Netekome lietuvių filosofo, Vydūno draugijos garbės pirmininko Vaclovo Bagdonavičiaus (nuotraukos) (6)

Vaclovas Bagdonavičius | asmeninė nuotr.

Vaclovas Bagdonavičius | asmeninė nuotr.

Kovo 22 d., sekmadienį, eidamas 78-uosius metus, Vydūno gimimo dieną, mirė lietuvių filosofas, Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vaclovas Bagdonavičius. Prieš 30 metų, 1988-siais, profesorius V. Bagdonavičius įkūrė Vydūno draugiją ir daug savo gyvenimo metų paskyrė Vydūno kūrybinio palikimo suaktualinimui ir atminimo įamžinimui. Simboliška, kad profesorius iškeliavo kaip tik šiandien, kovo 22 dieną – Vydūno gimimo dieną…

„Netikėtai šį sekmadienio rytą sustojo vyro, tėčio, senelio Vaclovo Bagdonavičiaus širdis. Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės ima ir palieka, tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty gyvi išlieka…“ – feisbuke liūdna žinia pasidalino Vaclovo Bagdonavičiaus žmona Virginija.

„…vaikščiojom su seneliu sodyboje, jis planavo ką čia veiks vasarą. Grįžęs namo, kaip visada, sėdo prie kompiuterio ir rašė, redagavo tekstus. Dar vakar dalinosi informacija, kad šiandien Vydūno, kuris jam buvo toks svarbus, gimtadienis. Simboliška, bet šiandien, Vydūno gimimo dieną, ryte staiga ir labai netikėtai netekome senelio, filosofo, J. Basanavičiaus premijos laureato Vaclovas Bagdonavičius.“ – feisbuke rašo V. Bagdonavičiaus anūkė Gintvilė Bagdonavičiūtė.

Dr. Vaclovas Bagdonavičius prieš savaitę parke vaikščiojant su anūke | asmeninė nuotr.

Dr. Vaclovas Bagdonavičius prieš savaitę parke vaikščiojant su anūke | asmeninė nuotr.

Vaclovas Bagdonavičius, gimęs 1941 09 02 Gervėnuose (Kurtuvėnų vlsč., Šiaulių apskr.), lietuvių filosofas. Dr. (hum. m.; filos. m. kand. 1987). 1965 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą).

Nuo 1972 dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (iki 1991 Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, iki 2002 Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas); 1992–2008 direktorius. Nuo 1996 dar dėstė Lietuvos edukologijos universitete.

1988 įkūrė Vydūno draugiją ir jai vadovavo iki 2011; Indijos bičiulių draugijos vienas steigėjų (1967). Lietuvos kultūros fondo valdybos, Tautos namų tarybos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys, žurnalo Filosofija. Sociologija redaktoriaus pavaduotojas, almanachų Ramuva, Naujoji sąmonė vienas atsakingųjų redaktorių. Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys (nuo 1997), pirmininkas (nuo 2006), vyriausiasis redaktorius (nuo 2008), Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno anglų (2014), lietuvių (2015) ir vokiečių (2018) kalbomis vyriausiasis redaktorius, straipsnių autorius.

Vaclovas Bagdonavičius | asmeninė nuotr.

Vaclovas Bagdonavičius | asmeninė nuotr.

Pagrindinės tyrimo sritys – Lietuvos filosofijos bei etninės minties istorija, etikos teorija, literatūros istorija, Mažosios Lietuvos kultūra. Svarbiausi veikalai: Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai (1987), Sugrįžti prie Vydūno: Straipsniai, esė, pokalbiai (2001), Spindulys esmi begalinės šviesos: Etiudai apie Vydūną (2008), Vydūnas (su A. Martišiūte-Linartiene, 2017 22018). Parengė Vydūno raštus (4 t. 1990–94), sudarė ir redagavo straipsnių rinkinį Vydūnas lietuvių kultūroje (1994). V. Bagdonavičiaus rūpesčiu 1991 iš Detmoldo (Vokietija) buvo pervežti ir Bitėnuose perlaidoti Vydūno palaikai.

2014 m. įteikta J. Basanavičiaus premija.

Užuojautos:

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pareiškė užuojkautą

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pareiškė užuojautą netekus filosofijos ir humanitarinių mokslų daktaro, tuometės Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureato, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, Pagėgių krašto garbės piliečio Vaclovo Bagdonavičiaus. 

„Simbolinis sutapimas, kad Vaclovo Bagdonavičiaus, didžiąją gyvenimo dalį paskyrusio Vydūno fenomeno tyrinėjimui ir sklaidai, netekome būtent Vydūno gimimo dieną. Vaclovas Bagdonavičius buvo neeilinis mūsų kultūros šviesulys, kūręs darnesnę ir dvasingesnę Lietuvą, į mūsų gyvenimo reiškinius padėjęs žvelgti iki šiol itin aktualiu vydūniškosios filosofijos žvilgsniu. Vaclovo Bagdonavičiaus dėka Vydūno mintis yra gyva ir gyvuos toliau“, – sakė ministras M. Kvietkauskas. 

Vydūno draugijos Pirmininkas Tomas Stanikas:

Kovo 22-sios rytą iš mūsų tarpo netikėtai pasitraukė Vydūno draugijos Garbės Pirmininkas, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius – filosofas,  literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, knygų ir daugelio straipsnių apie Vydūną autorius, vydūnistikos pradininkas.

Su Vydūnu Vacys susipažino dar etnokultūrinio sąjūdžio kilimo laikais, Vydūno gimimo 100-metį pasitiko jau Vydūno šviesoje, ir nuo tada Vydūno gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimas, jo idėjų sklaida buvo svarbiausia visos Vacio veiklos sritimi, nepaisant gūdžios sovietmečio tamsybės. Atgimimo laikais šiai veiklai atsivėrė naujos galimybės.  1988 m. V. Bagdonavičiaus iniciatyva ir pastangomis buvo įkurta Vydūno draugija, kurios svarbiausias tikslas buvo Vydūno idėjų sklaida. Šiai draugijai Vacys vadovavo 23 metus, o nuo 2011 m. liko jos garbės pirmininkas. Vacio iniciatyva ir pastangomis iš Detmoldo 1991 m. buvo pargabenti Vydūno palaikai.  Kasmetinių Draugijos vasaros stovyklų darbu atgaivintos Bitėnų kapinaitės, tapusios Mažosios Lietuvos panteonu. Vacys buvo šių stovyklų iniciatorius ir organizatorius – tikra jų, kaip ir visos Draugijos, siela ir įkvėpėjas. Jo ir Draugijos pastangomis Vydūnas buvo ne tik prikeltas iš užmaršties, bet ir tapo Lietuvoje visuotinai žinomas, o tautos sąmonėje kaip tautos dvasios žadintojas jau užima jam priderančią garbingą vietų greta kitų tautos kūrėjų.

Įvertinant Vacio nuopelnus Lietuvos kultūrai, jis 2014 m. Vyriausybės buvo apdovanotas Valstybine Jono Basanavičiaus premija už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų sklaidą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą.

Vacio Bagdonavičiaus netikėta mirtis yra didžiulė netektis Vydūno draugijai, taipogi ir Lietuvos kultūrai. Jo per dešimtmečius sukauptos žinios buvo enciklopedinės, jis buvo tikra duomenų bazė apie Vydūną. Paguoda yra Vacio gausus rašytinis palikimas, bet ne visos žinios ir ne visa jo patirtis užrašyta. Sakoma, nėra nepakeičiamų žmonių, bet šiuo atveju tikrai nėra kito tokio Vydūno žinovo. Lieka tik viltis, kad jo pradėta vydūnistika neužges, kad atsiras jaunų žmonių turinčių klausą, Vacio žodžiais tariant, “Vydūno gaidai”, kurie tęs pradėtus darbus.

Mažosios Lietuvos tyrėjas istorikas, enciklopedistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys dr. Algirdas Matulevičius

Brangieji  vydūniečiai ir visi lietuvybės mylėtojai,

Mokslas, kultūra, visuomenė neteko vieno žymiausių Lietuvos  mokslininkų humanitarų ir kartu didžiojo humanisto, vydūnisto , ramaus  būdo, labai talentingo ir nuoširdaus bendražygio, bendraminčio doc. dr. Vaclovo (Vaciuko, Vacio) Bagdonavičiaus. Krito ne nuo korona viruso, o neatlaikė nuo didžiulių krūvių tautai dirbanti širdis. Tai smūgis visai pažangiajai demokratinei visuomenei.

Aš Vacį ir kelionėse po buvusį Klaipėdos  kraštą, ir spaudoje(Lietuvos Aidas, Donelaičio žemė, XXI amžius ir kitur) vadinau antruoju Vydūnu. Ir mirė kovo mėnesio 22 dieną, kada Vilhelmas Storostas, būsimasis Vydūnas gimė. Tą jis įrodė gausia savo kūryba, vydūnistika,(pradininkas), garbingu gyvenimu, nuostabiu įžvalgumu. Sunku rašyti – daugiau kaip 5 mėnesius sunkiai sergu.

Su Vaciu abu pažystami nuo studijų  Vilniaus universitete laikų. Mūsų pasaulėžiūra, visuomeninės, politinės bei idėjinės įžvalgos  sutapo. Labai sielojomės, pergyvenome dėl Lietuvoje vis labiau plintančių blogybių, didelės ir didėjančios gyventojų socialinės atskirties.  Kartu kurį laiką leidome keturtomę Mažosios Lietuvos   enciklopediją, išleistas Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis – doc. dr. Vaclovas  Bagdonavičius buvo vyriausiasis redaktorius. Vydūnietiškos dvasios vadovas. Žavėjo kuklumu, dvasingumu,  geranoriškumu, taktiškumu.

Turbūt  žymiausias Vaclovo Bagdonavičiaus veikalas iš vydūnistikos – su prof. dr. Aušra Martišiūte- Linartiene Vydūno 150  metų  jubiliejui ( 1868—2018 )skirta kapitalinė monografija Vydūnas (728 puslapiai, sveria kelis kilogramus). Autoriai eruditai, aukšto intelekto mokslininkai, atliko, sakyčiau Heraklio žygdarbį. Genialiai  monografijoje atskleidžiamas Vydūno tikėjimas Absoliutu, Visatoje nustatyta Dievo tvarka, Šventraščio nuostatomis grįsta mąstytojo gyvensena ir kūryba.

Sudiev, mielas bičiuli Vacy, susitiksime kažkur vydūniškoje Visatoje.

Reiškiu gilią užuojautą mylimai  žmonai, šauniajam sūnui, giminaičiams.

– – – – – – – – – –

Sekmadienio rytą išėjęs pasivaikščioti Vacys nebegrįžo. Keistas, bet gal ir prasmingas sutapimas – Vydūnas gimė šventadienio rytmetį gaudžiant šventnamio varpams. Tik Vaciui varpai negaudė, bent jau mums girdimi.

————–

Štai pirmoji mano turima nuotrauka – Vacys Jonaičiuose, atidengiant atminimo lentą Vydūnui 1968 m.:

img896Ir viena paskutiniųjų -–iš renginio Vilniuje 2019.12.19:

DSC00043-2400Vaclovo Bagdonavičiaus straipsniai Alkas.lt portale:

1. V. Bagdonavičius. Gandizmo atgarsiai Lietuvoje,
2. V. Bagdonavičius. Vydūno metų užmojai, pasiekimai, svarba,
3. V. Bagdonavičius: „Vydūnas – kelrodė žvaigždė“,
4. V. Bagdonavičius. Tų pačių idealų pašaukti,
5. V. Bagdonavičius. Knyga apie Vydūno ryšius su vokiečių kultūra,
6. V. Bagdonavičius. Martynas Jankus ir Vydūnas: bendrumai ir skirtybės,
7. V. Bagdonavičius. Pirmosios lietuviškos dainų šventės – Mažojoje Lietuvoje (nuotraukos),
8. V. Bagdonavičius, A. Martišiūtė-Linartienė. Vydūnas: Būti tautoje aiški žmoniškumo apraiška,
9. V. Bagdonavičius. Vydūnas apie tautą ir valstybę,
10. V. Bagdonavičius. Jis buvo Lietuvos ąžuolas, likimo persodintas,
11. V. Bagdonavičius. Indijos dvasia padėjo atkurti Rasos šventės ugnis aukuruose ir mūsų širdyse,
12. V. Bagdonavičius. Vydūnas ir jo veikalas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“,
13. V. Bagdonavičius. „Aušrinės“ bendradarbis Romanas Bytautas,
14. V. Bagdonavičius. Vydūno sugrįžimas ir Mažosios Lietuvos panteono tapsmas,
15. V. Bagdonavičius. Rasos ugnių prasmė,
16. V. Bagdonavičius. Zauerveinas ir Vydūnas,
17. V. Bagdonavičius. Ar verta atgimti Mažosios Lietuvos mėgėjiško teatro tradicijai?,
18. V. Bagdonavičius. Panašūs gyvenimai – panašios mintys. Vydūnas ir Šveiceris,
19. V. Bagdonavičius. Romualdas Ozolas ir visuomeniniai kultūriniai judėjimai,
20. V. Bagdonavičius. Baisioji grėsmė tebetvyro,
21. V. Bagdonavičius. Vydūnas ir Jonas Basanavičius,
22. V. Bagdonavičius. Kristijonas Donelaitis Vydūno akimis,
23. V. Bagdonavičius. Vydūno idėjinis palikimas Europai,
24. V. Bagdonavičius. Senoji baltų religija ir krikščionybė Vydūno žvilgiu,
25. V. Bagdonavičius. Ar verta sugrįžti prie Vydūno?,
26. V. Bagdonavičius. Atsisveikinimo žodis Jonui Trinkūnui,
27. V. Bagdonavičius. 25 metai Vydūno idejų šviesoje (II),
28. V. Bagdonavičius. 25 metai Vydūno idejų šviesoje (I),
29. V. Bagdonavičius. Sveiko gyvenimo ir skaidrios būties apologija,
30. V. Bagdonavičius. Dvi giesmės – du tautos himnai,
31. V. Bagdonavičius. Ar pavyks išgirsti Vydūno balsą ?,
32. V.Bagdonavičius. Nepriklausoma Lietuva Vydūno akiratyje,
33. V. Bagdonavičius. Tauta ir globalizacija Vydūno filosofijoje,
34. V. Bagdonavičius. Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija,
35. V. Bagdonavičius. Tautiškumas ir religija Vydūno filosofijoje,
36. V. Bagdonavičius. Kultūra kaip būtiškoji duotybė žmogui,
37. V. Bagdonavičius. Vydūnas čia ir dabar,
38. V. Bagdonavičius. Kaip į gimtą žemę sugrįžo Vydūno palaikai, 39. Vilniuje bus paminėtos Vydūno 144-osios gimimo metinės,
40. V. Bagdonavičius. Nykstant tautiškumui, nyksta ir žmoniškumas,
41. V. Bagdonavičius. Ar priimtina mūsų klausai vydūniškoji gaida?,
42. V. Bagdonavičius. Po išbandymų – ateitin!,
43. V. Bagdonavičius. Keisti kryptį,

Apie Vaclovą Bagdonavičių:

1. V. Bagdonavičius: Vydūnas – kelrodė žvaigždė,
2. Pristatyta monografija „Vydūnas“ ir prisimintas „Alko“ klubo įkūrėjas Steponas Lukoševičius,
3. „Lietuvos giesmė“ (VII): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (III) (audio),
4. „Lietuvos giesmė“ (VI): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (II) (audio),
5. „Lietuvos giesmė“(V): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (I) (audio),
6. Vydūno metams − „Lietuvos giesmė“ (I-II) (audio),
7. Seime įvyko konferencija Vydūno idėjoms prisiminti (video),
8. Seime vyks konferencija „Vydūnas šiuolaikiniam Lietuvos valstybingumui“ (tiesioginė 9. 9. Valstybinė J.Basanavičiaus premija paskirta Vaclovui Bagdonavičiui,
10. Filosofui V. Bagdonavičiui įteikta Valstybinė J. Basanavičiaus premija (nuotraukos),

11. R. Gudaitis. Maža sakmė apie gražų žmogų. Vaciui Bagdonavičiui septyniasdešimt,

P1770180

Žvakutė aukure po Vakarine žvaigžde šviesiam Vaclovo Bagdonavičiaus atminimui. Kulionys 2020-03-22, 21:45 val. | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

6 komentarai

 1. Žemyna:

  Negaliu patikėti – gal prieš porą dienų dar žiūrėjau kažką su Amžinatilsį…
  Kai vienas po kito TOKIE žmonės išeis, KAS LAIKYS LIETUVĄ?

  Užuojauta Velionio artimiesiems, pagarba ir padėka – tik supratingų artimųjų palaikymas padeda mokslininkui tiek dirbti, tiek nuveikti.

 2. Rasa:

  Aukšto skrydžio Žmogus… tautai tai didelė netektis. Stiprybės šeimai ir jo artimiems draugams.

 3. Paukštė:

  Pagarba ir šviesus atminimas. Lenkiam galvas…

 4. Rūta:

  Labai liūdna, kai išeina Šviesos Karys…tačiau Jis jau keliauja Dangiškosios karalijos pakopomis…nešdamas savo Širdies Taurę…Nepralietąją…kuri per amžius spindės ant Viešpaties Altoriaus…
  LAIMINK VIEŠPATIE SAVO KARĮ, SAVO MYLIMĄ SŪNŲ VISUOSE AMŽINYBĖS KELIUOSE…APGAUBK SAVO BERIBE MEILE IR MALONE..

 5. Jurgis:

  VACLOVUI BAGDONAVIČIUI ATMINTI

  Mus paliko Vacys Bagdonavičius, vienas iškiliausių lietuvių dvasinės kultūros ir jos sklaidos puoselėtojų nuo 20-to amžiaus antros pusės. Jo gyvenimas atiduotas Vydūno dvasiniam palikimui skleisti ir jį mąstyti. Vacį Bagdonavičių jaudino lietuvių susidomėjimas ir neabejingumas mąstytojo minčių sklaidai, troškimas tai sužinoti, įsisąmoninti ir keisti gyvenimą šviesos link.
  2019 metų rugpjūtį, Tauragės viešojoj bibliotekoj vyko Vydūno gimimo jubiliejinių metų proga išleistos Vaclovo Bagdonavičiaus ir Aušros Martišiūtės Linartienės monografijos „Vydūnas“ pristatymas. Po renginio galima buvo pajust, kad šio veikalo bendraautorius pergyvena, matydamas, kad monografijos įsigijimo entuziastų yra neypatingai daug. Kažkas Vaclovui Bagdonavičiui tarė: „… Ar verta dėl to save skaudinti. Šį veikalą parašėte ne tik dabarčiai, bet ateities kartoms…“
  Daugiau negu šimto metų bėgyje Lietuva du kartus išsikovojo valstybinę nepriklausomybę, du kartus nusimetė svetimą jungą. Ir dabar stovi kryžkelėje… Ateities kartos, trokštančios dvasinio gyvybės šaltinio, tikrai neliks abejingos ir su milžinišku entuziazmu kibs į savo šaknų, lietuvių dvasinės kultūros paveldo studijas.
  Visą savo gyvenimą Vaclovas Bagdonavičius skyrė vydūniškųjų pamatinių tautos dvasinių vertybių įprasminimui ir įtvirtinimui, nutiesdamas kelią į ateitį:

  „Aš esmi begalinės šviesos spindulys“

  Nuoširdžiausia užuojauta Vaclovo Bagdonavičiaus artimiesiems, Vydūno Draugijos nariams ir visiems Vydūno dvasinio palikimo puoselėtojams bei sekėjams šią skaudžią netekties valandą.

 6. Vytautas Šilas:

  Vaclovui Bagdonavičiui išėjus
  Mūsų bendramintis, visų gerbiamas ir vertinamas dr. Vaclovas Bagdonavičius (mūsų vadinamas tiesiog Vaciu) pasitraukė eidamas jau 79-uosius žemiškojo gyvenimo metus. Ėjo ir veikė jis su Vydūno doros ir moralės vėliava, garsindamas ne tik Vydūną, bet ir visą Mažąją Lietuvą. Jis tikėjo Vydūno idėjų sklaida ir tuo, kad su laiku lietuviškos praeities Karaliaučiaus kraštas bus pavestas Lietuvos valstybės globai. Vacys Bagdonavičius buvo vienas iš pirmųjų Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) narių, eilę metų jos Kolegijos narys, aktyvus MLRT renginių dalyvis. Neseniai jis dalyvavo ir MLRT 30-mečio minėjime! Jo išėjimas yra skausminga netektis visiems Mažosios Lietuvos mylėtojams. Vargu ar koronoviruso karantino sąlygomis galėsime tinkamai atsisveikinti dr. Vaclovu Bagdonavičiumi, bet manau jog suėjus mėnesiui, kartu su Vydūno draugijos nariais, su juo galėtume susitikti dvasiškai.
  Vytautas Šilas, MLRT pirmininkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: