A. Liekis. Teisingumas pagal užsakymą (32)

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Didelį pasipiktinimą sukėlė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir jo komandos išpuolis prieš Lietuvos Laivės ir Nepriklausomybės gynėjus ir kūrėjus: pirmąjį savanorį ir antibolševikinio 1941 m. Birželio sukilimo rengėją ir vadą plk. Kazį Škirpą, panaikinus jo vardo alėją Vilniuje; prieš vieno iš partizanų vadų gen. J. Noreiką-Generolą Vėtrą, nuplėšus jo atminimo lentą nuo LMA bibliotekos, kurioje J. Noreika dirbo antrosios TSRS okupacijos pirmaisiais metais. Tai Vilniaus valdžia padarė, motyvuodama, kad tiedu lietuviai didvyriai nacių Vokietijos okupacijos metais tariamai prisidėjo prie žydų holokausto, nors tą jų nusikaltimą patvirtinančių neginčytinų faktų ir nepateikė.

Beje, paskutiniu metu gausu ir visų lietuvių kovotojų dėl Laivės ir Nepriklausomybės priskyrimo prie žydšaudžių. Puikus to pavyzdys yra JAV žydai, kurie per visą pokarį, naudodamiesi KGB perduotomis pažymomis, kaltino vos ne visus JAV ir kitose laisvose šalyse atsidūrusius žymesnius lietuvių veikėjus. Tokiais kaltinimais šie žydai labai pasitarnaudavo TSRS – atrodydavo, kad okupacijai ir aneksijai priešinosi tik nusikaltėliai, kurie prieglobstį gavo JAV ir kitose „antisovietinio bloko“ kraštuose. Tokiu būdu apjuodinus Lietuvos partizanus, užsieniuose net buvo imta skelbti, kad lietuviai – tai tik buvę žydšaudžiai, ir, kad visa lietuvių Tauta yra nusipelniusi pasmerkimo.

1947 m., balandžio 14-15 d., Miunchene susirinkę „Lietuvos žydų sąjungos“ nariai, priėmė tokią rezoliuciją: „Mes, sudarantieji menką likutį iš buvusių 160 tūkstančių Lietuvos žydų, esame išlikę gyvi iš tų pasibaisėtinų žiaurumų, kuriuos padarė lietuviai jų žydiškų kaimynų atžvilgiu (…). Didelė dalis tų žudikų – lietuvių, randasi amerikiečių, anglų, prancūzų zonose bei Austrijoje, kur jie figūruoja „kaip pabėgėliai“ (…). Konferencija konstatuoja, kad: a) visi lietuvių tautos sluoksniai (inteligentai, valdininkai, ūkininkai, amatininkai, darbininkai ir kiti, kartu su nacių banditais, išžudė Lietuvos žydus (…)“.

Šioje konferencijoje nei žodžiu nebuvo užsiminta, kad Lietuva buvo nacių Vokietijos okupuota ir žydų – Lietuvos piliečių naikinimas, buvo nacių okupacinės politikos dalis. Bet per visą sovietmetį TSRS „teisingumo organai“, ieškoję prisidėjusių prie tokio šėtoniško darbo, tesurado apie 800 lietuvių. Surastieji TSRS, vienaip ar kitaip talkinusieji okupantams vokiečiams, buvo nuteisti įvairiomis bausmėmis. Tarp nusikaltėlių nebuvo minimi nei plk. K. Škirpa, nei partizanas J. Noreika-Vėtra. Lietuvių – žydų gelbėtojų buvo priskaičiuota per 3 tūkst,, bet ir JAV žydai ir toliau skelbė, kad ten atsidūrę lietuviai, ypač veikliausi, nacių okupacijos metais žudė jų tautiečius. Ta varoma propaganda buvo naudinga TSRS ir jos okupuotosios Lietuvos valdžiai. TSRS toliau sėkmingai kurpė bylas apie lietuvius, tariamus „žydšaudžius“ JAV, reikalavo departuoti juos į TSRS, net ir tuos, kurių kaltės nesugebėjo įrodyti ir sovietinis „teisingumas“.

Tiems ir panašiems gandams patikrinti, 1978 m., JAV Atstovų rūmai įsteigė Specialiųjų tyrimų skyrių (OSI). Šis skyrius tyrė šalyje gyvenančių ir kitų lietuvių tariamus nusikaltimus nacių okupacijos metais. OSI buvo pasirašęs sutartį su TSRS KGB ir kitomis „teisingumo“ institucijomis, kad jos tieks reikalingus dokumentus JAV gyvenančių „nusikaltėlių“ demaskavimui. Bet ir JAV „temidei“ nepasisekė surasti ir deportuoti tokių veikėjų. TSRS ėmė dar įnirtingiau ieškoti tokių „nusikaltėlių“, kai nuo 1988 m. lietuvių Tauta ryžtingai pakilo kovon dėl savo Laisvės ir Nepriklausomybės.

JAV žydai irgi nepasidavė – vykdydami TSKP ir KGB pageidavimus, vėl ėmė įrodinėti, kad lietuviai neverti Laisvės. Beje, karo metais taip elgėsi ir lenkų Amija Krajova. Vyriausybės iš Londono nurodymu, AK smaugikai kūrė „dokumentus“ apie tariamą lietuvių pagalbą okupantams vokiečiams, jų nusikaltimus žmoniškumui ir siuntė juos demokratinių valstybių vyriausybėms. Taip buvo daroma, viliantis, kad po karo, Taikos konferencijos metu, demokratinių valstybių vyriausybės šiuos dokumentus pateiks kaip „įrodymą“, jog Lietuva, kaip nacių Vokietijos talkininkė, turi būti „globojama“ tik Lenkijos.

1990 m. pradžioje, lietuvių Tautai paskelbus apie savo nepriklausomos valstybės atkūrimą, JAV ir Izraelio žydai grįžo prie savo pokario metų melo, kad visa lietuvių Tauta prisidėjo prie žydų holokausto. Apie tai imta skelbti ir angliškoje spaudoje, pirmiausiai – tęstiniame leidinyje „Lithuania Crime and punishment“ („Lietuvos nusikaltimas ir bausmė“). Šio leidinio šeštajame tome (1999 m.) net 140 puslapių buvo išvardinti tariami lietuviai – žydšaudžiai: beveik 23 tūkst. lietuvių partizanų sąrašai, paimti iš „Tremtinio“ ir kitų lietuvių patriotų leidinių. Suprask – kovojo už Lietuvos Laisvę, vadinasi, buvo ir žydšaudys.

Tariamų žydšaudžių pavardės leidinyje buvo suskirstytos pagal Lietuvos rajonus. Kiekvieno rajono pavardžių sąrašas baigiamas prakeiksmu: „Mano Dieve, nubausk tuos bailius. Padaryk, kad prakeiksmas ir nelaimės lydėtų ir visą jų bendruomenę, kad prakeiksmas kristų ir ant jų palikuonių ir jų vaikaičių (plačiau A. Liekio monografijoje: „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. 1941 06 22 – 08 05“. Vilnius, 1999m., p. 293 – 299). Ir vėl nei žodelio apie tai, kad lietuvių Tauta buvo okupuota nacių Vokietijos, kuri ir vykdė žydų – Lietuvos piliečių genocidą. Jokia okupuota tauta neatsako už ją okupavusios tautos nusikaltimus. Tačiau ir šiandieninėje Lietuvoje, nuolatinis „holokausto“ linksniavimas ir vis naujų „nusikaltėlių“ paieškos naudingos tik tiems, kurie nori toliau kištis į Lietuvos vidaus reikalus, diktuoti savo valią ar „išmelžti“ iš valstybės vis naujų kompensacijų, kad ir kadaise nukentėjusiųjų vaikaičiams, nors nieko bendro su Lietuva jie neturėjo ir neturi. „Holokaustas“ kai kuriems jau tapo neblogu „bizniu“.

Viltasi, kad visam tam užkirs kelią 1998 m. rugsėjo 7d. Prezidento V. Adamkaus dekretu įsteigta „Tarptautinė nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje tyrimo komisija“. Tačiau ta komisija, kaip ir daugelis panašių komisijų, tariamai įsteigtų „teisingumo“ įgyvendinimui, irgi buvo tarsi „tarnaitė“. Jos „Misijoje“ nurodoma, kad Komisijos strateginis tikslas ne Tiesa ir Teisingumas, o tik „derinti skirtingas valstybes atstovaujančių bei skirtingą politinį patyrimą turinčių jos narių požiūrius ir pateikti bendrai priimtiną vertinimą …“ (ar gali būti suderinami „požiūriai“ budelio ir jo aukos? Daugelyje TSRS represinių ir partinių bei sovietinių organų svarbiausiuose postuose, buvo įsitaisę „rinktosios tautos“ atstovai, tad ir suprantama, kad kas kovojo prieš TSRS, buvo ir iš dalies tebėra tariamais tuometinių ir dabartinių „rinktųjų“ priešais). Pagal tos Komisijos darbo reglamentą, sprendimai priimami „bendru, daugumos nutarimu“.

Tokie Komisijos nariams suteikti įgaliojimai prieštaravo ir Lietuvos Konstitucijai. Jos 109 str. nurodyta, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“, o 112 str., kad „Teisėjais Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai“. Tuo tarpu Prezidento A. Adamkaus patvirtintoje 22 narių Komisijoje (vadovauti paskirtas „amžinasis Seimo narys“ – E. Zingeris, pakomisijų vadovais – prof. Saulius Sužiedėlis ir LRS narys dr. Arvydas Anušauskas), net 16 narių buvo JAV, Izraelio ir kitų valstybių žydai – po 8 holokausto ir sovietinių nusikaltimų tyrimo komisijose. Žinoma, tai nieko blogo „tarptautinei komisijai“, bet objektyvumo iš jų mažai būta, nes, kaip teigta, jų seneliai ar net tėvai, vienaip ar kitaip, buvo susiję su TSRS valdžios, jos represinių organų, TSKP nusikaltimais Lietuvoje, o po to buvo traktuojami nacių okupacijos metų aukomis.

Štai Komisijos veikėjai, kurie buvo paskirti nuspręsti, kas iš nepriklausomos Lietuvos kūrėjų ir gynėjų, verti atminimo: Andrėjus Beikeris (Andrew Baker) JAV, Kristoferis Diekmanas (Christoph Dieckman) dr., Šveicarija, Jurgenas Matausas (Jurgen Matthaus) dr., JAV, Antonis Polianskis (Antony Poliansky) prof. JAV, Dina Porata (Dina Porat) prof., Izraelis, Joachimas Tauberis (Joachim Tauber) prof., Vokietija, Arkadijus Zeltseris (Arkady Zeltser) dr., Izraelis, Džonatanas Brentas (Jonathan Brent) JAV, Alesanderis Danielas (Alesander Daniel) Rusija, Nikolas Leinas (Nicolas Lane) JAV, Normanas Naimarkas (Norman Naimark) JAV, Janosas M. Raineris (Janos M. Rainer) dr., Vengrija, Timotis Snyderis (Timothy Snyder) prof., JAV, Frankas Tomas (Francoise Thom) prof., Prancūzija ir kiti. Daugeliui jų nežinoma, kad lietuviams ir TSRS, ir nacių Vokietija – abu atrodė tokie pat sunkūs banditiniai režimai. Ir lietuviai prieš juos kovojo vienodai atkakliai.

Tuo tarpu Lietuvoje gyvenantiems žydams, TSRS okupacija buvo kaip išsigelbėjimas nuo Vakaruose įsiplieskiančio antisemitinio laužo. Tad neatsitiktinai daugelis jų rėmė TSRS, buvo TSKP(b) nariais. Jie buvo pirmieji, kuriuos sovietiniai okupantai skyrė į okupuotos Lietuvos represines ir valdžios struktūras. Kad žydų tautos atstovai turėjo didelį pasitikėjimą TSRS ir TSKP (b), KGB struktūrose, iš dalies paliudytų ir tai, kad apie 1965 m., daugiau nei pusė senų žydų tautybės žmonių gaudavo „personalines“ – padidintas pensijas, kaip tie, kurie prisidėjo prie tarybų valdžios pergalės Lietuvoje. Tas TSRS išskirtinis pasitikėjimas žydais, jų dominavimas okupuotos Lietuvos valdžioje, dar prieš karą sudarė įspūdį, kad žydai ir okupantai bolševikai – „broliai dvyniai“. Nors, žinoma, jokios vyraujančios nuotaikos negali pateisinti tų Lietuvos žydų žudynių. Tačiau teisingumo, vertinant praeitį, negali garantuoti ir jokios „tarptautinės“ komisijos. Beje, tos „tarptautinės komisijos“ narių, jų geranoriškumo ir objektyvumo, atrodo, nėra tyręs ir Lietuvos VSD, bet, nepaisant to, Lietuvos valdžia akcentavo ir akcentuoja, kad ir praeities didžiavyrius įvertinti gali tik minėto pobūdžio „tarptautinės komisijos“.  Neatsitiktinai sakoma, kad ant pražūties ribos stovi tos tautos ir jų valstybės, kurios savo istoriją patiki rašyti ir įvertinti  svetimiesiems, atėjūnams.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

32 komentarai

 1. vėliavnešys:

  Kaip ir visada – geri, konkretūs, tiesos kupini Algimanto Liekio straipsniai. Ačiū.

 2. Prašalietis:

  Šiandieninio lansberginio durnių laivo” Tautinės tiesos šviesuolis”A. Liekis savo “patriotiniame” straipsnelyje apie Tarptautinę komisiją rašo:”Daugeliui jų nežinoma, kad lietuviams ir TSRS, ir nacių Vokietija – abu atrodė tokie pat sunkūs banditiniai režimai. Ir lietuviai prieš juos kovojo vienodai atkakliai.”…Gaila, kad “kupinas tautinės tiesos ir konkretumo” Liekis gausių tautos kovotojų”pamiršo” sukonkretinti – Lietuvos 16 divizija ir tokie kovotojai už Lietuvos laisvę kaip Marytė Melnikaitė, Čeponis, Aleksonis ir dau daug kitų ir iš kitos pusės Impulevičius ir kitų kovotojų už Lietuvos kitokią laisvę suorganizuotais lietuvių teritoriniais batalionais ir šiandieniais esamais ir būsimais didvyriais kaip Jonas Žemaitis- Vytautas ir jį pakeitęs šiandiena ” buvęs Lietuvos vadovas” Ramanauskas-Vanagas, Škirpa, Jonas Noreika ir t.t. Tad kur čia visai tarptautinei komisijai “susilyginti” Lietuvos šiandieninių “didvyrių didvyriškumuose” su tokiu šiandieninės lansberginio durnių laivo “tautinės tiesos apie didvyriškumus ir šių didvyrių meilę žydams žinovu ir reiškėju” kaip A. Liekus. J. Noreika savo “pakelk galvą lietuvi” rašo: “Žemaičiai, Aukštaičiai, Dzūkai ir Klaipėdiečiai! Gerove ir turtais pilna Jūsų ateitis! Mes turime tą gerai žinot! Nes nuo mūsų pačių priklausys, ar mes patys naudosimės tąja gerove, ar atiduosime ją žydams, vokiečiams ir kitokiems svetimtaučiams, kurie veržiasi į Lietuvą! “…. Lietuvos Aktyvistų Fronto vadovas,nepriklausomos Lietuvos įgaliotinis Berlyne Kazys Škirpa rašė, ištraukėlė iš jo 1941 m. kovo 24 d. griežtai slapto dokumento „Lietuvai išlaisvinti nurodymai“- ” Idėjiniam lietuvių tautos pribrandinimui reikalinga sustiprinti antikomunistinę ir antižydišką akciją…..Labai svarbu šia proga nusikratyti ir nuo žydų. Todėl reikia krašte sudaryti tokią tvankią prieš žydus atmosferą, kad nei vienas žydas nedrįstų minties praleisti, jog Naujojoje Lietuvoje jis galėtų turėti bent minimalinių teisių ir bendrai pragyvenimo galimybių. Tikslas – priversti visus žydus bėgti iš Lietuvos drauge su raudonaisiais rusais. Juo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus lengviau baigti nuo žydų nusikratyti. Savo laiku Vytauto Didžiojo suteiktas Lietuvoje žydams svetingumas atšaukiamas visiems amžiams už jų nuolatiniai pasikartojantį lietuvių tautos išdavimą jos engėjams”… Belieka sekti komentatoriu “vėliavnešiu” ir tarti “dar didesnį ačiū už tokį kaip visada gerą, konkretų, tiesos kupiniausią” Algimanto Liekio straipsnį. Dešimt kartų didesnis nei vėliavnešio’tautinis” Ačiū….

   • Prašalietis:

    Antanai, kaip “tikram tautiniam ir patriotiniam intelektualui”, 7 dieną mitinge gynusiam su šakėmis šiandieninių tautos didvyrių Noreikos ir Škirpos didvyriškumo atminimą nuo vatnykų, žydų ir Kremliaus po šiuo A. Liekio “žydus demaskuojančiu”straipsniu patriotiškai gal Liekio, gal “Prašaliečio” adresu tesugebėti patriotiškai išstenėti-“Eik miegoti, kvaily!!!”, “tautinės patriotinės Lietuvos didvyrių gynėjo garbės” tikrai nedaro. Matomai turėtos mitinge tautinės šakės skleidė tokį gyvulėlių kvapą, kad šis tautinis kvapas ne tik atbaidė Noreikos ir Škirpos didvyriškumo atminties neigėjus, bet ir pačiam Antanui ” sutrikdė patriotinių smegenų intelektualines tautines galias”…. Visi šiandieniniai “tikri tautiniai patriotai” ir “Prašalietis” viliasi, kad neilgam….

    • Prašalietis:

     P.S. lansberginio durnių laivo šiandieniniams “tautiniams patriotiniams antanams, arūnams”, jų palikuonims ir jų “tautiniams” pasekėjams, šveitusiems keliasdešimt metų su komjaunuoliškomis dainomis šlovinančiomis tų laikų “tautinius”didvyrius, kovojusius su “liaudies priešais”, rusiškus tankus Tarybiniame sojūze, šiandiena, pasitelkus “buvusių liaudies priešų kovų šiandieninę didvyriškumo atmintį”, dar uoliau šveičiančius JAV ir vokiečių tankus eurosojūze ( simboliniai šiandieninio “tautinio patriotiškumo” pavyzdžiai yra buvusių profesionalių draugų Dalios Grybauskaitės, V.Lansbergio ir daugelio kitų vykdyti”maži ir dideli disidentiniai, antikomunistiniai, antitarybiniai karai”), tegalima pasakyti, kad “Prašaliečiams”tokie “tautiniai kovotojai”, pjovę vieni kitus už visokias sojūzines “nepriklausomybes ir laisves”, nebuvo, nėra nei vieni, nei kiti nei draugai, nei priešai… “Prašaliečiams” linksma matyti, kad šimtus metų besicivilizuojančių ir “einančių į Europą” čiabuvinių idiotų, kurie daugelį šimtų metų neturėjo savo iš tiesų nepriklausomos valstybės vienas iš skiriamųjų “tautinių”bruožų buvo,yra ir bus į viską žiūrėti ir viską matyti per jų atitinkamo istorinio periodo šeimininko galimų priešų ir draugų sampratą…..

     • Diedas:

      Lietuva – Lanzberginis durnių laivas.
      Lietuviai – čiabuviai idiotai.
      Aštriai čia tautiniam portale kremlinai varo.

      • Diedas:

       Marytė Melnikaitė atsirado, kai Maskvos CK pavedimu visoms respublikoms reikėjo sugalvot savo “didvyrį” kovojusį prieš fašizmą.
       Jos prototipas netoli Zarasų gyvenusi Maša Melnikova, kuri norėdama nubaust savo berną, raudonąjį partizaną, už neištikimybę, įskundė jį gestapui.
       Baigėsi tuo, kad pridavė ne tik ištvirkusį savo draugelį, bet ir visą jo gaują. Priedo tardyme pasisakė kad raudoniesiems galvažudžiams nešdavo maistą ir vodkę, už tai buvo pripažinta bendradarbiavusi su banditais ir už tai sušaudyta.
       Sukūrus netikrą Marytę Melnikaitę, buvo sukurta ir falšyva istorija apie ją. Buvo trys skirtingo ilgio pažintiniai takai, kur pionierius vedžiodavo sekdami bukas komunistines pasakas, apie Marytės meilę partijai, išlietas ašaras ir pasiryžimą mirt už komunizmo idėjas. Bolševikų skiedalai, buvo pasakos menkinančias asmenybę ir skatinančias mirt už partiją.
       Visi žygiai baigdavosi muziejaus ir paminklo lankymu.
       Ilgiausiame žygyje, prasidedančiame Dūkšte, kur Melnikova sėdėjo uždaryta, ekskursija aplankydavo (kol buvo gyva) Maškos mamą, kuri nė žodžio nemokėjo lietuviškai.
       Praxadimiec, Pradažnaja Maša Mielnikova vaš čieloviek.

       • Prašalietis:

        Netikras Diedai, nereikia varyti Lia Lia ant visokių tautos didvyrių, o tai Tamstai šiandieninio Seimo padarymas Ramanausko- Vanago buvusiu didvyrišku Lietuvos vadovu, ir jo didvyriškas vadovavimas visai pokario Lietuvai iš miškelyje išsikasto bunkerio- vadavietės apie kurį žinojo keli bendražygiai, pradės darytis abejotinu…. Visi tautos patriotai visais istoriniais periodais žinojo, kad Lietuva buvo,yra ir bus visuomet didvyrių žemė. Visais laikais tautos vadai akylai sekė ir seka, kad jos didvyriai visuomet atitiktų tautos gyvenamą istorinį laikotarpį… Iki šiol, Ačiū Dievui, Marijos žemėje su tautos didvyriais buvo “viskas kaip reikia”… Kaip tokiais atvejais paprastoje liaudyje sakė dar Smetonos laikais , šiandienine “tautinių”didvyrių tema Diedui telieka pasakyti, nepersk netikras Diedai į “tautinę patriotų balą” ir nebaidyk ten tautos istorinių didvyrių kaulų ieškančių tautinių karosų……

      • Prašalietis:

       Diedai, jei “nekakojai” prieš 50-60 metų į tarybinį šik..puoduką ir nežinai kaip atsirado durnių laivas, kaip šiame lansberginiame durnių laive eiliniai tautiečiai buvo padaryti runkeliais, šunauja, kurdupeliais, vatnykais ir t.t., tai keisk savo pseudonimą į “šiuolaikiškesnį”. Tu joks ne Diedas, o į parsivežtą labdarinį pampersą kakojęs,nieko gyvenime nematęs, niekur nebuvęs, nesuvokiantis kas vyksta pasaulyje lansberginio durnių laivo šiandieninis “tautinis”produktas….

       • Diedas:

        Kur kada ir į ką kakojau ne tamstos reiklalas.
        Kiek šalių esu aplankęs, pats tiek pavadinimų nežinai.
        O kad pats jautiesi runkeliu, šunauja, kudupeliu, vatnyku ir t.t. tai tik paties problema.
        Kiekvienas susikuria savo Pasaulį.
        Kuo žmogus tamsesnis, tuo labiau tiki tuo kas paršyta internete ir ką rodo telikas.
        Prxadimiec, informacinio mėšladrėbio auka.
        Aš esu lietuvis. Ir tuo labai didžiuojuosi.
        Mano Tėvynė, Lietuva. Šalis su didinga istorija ir tikrais, neišgalvotais didvyriais.
        Ir ką visokiausi žiniasklaidos apmulkinti, paversti kurdupeliais ir t.t. praxadimcai nei dieną nei naktį neužmirštantys Lanzbergio, bekiauksėtų, aš liksiu išdidus ir save gerbiantis.
        Tavarišč praxadimiec. Kiek tu besistengtum, aš niekda netapsiu tokiu menkysta kaip tu.

        • Žemyna:

         DĖ-KO-JU!!!!! –
         Informacinis mėšladrėbis! 🙂
         Vajetau, ne frazė, o neapsakomas malonumas!
         AČIŪ!

        • Prašalietis:

         Besididžiuojantis lietuvi Diedai, visur buvai, visur apkeliavai, daugelio šalių gražuolių pamatei, šiandieninio lansberginio durnių laivo”tikriems tautiniams patriotams”, ir visiems kitiems”nepatenkantiems į šiandieninių patriotų rangą”, belieka kartu su tavimi pasidžiaugti didinga šalies istoriją ir neišgalvotais jos visų laikų tikrais didvyriais. Tiesa, vieną didvyrę turėjusią netgi tikrą auksinę didvyrės žvaigždę nuo Zarasų tu truputį “apkakojai”. Už kitus tikrus didvyrius, kurių vienas turėjo ant pastato pakabintą atminimo lentą, kitas turėjo gatvės pavadinimą kova kol kas vyksta…Didvyris Ramanauskas- Vanagas vadovavęs pokario metais keletą mėnesių Lietuvai iš miškelyje išsikasto bunkerio-prezidentūros, Seimo buvo pripažintas buvusiu Lietuvos vadovu. Kol kas “tikrų patriotų”kova, kad V. Lansbergis buvo Lietuvos vadovu su triukšmu ar tyliai tebevyksta.Na bet tai šalies istorijos didybei nepakenkia. O šalies didinga istorija sako, kad labai besididžiuojantys savo didinga istorija lietuviai šimtus metų turėjo savo didžiuoju kunigaikščiu Lenkijos karalių, po to daugiau kaip šimtą metų Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo Rusijos caras, po to tautos didvyriai Karolis Požėla, Mickevičius-Kapsukas ir kiti tikri didvyriai iškovojo laisvę ir parnešė Stalino saulę ir lietuviai, kurie lietuvybe didžiavosi kaip “Diedas” “patriotiškai” šveitė keliasdešimt metų tarybinius rusų tankus, pakeitusius caro arklius. Šiandiena išdidūs ir save gerbiantys, niekados netapsintys menkystomis, besididžiuojantys esantys lietuviais “tautiniai Diedai” su dar didesniu pasididžiavimu savo didinga šalies istorija, uolumu, komjaunuolišku įkarščiu blizgina JAV ir jau šveistus per karą vokietukų tankus. Tikras “tautinis Diedas” dirbdamas už europinius arbatpinigius ar gaudamas “orią” 200-300 eurų pensiją net ir būdamas eiliniu lansberginio durnių laivo runkeliu, tokiu “nesijaučia”. Tipiniam šiandienos “lietuvybe ir didinga šalies istorija” besididžiuojančiam Diedui gyvenimui pakanka šių pasididžiavimų ir kad jo “nepriklausomoje ir laisvoje” Tėvynėje būtų užsienio valstybėm priklausančių tankų “išdidžiam, lietuviškam, tautiniam, patriotiniam” pablizginimui. Gaila, bet daugiau kaip milijonui lietuvių “didžiavimosi” esant lietuviu, “didžiavimosi” savo tikrais ir menamais didvyriais, kaip ir didinga savo šalies istorija nepakako ir jie išvyko į civilizuotas vakarų šalis. Neišsivakščioję “patriotiniai”runkeliai, kurdupeliai, šunauja, vatnykai, eurovatnykai pirmauja pasaulyje ir Europoje pagal savižudybes, susirgimus tuberkulioze ir sifiliu, pagal skurdo lygį ir t.t. “Didinga” šalies istorija tęsiasi dėka “tautinių, lietuvybe, tikrais didvyriais, didinga šalies istorija” besididžiuojančių ” pseudo patriotinių “Diedų, Žemynų” ir panašų dėka.

   • Arūnas:

    Antanai, ne, jis ne kvailys, tik aklai tarnauja savo anai tėvynei kartu kaip “Lietuvos 16 divizija ir tokie kovotojai už Lietuvos laisvę kaip Marytė Melnikaitė, Čeponis, Aleksonis”. Jo manymu, kaip ir išvardintų, kad Lietuva laisva tik Rusijos glėbyje. O “kovotojo” prievartautojo ir žudiko Alfonso Čeponio aukų sąskaitoje ne vien tik devyniolikmetė Elena Spirgevičiūtė, Ir apie dažną iš jų “kovotojų” galima taip pasakyti. Todėl Jonas Žemaitis – Vytautas, kovotojų už nepriklausomą Lietuvą vadas, yra jam priešas. Tai matosi visuose jo komentaruose, o pasivadino Prašalaičiu (prašalaitis-. pašalinis, svetimas žmogus, pašalaitis), todėl su tokiu diskutuoti neverta, paprasčiausiai neatsiliepti

    • Prašaliečiui i jievo tovariščam:

     Buvai nutilęs, galvojau atostogauji, atsipūtęs šekelius ir rublius skaičiuoji. Pasirodo tau atostogų neduoda. Antra vertus, anoks čia ir darbas paruoštukus kopijuoji? Logika kertasi, bet juk darbdaviai neskaito…mato pavaryta ir jie patenkinti. O gal darbdaviai ir lietuviškai nemoka, tai ką čia pritikrinsi? Ja vam skažu tovarišči: pišit vaš prochodiniec slabovato, čievoto vniom niechvotaet toli logiki…toli jieščio po chuže…

 3. Žemyna:

  Gaila, bet naujieji litvakai, sovietmečiu tarnavę toli gražu ne inteligentams skirtose įstaigose (žinoma, ne visų jų tėvai bei seneliai buvo tikrieji litvakai, didžioji tų dalis įžygiavo čia su R.Armija), ligi šios dar gyvena tos armijos ir sovietmečio atnešta dvasia – pagal principą „Teisingumas kitiems, man – išimtys”.
  Jie užsisiuva lūpas klausiami apie jų pačių dalyvavimą abiejų okupacinių režimų represinėse struktūrose: apie jų dalyvavimą TSKP grupuočių vidaus kovose nuo pat pradžių, nuo Fani Kaplan kulkų į Leniną iki Stalino represijų; apie Kremliaus nusikaltimus prieš Rusijos ž., apie masinius demonstratyvius jų teismus bei sušaudymus (ar tarp teisėjų bei KGBistų nebuvo jų tautiečių?!); apie jų pačių tautiečių nusikaltimus LT tautai artėjant II-jam karui, rengiant neramumus Lietuvoje bei Hitlerio talkininkus; apie Dekanidzės dalyvavimą diversinėje veikloje prieš LT; apie dabartinę jau Vanagaitės vadovaujamą jų „didvyrišką kovą” su ž-šaude Lietuva. Tik dabartinė LT dalinio vadė ne palapinėje prie Razlivo slapstosi.
  Jie perdėm protingi, kad nesuvoktų, jog tik Kremliui tik kodėl jie nuolat puola, nutaisę teisuolių veidus? Ar iš nuobodulio? Ar kad kaip Brežnevo laikais įrodytų „savo vadovybės išmintingą vadovavimą”? Gal dabar jau jie tapo „Um, čestj i sovestj” Lietuvos? Ar gal kažkuris iš jų iš to apčiuopiamą asmeninę naudą turi?
  Ar nujausdami visa tai, kas laukia, ir nenorėdami tame dalyvauti, dar Nepriklausomybės pradžioje (kai apsireiškė Dekanidzės?) emigravo į Izraelį mano mieli pažįstami ir bendradarbiai inteligentiškieji litvakai? Gerai, kad jie to nemato. Jiems būtų nemalonu.

 4. Gustavas:

  Labai geras straipsnis. Ačiū autoriui.

 5. Skalvis:

  Kaip žinia, Lietuvai nėra ko lygintis šiuo klausimu su Lenkija. Kaip lenkai sprendžia šį klausimą ? Irgi darbuojasi naktimis ?

 6. T0mas J.:

  Pagarba Algimantui Liekiui.
  Pagarba Daliui Stancikui.
  Jų straipsnių dėka atskleidžiama Tiesa ir žuvę dėl Tėvynės laisvės patriotai apginami nuo niekšų šmeižto.. Sveikatos jums ir ilgų gyvenimo metų.

 7. Žodžio laisvė...:

  Amžinasis Seimo narys E.Zingeris gyvuoja per amžius Seime vien todėl,kad yra nuolatinis sąrašinis.
  Sakiau ir sakysiu,kad būtina naikinti sąrašinius rinkimus.Kad yra sąrašiniai, tai naudinga valdiškiems
  uzurpatoriams,partijų vadams,seniems vilkams įsitvėrusiems už vadžių Valstybės Lietuvos vairo.
  Tai gerai parodo dabar Seimo Pirminiku tapęs, kaip galima uzurpuoti ,nekreipiant dėmesio į visuomenės
  nuomonę,minkštą ir pinigingą postą.O kiek tokių Seime yra?Ir dar bus.Mes netoli nukeliavome nuo
  Rusijos metodų.
  Ta tyrimų komisija jau seniai yra muilo burbulas,ji tik kenkia Lietuvai ir parodo,kaip lietuviai yra silpni
  prieš visokio plauko pasaulio veikėjus.Keisti šią Komisiją nedelsiant būtina ir nelaukti kol Lietuvos
  priešai toliau šmeiž lietuvius.

 8. Žemyna:

  Ir dar:
  Povilas Urbšys. Tai – elementarus vaivorykštinis fašizmas
  – delfi.lt/news/ringas/politics/povilas-urbsys-tai-elementarus-vaivorykstinis-fasizmas.d?id=81948701#cxrecs_s

  Frazė Nobeliui:
  Tokie veikėjai savo ribotumą suvokia kaip išskirtinumą, nes tik jie žino, kas yra teisinga, o kas – ne.

 9. Tvankstas:

  Pasikartosiu, nes tinka ir šiam gerb. A. Liekio straipsniui.
  Noriu plačiau pasisakyti, parodyti giluminius ryšius, kodėl taip puolama Lietuva ir lietuvių tauta, kalba.
  Mes puikiai žinome, kad ž…-bolševikų perversmas 1917 m.ir jo pasekmės iki šiandien – tai neginčijamas komunisto žodis, šiandien persidažęs į liberalą.
  Pasaulinė revoliucija 1919 m. Kominterne V. Lenin žodžiais turi kurti JEV (Jungtines Europos Valstijas). Tas įgyvendinama iki šiandien.
  1939 m. -1945 m. pasaulinės revoliucijos žingsniai sustojo ties vakarine socializmo stovyklos siena.
  Visi dokumentai, taip pat pagaminti Lubiankoje, naudojami mažas valstybes ir tautas užgniaužti, kad tik nesugalvotų burnoti prieš klastotes.
  Lietuvoje 1940-41 m. ž…. sudarė apie 80-90 nuošimčių socializmo kūrėjų LKP ir LLKJS gretose (žr. Solomon Atamuk atsiminimus, išleistus 1990 m.), trėmimams vadovavo ir vykdė 8 ž…. ir 1 lietuvis (A. Guzevičius).
  Pokaryje socializmą kūrė vėlgi didele dalimi ž…., kurie vėliau pasitraukė į Pažadėtąją Žemę ar USA.
  Bendras vardiklis buvo tas, kad lietuvis, nepritariantis ar dvejojantis socializmu – kibucu, buvo vadinamas fašistu, buržuaziniu nacionalistu.
  Ta pati retorika buvo naudojama ir eurokomunistų Vakaruose, kaip buvusių Komintern agentų, neabejotinai ir likusių.
  Kas kūrė ES, kas buvo tie ‘minčių valdovai’ ?
  A.Spinelli, Italijos eurokomunistas, C. Schmitt, NSDAP žymiausias teisininkas, A. Kojeve (Koževnikov), drg. Stalino garsiakalbis Paryžiuje, kur dar NKVD/MGB/ KGB išlaikomas J.P. Sartre, išugdęs šviesuolį Pol Pot.
  Dar 19 amžiuje prasidėjęs Europos valstybių jungimas O. Bismarck ( motina – Mencken) Vokietijos pavyzdžiu, siekiant sunaikinti mažas tautas, ne tik pasiteisino, bet ir įsigaliojo kaip didžiųjų valstybių tarptautinėje politikoje, labai puikiai pasireiškusioje W.Wilson tezėse 1919 m., vėliau dėl Lenkijos užimto Vilniaus, kai D.Britanijos ir ypatingai Prancūzijos diplomatija krito kržiumi prieš galimą Lietuvos kariuomenės įžengimą į Vilnių po Giedraičių ir Širvintų laimėjimų.
  Tas pat išliko iki šiandien – mažos valstybės ir tautos turi būti suvirškintos didžiųjų.
  Iš persidažiusio partinio – ūkinio aktyvo buv. soc. kibuco valstybėse šiandien matome susispietusį G. Soros vadeliojamoje Open Society, jau išpažįstančioje tik paskutinį tikrąjį tikėjimą – liberalizmą, kaip visuomenės sifilį, siekiant sugriauti mažų valstybių pasipriešinimą ištirpdyti ES katile.
  Visa ta pati retorika apie lietuvius kaip ‘fašistus’ ar ‘buržuazinius nacionalistus’, ar ‘nacionalistus’, mes jau girdime nuo 1940 metų, tai nieko naujo, tuo labiau tai aštriai buvo išsakoma ir iš Maskvos 1988-91 m., kaip ir Jedinstvo su M. Burokevičiumi (+tų dienų bendražyge D. Grybauskaite), taip ir dab. liberalų ar leftistų ( jei pakeitė suknelę, tai išliko ta pati kekšelė) – matome begalines gretas apie Open Society, kuriems Lietuva ir lietuvių tauta smirda.
  Mes negalime nieko kito girdėti iš LŽB ar kitų organizacijų USA ar Pažadėtoje Žemėje, taip pat iš tų kraštų politikų.
  Tai ko stebėtis, kad lietuvius patriotus vadina ‘fašistais’ ar ‘nacionalistais’ sorošininkai, LŽB, jei jų visų šaknys iš 1917 m. perversmo viešpačių.
  Lenkija, jos besipriešinanti šiandien valdančioji dalis, taip pat labai puolama minėtų sluoksnių ir Open Society bernelių ir mergelių savo šalyje, neturi visiško supratimo, kad tik vieningi būdami galime atsilaikyti, bet tada Lenkijai reikia atsisakyti imperialistinės kresų politikos, vykdyti J.Mieroszewski 1974 m. duotas nuorodas santykiuose su Lietuva, Baltarusija, Ukraina.
  Kaip buvome 1940 -1953 m. VIENUI VIENI, taip ir likome tokiais pat šiandien, kaip tada tautos runkeliai (tautos elito supratimu) gynė Lietuvą, taip ir dabar tokie patys runkeliai gina Lietuvą, niekur neturėsiantys užtarimo, pagalbos, nebent tik iš kaimynų, nusprendusių ir save gelbėti sutartinai.

  • Žemyna:

   KGB išlaikomas J.P. Sartre – o, psia krev, panovie…
   —–
   O šiandieninis liberalės siūlymas, užmaskuotu būdu stumiantis keleriopą pilietybę (t.y., siūlymas neskirti baudos tiems, kas paslapčia jau kita/kitomis pilietybe/-ėmis apsirūpino)? Jei šitą pavyks prastumti, atkris dvejopos pilietybės įstatymo poreikis! Tik staiga pagausės užmaršumu sergančių… 🙂
   Na ir gudrią mergelę užaugino tėveliai! Kaip lengvai ir elegantiškai bus išplautos ne tik LT pilietybė, bet ir lietuvio tautybė bei tokia atgyvena, kaip nacionalinė valstybė. Pasaulio pilietis. Ir jokių čia lietuvių, jokios Lietuvos! 🙁
   Kažin, kodėl neskuba savo tautybių atsisakyti anglakalbių šalių piliečiai? Vokiečiai, prancūzai, lenkai irgi nei valstybės sienų, nei savo kalbos ištrinti nežada? Negi tos šalys mažiau už mūsų liberalus bei „konservatorius” pažangios?

  • Žemyna:

   Su kūju – per Lietuvos istoriją. Nieko naujonuotraukos (26)
   2019 rugpjūčio mėn. 04 d. 07:00:13, Olava STRIKULIENĖ
   – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/su_kuju__per_lietuvos_istorija_nieko_naujo/

 10. Tvankstas:

  Noriu perduoti Ignazio Silone (1900-1978) žodžius.
  “Kada fašizmas grįš, jis nesakys : ‘Aš esu fašizmas.’ Ne, jis sakys : ‘Aš esu antifašizmas.’”

  • Žemyna:

   Būtent! Tokiam reikalui tenka visi žodžiai, susiję su humanizmu, atjauta, tarnavimu silpnesniam, tolerancija ir t.t. Manipuliatorių žodynas turtingas.

   Kad ir kita tema, bet šiandien girdėjome dar vieną gudručių manipuliacijos žodžiais ir „kvaila tauta” pavyzdį: liberali Seimo narė siūlo įstatymą: neskirti baudos tiems, kas, įsigijęs ?atsarginę/-ių pilietybę/-ių, nepranešė Lietuvai apie tai iš karto…
   Na, reikia pramušti tą daugianarę pilietybę, nors nusišauk. Jei ne tiesiai, atvirai įvardintą, tai bet kokia žodinė ekvilibristika, bet kokia afera tikslui pasiekti tiks. Kažin, ar daug turime švarių įstatymų, kurių žodžiai nedangsto iš pažiūros nepastebimų tikrųjų tikslų?

 11. Ir vėl tik bėdavonės, bėdavonės, o juk dabar ne Maskvos valstybė, o Lietuvos – mūsų pačių. Darytume, imtumės konkrečių teisinių problemų sprendimų, kad galėtume valstybe didžiuotis. Kur mes nueisime vien su tais vergo bėdavojimais, aimanomis. Suprantama, kad neteisingumo vyksmas šalyje yra didelis, bet yra žinoma, kaip jį galima pagerinti nepažeidžiant demokratijos principų, tai kalbėtume, tartumės ką konkrečiai darome, kad jis iš esmės pagerėtų. Sutartume gal, kad kitais metais į Seimą rinksime tik tuos, kurie turės konkrečius Teismo kaip valstybės valdžios, visos teisingumo vykdymo sistemos reformavimo deramai pagrįstus projektus. Bet kur tau vien tik bėdavojimai bėdavojimai, – vergų psichologija ir sąmonė… Jeigu gerbiame save, tai su “prašaliečiu” apskritai nederėtų kalbėti. Čia Alke vargu ar dar pasitaiko tokių, kuriems jo rašliavos būtų ko nors vertos…

 12. joey:

  Lithuania has free speech. Exercise it, but please stop with the nationalist propaganda and lies!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: