M. Kundrotas. Islamistų dar teks palaukti. Lefebristai – jau čia (40)

Moroccoworldnews.com nuotr.

Moroccoworldnews.com nuotr.

Religinė agresija ir smurtas kitatikių atžvilgiu Vakarų pasaulyje ir Lietuvoje pirmiausiai siejami su islamo religija. Nors Lietuvoje kelis šimtus metų gyvuoja tradicinė musulmonų totorių bendruomenė, labai tolima nuo Artimuosiuose Rytuose, Vakarų Europoje, o iš dalies – ir Rusijos imperijos administruojamose musulmoniškose teritorijose bundančio islamiškojo ekstremizmo.

Lietuvoje veikia vos keletas religinių bendrijų, kurios kelia rimtų abejonių. Ošo centrą žinomi religijotyrininkai kaltina seksualinėmis orgijomis, kurios pristatomos kaip meditacijos. Munistai, veikiantys įvairiais pavadinimais, išgarsėjo masinėmis tuoktuvėmis, kur sutuoktinius išrinkdavo patys bendruomenės lyderiai, ir dažnu atveju tyčia – iš skirtingų tautų bei rasių. Scientologijos bažnyčia, ji gi ir Dianetikos centras, kaltinama oponentų persekiojimu: tam net išrastas specialus terminas „suppresive person“. Su tokiais galima kovoti, nes jie patys kenkia sau ir kitiems.

Vis dėlto Lietuvoje veikia tik viena religinė bendruomenė, kurios šalininkų platinamuose tekstuose galima rasti užuominų į fizinį smurtą kitatikių atžvilgiu. Tai – šventojo Pijaus X-ojo kunigų brolija, Feisbuke žinoma pagal puslapį „Katalikų tradicija“. Tai – radikali Katalikų bažnyčios atskala, atskirta nuo motininės religinės institucijos po II-ojo Vatikano susirinkimo, kurį atmetė. Šis katalikų susirinkimas pradėjo reformas, pagrįstas skirtingų krikščioniškų bažnyčių bendradarbiavimu ir geranorišku sambūviu su kitomis religijomis.

Radikalioji atskala, suburta arkivyskupo Marselio Lefebro ir pagal jo pavardę vadinama lefebristais, remiasi Tridento susirinkimo kanonais ir liturgija. Šis susirinkimas įvyko XVI a. viduryje ir pradėjo kovingą erą. Karas buvo paskelbtas visiems krikščionims, išdrįsusiems nors kiek abejoti absoliučiu popiežiaus autoritetu, vyraujančiomis katalikų dogmomis ar papročiais. Po šio susirinkimo ypač įsigalėjo inkvizicija, stipriai pralenkiant rūsčiuosius viduramžius.

II-asis Vatikano susirinkimas, įvykęs XX a. viduryje, paskatino Katalikų bažnyčios atgailą persekiotų pagonių ir musulmonų atžvilgiu, o taip pat atvėrė bendrystę su protestantais, stačiatikiais ir kitomis krikščionių denominacijomis. Lefebristai visa tai atmetė. Jų Bažnyčios vizija įkūnyta aršiausiame katalikybės raidos periode, be jokios atgailos už kryžiaus žygius, inkviziciją, tariamų eretikų ir tariamų raganių persekiojimus. Religijos laisvę šios brolijos šalininkai laiko smūgiu Bažnyčiai į nugarą ir didžiu blogiu.

Šių metų rugpjūčio 8-ąją dieną Feisbuko puslapis „Katalikų tradicija“ paskelbė pranešimą, kuriame cituojamas popiežius Leonas XIII – tas pats, kuris parašė encikliką „Rerum Novarum“, tapusią krikščioniškosios demokratijos ir katalikiškojo socializmo pagrindu. Štai ta citata: Mirties bausmė yra reikalinga ir veiksminga priemonė Bažnyčiai pasiekti savo tikslą, kai maištaujantys prieš Ją trikdo bažnytinę vienybę, ypač užkietėję eretikai, negalintys jokiu kitu būdu būti sulaikyti nuo bažnytinės tvarkos griovimo.

Štai Jums ir prašome. 1901 m. paskelbtas teiginys. Vis dar aktualus lefebristams, kurių nuomone Katalikų bažnyčia turi teisę naudoti prievartą, siekti valstybinės religijos statuso, pažeidžiant tikėjimo laisvę ir piliečių lygybę įstatymo atžvilgiu – žr. straipsnį „Inkvizicijos apgynimas“. Jei šiame straipsnyje iš esmės kalbama apie religinę diktatūrą ir praeities įvykių vertinimus, tai Feisbuko pranešime jau atvirai kalbama apie religinį smurtą.

Nors šis pranešimas akivaizdžiai pirmiausiai nukreiptas prieš kitų konfesijų krikščionis, o taip pat – prieš pažangesnius katalikus, tariamai išduodančius tradiciją dėl tikėjimo laisvės, pasekmės ilgainiui gali atsigręžti ir prieš pagonis, ir prieš laisvamanius, ir prieš kitų pažiūrų žmones. Iš panašių šaltinių kyla radikalus priešinimasis „Romuvos“ ir kitų religinių bendrijų pripažinimui valstybės lygiu. Juk tikėjimo laisvę katalikų radikalai laiko absoliučiu blogiu.

Liūdna, kad lefebristinė pasaulėžiūra braunasi ir į tautines, ir į konservatyvias organizacijas. Valstybės institucijos, reguliuojančios religinių bendrijų gyvenimą, užuot skirsčiusios religines bendrijas pagal jų amžių ar narių skaičių, turėtų rimtai susirūpinti bendrija, kuri gali paskleisti religinį priešiškumą bei religinį smurtą greičiau, nei kol kas tik hipotetiškai mums gresiantys radikalieji islamistai.

25-asis Lietuvos Konstitucijos straipsnis skelbia: Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

26-asis straipsnis teigia: Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.

Yra pagrindo spręsti, kad lefebristų skelbiami tekstai – antikonstituciniai, pažeidžiantys religinę laisvę ir kurstantys priešiškumą, diskriminaciją bei smurtą. Dabar pats laikas tuo susirūpinti, nes jau rytoj gali būti per vėlu. Neleiskime suvešėti agresijai.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Religija, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

40 komentarų

 1. Skaitytojas:

  „Scientologijos bažnyčia, ji gi ir Dianetikos centras…“

  Sakyti „ji gi“, kai turima galvoje, kad ji dar vadinama ir taip, yra labai rusiška konstrukcija („ona že“).

 2. O jehovos liudytojai?:

  O kodėl nepaminėti jehovos liudytojai?Jie veikia agresyviai,verbuoja į savo sektą, o pakliuvę-praranda turtą ir protą.Jehova-piktas ir žaiurus žydų dievas, lipęs žudyti kitataučius, netgi kūdikius, grobti jų žemes.(Senasis testamentas ) .tai kodėl jie čia veikia atvirai? Rusija šią sektą uždraudė ir išvijo,kaip ir sorošistus.

 3. Pikc:

  Puslapyje tiesos.lt tokio tipo rašliavoms yra atskira rubrika – “Nuo bačkos” vadinasi. 😉

  • Jt:

   Iš tikrųjų, net nesinori komentuoti šitų paistalų. Nesuvokiu, kuo jam užkliuvo vargšai lefebristai, pačios modernistų bažnyčios ujami, neleidžiami į bažnyčias laikyti Mišių, šmeižiami, nuolat apipilami panašiomis paplavomis kaip šis Kundroto parašytasis niekalas. Jei kas Lietuvoje dar ir išlaiko katalikų tikėjimą bei Tradiciją, tai tik Pijaus X Brolija.

   M. Kundrotas tiek nesusigaudo tikėjimo dalykuose, tiek iškreipia tiesą, kad imi galvoti, į kokią auditoriją jis orientuojasi? Nejau visus laiko kvailiais, nesuvokiančiais liberalizmo esmės, satanistinio ekumenizmo (bendravimo ir bendros maldos su visais sektantais), kuris baigia visiškai sugriauti Katalikų bažnyčią?

   Skaitytojas tikriausiai žino, kodėl Katalikų Bažnyčia Tridento susirinkime sugriežtino mokymą – Kundrotas nutylėjo tikrąją priežastį – reformacijos, iškraipiusios katalikų mokymą ir suskaldžiusios Bažnyčią, grėsmę.
   Pamelavo Kundrotas ir tai, kad lefebristai neva atmetė visą II Vatikano susirinkimą. Toli gražu ne visą, o tik žalingas Bažnyčiai deklaracijas apie tikėjimo laisvę bei ekumenizmą, kurių pagrindo nėra nei Šv. Rašte, nei Tradicijoje. Brolija iš paskutiniųjų gina Bažnyčios tikrąjį mokymą, kurį modernistai bei liberalai siekia sugriauti. Kundrotas tarnauja šitiems tikėjimo bei Dievo priešams!

 4. D.:

  Visiškai nesutinku su straipsnyje išsakytomis mintimis apie Šv. Pijaus X broliją. Teko skaityti nemažai jų puslapyje publikuojamų straipsnių, jų platinamos literatūros, klausytis jų kunigų skaitomų paskaitų , taip pat dalyvauti jų laikomose tridentinėse Mišiose ir rekolekcijose. Gerokai perdėta juos lyginti su islamo ekstremistais vien remiantis keliomis iš konteksto ištrauktomis citatomis, gerai neįsigilinus į viso teksto esmę ir skubant neigiamą požiūrį į eretikus laikyti radikalizmu. Tikrai Brolija neskatina smurto ir jo nevykdo, nes jos tikslas nėra smurtu ar prievarta brukti žmonėms katalikybę toks, o kantriai ir atsidavusiai juos evangelizuoti, šviesti, padėti pažinti tikrą, autentišką Katalikų Bažnyčios mokymą ir Tradiciją. Klaidinga Tradicijos katalikus vadinti lefebristais, nes ne Lefebras sukūrė kažkokį naują tikėjimą, jis nesukūrė nieko naujo, tiesiog liko ištikimas Katalikų Bažnyčios Tradicijai, tam mokymui, kuris gyvavo du tūkstančius metų. Iki Antrojo Vatikano Susirinkimo šio mokymo ir tridentinės liturgijos laikėsi visa Katalikų Bažnyčia, todėl Tradicijai norinčių likti ištikimų katalikų vadinimas lefebristais yra siauro akiračio pavyzdys. Brolija nepritaria kai kuriems Antrojo Vatikano Susirinkimo nutarimams ne dėl to, kad yra radikalai ar senienų mėgėjai, o dėl to, kad įvykdytos ir vis dar vykdomos reformos silpnina Katalikų Bažnyčią ir griauna ją iš vidaus. Tik aklas gali nepastebėti katalikybės nykimo Europoje ir kitose šalyse, kai asmenys, save vadinantys katalikais, laikosi nekatalikiškų pažiūrų. Tikra parodija, kai atsiranda katalikų, kurie pasisako už abortus, homoseksualų santuokas, kai Bažnyčios mokymo kai kurias vietas bandoma pritaikyti prie nuodėmingo pasaulio, klaidingai teigiant, kad Bažnyčia turi prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio tendencijų, kai iš tikrųjų Bažnyčios tikslas yra padėti žmonėms siekti šventumo ir vesti juos į išganymą, o ne pataikauti vyraujančioms klaidoms ir nuodėmėms. Katalikai turi būti pasaulio druska, o ne pataikauti nuodėmingam pasauliui, toleruoti melą. Juk ir tas pats dabar taip populiarėjantis ekumenizmas yra melas. Katalikai modernistai supaprastino liturgiją, apkarpė kitus papročius ir tradicijas, kurie esą trukdo vienybei su kitatikiais, ypač kitų konfesijų krikščionimis, bet vis dėlto protestantais katalikai dar netapo, nes yra išlikusių skirtumų, o su stačiatikiais vienybės irgi nepavyksta pasiekti, nes jie, išlaikę savo tradicinę liturgiją ir mokymą, tikrai negerbia katalikų, kurie atsisako savo esminių mokymo ir liturgijos dalių, atsižada savo Tradicijos vien dėl tariamo vienybės siekio, vienybės, kuri nėra įmanoma ir yra tik neįgyvendinamas idealas, nes tiesos negalima sulyginti su klaida. Tai, kad Šv. Pijaus X brolija tvirtai laikosi Katalikų Bažnyčios Tradicijos ir stengiasi ją išsaugoti, perduoti kitoms kartoms nėra joks radikalizmas, priešingai – reikia dėkoti Dievui, kad
  yra tokia bendruomenė, kuriai svarbu išlaikyti tikrą Bažnyčios Tradiciją, kuri neiškeičia ištikimybės Kristui ir jo mokymui į populiarias, daugeliui patrauklias modernistines ir postmodernistines ideologijas, kurios trukdo žmonėms pasiekti išganymą, nuodija žmonių protus klaidingomis idėjomis, visas vertybes sulygina, neatsižvelgiant į jų tikrąją vertę. Šv. Pijaus X brolija savo misiją vykdo švietimo, evangelizacinėmis priemonėmis, jie nežudo ir neskatina žudyti ar žaloti žmonių, todėl jų lyginimas su islamo ekstremistais yra iš esmės klaidingas. Jeigu žmogus ar žmonių bendruomenė turi aiškią, tvirtą poziciją ir nepasiduoda pliuralizmo ar ekumenizmo skleidžiamai euforijai, kad visi tikėjimai ar visos nuomonės yra lygios, tai čia jau radikalai? Man tai atrodo kaip iš šiaudo priskaldytas vežimas, kai užsipuolami tie, kurie neturi jokių smurtinių tikslų, ieškoma priešų ten, kur jų nėra.

  • Pikc:

   Yra tokia kategorija veikėjų (kaip ir šitos rašliavos autorius) – “tolerast-krikščionys”. Va, šitie ir labiausiai siunta. 🙂 Beje, užbėgdamas už akių senojo tikėjimo atstovų piktdžiugai dėl “žydkrikščionių vidaus pjautynių”, pasakysiu, kad a) tai ne religinis, o civilizacinis konfliktas (ar susidėtumėte su bolševikais vien todėl, kad jie prieš tradicinę krikščionybę?) ir b) tik laiko klausimas, kada išlįs panašaus plauko “tolerast-pagonys”. Kol kas jie dar nėra aktyvūs tik dėl vienos priežasties – senasis baltų tikėjimas jų akyse dar nėra rimta jėga, galinti kelti grėsmę “šviesaus homunistinio rytojaus statyboms”. Skirtingai, negu krikščionybė – užtat ji ir puolama. O kai jūs sustiprėsite, ateis ir jūsų eilė. 😉

   • Kęstutis:

    …pritarčiau dėl a) ir b), bet dar liko c) – iš esmės nesveiko “dvasinio patiekalo” (krikščionybės) Lietuvai, nepavyks padaryti priimtinu ar valgomu… Jei dėl ‘c’ dar kyla kokių nors abejonių, skaitykite Gintarą Burneiką…

  • Virgis:

   O kodel situ silpnaprociu idealai yra PijusX ir inkvizicija? Ar tai toleruotina? Dauguma satanistu irgi nieko bologo nera savo gyvenime padare, taciau garbina setona, ar jus tai toleruojate

   • Kęstutis:

    Na taip, kryžiaus žygiai, inkvizicija, pedofilija, iškrypimai, tautų ir tautinių kultūrų naikinimas, ir yra tikrasis krikščionybės “veidas”… Tie patys liberastai naikinantys tautiškumą, tik po kita vėliava.

 5. Vilnietis:

  aŠ ne prieš tuos radikalus jei jie prižadės padėti tašką sodomijos plitimui ir apskritai buvimui kaip reiškiniui.

 6. Virgis:

  O tai kur policija? Kodel nepranesama policijai? Neturetu buti toleruojami tokie pareiskimai. O komentatoriais , kurie cia palaiko juos, irgi reiketu pasidometi.

 7. Tvankstas:

  Seniai beteko skaityti tokį šmeižikišką straipsnį lyg parašytą politiškai korektiškos MIP žurnalisto-kokainisto.
  Noriu paklausti autoriaus – galite įvardinti bent vieną atvejį lefebristo, susieto su žmogaus žalojimu ar nudaigojimu, paidofilinių aistrų tenkinimu, kuo kasdien save primena islamistai Merkel svečiai ?
  Toks straipsnis galėjo atsirasti tik rugpjūčio karščių pasekoje – su kiekvienu laipsniu virš 30 geometrine progresija gaminami lytiniai hormonai ir atvirkščiai žmogus praranda protą, atsiduoda pasąmonės valdomoms aistroms, šiuo atveju išlindo užslėptas žmogėdriškumas sunaikinti nepatinkančius kitaminčius.
  “Skaistumas yra didžiausia blogybė” – ar ne taip rašė G. Orwell “1984” ?
  Iki ko nusirito autorius – iki orveliškojo grotesko savimi.

  • Jt:

   Nemanau, kad Kundrotas ūmai prarado protą ar pasidavė pasąmonės srautams. Jis jau senokai darbavosi satanistiniuose baruose, dar “Tiesos” portale palaikomas globėjo sionisto. Ir kieno užmačioms tarnauja šis tipas, nesunku atspėti. Dėsninga ir tai, kad savo rašliavas deda Alke , – čia renkasi pagoniška publika, todėl mano, kad rimto atsako negaus net ir kiauliškai meluodamas bei šmeiždamas.

   • Virgis:

    Tvanksai, ar neuztenka pareiskimu facebooke? Jug tai gali buti traktuojama kaip manifestas, kaip teroro kurstimas. Ar jums neuztenka to? Tokie pareiskimai ir citavimai neturi buti toleruojami, jeigu jus sita straipsni vadinate smeizikisku tai kaip pavadintumete sita facebook pranesima parasyta “kataliku tradicija” puslapyje? Gal biski atsipeikikyte, jus toleruojate smurta ir terora, galite buti pats prilygintas nusikalteliui.

   • Kęstutis:

    “…čia renkasi pagoniška publika…” tai, kad Alkas.lt ir yra jūsų vadinamų pagonių sukurtas. Alko prisistatymas “… VšĮ „Tėviškės alkas“ ir Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių bei gyvenimo būdo internetinė erdvė. Tai nuolat palaikomi ir uoliai atnaujinami internetiniai vartai į Pasaulį per lietuviškos ir baltiškosios kultūros ir pasaulėžiūros prizmę…” Krikščionims tai nepasiekiamos aukštumos, nes kur prasideda tikros krikščioniškos “tiesos”, baigiasi tautiškumas… Jūs ten ir toliau garbinkite svetimos tautos, svetimus pranašus tik nepersiplėškite per pusę mėgindami suderinti tautiškumą su krikščioniškumu…

 8. Skaitytojas:

  Kol kas neteko girdėti, kad lefebristas, šaukdamas „Už Tridento mišias!!!“ kur nors susisprogdintų. Tad ir lyginti juos su islamistais netinka.

  🙂 Bandau įsivaizduoti 🙂 „Pius Decimus akbar!!“ BUM!!! „Už tradicijąąąą!!!“ BUM!!! Ir tiesiai į rojų.

 9. Žemyna:

  Ką apie tokią mintį manote? –
  Rašytoja Elif Shafak: „Nenoriu, kad religija savintųsi tikėjimą“
  (15min)

  • Kęstutis:

   Mačiau šį pavadinimą, neatrodo kvailai. Dar dėl visa ko perskaičiau ir straipsnį, bet nekilo noras ką nors jos paskaityti… O šiaip tikėjimas (man) bus aukščiau už religiją, už tikėjimą bus aukščiau supratimas ir žinojimas…

 10. Andrius:

  Mane seniai stebina tai, kad Katalikų Bažnyčia atsisakė savo pagrindinės misijos – skelbti tikėjimą į Viešpatį Jėzų Kristų, “prieš kurį suklups kiekvienas kelis ir visų lūpos šlovins Dievą.” (Rom 14, 11).
  Atrodo, kad tuo metu, kai Jėzus Kristus mokė tikėjimo, buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, pasaulyje nebuvo kitų dievų – Perkūno, Dzeuso, Budos, Krišnos, o vėliau, kadangi arabai buvo nepajėgūs (kodėl?) priimti Kristaus mokymo, jiems į pagalbą Dievas atsiuntė pranašą, kuris paaiškino jiems, kad yra toks Alahas, kaip rengti džichadus prieš netikėlius, kaip praktikuoti arba susilaikyti nuo “coitus interruptus” ir pan.
  Ir visa tai atėjo iš vieno ir to paties Dievo?
  Visi kankiniai mirė veltui, nes visos religijos yra lygios?
  Kodėl Jėzus Kristus sakė – „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 18-20)
  Aš šito rebuso niekaip neišsprendžiu – šie teiginiai man skamba vienareikšmiškai; kad suderintų šiuos teiginius turėjo gerai pasidarbuoti geriausi pasaulio teologai. Bet aš turiu pasakyti, kad jei taip, tai aš jais nepasitikiu.
  Aš maniau, kad bet kuri religija, klaidinga ar tikroji, sugeba paaiškinti visą pasaulio santvarką ir žmogaus gyvenimo prasmę pati iš savęs – toks ir turėtų būti jos tikslas.
  Todėl visos didžiosios religijos turi būti viena kitą paneigiančios ir laikančios save vienintele tikrąja, kitaip tikėjimas jomis neturi jokios prasmės.
  ————————
  Gerbiamas Mariau, teiginys, kad 1901 suformuluotas teiginys yra neteisingas nes jis yra 100 metų senumo, yra, švelniai tariant, keistas – juk katalikai tiki daug senesniais dalykais bei tuo principu, kad tiesa nesikeičia per amžius, todėl norint paneigti argumentus, reikia ieškoti stipresnių argumentų – jais ir buvo nugalėtos visos erezijos visais laikais.
  O šiame straipsnyje argumentų nematau.
  ———————–
  Kas link smurto kurstymo, tai stebėtina, kad Bažnyčios mokymo citavimas gali būti laikomas smurto kurstymu.
  Galbūt vertėtų gerai apgalvoti Bažnyčios pripažintų autoritetų – šv. Augustiną ir šv. Tomo Akviniečio, Bažnyčios daktarų teiginius – ar iš tiesų pats nesuabejojate savo teisumu, kai tarp citatų autorių matote tokius Kristaus mokinius?

  • Tvankstas:

   Dėl smurto.
   A. Stolypinas įvedė ramybę Rusijoje sunaikindamas kelis tūkstančius revoliucionierių – teroristų, bet iki šiandien ‘geri žmonės’ springdami seilėmis keikia jį.
   Komunizmo aukos siekia 200 mln. žmonių aukų, bet ir šiandien tebeklesti komunistinės idėjos, kaip ‘ateities kūrimo modelis’. ‘Geri žmonės’ apsalę iš laimės seka pasakas apie ‘šviesų rytojų’.

   • Kęstutis:

    Nemažiau žmonių, tautų, ištisas civilizacijas sunaikino krikščionys. Civilizacijos vystymąsi pristabdė kokių 1000 metų, bet tai aišku smulkmena, net gynėjų atsiranda… Taip sakant atmetus inkviziciją, kryžiaus karus, kultūrinį ir tiesioginį genocidą, iškrypimus, krikščionybė visai nieko tokio… Aš irgi prieš krikščionių naikinimą arabų pasaulyje, bet tik dėl bendražmogiškų vertybių, o ne krikščioniškų ar dar kokių. Vertybės, kurios negali būti bendražmogiškos – nevertybės…

 11. Tvankstas:

  Arabai buvo krikščionys, nemaža dalis, tai rodo išlikę krikščioniškų maldos namų likučiai, pamatai, apipustyti ar užpustyti smėliu. Dėl krikščionių valdovų arabų mielaširdingumo ir išplito Mohamado mokymas. Šiandien tai nutylima tiesa, abiems pusėms nenaudinga.
  Kryžiaus žygių metu buvo sutinkamos gausios krikščionių bendruomenės arabų pasaulyje, tikriausiai tik europiečių pasipūtimas ir panieka arabams krikščionims nekatalikams neleido įsitvirtinti Palestinoje, o ir arabų krikščionys užsiėmė tik tikėjimu, bet nekėlė rankos prieš savo brolius islame.
  Peržvelgus arabų/islamo pasaulio krikščionybę, stebina milijonai krikščionių, kurie buvo išvyti ar naikinami po Kuveito karo ir iki šiandien, vien Irake buvo 5 mln. krikščionių, jų ten tik likučiai, bet krikščionių pasaulis tiesiog politiškai korektiškai su tyliu pasitenkinimu nutyli jų genocidą. Kodėl šie krikščionys yra nelaukiami Merkel ir Co., kodėl net žodeliu neužsiminė MIP ?
  Vien Aigupte yra 10 milijonų koptų, prieš kuriuos vyksta masinis niekinimas, žudymas, išvarymas – krikščioniškas pasaulis nutyli.
  Kriščionių žudymas yra linkėtinas dalykas Vakarų intelektualams ir Vatikanui.
  Kodėl taip nekenčiami krikščionys ?
  Iš šio tikėjimo išeina labai daug asmenybių, sugebančių savarankiškai mąstyti ir pasiruošusių netgi mirti už savo minčių laisvę, kas yra labai neparanku Pasaulio Architektui, siekiančiam sukurti elektroninių pinigų konclagerį paklusniems gyvuliams – kalbantiems vergams.
  Padaryti Vatikaną satanistiniu – toks tikslas sulaužyti dvasinę Europos krikščioniškąją civilizaciją, sukurtą ant prieškrikščioniškųjų vertybių pagrindo, išsprogdinti dvasinę krikščionių pasaulio tvirtovę, pradėti nuo balto lapo, ištrynus praeitį.

  • Vilnietis:

   tos asmenybės turėtų ne būti pasiruošusios mirti už savo tikėjimą- o privalo būti pasiruošusios už jį kautis ginklu.
   nes jei pasiruošusios tik mirtį -tai tik beprotės, baimės paralyžuotos avys.
   jei atsirastų bent 5 milijonai iš milijardo kurie būtų pasiruošę tapti dievo kariais ir atmestų tą iškrypelišką pacifizmą- taip kaip dabar pasaulyje tikrai nebūtų- niekas čia jokios europos nei bandytų islamizuot nei ką, apie sodoma-santuokas mes irgi negirdėtume. jei politikai ar visuomenės veikėjei žinotų kad vieną dieną jie parėmė viešai iškrypelius- o kitą dieną už juos jau giedos mišias- tai baigtųsi visa moralinė pasaulio degradacija tą pačią minutę.
   taip kad norit ką nors pakeisti- pradėkit nuo ginklo isigijimo ir moralinės nuostatos jį panaudot.

 12. Kęstutis:

  “…toks tikslas sulaužyti dvasinę Europos krikščioniškąją civilizaciją, sukurtą ant prieškrikščioniškųjų vertybių pagrindo..” na tikrai labai tiko prieškrikščioniškų aukurų šventi akmenys bažnyčių pagrindui – pamatams… Kažkaip labai jau primena komunistus, kurie laiptų ir pamatų statyboms naudojo žydų granitinius paminklus ir ne tik žydų… Krikščionys, tai tie patys komunistai tik prieš 2000 metų ir jų tikslai vienodi – vienas dievas, viena tauta, vienas tikėjimas. Į šviesų rytojų po mirties ar ne, jau nebe taip ir svarbu… Priminsiu – kur prasideda tikrosios krikščioniškos tiesos, baigiasi tautiškumas…

 13. Kęstutis Gediminaitis:

  Ironiškiausia tai, kad autoriui užkliuvo popiežiaus mokymas, jog valdžia turėtų tvardyti pavojingus klaidatikius. Tai jis vadina smurto kurstymu ir antikonstitucine veikla. Tačiau pabaigoje pats ragina valdžią imtis priemonių prieš Šv. Pijaus X broliją. O šiaip straipsnis – pirmoko komunistėlio lygio.

 14. Jota:

  Pijaus X brolija Lietuvoje veikia nuo 1994 m. Tai vieni iš dvasingiausių ir sąmoningiausių tikinčiųjų, dėl to nesistebiu, kad puolami masonų ir panašių urodų.

  Svarbiausi Brolijos veiklos Lietuvoje įvykiai buvo šie:
  – 1994 spalį – pirmos šv. Mišios Vilniuje.
  – 1995 kovą – šv. Ignaco rekolekcijos Palangoje. Vienas suaugusiojo Krikštas, vienas pašaukimas į kunigystę.
  – 1995 lapkritį – šv. Ignaco rekolekcijos Lauruose. Vėlgi vienas Krikštas ir vienas pašaukimas.
  – 1995 gruodį – išeina žurnalo „Pulkim ant kelių“ Nr.1.
  – 1996 vasarį – pirmosios šv. Mišios Kaune.
  – 1996 liepą – stovykla Saldutiškyje, Tradicija susidomi daugiau jaunimo.
  – 1996 rugsėjį – du lietuviai tampa seminaristais Zaitzkofene (Vokietija).
  – 1997 liepą – pirmoji maldinė kelionė Šiluva – Kryžių kalnas. Išnuomojama pirmoji koplyčia Vilniuje.
  – 1998 balandį – pirmosios viešos konferencijos Vilniuje ir Kaune, Lietuvos vyskupų reakcija, apie mus prabyla žiniasklaida. „Pulkim ant kelių“ pradedamas siuntinėti kunigams.
  – 1999 vasarį – aštuoni lietuviai Varšuvoje priima Sutvirtinimą iš Brolijos vyskupo.
  – 1999 liepą – pirmosios šv. Mišios Šiauliuose.
  – 1999 lapkritį – pirmasis gen. vyresniojo pirmojo asistento kun. Fr. Schmidbergerio vizitas Lietuvoje.
  – 2000 rugsėjį – kun. Johno Bruccianio darbo Lietuvoje pradžia.
  – 2002 birželį – kunigu įšventinamas pirmasis lietuvis – E. Naujokaitis. Jo apsilankymas pas arkivysk. S. Tamkevičių, iškilmingos primicijos Kaune.
  – 2002 liepą – atvyko pirmasis Lietuvos prioras kun. Ericas Jacqmin.
  – 2002 spalį – nuomotame name Kaune įsteigiamas prioratas.
  – 2003 balandį – pirmieji Brolijos tretininkai lietuviai pradeda postulantūrą.
  – 2003 birželį – 36 tikintieji dalyvauja maldinėje kelionėje Šartras – Paryžius.
  – 2003 liepą – pirmasis Gen. vyresniojo vysk. B. Fellay vizitas Lietuvoje.
  – 2003 rugsėjį – atvyksta antrasis prioras kun. Josephas Verlindenas. Dar vienas lietuvis įstoja į seminariją Zaitzkofene.
  – 2004 sausį – nuperkamas pastatas koplyčiai Šiauliuose. Vysk. R. Williamsono vizitas, teikiamas Sutvirtinimas.
  Kas domisi detalesne istorija, teapsilanko mūsų interneto svetainėje http://www.fsspx.lt.

  • Kęstutis:

   Tai jūs ten savo svetainėje ir “prioratinkitės ir postulantūratikitės” su savo Schmidbergeriu… Na visiški tautos iškrypėliai…

   • Jota:

    Taip, atėjo laikai, kai tikruosius iškrypėlius saugo įstatymas, o Dievą tikinčius žmones persekioja.

    • Kemblys:

     ‘Jota’, į Dievą tiki tie kas nesuvokia Dievo ! Kas jiems vargšams ir belieka… 🙂

    • Kęstutis:

     Božnycos visais laikais ir buvo iškrypėlių peryklos, tik laiko klausimas buvo – kada iškrypėliams atsibos apsimetinėti šventuoliais ir jie nebesislapstys. Tas laikas atėjo dabar… Jei istorija pasikartotų, tai krikščionybė ir vėl sunaikintų to meto pažangiausiąją visuomenės dalį per inkviziciją, kryžiaus karus, sukurtų tą pačią vakarų civilizaciją ir priperėtų iškrypėlių… kokį jūs ten dievą tikite, ką jūs ten garbinate? Žydų dievą? Tai prie ko čia Lietuva? Kam jai tos nesąmonės reikalingos? Krikščionybė Lietuvai atnešė tik dideles žmonių aukas ir nykimą… Kadangi jums daeina tik jūsų “burtažodžiai” tai priminsiu Kristaus žodžius iš nekanonizuotos evangelijos – net ir pati švenčiausia tiesa brukama per prievarta, tampa netiesa… Krikščionybė Lietuvai – melas ir netiesa, vargas, vergovė svetimam dievui…

 15. Sofija:

  Tokio minčių ir paistalų kratinio seniai neteko skaityti.
  Apsijuokėte prieš skaitytojus, nesu nusistačiusi prieš jus, bet kad esate toks “kisielius”, tai nesitikėjau.
  Žmogau, ar bent supranti apie ką rašai!?
  Dabar karantinai ir kt. Išmislai, tai gal turite laiko išsamiau pasidomėti ” išmestais iš Katalikų Bažnyčios vargšais” lefebristais!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: