K. Jovaišas. Procesas Sausio 13-osios byloje – Niurnbergo tribunolas komunistams (36)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Panašiai kaip ir Niurnbergo tribunolas, procesas Sausio 13- osios byloje yra veikiau politinis, o ne juridinis aktas. Jis yra mažas žingsnis atskleidžiant komunistų režimo nusikaltimus žmoniškumui, bet didelis žingsnis teisiškai pripažįstant šį režimą kaip nusikalstamą.

Išties, istorijoje vienintelis Kremlius turėjo keistą įprotį užsmaugti savo draugus broliškame glėbyje ir versti juos giedoti Džiaugsmo odę, kad jie niekada nekvėpavo tokia pilna krūtine.

Šia prasme Vilniaus procesas nuplėšė nuo komunistų dorybingumo kaukę ir parodė tikrąjį, žvėriškos grimasos iškreiptą „išvaduotojų“ veidą. Žinia, humanisto vaidmenį atliekantį kruviną monstrą publicistai demaskavo seniai, bet juristai apkaltinamąjį nuosprendį jam priėmė tik dabar.

Spręskite patys: visos pasaulio valstybės kartu paėmus per du pasaulinius karus nepatyrė tiek aukų, kiek jų nuo bolševikų valdžios patyrė Sovietų Sąjungos tautos. Nepaisant to, Niurnbergo tribunole bolševikai buvo vieni iš kaltintojų ir teisėjų, prikalusių nacizmą prie gėdos stulpo.

Kokia likimo ironija!- pasaulį nuo Rudojo maro išvadavo Raudonoji cholera, kuri iš karto apsisiautė teisėjo mantija. Ir atėjo, kaip tai neskambėtų šventvagiškai, gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Koks pasityčiojimas iš nešališko teismo! –  viena pragaro išpera nugalėtojo teisėmis teisė kitą.

Priešingai negu Niurnbergo tribunolas, procesas Sausio 13-osios byloje yra objektyvus, nešališkas ir turi tvirtą juridinį pagrindą. Nepaisant to, kad iš 67 kaltininkų, teisiamųjų suolą trynė tik du, o visi kiti, teisiami už akių, jaučiasi saugūs ir atlikę savo pareigą.

Politinė Sausio 13-osios bylos reikšmė. ta, kad ja siekta ne keršto, kraujo ar realių  bausmių vykdytojams, bet atpildo ir teisingumo idėjos įgyvendinimo, nežmoniško ir kraugeriško  komunistų režimo pasmerkimo.

Ši byla nėra mažiau reikšminga vien dėl tos priežasties, kad, išskyrus buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą, joje teisiami kariškiai, kurie viso labo buvo tik vykdytojai. Jie, kaip teigia Kremliaus ruporai, vykdė savo pareigą ir buvo ištikimi priesaikai.

Kyla pagrįstas klausimas: kodėl tuomet šiuos uolius kareivius ir šaunius, nusipelniusius karininkus nepristatyti valstybiniams apdovanojimams? Kartu su išlikusiais gyvais NKVD budeliais ir sadistais,  savaime suprantama?

Sausio 13-osios byla nėra mažiau reikšminga ir todėl, kad atsakomybės išvengė Michailas Gorbačiovas, be kurio palaiminimo nebūtų įmanoma kruvina mėsmalė. Jis teismui nepasiekiamas, nes Kremliaus atsakas į reikalavimą jį išduoti būtų vienas- panieka ir patyčios.

Nesvarbu, kad Kremlius nekenčia M.Gorbačiovo, kurį laiko kaltu dėl „didžiausios XX-ojo amžiaus geopolitinės katastrofos“– Sovietų Sąjungos kracho. Svarbu, kad Kremlius įžūliai ir arogantiškai  neigia sau dvasiškai artimo komunistų režimo kaltę.

Dėsninga, kad Kremliaus propagandos ruporai, springdami iš aklo pykčio ir isterijos priepuolio, taškosi nuodingomis seilėmis, esą kaip mikroskopinė valstybė drįsta  vykdyti procesą, keliantį asociacijas su Niurnbergo tribunolu. Kartu jie kaltina žudynėmis kitus, konkrečiu atveju litovcus.

Atsižvelgiant į absoliučiai prognozuojamą Kremliaus reakciją, mes turėtume stebėtis, kad dar sugebame stebėtis. Pavyzdžiui, dėl to, kad Rusijos teisėsauga iškėlė bylą Sausio 13-osios bylą nagrinėjantiems Lietuvos teisėjams ir prokurorams, neva jie patraukė baudžiamojon atsakomybėn žinomai nekaltus asmenis.

Dėl ko mes stebimės ir ko norime? Kad Kremlius pripažintų savo kaltę dėl nužudytų bei suluošintų žmonių ir nuolankiai prašytų malonės bei atleidimo? Kad patologiški melagiai, įžūliai neigiantys savo kaltę ir ignoruojantys akivaizdžius įrodymus, atsivertų kaip per išpažintį?

Bet! Klausimas ne tas, ar Kremlius meluoja, o tas, kad jis meluoja netgi įžūliau už melo ir juodųjų technologijų virtuozus- bolševikus. Šie ne tai, kad paprasčiausiai neigdavo savo juodus darbus, bet maskuodavo juos, kruopščiai ir ne be fantazijos falsifikuodami įrodymus.

Pavyzdžiui,  1941 m. lapkričio 17 d. Stalinas išleido slaptą įsakymą Nr.0428, įteisinusį išdegintos žemės taktiką, kuri apėmė priešo okupuotose zonose esančių gyvenviečių sudeginimą ir sunaikinimą. Šį „kilnų“ darbą turėjo atlikti diversantai, perrengti trofėjinėmis Vermachto ir SS karių uniformomis.

Minėtas įsakymas ypač pabrėžė: „reikia atkreipti dėmesį, kad įvykdžius baudžiamąsias ekspedicijas, liktų liudininkai, kurie galėtų pranešti apie fašistų įvykdytus žvėriškumus. Tai sukeltų neapykantą fašistiniams okupantams, palengvintų partizanų kovą užnugaryje“.

Ar jaučiate skirtumą? Stalinas anaiptol nesitenkino, kad apie fašistų žvėriškumus liudytų tik išimtinai diversantai, kurie ir darė fašistams priskirtus nusikaltimus. Ne, jis rūpinosi, kad apie šiuos žvėriškumus žinotų, kad ir suklaidinti, bet vis dėlto tie liudininkai, kurių rankos nesuteptos krauju.

O ką šiandien daro Kremlius? Jis vadovaujasi primityvia kaip karvės mykimas ir ciniška politinių gangsterių logika, pagal kurią nusikaltimų žmoniškumui byloje pagrindiniai gynybos liudytojai yra patys žudikai ir sadistai. Atseit jie yra apšmeižti taikos balandžiai, o tikrieji nusikaltėliai- pačios aukos.

Sausio 13-osios įvykius begėdiškai iškraipančio Absoliutaus melo kontekste kažkaip jau buitiškai skamba klasika tapęs teiginys „savi šaudė į savus“. Juolab, kad vyrauja klaidinga nuomonė, esą šių kliedesių autorius yra Stalino saulę į Lietuvą parvežusio raudonojo veikėjo anūkas.

Ne, Judo sidabrinius atidirbęs Algirdas Paleckis yra tik dresuota papūga ir ruporas, kuris Kremliaus sukurptą nuodingą žinią paskelbė miestui ir pasauliui. Kovotojas už teisingą- socialistinę liaudies Lietuvą yra Kremliui naudingas idiotas, nes sudaro įspūdį, jog savi demaskuoja savus.

Tačiau kaip apkvailinti tautą ir pasaulį, jeigu apie šiurpią tiesą liudija dešimtys tūkstančių žmonių ir patikimiausi iš patikimų liudytojų- vaizdo ir garso įrašai? Kaip priversti milijonus televizijos žiūrovų patikėti, kad tapę savo iliuzijų įkaitais, jie realiu laiku matė iškreiptą vaizdą- tai, ko iš tikrųjų nebuvo?

Kaip pasiekti, kad beginklius civilius luošinusius ir žudžiusius soldafonus, milijonai laikytų geraisiais samariečiais, o taikius civilius, atvirkščiai, žudikais?  Kaip priversti pasaulį patikėti, kad ne tankai ir šarvuočiai traiškė žmones, o agresyvūs nacionalistai savo automobiliais traiškė savus?

Kaip apkvailinti tą supuvusį Vakarų pasaulį, kad siekdami diskredituoti kariškius, smogikai tą tragišką naktį į morgus suvežė ne tik Televizijos bokšto gynėjus, bet ir santykinai „šviežius“ lavonus – smurtinių nusikaltimų ir eismo įvykių aukas iš visos Lietuvos.  

Kremlius puikiai suvokia poblemos esmę, todėl karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui jis  demagogiškai neigia, o kolaborantams skiria dresuotų papūgų vaidmenį. A.Paleckis ir yra klaikiai primityvi, Kremliaus lesalu gausiai šeriama papūga, atkartojanti užnuodytus žodžius, kuriuos dresuotojas įkalė papūgai į galvą. 

Sausio 13-osios byloje yra užfiksuoti Rusijos kariškių parodymai, kuriuos jie davė praėjus mėnesiui kitam po kruvinų įvykių. Kadangi juos apklausė ne Lietuvos, o SSRS Generalinės prokuratūros kuruojami Rusijos Federacijos karinės prokuratūros tardytojai, ta aplinkybė įkaitinta geležimi paženklino jų parodymų esmę.

Akivaizdu, kokį rezultatą gali duoti kruopščiai surežisuota apklausa, kurioje vieni mafijozai, vadovaudamiesi instrukcijomis, gautomis iš mafijos bosų, apklausia kitus. Šio rezultato esmė ta, kad aukai yra suteikiamas budelio statusas, budeliui – aukos.

Istorija kartojasi ir kartojasi kaip bjaurus farsas – kruvinas Stalino režimas save laikė civilizacijos ir humaniškumo  forpostu, o savo aukas – žmogaus pavidalo žvėrimis. Eidama bolševikų pramintais keliais, Televizijos bokšto gynėjus Maskva laiko nuo alkoholio apsvaigusiais ir sužvėrėjusiais nacionalistais.

Pagal šią logiką,  tikrieji nusikaltėliai yra beginkliai lietuviai, kurie puolė iki dantų ginkluotus kariškius. Savo ruožtu  taikūs kariškiai nuo agresyvių ir girtų smogikų, siekusių atimti ginklus, buvo priversti gintis automatų buožėmis ir šūvių serijomis iš kalašnikovų.

O, kad tokia mąstymo racionalizacija būtų atėjusi į galvą žydšaudžiams! Jie  būtų galėję teisintis, esą šaudė žydus tik išimtinai todėl, kad šie neatimtų šautuvų ir nesušaudytų jų pačių. Taip pat, kad neišniekintų ir neišžagintų jų moterų, neužvaldytų ir neišparceliuotų jų turto.

Bet! Raudonieji miunhauzenai yra kur kas išradingesni už žydšaudžius. Išsamų  instruktažą gavę kariškiai, davė parodymus, kad į minią šaudė ne jie, o smogikai nuo daugiabučių stogų. Šis absurdiškas melas yra ne savitikslis, o priemonė pagrįsti Kremliaus versiją, esą sovietų kareiviai buvo taikos balandžiai, apsaugoję Lietuvą nuo etninių skerdynių ir pilietinio karo baisumų.

Sausio 13-osios byla perteklinį kartą rodo, kad įžūli ir ciniška Kremliaus propaganda yra devyngalvė hidra, kuriai vietoj vienos nukirstos galvos atauga dvi. Panašu, kad rusišką melą mes paliksime tokį pat cinišką ir bjaurų, kokį ir radome atėję į šį pasaulį.

Vis dėlto Absoliutaus melo masyvas aižėja – pirmąkart istorijoje komunistų režimas pasmerktas ne tik moraliai, jis nusikalstamu pripažintas teisme. Taigi,  Raudonasis Liuciferis  identifikuotas ir įvardytas. Juridiškai. Vien dėl tos priežasties procesas Sausio 13-osios byloje  turi svarbią simbolinę  prasmę. Teisinę ir politinę.

Autorius yra advokatas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

36 komentarai

 1. T0mas J.:

  Kai nusikaltėliai nuteisiami – gerai, taip ir turi būti,
  bet Jovaišas kaip visad nusišneka. Komunistai – Lietuvos ilgametę okupaciją ir tūkstančių lietuvių tremtį organizavusi partija TSKP net nepaskelbta nusikalstama! Tad ar logiška kalbėti apie Niurnbergą..?!
  Tokia svarbi Lietuvai Sausio 13-osios byla nagrinėta net 28 metus. Kodėl taip ilgai? Ir kodėl nuteisti tik vykdytojai, o organizatoriai net nepakviesti į teismą?
  Todėl, kad Nepriklausomoj Lietuvoj – taip pat kaip ir okupuotoj – šalį valdo komunistai.
  Ir praėjus nemažai metų po 1990 – valdžioje vis matėm daug prezidentų, premjerų – TSKP narių: Brazauskas, Butkevičius, Paksas, Kirkilas, Grybauskaitė, Laurynas Mindaugas Stankevičius, Prunskienė.
  Ministrai TSKP nariai:
  Bernatonis, Šadžius, Šalaševičiūtė, A.Vinkus, Česlovas Vytautas Stankevičius, Rimantas Sinkevičius, Pranas Kūris, Vytautas Knašys, M.Misiukonis, B.Bradauskas, Jonas Prapiestis, Artūras Paulauskas, Povilas Gylys, Algimantas Matulevičius, Vladislavas Domarkas, Vytautas Einoris, Vidmantas Žiemelis, Algirdas Monkevičius, Sigitas Kaktys, Petras Baguška, Jurgis Brėdikis, Antanas Valionis, Petras Papovas, Zigmantas Balčytis, Rimantas Karazija, Evaldas Gustas, Aleksandras Vasiliauskas ir daugybė kitų. Daugybė, išvardinau tik dalį.
  Kodėl TSKPistai yra blogis? Todėl, kad tai žmonės, sunkiais tėvynei okupacijos metais stoję tarnauti PRIEŠUI, okupantui. Tai bailiai, kolaborantai.
  Bailys – ne kūrėjas.
  O visokie jovaišai bando mus suklaidinti ir kalba apie jau įvykusį Niurnbergą komunistams.

  • Leonora:

   Jovaiša daro ką gali, jo straipsnis labai geras. Juk dauguma Lietuvos menininkų (atrodo, šviesūs žmonės turėjo būti) patys pirmieji puolė garbinti Stalino, sovietų sąjungos, tai ko dar norėti iš bemokslių kaimiškos kultūros žmonių, juk inteligentai buvo išžudyti? Sovietmety teko dirbti su nomenklatūrininkų vaikais ar jų šeimų nariais (žmonomis ir t.t.), oi, kiek prisižiūrėjau jų pasipūtimo dėl to, kad jie turi tam tikras privilegijas (nors man tos jų “privilegijos” kėlė juoką: pasislėpus nuo “mylimos liaudies” gauti žirnelių ir t.t., gauti paskyrą Žiguliukui ar butą be eilės savo vaikui – kai net Amerikos negrai geriau gyveno). Vakar perskaičiau Ruseckaitės knygą apie Salomėją Nėrį, dar peržiūrėjau V. Daujotytės įkalbėtą klipą, gailisi S. Nėries, o iš tiesų, ta poetė gan savanaudė moterytė, paskui pergyvenusi dėl to, kad ja pasinaudojo dar savanaudiškesi ir gudresni kolegos menininkai – tipiška nomenklatūrinė veikėja, kurių aš prisižiūrėjau sovietmetyje. Dar ir dabar, po tokių tautos kančių, laisvoje Lietuvoje komisija skiria grafomanams menininkams, kaip Ivaškevičius, premijas, o tie rašo (kaip ir Vanagaitė) prisitaikydami prie tos sužalotos tautos dalies, be to, rūpi pakratyti žydų pinigėlius, spekuliuojant jų kančiomis. O tai vis todėl, kad Lietuvos žmonių sąmonę labai užteršė sovietmetis. Kol nepriaugs tikrų inteligentų, ta antra karta nuo žagrės tik ir svajos kaip čia pasipinigauti, o savanaudiškumas užgoš bet kokį sveiką protą. Todėl džiaukimės kiekvienu tokio Lietuvos inteligento, kaip Jovaiša, straipsniu, nes jis bent jau sugėdina naujuosius mankurtus.

 2. Žemyna:

  Na, Niurnbergo, kaip pasakytų Kremlius, „кишка тонка”.
  Jiems Kremliaus dujos – ir pančiai, ir „adata su doze”, kurios ištraukti trūksta valios. O kai kam gal ir užraktas nuo jo ar tėvų šeimos negražių paslapčių lagaminėlio. Juk ne visi, kaip Šrioderis, dėl „ilgo rublio” į viską nusispjauna ir atvirai Kremliaus bizniui parsisamdo…
  Tačiau Kremlius šito litofcų fašistų įžūlumo neužmirš. Prieš Strasbūro teismo sprendinį, pripažinusį okupuotų šalių teisę gintis, ir tuo pralaužusį ledus ir mūsų teisėsaugai į tiesos vandenis plaukti, net ir Kremlius nesišakos. Tačiau mums reikia laukti naujų niekšybių cunamio. Atlaikysim?

 3. Prašalietis:

  Durnių laive įdomiausia tai, kad buvę vadovaujantys profesionalūs komunistai( buvusi profesionali draugė šiandiena profesionali ponia Grybauskaitė ir t.t.) ir komunistinio ideologinio fronto darbuotojai(mokslinio komunizmo specialistas buvęs draugas šiandiena profesionalus ponas V.Lansbergis ir t.t.) yra “labiausiai nukentėję nuo komunistų ir yra aršiausi” nesibaigiančio Durnių laivo “Niurnbergo teismo teisėjai” visiems buvusiems komunistiniams draugams. Tai atrodo taip pat, jei po karo Himleris su savo chebra darytų “teismą fašizmui” ir su”antifašisto veidu” teistų Niurnbergo tribunole fašizmą,Hitlerį, Geringą, Bormaną ir kitus buvusius savo kolegas ….

  • Žemyna:

   Na, apie kai kieno praeitį tamsta kartojate tai, ką troliai rašė…

   • Prašalietis:

    Šiandieniniai”tautiniai intelektualai” iš komiksų, Simsonų, V.Lansbergio”Santykis yra viskas” ir t.t. tėra gerai įsisavinę,ir jiems yra suprantamiausia,”ką rašė troliai”…. Todėl jie savo”intelektualinę išmintį”pradeda “sparnuotu”, iš vakarų su demokratija atėjusiu,”tautiniu” žodžiu Trolis, juo, “tikro patrioto daug ką pasakanti,tautinė išmintis intelektualiai” gali būti ir užbaigta….

  • T0mas J.:

   Landsbergis niekada nebuvo mokslinio komunizmo specialistas.

   • Prašalietis:

    Brazauskinio-lansbergizmo suformuotų “tautinių”vaikučių žiniai galiu pasakyti, kad dar yra nemažai gyvų žmonių, kurie matė ką ir kuo dirbo tokie “kovotojai už tautos ir Lietuvos laisvę”, kaip V.Lansbergis ir Grybauskaitė. Tomuk, šiandieninis”čiurlionietis” V.Lansbergis ne vienus metus dėstė mokslinį komunizmą Konservatorijos studentams. Ši disciplina buvo privaloma besimokantiems studentams visose aukštosiose mokyklose. Tai buvo paskutinis egzaminas ar įskaita atverianti kelią aukštosios mokyklos diplomo darymui. Dėstyti šį dalyką komunistų partija patikėdavo ne artojams,darbininkams ar eiliniams dėstytojams, o tik perpratusiems Markso ir Lenino teorijas,patikimiems, įsitikinusiems ir aukštos komunistinės moralės žmonėms. Aukštosiose mokyklose tiek dėstytojai, įskaitant ir Komunistų partijos istorijos ir marksistinės-lenininės filosofijos dėstytojus, tiek studentai žinojo, “ką gali” tokie mokslinio komunizmo dėstytojai kaip “dėdulė”V.Lansbergis”padaryti”vienų karjerai, kitų prileidimui daryti mokslo užbaigimo diplominius darbus. Taip kad Tomuk, ką nors teigdamas, pabandyk tai kuo nors konkrečiu pagrįsti…. Nes kitaip “savo suvokime”neperžengsi beretinio ar kitokio runkelio-kurdupelio”tautinio supratimo lygio” pagal kurį Juodąją jūrą iškasė šiandieninių ukrainietiškų Maidaninių chalopų protėviai, o Baltijos jūrą kasė šiandieninių “tautinių”runkelių ir kurdupelių protėviai vadovaujami V.Lansbergio ir Grybauskaitės propro senelių…..

    • Bartas:

     Taip išeina , kad V. Landsbergis ”komunistų išdavikas”. Išdavė tuos , kurie juo pasitikėjo. Išdavė marksizmą- leninizmą. Ajazauuū !!
     Dabar supratau, kodėl V. Landsbergio daug kas nekenčia Lietuvoje ir maskovijoj.

     • Prašalietis:

      Bartuk, tauniai “šaunuoliai komunistiniai ir KGB -istiniai išdavikai”, vežė tautiečius Į Sibirą, auklėjo tautą komunizmo dvasia,tarnavo komunistams iki paskutinės minutės, Grybauskaitė Burokevičiui, o paskui “juos išdavė” ir tarnauja kitam šeimininkui. Komunistai buvusiais nebūna, o jais tiki tik tokie patys komunistiniai kolaborantai ir”tautiniai”liumpenai, kurie save pavadino “tautiniais patriotais”. Jokiai moskovijai tokie skurde merdintys ir ES kol kas šelpiami durnių laivai kaip Lietuva nėra įdomūs, todėl “komunistus išdavę”tautiniai komunistai ir KGB-istai laukia ir niekaip nesulaukia moskovijos ateinat jų”iš naujo okupuoti”. Matomai visi”komunistiniai ir KGB-istiniai išdavikai”yra jau seniai pasiruošę kaip 1940 metais sutikti Moskoviją su gėlėmis ir plakatais. Kaip rodo realus gyvenimas, Rusijai yra “įdomi”Ukraina, kurioje rusai gyvena nuo pat jos atkariavimo iš Osmanų imperijos laikų,įdomi yra Sirija, Venesuela, Vidurinė Azija turinti naudingų iškasenų ….Lietuviškas durnių laivas kažkiek dar įdomus JAV kaip placdarmas pabandyti padrumsti ramybę neklusniam Putinui…..

 4. Žmogas:

  Tai yra proceso parodija, jei dar kam “nedašuto”. O Alkas nieko geresnio nerado, kaip atspausdinti tik dar vieną viešąjį sisteminį fantomasą. Turime tokius viso 2. Prisimenu, kaip šis prietranka aptarnavo sistemą Garliavos atveju.

 5. Diedas:

  Komunistai – zulikai melagiai vagys
  (Liaudies ismintis)

 6. Skalvis:

  Nebežinau ką ir besakyti. Liūdna ir apmaudu. Tikrai: durnių laivas. Tikrai – pabaiga!?!

  • Leonora:

   Kur Tamsta matote pabaigą? Kad išnagrinėta byla ir šis teismo procesas svarbesnis nei Niurnbergo procesas? Niurnbergo procese iš esmės dalis nusikaltėlių (iš Stalino klikos) teisė kitus nusikaltėlius iš Hitlerio klikos – ten teisingumas nebuvo atstatytas, nes sovietai dar 50 metų kankino okupuotų teritorijų žmones. Dabar teisingumas atstatytas, tai turi moralinę reikšmę, nes niekas iki šiol nepasmerkė sovietinio režimo. Bravo lietuviai, kad ir po 28 metų tai padarė. O ar įmanoma buvo anksčiau padaryti, kai mankurtai vis dairosi atgal, nes nori vergijos? O tų mankurtų dar daug, ne visi išmirė, bet jau priauga nauja karta, todėl ir šis procesas tapo įmanomas.

  • Prašalietis:

   Paskaityk, Skalvi durnių laive plaukiančių “tautinių Leonorų intelektualinius pasamprotavimus” a la “dėdulės” V.Lansbergio “Santykis yra viskas”, ir liūdesys ir apmaudas pradės keistis į nuotaikingesnę ironišką šypseną…Nes istorija rodo, kad eiliniai lietuviai išgyveno karus, marus… Privalo anksčiau ar vėliau išgyventi ir užsislapstinusių 75 metams lansberginių KGB sąjūdinių ir brazauskinių komunistų sukurto durnių laivo laikus. Nors tiek žmonių, iš prigimties buvusi darbšti lietuvių tauta, savo istorijoje neprarado nei per karus, nei per marus….ir nepirmavo pasaulyje ir europoje pagal savižudybes, skurdą, susirgimus tuberkulioze ir sifiliu, išgeriamo alkoholio kiekį ir t.t.

   • Leonora:

    Prašalieti, jeigu ne landsberginiai, dabar po 28 metų jau gal būtum suvalgytas amžinai alkanos ordos (Rusijoje badas ir kanibalizmas buvo dažnas reiškinys). Ar neprisimeni, kad sovietmečio pabaigoje jau parduotuvėse maisto laisvai nebuvo, reikėjo atstovėti kilomentrines eiles? Nors Griškevičius visą mėsą reikalaudavo išvežti į “didžiąj tėvynę” (net pats patikrindavo šaldytuvus), Rusijoje net eilėse nieko negaudavo. Per tuos 28 metus jau būtų visoje sovietijoje totalinis badas. Džiaukis, kad landsberginiai išgelbėjo ir Tamstos kailį. O dėl proceso – tai didelė garbė Lietuvai, kuri, būdama maža valstybė garbingai kovoja su sovietiniu monstru. Per šį procesą pasaulis pamatys, kokia šiandien dar tebėra Rusija.

    • Prašalietis:

     Šaunu, kad “tautinės”Leonoros primena tuos gūdžius laikus, kai V. Lansbergis su sąjūdžiu perestroijkai ir gorbačiovui remti “pradėjo visus gelbėti” nuo Gorbačiovinės pererstroijkės, kai iš tiesų parduotuvės palyginus su gūdžiu Brežnevo zastojumi buvo apytuštės. Bet net ir laisvos Lietuvos statistai viauktelėjo, kad 1988 metais Gorbačiovinės suirutės laikais žmonės vidutiniškai valgydavo 3 kartus daugiau mėsos nei žmonės valgo šiandiena,lūžtant parduotuvių lentynoms, šiandieniais “tautinio sotumo”laikais. Giliau ir “tautiškai”- leonoriškai paknisus “tautinę mintį”galima pasakyti, kad ir V.Lansbergio tėvelis, toks Žemkalnis,jau”gelbėjo” mūsų tėvelius ir senelius nuo komunistų darbuodamasis Hitlerio vokietukų laikais berods ūkio ministru, paskui”tautą gynė” pasitraukęs su vokiečiais ir nusidanginęs į Australiją. Po to sugrįžo į Stalino Tarybų Sąjungą ir toliau “gelbėjo tautą”lyg niekur nieko dirbdamas priveligijuotu architektu. V.Lansbergis nuo mokyklos suolo tėvelio Žemkalnio taip pat buvo išmokytas “gelbėti tautą”. Tą gali patvirtinti jo suolo draugas A.Sakalas, kuriam trumpai buvo “pasisekę” su Lansbergių Vytautuku jaunystėje trumpai”gelbėti Lietuvą”. Šiandiena tauta yra “rami”žinodama, kad ją “gelbėja” jau Lansbergių Vytautuko išmokytas Lietuvos ir tautos”gelbėtojo amato”jo anūkėlis Gabrielius. O kur dar kiti komunistiniai kaloborantai kaip Grybauskaitė “gelbėję Lietuvą” nuo komunistų dirbdami Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos atsakinguose komunistų partijos ir KGB postuose, kurie su komjaunuolišku įkarščiu “tebegelbėja tautą nuo sovietinio monstro” ir šiandiena….”O dėl proceso” – tai yra juokingiausia stebėti “tautinių”profesionalių komunistų 28 metus besitęsiančią” kovą su sovietiniu monstru “, kuris juos pagimdė ir aukštosiose partinėse mokyklose”išmokė kovų su sovietiniu monstru” meno ….

     • Leonora:

      Iš tiesų, aš pritariu A. Katkevičiaus duotam terminui -“infantilai”. Šiems laikams tai tikslesnis terminas, nei “mankurtai”. Mankurtai rasdavosi sovietmetyje, kai nesant informacijos, buvo priversti vienodai galvoti. Dabar, esant tokiam informacijos srautui, tik infantilų mastymas sustojęs ties išsivystymo lygiu, įgytu sovietmetyje. Tamsta, prašalieti, gali rašyti ką nori – niekas nepasikeis, turime laisvą valstybę, esame NATO, todėl saugūs kaip niekada, su kuo Tamstą ir sveikinu. O už tai dar kartą padėkok landsbergistams, kurie atvedė Lietuvą į nepriklausomybę, tame tarpe ir Grybauskaitei, kuri puikiai atstovavo Lietuvą tarptautinėje arenoje.

      • Prašalietis:

       “Tautinės”Leonoros žiniai čiabuvių pasiskolintą terminą “infantilai” davė ne A.Katkevičius. Jis išsilavinusiems žmonėms yra žinomas gana seniai. Beje, a la V.Lansbergio Santykis yra viskas “tautiškai intelektualios” Leonoros žiniai, šio žodžio( infantile) reikšmė yra suaugusio žmogaus elgesyje liguistai pasireiškiantis pas jį buvusios ankstyvoje vaikystėje specifinės charakteristikos. Na o”nešiojantys laisves” profesionalūs tautiniai komunistiniai kolaborantai, užsislapstinę 75 metams KGB-istai, kaip “dėdulė”V.Lansbergis,”Magnolija”Grybauskaitė dėkojo ne tik žodžiais, bet ir darbais Komunistų partijai ir Tarybinei vyriausybei už tuometinę laisvę, rūpestį ir Lietuvos TSR saugumą, taip jie visi šiandiena už tą patį dėkoja JAV ir NATO. Tiesa, šiems Lietuvos”laisvių ir nepriklausomybių mylėtojams” komunistiniais laikais pakako reikšti padėkas Komunistų partijai atitinkamų proginių sambrūzdžių metu per demonstracijas ar susirinkimus. Dabar šie komunistiniai ir KGB-istiniai “tautiniai dėkotojai”naujiems šeimininkams už”parsineštą laisvę, nepriklausomybę, rūpestį” ir t.t. rėkaloja ant kiekvieno kampo atsiradus progai ir be jos…. Tenka sutikti tik su vienu, kad naivius ir patiklius lietuvius kaip pradėjo komunistai”vedžioti po laisves” ir sojūzines priklausomybes nuo 1939 metų, taip jie, jų pasekėjai ir palikuonys vargšus, kraštutiniame skurde gyvenančius, išmirštančius, išsižudančius, prasigėrusius,išsivaikščiojančius tautiečius tebevedžioja ir po šiai dienai…. O juos aptarnaujantis personalas ragina, kaip senais gerais laikais už viską dėkoti šioms neokomunistinėms, užsislapstinusių KGB-istų partijoms ir vyriausybėms ir jų vadams… Bet kas yra kas daugumas suprato jau gana seniai, net ir kvailiausiems ir naiviausiems per 28 metus tai “daėjo per pilvą”….nepriklausomai ar jie pagal komunistinio-KGBistinio “tautinio elito”neformalią klasifikaciją yra runkeliai, kurdupeliai, šunauja, vatnykai, eurovatnykai, popieriniai ir kitokie “ai”…

 7. Tvankstas:

  Sunku pradėti rašyti apie straipsnį, kurio autorius rašo copy / paste kartojamas klišes, kad pilnai pagrįsti įrodymais parašytus melus reikia kone knygoje bent 300 puslapių parodyti.
  Niurnbergo procesas – tai melo teisės procesas, kurioje nugalėtieji negalėjo tikėtis jokios gynybos, kuri skelbiama teisėje, viskas vyko grubiai sutrypiant bet kokią teisę ir nekaltumo prezumpciją.
  Po nugalėtojų įžengimo į Vokietiją vyko masiniai prievartavimai, kurių skaitinė išraiška : RA – 3 mln. vokiečių mergaičių, merginų, moterų, senučių, JAV armija – 1 mln., Britanijos+Kanados – 1 mln, Prancūzijos – 1 mln., dar apie 0,5 mln. Lenkijos armija ir Lenkijos piliečiai rytų Vokietijoje ir ‘atgautose žemėse’.
  Reino stovyklose po atviru dangumi mirė 1,5 mln. vokiečių karo belaisvių, kurie pasidavė Vakarų sąjungininkams.
  Iš SSSR grįžo atgal į Vokietiją 1955 m., pvz. iš 91 tūkst., pasidavusių Stalingrade, sugrįžo 6 tūkst.
  Savo malonumui nugalabino taikius vokiečius lyg zuikius : Vakarų sąjunginkai – 1 mln., RA – 3 mln., lenkai – 300tūkst, čekai – 270tūkst.
  SSSR Niurnbergo tribunolui pateikė dokumentus, padarytus Lubiankoje, daugiausia apie ž… naikinimą, kad ir Stahlecker raportą, kad ir Wannsee 1942.01.20 konferencijos ‘dokumentus’, kurie buvo užprotestuoti teisiamų vokiečių kaip netgi neatitinkantys Vokietijos raštvedybos taisyklių, tas pat ir su dujų kamerų buvimu ir Zyklon dujų panaudojimu. N. Rudenko knygoje “Niurnbergo procesas” (gal 1965m. išleista lietuviškai), man teko skaityti gal 1972 m. įdėtą techninių charakteristikų kopiją, kaip pramokęs vokiškai labai pagilinau savo žinias, išsiversdamas sau – tai utėlėms, blusoms, blakėms naikinti dujos, žmogų nužudyti beveik neįmanoma, turi būti idealios sąlygos, kas nebuvo pasiekiama tais laikais.
  Primo Levi, holokausto industrijos ideologas, iš karto po karo 1946m. parašė knygą apie Auschwitz, kaip universitete baigęs chemiją, net nei vienu žodžiu neužsimena apie jokią dujų kamerą, supratęs savo klaidą, 1987 m. nusižudė laiptinėje, krisdamas žemyn galva.

 8. Tvankstas:

  Jei kalbėti apie tribunolą socializmo / komunizmo nusikaltimams, tai pirmuoju kaltinamuoju reikia įrašyti Rothschild, kuris 1848 m. užsakė Mordechai Levi (literatūrinis slapyvardis Karl Marx) parašyti “Komunistų partijos manifestą”, tai reiktų patraukti talmudinius teiginius (žr. Justino Pranaičio ‘The Talmud Unmasked’, 1892 m., ekspertizės išvadas 1913m. Juščinskio nužudymo byloje), patraukti ž…bolševikus (žr. A. Solženicyno ‘Raudonasis ratas’, ‘200 metų’, H. Ford ‘The international Jew’, A.C. Sutton ‘The Wallstreet and the Bolsheviks’,…) už Rusijos tautų genocidą, tai visoje šioje šviesoje Vilniaus teismas yra apsikvailinusių šabes-gojų, atlikusių drūtų durnelių vaidmenį, teismas, kuris taip pat reikalingas, nors ir savo darbu paslepia tikruosius Sausio 13-osios įkvėpėjus, vaikščiojančius be sąžinės graužimo ‘laisvajame pasaulyje’ nuo tiesos.

  • Skalvis:

   Nematau šviesos tunelio gale! O jei pamatysiu: ar eiti į ją!?!

  • Skalvis:

   Nors Karlas Marlas buvo grynas judošius, aš rimtai žiūriu į Kapitalą. Karlo Marlo tėvas buvo pasaulėtis. Ateistas. Manau, jog bėda yra ne teorijoje, bet praktikoje: ne tie žmonės, ne toj vvietoj ir ne tuo laiku bandė prievarta įbrukti . Kaip ir su krikščionybe. Tiek Markso, tiek Kristaus mokymas yra teisingi. Bet: Pasaulį valdo gyvuliški instinktai, ne protas, ne dvasia … kol kas. Tikėkimės.

 9. Prašalietis:

  Šiandieninio durnių laivo keleiviai su Maidaninais chalopais išsikasę Juodąją ir Baltijos jūras, šiandiena”sugebantys suskaičiuoti” amerikiečių, anglų, raudonosios armijos ir kitų antifašistinių “piktuolių išprievartautas” per karą ir po jo Vokietijos nekaltų mergaičių ir moterėlių milijonus “tautiniu intelektu”perspjauna ir komunistus, ir fašistus su visais solženicinais, pokario partizanais, stribais, komunistų ir fašistų kolaborantais, nes tai jau yra diagnozė….

  • Prašalietis:

   P.S. Durnių laivo”intelektualai”gyvenantys šiandieniniame “tautiniame paraleliniame pasaulyje” nežino, kad sausio 13 įvykiai vyko Lietuvos Tarybų Socialistinėje respublikoje, kurioje tuomet galiojo tos respublikos įstatymai, nes kitokių nebuvo. Tik rugsėjo mėnesį Lietuvos Tarybų Socialistinės respublikos Aukščiausioji Taryba”kažką skelbė” dėl Lietuvos nepriklausomybės…. Kas liečia teisę, net ir pas Afrikos čiabuvius, Azijos pigmėjus ar Australijos aborigenus priimti įstatymai ir jų taikymas atbuline data jokios teisinės galios neturi….

   • Tvankstas:

    1990 m. kovo 11 dieną paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, o 1991.01.13 įvykiai vyko jau nepriklausomoje Lietuvoje okupantams SSSR siekiant užgniaužti Nepriklausomybę.

    • Prašalietis:

     1990 metais kovo 11 paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, bet iki 1992 metų lapkričio mėnesio Lietuvoje tebuvo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija, kurios 30 straipsnis sakė:”Lietuvos TSR dalyvauja užtikrinant šalies saugumą ir gynybinę galią, aprūpinant TSRS Ginkluotąsias Pajėgas viskuo, kas reikalinga.
     Valstybinių organų, visuomeninių organizacijų, pareigūnų ir piliečių pareigas, užtikrinant šalies saugumą ir stiprinant jos gynybinę galią, nustato TSR Sąjungos įstatymai.”…. Taip kad pagal tuo metu Lietuvoje galiojusius įstatymus ir Konstituciją juridiškai pagrindžiant traktuoti Sausio 13, kaip “SSSR okupantų siekimas užgniaužti Nepriklausomybę”, bent kiek juridiškai besiorentuojančiam žmogeliui nesigauna….

     • Leonora:

      Okupantų įstatymai laisvoje Lietuvoje negalioja, negaliojo jie ir okupuotoje Lietuvoje, tik lietuviai tada buvo priversti paklusti nusikaltėlių neteisei ir prievartai, kaip paklūsta pagrobtas žmogus. Toks, kad išgyventi, kartais net “įsimyli” pagrobėją ir tai vadinama Stokholmo sindromu. Panašus sindromas, vadinamas Stalino meile buvo paplitęs sovietijoje: žmonės tikėjosi, kad jei jie “mylės” Staliną, tai enkavedistai bent jų nenaikins. Tik ne visi lietuviai sirgo tuo sindromu, todėl patapę landsbergistais atkovojo laisvę. O “stalinistai” ir kiti sovietiniai “istai” dabar infantiliškai prisimena praeitį, kuri niekada nesugrįš.

      • Prašalietis:

       Šiandieninio Durnių laivo”tautinės Leonoros”, pradirbusios profesionaliomis Komunizmo statytojomis vadovaujančiuose postuose Komunistų partijoje ir KGB struktūrose, labai sunkiai dvasiškai ir psichologiškai, bet pergyvenusioms”transformavimąsi į šiandieninius antikomunistus”,kaip taisyklė yra giliai perpratusios savų persirgtų psichinių sutrikimų ir ligų simptomus,galimas šių psichinių sutrikimų pasekmes… Eilinis Lietuvos žmogus negali net įsivaizduoti, ką reiškia profesionaliems ir prisiekusiems komunistams, dešimtmečius vadovaujamčiuose postuose stačiusiems Lietuvos liaudžiai Komunizmą, vaidinti”antikomunistus”, šaukti tik pramerkus akis mirsim, bet nepasiduosim Rusijai, komunistams ir kitiems JAV priešams…. Ką reiškia KGB-istiniams “dėdulėms, magnolijoms”…gyventi užsislapstinusiems ir vaidinti “tautos patriotus”, dar garsiau šaukiant nei brazauskiniai komunistai- mušim komunistus iki paskutinio savo atodūsio…. Na o kad stalinizmo, smetonizmo ir kitokio “izmo”sugrįžimas yra neįmanomas žino kiekvienas adekvatus Lietuvos žmogelis, kaip ir žino,kad brazauskinis-lansberginis durnių laivas yra neamžinas, nors prie valdžios lovio “laisvių ir nepriklausomybių nešiotojas”, pagal tam tikrus šaltinius”dėdulė”V.Lansbergis įtaisė prie beretinių partinio UAB-o vairo ir durnių laivo valdžios lovio savo anūkėlį Gabrielių….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: