Tautos forumas reikalauja LRT nutraukti cenzūrą (26)

LRT | lrt.lt nuotr.

LRT | lrt.lt nuotr.

Rugsėjo 26 d. Tautos forumo (TF) steigėjai paskelbė raginimą ir siūlymus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai ir LRT direktorei nutraukti nuolatines TV laidas, kuriose juodinamas JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump), neleisti laidų vedėjams demonstruoti atvirą priešiškumą Seimo valdančiajai daugumai, necenzūruoti ir nevaržyti žmonių teisės laisvai reikšti savo politines pažiūras ir įsitikinimus.

Raginime, kuris pavadintas „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos neatitikties Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos strategijos nuostatoms ir grėsmių nacionaliniam saugumui“ reiškiamas susirūpinimas, kad „Žiniasklaidoje įsivyravo „teisingų“ pažiūrų propaganda, patyčios, teisinis nihilizmas, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, viešas žmonių ir atskirų visuomenės grupių žeminimas, kad prie konstitucinės žmonių teisės reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus ribojimų prisideda ir mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomas Nacionalinis transliuotojas (LRT), kurio priedermė stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą įtvirtinta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme“.

Dėl Nacionalinio transliuotojo šališkumo

Raginime pažymima, kad LRT programų objektyvumui, nešališkumui svarbiausia kliūtis yra pasaulėžiūrinė. „Ji paaiškėjo net ir pirmajame susitikime su LRT vadovybe, kai esminių pokyčių vengianti LRT radijo vadovė Guoda Litvaitienė priešiškai sutiko pastabą, jog Nacionaliniam transliuotojui nederėtų vengti spaudos apžvalgose minėti „Respublikos“ leidinių publikacijų. Į šią pastabą G. Litvaitienė atsakė mananti, jog tuo atveju (jei reikėtų minėti „Respublikos“ leidinių publikacijas) geriau būtų apskritai neminėti jokių spaudos leidinių ir nerengti jokių apžvalgų.

Toks G. Litvaitienės požiūris į spaudos ir informacijos laisvę rodo, kad ji savo asmenines pažiūras iškelia aukščiau už Nacionalinio transliuotojo misiją. Jos neigiama nuostata iš esmės liečia ne „Respublikos“ leidinių grupę, o gausius skaitytojus, kurie sąžiningai moka mokesčius Nacionaliniam transliuotojui išlaikyti. Šis akivaizdus LRT padalinio vadovo šališkumas ir diskriminuojanti nuostata žymios Lietuvos piliečių dalies atžvilgiu dėl jų pažiūrų ir įsitikinimų pirmiausia yra nesuderinamas su Konstitucijos 25 str. 2 dalies nuostata („žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“) ir Nacionalinio transliuotojo įstatymu“.

Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad LRT šališkumas pasireiškia pirmiausia per laidos dalyvių atranką – į laidas kviečiami tik vienos mąstymo krypties, dažniausiai neoliberalių pažiūrų žmonės, nesuteikiant galimybės žiūrovams išgirsti alternatyvias nuomones. Tautos forumo steigėjai neabejoja, kad tokį laidų šališkumą įgyvendina konkretūs LRT darbuotojai, neprieštaraujant ar pritariant LRT vadovybei.

Dėl neetiško laidų vedėjų elgesio

Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų elgesį, jų propagandinį angažuotumą laidose, kuriose diskutuojama politinės korupcijos skandalo tema. Nurodoma į R. Miliūtės ir žurnalistės I.Makaraitytės asmeninių savybių stygių būti LRT laidų vedėjomis.

Raginimo autoriai pažymi, kad būtina iš esmės keisti įsivyravusią tendenciją vienpusiškai pateikinėti tik „teisingas“ pažiūras, dažnai neatspindinčias gyvenimo ir politikos realijų.

„Vienintelės „teisingos“ pažiūros reiškiamos į dvigubos pilietybės referendumo tikslą. LRT laidos šia tema primena agresyvią reklamą, propaguojančią dvigubos pilietybės idėją. Nėra analitinių laidų ir diskusijų dėl pilietybės turinio sampratos, dėl piliečio pareigų ir teisių vienovės (Lietuvos piliečio pareigų ir asmens, neturinčio Lietuvos pilietybės, pareigų), dėl galimybės kitoje šalyje gyvenantiems piliečiams vykdyti piliečio pareigas (krašto apsauga, mokesčiai valstybei, rinkimų teisė ir kt.), dėl pilietybės „paveldėjimo teisės“ (kitų šalių lietuviškose šeimose gimusių vaikų ir jų palikuonių teisė į pilietybę), dėl dvigubos pilietybės grėsmių nacionaliniam saugumui bei šalies teritoriniam vientisumui (Rusijos, Lenkijos piliečių teisė įgyti Lietuvos pilietybę ir su tuo susijusios pasekmės) ir kt.

Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų galimas korupcines sąsajas su „MG Baltic“. „Visuomenei nesuprantami politinių partijų atrankos kriterijai LRT laidose. Pavyzdžiui, kodėl birželio 15 d. „Panoramos“ reportaže „Liberalų sąjūdžio ateitis“ šios bene korumpuočiausios Lietuvos politinės partijos (tai yra viešai pripažinta) perspektyvoms nagrinėti LTR skyrė net 5 minutes eterio… Pats faktas, kad LRT laidose minėtai politinei partijai, kuri dėl korupcijos skandalų šiuo metu jau nebepatektų į Seimą, yra skiriama tiek daug dėmesio, suponuoja prielaidą apie galimas kai kurių LRT laidų rengėjų korupcines sąsajas su „MG Baltic“ ar jos „kuruojamu“ Lietuvos liberalų sąjūdžiu“,- rašoma raginime.

Atkreiptas dėmesys, kad LRT laidose nėra atvirų pokalbių apie degradavusią šalies teisingumo sistemą, korupciją teismuose ir teisėtvarkos struktūrose (tai išryškėjo po Seimo NSGK tyrimo), apie draudimą piliečiams dalyvauti vykdant teisingumą (visuomenės atstovai teismuose), o dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai ar svarstomų įstatymų projektų komentatoriais kviečiami vos keli atrinkti, savo pažiūromis politinei konjunktūrai patarnaujantys asmenys.

„Į šalies ekonomikos ir finansų klausimams aptarinėti skirtas laidas taip pat dažniausiai kviečiami stambųjį verslą ideologiškai aptarnaujantys Laisvosios rinkos instituto arba komercinių bankų atstovai (retai kviečiami žymesni mokslininkai ekonomistai ar smulkiajam verslui atstovaujančių organizacijų nariai).

Vengiama atvirų pokalbių apie ištautinančią švietimo sistemą ir patriotinį jaunimo auklėjimą, nėra patriotizmą ugdančių laidų, nors lietuvių tapatybės ir istorinės atminties puoselėjimas yra vienas pagrindinių LRT programų strategijos uždavinių.

LRT riboja diskusijas apie ardomą lietuvių kalbos ir kultūros paveldo apsaugą ir iš to kylančias iniciatyvas menkinti valstybingumo simbolius (bunkerio projektas Lukiškių aikštėje), naikinti kultūros paveldo paminklus (Misionierių ansamblis, stiklinis viešbutis prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios), siaurinti valstybinės lietuvių kalbos vartojimą (siūlymai tam tikruose regionuose įteisinti dvikalbystę, atsisakyti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimo rektoriams) ir kt.

Nėra laidų, kuriose būtų kalbama apie įsivyravusią patyčių antikultūrą žiniasklaidoje, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės ribojimus – kitaminčių mokslininkų persekiojimus šalies aukštosiose mokyklose.

LRT pozicija ypač šališka laidose šeimos ir santuokos instituto atžvilgiu. Užuot stiprinusi valstybę ir jos pagrindą – šeimą, atskleidusi kritišką šalies demografinę būklę ir jos priežastis, LRT laidų aktualijose pateikiamos vienašališkos ideologinės diskusijos apie įvairius lyčių lygybės aspektus arba dirbtinai eskaluojamos seksualinių mažumų problemos.

Ta pati tendencija būdinga diskusijoms apie Lietuvos ateičiai esminį valstybingumo išsaugojimo Europos Sąjungoje klausimą.

Šį atstumiantį Lietuvos visuomenės gyvenimo įvaizdį papildo LRT gausiai rodomos ir reklamuojamos emigrantų „sėkmės“ istorijos, pasakojimai apie išsipildžiusius lūkesčius ir išvykusiųjų galimybes klestėti svetimoje šalyje.

Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad gyventojai iš Lietuvos emigruoja ne vien dėl ekonominių priežasčių. Daugybė žmonių palieka Tėvynę pirmiausia dėl teisingumo valstybėje stokos, dėl ateities perspektyvų nebuvimo, dėl viešojoje erdvėje vyraujančio ideologinio ir propagandinio melo ir jį įkūnijančio iškreipto politinės ir socialinės tikrovės vaizdo, skatinančio piliečius netikėti, kad valstybėje kada nors įsivyraus teisingumas, o galiausiai netikėti pačia valstybe bei jos ateitimi.

Dėl LRT užsienio politikos laidų

Jie taip pat atkreipia dėmesį į šališką LRT užsienio naujienų komentavimą ir interpretavimą, pažymėdami, kad „ypač neleistinai LRT eskaluojama angažuota JAV Prezidento DonaldoTrampo kritika. Tai tapo kone kertine LRT užsienio įvykių apžvalgų strategija. Beveik nėra „Panoramos“ laidos, kurioje nebūtų kritikuojamas dabartinis JAV Prezidentas. Bet kuriuo atveju sisteminga ir vienašališka bei neobjektyvi Nacionalinio transliuotojo nuostata JAV prezidento atžvilgiu (kitokia nuostata LRT nepateikiama) turi būti pakeista. LRT nepriklausomumas nėra savitikslis. Žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvė negali būti naudojama konstituciniams pamatams griauti arba grėsmei visuomenės saugumui kelti“,- pabrėžiama dokumente.

Dėl rekomendacijų

Minėtas Tautos forumo steigėjų raginimas ir rekomendacijos adresuojamos ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Kultūros komitetui bei Seimo laikinajai tyrimo komisijai dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir atskaitomybės.

Jose nurodoma, kad į Nacionalinio transliuotojo veiklos neatitikimą LRT įstatymui dėmesį atkreipti turėtų ir LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, nes šalies saugumo stiprinimas negali būti įgyvendinamas saviniekos palaikymu, patyčiomis, konstitucinių vertybių menkinimu, žmonių supriešinimu, emigracijos skatinimu arba vien šališkos ir negatyvios informacijos apie Lietuvos strateginius partnerius sklaida.

Dokumento autoriai pabrėžia, kad „dalyvaudami LRT veikloje, LRT tarybos nariai atstovauja svarbiausioms šalies institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms, todėl jie yra įgalioti kontroliuoti LRT veiklą (formuoti LRT radijo ir televizijos programų valstybinę strategiją) ir priimti visuomenei reikalingus sprendimus. Negebėjimas užtikrinti sąlygų, kad LRT laidų rengėjai ir vedėjai įgyvendintų LRT misiją ar bent laikytųsi LRT įstatymo nuostatų bei LRT strategijos, gali būti vertinamas tik kaip negebėjimas atstovauti valstybės interesams ir moralinis neįgalumas padedant visuomenei priimti jai naudingus sprendimus“.

Ragindami Nacionalinį transliuotoją siekti visuomenės pasitikėjimo Tautos forumo steigėjai primena, kad „LRT turi nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. LRT programose bei laidose turi nelikti patyčių, saviniekos, valstybingumo ir nacionalinių simbolių menkinimo, turi būti išgyvendintas neprofesionalus, žurnalisto etikos principus pažeidžiantis laidų vedėjų elgesys. Jose reikia skatinti kalbos kultūrą, pagarbą diskusijų dalyviams, siekti skirtingoms visuomenės grupėms atstovaujančių dalyvių pusiausvyros, atvirumo bei nuomonių įvairovės, laidose suteikiant galimybę išsakyti alternatyvias, demokratijai ir žmogaus teisėms neprieštaraujančias pažiūras.“

Stiprinant visuomenės saugumą būtina objektyviai nušviesti tiek šalies viduje, tiek ir ES bei pasaulyje vykstančius politinius procesus, vengti propagandinių, vienašališkų, tik vienos politinės grupės pažiūras išreiškiančių vertinimų. Neabejotina, jog šiam tikslui pasiekti būtina keisti ir LRT programų plėtros bei tobulinimo strategiją, nes joje daug deklaratyvių, sunkiai pamatuojamų teiginių.

„Esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti bei teikti siūlymus LRT laidų turiniui gerinti“,- skelbia Tautos forumo steigėjai, kartu pažymėdami, kad „bręstančios sąlygos visuomenėje neišvengiamai trumpina laiką, skirtą LRT pertvarkai“ ir pabrėždami, kad „LRT nepriklausomumas ir LRT kūrybos laisvė nėra ir negali būti pirmesni už konstitucines Lietuvos piliečių visuomenės teises ir laisves.“

Tautos forumo steigėjų raginimą ir rekomendacijas pasirašo Vilniaus Forumas, Kauno forumas, Klaipėdos forumas, Alytaus forumas ir Trakų forumas.

Visas dokumento tekstas: Tautos-forumo-steigėju-rekomendacijos-LRT

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

26 komentarai

 1. kaunietė:

  Rimtas Tautos forumo pareiškimas ir labai savalaikis. Ačiū.

 2. Kaip ir kada (kas) okupavę LRT?
  Net vakardienos “kinuko kultūroje” tema… brrr
  šiurpi porno-homoseksualizmo propoganda
  (tipo “komedijinė” …žai-sminga)
  – taip į samonę ir sminga sminga, įsminga tran, tran
  traninizmai; bet iš esmės “karbauskinė” LRT
  (mat jis “kultūros” seime vyriausiasysis, atsakomingas
  už Nac.Trans…) dar žiauriau, visišku nužmoginimu bei
  chebrytės …bukais(veida…) bukina bukina ir kas valandą
  vis nuožmiau nubukina, kad ir fb-ūkinime ar ne, bet…

  graudu kas po Sausio 13-osios likę iš LTV, – rėmas
  su bumbluask-mažylinio intelekto bum-bum varpinimais
  į Dneprus-Dunojus (kai lyg karvės uodega “ekspeditorius”
  net ne maisto prekių – Sausio 13-osios monumente apie
  save, savo “chebrytę’ skalambija).

  Gal jau ir per emocingai užkabinau, bet tie tipai ir temos…
  aplinka LRT, tiek su pačia žioplamulke vadybininke “generole-kosmopoli”,
  tiek nuožmiai žemina (su visa žioplių karbauskinių-prezidentinių LRT taryba
  – iždo nauda (mūsų) neatsakinga nei Karbauskio, nei Grybauskaitės, už
  jų nugarų taškoma. Šlykštu kas su LRT p a d i r b t a. Baisiau nei LTSR
  prispaudos laike (negi tiesa?).

  Sausio 13-ąją žuvusiųjų atmintis ir mūsų Garbė – tai jėga kuri …dar gyva??

 3. matas:

  Puiki iniciatyva,seniai buvo laikas pajudinti tą poleckiuko irštvą..

 4. O, man tai nei kiek nekliudo. Tegu taip būna visą laiką.

 5. Jurgis:

  Prie minėtų dviejų damų pridėkite dar “garsų žurnalistą” Mato į ir kartu su Lrt vadove gausim nauja chebriute, kokios nebuvo prie Siauruko. Litvaitiene iš viso žemiau kritikos…

 6. T0mas J.:

  Visad persispausdinkit gerus straipsnius iš PROPATRIA, nes ten man dabar nėra galimybės komentuoti. Nežinau kodėl.
  Sutinku su Tautos Forumu pilnai, išskyrus vieną momentą – nesuprantu apie kokias
  “nuolatines TV laidas, kuriose juodinamas JAV prezidentas Donaldas Trampas” – jie kalba. Nors pastoviai matau LRT televiziją, bet apie trenktą senuką Trampą jie praneša tą patį, ką ir kiti šaltiniai. Juodinimo nepastebėjau.

 7. Getas:

  NEOLIBERALMARKSISTŲ VALDOMA ŽINIASKLAIDA ir užsienyje, o mūsų LRT gerb. Prezidento Trampo tą juodinimą vis kartoja. Litvaitienės radijas jau pirmadienį po Popiežiaus kelionės, kuri suvienijo daugelį tautiečių, paleido T. Venclovos neoliberalistinį promarksistinį pliurpalą, kuriuo jis vėl priešino mūsų tautiečius bei kritikavo D. Trampą. IŠ tiesų LRT veikla – tai nacionalinio saugumo klausimas vykstant informaciniam karui. Labai palaikau Forumų kreipimąsi, ten visi akcentai sudėti, kaip turi LRT dirbti esant informaciniam karui, kurio tikslas keisti sąmonę, o mūsų LRT reikia stiprinti tautinę savivoką, lietuvio savigarbą ir pan.

 8. vytautas:

  Cia surasytos AUKSINES mintys ,bet kam jos adresuotos,-tie jauciasi nelieciami (uzkoncervuoti).Vienas kelia,-VALYMAS ,senu konservu ismetimas i siukslyna.Tiesiog geda del tokio apsileidimo.Taigi jiems skiriama desimtys milijonu euru kas metai….o jie patys smirda ir dar visa tauta kasdien nuodija.Kas ten per lizdas nusikalteliu ,kad ju visi turi bijoti ir klausytis.Aciu Tautos Forumui ,kad bent isdriso garsiai pasakyti apie ta isrinktuju kasta.

 9. Martynas:

  Kas tas Tautos forumas ir kaip jie drįsta nurodinėti visų Lietuvos piliečių vardu?
  Tegul eina su savo reikalavimais žinot kur
  Reikalauju, kad nebūtų atsižvelgta į grupelės, skambiai pasivadinusios “Tautos forumu” reikalavimus, nes jie atstovauja tik labai menka Lietuvos piliečių dalį.

 10. ŽEMAITIS:

  Tautos forumas neatstovauja tautos.

  Tai saujelė žilagalvių radikalų ir tik vienas kitas jaunesnis iš tų pačių, kurie rašinėja radikalius rašinėlius čia Alke ir dar kažkokioje Propatrijoje.

  Stebėjau berods birželį vykusi tų Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Alytaus ir Trakų forumų susivienijimą. Na, Mokslų Akademijos salė buvo pilna, bet tai tik labai menka dalelė Lietuvos piliečių.

  Todėl labai teisingai komentaruose keliamas klausimas: ką tas Tautos forumas atstovauja ir kodėl valstybės instutucijos turėtų kreipti dėmesį į saujelės radikalių išsišokėlių reikalavimus? Juk didžioji tautos dalis, kuriai visai tinka LRT, taip pat turi savo teises. Ne tik mažumos.

 11. TF raginime kaip ir nieko nepasakyta dėl cenzūros LRT.lt portale, kuris taip pat pavaldus LRT valdžiai, o cenzūra jame bene akivaizdžiausia. LRT.lt portale informacijų pabaigoje, kaip ir kitur, duodama lentelė komentarams, tačiau siunčiamų aktualesnių komentarų dažnais atvejais nepriima. Taip yra vykdomas nuolatinis Konstitucijos 25 str. nuostatos, kad žmogaus laisvė skleisti informaciją ir idėjas neturi būti varžoma, pažeidinėjimas.
  Be to, TF derėjo atkreipti dėmesį ir į tai, kad LRT radijas ryte duoda vadinamų socialinių tinklų (facebook’ų) rašliavų (tuštybių) apžvalgas. Tačiau neteko girdėti, kad kada nors būtų pacituotas Alkas.lt komentaras aktualia tema. Akivaizdu, kad minėtomis facebook’ų apžvalgomis LRT vykdo pasaulio buitinės sąmonės retransliavimus, o intelektualesnis socialinis, tautinis lygis yra paliekamas už borto. Žodžiu, LRT komunikacijoje įsigali pasaulio gaminami “fake news” produktai…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: