A. Butkus. Nutylėtos istorinės paralelės (62)

dr. Alvydas Butkus | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

dr. Alvydas Butkus | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Galima vadinti tai paralelėmis, galima – medalio pusėmis, tačiau krinta į akis tai, kad istorikai, politologai ir kiti -logai sąmoningai nutyli tą kitą pusę, kad nenublanktų jų pateiktoji „tiesa“, o ją išgirdusieji manytų, jog ji vienintelė, tikroji.

Kaltė dėl holokausto

Šiomis savaitėmis ir net mėnesiais daug rašyta, kalbėta ir rėkta apie Lietuvos ir lietuvių kaltę dėl čia, Lietuvoje, vykusių masinių žydų žudynių per Vokietijos-SSRS karą (II pasaulinio karo dalis). Tačiau vos tik Seime pasigirdo ketinimų priimti rezoliuciją, neigiančią okupuotosios Lietuvos ir lietuvių tautos kaltę, uolieji politikos tvarkdariai pasuko vėtrungę 180 laipsnių: nereikia tokios rezoliucijos, nes Lietuvos niekas tuo esą nekaltino ir nekaltina. Lietuvių tautos – irgi. Žudynėse dalyvavo konkretūs asmenys, o ne tauta.

Tačiau sukruto Izraelio litvakai (Lietuvos žydų asociacija Izraelyje), sausio 24 d. surengę mitingą prie Lietuvos ambasados Izraelyje. Mitingo pretekstas buvo minėtosios rezoliucijos projektas, o rezoliucija esą įskaudinanti holokaustą išgyvenusiųjų ir aukų šeimų atmintį dėl „Lietuvoje lietuvių rankomis (by Lithuanians) nužudytų 240 000 žydų“ (iki šiol skelbta, jog nužudytųjų būta 200 000).

Kur toji paralelė?

Lietuva buvo okupuota nuo 1940 m. birželio vidurio. Iki 1941 m. birželio 22 d. tai buvo sovietinė okupacija, ją pakeitė nacistinė, po kelerių metų vėl sovietinė, trukusi iki 1990 m. (de facto okupacija baigėsi 1993 m. Rusijos kariuomenės išvedimu). 1941 m. birželio sukilimas ir Laikinoji vyriausybė de iure atkūrė valstybingumą, tačiau tai kirtosi su okupantų vokiečių interesais Ostlando Lietuvos generalinėje srityje, ir vyriausybė, negalėdama funkcionuoti, rugpjūtį buvo priversta atsistatydinti. Nacistinė okupacija užnešė holokaustą, sovietinė – masines represijas, trėmimus ir žemės ūkio perversijas kolektyvizacijos forma.

Tad kaltinti Lietuvos valstybę dėl holokausto 1941-1944 m. yra tas pat, kas kaltinti ją dėl masinių trėmimų 1941 m. birželį ir 1948-1951 m. Abiem atvejais valstybė buvo okupuota ir už okupantų vykdytas represijas neatsako. Ne Lietuva jas inicijavo ir ne Lietuvos pareigūnai jas vykdė. O tie lietuviai ir nelietuviai, kurie talkino okupantams, vykdant represijas, atsako asmeniškai. Kaltinti dėl jų lietuvių tautą irgi neišeina, nes tauta jų tam darbui nerinko ir represijoms vykdyti neįgaliojo. Tad dabartinei nepriklausomai Lietuvai ir lietuvių tautai negalima primesti kolektyvinės atsakomybės ir už sovietmečio laikų kvazivalstybėje, vadintoje Litovskaja SSR, vykdytus okupacinės valdžios nusikaltimus, nors kolaboravimas su sovietiniais okupantais buvo nepalyginamai masiškesnis nei su naciais.

Dar keisčiau atrodo Lietuvos vadovų atsiprašinėjimai dėl Lietuvos teritorijoje nacių organizuotų ir vykdytų žydų žudynių. Atsiprašinėti Lietuvos vardu yra nei šis nei tas. Tada reikėtų atsiprašinėti ir dėl sovietmečiu vykdytų trėmimų. Atsiprašyti ir dėl Lietuvos mafijozų – daktarinių, tulpinių, agurkinių, „Vilniaus brigados“ ir kt. – kruvinų darbelių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Juo labiau, kad tie „darbeliai“ buvo daromi jau esant nepriklausomai Lietuvai. Tai negi dėl jų kalti Lietuvos prezidentai, premjerai ir pati lietuvių tauta ar Lietuvos valstybė?

Galima suprasti ir besipiktinančius Seimo nario Arūno Gumuliausko rezoliucijos projektu: jei Lietuva bus paskelbta neatsakinga už jos teritorijoje vykdytą holokaustą, tai kas tada privalės mokėti kompensacijas už sovietų ir nacių čia atimtą ar sunaikintą žydų turtą?

„Pilsudskis – Lietuvos gelbėtojas“

„Nuo Lenino paspęstų pelėkautų (Rusijos-Lietuvos taikos sutarties 1920 m. – A.B.) išgelbėjo Pilsudskis, sutriuškinęs bolševikus prie Varšuvos…“ – teigia kai kurie istorikai ir jų sekėjai. (Beje, įdomu, kokie Lenino „pelėkautai“ 1920 m. buvo paspęsti Estijai sutartyje su Rusija vasario 2 d. ir Latvijai sutartyje rugpjūčio 11 d.?).

„Jei ne tuchačevskininkų pralaimėjimas prie Varšuvos 1920 m. rugpjūtį, Lietuva jau tada būtų sovietų okupuota“. Galima ginčytis, „kas būtų, jei būtų“, tačiau gerai žinom, kas buvo – Pilsudskis netrukus ėmė gelbėti pačią Lietuvą nuo… lietuvių. „Išgelbėjo“ Vilnių bei gerą trečdalį Lietuvos, nes Vilniuje esą lenkų buvę daugiau nei lietuvių. Ir kaip dabar paaiškėjo, želigovskinis Vilniaus „gelbėjimas“ buvo suderintas su Kremliumi ar net jo inspiruotas, t.y. buvo gautas pažadas, kad Lenkijos hibridinio karo su Lietuva Maskva „nematys“ ir į jį nesikiš. Želigovskio „maištas“ Rusijai buvo didžiausia Pilsudskio paslauga – Maskva buvo suinteresuota Baltijos regiono silpninimu ir džiūgavo, kad tai padaryta ne Rusijos, o Lenkijos veiksmais, kurie visiškai sužlugdė Antantės planuoto penkiašalio aljanso – Lenkijos-Lietuvos-Latvijos-Estijos-Suomijos karinės sąjungos – galimybę, nes tokia sąjunga yra neįmanoma, jei viena jos narė yra agresorė kitai narei. (Kaip reaguotų, pavyzdžiui, dabar Ukraina, jei Rusija, aneksavusi Krymą, pasiūlytų su ja sudaryti karinę sąjungą?) Keista dėl tokio tuometinio Lenkijos geopolitinio aklumo ir neišmanymo, bet dar keisčiau, kad dabar šis Rusijos-Lenkijos projektas yra teisinamas, juo net didžiuojamasi.

Pralaimėjimas prie Varšuvos nė kiek nesumažino Rusijos pastangų susigrąžinti buvusias carinės imperijos teritorijas. Tos pastangos Estijoje vos nesibaigė bolševikiniu puču 1924 m. Lietuvoje jas nutraukė 1926 m. kariuomenės įvykdytas perversmas.

Kur toji paralelė?

„Varšuvos stebuklo“ ir Pilsudskio liaupsės Lietuvoje skamba ciniškai. Visai kaip bolševikų ciniškos pasakos, jog Lietuvą (ir Rytų Europą) nuo Hitlerio ir nacių išgelbėjo „stebuklas prie Stalingrado“, paskui „stebuklas prie Kursko“ ir kiti stalininiai „stebuklai“ bei pats draugas Stalinas. Jei ne jis ir jo „stebuklai“, esą nebūtų nei Lietuvos (SSR), nei lietuvių kalbos, nei pačių lietuvių. Irgi iš serijos „kas būtų, jei būtų“. Toks buvo anuometinis „teisingųjų“ istorikų ir politrukų naratyvas, kuriuo, beje, teisinta ir ilgalaikė sovietinė okupacija – lietuviai esą iš dėkingumo už išgelbėjimą turį paklusti išgelbėtojams ir jų tvarkai.

Dabartiniai „teisingieji“ istorikai ir politrukai (atsiprašau – politologai) rusiškąjį naratyvą pakeitė lenkiškuoju, kuriuo teisina ir buvusią Vilniaus okupaciją, ir dabartinius jos recidyvus, ir beprecedentį Lenkijos politikų kišimąsi į Lietuvos vidaus reikalus, įstatymų leidybą bei konstitucines normas. O lietuviai, atsidėkodami už „Varšuvos stebuklą“, turį paklusti išgelbėtojams ir jų reikalaujamai tvarkai. Deja, tai nepanašu nei į draugystę, nei į lygiavertę partnerystę, nes susidaro įspūdis, kad, skirtingai nuo Latvijos ar Estijos, Lietuva pradėta traktuoti vos ne kaip septynioliktoji Lenkijos vaivadija.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

62 komentarai

 1. vėlgi:

  įdomu …Svarstyti kaip kažkoks Sniečkus su/be tokiais rašeivom “imliais-genialiais” Venclova, Cvirka ar žurnaliniu Paleckiu 1941 m. birželį (1947-1954) galimai okupavę ir trėmę-naikinę savus (bendrapiliečius) ir… “už savus veiksmus” neatsakantys, – na lyginant su nacių administracijos vykdyto holokausto naikinamaisiais veiksmais,
  – tai tarsi s u p a n a š ė t i vargano sūnelio (ar net sūnėko nepagarbiau net įvardinus) T.Venclovos “istorine išmone” apie 1918-1921 m. Lietuvos valstybingumo kūrimo laikmetį, nutylėjimais, apėjimais, nuslėpimais be kabučių, žodžiu Tauta – šekit mano (T.Venclovos) išėdas, atliekas pergromuliuotas
  a t r i n k t a s “tak kak nado” (ar nūžno…), ir mėgaukitės nužemintieji, pažemintieji atrinktuoju gėriu, o mes (negi panašiai kaip 1940-41 m. ir vėliau) liksim…”t e i s
  u o l i a i s” ir šviesim, šveisim Jus /Tautą/ “paplaukiui” nužnikinių atliekų vartojimo (pirk Brangiai 🙂 ) džiaugsmui ir asmeniniam vien gėriau. Man man ir gal dar kokiam iš “savų”.
  Net komentuot temų nesinori, – kaip visi valdžių lygmenys nufinansavimu, neužmirštuoliško stiliaus “palaikymo”,
  i š t a š k a n t y s “gerovės” pinigus iš iždo visokių perėjūnų vencloviškai-sniečkiško-cvirkinio stiliaus rėmimui, palaikymui ir g e r b ū v i u i. Mokestis už nutylėjimus ir klastą, net holokausto su holodomoru, ir lietuviško badmečio (lenkiškos administracijos sukelto Rytų Lietuvoje) aiškių žinių bei skaitliaus iškraipymai – RIBAS peržengę. Tikrai, – nutylėjimai (ypač okupuotoje LRT), – jau UŽ RIBŲ.

  Dabar užleista nauji “žaidėjai” ant atminties mint (ir slėpt), – juršėnai, venclovai ir kt. “ružavi” LII.
  Taigi gerb. A.Butkaus įžvalgi pastaba gal atodūsį sukels ir dėl žiauriausio visos PRŪSIJOS žudymo?

 2. Taip:

  Ačiū straipsnio autoriui už teisingas ir pamokančias įžvalgas.Žinotina ir tai ,kad pernai rudenį Vilniaus Rasų kapinėse Pilsudskio širdžiai žemai nusilenkė ir ją pagerbė Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas kartu su kolega iš Lenkijos.Be to šis ministras-geras rašytojo polonofilo Tomo Venclovos bičiulis- deda pastangas,kad ypatingo sovietuko rašytojo P.Cvirkos paminklas Vilniuje nebūtų nukeltas.Tad šiuometinėje Lietuvoje tokių pertekliniai prolenkiškų politikų,kultūros veikėjų,žurnalistų apstu,deja.

  • Tvankstas:

   Pelėsio taktika slenkanti pilsudskiada.
   Net V. Landsbergis dėl QWX sako, kad laikinai reikia šią idėją padėti į šaldytuvą, pribręs laikas, tada išimti.
   Pelėsininkai visi be išimties priklauso OPEN SOCIETY, bent gerbėjų klubui, kuris iš jų nedalyvauja šabaše BŪTENT Birštone ?

 3. Romas:

  Geras straipsnis. O paralelės (ypač nacių ir komunistų okupacijų), taip viską išryškina, kad nelieka jokių abejonių… Labai blaivus požiūris, bravo.

   • Stebėtojas:

    Nacionalsocializmas = bolševizmas. O paprasčiau: Hitleris + Stalinas = draugai ir bičiuliai. Štai ir visos paralelės. Kaip 2 x 2 = 4. 🤣

    • Bartas:

     Norėjau kreiptis vardu , bet laiku susilaikiau. Ne apie tai klausiau.
     Prikaliau lentą ir ilgai matavau , kad kita būtinai gultų lygiagrečiai.

    • Žemyna:

     Hitleris atvažiavo ir griežtai paklausė Joskės. Oi, tfu, liežuvis susipainiojo – Josifo Visarionovičiaus:
     – Ty mne drug ili portianka?
     – Ty čio, koreš – ochrenel, čio li? Davai k delu bliže!
     Delo delali, delali ir podelili… Tik draugiškai, pagal jų poniatkes besidalinant, Adoliui nieko neteko. O Joske su Berija parodė ne ką prastesnę „klasę”…

     • Bartas:

      Adolio “osvencim” pralaimėjo, o joskes su berija “kolyma” nugalėjo.
      Didelio skirtumo ne įžvelgiu.

      • Žemyna:

       Nooo, o kas kaltas? – Joskė gi visad sakė: ,,Doveriaj, no proveriaj!” Na, korešas korešą biškį apgavo, bet juk nieko asmeniško. O biznis yra biznis – net ir apie politinį biznį šnekant. Nors gal tiksliau – didybės manijos įvartyto komplekso tenkinimas.
       O dėl pražudytų milijonų žmonių, tai nieko tokio – juk ,,russkije baby narožajut”. O putinėlis tame renginyje šantažavo Europą dėl to, kad tiek mln. rusų žuvo, nutylėdamas, kodėl jų tiek žuvo, kas jų tiek be jokio reikalo ir gailesčio ten nusiuntė. Dar užmiršo priminti, jog pirma visų ėjo ne kariai, o profesionalūs etatiniai skerdikai ir prievartautojai (vėliau dosniai apdovanoti visų laipsnių ,,SSSR gerojais”). O toliau ėjo toli gražu ne vien rusai, o sueseserintų ,,respublikų” vyrai.

 4. Stebėtojas:

  Taigi. Kas būtų, jeigu būtų… Jeigu bobutė turėtų kai ką, tai ji būtų diedukas. 🤣 Ačiū gerb. autoriui už nuostabų straipsnį – kaip pirštu į akį! 👍

 5. Bartas:

  Jooo , net maskovijos carukas buvo “pašiurpęs”, skaitydamas pranešimą Jeruzalėje. Vakarai , ar nesuprantat , ką jūs priėmėt į Nato , Europos sąj. Fašistus, žydšaudžius , kurie (Lietuva , Latvija) užmušė 275 tūkst. žydų. (carukas suskaičiavo). Jeruzalė ašaroja , salė ploja , vyriausybės vadovas “vovai” ranką spaudžia. Prie LR pasiuntinybės šaršalas . G. Nausėdą , tikriausiai, būtų batais užmėtę. Vo tep. Ruoškim pinigus.

 6. Geras straipsni ir laiku paskelbtas. Tačiau jame vyresnio amžiaus žmonėms nieko naujo nepasakyta. Viskas žinoma – jaunąjai kartai šis straipsnis labiausiai tiktų. Minimo laikotarpio priešpriešai tarp žmonių, kurios privedė prie baisių žudynių aprašyti paskirta daug literatūros, tačiau tai yra tik kova su ligos simptomais. Ligos diagnozė yra sumaištis žmonių galvose tarp civilizacijos ir laukinių žvėriškų instinktų. Nepadeda nei dešimt Dievo įsakymų – juk komfliktuose dalyvę žmonės daugumoje buvo krikščionys. Netgi musulmonų Korane žudymas laikomas baisia nuodėme. Deja krikščionių, tame tarpe ir katalikų kapelianai lig šios šventina kareivius ir jų ginklus. Taigi sakoma gynybai, o iš tikrųjų puolimas yra geriausia gynyba. Kiekviena šalis stiprina savo kariuomenę, tam skiriamos didelės lėšos, tuo tarpu, kai egzistuoja nepriteklius įvairiose gyvenimo srityse. Laikas pagaliau visai žmonijai keisti savo pažiūras. Tegyvuoja pasaulyje teisingumas, dorybė, pagarba savo artimui. Reikia tausoti savo gimtosios Žemės išteklius, nešvaistyti jų žvėriškiems instinktams tenkint.

 7. Tai, kad Lietuva autoriui išrodo “vos ne kaip septynokiktoji Lenkijos vaivadija” jokia naujiena. Lietuvos vaivadinio bendrumo ryšio su Lenkija yra regima jau 1994 metų bendrumo su Lenkija sutartyje. Čia derėtų pridurti dar ir tokį to ryšio akivaizdumą, t.y. kad tuo vaivadijos centru Lietuvos “valdžiukės’ kiek išgalėdamos šalies valdymo sprendimais pozicinuoja Kauną, ypač regis dėl finansavimų valstybės biudžeto ir ES lėšomis, o pagrindiniu universitetu vaivadijoje – VDU.

  Ne į kaltų/nekaltų dėl holokausto ieškojimo kalbas Lietuvai derėtų leistis. Holokaustą pasaulis yra pripažinęs ir čia vaikiškais ar bobiškais ginčais jau nieko nepakeisi. Lietuvai perspektyvus kelias tuo klausimu yra kitas. Dar iki holokausto – 1940 metų viduryje Lietuvos komunistai susijungę su Maskvos komunistais į vieną partiją ir inkorporavę į jos sudėtį Lietuvos valstybę prisidengę socializmo kūrimo tikslais ėmėsi Lietuvos gyventojų naikinimo, tą naikinimą tęsė ir po karo 1944 – 1953 metais. EŽTT savo sprendimu yra pripažinęs, kad partizanų ir jų dalyvių naikinimas yra prieš Lietuvos gyventojus vykdytas genocidas. Holokaustininkai turi pasaulinę holokausto dieną. Tai kodėl Seimui per ES parlamentą vadovaujantis minėtu EŽTT sprendimu nesiekus, kad šis parlamentas savo sprendimu nustatytų pasaulinę stalininio genocido dieną. Analogija čia su holokaustu akivaizdi, juolab, kad tokia pačia pasaulinio socializmo statybos priedanga buvo naikinami žmonės ir pačioje Rusijoje (gulagai), kitose Baltijos šakyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir t.t. Be to, visose šiose šalyse vyravo žmonių nuomonė, kad vykdyta socializmo komunizmo statyba, dėl ko buvo žudomi ar gulaguose, Sibiruose marinami žmonės, buvo vėliau holokaustą patyrusios tautos asmenų politika. Tai be abejonės kilus karui negalėjo neturėti įtakos holokausto vyksmui, jo mastams jose. Tai būtų tvarios, perspektyvios politikos kelias, kurio kažkodėl nemato Seimas, o gal Pranckiečiui, Seimo valdybai tas ne prie širdies iš principo…

 8. Julius:

  Viskas taip, bet autorius praleido vieną esminę detalę: sovietmetis ir bolševizmas nekritikuojamas todėl, kad ten daug kur pirmaisiais smuikais yra groję žydai. Ant savęs juk jie nespjaudys.
  Kažkaip užkliuvo “keturių komunarų” pavardės: Požėla, Giedrys, Greifenbergeris, Čarnas. Iš keturių du žydai. Buvo ir penktas, Abramovičius, bet šis mirties nuosprendžio išvengė – buvo nuteistas iki gyvos galvos.
  Brolių Zingerių tėvas Michaelis / Mykolas buvo atsargesnis: bolševikinį pogrindinį darbą Lietuvoje jis dirbo jau ketvirtajame dešimtmetyje. Per Vokietijos-Sovietų karą pabėgo iš Lietuvos į Rusiją. Po karo stribavo, medžiojo partizanus, vėliau įsisuko į mokyklos direktorius Kaune.
  h t t p://www.aidas.lt/lt/istorija/article/2277-09-23-is-busimos-knygos

  • Tvankstas:

   Jozefas Greifenbergeris – judėjas ?
   Kiek man žinoma, tai buvo Kalvarijos vokietis, šita pavarde ir šiandien gyvena žmonės Kalvarijoje, Marijampolėje, juos pažįsta kaip sulietuvėjusius vokiečius.
   Gal ir apsirinku dėl Josef Greifenberger.

   • mociute:

    jeigu tiksliau, Juozas Greifenbergeris gimes Mocku kaime kalvio seimoje. Veliau Greifenbergeriu seima issikele i Kalvarija. Ju namai Mockuose ir moline kalve nugriauti tik 1961 per Snieckaus surengta visuotine Lietuvos “melioracija” kartu su daugybe kitu sodybu kurios buvo graziose vietose auksciau, ant kalvu kur nereikejo jokios melioracijos – tai buvo brutalus Lietuvos kaimo naikinimas. Is tiesu visai salia Greifenbergeriu ir kiek toleliau Budviecio parapijoje gyveno keletas vokieciu ukininku atsikele dar iki I pasaulinio karo. Keletas i Vokietija isvyko, berods 1959. Buvo ir istremtu i Sibira.

 9. Tvankstas:

  Puikių patriotinių minčių, svarbiausia objektyvių, pagal buvusius įvykius ir numatant ateitį, straipsnis iš gilaus reikalų pažinimo.
  DĖKOJU prof. A. Butkui.
  Pridėsiu prie paskutinio sakinio savo pastebėjimą :
  Aš dūstu nuo tokių vaizdų iš Lietuvos ir Lenkijos vadovų susitikimų.
  Ką sako kūno kalbos abiejų asmenų ? Mariusz Baszczak išsikvietė ant kilimėlio Vilniuje R. Karoblį, tas pat vaizdas oro uoste, tas pat vaizdas kabinete.
  M. Baszczak kaip globėjas laiko paduodamą ranką prie savęs, o R. Karoblis ištiesia ranką ir laikosi todėl atokiau kaip pavaldinys, pagarbiu atstumu, kad nekvėpuoti Ponui į veidą.
  Strateginiai partneriai vadinasi …

  • mociute:

   is tiesu labai slogia nuotaika sukele pries pora dienu Vilniuje pasirasytas Lietuvos – Lenkijos susitarimas del gynybos, atseit. Kam reikalingi tokie susitarimai tarp NATO valstybiu apeinant pacia NATO? Ar neperdaug paskutiniu metu Lenkija auginasi karinius “raumenis” ir flirtuoja su paciu nepastoviausiu ir neprognozuojamu USA preziodentu D Trumpu? Ir tas “Suvalku koridoriaus ” problemos isputimas kazkaip ne labai jau itikinamai atrodo o tiksliau, meginama sureiksminti Lenkijos o ne NATO svarba Lietuvos saugumui?
   Atsiduoda kazkokiais “svilesiais” is senu lenku uzmaciu….

  • mociute:

   is tiesu labai slogia nuotaika sukele pries pora dienu Vilniuje pasirasytas Lietuvos – Lenkijos susitarimas del gynybos, atseit. Kam reikalingi tokie susitarimai tarp NATO valstybiu apeinant pacia NATO? Ar neperdaug paskutiniu metu Lenkija auginasi karinius “raumenis” ir flirtuoja su paciu nepastoviausiu ir neprognozuojamu USA preziodentu D Trumpu? Ir tas “Suvalku koridoriaus ” problemos isputimas kazkaip ne labai jau itikinamai atrodo o tiksliau, meginama sureiksminti Lenkijos o ne NATO svarba Lietuvos saugumui?
   Atsiduoda kazkokiais “svilesiais” is senu lenku uzmaciu….

 10. Teodoras Narbutas “Lietuvių Tautos Istorijoje” rašo: “1569 m. UNIJA – tai savarankiškos LDK egzistavimo pabaiga!”. Toliau Teodoras Narbutas kreipiasi į LIETUVIUS:: ” Reikia palaikyti tautinę Savimonę, puoselėti ir tirti gimtąją kalbą, papročius, istoriją – KELTI TAUTINĘ KULTŪRĄ”! NORS ŽUVO VALSTYBĖ, bet NELEISKIME ŽŪTI TAUTAI”!
  Tai mūsų MISIJA!!!

 11. Gintautas:

  Ačiū straipsnio autoriui, dar daug kam iš lietuvių reikia atsimerkti ir pradėti naujai žiūrėti į savo valstybę ir tautą. Pirmiausia atsimerkime žiūrėdami į jaunuosius Lietuvos piliečius. Nesuprantu, kaip Lietuvos valdžia neįstengia įsteigti lietuviškos mokyklos Karaliaučio krašte. Kodėl negalima susieti rusiškų mokyklų Lietuvoje egzistavimą su lietuviškų mokyklų įsteigimu Karaliaučiuje? Gal ir lietuviškų mokyklų steigimą Vilniaus krašte reikia derinti su kita valstybe? Argi mūsų nejaudina, kad 600 vaikų Vilniaus rajone norėdami mokytis lietuviškai negali to daryti. Tai rodo labai prastą mūsų tautinį supratimą, siūlykime sava valdžiai atsimerkti.

 12. asDEAdeA:

  Ech, gaila, kad tokių kaip prof.A.Butkus Lietuvoje niekas niekada nerinks į jokią valdžią…

 13. O kas gi mūsų praeityje buvo įvykę dar ankščiau? – 1050 m.! Tuo metu RYTŲ EUROPOJE – nuo BALTIJOS iki JUODOSIOS JŪROS, klestėjo GARDARIKIJA, kurioje viešpatavo keli RIKIAI! VYSLOS (VANDOLIJOS) žemupyje viešpatavo GARDARIKIJOS RIKIS DAUGONIS! KIJEVO RIKIS VALDĖ – KIJEVĄ su JUODĄJĄ JŪRA – MARĖMIS ir vadinosi VALDE – MARU!
  Roma ir Konstantinopolis, bendromis jėgomis, jau buvo “pakrikštyje” visą VAKARŲ EUROPĄ! Ir štai 1050 metais Romai pasisekė palenkti į savo pusę Vanduolės rįkį Daugonį! !
  Už tai DAUGONIS iš Romos gavo auksinę karūną ir ČEKŲ KARALIAUS MIEŠKO VARDĄ! Taip nuo GARDARIKIJOS bei GINTARO KELIO, atskilo VYSLOS žemupys su Bugo intakų!
  1005 metais į Konstantinopolio pusę perėjo ir VALDEMARAS. Jis iš Konstantinopolio gavo VALDEMARO – VLADIMIRO vardą ir Auksinę karūną! Taip, per klastą ir intrigas, subyrėjo GINTARO KELIAS ir GARDARIKIJA! Gardarikija – LIETUVA neteko ne tiktai šių valdų, bet ir IŠĖJIMO Į BALTIJOS ir Juodąją JŪRAS! Lietuvių DVASIOS VALDOVAI – KRIVIŲ KRIVAIČIAI jau niekaip negalėjo padėti užjūryje likusiems LIETUVIŲ ( taip! taip!) VYKINGAMS! Vėliau, toli salose, jie mirė nuo kraujomaišos. VYKINGAI taip ir nebuvo Romos pakrikštyti! GARBĖ JIEMS!

 14. Mūsų laikais ant Lenkiškųjų 10 zlotų banknoto puikuojasi LIETUVOS Gardarikės išdavikas Vanduolės Rikis, čekų karalius MIEŠKO I Nuo Mieško I lenkai skaičiuoja savo valstybės pradžią!
  Kodėl lenkai o ne čekai? Atsakymo neturiu!

 15. Anot šaltinių, LIETUVIŲ gi KULTŪRA mena ŠUMERŲ “KARALIŲ SĄRAŠĄ”, kuriam jau per 450 000 metų! LIETUVIŲ KALBAI FILOSOFAS, IMANUELIS KANTAS, REIKALAVO SUTEIKTI NEMATERIALAUS PAVELDO STATUSĄ!! PRIE ŠIO KLAUSYMO LAIKAS GRĮŽTI ir MUMS!!

  • Julius:

   Šios fantazijos labai į temą, p. Zubinai? Pradedant šumerų civilizacijos datavimu homo sapiens laikais (beje, dar Afrikoje) ir baigiant lietuvių kultūra irgi tais laikais.
   Jei tai parodija, dar sutikčiau. Bet jei ne… Užjaučiu!

 16. Užjaučių LIETUVIUS, kurie ant tiek, KOMUNISTINĖS ir VAKARIETIŠKOS DVASIOS YRA UŽZOMBINTI, kad net netiki, kad LIETUVIŲ KALBA YRA SENIAUSIA PASAULYJE KALBA ŽEMĖJE !!!! TAI LIUDIJANČIŲ ir GAUSUS ŠALTINIAI !!! AMEN!

  • Julius:

   Šumerų civilizacijos ištakos – 9000 m. pr. m e. Kokie dar “šaltiniai” jums nurodė 450 000 m.? 🙂 Ir kokie “šaltiniai” jums sako, kad lietuvių kalba irgi iš homo erectus ir homo sapiens laikų? Kas jus taip užzombino?
   Be to, kaip tai susiję su straipsnio tema?

   • vėlgi ...iš po ledynmečių (ir prieš):

    Būtų labai malonu, nuostabu ir įdomu jei Tamsta nurodytumėte išlikusią šiandienos Žemės valstybinę kalbą, – senesnę nei mūsų.
    Laukiam su nekantriškiausiu prasitrypčiojimu 🙂

 17. Gerbiamo prof. Butkaus Straipsnis – NUTYLĖTOS ISTORIJOS – Lietuviškai – NUTYLĖTA PRAEITIS!!! Indų išminčius MAHATMA GANDIS Antanui Poškai, dar prieš 100 metų, buvo pasakęs – LIETUVIŲ KALBA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ!!! Norint gi pažinti LIETUVIŲ ir PASAULIO PRAEITĮ, reikalinga ne tiktai MOKĖTI kalbėti LIETUVIŠKAI, bet ir MASTYTI!!!

 18. Juliui! Prof. Butkaus straipsnis – NUTYLĖTOS ISTORIJOS!? Istorija – lietuviškai – PRAEITIS! Mūsų gi vadinamieji “istorikai” kalba tiktai ir tiktai apie tai – kas vyko Mindaugo – Vytauto – laikais! O kur dingo tikroji – ISTORINĖ PRAEITIS? kuriai jau per 1000, 10 000 , 100 000 ir net 450 000 metų!
  Jeigu aš, būdamas tiktai inžinierius – pensininkas, gebėjau įminti per 450 seniausiųjų kultūrų , tame tarpe ir LIETUVOS, šaltinius ATRADAU TREČIĄJĮ ir KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS, ką gi veikia dabartiniai diplomuoti – istorikai su daktarų ir profesorių laipsniais?
  Jie net negeba “suvirškinti” mano padarytų PASAULINIŲ ATRADIMŲ ir pranešti apie šiuos ATRADIMUS PLAČIAJAM PASAULIUI!?
  Laikas palaikyti filosofą I. Kantą, kuris jau prieš 200 metų pareiškė, kad: ” LIETUVIŲ KALBĄ REIKIA IŠSAUGOTI ATEINANČIOMS KARTOMS!” Aš gi nuo savęs pridedu – TODĖL, KAD JOS DĖKA YRA ATRASTI – TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI”
  LIETUVIŲ KALBAI TURI BŪTI SUTEIKTAS – NEMATERIALAUS PAVELDO STATUSAS!!!

 19. Julius:

  Zubinai, jūs pranokot visus “Alke” komentavusius fantastus, kartu sudėtus, su kuo ir sveikinu. Jei dar rasite lietuvių kultūros pėdsakų Mėnulyje ar Marse, irgi pasveikinsiu. Ten, tiesa, gali būti jau penktas ar šeštas planetos ašies judėjimo dėsnis. Bet tas dėsnis irgi bus susijęs su lietuvių kalba. 🙂

  • Tvankstas:

   Nejučia, po truputį, atsitiktinai tenka gilintis į įvairias paslaptis, kurias mokslas neseniai atskleidęs ir dažnai net knygos jokios apie tai nėra.
   Žingsnis po žingsnio artėju ir išsiaiškinant – ar tikrai yra trečias ir ketvirtas Žemės ašies fiziniai judėjimai, kuriuos atrado inž. Romualdas Zubinas ?
   Naršant pagal pnas org man atsiunčiamus darbus ir juos pagal raktinius žodžius plačiau nagrinėjantis internete ar Youtube mokslinių atradimų temomis, pastaroji tiesiog pateikia mano ieškomų temų potemius, už ką tikrai esu dėkingas šiai sistemai.
   Pateikta man buvo Džanibekovo efektas, buvo pateikta milijonais metų iš to paties vulkano tekėjusios lavos skirtinga magnetinė orientacija – vienas sluoksnis į šiaurę, kitas į pietus, ir taip kartojantis, taip pat buvo pateikta su Džanibekovo efektu hipotezė apie Žemės branduolį, kuris yra milijoną ar milijardą kartų sunkesnis už likusią dalį ir netaisyklingos formos, kas sąlygoja Džanibekovo efektą Žemei, taip pat, kad nuo Pangėjos laikų Žemė kone dukart išaugo ir tebeauga branduolio atstūmtų ir atvėsusių medžiagų dėka. Taip pat pateikta ir Žemės polių persivertimas ir paaiškinti galimi susiję reiškiniai.
   Tada kyla klausimas – inž. Romualdas Zubinas yra genijus savo 3-iuoju ir 4-uoju dėsniais ?
   Suprantu ir jo paklydimus dėl šumerų karalių sąrašo, kuriam 450tūkst. metų – kuris genijus nepasiklydo ezoterijoje ?
   Išpilant iš vonelės vandenį, kai nupraustas kūdikis, kūdikis NĖRA išpilamas. Taip ir inž. Romualdo Zubino pasisakymuose, knygose reikia imti tik protingąjį grūdą, bet ne visą krūvą juodžemio, išauginusio tą grūdą.
   Suprantu ir atradimų autorių – norisi būti pripažintam dar gyvam esant.
   Ko nesuprantame, bent nesityčiokime, ką suprantame – prieštaraukime objektyviais faktais, bandykime suprasti nors ir vieną mintį iš daugybės abejotinų ar nežinomų.

 20. Pasaulinio lygio archeologė Marija Gimbutienė ilgą laiko tarpą buvo praleidusi Altajų krašte, studijuodama – atidenginėdama KURGANUS, kuriems, anot Jos, buvo per 8000 metų! Beja, 1955 metais, prie vieno šių KURGANŲ (Altajų krašte, prie Ongudajaus miestelio- Tuektoje prie plento!), turėjau progos darbuotis ir aš. Darbams vadovavo Leningrado prof. S.I Rudenko! Beja, jis teigė, jog tai SKITŲ KURGANAI! Apylinkėje jų buvo 6 ar net 8. Šių VALDOVŲ KAPŲ gylis – 5-6 metrai. Akmenų krūvos aukštis- apie 6-7 metrus. Valdovo kapas dengtas tiktai vietiniais akmenimis – nuo kalnų ar iš upės. Kad tai LIETUVIŲ PROTĖVIŲ VALDOVŲ KAPAS liudija pats – KUR? GANOSI ŽIRGAI? Tai buvo žirgų kultūra, kuri, laike 6000 metų, eidama paskui SAULĘ, PERĖJO visą EURAZIJOS KONTINENTĄ – nuo JAPONŲ iki ATLANTO JŪROS, kur ir pagimdė – STOUNHENDŽĄ!!! Su kuo ir sveikinu!

  • Vertingos informacijos pateikėte. Kad KURGANŲ pavadinimas gali būti radęsis iš lietuvių kalbos žodžio ‘kur/kurgi’, kad jame įžvelgtina reikšmė “akmuo” yra daugiau negu akivaizdu. Lietuvoje netgi pavardžių Kurgonas yra, giminuotinos čia gali būti ir pavardės Jurginis, Margonis ir pan., atitinkamai ir vietų pavadinimai. Be to, pačiame Altajaus pavadinime galima įžvelgti jo kilmę iš Alitajus/Galitajus, o šiuose – esant šaknį Lit-, giminiuotiną su graikų žodžiu litos “akmuo” ir, žinoma, su Litvos pavadinimu.

   KURGANŲ kultūros ryšiai su lietuviais, su kuršiais – akivaizdūs. Tačiau patikėti tuo, kad kapų pavadinimai KURGANAI pagal jus reiškia “kur? ganosi žirgai?” ir kad ši reikšmė duoda pagrindą KURGANUS sieti su “žirgų kultūra”, atnešta pagal Gimbutienę į bežirgę senąją Europos kultūrą, vargubau – galima.

   • Žemyna:

    Tai ne ta sritis, kuriai daug laiko skyriau ir bent kiek rimčiau išmanau, tačiau kodėl negalėtų būti įmanoma, kad bevardė vieta, buityje ilgai taip ir vadinta: „Ten, kur gano”, galiausia tapo pavadinimu? Na, o ką konkrečiai gano (ožkas, avis ar žirgus) – ne taip ir svarbu?

    • Kurganu yra vadinamas kapas. Kapai yra vėlių buveinė. Vėlės yra ganomos ir išganomos. Toks yra senovės tų dalykų buitinis supratimas. Jis yra išlikęs religijose. Tad kurgano atveju kalba eina ne apie žirgų, o apie vėlių ganymą. Yra sakoma: blaškosi lyg vėlė (dvasia) be vietos. Taigi kapas yra ‚buitinė‘ vėlės būties – ganymo vieta. Bedvasė buitis – nėra įmanoma apskritai…

     Beje, žodyje kurganas esanti šaknis ‘gan-‘ dėl akivaizdumo giminiuotina su liet. tarm. žodžio gonkos ‘gon-‘ šaknimi. Žiemojimui – augalų apmirimo metui į gonkas yra sunešami, kad neperšaltų – ‘išsiganytų’ – įvairūs darželių augalai, kad ir apmirusius lapus išlaikantys medeliai ir pan. Taip jie tampa “išganomi” ir pavasarėjant vėl sužaliuoja. Tai va, trumpai kalbant, taip gali būti su ta reikšme: ‘kur? ganosi žirgai’…

 21. Dainius Razauskas:

  Labai gerbiu Autorių, nepaprastai džiaugiuosi susipažinęs su Juo pernai per Latvijos nepriklausomybės dieną ir su malonumu perskaičiau dar vieną Jo ramų, drąsų ir teisingą straipsnį.

 22. Žemyna:

  Šiuo metu per LRT+ „Stambiu planu” su Vladimiru Eicher-Lorka – (kraštovaizdžio architektas). Jis pasakė tai, ką mano senukai giminaičiai sakė: iš trijų okupacijų žiauriausia buvo PL (po jos – RU), kad KZ perėjus į PL rankas, ilgiau pusmečio žmonės ten neišlaikydavo…
  Žinoma, kitos tautybės žmonės kitaip vertino padėtį.
  Žr. laidą:
  – lrt.lt/mediateka/irasas/2000091738 ,

 23. ŽEMYNA, “Baltai priešistoriniais laikais ” Marija Gimbutienė” psl. 41 3) .
  “Europos indoeuropiejimo pradžia” rašo: ” Proindoeuropiečių kurganų kultūra V-VIII tūkstantmetyje pr.m.e. “. (“Proto – Indo – Europan Culture: The Kurgan Cultūre: The Kurgan Culture during the, Fifth, Fourth and Third Millnnia B.C.”).
  Neatuduokime kitiems tai ką mūsų protėviai paliko LIETUVAI ir PASAULIUI!!!
  Ir neužsiimkime taip LIETUVAI ir PASAULIUI žalinga filosofiją! ŽIRGAS yra ŽIRGAS, KUR? O
  kur? GANOSI ŽIRGAS? – ir aklam yra suprantamas klausimas!

 24. Kvankstas:

  Jo, čia visiška tiesa. Kurganas = kur-ganos (žirgai), Kuršėnai = kur-šienas (žirgų), Kuržemė = kur-žemė (žirgų ganyklų). O lenkų-rusų kekšės pavadinimas paimtas iš lietuvių. Lietuviai klausdavo “kur” (tokia yra)? Žinantys parodydavo pirštu: “va!”.
  O proindoeuropiečiai – tai lietuviai. Gimbutienė to nežinojo, nes nebuvo, kas jai pasako.

 25. Žemyna:

  „Zofia Kossak-Szczucka: „Protestas!“
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zofia-kossak-szczucka-protestas

 26. Rimgaudas:

  A. Butkaus paralelę “Pilsudskis – Lietuvos gelbėtojas”, papildyčiau istorine paralele JOTVINGIAI, kuri išspausdinta alkas.lt rubrikoje REPOLONIZACIJAI – NE! po A. Lapinsko straipsniu “Naujas karas su lietuvių kalba” (komentaras 64). Čia, pasirodo, nuo chamų lietuvių kalbos lenkai mus gelbėjo dvasiniais tikslais, kadangi lietuvių kalba, jų manymu, buvo ir yra ta, “kurios dievas neklausąs”. Gal reikia dėl to mums ir negalvoti lietuviškai, nekalbant jau apie giesmes, nuodėmių išpažinimą ir poterius? Kažkokį košmarą savo karais prieš lietuvius kelia mums lenkų valstybė ir, kartu, sumaištį Europos Sąjungoje.

 27. Rimgaudas:

  Romualdui Zubinui.
  Matyt dėl pertemptų emocijų klaustukus ir pan. dedate ne toje vietoje, kur jie iš tikro turėtų būti. Ir sakinį “kur? ganosi žirgai?” dėl to rezgate neteisingai, kadangi jis turėtų skambėti kaip “kurganas, – tai vieta, kur aplinkui ganosi žirgai”.
  Paralelė.
  “Vieta, kur gyvena liūtai” buvo vieta, iš kurios į senovės Egiptą atkeliavo hiksų gentis. Prie Nilo ji “atsinešė” granitinį liūto sfinksą su raštu senąja lietuvių kalba: “o kuoką kas sukioja, atsimuš į (mano granitinius) dantis”. Karalius liūto kūnu (J. Šeimys “Egiptas, skitai, lietuviai runomis”, p. 41, pav. 33), laikantis, tarp priekinių kojų kuoką, iki šių dienų tebestovi ten ramus, bet rūstus. Egiptologai jį vadina Amenhotepu III.

 28. urba:

  Porf.Butkui derėtų žinoti, kad Vilniaus krašto okupacijai, atliktai Lucijano Želigovskio tyliai pritarė Antantė, kuri manė, kad Lietuva, turėdama sieną su bolševikais nesugebės pati niekaip apsiginti. Iki 1939 m. rugsėjo 1d. tai suveikė. O ar būtų pati Lietuva atsilaikiusi – kita problema

  • Alvydas Butkus:

   Dar viena lenkiška fantazija 🙂 Latvija su Estija irgi turėjo tiesioginę sieną su Rusija. Be Lenkijos pleišto. Kas ten “suveikė” iki pat 1940 m. birželio, kad Rusija jų nei puolė, nei rengėsi pulti?
   Be to, kaip paaiškinti, kad Rytų Lietuvą Lenkija okupavo, gavusi Rusijos pritarimą? Ar Rusija pati siūlė Lenkijai įsirėžti tarp Lietuvos ir Rusijos (Gudijos), kad ji, Rusija, negalėtų pulti Lietuvos?
   Jums visi namie?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: