Seimo Etikos ir procedūrų komisija priėmė sprendimą dėl Romuvos skundo (video) (10)

Rasos šventės apeigos prie Lizdeikos aukuro Verkiuose | LEKD nuotr.

Rasos šventės apeigos prie Lizdeikos aukuro Verkiuose | LEKD nuotr.

Liepos 24 d. Seimo Etikos ir procedūrų komisija posėdyje svarstė Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ skundą dėl Seimo nario Žygimanto Pavilionio pasisakymų. Nuomonėms išsiskyrus, balsų dauguma buvo nutarta pradėti tyrimą. Išvadų rengėjomis paskirtos Seimo narės Dovilė Šakalienė ir Ona Valiukevičiūtė. 

Primename birželio 27 dienos vakarinio posėdyje Seimo narių pasisakymus svarstant nutarimo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS VI (PAVASARIO) SESIJOS VAKARINIO posėdžio NR. 304 STENOGRAMA

2019 m. birželio 27 d.

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. Nekrošius ir R. Žemaitaitis

Pirmininkas (R. Žemaitaitis, MSNG*): Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom re­gist­ruo­tis. Va­ka­ri­nis po­sė­dis pra­de­da­mas. (Gon­gas)

Už­si­re­gist­ra­vo 52 Sei­mo na­riai.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

Pra­de­da­me mū­sų va­ka­ri­nį po­sė­dį. Pir­mas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2).

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Šar­knic­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

Šarknickas (LVŽSF): Frak­ci­jos var­du pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos.

Pirmininkas: Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, pu­sės va­lan­dos per­trau­ka. Vi­si pri­ta­ria­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­le­gos pa­siū­ly­mui da­ry­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Už bal­sa­vo 39, prieš – 21, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Pu­sės va­lan­dos per­trau­kai pri­tar­ta.

/…../

Po pertraukos.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2). Vie­nas straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, ko­le­gos? Ne. Mo­ty­vai už, prieš. Už vi­są ta­da, nes nie­ko nė­ra, pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra, ta­da tik mo­ty­vai ei­na.

Už – V. Si­mu­li­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

Simulikas (LVŽSF): Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, aš tik­rai kvie­čiu iš­reikš­ti po­zi­ci­ją po­zi­ty­viai žiū­rint į vi­suo­me­nės at­sto­vus, ne­pri­klau­so­mai nuo jų pa­si­rin­ki­mo į ti­kė­ji­mo lais­vę. Aš ger­bia­mam An­driui no­riu at­sa­ky­ti, nes man ta­da ne­iš­ėjo at­sa­ky­ti. Ma­nau, kad dau­ge­lis pui­kiai su­pran­ta­me, kad jei­gu vals­ty­bė pa­si­ti­kės ir įtei­sins šią re­li­gi­nę ben­dro­vę, sa­vai­me aiš­ku, vi­si įsta­ty­me nu­ma­ty­ti in­stru­men­tai bus ga­li­mai nau­do­ja­mi. Ga­li­mai tų vai­kų tė­vai rink­sis ir mo­ky­mą­si, kas yra mo­kyk­lo­se nu­ma­ty­ta, ga­li­mai vals­ty­bė skirs ir do­ta­ci­ją, nes tie žmo­nės gy­ve­na Lie­tu­vo­je, jie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius. Vi­sa tai bus nu­sta­ty­ta įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai, mie­li ko­le­gos, ką mes pa­tys ir nu­sta­tė­me. Ko­dėl tu­rė­tu­me vie­nus ar ki­tus iš­skir­ti?

Jei­gu mes su­kū­rė­me tai­syk­les, jų lai­ko­si žmo­nių ben­druo­me­nės ir pa­gal tas tai­syk­les jie tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į ką nors, ko­dėl jūs no­rė­tu­mė­te ir jų at­im­ti tą tei­sę? Aš esu žmo­gus iš tų, ku­rie… Šiaip dėl dau­ge­lio da­ly­kų, kai drau­di­mai bu­vo įve­da­mi, aš ne­bal­suo­da­vau ir ne­ma­nau, kad drau­di­mais ar ap­ri­bo­ji­mais mes ga­li­me pa­siek­ti nor­ma­lios, ci­vi­li­zuo­tos, eu­ro­pie­tiš­kos vi­suo­me­nės vys­ty­mo­si, žiū­rint į at­ei­tį. Jei­gu mes ger­bia­me vie­nas ki­tą ir mū­sų pa­gar­ba ne­truk­do ki­to žmo­gaus pa­gar­bai, ma­nau, nuo to vis­kas ir pra­si­de­da. Tik­rai nuo­šir­džiai kvie­čiu pa­gal­vo­ti apie kai­my­ną, drau­gą, bi­čiu­lį, ku­ris gal tru­pu­tį ki­taip gal­vo­ja nei jūs, bet jis tu­ri tą tei­sę, ne­at­im­ki­te iš jo tos tei­sės. Ačiū.

Prieš – R.J. Da­gys. Pra­šom, ko­le­ga.

J. Dagys (TS-LKDF): Iš pra­džių gal­vo­jau, kad ši­tas svars­ty­mas bus toks tru­pu­tį su len­g­va po­teks­te – pa­dis­ku­tuo­si­me, pa­si­da­lin­si­me nuo­mo­nė­mis ir pa­lik­si­me jį. Bet, pa­si­ro­do, ji­sai ju­da į prie­kį ir jau, ma­no gal­va, ga­na pa­vo­jin­gai. Pir­miau­sia siū­lau ko­le­goms ne­klai­din­ti – ben­­druo­me­nės jau įtei­sin­tos. Mes kal­ba­me apie vi­siš­kai ki­tus da­ly­kus. Jūs ga­vo­te Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos raš­tą. Kas ma­tė, tas skai­tė ir pa­ma­tė ar­gu­men­tus. Kas ne­no­ri ma­ty­ti, nie­ka­da ir ne­ma­tys jų.

Aš vėl no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­riuos da­ly­kus. Aš tik­rai ger­biu vi­sus žmo­nes, ku­rie ti­ki į vi­sas dei­ves, joms mel­džia­si ir taip to­liau. Bet aš la­bai abe­jo­ju, ar kal­ba­me apie tą, ką mes čia sa­ko­me.

At­kreip­siu dė­me­sį į kai ku­riuos ar­gu­men­tus. Bal­tų są­vo­ka, kaip ra­šo­ma vys­ku­pų raš­te, ver­ti­na­ma kaip moks­li­nis kon­struk­tas. Bal­tai nė­ra nei tau­ta, nei kul­tū­riš­kai, re­li­giš­kai vie­nin­ga gru­pė. Įves­ta tam, kad bū­tų leng­viau su­kla­si­fi­kuo­ti ką? Gi­mi­niš­kas kal­bas. Prū­sų, lie­tu­vių, lat­vių re­li­gi­nių ti­kė­ji­mų kom­plek­sai bu­vo la­bai skir­tin­gi. Sky­rė­si die­vy­bės, ri­tu­a­lai ir pa­pro­čiai. Aki­vaiz­du, kad nie­ka­da ne­bu­vo jo­kios vie­nin­gos uni­ver­sa­lios bal­tų re­li­gi­jos, apie ką mes čia da­bar šne­ka­me. Nė­ra vie­ny­bės ir tarp tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios da­bar yra.

Da­bar, kas svar­biau­sia. Jei­gu mes šią kul­tū­ri­nę ben­dri­ją pra­dė­si­me įtei­sin­ti kaip re­li­gi­nę, tai anks­čiau ar vė­liau mes iš­plau­si­me vi­sų re­li­gi­nių ben­dri­jų są­vo­kas ir ta­da kiek­vie­ną kul­tū­ri­nę ben­dri­ją ga­lė­si­me pa­skelb­ti kaip re­li­gi­ją, o re­li­gi­ją trak­tuo­ti tik kaip kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę, ką mes da­bar no­ri­me pa­da­ry­ti. Tai mes ta­da jau pa­žei­džia­me tam tik­rus fun­da­men­ta­lius…

Pirmininas: Lai­kas, ko­le­ga!

J.Dagys (TS-LKDF): …įsi­pa­rei­go­ji­mus ir Kon­sti­tu­ci­ją.

Pirmininkas: Ačiū jums, ko­le­ga. P. Urb­šys – už. Pra­šau, Po­vi­lai.

Urbšys (MSNG): Bū­da­mas ka­ta­li­kas nie­ka­da ne­nei­giau ir ne­neig­siu se­no­vės lie­tu­vių krikš­čio­niš­kos re­li­gi­jos svar­bos for­muo­jant mū­sų tau­tos dva­si­nę ta­pa­ty­bę. Nie­ka­da ne­su­tik­siu su tei­gi­niais, kad tik krikš­čio­niš­kas mū­sų ti­kė­ji­mas bu­vo ana­pus Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jos ri­bos. Mū­sų tau­tos et­no­ge­ne­zės šer­dy­je glū­di ikik­rikš­čio­niš­kos ir krikš­čio­niš­kos pa­sau­lė­žiū­ros klo­dai. Jie yra vie­nas su ki­tu su­si­lie­ję. To­dėl nie­ka­da ne­pri­ta­riu nuo­mo­nei, ku­ri že­min­tų ro­mu­vie­čių in­dė­lį į mū­sų tau­tos ta­pa­ty­bės iš­sau­go­ji­mą. Jie dau­giau ne­gu 50 me­tų vyk­do šią svar­bią mi­si­ją. Ta­čiau jei kal­ba­me ne apie et­no­gra­fi­nę, kraš­to­ty­ri­nę mi­si­ją, o apie vals­ty­bės re­mia­mą re­li­gi­nę mi­si­ją, tu­ri­me su­vok­ti, kad mes vi­si pri­ima­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę tiek už tos ben­druo­me­nės nu­veik­tą dar­bą, tiek prieš ikik­rikš­čio­niš­kos lie­tu­vių ti­kė­ji­mo sam­pra­tos iš­sau­go­ji­mą. Jei­gu yra ma­nan­čių, kad da­bar yra pri­bręs­ta bū­tent pri­pa­žin­ti ben­druo­me­nę, ku­ri ga­lė­tų pri­si­im­ti ši­tą at­sa­ko­my­bę, bal­suo­ki­te už. Jei­gu jus ten­ki­na tai, kad da­bar net sa­vo ofi­cia­lia­me pus­la­py­je jie kaip ka­len­do­ri­nes šven­tes nu­ro­do tik žie­mos sau­lėg­rį­žą, Kū­čias, pu­siau­žie­mį ir Už­ga­vė­nes, ir tai yra vi­sas mū­sų ikik­rikš­čio­niš­ko lie­tu­vių ti­kė­ji­mo pa­vel­das, ir tai yra re­li­gi­nės ben­druo­me­nės pa­tei­ki­mas, ro­do tai, kad mes sa­vo­tiš­kai, bal­suo­da­mi už, ei­na­me tuo ke­liu su­men­kin­ti ir pa­tį se­no­vės lie­tu­vių ti­kė­ji­mą, ir pa­tį „Ro­mu­vos“ ben­druo­me­nės nu­veik­tą dar­bą. Jei­gu esa­me už tai, bal­suo­ki­me.

Pirmininkas: Ačiū, ko­le­ga. Prieš – A. Na­vic­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

Navickas (TS-LKDF): Ke­li as­pek­tai. Iš kar­to vie­nas ne­ti­kė­tas. Klau­siau­si Po­vi­lo, ku­ris kal­ba kaip ka­ta­li­kas apie kaž­ko­kį ikik­rikš­čio­niš­ką pa­vel­dą. Aš no­riu sa­ky­ti, kad bal­tų „Romu­va“ ne­pre­ten­duo­ja į jo­kį ikik­rikš­čio­niš­ką pa­vel­dą. Jie pre­ten­duo­ja į da­bar­ti­nes re­li­gi­nes kon­struk­ci­jas čia ir da­bar. Čia yra jų rei­ka­las, tik­rai jie tu­ri tei­sę, jie yra įre­gist­ruo­ti. Kai mes kal­ba­me apie vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mą, tai aš no­rė­čiau sa­ky­ti, su­tin­ku su po­nu V. Si­mu­li­ku, kai jis sa­ko, kad jie tu­ri tam tei­sę. Bet aš no­riu sa­ky­ti, vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas ap­ima ir mū­sų vei­ks­mą. Bū­tent at­sa­ko­my­bė bus Sei­mui, ar mes tę­si­me so­viet­me­čio po­li­ti­ką, kai iki 1940 me­tų et­no­kul­tū­ra, krikš­čio­niš­kos tra­di­ci­jos gy­va­vo la­bai gra­žiai ir har­mo­nin­gai, bu­vo at­skir­tos ir su­prie­šin­tos. De­ja, tą su­prie­ši­ni­mą šian­dien mes ga­li­me įtvir­tin­ti vėl. Aš ne­ti­kiu, kad kam nors pri­klau­so lie­tu­vių kal­ba, ne­ti­kiu, kad ko­kia nors re­li­gi­nė tra­di­ci­ja ga­li pri­va­ti­zuo­ti et­no­kul­tū­rą. Tas lie­tu­vy­bės ir krikš­čio­ny­bės su­prie­ši­ni­mas, et­no­kul­tū­ros ir krikš­čio­ny­bės su­prie­ši­ni­mas, ku­rį šian­dien mes no­ri­me pa­da­ry­ti, yra tik­rai so­viet­me­čio, de­ja, tra­di­ci­jos tą­sa. Tai nė­ra lais­vės įtei­si­ni­mas, tai yra so­viet­me­čio pro­jek­to pa­pras­čiau­siai pra­tę­si­mas. Aš nie­ko ne­sa­kau, kad „Ro­mu­va“ yra so­viet­me­čio pro­jek­tas, tik­rai ne, bet tas su­prie­ši­ni­mas yra, de­ja, at­ėjęs iš so­vie­ti­nių lai­kų ir siū­lau šian­dien ati­dė­ti tą klau­si­mą, ne­bal­suo­ti. Gal­būt at­eis lai­kas, kai mes ga­lė­si­me vals­ty­bės pri­pa­žin­ti ir ši­tą ben­dri­ją, bet tik­rai ne šian­dien.

Pirmininkas: Ačiū, ko­le­ga. S. Gent­vi­las – už. Pra­šau, ko­le­ga.

Gentvilas (LSF): Ger­bia­mas An­driau, man at­ro­do, at­ėjo die­na, kai bū­tent šian­dien rei­kia pri­pa­žin­ti šią re­li­gi­nę ben­druo­me­nę vals­ty­bės var­du, nes ši­ta ben­druo­me­nė, lai­ky­da­ma­si mū­sų įsta­ty­mų, 25 me­tai yra re­gist­ruo­ta Lie­tu­vos re­li­gi­nių ben­druo­me­nių są­va­de. Prie­šin­gai ne­gu tei­gia Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas, ku­ris, at­siun­tęs laiš­kus, kves­tio­nuo­ja Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­me­nis, „Ro­mu­va“ jau 25 me­tus lau­kia ši­tos tei­sės ir, man at­ro­do, ji­nai iš­au­šo. Prie­šin­gai ne­gu Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas tei­gia šian­dien iš­pla­tin­ta­me laiš­ke, ši­ta ben­druo­me­nė tu­ri 5 tūkst. ir dau­giau se­kė­jų.

Pri­min­siu Sei­mo na­riams, kad prieš dve­jus me­tus Lie­tu­vos Sei­mas yra pri­pa­ži­nęs Nau­ją­ją apaš­ta­lų baž­ny­čią, ku­ri tu­rė­jo tik 422 se­kė­jus, ar­ba prieš tre­je­tą me­tų pri­pa­ži­no­me Evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­gą, ku­ri tu­rė­jo 1 tūkst. 852 se­kė­jus, ofi­cia­liai re­gist­ruo­tus. „Ro­mu­va“ tu­ri at­ra­mą vi­suo­me­nė­je. Ji­nai yra re­gist­ruo­ta 25 me­tai ir ne man čia aiš­kin­ti, kad jie net nė­ra re­li­gi­nė ben­druo­me­nė, kai mū­sų tei­sės ak­tai sa­ko, kad jie yra jau 25 me­tai čia, Lie­tu­vo­je, gy­ve­na vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Kvie­čiu to­le­ruo­ti ki­to­kius už sa­ve, kvie­čiu ne­si­šai­py­ti ir kvie­čiu pri­pa­žin­ti tuos, ku­rie yra ki­to­kie ir ti­ki tuo, ką ma­no. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam nu­ta­ri­mui.

Pirmininkas: Ko­le­ga M. Ma­jaus­kas – prieš.

Majauskas (TS-LKDF): Aš ma­nau, kad tu­ri­me la­bai at­vi­rai ir aiš­kiai kal­bė­ti ir ne­klai­din­ti žmo­nių. Ši­tas pro­jek­tas nie­ko ben­dro su re­li­gi­ne lais­ve ar re­a­liu pri­pa­ži­ni­mu ne­tu­rin­tis pro­jek­tas. Iš­pa­žink ir ti­kėk kuo tu no­ri, kol tu ne­truk­dai ki­tam žmo­gui. Aš as­me­niš­kai esu už tai, kad Lie­tu­vo­je bū­tų kuo dau­giau įvai­riau­sias kon­fe­si­jas iš­pa­žįs­tan­čių žmo­nių. Ta­čiau šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra kon­kre­čiai apie vals­ty­bės do­ta­ci­jas ir mo­ky­mą mo­kyk­lo­se. Ką tu­ri­me rem­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais ir ką tu­ri­me mo­ky­ti mo­kyk­lo­se, tai yra kon­kre­čiai tam skir­tas šis pro­jek­tas. Bū­tent tai ski­ria vals­ty­bės pri­pa­žin­tas ar ne­pri­pa­žin­tas va­di­na­mą­sias re­li­gi­jas.

Ma­no gi­liu su­pra­ti­mu, mes tu­ri­me va­do­vau­tis tuo, ką Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad re­li­gi­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­ra­ma vi­suo­me­nė­je tu­ri bū­ti tvir­ta ir il­ga­lai­kė, jei­gu ją mes no­ri­me rem­ti do­ta­ci­jo­mis, ir tai ne­ga­li ap­si­ri­bo­ti ne­gau­sia žmo­nių gru­pe ar ne­di­de­le vi­suo­me­nės da­li­mi, ke­liais veik­los de­šimt­me­čiais, vie­na ar­ba ke­lio­mis žmo­nių kar­to­mis. Tai­gi yra la­bai aiš­kus iš­aiš­ki­ni­mas ir kvie­čiu tie­siog ne­klai­din­ti vi­suo­me­nės, ir la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad šis pro­jek­tas nė­ra apie re­li­gi­nę lais­vę. Ne­opa­go­nys ga­li ti­kė­ti kuo tik no­ri, ga­li už­si­im­ti kuo tik no­ri tol, kol ne­truk­do ki­tiems žmo­nėms. Šis pro­jek­tas yra apie vals­ty­bės do­ta­ci­ją. Jei­gu mes no­ri­me skir­ti vals­ty­bės do­ta­ci­ją ne­opa­go­nims, tai bal­suo­ki­me už, jei­gu mes ma­no­me, kad šis klau­si­mas yra ver­tas gi­les­nės dis­ku­si­jos, su­si­lai­ky­ki­me ar bal­suo­ki­me prieš.

Pirmininkas: Taip, ma­tau, E. Jo­vai­ša – už. Pra­šau, ko­le­ga Eu­ge­ni­jau.

Jovaiša (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti tei­si­nius da­ly­kus. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja la­bai aiš­kiai nu­sa­ko ti­kė­ji­mo, re­li­gi­nes lais­ves, iš­pa­ži­ni­mo lais­ves ir Re­li­gi­nių ben­druo­me­nių įsta­ty­me taip pat yra la­bai aiš­kiai pa­brėž­ta, kad mū­sų pi­lie­čiai ga­li su­da­ry­ti to­kias re­li­gi­nes ben­druo­me­nes, ku­rios kyla iš mū­sų kul­tū­ri­nio, et­ni­nio pa­li­ki­mo.

Da­bar dėl tei­si­nės pu­sės. Čia yra aki­vaiz­du, kad ši­ta ben­druo­me­nė ati­tin­ka vi­sas nor­mas ir vi­sus nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.

Yra ki­ta me­da­lio pu­sė, ku­rią aš nuo­lat gir­džiu, – tai tu­ri­nio pu­sė. No­riu pa­sa­ky­ti, kad taip pat per­skai­čiau ar­ki­vys­ku­po G. Gru­šo laiš­ką, ku­rio da­lį pa­ci­ta­vo ko­le­ga, tai dėl va­di­na­mo­jo bal­tų kon­struk­to. Pa­sa­ky­siu la­bai aiš­kiai: čia kal­ba­ma apie kal­bos, są­vo­kos kon­struk­tą, sie­kiant at­skir­ti iš in­do­eu­ro­pie­čių šei­mų gau­sy­bės, bet teig­ti, kad bal­tai ne­tu­rė­jo nė tau­tos, va­di­na­si, ne­pri­pa­žin­ti, jog bal­tai tu­rė­jo gau­sy­bę tau­tų, iš ku­rių iš­li­ko, de­ja, da­bar tik dvi stam­bio­sios. Bet ga­li­ma skai­čiuo­ti ma­žą­sias tau­tas, jūs pa­tys, iš­si­la­vi­nę žmo­nės, ži­no­te kaip.

Ši­tie tei­gi­niai apie bal­tus, ku­rie ne­tu­rė­jo nei sa­vo kul­tū­ros, nei sa­vo tau­ti­nio iden­ti­te­to, yra tie­siog nie­kuo ne­pa­grįs­ti, ly­giai kaip dau­ge­lis tei­gi­nių, ku­rie yra kaip tei­gi­niai, bet ne­tu­ri jo­kio ar­gu­men­ta­vi­mo pa­grin­do. Aš ma­nau, kad dėl lais­vių, dėl ti­kė­ji­mo lais­vės tai tu­ri bū­ti pada­ry­ta.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis – prieš. Pra­šom, ko­le­ga.

Ž. Pavilionis (TS-LKDF): La­bai ačiū. Aš siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ge­o­po­li­ti­nius ir tei­si­nius ar­gu­men­tus, ku­riuos ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas įvar­di­no. Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu.

Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo My­ko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

Pirmininkas: Ačiū, ko­le­gos. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me. Ko­le­gos, la­bai pra­šy­čiau ty­los sa­lė­je, už­im­ki­te sa­vo vie­tas iš šo­nų. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me! Ko­le­gos, bal­suo­ja­me! Kas ak­ty­viai agi­tuo­ja, kas pa­sy­viai agi­tuo­ja, bet vi­si bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, už bal­sa­vo 40, prieš – 31, su­si­lai­kė 15. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. (Plo­ji­mai, bal­sas sa­lė­je: „Ačiū Die­vui!“)

/…/

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Mes baltai, Naujienos, Politika ir ekonomika, Religija, Ukrainos balsas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

10 komentarų

 1. )..(:

  Kodel juvenalines ziurkes prileidziamos prie tautiskumo reikalu ?

 2. mvasionis:

  Seimūnai — mūsų laikų veidrodis. Nusigyvenom išsirinkę beraščius, neišmanančius Tautos dvasios, tad ją visaip dovijančius. A.Navickas ir Ž. Pavilionis nusišnekėjo ypač. Kas žodis tai vis šmeištas.

 3. Vita:

  tai va, neaišku, ką tos dvi ponios šiuo klausimu palaiko. Taip ir pritaikys išvadas. Norėtųsi objektyvumo tų seimo nario išsakytų sapnų atžvilgiu.

 4. Žemyna:

  Šakalienė… Visų galų meistrė… Itin autoritetinga asmenybė, užsitarnavusi tautos pagarbą savo santūrumu, išmintimi bei mokėjimu atnešti santaiką ir šypsenas visu,, kur jos koja žengia.

 5. Paprastai:

  Paskaiciau Kolumbo Riterio Pavilionio pasisakyma, “būsime išjuokti visame krikscioniskame pasaulyje”, ką Lenkija pagalvos ” čia yra seimuno argumentai????

 6. Žemyna:

  Kodėl Seimas kratosi senosios baltų religijos?
  – respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kodel_seimas_kratosi_senosios_baltu_religijos/

 7. ŽEMAITIS:

  Tikiuosi, kad tokie kaip Povilionis, Kasčiūnas, Ažubalis daugiau į Seimą nebus išrinkti. Jie dari gėdą Tėvynės sąjungai. Ir nuo paramos šai partijai atgrąso nemažai rinkėjų.
  Ir koks jis (Povilionis” “konservatorius, jei taip agresyviai nusiteikęs baltiškų vertybių atžvilgiu?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: