A. Juozaitis. Laisvės kaina arba sanskrito paukščiai (video) (32)

Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Skelbiame Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, filofofo dr. Arvydo Juozaičio kalbą pasakytą Lietuvos Respublikos Seime Kovo 11-osios Akto salėje  iškilmingame Sąjūdžio 30-mečio minėjime.

Anuomet mes kreipdavomės vienas į kitą: Gerbiamosios ir Gerbiamieji.

Leiskite ir šiandien taip kreiptis į visus. Į visos Lietuvos sąjūdininkus sąjūdiečius.

Šį savo pasisakymą skiriu Romualdui Ozolui, pirmajam Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ideolgui, kurio nėra dabar tarp mūsų, bet kuris stebi mus kiekvieno jį atsimenančio akimis.

Likimas man lėmė lemtingų įvykių išvakarėse viešai kalbėti apie „Politinę kultūrą ir Lietuvą”.  

Kokia ji dabar — „Politinė kultūra ir Lietuva 30 metų praėjus“?

Anuomet  į ateitį mus stūmė trys jėgos — lietuviška savimonė, sveikas protas,
suvereniteto drąsa.

Sėkmė atlėkė kaip ant žirgų, nes dėl šių jėgų nereikėjo nei tartis, nei ginčytis — jos pabudo kaip sąžinė. Net paklydusieji labai greitai tą sąžinės balsą išgirdo. Mūsų būrys buvo labai gausus. Ir pergalė atėjo be didelių aukų.Po 30 metų jau galime pasakyti:

Laisvės siekis tai viena, laisvės kaina – kita, o laisvės turinys –tai trečia.

Ar tos trys jėgos — lietuviška savimonė, sveikas protas, suvereniteto drąsa tebeveikia?                 

Žmonių bendruomenėje istorinės jėgos veikia tik tada, kai jų trokšta žmonės.

Nūnai padėtis tokia — turinys toks: mus ištikęs šokas —  TĖVYNĖS TUŠTĖJIMO METAS.

Net šią valandą, mums čia kalbant, Lietuva tebetuštėja.

Ji ištuštėjusi kaip po maro, po baisų negandų ir nelaimių.

Nors kokia čia nelaimė? — juk laisvė!

Ir vis dėlto.

Galime kaip politikai suokti apie Lietuvos sėkmę, apie laiminčią Lietuvą, o faktas lieka faktu — stovime ant lietuvių genties ir kilminių Lietuvos piliečių išnykimo slenksčio.

 Mūsų laukia senosios Prūsijos likimas.

Sąjūdžio metais buvusi daugiau nei trijų su pusę milijono tauta ryt poryt nebesuskaičiuos nė dviejų milijonų. O toliau bus dar prasčiau, nes kritinė riba bus peržengta. Tai reikš, kad gyvybinės jėgos nebegalės atsistatyti, tautinės tradicijos ir mūsų kalba dar sparčiau nyks.

Ar šviesiausi Lietuvos protai tai mato? Mato, bet jie neužima kertinių valstybės tarnautojų pozicijų. Jas užėmę visai kiti žmonės.

Pavyzdžiui, Lietuvos mokslo tarybos narė, Lietuvių kalbos instituto (!) mokslininkė ką tik pasisiūlė keisti konstitucinę nuostatą ir atsisakyti LIETUVIŲ KALBOS KAIP VALSTYBINĖS. Esą ji trukdo pažangai. Pirmosios mūsų Sąjūdžio pergalės — kone didžiausios Justino Marcinkevičiaus pergalės, pasitiktos šioje tribūnoje — naujiesiems laisvės globalistams nebereikia. Jie sako: NEREIKIA IR  LIETUVAI. Todėl netrukus bus sunaikintas akademinis Lietuvių kalbos institutas. O šalia to ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instuitutas. Magnatai privatizatoriai gaus naujų plotų. Juk jiems pagaliau reikia puikių Viliešių rūmų, lietuvių kultūros širdies.

Ir apskritai, Mokslo Taryba, suformuota pseudolibiralistiniu įstatymu dar ministro Steponavičiaus laikais, humanitarinius mokslus, Lietuvos esmę, iš esmės laiko nereikalinga atgyvena.

Kitas pavyzdys. Buvęs mūsų pasidižiavimo ir šviesos židinys —  VILNIAUS UNIVERSITETAS. Jo rektorius Artūras Žukauskas. Šio profesoriaus nihilizmas lietuvių kalbos atžvilgiu pasiekęs viršūnių. Pasaulio baltistai nesupranta, kaip laisvoje Lietuvoje buvo galima panaikinti BALTISTIKOS CENTRĄ išsaugotą net komunizmo laikais. Galima. Galima panaikinti ir A.J. Greimo centrą. Panaikinti  metais, kuriuos Seimas paskelbė A.J. Greimo metais. Šis rektorius visomis administracinėmis išgalėmis guja lietuvių kalbą iš UNIVERSITETO, nes jo protu, lietuvių kalba, kurios pagrindu galima kurti semantinę Europos kalbų formulę, nesuderinama su žmonijos protu ir pažanga. Su ja galima elgtis kaip elgėsi Rusijos satrapai-muravjovai.

Su gražiausia, sanskrito kalba, seniausia Europoje! Naudingiausia ir ateities mokslui.

Palaukime: juk mums sako, kad kažkas panašaus vyksta ir greta, ir visur!

Ne. Nevyksta. Latvijoje ir Lenkijoje tikrai nevyksta. O ir ne visur Europoje.

Tada mums  dar sako: juk vyksta Globalizacija!

Ne. Pati didžiausia globalizacija jau seniai įvykusi — tai krikščionybė, didesnės nebus

Tuo tarpu nūdienė globalizacija — tai tik plastinė veido, sielos operacija ir kūno transvesticija, operacija, naikinanti pasaulio prigimtį — Dievo planą žemėje.

Tik-ros tautos ir tikri žmonės negali gyventi be veido ir be tėvynės.

Pasiduodantis globalizacijai žmogus — tai labai silpnas žmogus, silpninantis ir savo tautą. Kiek jis besidžiaugtų savo socialiniais „pasauliniais tinklais“, jis viso labo — tik tų tinklų dulkė.

Taigi, iš politinės kultūros, valdžiusios mus prieš tris dešimtmečius, mažai kas likę.

Ir reikia atsikvošėti. Jeigu norime atsikvošėti.

Pirma,  dabartinėje Europoje tik 5-7 nuošimčiai senųjų jos valstybių piliečių gyvena ne savo tėvynėse. Mūsų gi jau trečdalis nebe Tėvynėje. Ir tas trečdalis — pati produktyviausia, gimdyti galinti tauta.

Antra, GLOBALIOS LIETUVOS idėja ir praktika, įgyvendinama ir šio Seimo — tikras nacionalinis nusikaltimas. Užuot įgyvendinus programą, kad LIETUVA YRA ČIA, daroma visa, kad  LIETUVOS ČIA NEBEBŪTŲ.

Reikia prarasti savisaugos, sveiko proto likučius ir net savigarbą, kad galėtum galvoti, jog dvigubos ar net  trigubos pilietybės projektais galima gyventi kažkokioje GLOBALIOJE LIETUVOJE. Tarnaujant toms valstybėms, kurios daugiau užmoka.

Sukurti žmogų be tėvynės? — galime. Sukurti žmogų su dviguba, triguba sąžine? Galima.

Bet tai nebebus žmogus. Tai bus „VISŲ IR NIEKIENO ŽMOGUS“. Perėjūnas internacionalistas, apie kurį svajojo „Komunistų manifesto” autoriai.

Belieka pakartoti:

LIETUVA YRA ČIA.

Mūsų Konstitucijos preambulė sako:

LIETUVIŲ TAUTA, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę… įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje…“

Savo tėvų ir protėvių žemėje.

Toji žemė savaime, kaip gamtos dovana neišliks. Toji žemė — lietuvių tautos, kilminių Lietuvos piliečių gyvenimo vaisius.

Štai ir paklauskime: kodėl mūsų KONSTITUCINIS TEISMAS nepaskelbė, kad  „globalios Lietuvos” idėja pamina net Lietuvos Konstitucijos preambolę? 

Atsakymas paprastas: Konstitucinio teismo šalyje nebereikia, kai sukuriama Konstitucinės sąžinės nebeturinti visuomenė.

Apsigauna visi. Visi mes pralaimėsime. Jei Lietuvos pasaulyje neliks, o sparčiai einama būtent šiuo keliu, globali Lietuva išnyks tą pačią dieną.

Nes LIETUVA YRA VIENINTELĖ MŪSŲ ŽEMĖ – GAMTA – TAUTA IR VALSTYBĖ.

 Mes gi, likę be konstitucinės sąžinės, šito pasakyti jau nebegalime.

 Dar viena tema: Virtuali erdvė

Į ją persikėlusi didelė jaunosios kartos dalis.

Joje rašome be lietuviškų raidžių, kalbama anglėjančia kalba. Todėl ar reikia stebėtis, kad šiuo metu populiariausios partijos lyderis siūlo EUROPINĮ, NEBE LIETUVIŠKĄ ŠVIETIMĄ.

Meilė Lukšienė, atviros pasauliui tautinės mokyklos kūrėja, mato mus iš dangaus ir verkia.

O dabartiniai jaunuoliai-politikai ir pseudoliberalai toliau žaidžia smėlio dėžėje.

Ir stumia iš gyvenimo seniausią, gražiausią Europos kalbą. Skurdindami pačią Europą. Stumia iš aukštųjų mokyklų, vadinasi, netrukus stums ir iš vidurinių.

Net Kremlius šitos sėkmės pavydėtų.

Ir paskutinis reikalas, kurį noriu paliesti.

Laisvės aušros metais Lietuvos Televizija buvo mūsų pagalbininkė.  Už tai jai esame ir būsime dėkingi. Tačiau ideologiniai įgūdžiai išliko greitai persivertusių režisierių sluoksniuose gimė tokia frazė: „Greitai nebebus svarbu, koks buvo Sąjūdis, svarbiausia, kokį mes jį parodysime… Ir iš kelių lyderių mes linkę palikti tik vieną“.

Prieš geras tris savaites LRT parodytas pavyzdinis šios ideologijos filmas, sukurtas režisieriaus Vidmanto Puplauskio. Tai tobulas „pergalingos” propagandos kūrinys, kuriame labai sudėtingas vadavimasis iš imperijos  parodytas kaip stebuklinė dešiniosios ideologijos pergalė. Tokių filmų per tris dešimtmečius prikurta daug. Šį pasirinkau kaip tobulą istorinės deformacijos pavyzdį.

Filmas išbraukė iš istorijos pirmąjį Sąjūdžio ideologą Romualdą Ozolą. Steigiamojo suvažiavimo jis buvo išrinktas pirmuoju tarp lygių, pirmuoju iš mūsų, lyderių. Jis, ne o kas kitas.  Bet jam neleidžiama pasakyti nė žodžio, jo figūra tik sušmėžuoja masinėse scenose. Tuo tarpu dosniai kalba trečiaeilės figūros, persivertėliai.

Romualdas Ozolas visomis savo išgalėmis priešinosi GLOBALIAI LIETUVAI. Už tą priešinimąsi jis buvo ne tik ujamas, bet ir teisiamas.

Ar galima pagalvoti: teisiamas Lietuvoje, kurią jis pats kūrė!

Galima.

GLOBALIOJE LIETUVOJE viskas galima — juk dviguba, triguba sąžinė.

Gerokai iki Sąjūdžio,1982 metais genialusis Algimantas Baltakis sugiedojo:

Lietuva pasauliui girias:
Kokios senos mano girios,
Kaip nutįsta gyvos gijos
praamžių į mane!

Paukščiai tiesiai iš Sanskrito
Prie panemunių
suskrido,
Č
iulba ulba nuo pat ryto
Ant archajiškų šakų.

Aš čia stoviu ir kalbu nes geidžiu, kad GLOBALI LIETUVA nelaimėtų.

Kad mūsų Motina-Tėvynė-LIETUVA neprarastų sanskrito paukščių, o mūsų girios nebūtų iškirstos.

Tepadeda mums visos žemiškos ir dangiškos jėgos.

Arvydo Juozaičio kalbos vaizdo įrašas:

Kategorijos: Kultūra, Laiko vinys, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Šventės, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

32 komentarai

 1. Getas:

  Šaunuolis Arvydas, puikiais esminiais sakiniais apsakė Lietuvos būseną. Manau jis galėtų būti Lietuvos prezidentu, tad linkiu jam apsispręsti ir juo tapti. Mūsų likusius tautiečius kviečiu ateiti į rinkimus ne 40-50 proc., bet 80-90 proc. ir tuomet išrinksime JĮ.

  • Gabrielė:

   Aišku, kad galėtų, bet jis kažkodėl vis atsitraukia į užnugarį. Ir čia ne vieno žymaus mūsų inteligento bruožas. Iš šono žvelgiant atrodo, kad jiems nepatogu kirst atgal… , bet ar patogu užleisti “bokštą” egoizmu permirkusiam? Sekundei paįsivaizdavau, kad jis tampa Prezidentu, …oi😊

 2. Gražus pabėdavojimas – moralas moralės dimensijos neturintiems valdžios asmenimas. Ne tie laikai, kad ką nors iš užkietėjusiųjų moralais sugraudintum. Sąjūdis tuo metu griebdavo už gerklės kiekvieną viešai paminėtą funkcionierių. Dabargi labai retas atvejis, kad būtų ištariamos atsakingų pavardės, kiekvienas yra laisvas daryti ką nori, svarbu turėti pareigas. Tada piktnaudžiauk jomis kiek nori kol tavo ar tavo partijos kadencija valdžioje. Juk ir sakoma yra, kad kovota dėl laisvės, o ne dėl valstybės. Taigi nesąjūdiškas Sąjūdžio 30-mečio minėjimas.

 3. su pagarba arvydui -filolofui kaip tinklapis panasiai ivardijo-pasiskaityk ,pasitikrink…kalbi apie senosios prusijos likima-taciau tai lietuvisko mentaliteto isdava -isduoti artima vardan savo klestejimo ,kas buvo anuomet ir nunai stai kodell as teigiu jog lietuva nesioja savi mentalitete zenklu judos kompleksa -isduoti saviski nebent uz skatiku tad nesvaik apie orios tautos egzistencija sitas meslas jau neturi gyvasties naujai augmenijai-kaip apmaudu bebutu…………..kalbi apie greima -taciau butent sis protas kritikavo debilais betampancia tauta ir niekas nenorejo jo isgirsti -tad kuo deta semiotika ir sanskritas ………….suprantu arvydai ,tau mielas zodis tevyne ,o mene net vemti vercia tai isgirdus ,nes as neismokau mylet tevynes uzmerktomis akimis ,kokiu lietuvoje -milijonai sitiems debilams ,be loginio ir racionalaus mastymo paradigmu-ipirsi katik noori iar troksti,tad susimastyk,jog racionaliausi protai svyko palaidoje kavaila lietuva ,nes si net nebande isklausyti naujos generacijos viziju-nieko nuostbaus tai kerstas 0-normalu as irgi megstu bausti debila ir nesusivokusi ,kuriam jokiais budais nieko neipirsi ir kaip as dazmai sakau tu tik pagalvok ar tai panasu i tiesa ar ne…………..kai kalbi apie kosnstituciaj 0-tai meslas ,priimta senosios pavym o konstituciniame teisme tarnauja kgbistai birmontiene ir kitoks meslas ,nenusiseke teiejai advokatai it odiozine s yptos………….taip nekaltink manes as moku rasyt graziaui lietuviskai ,bet jau susivokiau ,jog tai mirstanti kalba ir puoseleti jos nereikia -nes aplink nekrofilijos tvaikas ……………atsibudai suvokes kas tai nacionaline televizija /// meslas nes perkama ir parduodama ne tiesa objektyvi ne sazine ar protas o perkama ir parduodama individuali ksene sioje skurdziu karalysteje tad nesikliausk jokia abjektyvia laida ,kuria kadaise bandziau kurti taciau isgirdau tik spengiancia tyla -mire sie televiziniai zmones tikek tautai sau ir valstybei -nekekrofilijos tvaikas vis labiau iskreipia iprasta pievu tevynes skoni ir tampa anapusiniu geriu….sekmes tau rasi mane jei panoresi o ir susitikti gal verta butu

  • Gabrielė:

   Jūs nemylite savo Tėvynės vien tik todėl, kad visus vadinate debilais. Kiekvieno inteligento, mylinčio savo tautą pareiga, padėti tiems, kurie nebaigė jūsų mokslų, bet už tai mums duoną užaugino. Jeigu, kaip jūs sakote , tautoj debilai, tai inteligentai dėl to kalti didžiąja dalimi, nes neatlieka savo broliškos funkcijos. O pasipūtimas ir pasikėlimas tai inteligentijos rimta liga. Ar jūs gerai jaučiatės?

  • Kalbi apie senosios Prūsijos likimą, kaip lietuviško mentaliteto pasekmę – “išduoti artimą vardan savo klestėjimo”. Ar ne per daug tragiškai pasakyta. Jų likimas, tai daugiau pačių prūsų išdavystė, palūžimas. Esant prūsų išdavystėms, palūžimui Lietuva neatlaikė Vokiečių ordino ir Mozūrų karinio spaudimo. Juk karui vesti buvo reikalingi dideli materialiniai ir karių ištekliai. Materialinių išteklių gaminimo plotai gerokai sumažėjo – didžiuliai Užnemunės ir Rytprūsių plotai buvo pavirtę dykra. Dera tik didžiuotis tuo, kad Lietuva atlaikiusi tokį spaudimą visgi sugebėjo išsaugoti dabartinės Užnemunės teritoriją. Jokios čia “artimo išdavystės vardan savo klestėjimo nebuvo”…

 4. Viskas taip.
  Bet kodėl lietuviai – sanskrito paukščiai?
  Lietuvių tauta yra senesnė nei sanskritas.

 5. alkanaitis:

  Kalba teisinga, tik daug liūdnų pranašysčių.

 6. Šiaip:

  Nei šis, nei tas. Kalba į jausmus, o ne į protą. Gal todėl ir faktai iškraipomi. Et, tiek to.

 7. Atmintis:

  Jeigu kalba apie istoriją ligi Sanskrito, tai ir čia pat “Alko” kalendoriuje skelbiama žinia, jog 1569 m. birželio 5 d. Žygimantas Augustas atskyrė nuo Lietuvos ir prijungė prie Lenkijos Kijevo ir Podolės žemes. Ko gero tai irgi kalba apie politinę kultūrą ir Lietuvą, ar Laisvės kainą bei sanskrito paukščius.

 8. Reimundas:

  Jis turėtų būti mūsų vilties prezidentas.

 9. Otto:

  Šlykšti demagogija, ir tiek.

 10. Leonora:

  Nuostabi kalba, puikus esi žmogus! Ačiū Arvydai. Gerai, kad paviešinai tai iš Seimo tribūnos. Paprasti žmonės ne viską suseka. Linkiu sėkmės Tau ir tiems lietuviams, kuriems savo krašto ateitis yra svarbi!

 11. Vytautas Narvilas ” Gangas prasideda Himalajuose” :” Indams draugams padedant, studentas Poška priėjo prie tirštai žmonių apgulto Gandžio ir trumpai su juo pasikalbėjo: ” Žinau Lietuvą. Joje gyvena mums giminingi arijai. Jų kalba SENESNĖ už SANSKRITĄ. Lietuviai iš labai senų laikų turi daug pasakų, dainų, Perduokit LIETUVAI mano linkėjimus”!
  Ir štai, šios SENIAUSIOS ŽEMĖJE KALBOS DĖKA pasisekė įminti per 500 senųjų – indų, kinų, egiptiečių, šumerų, hetitų, graikų, majų, arijų-baltų, japonų ir daugelio kitų kultūrų šaltinius!!! Juose esamos informacijos dėka pasisekė ATRASTI pasauliui dar nežinomus TREČIĄJĮ IR KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS! Pastarieji atradimai leido PAŽINTI – KAS? KODĖL? ir KADA? ŽEMĖJA VYKO? – KAS? ir KODĖL? ŽEMĖJA VYKSTA?- KAS? ir KODĖL? ŽEMĖJE dar VYKS?!!! Visa tai įamžinta mano knygose: “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Pažadinta praeitis”, “Praregėjimas”, “Praeitis ir Ateitis”. Apie šiuos atradimus bei apie knygas pranešta LIETUVOS akademiniai bendruomenei, universitetams, Lietuvos MA, MT, Lietuvos prezidentams (D. Grybauskaitei net 3 kartus!).Kaip į SIENĄ! Nei vieno atsakymo! Nei vienos reakcijos! O PASAULIS LAUKIA ŠIŲ ATRADIMŲ!!!

 12. Gerbiamasis, NE knygose ESMĖ ! Esmė yra tame, kad prieš 500 metų M.Kopernikas buvo atradęs Pirmąjį ir Antrąjį Žemės ašies fizinius judėjimus! Tai buvo grandiozinis pasiekimas MOKSLE! Mūsų gi laikais SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ATRASTI TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES JUDĖJIMAI!!! Be šių fizinių judėjimų pažinimo PASAULIS YRA ir bus AKLAS!!! Mokslininkų negelbės nei tūkstančiai apie Žemę skriejančių palydovų!!! O Žemė ir toliau gyvens savo gyvenimą! Tačiau – kas ir kodėl joje vyksta, žmonija nežinos!

 13. Kas domisi Mikalojaus Koperniko gyvenimu ir darbais, puikiai žino su kokiomis jėgomis, Pirmojo ir Antrojo Žemės judėjimų atradėjui, būnant dar gyvam, teko susigrumti. Jo knygos buvo atspausdintos tiktai po mirties. Panašios jėgos daro viską, kad ir mano ATRASTI ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI, kaip galima vėliau pasklistu po pasaulį!!! Prie to prisideda ir LIETUVOS akademinė visuomenė! IR TAI MŪSŲ LAIKAIS?!?!

 14. slykstu,:

  kai eilini karta Juozaitis atidirbineja Klanui, matyt jau baigesi tos gerybes uz NEkandatitavima pries AMB. Jis brukamas tik tam, kad nors kiek APKVAILINTI lietuvius ir “nudrenuoti” ju balsus, kad kuo lengviau laimetu Klano statytinis- moralinis degradas G.Nauseda! Gaus savo paxliobke bludeli.

  Beviltiska… visiskas proto badas….

 15. viktoras:

  Geb.Arvydai Juozaiti,

  nors nesu labai pamaldus, bet meldžiu aukščiausiųjų jėgų, kad Jūs kandidatuotumėt ir kad laimėtumėt….Kai išgirdau Jūsų kalbą Seime, staiga susivokiau, kad bene jau nuo Sąjūdžio laikų nebesu iš politikų girdėjęs IDĖJOS! \
  Vyksta kažkoks ,, trintukų šou”- kas geriau prasitrins ,, prastumti” įstatymą….kas geriau prasitrins arčiau bandos vedlio….O daugelis seimūnų net neturi žalio supratimo, kad į Seimą reikia atsinešti IDĖJĄ ir PRINCIPUS!!!!!!!Aišku, ten daug jaunimo, nepajautusio Sąjūdžio dvasios….bet o vyresnieji,,,,,?Jie nepadėjo jaunimui to pajausti……
  Aš jau buvau VISIŠKAI indiferentiškas politniu požiūriu, bet Jūsų kalba mane ,, atgaivino”…AČIŪ!!!!!

  • viktoras:

   ….keista klausyti, skaityti…..net graudu….jau trisdešimt metų laisvi,,,,bet toks noras klijuoti etiketes…Ir prie tokio žmogaus, kuriam jos nelimpa…..Na tikrai-kaip galima kęsti tą Juozaitį: bendravo su Tėvu Stanislovu-ir knygą parašė apie jį, o Brazauską palaikė daugeliu atvejų????? Ai , tepasiunta-nurašykim kaip komunistą-ir ramu…..

 16. viktoras:

  Aišku, kad komunistas! …Argi kas nors kitas, jei ne komunistas, gali suabejoti šventojo TATOS moraliniu autoritetu?????? Nepraleist jo į prezidentus!!!!Tuoj TATA nurodys , už ką balsuoti……

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: