiau valstybinę ir tautinę savigarbą turinčių asmenų, ypač Lenkijos atžvilgiu.

 22. mociute:

  Lietuvos prezidentas o ir seimas dabar turi istorine galimybe visiems laikams apvalyti musu valstybes teisesauga nuo visu sios siaubingos bylos falsifikuotoju ir melagiu – tokio sveiku protu nesuvokiamo farso kureju naikinant ne tik Kedziu seima bet ir iskrypeliu isniekinta Mergaite. Tai juk atviras issityciojimas is musu valstybes todel visi kaltininkai – netyre ar blogai tyre prokurorai, tyrejai, teisejai o ir 17.05.2012 Garliavos egzekucijos sumanytojai, rengejai ir vykdytojai ir t.t. PRIVALO BUTI PASALINTI IS PAREIGU o ju vietas uzimti saziningi, puikiai issilavine ir gerbiami zmones!
  Kazkada Gruzijos prezidentas M.Saakasvilis per viena nakti pakeite 80% visu policininku, teiseju ir kitu teisininku ir korupcija buvo isnykusi

  • Žemyna:

   O, tais laikais mūsų „keliukai” atvirai, nieko nebodami plėšikavo keliuose. O iš Gruzijos ataidėjo žinia apie tai, kaip ten greitai su šia liga susitvarkė, kad dabar gėda per Lietuvą su kokiu gruzinu važiuoti – baisu, kad nesustabdytų mūsų plėšikautojas.

 23. Be Garliavos yra ir baisi Lietuvos žlugimo tema po spalio..:

  Mūsų kvailumas ir egoizmas, neleidžia susivienyti ir ViSAS KUKLIAS PAJĖGAS SKIRTI ONS oponentų frakcijos atsiradimui (Rusijoje- trad. nelaimė-kvailumas ir keliai, pas mus K ir E..)
  Seime su įsipareigojimais reformų paketui. Kvailiai dabar barstosi per aibę problemų,-problemėlių, švaisto jėgas arba nieko nedaro kumščio susiformavimui…
  Kvailiai su moksliniais laipsniais nesupranta, kad negrįžtamumo taškas bus praeitas būtent šį spalį..Beje, G.M. įsitikinęs, kad taškas jau praeitas ir valstybingumo ir pol. tautos žlugimas jau nebesustabdomas. Mano patirtis ir žinios rodo į spalį…Prof. V.R.. atsisako žiūrėti tiesai į akis- žmog. išteklių atgimimui jau dabar beveik nėra. Jo NS eina stačia galva į visišką fiasko spalį ir kvailai vėpso į kitų telkimosi pastangas iš. po medžių…..NS pati stipriausia protu ir dora jėga, ir ta stipriausia jėga tiek bukaprotiška,kad nesuvokia, kad neturės nei vieno mandato eidama pavieniui…Prof. Radžvilui gali po nosimi pakišti perlaužimui šluotą, bet jis varo saviškius pavieniais šluotvirbiais į katastrofą…Tiksliau, jie miega žiemos miegu ir tikisi stebuklo,kuriais net trečiokai nebetiki…
  Stebiuosi,kad NS gretose dar neprasidėjo adekvačiųjų maištas prieš tokius aklus vedlius….Po ONS oponentų fiasko spalį, pol. tautos esami likučiai nustips 100 procentu po dvigubu- liber. globalizmo ir ONS presu…Atgimimo NEBEBUS, BUS puikiai valdomas LIETUVIAKALBIŲ VEGETAVIMas ir NEBESUSTABDOMAS virsmas į Europos piliečius. Profesoriai vaitoja dešimtimis temų, kai uždavinys adekvatiems vienas- veiklus ,darbštus, demokratų kumštis spaliui…G.M. gal net teisus,nes ,deja,nėra nei vieno karvedžio- stratego demokratų stovykloje.
  NS galėjo ir privalėjo tapti kumščio lydere,o dabar dėka vedlių ir dėka klusniai ar išmintingai tylinčių rusteikų ir šapalų jau pasirinko politinio savižudžio kelią…Aš ne Napoleono reinkarnacija,aš kalbu kaip Anderseno pasakos vaikutis, matantis NS karaliūnų ,,naujus rūbus”.
  Paaiškinkit vaikučiui,kokio neadekvatumo, keistumo ir nuprotėjimo liniją veda NS partijoje liberalų demaskuotojas Šopauskas, kuriam neužteko nei proto, nei sažinės, nei drąsos patalpinti Plebėjų tekstą vienijimosi tema tiesos.lt…Jei partijoje yra padorių ,protaujančių žmonių,tai ponas Šopauskas, už tokį tyčinį talkinimą partijos pasikorimui, į spalį einant pavieniui , jau turėjo būti išmestas iš NS….Ir už spjūvį 35 piliečiams—(pilietinio elito žmonių gvardijai) į veidą….Tai buvo ne redaktoriaus laisvo pasirinkimo reikalas, tai baisiau nei baisu, nes Šop. bijo tiesos ir adekvačių bei įžvalgių visuomeniškų lietuvių balso paskelbimo tiesos( …)portale…Tai buvo piliečių elito balsas, kurį tylos žeme pabandė užversti šis, vienas iš veikliausių NS duobkasių…

 24. Žemyna:

  „Žodžio laisvės lieka vis mažiau”
  – respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/zodzio_laisves_lieka_vis_maziau/
  Už ką M. Kundrotas pateko į teisėsaugos nemalonę? Atrodo, tai maždaug taip pat rimta, kaip FR žurnale paleisti juokelį svetimo Dievo adresu.. Buvo, kas įžvelgė tai, ko jo tekste nėra, ir apskundė.

 25. Ar ne simboliška?:

  Trispalvę pakeitė vaivorykštė
  VŽ informacija
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/trispalve_pakeite_vaivorykste/

  Štai jums ir „kryžiažodžio” raktas…
  O čia komentaras iš ten:
  Juodas humoras 2020 gegužės mėn. 30 d. 17:04:46
  Kas valdo, to ir vėliava kabo.

 26. Žemyna:

  Apdovanoti Lietuvos vaiko teisių gynėjai
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/apdovanoti_lietuvos_vaiko_teisiu_gynejai/

  Paieška tekste nerado labiausiai nusipelniusių vaduotojų mamytės, advokato, antstolės ir vaiko teisių kontrolierės pavardžių. Keista.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: