Z. Zinkevičius. Senieji lietuvių ir slavų santykiai (45)

Zigmas Zinkevičius | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Zinkevičius | Alkas.lt nuotr.

Lietuvių tautos ir jos vardyno tolimoji praeitis buvo glaudžiai susijusi su senųjų baltų slavėjimu. Didžiuliuose senovės baltų gyventuose plotuose, kuriuos galima nustatyti iš baltiškos kilmės vandenvardžių, ilgainiui buvo pereita prie slavų kalbos. Tai – ilgas ir labai sudėtingas istorinis vyksmas, kurį suintensyvino, iš esmės nulėmė rytų slavų krikštas (X a.) ir su juo susijęs slavų raštijos atsiradimas bei bizantinė kultūra.

Manoma, kad slavų skverbimasis į senąsias baltų žemes prasidėjo apie IV a. po Kristaus, kai hunų įsiveržimas į Europą (375 m. po Kr.) sukėlė didįjį tautų kraustymąsi. Didžiuliuose plotuose tarp Kijevo ir Naugardo slavų kalba įsivyravo V–VIII amžiais. Vietinės baltų gentys buvo asimiliuotos, nors jų salos kai kur išliko iki XII–XIII a., o vietomis, matyt, ir ilgiau. Bėgant amžiams, jau istoriniais laikais, slavėjimą sustiprino lenkėjimas, pasiglemžęs lietuvių tautos elitą, po to pavertęs prastuomenę „tuteišiais“. Galop laikotarpiu tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Lenkijos ekspansija prarijo net trečdalį tuometinio išlikusio lietuvių tautos ploto. Pavyko atgauti tik vakarinius jo pakraščius su sostine Vilniumi dėl neva „geranoriškų“ bandymų ištaisyti Lietuvai padarytą skriaudą.

Rytinės slavų gentys dar prieš ekspansiją į baltų žemes ir jos metu patyrė nemaža permainų, turėjusių lemiamą reikšmę tolesnei jų raidai. Tai buvo vikingų epocha. Maždaug nuo VIII a. per rytų slavų užimtas žemes upėmis ir ežerais iš Baltijos jūros į Juodąją nusidriekė garsusis variagų [1] vandens kelias, kuris susiejo rytų slavų gentis tiek su Skandinavijos kraštais, tiek ir su Bizantija bei jos centru Konstantinopoliu, labai pagyvino prekybinius ir kitokius ryšius. Ypač didelę reikšmę turėjo rytų slavų valstybės – Kijevo Rusios IX a. sukūrimas dalyvaujant variagams. Pirmųjų valstybės valdovų vardai yra skandinaviškos kilmės, greičiausiai ir pats valstybės pavadinimas Rusià bei etnonimas rùsai [2]. Šioje valstybėje Bizantijos graikų ir anksčiau pakrikštytų Balkanų slavų pastangomis 988–989 m. buvo įvesta krikščionybė. Įsteigtos pirmosios vyskupijos arčiau Lietuvos: Polocke, Naugarde, Turove ir Vladimire. Orientavimasis į aukštą Bizantijos kultūrą iš esmės pakeitė rytinių slavų gyvenimo būdą. Su krikščionybe atėjo raštas. Nuo tada slavų (ir suslavintų baltų) plitimą į senąsias baltų žemes skatino misijų tikslai – noras pakrikštyti pagonis. Krikščionybė labai pagreitino išlikusių baltiškų salų rytuose slavėjimą ir, matyt, buvo svarbiausias jį nulėmęs veiksnys. Pati baltų asimiliacija greičiausiai buvo ne tiek fizinė, kiek dvasinė; tai iš esmės religijos pakeitimas, privedęs prie tautybės kaitos. Netekę senosios religijos žmonės neteko ir savo tautybės bei protėvių kalbos, kuri buvo pakeista slavų kalba. Baltiškumą pakeitė rusų (Rusijos) tautybė. Taip tada radosi baltų (lietuvių) kilmės slavakalbiai gudai.

Išnykę rytuose baltai (tarp jų – rytinių lietuvių protėviai) paliko gilius pėdsakus vietos slavų materialinėje ir dvasinėje kultūroje. Baltų (ir lietuvių) substratas apėmė antropologijos, etnografijos ir mitologijos sritis, savaime suprantama, taip pat kalbą. Ypač reikšmingas jis buvo gudų tautai, kurios teritorija maždaug iki VII–VIII a., vietomis ir ilgiau, buvo baltų gyvenama. Taigi ši tauta išaugo ant baltiško substrato. Jis ir lėmė jos, kaip tautos, susidarymą.

Intensyvi ankstyvoji slavų ekspansija apie VII a. greičiausiai šių dienų lietuvių protėvių dar nepalietė. Baltų ir slavų riba tada bus ėjusi kažkur netoli Minsko, Polocko ir Pskovo. Istoriniais laikais lietuvių užimamo ploto slavai toje epochoje nepasiekė. Tuomet rytinių baltų kalbų skirtumai turėjo būti palyginti menki. Lietuviai nuo kitų giminiškų genčių kalbos požiūriu nedaug tesiskyrė. Nebuvo ryškesnio kalbos skirtumo ir tarp rytinių slavų genčių.

Tiesioginis slavų sąlytis su mūsų protėviais vargu ar galėjo rastis anksčiau kaip IX a. pradžioje, nes seniausi lietuvių kalbos slavizmai tesiekia IX amžių, senesnių nėra.

Prie rytinio lietuvių gyvenamų žemių pakraščio šliejosi slavų gentis krivičiai (vardas greičiausiai baltų kilmės). X–XI a. įsigalėjo jų sukurta sritinė Polocko kunigaikštija, savo įtaką plėtusi ir į lietuvių žemes. Tačiau XII a. antrojoje pusėje netikėtai padėtis iš esmės pasikeitė. Galinga Kijevo Rusia dėl sritinių kunigaikščių tarpusavio kovų nusilpo ir nebepajėgė atsispirti atslinkusiai iš rytų (totorių, mongolų) invazijai. Maždaug apie tą laiką prasidėjo energingas lietuvių veržimasis į rytus. Greit susikūrusi stipri Lietuvos valstybė savo ribas išplėtė dideliuose Kijevo Rusios plotuose, kur tada dar buvo išlikę baltų salų, pagaliau prisijungė ir patį Kijevą. Tasai veržimasis pristabdė slavėjimą.

Jano Safarevičiaus (Jan Safarewicz) atlikti lietuvių kilmės gyvenviečių pavadinimų su priesaga -išk- paplitimo tyrimai rodo, kad oficialaus antrojo Lietuvos krikšto metu (XIV a. pab.) lietuvių kalbos ploto rytinė riba ėjo zigzagais maždaug pro Gardiną, Ščiutiną, Lydą, Valažiną, Svyrius, Breslaują. Ji bemaž nekito ar nedaug tekito iki Liublino unijos (1569 m.) ir dar kurį laiką po jos. Tačiau ir toliau į rytus už šios ribos krikšto metu tebebuvo išlikusios didelės lietuvių (ir kitų baltų genčių?) kalbos salos. Tai rodo faktas, jog Jogaila iš septynių pirmųjų bažnyčių dvi pastatė anapus minėtos ribos: vieną – Ainoje (Гайна, 40 km į šiaurę nuo Minsko), kitą – toli, net daugiau kaip 200 kilometrų nuo tuometinio lietuvių kalbos masyvo, prie Obolės (dab. Оболянка – pavadinimas baltiškos kilmės) aukštupio, netoli Oršos, taigi rytinėje dabartinės Gudijos dalyje. Dėl nedaugelio lietuvių Jogaila nebūtų statęs tų bažnyčių ir steigęs parapijų. Beje, to krašto dvarų inventoriuose užfiksuota nemaža lietuviškų asmenvardžių ir vietovardžių.

Į rytus nuo J. Safarevičiaus išvestos ribos gyventojai tada (Lietuvos krikšto metu) jau buvo perėję prie slavų kalbos, išskyrus minėtąsias ir kitas mažesnes vietoves, kuriose buvo išlikusios lietuvių (gal ir kitų baltų) kalbos salos. Slaviškai šnekančių žmonių kalboje turėjo išlikti daug substratinių lietuvių (baltų) kalbos elementų, nes nemaža jų tebėra ir mūsų dienomis. Tie žmonės save vadino lietuviais (литвины), nes gyveno Lietuvos valstybėje, buvo rytų apeigų krikščionys. Pagal kilmę tai buvo tie patys lietuviai, tik šnekantys kita kalba – slavakalbiai – ir kitos tikybos. Jie sudarė didelę senosios Lietuvos valstybės gyventojų dalį. Taigi nuostabą keliantis ano meto Lietuvos valstybės labai didelis išplitimas nebuvo joks „stebuklas“ (kaip šiandien ne vienam gali atrodyti), padarytas vien lietuviškai kalbėjusių lietuvių. Nors lietuviakalbiai lietuviai vadovavo valstybės sukūrimui, tačiau buvo remiami slaviškai kalbėjusių tėvynainių. Pastarųjų indėlis buvo svarus. Net praėjus porai šimtmečių (XVI–XVII a.) tebebuvo tradicija pusę Lietuvos sostinės Vilniaus miesto pareigūnų skirti stačiatikius, kitą pusę – katalikus. Suprantama, tarp tų stačiatikių buvo ir atsikėlėlių, gal šiek tiek net etninių slavų, tačiau daugumą, be abejonės, sudarė vietinės kilmės žmonės, prie slavų kalbos perėję lietuviai.

Rytų krikščionybės vaidmuo suslavinant senąsias baltų (ir lietuvių!) gentis negali kelti abejonių. Rytų krikščionybė daug prisidėjo prie lietuvių ir kitų rytuose gyvenusių baltų genčių nutautinimo, jų asimiliavimo, pavertimo slavais. Neturime duomenų, kad Rytų krikščionybės platintojai būtų išvertę į lietuvių kalbą poterius ar kitas maldas, kaip darė Vakarų misionieriai. Vėliau carinė Rusija, okupavusi Lietuvą, prievarta platino stačiatikybę ir stengėsi ją panaudoti Lietuvos rusinimui, laimei, nesėkmingai. Tačiau ir Vakarų krikščionybės platintojai lenkai ją yra plačiai naudoję lietuviams lenkinti, beje, sėkmingiau negu tai darė rusai. Kalta ne krikščionybė, abi jos atmainos – Rytų ir Vakarų, bet klastingas mūsų kaimynų krikščionybės panaudojimas piktiems, savanaudiškiems tikslams.

Išnašos:

[1] Taip slavai vadino vikingus, žodis iš sen. skandinavų *váringr „sąjungininkai, bendrijos nariai“.

[2] Plg. Bizantijos graikų Rhōs „vikingai“, arabų Rûs „vikingai Ispanijoje ir Prancūzijoje“, suomių Ruotsi „Švedija“. Manoma, jog etnonimui rusas pradžią davė skandinavų žodis róþ „irkuotojas“. Bandymai įrodyti slavišką šio etnonimo kilmę nėra įtikinantys.

/Pagal: Zinkevičius, Zigmas. Senosios Lietuvos valstybės vardynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 15–24./

Kategorijos: Istorija, Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Mes baltai, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

45 komentarai

 1. gon:

  Kažkaip šis straipsnis labai jau nuteikiantis prieš slavus, mūsų kaimynus, ir artimiausius mums genetiškai ir lingvistiškai. Geriau paieškokite to kas mus vienija ir apie tai parašykite, užtenka jau tų neigiamų straipsnių.

 2. Bizantijos imperatoriaus Konstantinas I IV -jo amžiaus pradžioje SARMATIJAI ( Nuo jūros iki jūros) paskelbė KRYŽIAUS Karą! ( Mat iki to laiko visa Vakarų Europa jau buvo po Romos padu – kitaip tariant- “pakrikštyta”!). Liko “nepakrikštyti” tiktai BALTAI, kurie valdė visą Rytų EUROPĄ – nuo jūros iki jūros. Nuo VI – jo amžiaus ši teritorija jau vadinosi Gardarikija!. Beja, BALTAI (Gardarikija) BIZANTIJAI priešinosi iki pat 995-jų metų. Besipriešindami, pasiekdami pergalę, VYČIAI nuolat skanduodavo ŠLOVĖ!!! Vėliau šis karių šūkis pagimdė kaip VYČIŲ (IVANO- VYČIUS) taip ir SLAVŲ gentį! Visiškai buvo teisūs rusų lingvistai – akademikai Ivanovas ir Toporovas, dar 1956 metais teigdami, kad: “Rusų kalba gimė LIETUVIŲ KALBOS POKYČIŲ IŠDAVOJE”! Tad visos EUROPOS slavus, įskaitant ir Balkanų kraštą, ir Lenkiją, pagimdė BALTAI – LIETUVIAI! Mat iki X-jo amžiaus pabaigos Gardarikei (nuo jūros iki jūros) priklausė ir VYSLOS žemupis (Vanduolija). Šį kraštą kūravo baltų Rikis Daugonis. Tačiau Roma sugebėjo jį privilioti į savo pusę. Jis 950 metais buvo pakrikštytas ČEKŲ KARALIUMI MIEŠKO! Lenkai jį vadina savo gimdytojų, baltai – išdaviku! Ir t.t.

 3. RUS’ai buvo ateiviai variagai, riurikovičiai ir kt. (Senovės Ukraina buvo Kijevo Rusia – šalis, tauta – rusinai arba rusėnai lietuviškai):

  Citata: “Ещё древний летописец в «Повести временных лет» не просто противопоставляет славян русам, а прямо отождествляет последних с варягами.
  Другие факты явного противопоставления славян и русов мы находим в трудах арабских писателей-путешественников, которые в VIII—X вв.еках побывали в землях, где проживали разные племена и народы, включая славян и русов. Их свидетельства особенно интересны, поскольку всегда отличаются повышенным вниманием к деталям жизни народов, о которых ведётся рассказ, в то время как европейцы обычно сводили всё к тому, какие соседние народы «грязные и дикие».
  Русы в описаниях арабских авторов отличаются от славян территорией проживания, окружающими их народами, одеждой, жилищами, родом занятий, вооружением, титулами своих предводителей и погребальными обрядами.
  Г. С. Лебедев писал, что все детали описаний, касающиеся русов, практически полностью совпадают с тем, что известно о варягах по археологическим материалам. Вот как описывает славян арабский писатель Ибн Русте: «Страна славян — ровная и лесистая, и они в ней живут. Это большая страна, и в ней очень много деревьев, растущих близко друг от друга. И они живут между этими деревьями… У них нет иных посевов, кроме проса, и нет винограда, но очень много меда… Они имеют стада свиней… Они носят высокие сапоги и рубахи до лодыжек. Одежда их большей частью изо льна… Рабочего скота у них совсем немного, а лошадей нет ни у кого, кроме царя… Оружие их состоит из дротиков, щитов и копий… Зимой они живут в хижинах и землянках… Когда умирает у них кто-либо, труп его сжигают… Женщины же, когда случиться у них покойник, царапают себе ножом руки и лица. На другой день после сожжения покойника они идут на место, где это происходило, собирают пепел с того места и кладут его на холм… И все они поклоняются огню… На восток от нее (страны славян) — внутренние булгары и некоторые из прусов, на запад — часть Грузинского моря и часть Рума. На запад и на восток от нее всюду пустыни и ненаселенный север”.
  Русов Ибн Русте характеризует следующим образом: «Окружённый озером остров, на котором они (русы) живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и болотами… Это большая страна, и народ ее плохого нрава… Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят им из земли славян… И нету у них недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен… Единственное их занятие — торговля соболями, белками и прочими мехами, которые они продают покупателям… У них много городов и живут они привольно… Страна эта изобилует всеми жизненными благами… Их мужчины носят золотые браслеты… (Русы) носят широкие шаровары, на каждые из которых идет сто локтей материи. Надевая такие шаровары, собирают их в сборку у колен, к которым затем и привязывают… Они шьют шапки из шерсти с хвостом, свисающим с затылка. Они высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне смелости не проявляют, и все свои набеги и походы совершают на кораблях… Все они постоянно носят мечи… Они храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью. Побеждённых истребляют или обращают в рабство… Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают… Когда у них умирает кто-либо из знатных, ему выкапывают могилу в виде большого дома, кладут его туда и вместе с ним кладут в ту же могилу его одежду и золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают туда множество съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, в могилу кладут живую любимую жену покойника. После этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в заключении… На восток от нее (страны русов) — гора печенегов, на юг — река Рута, на запад — славяне, на север — ненаселенный север”.

  Другой арабский писатель Гардизи повествует о том же:
  «Русы постоянно нападают на кораблях на славян, захватывают славян, обращают их в рабов». «И там (у них) находится много людей из славян, которые служат (как рабы?) им (русам), пока не избавятся от зависимости (рабства?)…»
  В. В. Бартольд толкует данный текст Гардизи так, будто «многие славяне приходят к русам служить им, чтобы этой службой приобрести для себя безопасность».
  Таким образом, славянские племена, потерпев военное поражение от русов и оказавшись в положении побеждённых, приходили служить своим победителям, выполняя трудовую повинность в качестве временно зависимых людей.
  Арабский путешественник Ахмед Ибн-Фадлан, который путешествовал по Волге в 921−922 годах, писал в своей книге, что царь славян (то есть верховный правитель Волжской Булгарии) берёт с каждого десятка рабов, привозимых в его государство для продажи русами, одну голову.
  Славяне и русы относились к разным племенам, которые жили самостоятельной и обособленной жизнью. Писатель Анатолий Ананьев, который 20 лет занимался русской историей, заявлял, что Русь и славяне — это разные вещи. Он писал: «Славяне (анты, венеды, сербы, белые хорваты, мордва) издревле занимали огромную территорию от Днепра до Рейна… Издавна славяне подвергались нашествиям варягов с севера. Варяжские дружины приходили с мечом и взимали дань. Эти дружины назывались „русью“. Поэтому, когда пришли Рюриковичи „со всей русью“, то они и назвали славянскую территорию Русью (Русь Киевская)…”.

  Источник: h t t p s://shkolazhizni.ru/culture/articles/55341/

 4. Šitas profesorius teigia, kad lenkai, atnešdami krikščionybę, Lietuvą neva nutautino. Mielieji mums sutautėt pirmiau reikėjo. Kaip gali nenutautėt jeigu nesi sutautėjęs? O Lietuva nebuvo sutautėjusi iki 16 amžiaus. Nes iki tol nebuvo tautos buvo valdinystė.

  • Žemyna:

   O iki to, kaip ir visoje Europoje, buvo gentys, kalbančios tos pačios prokalbės tarmėmis? Pvz., vien šiandieninėje Vokietijoje buvo 360 kunigaikštysčių, ir kiekviena savo tarne šnekėjo, tad nelabai ir susišnekėdavo (o jos teritorija gerokai mažesnė už baltų turėtas žemes)

 5. Tikram lietuviui. Tamsta matomai šiek tiek “nepastebėjai”, kad “varingiai” – nuo liet. žodžio VARGAS- VARGTI ! Rusėnai – nuo liet. – RUSENTI! Burlaki – nuo liet. – BURINIŲ LAIVŲ keliauninkai! Vykingai – nuo liet. žodžio VYKTI! Ir t.t., ir t.t.
  Visą tai apie ką Tamsta cituoji iš ARABŲ šaltinių, rašoma apie mūsų protėvius SARMATUS, kurie dar I- me t.pr.m.e. ištisą tūkstantmetį, kartu su SAULĘ, kėliavo iš Altajų kalnų į Rytų Europą!( Mat prieš mūsų erą SAULĖ TEKĖJO ATLANTO VANDENYNO PUSĖJE! Anot Herodoto, erų sandūroje jie, galiausiai, atsikėlė į RYTŲ Europą ir ten buvo jau vadimani SARMATAIS! (NUO liet. žodžio – ar matai?! o jeigu matai- kaip matai?! Mat stepėse vienintelė susisiekimo priemonė buvo – ugnis – statiniai su korais.).
  Tad kur ŽEMĖJE nebesk, visur aptiksi LIETUVIŲ PĖDSAKUS! Mat jie daugeli tūkstantmečių kėlėsi nuo Japonų jūros iki Atlanto vandenyno ir pakeliui paliko gausius šaltinius, kurie įamžinti vietinių kultūrų mituose bei legendose!
  – –

 6. Žodis tauta yra išlikęs trijose žinomose baltų kalbose, jis yra bendras – lietuviams, latviams, prūsams. Kaip kalbinininkų nustatyta prūsų kalba nuo lietuvių-latvių pradėjo skirtis apie 5 amžių prieš mūsų erą, o šios tarpusavyje išsiskyrė apie 5 mūsų eros amžių. Tai kaip tada galėjo giloje baltų senovėje rastis žodis tauta, jeigu net iki 16 amžiaus nebuvo lietuvių tautos, – ‘buvo valdinystė’… Tai gal ta savita ‘valdinystė’ ir yra tai, ką baltai vadino tauta, o kiti atitinkamais savo kalbos žodžiais.

 7. Arūnas:

  Deja, garbusis akademikas Z. Zinkevičius mirė ir negalės pasimokyti iš komentarų. Bet akademiko vieta liko laisva, tai, mokytieji, pirmyn į ją 🙂

 8. Skalvis:

  Na, man dėl slavų klausimų nekyla: mutavę, nutautėję lietuviai. O Rusiją iš tikrųjų yra Rasija. Tariama kaip suvalkija, dzūkija…rasos žemė. Iš esmės Rasija yra labiau baltų žemė, nei pati Lietuva. Todėl lietuviui viskas kas Rasiska – arti dūšios. Per tūkstančius metų daug vandens nutekėjo. Daug buvo skaudžių dalykų paskutiniais šimtmečiais. Na, nebuvo nė pusės to, kas buvo tarp britų ir airių, turint omenyje, kad britai nuolat vykdė airių genocidą. Iš viso, kone pusę gyventojų išžudė. Airiai dėl to dabar nebepyksta, bet pyksta, kad britai tai visiškai pamiršo. Labai svarbu suvokti, kad tautos yra viena, valdžios. – visai kas kita. Labai svarbu, kad tautos atlaikytų valdžių organizuojamus tautų kiršinimus. Praeityje tai blogai sekėsi, nesiseka ir dabar.

 9. Gerbiamijei! Laikas suprasti, kad LIETUVIŲ KALBA, anot Mahatmos Gandžio, YRA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ! O ką tai reiškia?! O tai, kad LIETUVIŲ KALBA YRA DABARTINIŲ vartojamų KALBŲ MOTYNA!!! Būtent todėl, nebūnant kalbininku, tiktai ir tiktai SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA, galima buvo įminti per 500 seniausiųjų kultūrų šaltinius!!! Dar daugiau, šiuose šaltiniuose galima buvo atrasti aibe INFORMACIJOS iš TOLIMIAUSIOS PRAEITIES! Ne gana to, šios informacijos dėka, galima buvo ATRASI MOKSLO PASAULIUI DAR NEŽINOMUS TREČIĄJĮ IR KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!!!!! Ir t.t., ir t.t. Visa tai, su vyksmo technologinėmis schemomis bei laiko grafikais, yra išdėstyta mano išleistose knygose: “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Pažadinta praeitis”, “Praregėjimas”, ir “Praeitis ir Ateitis”. Parašyta, tačiau laukia akademinės visuomenės įvertinimo ir knyga “ŽEMĖ LAUKIA TVANO”, kuri apima 96 000 metus! Tad sekmės pažinimo kelyje!!!

 10. Tvankstas:

  Visi mes kalbėjome lietuvių tarmėmis iki 863 m. krikšto – tai išduoda bet kurios slavų kalbos žodžiai – bulgarų, jugoslavų, čekų, slovakų, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, sorbų.
  966 m. krikščionybė Miškonėje pavertė mūsų brolius lenkais, 985 m. Kaunugardo Rasos krikštas pavertė stačiatikiais, 1168 m. žlugus Perkūnai / Arkonai, mūsų broliai tapo vokiečiais, 1201 m. įsitvirtinę kalavijuočiai Varingoje (Rygoje) atskyrė mus nuo brolių latvių, 1227 m. kryžiuočiai pradėjo naikinti mūsų brolius prūsus, šiandien likome tik lietuviai ir latviai, bet nuo 1990 m. dar nesugebame perduoti vieni kitiems net TV laidų, kad galėtume gyventi bendrą kultūrinį gyvenimą ir susikalbėti savo kalbomis.

 11. Laimė, liko aibė šaltinių parašytų seniausiomis pasaulio kalbomis! Beja, rašytų ne krikščionybės bet priešistoriniais Laikais!!!! Tai LIETUVIŲ KALBOS DIDŽIAUSIAS LAIMĖJIMAS!!!

 12. Rimgaudas:

  A. a. Z. Zinkevičius, būdamas istoriku, parašė sąžiningai. Kaip A. J. Greimo minties “Ieškok prasmės Lietuvoje” sekėjas (tą jis pasakė būnant Paryžiuje), praplėsti lietuvių (mes jais buvome visada) ir baltųjų žmonių tautų kilmės paieškų akiračius, sakydamas aiškiai: baltųjų žmonių lietuvių kaip Homo sapiens atsiradimo pradžia datuojama 150 tūkst. m. atgal (Reader’s Digest “Planet three”, London/2003. Liet.leidimas “Tiesa apie istoriją”, leid.Alma littera, Kaunas /2010) ir tai parodyta kelioninio epo “Eglė žalčių karalienė” istorijos puslapiuose (vydija.lt/tekstai/knygos “Apie seniausiuosius laikus II” XVII d.). Kuo toliau, tuo labiau matosi, kad pagal lietuvių kalbos išsiskirstymą šakomis į tarmes, pradedant 9 – 10 tūkst. m. atgal (japonų mokslininkų duomenys), susiformavo indoeuropiečiams rusams, vokiečiams, lenkams, prancūzams, italams, švedams ir t. t. priklausančios tautos. Jos – mūsų, lietuvių, vaikai. Mums į tautą formuotis nereikėjo, kadangi visos baltųjų žmonių tautos yra nutautėjusių lietuvių produktai, o mes, jų tėvai, išlikome ir gyvename Lietuvoje su prigimtine savo lietuvių kalbos baze: esame baltųjų žmonių kultūros elitas.

 13. Hm:

  Man sunkoka patikėti, kad baltarusiai yra baltų kilmės. Jie visai kitaip atrodo nei baltai (pastebimai žemesnio ūgio, apvaliom galvom) ir gerokai kitaip mąsto. Net ir perėmę slavų kalbą, baltai negalėjo tokie tapti. Tikriausiai buvo koks nors masinis gyventojų pasikeitimas tuose plotuose, gal dėl epidemijų.

  • Skalvis:

   Reikia turėti omenyje, jog kalba eina apie tūkstantmečius. Tarkim mes su estais išsiskyrėme prieš du ledynmečius. Su kitai ne taip senei. Su baskais gal net prieš keturis.

  • as:

   Tiek baltai tiek slavai yra tos pačios genetinės grupės R1a, vakarų tautos R1b, beja mokslininkai iki šiol nesutaria dėl abiejų grupių kalbų giminystės. Ir jūs tikrai nenuneigsite to, kad slavai mums kur kas artimesni nei germanai ar romanai. Paskaitykite kiek internete apie tai prirašyta, krūvos medžiagos.

   • Hm:

    Internete gali būti prirašyta kiek tik nori, bet tikiu savo akimis. Slavai yra kitokie; vos pamatai gatvėje slavą, iš karto žinai, kad tai slavas. O kai sėdi traukiny kur nors Švedijoje ar Danijoje, aplinkui visų veidai tokie pat, kaip lietuvių (išskyrus kitų rasių imigrantus ir tai, kad daugiau bernų dvi siauras raudonas kelnes nei pas mus).

    • as:

     Lietuviai tikrai nėra artimesni germanams, tuo labiau kad mūsų ir slavų lingvistikos labai panašios, mokslininkai mano kad skiriantis indoeuropiečių kalboms, mes su slavais dar sudarėme vieną kalbū grupę, slavai mums jei ne broliai tai bent pusbroliai.

     • Žemyna:

      na, tiek dėl slavų, tiek dėl germanų, tai jų abiejų kalbos bei išvaizdos skirtumai priklauso nuo to, katra jų genčių grupė ant katros baltų genties substrato pasisėjo, t.y. su katrais iš vietos baltų susimaišė. Jei tamsta skaitytumei šventraštį senąja gotų kalba, tai ausis išgirstų ne vieną kitą, bet dažnam sakinyje visus jo žodžius ne šiaip baltiškai, bet itin lietuviškai skambant! Miela malonu buvo garsiai skaityti ir mėgautis.
      Taip ir dėl slavų skirtumų – žiūrint, kada jie bent kiek nuo būsimų rusų atsiskyrė ir kiek savo raidos kartu su čia gyvais išlikusiais baltais patyrė. Ukrainoje, Karpatų papėdėje dar ne vienas baltiškas vietovardis likęs, o mes apie Dunojėlio vandenis tebedainuojam… O lenkai ko gero, paskutinė Europoje susiformavusi tauta, todėl atsiskyrusi vėlai, jau nebe nuo būsimų rusų, o nuo vienos iš ukrainiečių genčių (lemkų), o toliau maišėsi dar ir su nuo savų genčių atskeltais baltarusių bei Karpatų pakraščių gyventojais. Tokiu mišiniu jie dar vis link Baltijos veržėsi, kad pakeliui jau su šių žemių baltais dar labiau susimaišytų. Itin daugianaris tautų mišinys (hibridas) yra lenkai. Mišrumu nė kiek nuo rusų neatsilieka.

    • jo:

     Šiandieniai slavai, turbūt, yra įvairios kilmės: dalis yra panašūs į baltus, bet dalis (žemesnio ūgio, apvaliom galvom ir kt.) turi bruožų, kurie, matyt, ateina iš įvairių asimiliuotų genčių (fino-ugrų, tiurkų ir kt.)

 14. Rimgaudas:

  Tomui, Skalviui: pasaulio mokslininkų parengtoje knygoje “Tiesa apie istoriją” yra rašoma, kad reikia užmiršti teoriją, jog žmogus kilo iš beždžionės, ir užmiršti tuos vadovėlius, kuriuose rodoma, kaip beždžionė darbo dėka sąmonėja ir kyla nuo keturių kojų ant dviejų. Šioje Reader’s Digest knygoje taip pat rašoma, jog tikslių šiuolaikinių technologijų datavimui dėka yra nustatyta, kad archeologų atkasti žmones buv. Rodezijoje, lotyniškai “rhodesiensis, turi dvi kojas ir jų amžius siekia 160 tūkst. m. atgal. Tai, mokslininkų nuomone, ir buvo Homo sapiens pradžia. Smulkiau, jeigu domina istorija (yra daug medžiagos ir apie nesenus laikus), minėtą knygą galite pasiskaitykite bibliotekoje. Lietuvių kultūriniai pėdsakai, įskaitant Egiptą, yra ne ką jaunesni už Homo sapiens amžių. Sėkmės.

 15. Manau, kad lietuvybės atgimimui bene svarbiausias darbas, kurio derėjo Zinkevičiui imtis, tai baltų teritoritorijoje esančių žmonių savivardžio “tuteišis” ir savo kalbos pavadinimo “poprostuo” radimosi atskleidimas – tiek istorine, tiek kalbine prasme. Jis kaip kalbos mokslininkas ir baltų istorijos žinovas negalėjo šiuose žodžiuose neįžiūrėti jų neslaviškumo tiek leksinių, tiek gramatinų elementų. Jo teiginys, kad “bėgant amžiams, jau istoriniais laikais, slavėjimą sustiprino lenkėjimas, pasiglemžęs lietuvių tautos elitą, po to pavertęs prastuomenę „tuteišiais“, yra netgi arba labai profaniškas, arba sąmoningai apeinantis baltų (lietuvių) istorijos ir kalbos dalykus, konkrečiau minėtus pavadinimus kaip šių mokslų istorinius šaltinius. Šie pavadinimai palikti tiek deramai neetimologizuoti, tiek nuodugniau nėra nagrinėtas jų istorinio radimosi procesas baltų (lietuvių) gyventoje teritorijoje. Pasigilinu galima įžvelgti, kad vadinimasis “tuteišiu” savo metu reiškė ne prastuomeniškumą, o kilmingumą. Kadaise vietos turėjimas reiškė nuosvybės turėjimą, o nuosavybės turėjimas reiškė, kad esi ne vergas, o laisvas žmogus. Taigi “tuteišis” dabartiškai šnekant reikštų “čiaesis”, o senais laikais jo prasmė turėjo kiek kitokį prasmės atspalvį – reiškė turintį toje vietovėje nuosavybe priklausantį turtą. Pagal šį požymį istoriniame vyksme radosi bendruomenės baltiškai vadintos vardu tautos, vokiškai – “doičės”, taip pat vėliau radosi kilmingųjų pavardės iš kilmės vietų pavadinimų… Taigi būti “tuteišiu” – dabartišku supratimu – vietiniu, senovėje reiškė būti garbingu, laisviesiems priklausančiu žmogumi. O kodėl tada Čekijos vardo nelaikius baltišku (lietuvišku) iš žodžio “čia”, reiškiančio vietą. Iš šios prasmės galima būtų vesti kuršių, sūduvių, gudų, o gal ir lietuvių pavadinimus. Taigi kodėl pavadinimo “tuteišis” prasmė iki šiol palikta netyrinėta platesniame kontekste?!…

 16. Rimgaudas:

  Žodis Čekija išsikoduoja kaip Če kija – čia gija. Ir iš tikro, kaip kad ir per Kijevą – Gijevą nuo poledyninės Palangos observatorijos, kurios senumas yra 9,6 tūkst. m., per Čekiją eina skiriamoji ano meto Zodiako žvaigždynų gija (žr. “Apie seniausiuosius laikus II” XVI d. SENIEJI LIETUVIAI. (vydija.lt/tekstai/knygos).

  • Vargu, kad senovėje astronominės žinios galėjo būti dabartinio lygio. Be to, su žemės vietų pavadinimais – panašiau, kad viskas vyko ir vyksta žemiškiau, socialiau. Čekijos pavadinime prie žodžio čia/če yra pridėtas determinantas ‘k’ ir daugiskaitinė priesaga ‘-ija’. Pvz. iš to paties ‘čia’ turime ‘čionai’, ‘šičia’. Čia nesileidžiant į platesnius aiškinimus pasakytina, kad Lietuvoje yra pavardės Čekys, Čekuolis, Čekanauskas, Čečys, Čiočys, Čečiota, Čiučialis ir t.t.. Šiuo atveju yra artumo su Čečėnijos pavadinimu, kuris taip pat kildintinas iš senojo baltiškojo (lietuviškojo) ‘čia’. Lietuvoje yra vietovių pavadinimai Čekiškės, Čekoniškės, upė Čekonė, taigi ‘k’ dedeterminantas baltų gyventame regione yra dėsningas.

 17. Štai keletas šaltinių kurie leidžia mums teigti, kad LIETUVIŲ KALBA YRA VISŲ KALBŲ MOTINA!
  Pirmiausiai tai jau įmintas mūsų protėvių mums paliktas SENASIS TESTAMENTAS, kuriame aprašomi konkrečiame laikmetyje GAMTOJE vykę geofiziniai procesai!
  Arijų Krivių Krivaičio VANDENORIAUS mums palikti epai – “iliada” ir “Odisėja”! Juose aprašoma nuo 1190 iki 1150 metais pr.m.e. Tero ugnikalnio (Egėjo jūroje) pagimdyta (Atlantidos!) (Platono aprašyta! ) SIAUBINGA katastrofa. Juos metu liko tiktai kelios Santarini salos! Ugnimi, pelenais, karščio, cunamio bei sprogimo bangomis nuo Žemės paviršiaus buvo nušluotos tokios kultūros kaip: Trojos, graikų, hetitų, persų, šumerų, egiptiečių bei indų (dalinai)!
  Indai mums paliko šventuosius raštus “Mahabharatą” bei “Ramajaną”! Juose aprašomi konkrečiame laike vykę geofiziniai procesai! O kur kiniečių, indų, šumerų, hetitų, egiptiečių, graikų bei daugelio kitų senųjų kultūrų mitai bei legendos, kurie mena prieš maždaug 100 000 metų gamtoje vykusius fizinius procesus. Visus juos galima buvo įminti tiktai ir tiktai SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA!!! Ir t.t., ir t.t.

 18. Arvydas:

  Senaja germanu ir prusu kalba russ reiske zirga, baltiskiau skambetu venedai,tik suslavintai skamba variagai. Anglu kalbos etimologiniame zodyne saknis ven viena is prasmiu pakrantes prekyba.

 19. Lietuvių dainoje yra tokie žodžiai: “Mano žirgas ristas, kepurėlė juoda, o kas man berneliui uliavot neduoda”… Iš šių žodžių galime suprasti, kad čia kalbama apie bernelio spalvinį apsirėdymą ir žodžiu ‘ristas’ įvardinta žirgo spalva. L.Rėzos dainose žirgai vadinami ‘baltieji broleliai’. Tai visiškai atitinka kaimynės ‘bialarus’ pavadinimą. Kad žirgai lietuvių buvo vadinami pagal spalvą sarčiais, beriais, šyviais, raudoniais, derašiais, kaštoniais, obolmušiais ir pan ir t.t. Taigi senųjų germanų, prūsų russ ‘žirgas’ pavadinimas gretintinas su lietuvių ‘ristas’ ir laikytinas žirgo pavadinimu giminingu su lietuvių ‘ristas’, išvestinis iš jo – ‘ristūnas’,pasidarytu pagal žirgo spalvą. Čia dar galima pridurti, kad žirgo nasrai, šnervės, snukis lietuvių buvo vadinamos ‘prusnomis’, gali būti pagal tai, kad tos vietos buvo veislės grynumo reikšmę turėjusios spalvos. Taigi ir prūsų vardas gali būti radęsis pagal jų naudotų žirgų spalvą, kuri tikėtina buvo tamsiai rausvo atspalvio. Čia ‘p’ gali būti pridėtinis, taigi prūsai yra iš (p)rausiai, (p)rausčiai, (p)rausniai, (p)rūsniai. Iš čia yra slavų ‘krasnyj’, liet. vietų pavadinimai Krosna, Kirsna ir kt. Dar gilesnėje senovėje baltai, matyt, ir upėms, vandenims yra davę vardus pagal jų vandenų atspalvius.

 20. Kostas:

  Charkove vienas istorijos profesorius užsiminė apie lietuvišką upės kilmę pačiame mieste(Lokat). Parodė lietuvių pilį…

 21. Žemyna:

  Nenoriu perkrauti Alko – dar apie santykius pžr. komentarą „Džiūgauk tauta” po Radžvilo str. „Lietuvos naikintojai… ”

 22. Elgetas:

  Skaitau mita apie titanus.Ir kaip kuolu per galva:Dzeusas nuverte teva Krona, istreme i Tartara, taciau veliau pasigailejo ir paskyre Elysium karalium.Sinagos rabinu.Ir dar kur- prie Nemuno.O kur jis karaliavo pries titanu maista? Kas tie titanai-ar kartais ne krikscionys ?

 23. Elgetas:

  1279.Odin-pirmas gotu dievas, is Olympus kalno.Slavai yra esperantai. Romenu belaisviai geruliai, kuriuos ismokino naujos religijos, ir ” Boeotia” sugalvotos kalbos ir kaip memeliukus uzpjude ant savo Tevynes.As viska suzinosiu. Romai teks atsakyt uz viska.

 24. Elgetas:

  Dionysus:Lietuva azuoline zagre.
  Stai ka reikia svesti ramoveje-pamiskeje, dobilienoje su saltiniu.Pasirodo azuolas nebuvo jau toks sventas.
  -Pilims statyti
  -Kremacijai
  -Zagrei

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *