M. Puidokas. Kas meluoja? Ar pataisos leis mušti vaikus? (24)

Mindaugas Puidokas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Mindaugas Puidokas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Tūkstančiai žmonių reikalauja saugumo vaikams ir šeimai

Per 4000 piliečių lapkričio 25 d.susirinko protestuoti prieš šeimos ardymą į Nepriklausomybės aikštę sutraukusio mitingo išvakarėse Šiaulių rajone įvyko dar viena tragedija. Dar viena blaivi mama dėl pranešimo apie galimą smurtą uždaryta į areštinę. Jos vaikelis, ant kurio medikai nerado sužalojimų, pateko į globos institucijų karuselę. Toliau bus baudžiamoji byla, draudimas bendrauti su vaiku iki ekspertizės, kurios teks laukti

mažiausiai pusę metų. Taip dar kartą suveikė vadinamoji „Matuko reforma“, ir, valstybės vardu, buvo išdraskyta šeima.

Kaip tik tuo metu Mykolas Majauskas su Tomu Tomilinu tikriausiai įtikinėjo ministrą Liną Kukuraitį rašyti viešą laišką, kad nieko vaiko teisių apsaugos sistemoje keisti nereikia. Jis pataisysiąs procedūras ir volas, traiškantis likimus, riedės toliau. Dar ministras pridūrė, kad smurto teisinti negalima, ir iš esmės pasakė tai, ką jau kelis mėnesius kartoja žmonės visoje Lietuvoje: smurto prieš šeimą teisinti negalima, nes tai yra smurtas prieš vaiką!

Po vaiko teisių apsaugos reformos įdiegta „nulinės tolerancijos smurtui“ nuostata suteikė valstybės institucijoms galią ardyti šeimas kliaujantis anoniminiu pranešimu, esą šeimoje smurtaujama. Tapusi įstatymu ši nuostata panaikino valstybės pareigą padėti šeimai, ją remti ir saugoti, kaip tai yra nustatyta mūsų Konstitucijos.

Kodėl biudžeto lėšos neskiriamos realiai ir tiesioginei pagalbai šeimoms?

Politikai, kuriems patikėta socialinė sfera, jau nebekovoja, kad biudžeto pinigai būtų nukreipti skurdo mažinimui, švietimo ir sveikatos apsaugos gerinimui, nors tokios investicijos yra tiesioginė pagalba šeimai. Dabar reikalaujama 331 milijono eurų struktūroms, kurios, esą, pasirūpins nuo šeimos atskirtais vaikais ir be vaikų likusių šeimų auklėjimu. Kur tie pinigai pateks? Šeimai? Ne, jie atiteks gausybei privačių asmenų ir NVO, kurios rengia mokymus tėvams ir globėjams, organizuoja globą ir kitais būdais aptarnauja vadinamąją „Matuko reformą“, kuri, de facto, yra pasaulyje smarkiai sukritikuotos Norvegijos Barnevernet sistemos kopija.

Deja, Norvegijoje paimtų iš šeimų vaikų globa tapo savarankiška verslo šaka ir ji stimuliuoja neproporcingas sankcijas šeimoms, kuriose įtariamas smurtas. Meluoja tie, kurie sako, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojai nebuvo pasiruošę pokyčiams, todėl daroma klaidų. Jau kelis metus Norvegijos „Fyrlykta“ fondas, nors išstumtas iš pačios Norvegijos, moko visos Lietuvos vaiko teisių specialistus savo „gerosios patirties“. Tai vyksta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valia nuo tų laikų, kai jai vadovavo darbietė Algimanta Pabedinskienė. Pasinaudojant profesoriaus Vytauto Landsbergio įžvalga, „vyko šliaužiantis perversmas“, kurio pasekmes dabar jaučiame.

Ar siūlomos pataisos leis mušti vaikus?

Atėjo laikas nuraminti emocijas ir grįžti prie to, ką mums diktuota Lietuvos Respublikos Konstitucija, sveikas protas, o jei jo trūksta – tarptautinė teisė. 58 Seimo nariai pateikė Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisas, kuriose grįžtama prie Europos Žmogaus Teisių Konvencijoje įtvirtinto ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taikomo proporcingumo principo, kuris mūsų teisėje galioja visur, išskyrus vaiko teisių apsaugą. Todėl, mes sakome, kad vaiko paėmimas iš šeimos turi būti kraštutinė priemonė. Jeigu girtas vairuotojas neteisiamas už pasikėsinimą nužudyti, tai kodėl šeima turi būti išardoma dėl įtariamo pliaukštelėjimo, netinkamai drausminant vaiką?

Didžiausią žiniasklaidos susidomėjimą ir visuomenės supriešinimą sukėlė Gabrieliaus Landsbergio, Dovilės Šakalienės, M. Majausko ir T. Tomilino melagingos interpretacijos smurto sąvokos tema ir gąsdinimai apie sugrįžimo į XIX amžių ir vaikų plakimą rykštėmis.

Šiuo metu galiojančių smurto sąvokų problema yra ta, kad jos neleidžia atskirti realiai žalos nesukėlusių veiksmų nuo labai pavojingų, sukeliančių didelę žalą. Tai sukuria teisines prielaidas neproporcingų sankcijų taikymui, traumuojančiam ir tėvus, ir vaikus.

Labai neteisinga teigti, kad įstatymo projektas įteisintų vaikų mušimą. Fizinės bausmės nepriklauso nuo sukelto skausmo masto – ir žymus, ir nežymus skausmas leidžia veiksmą traktuoti kaip fizinę bausmę. Įstatymo 24 straipsnio 3 dalis teigia: „Vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas ar pažeidžiantį kitų asmenų teises ir laisves, vaiko tėvai, vaiko atstovai pagal įstatymą arba kiti už vaiko priežiūrą atsakingi asmenys gali tinkamai drausminti, išskyrus fizines bausmes ar kitas smurto formas.“ Taigi pataisos neleidžia jokių fizinių bausmių taikymo – ir tų, kurios sukelia nežymų skausmą.

Fizinių bausmių, kurios nesukelia žymaus skausmo ir nepadaro žalos vaikui, nelaikymas smurtu neužkerta kelio dar griežčiau drausti fizinių bausmių ir taikyti tėvams veiksmingų poveikio priemonių. Tačiau toks fizinių bausmių diferencijavimas apsaugo tėvus nuo baudžiamojo persekiojimo, nuo neproporcingų ir neteisingų sankcijų jų atžvilgiu.

Kodėl būtini tarptautinėje teisėje taikomi proporcingumo – protingumo kriterijai?

Pasisakantys už tai, kad smurto sąvokos liktų nepakeistos, turėtų paaiškinti, ar jie sutinka, kad prieš mylinčius tėvus, kurie daug naktų ir dienų rūpinosi vaikais, tačiau kritinėje situacijoje dėl pervargimo ar emocijų nesuvaldymo vieną kartą drausmino vaiką nestipriu pliaukštelėjimu, turėtų būti pradėtas baudžiamasis persekiojimas (kaip E. ir G. Kručinskų atveju) ir ar tai, jų manymu, yra suderinama su teisinės valstybės principais.

Didžiausias nesusipratimas kyla dėl normos, kuri pataisomis iš esmės net nėra keičiama: „Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnės žalos ar didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.“

Ši nuostata yra jau galiojančiame įstatyme. Ji yra skirta tam, kad fizinė jėga, panaudota gelbėjant vaiką nuo pavojaus, nebūtų laikoma smurtu, jei sukeltų fizinį ar psichinį skausmą. Tai gali būti situacijos, kai vaiką reikia skubiai patraukti už rankos, kad jis neišbėgtų į judrią gatvę, sugriebti skęstantį, pavojingai priartėjusį prie atviros ugnies ar pan. Tokiais atvejais fizinė jėga gali sukelti tam tikrą skausmą, tačiau tai neturėtų būti laikom smurtu, jei siekiama išvengti didesnės žalos ar pavojaus ir to neįmanoma pasiekti kitomis priemonėmis. Pataisomis įrašomas žodis „proporcingi“ tik sugriežtina šią nuostatą, nes neleidžia naudoti didesnės jėgos nei būtina pavojui išvengti. Taigi pataisos draudžia pavojingose situacijose vaikus mušti, bet leidžia gelbėti.

Smurto apibrėžimų koregavimas visos pataisų esmės toli gražu neišsemia. Todėl Laisvos visuomenės institutas norėtų atkreipti dėmesį į kitus pataisymus, kurie iš esmės pakeistų nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojusias ydingas įstatymo nuostatas:

 • Naujosiomis pataisomis ketinama atsisakyti sukėlusios grėsmės vaikui lygio nustatymo koncepcijos. Įstatymo pakeitimais įvedamas vaiko ir šeimos poreikių vertinimas, leisiantis nustatyti darbo su vaiku ir šeima lygį ir mastą, bei pagrįsti intervencijos į šeimos privatų gyvenimą būtinybę. Tokiu būdu siekiama realiai įgyvendinti įstatyme numatytą principą, kad pagalba vaikui pirmiausia teikiama šeimoje.
 • Vaiko paėmimas iš tėvų yra laikomas kraštutine vaiko teisių apsaugos priemone ir numatoma, kad intervencija į šeimos privatų gyvenimą yra galima tik būtinojo reikalingumo atvejais, kai egzistuoja realus pavojus, jog vaikui būnant šeimoje jis patirs didelę žalą, kurios negalima išvengti jokiomis kitomis priemonėmis.  Įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad įstatyme numatyta tėvų ir ugdymo, sveikatos priežiūros ar kitokią pagalbą teikiančių specialistų bendradarbiavimo pareiga vaiko teisių užtikrinimo srityje būtų abipusė ir atsižvelgtų į Konstitucijoje įtvirtintą tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.Tikimės, kad šią savaitę Seime bus užregistruotos Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisos.Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais bus siekiama nustatyti, kad asmenims būtų taikoma administracinės atsakomybė už žinomai melagingą pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą. Numatoma ir nuostata, kad tėvai, dėl perteklinio, neproporcingo kišimosi į privatų šeimos gyvenimą turi teisę skųsti pareigūnų veiksmus ir reikalauti jų šeimai padarytos civilinės žalos atlyginimo.

Ar Lietuvoje reikia laikytis šalies Konstitucijos ir tarptautinės teisės normų ginančių šeimą?

Taip pat mūsų, 58 Seimo narių, teikiamomis pataisomis naikinamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo prieštaravimas Konstitucijai, kai juo leidžiama paminti nekaltumo prezumpciją. Ydingos reformos autoriai pasirūpino, kad teismai dėl vaiko paėmimo iš šeimos vyktų nė neinformavus labiausiai nukentėsiančios pusės – tėvų. Tai vėl gražino mus į pačią gūdžiausią teisinio nihilizmo erą.

Tegul rūpestis mūsų šeimomis mus vienija, o ne skiria! Visuomenė ir institucijos turi būti budrios: mes neturime teisinti jokio, net menkiausio smurto prieš vaiką. Įtarimas, kad šeimoje vyksta negeri dalykai turi paskatinti bendruomenių ir tarnybų pastangas šeimai padėti, o ne ją ardyti, nes vaikas yra neatsiejamas nuo jo biologinės šeimos.

Įstatymas taip pat turi atitikti Konstituciją, kuri garantuoja žmogui šeimos privatumą. Perteklinis, neproporcingas kišimasis į privačią erdvę yra antikonstitucinis ir jokie „aukštesni tikslai“ negali to pateisinti. Lietuva tą pamoką išmoko sovietmečiu, kai valstybė irgi smurtavo prieš šeimą dėl ideologinių sumetimų.

Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimai įtvirtins tvarką, kai bylos dėl teismo leidimo paimti vaikus iš tėvų būtų nagrinėjamos žodinio proceso tvarka, teismo posėdžio eiga būtų fiksuojama, o tėvus (įstatyminius atstovus), kurių vaiko paėmimo klausimas sprendžiamas, ir vaiką, kurio paėmimo klausimas spendžiamas, atstovautų advokatas.

Gražinti proporcingumo principą pirmiausia siūlome todėl, kad būtų apsaugotas vaikas, nes vaiko paėmimas iš šeimos pirmiausia yra milžiniška trauma jam, sukelianti neatstatomus pokyčius jo raidoje. Tą tvirtina medikai. Antra svarbi nuostata – mes turime rūpintis vaiko prigimtine teise augti savo biologinėje šeimoje, nes tik joje užauga pilnavertė asmenybė.

Taip pat numatyta tobulinti vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, atskiriant ją nuo vaiko atžvilgiu padaryto nusikaltimo nagrinėjimo procedūros. Tai leis sumažinti intervencinių ir baudžiamojo poveikio priemonių šeimai taikymą ir išvengti perteklinio ir neproporcingo kišimosi į šeimos privatų gyvenimą.

Kokios dar pataisos laukia registravimo Seime?

Vaiko paėmimo iš tėvų ar vieno iš tėvų atveju vaikas turėtų būti perduodamas kitam įstatyminiam atstovui arba kitam šeimos nariui arba giminaičiui, kuris pagal savo amžių ir sveikatos būklę gali pasirūpinti vaiku. Tik nesant tokios galimybės, vaikas yra perduodamas laikinam globėjui. Vaiko laikino apgyvendinimo pas laikiną globėją, o taip pat nukreipimo į sveikatos priežiūros įstaigą, kai reikia ištirti vaiko sveikatos būklę ar suteikti jam sveikatos priežiūros paslaugas, atveju yra užtikrinama vieno iš tėvų, kurio elgesys nekelia vaikui tiesioginio ir realaus pavojaus, galimybė būti kartu su vaiku. Pataisomis taip pat numatoma, kad negalima vaiko paimti tėvams nežinant – vaiko paėmimo metu privalo dalyvauti tėvai ar vienas iš tėvų, o taip pat, kad vaikas negali būti paimamas iš saugios aplinkos (mokyklos, darželio ar pan.).

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Aha:

  Įsivaizduoju, kiek cisternų šū-do yra išpilta ant Puidoko iš Šakalienės stovyklos. Išsproginusi akis per visas medijas ši asaba prunkščia apie kažkokį smurtą, kurio pati nesuvokia, apie kažkokius viduramžius ir liniuotes…. Moterytė pati susipainiojusi savo tezėse, bet vis tiek iškėlusi ranką kaip Leninas fanatiškai spygauja.

 2. kaunietė:

  Palaikome savo mieste rinktą Seimo narį Mindaugą Puidoką. Stiprybės.

  • Gediminas:

   palaikote puidoką – palaikot ir kukuraitį

  • Nuomonė:

   Taip,Puidoką palaikom,jis ir Dagys teisūs.Kukuraičio -ne. Kukuračio dėstomas požiūris gana keistas: tiek skausmo sukelto vaikams ir jų tėvams;daug vaikų, daug tėvų daug skausmo?Reakcija- lygtai to skausmo ir nebūtų?Nieko tokio?Vaiko ryšys su tėveliais,vaiko teisė turėti tėvelius juos mylėti ir būti mylimam nelabai jaudino tų kelių mėnesių vyksme?Gi vaikai kitų tėvų?Jei būtų požiūris kaip į savus,sprendimai galimai būtų kiti?Tėvams sukeltos streso būsenos atsiliepia vaikams ir labai,vaikų išplėšimas iš šeimos vaiką surtraumuoti gali visam gyvenimui.Ir gal sakote,kad jei tai daro valstybinė tarnyba,ar kitos nėra smurtas prieš vaiką, o vaiko teisės gynimas? Jei smurtas yra fizinis,psichologinis kas jį bedarytų yra smurtas ir tai turėtų būti įstatymu apibrėžta.Ir atsakomybė dėl jo, kas jį bedarytų.”Laisvę rokenrolui”,”legalizuokim lengvuosius kvaišalus” ar nebuvo šaukiama?Kai “prisirokenrolinę” ar apkvaišę,apduję prilupa vaikus,tada šaukiama”:muša”,”muša”,”daužo”;ar nerėkia tie patys,kurie už” kvaišalų legalizavimą”, ir.ar laisvę rokenrolui? Paradoksas,ar ne?Taip kad nuoširdumo,geranoriškumo ko gero čia stokojama?

 3. Diedas:

  Palaikau parlamentarus pritariancius berzinei kosei.
  Mes tikri tautininkai , kol ne velu, kol liberalai ir koncervai neprimete nenormaliu vakarietisku taisykliu privalome iteisinti savus, tautinius baudimo budus.
  Siulykim ir pavyzdziais irodykim kad tai veiksminga.
  As siulyciau auklejima spragilu.
  Pamenu kai vaikystej samastrielam pritrukom parako, mane su pusbroliu dede uztiko namuose plaktuko pagalba ardant haubicos sviediny, tai spragilu taip kule, kad abu likom nuo galvos iki koju melyni ir guzuoti.
  Nesigailiu, nes spragilas tikrai ikrete proto. Jokiu sprogmenu namo nebenesdavom, pasivogem kolukio dirbtuvese irankius ir miske isardydavom.
  Tautieciai siulykit gyvenimisku pavyzdziu, tegu seimunai pamato kad Lietuva uz teisinga auklejima.

  • Žemyna:

   SMURTINĖ „kova“ su smurtu – smurto išgyvendinimo IMITACIJA. Imituojamo darbo tikslas – pasirūpinti, kad kuo ilgiau ir kuo daugiau darbo turėtum. Kaip sykį savo interesais pasidalino viena teisingo vaikų auklėjimo „specialistė“, ji nedarbo nebijo, nes čia puiki, amžina darbo vieta, kadangi alga garantuota, darbo nedaug, o padykusių vaikų ir jų tėvų niekada nepristigs. Taigi, kad tik būtų stulpas, o straipsnį jam pritaikysime.
   Kad iš šeimų gyvenimo dingtų smurtas – visų pirma jau mokyklose reikia suteikti ne sueičių technikos, o psichologijos žinių, šeimos santykių, bendravimo pagrindų ir įgūdžių. Būtina pasirūpinti galimybe vaikams iš nesėkmingų šeimų iki vakaro būti mokykloje: čia būti prižiūrimam, pamaitinamam (amžinas alkis maitina pyktį, pavydą!), kad čia ir namų darbus paruoštų, ir kitų naudingų, asmenybę ugdančių užsiėmimų rastų. Mokyklos turi suteikti ir verslo pradžiamokslį (visada rinkos sąlygomis gyvavusių šalių vaikai to mokomi!), ir paaiškinti, kaip, kur ir kokią ras REALIĄ valstybės pagalbą, kai verslas nesiseka.
   Vaikų teisių gynėjų pareiga – tinkama metodika neleisti nesėkmingiems žmonėms nusiristi iki smurto, kad nereiktų iš jų atimti vaiko. Vaiką pateisinama tik tada paimti, kai atvykę randa REALIAI gyvybei pavojingą situaciją. O tada išsiaiškinti, ar tai buvo nebūdingas šiam žmogui, gal jam pačiam netikėtas vienkartinis psichikos pakrikimas, sukeltas beviltiškos situacijos, kai viskas aplink griūva, ir jam tik reikia neatidėliotinos psichologo pagalbos, ar gal tai pradedantis alkoholikas, kurį dar galima išgelbėti, ar iš tiesų beviltiškas atvejis.
   Dar labai svarbu visuomenės, visų pirma vaikų, paauglių laisvalaikis, pramogos. Dabar visur viešumoje visuomenė susiduria su įžūliai propaguojamu smurtu – jau tris dešimtmečius ant bangos „kietų vyrukų“ vaizdinis ir garsinis smurtas ir seksas – visuose ekranuose, visuose portaluose. Su smurtu ir fiziologija trykštančiu tarpuvarčių žodynu. Tai visų pirma nacionalinės TV pareiga – 24 val. per parą be pertraukų (ir internete – be jokių aut. teisių ribojimų!) rodyti TAIKAUS, MORALAUS pobūdžio filmus ir laidas. Atsisakius nevertingų, lėkštų laidų, kooperuojantis su LV ir EE, būtų galima sutaupyti lėšų ir brangiau vertinamiems filmams. Gal tuo tikslu buvo galima pasitelkti lėšų ir iš ES ar kt. paramos fondų?
   Kol smurtas bujos aplinkoje, silpnesnių globos, pagarbių santykių ir taikaus sambūvio kultūra niekada neišstums iš žmonių pasąmonės smurto, kaip priemonės tikslui pasiekti. Net ir iš vaikų „gynėjų“ darbo turinio jo neišstums. Būtent „specialistai“, politikai, seimūnai ir ministrai turėtų žengti pirmus žingsnius nesmurtinių santykių link, patys parodyti pavyzdį – pripažindami ligšiolinius savo darbo metodus ne visada profesionaliais, ne visada pateisinamais, o dažnai ir smurtiniais; atsiprašę, pradėję tartis su kitaip manančiais, o ne su esamos padėties išsaugojimu suinteresuotais, todėl dabartinei politikai pritariančiais. Pradėti reiktų nuo to, kad specialistai patys išmoktų skirti psichologiškai nestabiliems būdingą nuo asocialiems, amoraliems įprastinio tyčinio smurto; nepainioti jų su nepasiturinčios šeimos atsitiktiniu, netikėtos sudėtingos situacijos ar nevilties sąlygota, neišmintinga bausme, ar kt. nepedagogišku poelgiu.

 4. Gediminas:

  Miklus sukčius. Daro viską, kad kukuraitis nebūtų atstatydintas.

 5. Nusigyvenom:

  Tas mušimas/nemušimas yra proto krušimas liaudžiai darant bizniuką mūsų vaikais.

 6. Pilietis:

  Visi klaipinami detalėse…. diskutuojama – galima mušti ar negalima…. o esmė yra, kad valstybė perėmė vaikus į savo rankas..ir reikalui esant, su naująją tvarka, be jokių sunkumų, kad ir iš geriausios šeimos, galės paimti vaiką. Vaikai -su aukčiauiom teisėm ir be pareigų…tėvai tik kaip priedas, netiks- -pakeisim…

  • LosAngeles:

   teisingai pastebejote istatymo esme. o reksniu choras teturi viena tiksla- nukreipti ‘nuo kelio i takeli’. vat ir atsiranda ‘moksline diskusija’ galima musti ar ne, atkakliai nematant priezasties: tevai lieka beteisiais ir… labai pazeidziamais. susidoroti su zmogumi sistemai tampa itin paprasta: pagal priimtaji istatyma vaika atimti galima uz bet ka, nes ‘smurto ir nesaugios aplinkos’ savokos tokios, kad po jomis ‘pakisti’ galima bet ka

 7. Diedas:

  Kaune vel skandalas.
  Isskirta seima sugriauti likimai, asaros, policija, tarnybos.
  Is piliecio pravarde Asilas atimta zmona.
  Jis auklejamaisiais tikslais bobai pliaukstelejo per ausy puse delno, o represines tarnybos uz tai ikiso i belange dviems dienoms.
  Isdraskyta visuomenes lastele – seima, tik kazkodel ta pati visuomene tyli, seimunai aktyvistai su “papkem” nelaksto.
  Gal jau uzsidirbo pliusu viename mitinge ir issikvepe?
  Ar pagal visokius skandinavus, norvegus it sakalienes skaito, kad net lengvai pliaukstelt savo bobai negalima?
  Su nekantrumu laukiu reakcijos, nuosirdziai palaikysiu.

 8. Tvankstas:

  Geras įstatymas turi būti amžinas.
  Jei įstatymai kaitaliojami kas 20 metų, tai veda į naująją laukiniją, dar visuomenės progresu vadinamą tų apsišaukėlių ‘šviesos nešėjų’.
  Tik išsigimėliams ir iškrypėliams reikia naujų įstatymų, kurie griautų visuomenės dorovės nuostatas.
  Pažvelkime aplinkui ir suprasime : ‘jei tėvai tolerastai, tai vaikai – paiderastai’.
  M. Puidokas lieja krokodilo ašaras su visokiom pataisom – žmogau, sakyk tiesiai šviesiai, kad po pataisų įvedimo vaikų tėvams negalios net gyvunų teisės.
  Jei jau taip mušasi M. Puidokas į krūtinę – tada prašau užstatyti savo vaikus vaikagrobių tarnyboms santykiu 1 : 1 su nusižudžiusiu tėvu ar motina, atėmus jų vaikus.
  Ar kuris nors įstatymų ‘tobulintojas’ kada nors demokratijoje yra atsakęs savo garbe, turtu, savo vaikais ir anūkų ateitimi, sveikata, gyvybe ?
  A-Ū ?

 9. Tvankstas:

  M. Puidokui, taip besidraskančiam už tobulas pataisas, ne pro šalį būtų atiduoti metams laiko vaikagrobių tarnybai du savo vaikus už du nusižudžiusius tėvus.
  Tauta suprastų M. Puidoko auką savo vaikus aukojant.

  • Nuomonė:

   Na, Tamsta,ne tuo adresu.Ar ir valdo principas:” lengviausia pulti tą,kurį visi puola?”

   • Tvankstas:

    Gerb.Nuomone, ‘šiame pasaulyje nieko naujo’ sakė prieš 3000 metų karalius Šolomon’as/ Saliamonas.
    Su demokratijos įsitvirtinimu prieš 2500 metų neregėtai greitai suklestėjo paiderastija ir paidofilija, tai tiesiog demokratijos skiriamasis bruožas visuomenės doros sunaikinimui ir pirmu smuikeliu griežia liberastai besivystančiam nužmogėjimui, kai tėvai tolerastai, o vaikai jau paiderastai.
    Baisiausia yra tai, kad aiškiai matomas M. Puidoko tikslas bet kokia kaina išlaikyti vaikagrobystės įstatymą, pilpul gražbylystėmis apkvailinti žmones.
    Galima apgauti daugelį, bet ne visus.
    Feikinė MIP ištisai cenzūruoja bet kokius viešumon iškylančius dalykus, susijusius su vaikagrobyste, kuri yra paiderastų ir paidofilų tikslas atimti vaikus iš šeimų, perduodant sukurtai globėjų pramonei ir iš jų gaunant naudotis vaikais, įskaitant ir pasitenkinimui.
    Yra dr. A. Lebionkos bloge prieš kelias dienas vienos rusaitės pasakojimas, kaip iš jos buvo pagrobti du sūnūs Norvegijoje.
    Mano žmona perskaičiusi pakraupo.
    Tiesiog nėra kaip paaiškinti M. Puidoko pasisakymų apie ‘pataisas’, galima tik kaip naudingo idioto, kuris yra įsipareigojęs bet kuria kaina įtvirtinti vaikagrobystę – Konstitucija, įstatymai, tuo labiau poįstatytminiai aktai neveikia jokioje visuomenėje, visa tai tik tenkina valdančiosios klikos slaptus troškimus, kuriuos galima nusakyti dviem žodžiais : pinigas ir pysis, jų atveju, kuo labiau išniekinantis kitą žmogų kaip vergą, mėgaujantis savo visagalybe prieš bejėgį žmogų.
    Tiesiog nėra kaip plėstis – čia tik trumpas pasisakymas siekiant paaiškinti M. Puidoko trumparegiškumą ar tyčinį užsakymo vykdymą – jokių pataisų, tik panaikinti įstatymą, tam ir rašau paaiškindamas žmonėms klastas, slypinčias po saldžialiežuvavimu.
    Aristotelis :’blogiausia iš visų santvarkų yra demokratija, kurioje hienos valdo asilus’.

   • Tvankstas:

    Niekada žmogus gerai nesupranta pavojaus, kol nepatiria savo kailiu.
    M. Puidokas galėtų 1 metams atiduoti vaikagrobių tarnybai apdirbti savo du sūnus, o po pusantrų metų pradėti tautai aiškinti vaikagrobystės įstatymo pataisas.
    Kaip pasakytų Dėdulė : che-che-che.

 10. Žemyna:

  Daugėja savo parašus po M.Puidoko projektu atšaukiančių Seimo narių
  15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/daugeja-savo-parasus-po-m-puidoko-projektu-atsaukianciu-seimo-nariu-56-1067400?copied
  Apsigalvojo, nusprendė iš esmės naują įstatymą kurti, ar buvo tiesiog prigąsdinti arba papirkti?

 11. Romas:

  O vaiko nuomonė (smurto šeimoje atveju) ką nors reiškia? Jis nori pasilikti šeimoje ar ištrūkti?

 12. Karas prieš vaikus:

  Komentaras Defyje :
  VISI TURI PAMATYTI 2018-11-30 21:42
  1. pagugliti: Ina Jaskūnaitė Karas prieš vaikus
  2. pažiūrėkite ten minimos , LIETUVOJE esančios organizacijos puslapį. Vienoje iš nuotraukų pamatysite JAKAVONIENĘ.
  – delfi . lt/news/daily/lithuania/siurksciu-elgesiu-pagarsejes-vaiko-teisiu-apsaugos-darbuotojas-ismailovas-is-balos-islipo-sausas.d?id=79745793&com=1&s=2®=0&no=20
  Filmas yra ir You tube: – youtube . com/watch?v=GQ_5G46Uk9Y

  Pžr., jei nematėte. Tai paaiškina, kodėl taip vertinami tokie specialistai, kaip Izmailovas. O gal jie per daug žino, kad galima būtų surizikuoti jį atleisti?
  O jei nuotraukoje tikrai A.Jakavonienė, o ne tik panaši, tada aišku, kodėl SocMinas ją taip gina.

 13. Žmogus:

  Maldauju,Mindaugai Puidokai , tik nepasiduokit.

 14. TROTA:

  Ne plepėti apie atstatydinimą, o giljotinuoti iškamšas.Vietoje eglutės Vilniuje Rotušės aikštėje pastatyti giljotiną ir nutartą valandą giljotinuoti ministrų iškamšas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: