Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro siūlymai dėl Kultūros ministerijos pateikto Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo (0)

Vytautas Budnikas | asmeninė nuotr.

Vytautas Budnikas | Asmeninė nuotr.

Kaip žinia, juodos griovimo bangos šiais metais Lietuvoje ritasi viena po kitos, tuo pat metu. Kelia didžiulį nerimą, bejėgystės jausmą… ir norą priešintis, griežtai išsakyti savo nuomonę, pareikšti valią.

Vilniaus universiteto vidinės pertvarkos, ištrynusios iš savo naujųjų struktūrinių darinių net žodį „lietuvių“, nežinia, kas ten dabar dedasi, mažai apie tai kalbama.

Lietuvos universitetų jungimai, kurių visuomenė taip pat tinkamai neapsvarstė, dabar jau ir apie tai nebešnekama.

Toliau – pasišovimas „sujungti“ lituanistinius akademinius institutus po vienu stogu ir paversti nežinia kokiu ir nežinia kam „centru“, Lietuvos intelektualiąją visuomenę ir akademines bendruomenes privertęs į tokių ketinimų procesą įsikišti ir jam pasipriešinti, bet procesas nesibaigęs, ir nežinia, kaip viskas klostysis toliau.

Na ir pagaliau – kaip pati sunkiausia artilerija – įsijungė Lietuvos žiniasklaidos rėmimo pertvarkymo vajus.

Tai, kad Lietuvos kultūros ministerija sumanė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą naikinti, o jo vietoje jau nuo šių metų liepos mėnesio įsteigti Kultūros ministerijai tiesiogiai pavaldžią Lietuvos žiniasklaidos tarybą, išsamiai yra aprašęs Jonas Vaiškūnas, jo straipsnį prašome žiūrėti čia.

Šią iniciatyvą komentavo ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila. Jo straipsnį prašome skaityti čia.

Šiomis dienomis Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras (LŽTKC), susipažinęs su LR kultūros ministerijos pateiktu Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo NR. I-1418 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, pateikė šio projekto vertinimą ir išvadas:

LŽTKC pritaria Projekto 27 straipsnio pakeitimo nuostatai (1 straipsnis), kuria siūloma įtvirtinti, kad „1. Valstybė remia viešosios informacijos rengėjų – juridinių asmenų – kultūrinius, ir šviečiamuosius projektus ir, šio įstatymo 28 straipsnyje nustatytais išimtiniais atvejais, viešosios informacijos rengėjų veiklą.

LŽTKC nepritaria šio Projekto 27 ir 28 straipsnių pakeitimams, kuriais siūloma naikinti Viešosios įstaigos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, t.y. siūlymams, kad Valstybės finansinė parama viešosios informacijos rengėjams būtų teikiama konkursų tvarka per viešąją įstaigą Lietuvos žiniasklaidos tarybą.

Siūlymuose aiškiai suformuluoti argumentai ir padarytos išvados.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro nariai yra: Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, atstovaujanti Tarptautinei žmogaus teisių gynimo lygų federacijai FIDH (būstinė Paryžiuje), Europos žmogaus teisių asociacija AEDH (būstinė Briuselyje), Piliečių gynimo paramos fondas, Asociacija nepartinis demokratinis judėjimas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija.

LŽTKC vardu siūlymus pasirašė Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas.

Dokumentas buvo pristatytas Lietuvos kultūros ministerijai, Lietuvos žurnalistų sąjungai, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui.

Kad minimi siūlymai neliktų niekam nežinomi, laikome savo pareiga juos paskelbti plačiau. Publikuojame dokumento tekstą, kaip jis buvo paskelbtas Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
Lietuvos žurnalistų sąjungai
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui


LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO SIŪLYMAI
dėl LR Kultūros ministerijos pateikto Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo NR. I-1418 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras (LŽTKC), susipažinęs su LR Kultūros ministerijos pateiktu Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo NR. I-1418 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau- Projektas), teikia šio Projekto vertinimą ir išvadas:

LŽTKC pritaria Projekto 27 straipsnio pakeitimo nuostatai (1 straipsnis), kuria siūloma įtvirtinti, kad „1. Valstybė remia viešosios informacijos rengėjų – juridinių asmenų – kultūrinius, ir šviečiamuosius projektus ir, šio įstatymo 28 straipsnyje nustatytais išimtiniais atvejais, viešosios informacijos rengėjų veiklą.

LŽTKC nepritaria šio Projekto 27 ir 28 straipsnių pakeitimams, kuriais siūloma naikinti Viešosios įstaigos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (toliau – Fondas), t.y. siūlymams, kad Valstybės finansinė parama viešosios informacijos rengėjams būtų teikiama konkursų tvarka per viešąją įstaigą Lietuvos žiniasklaidos tarybą (toliau – Taryba).

Argumentai:

1.Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato esminius teisėkūros principus, vienas kurių – teisės akto projektas turi būti rengiamas ir priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis (3 str., 2 dalies 1 p.). Projektu keičiant Įstatymo 28 straipsnį iš esmės siekiama tų pačių tikslų. Pvz., Fondas yra viešasis juridinis asmuo.

Projektu siūloma steigti Tarybą, kuri taip pat būtų viešasis juridinis asmuo.

Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymais, kitais teises aktais.

Projektu taip pat siūloma, kad Taryba savo veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, šiuo ir kitais įstatymais. Taigi iš esmės Projektu siūlomas vienos viešosios įstaigos pakeitimas kita viešąja įstaiga.

2. Projektu yra pažeidžiama žiniasklaidos savitvarka:

a) Pagal galiojančią įstatymo redakciją Fondo direktorių į pareigas skiria ir atšaukia iš pareigų Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas viešo konkurso būdu. Tuo tarpu Projekte Tarybos pirmininką į pareigas skiria ir atšaukia iš pareigų Vyriausybė kultūros ministro teikimu (28 str.3 d.)

b) Projektas nustato, kad Tarybos pirmininko skyrimo į pareigas konkurso nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija (28 str. 3 d.)

c) Tarybos pirmininko pareigybės aprašymą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija (28 str.3 d.)

d) Tarybos rinkimus organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija (Tikėtina, jog tai bus pavesta LR kultūros ministerijai).

e) LR kultūros ministerijos kompetencijai perduodama kandidatų į Tarybos narius rinkikų atranka pagal viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir žurnalistų profesinių organizacijų deleguojamus kandidatus (28 str. 4 d.).

f) Tarybos narių atranka taip pat pavedama LR kultūros ministerijai – kultūros ministras kartu su Lietuvos medijų taryba <…> atrenka 10 kandidatų ir teikia Tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei (28 str. 4 d.).

Tokiu būdu Projektu akivaizdžiai apribojama žiniasklaidos savitvarka, o žiniasklaidos rėmimas yra perduodamas LR kultūros ministerijos administravimui. Tačiau LŽTKC nuomone, ši ministerija nėra pajėgi spręsti dėl žiniasklaidos rėmimo ir vystymo (ministerija nėra kompetentinga ekonomikos, politikos ir valstybės saugumo srityse, todėl ji objektyviai negali nuspręsti dėl žiniasklaidos rėmimo prioritetų).

3.Galiausiai Projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų – šio įstatymo 15 straipsnis nustato įstatymo projekto „Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą“. Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nustato, kad Įstatymo projekte poveikio vertinimo rezultatai pateikiami „AIŠKINAMAJAME RAŠTE arba atskiru dokumentu“.

Tačiau prie teikiamo LR Visuomenės informavimo įstatymo projekto aiškinamojo rašto nėra, todėl nei LŽTKC, nei visuomenė ar kiti suinteresuoti asmenys negali suprasti, nustatyti ir tinkamai įvertinti Projekto paskirtį bei tikslus. Kaip minėta, nėra aišku, kodėl Projektu siekiama panaikinti Viešąją įstaigą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą ir įsteigti analogišką Viešąją įstaigą – Lietuvos žiniasklaidos tarybą.

LŽTKC Išvada:

  1. LR kultūros ministerijos pateiktas Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo NR. I- 1418 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą ir įsteigti Lietuvos žiniasklaidos tarybą, yra savitikslis, neparemtas teisiniais argumentais.
  2. Projektas riboja demokratinius žiniasklaidos savireguliacijos principus, didina valstybės žiniasklaidos reguliavimą, sutelkiant Projekte siūlomos Lietuvos žiniasklaidos tarybos atrankos ir formavimo galias Vyriausybei ir jos įgaliotai institucijai, kas prieštarauja teisės ir demokratinės Lietuvos valstybės kūrimo principams. Dėl nurodytų priežasčių minėtas Projektas negali būti teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui.
  3. Siūloma tobulinti Visuomenės informavimo įstatymo dalį, reglamentuojančią VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklą, jo ekspertų atrankos ir atsiskaitomybės Lietuvos Respublikos Seimui principus.

Pagarbiai,

LŽTKC vardu, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas

***

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro (Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius) nariai:

LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ (Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius,Tel.:8 5 2456175) atstovauja: Tarptautinei Helsinkio žmogaus teisių federacijai IHF – www.ihf-hr.org

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA (Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius, Tel.: 869913084, komitetas@lzta.lt) atstovauja: Tarptautinei žmogaus teisių gynimo lygų federacijai FIDH (būstinė Paryžiuje) – www.fidh.org

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA AEDH (būstinė Briuselyje) www.aedh.eu

PILIEČIŲ GYNIMO PARAMOS FONDAS (Subačiaus g., 96, Vilnius, LT-11342), Europos Tarybos asocijuotas narys, Tel.:869996923, El.p. pasakos12@gmail.com

ASOCIACIJA NEPARTINIS DEMOKRATINIS JUDĖJIMAS (Laisvės pr.60, LT-05120 Vilnius), Tel.:8-52608939, El.p. k.stoskus@yahoo.com

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA (Laisvės al., 97-6, LT-44291 Kaunas), Tel.: 868843356, El.p. romualdas.povilaitis@gmail.com

Kategorijos: Naujienos, Saulės arkliukai, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: