Romuva apskundė Seimo narį Ž. Pavilionį Seimo etikos ir procedūrų komisijai (video) (11)

Romuva apskundė Seimo narį Ž. Pavilionį Seimo etikos ir procedūrų komisijai | Alkas.lt ekrano nuotr.

Romuva apskundė Seimo narį Ž. Pavilionį Seimo etikos ir procedūrų komisijai | Alkas.lt ekrano nuotr.

Liepos 22 d. Senovės baltų religinė bendrija Romuva Seimo Etikos ir procedūrų komisijai apskundė Seimo narį Žygimantą Pavilionį dėl viešų pasisakymų įžeidžiančių ir šmeižiančių Romuvos tikinčiuosius. Seimo komisijai įteiktame skunde rašoma, kad Seimo nario Ž. Pavilionio birželio 27 d. tikrovės neatitinkantys vieši pasisakymai Seime ne tik įžeidė ir apšmeižė Senovės baltų religinę bendriją „Romuva“, bet ir galėjo turėti lemiamos įtakos balsavimui dėl valstybės pripažinimo suteikimo šiai bendrijai.

Kaip žinia, šių metų birželio 27 d. Seimas nepritarė, kad Senovės baltų religinei bendrijai Romuva būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Už pasisakė 40, prieš – 31 , susilaikė – 15 Seimo narių.

Birželio 27 d. Seimo posėdyje prieš valstybės pripažinimo suteikimą pasisakęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Žygimantas Pavilionis, be kita ko, pareiškė (ištrauka iš stenogramos):

/…/ Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo My­ko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

Romuvos vadovės, Krivės Inijos Trinkūnienės pasirašytame skunde Seimo Etikos ir procedūrų komisijai Ž. Pavilionio teiginiai įvertinti ne tik neatitinkančiais tikrovės, bet šmeižikiškais, įžeidžiančiais tikinčiuosius ir kurstančiais diskriminaciją religiniu pagrindu, siekiant suvaržyti religinės bendrijos teises.

„Mūsų nuomone, tiek čia išnagrinėti Seimo nario Ž. Pavilionio antikonstituciniai pasisakymai, tiek ir Seime išplatintas arkivyskupo laiškas pažeidė fundamentalias Romuvos teises, o taip pat etiką ir demokratines procedūras, svarstant Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2016(2). Prašome išnagrinėti šiuos pažeidimus ir priimti sprendimą, ar svarstant ir balsuojant dėl šio Seimo nutarimo padaryti pažeidimai nesukuria rimto pagrindo pakartoti paties projekto svarstymą ir balsavimą dėl jo“, – rašoma Romuvos skunde Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.

I. Trinkūnienė priminė, kad Romuva yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota religinė bendrija, jau veikianti 27 metus. Pasak jos, Romuva niekada nėra pažeidusi kitų religinių bendrijų ar asmenų teisių, niekam nekelia jokių grėsmių, niekad nesirengė kam nors kenkti ar užsiimti kokia nors nedora veikla.

Pasak I. Trinkūnienės, Ž. Pavilionis jau ne pirmą kartą viešai platina kaltinimus, kad Romuvos veikla esą kelia kažkokias grėsmes Lietuvai, jos saugumui. „Dėl to jau buvome priversti oficialiai kreiptis į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kuris pateikė išvadą, jog Romuvos veikla jokios grėsmės mūsų šaliai nekelia. Seimo narys žinojo apie šią išvadą, tačiau ir toliau tyčia platino išgalvotus kaltinimus Romuvai apie jos sąsajas su „Kremliumi“ ar su „Rusijos KGB“, – teigė Romuvos Krivė.

„Savo šalyje, kur kiekviena žemės vieta kvėpuoja senąja mūsų protėvių dvasia, mes jaučiamės diskriminuojami. Kiekvienas žmogus, su kuriuo tenka kalbėtis pastaruoju metu, labai nustemba, kad Romuva yra ne tik netradicinė religinė bendrija, bet dar ir valstybės nepripažinta… Ypač žmones stebina ir piktina klaidinantys teiginiai ir šmeižtas iš Seimo narių lūpų. Tai skatina mus kreiptis į Seimo etikos komisiją, prašant įvertinti Seimo nario elgesį“, – sakė I.Trinkūnienė.

„Romuva, suėjus įstatymo nustatytam terminui, teisės aktų nustatyta tvarka pateikė prašymą dėl valstybės pripažinimo suteikimo. Teisingumo ministerija, daugiau kaip pusę metų nagrinėjusi prašymą ir atlikusi tyrimą, nerado kokių nors teisinių kliūčių, dėl kurių mūsų prašymas dėl valstybės pripažinimo ir atitinkamas Seimo nutarimo projektas neturėtų būti teikiamas Seimui svarstyti. Dar daugiau visos Romuvos prašymą ir Teisingumo ministerijos išvadą vertinusios valdžios institucijos davė teigiamą sutikimą. Tad jokių objektyvių priežasčių atmesti mūsų religinės bendrijos prašymą suteikti mums įstatymo numatytas teises nėra “, – pabrėžė Romuvos atstovas viešiesiems ryšiams Jonas Vaiškūnas.

Dėl Romuvos valstybinio pripažinimo Teigiamas išvadas Seimui buvo pateikę Seimo žmogaus teisių, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Seimo Kultūros komitetai, Vyriausybė bei Seimo teisės departamentas.

Pripažinta valstybės religinė bendrija yra laikoma valstybės socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalimi. Tokia bendrija turi teisę mokyti tikybą valstybinėse mokyklose, jei to pageidauja mokinių tėvai, valstybė pripažįsta jos sudarytas santuokas, padengia be darbo sutarčių bendruomenėse dirbančių dvasininkų socialinį draudimą, taiko žemės mokesčio lengvatą, LRT suteikia laiką transliuoti bendrijos apeigas.

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Politika ir ekonomika, Religija, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

11 komentarų

 1. Austėja:

  Labai teisingas Romuvos žingsnis, turint omeny tokius neadekvačius (liaudiškai tariant, nei į tvorą, nei į mietą) seimūno pasisakymus.

 2. Bartas:

  Tu matai koks aršus antilietuvis. Įdomu , kur dingo ta išaukštinta liublino unija. Nugaišo ir kvapo nebuvo likę.
  Vėl seną dainą vaikinas traukia. Lenkai mūsų “broliai tikėjime”. Melskitės lankiškai nes Dievas “mužikų ” kalbos nesupranta.
  Nepasimokė . Kaip katolikai stena, “vargas tau Jeruzale ir tavo vaikams”…

 3. Žemyna:

  Labai teisingas žingsnis!
  Pirmaisiais metais mūsų nelaime tapo, kad į URMą, diplomatais dirbti imta tik gerai anglų k. mokančius. Savaime susiaurėjo pasirinkimo ratas. Pasisekė tiems, katrų, pvz., mama VU anglistė. O jei dar ir tetė un-te darbavosi… Tai kitos asmens ypatybės ir nesvarbios buvo. Antra bėda – kad su vieną kartą ten patekusiais nerandama būdų atsisveikinti. Net tada nerandama, kai jau žmogui iš tiesų pats laikas. Nepaisant amžiaus.

 4. DĖMESIO!!!:

  Lietuva – tarp 8 ES šalių, pasirašiusių susitarimą dėl Viduržemio jūroje išgelbėtų pabėgėlių priėmimo, teigia Prancūzijos prezidentas Makronas, grasinantis susitarimo nepasirašiusioms šalims apriboti ES paramą.
  O mūsų ar kas klausė? Ar buvome informuoti apie vykstančias derybas ir jose keliamas sąlygas?
  Pasirašiusios šalys: Kroatija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas ir Portugalija.

  https://www.bbc.com/news/world-europe-49077811

  • Žemyna:

   Sakot, tautos reikia atsiklausti? Tai kodėl Seimui niekas nepaaiškino, kad reikia? Iš kur jis gali žinoti? Jam pakišo, parodė, kur pasirašyti, o tai jis ir pasirašė. O Tautos paklausti? O jei kuris nors paklaus, kas ten parašyta, po kuo pasirašom? Tai dar ir skaityti teks, kad žinočiau, kas ten per popierius… Na, žinote – ne pirmą kartą taip pasirašėm, bet niekas nė sykio neaiškino, kad reikia skaityti, suprasti ir dar atsiklausti… Vajetau… Skaityti. Tartum mokinukai būtume.

 5. Tomas:

  Politika maža bendro turi su etika (dora), o etikos komisija sudaryta irgi iš politikų. Sunku ko nors gero iš jos tikėtis, nebent iš etiško sprendimo bus kokia politinė nauda

 6. Tvankstas:

  Tėvas Rolandas, VU rektorius, nešė liberalizmą, mama Aušrinė nešė feminizmą, kol susirado berniuką-žaisliuką iš Aigupto ir staiga nutilo lyg užpakaliu šarmo prisiurbusi (kaip neprisiminti : ‘apžiosi kūšį, mažiau ūši’), o štai sūnus Žygimantas, kaip katalikas iki kaulų smegenų, nekenčia romuvių, ko tik neprišnekės kalba, tolima nuo diplomatinės pagal ‘tikslas pateisina priemones (šįkart – šmeižtą)’, kad tik išliktų ‘ant bangos’.
  Tai taip ir blaškysis giminė kaip ‘reumatizmas po kulę’, savo jovalą pateikdama ‘progresu Lietuvai’.

 7. Žemyna:

  Keista, kaip tai to, tai ano būtent katalikai nekenčia, uoliai stengiasi jiems „nutraukti deguonį” …
  Tiek metų kunigai skleidė, jog būtent išrinktoji tauta nužudė Kristų. Tarpukariu jie ir Vokietijoje tai uoliai propagavo (ar tuo neprisidėjo prie žudynių, kai atėjo palankus tam metas?), pokariu irgi negreit liovėsi. O ir „mūsų” Žečpospolitoje neapykantos kitoms tautoms, jų kalbai, kultūrai, religijai pakako.
  Šiandien šis katalikas jau pats keikia tuos, kas prisidėjo prie Holokausto. Tai gal yra vilties, jog ateis laikas, kai jis ir romuvius nustos kaltinti, keikti ir netgi maloningai pakęs, kad tie dar gyvi?

 8. Rimgaudas:

  Popiežius Pranciškus pavasarį pasakė (ėjo eilutė per Panoramą), jog, greta pagrindinio tikėjimo, Makedonijoje esantys 2 etniniai tikėjimai gerai papildo šios šalies tikėjimų įvairovę. Įdomu, kaip pats Ž. Povilonis, kaip esminis TS-LKD kandidatas po 5 m. į Lietuvos prezidentus, pats žiūrės į akis Popiežiui, atvykęs palaiminimui, savo kalba Seime apšmeižęs mūsų tautą prieš visą pasaulį. Na, nebent prieš tai bus priėjęs išpažinties pas Šventojo Sosto atstovą Vatikane ir neplyš jo kelnės per atgailą, kai 10 kartų keliais eis Trijų Kryžių kalno – Gedimino pilies bokšto maršrutu kitų religinių Lietuvos konfesijų žmonių akivaizdoje.

 9. ŽEMAITIS:

  Gėda, kad tokie tampa Seimo nariais…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: