A. Liekis. Dėl ko slopsta tautiškumo šaltiniai? (66)

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Jau prieš keletą metų visi dorieji lietuviai rengėsi sutikti Vasario  16-osios Akto paskelbimo 100-metį  savo tautiškais darbais, vildamiesi,  kad  ir jos rinktoji ir išlaikomoji valdžia ne tik įvertins Valstybės nueitą kelią, bet ir pateiks Tautai gaires ateičiai. Bet šventė atėjo ir praėjo, o daugelio mūsų vadų sveikinimai priminė lyg vienos bobutės sveikinimus kitai. Ne tik be  rimtesnių pasvarstymų apie Tautos ir jos sukurtosios nepriklausomos Lietuvos  ateitį, bet ir dabartį, lyg Tauta ir jos valstybė būtų tik kokio svetimo pono baudžiauninkė.

Kiekvienam, kuriam rūpi Tautos ateitis, kelia susirūpinimą tai, kad nė viena partija, nė viena organizacija, pagaliau ir Mokslų akademija nepaskelbė aiškių nuostatų dėl mūsų,  lietuvių Tautos, jos nepriklausomo valstybingumo ateities, dėl tautiškumo  ugdymo gairių, dorovinių nuostatų. Valdžion patekusieji  baudžiauninkiškai skuba pritarti viskam, kas  iš Vakarų brukama, pateisinti  ir skleisti gėjų ir kitokių žmonijos istorijoje smerktus žaidimus,  mokyti vaikus ne doros, pareigos, Tautos ir jos savarankiško valstybingumo suvokimo svarbos, o pirmiausia sekso technikos. Ugdomi ne būsimi  vyrai ir moterys, Motinos ir Tėvai,  savo Tautos, valstybės, savos žemės patriotai, o belytės medūzos. Užmirštama, kad ir iš Vakarų visais laikais ne tik pažanga sklido.

Vakaruose gimė inkvizicija, kolonializmas, genocidas (ne tik žydų, o ir Pietų Amerikos tautų ir kt.), socializmas, komunizmas, bolševizmas, fašizmas;  Vakarai buvo visų pasaulinių karų sukėlėjais ir t.t. Deja, Lietuvos valstybės vadovų, partijų  programiniuose dokumentuose – tik tuščiažodžiavimas, taškymasis savo pačių šlapalo balose.

Nematyti  perspektyvinių planų dėl lietuvių Tautos ir nepriklausomos Lietuvos stiprinimo, vietos ir vaidmens ES ir pasaulyje. Mūsų intelekto ubagystę atskleidė ir į „tautos patriarchus“ pretenduojančio prof. V. Landsbergio laiškas miniai, susirinkusiai prie Signatarų namų Vilniuje. Jame jis klausė, ar išliks Lietuva? Ir atsakė: „Taip, jei mylėsime paukštelius ir vaikelius, jei norėsime būti kitokie. Išnyksime, kaip dūmas, jei nenorėsime būti kitokie, jei nemylėsime vaikelių ir neatsikratysime blogojo savęs – piktoko, pavydelninko, sovietinio gobšuolio“…

Bet minia, klausydamasi artisto skaitomo V.Landsbergio laiško iš Signatarų namų balkono, džiūgavo, kai kurie ir ašarėles braukė. Tokie pat beperspektyviniai buvo ir Respublikos Prezidentės, Seimo Pirmininko ir kitų sveikinimai.

Neseniai Seimo internetinėje svetainėje pasirodė „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio Deklaracija“. Po ja kviečiami pasirašyti visi pageidaujantys.

100-mecio_Deklaracija_Tekstas_lrs_lt_nuotrTačiau ši Deklaracija beveik neatspindi istorinės tiesos, nes ir Vasario 16 – osios Lietuvą kūrė ne kažkas, o tik lietuvių Tauta. Bet apie tai nė užuominos, nors ir Respublikos Konstitucijoje pažymėta: Lietuvių Tauta sukūrė Lietuvos valstybę… Bet iš tos ponų Deklaracijos atrodo, kad viską  lėmė signatarai ir Deklaracijoje išreiškia viltį, kad bus puoselėjamos tik jų, signatarų  vertybės. Žinoma, jei tarp Vasario 16 – osios Akto signatarų nebuvo atsitiktinių veikėjų – visi jie buvo žinomi ir nusipelnę lietuvių Tautai, tai to negalima pasakyti ir apie Kovo 11-osios Akto signatarus. Dalies  jų nuopelnas Lietuvai, kad neatsisakė pasirašyti to Akto ir, kad  buvo stachanoviečiais, „prichvatizuojant“  Tautos turtus, apsirūpinant  didžiausiais atlyginimais, rentomis, o kai kurie didieji vadai „iki gyvos galvos“  ir iš valstybės biudžeto  išlaikomais sargais, automobiliais, sekretorėmis ir panašiai, net savo tėvų ir protėvių žemes iš nuošaliausių kaimų „atsikėlė“ prie Vilniaus ar Kauno.

Tad ir tikrais vargšiukais atrodo Vasario 16-osios Akto signatarai, iš kurių nė vienas nepasinaudojo jokiomis iš valstybės privilegijomis. Pirmasis Prezidentas Antanas Smetona, TSRS okupuojant Lietuvą, po 15 metų prezidentavimo teturėjo susitaupęs tik 10 tūlst. dolerių. Jeigu Vasario 16-osios Akto signatarai, kaip ir daugybė kitų, ypač lietuvių inteligentų kovojo ir aukojosi dėl savo Tautos, dėl jos  teisės būti istorijos kūrėjais, tai tarp Kovo 11-osios vyravo tik sau privilegijų ir turtų siekėjai. Daugelis jų ir šiandieną Tautos, Nepriklausomybės, Doros ir kitų esminių vertybių šiandieną nelaiko svarbiausiomis. Tad, matyti, ir dėl to  mūsų išrinktieji nesureagavo ir į pasikviestojo Lenkijos  prezidento  Andžejaus Dūdos spjūvį į lietuvių Tautą: užuot jis padėjęs gėlių prie dr. J. Basanavičiaus paminklo, padėjo jas  ant  Vasario 16-osios Lietuvos budelio Juzefo Pilsudskio paminklo, tuo paneigdamas patį Vasario 16-osios Aktą.

Beje, anksčiau panašią panieką nepriklausomai Lietuvai demonstravo ir kiti lenkų vadovai. Štai A. Kvasnievskis buvo pradėjęs derybas dėl bendradarbiavimo su LKP (besirėmusia TSKP platforma) CK vadu Mykolu Burokevičiumi – matyt, Varšuvos valdžiai atrodė, kad geriau TSRS okupuota Lietuva, negu  nepriklausoma. Buvęs Lenkijos Prezidentas Lechas Valensa 2013 m. rugpjūčio  pabaigoje atsisakė iš Prezidentės D. Grybauskaitės priimti aukščiausiąjį Lietuvos valstybės apdovanojimą – Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių. Priimdamas tokį valstybinį apdovanojimą, matyti, mąstė šis lenkas, pripažinčiau ir nepriklausomos Lietuvos valstybingumą, pasmerkčiau J. Pilsudskio atminimą ir jo žygius vardan lenkų gerovės.

Nuolankumas, paklusnumas – pagal tą Deklaraciją, atrodo, svarbiausia „perspektyva“ mūsų Tautai ir nepriklausomai valstybei, nors apie Lietuvos ateitį Deklaracijoje nėra nė žodžio…

Kam tie svarstymai, jei bus taip, kaip galingesnieji nuspręs…  

Autorius yra istorikas, humanitarinių mokslų daktaras

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

66 komentarai

 1. 1918-03-23 dieną dėl naudos sau ir pati Vokietija su antruoju mūsų Valstybės vadovu A. Smetona vedamą Lietuvą
  PAŽINT ir pripažint galų galiose ėmusi (po vis nepripažįstamo Pirmojo mūsų Vadovo, – Jono Basanavičiaus, ir Tamstos beje, mat pastangos šiam mažutėlaityčiui Didžiosios Lietuvos istorijos žingsneliui …į visus Vadovėlius tą įrašant NĖR)
  – ir dar, ta
  1918-02-16 u ž b r a u k t a NUTARIMU visos Lietuvos Tarybos sąstato – 1795 m. išdalinimo didžioji Lietuvos vienovėje su Lenkija
  n e l a i m ė
  …nieko sąlytyje, santykyje bei ateičiai /šiandien/ tarpe esamų nuo 1918 m. Nepriklausomybėse nei Lietuvos, nei Lenkijos nuo pat 1569 m. Liublino priesaikų (laikinai gyvybinei Unijai) v a l s t y b i ų …nei per nago juodymą nepastūmusi tarpusavio ribų (SIENŲ),
  – štai vienintelis, aiškus, doras ir padorus (ypač “brexit” veiksmų akivaizdoje – tarptautiškųjų – ES erdvėje!!) veiksmas
  …pagrečiui 1945 m. Potsdamo įsipareigojimų ĮVYKDYMO SĄLYGOS Jungtinei Karalystei (jau T. May su Elžbieta II vadovaijant) ir Liubline įtvirtintos Lenkijso_lietuvos sienos S U T V A R K Y M A S.

 2. jurgis:

  nemanau, kad VL laiškas prie Sgnatarų namų buvo skirtas tik paukšteliams ir bobutėms. Jis kvietė artimo meilei, o ne neapykantai. Tai ir yra vienybės pradžia… O autorius taip ir neatsako, ką daryti, kad nesloptų tautiškumas… Laukiu str. platesnės minties

 3. Rimgaudas:

  Iš gerb. A. Liekio straipsnio, tikėtina, pretendentai į Lietuvos Prezidentus (Prezidentes) labai pasimokys, jog, norint laimėti rinkimus, reikia orientuotis į D. Trampo šūkio “Amerika amerikiečiams” perfrazavimą šūkiu “Lietuva lietuviams”, nes kitaip bus š….šnipšt. D. Trampas, beje, savo prezidentinį pažadą vykdo.

 4. Č.Z.:

  Ačiū,gerb.A.Lieki,už tiesos žodį.

 5. Bartas:

  Labai sunkiai Lietuva kapstosi iš purvyno. Mokykla nuskurdo . Naudingi “idiotai ” Tautoje ima viršų. Tautinė sąvimonė gniuždoma kartu su kalba. Blogai , labai blogai. Kiek tokia suirutė tęsis?
  Tačiau yra šviesos spindulėlių. Tai gerbiamas A. Liekis. Ačiū Tamsta.

 6. Tautiškumo šaltiniai slobsta dėl to, kad nė vieno Basanaviškai tautiško asmens per tuos 28 metus neturėta valdžioje, per tą laikotarpį Lietuvos istorija, kaip buvo, taip ir likusi lenkiška ir kokią sritį bepaimtum visur svetima dvasia, sovietinis elgesys. Pvz., paimkime Lenkijos valdžios asmenų karts nuo karto metamus įžeidinėjimus, kišimąsi į vidaus reikalus, jokiu griežtesniu žodeliu valdžios asmenų į juos per tą laiką neatsikirsta, žiniasklaidoje ant Lenkijos vengta net prasižioti. Visa tai duoda savo vaisius, džiovina ir taip nuo sovietmečio “nusausintus” tautiškumo šaltinius… Artėja rinkimai – kur mūsų tautiški asmenys į Prezidento, į sostinės mero rinkimus (?!)… Jų Tautai neparodome, tai gal jau tautiškų smenų neturime nei tarp rašytojų, dailininkų, aktorių, muzikų… Gali būti, kad – ne, nes girdisi sakant, kad Lietuvoje nėra kam net geru buhalteriu būti… Tai va bobute tau ir devintinės…

 7. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Algimantai,
  kai Vytautas Landsbergis pasirašė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, tai Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.

 8. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Algimantai,
  kas turėtų būti Tautos prezidentu?

 9. Žmogus:

  Teisingas straipsnis ačiū, , tik, kur kiti istorikai, ko tyli.

  • Apie istorikus:

   Vieni istorikai sėdi ausis suglaudę, nes bijo užgiedoti ne į natą. Juk norisi ramiai pragyventi, nerizikuojant savo kėdute. Kiti istorikai saviškuoju būdu rezga polonizacijos voratinklį. Šitaip veikdami visi jie yra atsakingi už tautos Gyvastį. Visi supranta, kad žmogžudystė – nuodemė. Tai ką jau kalbėti apie tautos lėtą naikinimą… Ar tie istorikai ir kiti ekspertai, iškraipantys istoriją, nutylintis faktus, menkinantis Tautos didžiavyrius, nenorintis įvertinti visos tautos aukos ir pergalių – ar supranta jie savo nuodėmės mąstą? Reikia stengtis palaikyti gerus santykius su kaimynais. Bet tai nereiškia, kad istorijos puslapius galima falsifikuoti. Įdomu ar falsifikacija vyksta už pinigus, ar iš vergiškos prigimties!?
   28 nepriklausomybės metais Lietuvos istorikas turi būti drąsus. Ačiū už straipsnį.

  • Apie istorikus:

   Vieni istorikai sėdi ausis suglaudę, nes bijo užgiedoti ne į natą. Juk norisi ramiai pragyventi, nerizikuojant savo kėdute. Kiti istorikai saviškuoju būdu rezga polonizacijos voratinklį. Šitaip veikdami visi jie yra atsakingi už tautos Gyvastį. Visi supranta, kad žmogžudystė – nuodemė. Tai ką jau kalbėti apie tautos lėtą naikinimą… Ar tie istorikai ir kiti ekspertai, iškraipantys istoriją, nutylintis faktus, menkinantis Tautos didžiavyrius, nenorintis įvertinti visos tautos aukos ir pergalių – ar supranta jie savo nuodėmės mąstą? Reikia stengtis palaikyti gerus santykius su kaimynais. Bet tai nereiškia, kad istorijos puslapius galima falsifikuoti. Įdomu ar falsifikacija vyksta už pinigus, ar iš vergiškos prigimties!?
   28 nepriklausomybės metais Lietuvos istorikas turi būti drąsus. Ačiū už straipsnį.

 10. Iš tų rašymų – pasibėdavojimų susirinkus Alke ar kitur, maža naudos, jeigu valstybiškai nieko nedaroma, t.y. jeigu Lietuvos valdžia Lenkijai deramai neatsikerta. Tokiu atveju netgi gali būti, kad žmonės vis dar daugiau yra nuviliami, Tautoje ima formuotis nevisavertiškumo jausmas, būdas vergiškai žemintis prieš kitas tautas, šalis. Ne visiems toks vergiškumas yra pakeliamas ir tai prisideda prie ne vieno apsispręsti išvykti iš Lietuvos ir apsigyventi kitose šalyse. Beje, jau patys pabėdavojimai iš esmės yra tarsi vergo maldavimai nežinia kam, yra vergų (vargšelių) pasiguodimo pačių sau balsas.

  Istorikui yra žinoma, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos yra 1994 metais sudaryta respublikų bendrumo sutartis. Jos pagrindu Lenkija Lietuvoje gali elgtis kaip namie, ji tuo ir naudojasi. Šioje sutartyje yra numatyta šalių teisė jos nepratęsti. Žinoma, kad Duda 100 -ųjų Nepriklausomybės metinių proga nepagerbdamas Basanavičiaus įžeidė Tautos savigarbą. Tačiau apie tai, kaip tokiu atveju Lietuvai derėtų atsikirsti istoriko neužsimena. Tam, kad Lenkijos valdžia toliau nešeimininkautų Lietuvoje kaip namie, visų pirma reikalinga pašalinti tam teisinį pagrindą. Juo yra minėtoji 1994 metų bendrumo su Lenkija sutartis. Jos terminas baigiasi 2019 metais. Tai, kad Lietuva kitam terminui jos nepratęsia, pranešti Lenkijai reikalinga prieš metus. Taigi, po Dudos parodytos nepagabos Basanavičiui yra būtina Lietuvos valdžiai parodyti deramą savigarbą – viešai atsikirtant, t.y. pareikšti, kad 2019 metais besibaigiančio minėtos 1994 metų sutarties termino netęsia. Taip būtų pereita prie suverenių valstybių, o nepasilikta toliau prie Lenkijos rodomų pono ir mužiko santykių.

  • Romas:

   Gera mintis (dėl 1994 metų sutarties nebetęsimo). Bet, kaip ją…žodžio “realizuoti” net liežuvis nesiverčia ištarti… Nes tai neįmanoma. Net pagarsinti jos neįmanoma. Nes didžioji žiniasklaida dirba ne tautai, ne piliečiams, ji dirba tai niekingai tautos mažumai- valdžiažmogiam… Iš to visos bėdos. Mažumos sprendimai niekada nebus, kaip daugumos. Mažuma nuperkama, šantažuojama, savanaudiška….

   • Norint, kad Lietuvos valdžia tos sutarties su Lenkija netęstų, žmonėms derėtų viešai to reikalauti. Pvz., neseniai buvusiame mitinge prie Seimo tarp kitų reikalavimų galėjo būti ir šūkis: “Nepratęsti 1994 m. sutarties su Lenkija”. Galėtų vykti ir atskiros eitynės su tokiais šūkiais, atsirasti atkiros šio reikalavimo viešinimo grupės, to imtis politinės ir viuomeninės organizacijos ir t.t. ir pan. Žodžiu, tam tinka visos viešos demokratinės priemonės reikalavimams savo šalies valdžiai reikšti.

    O tam, kad 1994 m. sutartis su Lenkija konkrečiai 2019 metais rudenį nustotų galioti yra reikalinga Lietuvos Seimui iki šių metų rudens raštiškai pranešti diplomatiniais kanalais Lenkijai, kad Lietuva minėtos sutarties kitam 5 metų laikotarpiui nepratęsia. Taigi padaryti, kad ta sutartis su Lenkija pasibaigtų, Lietuva gali vienašališkai, be jokių sąlygų, be motyvavimų. Tam nėra reikalinga joks kitos šalies – Lenkijos sutikimas ar derybos su ja. Manau, kad vien viešas šio klausimo kėlimas jau būtų labai reikalingas Lietuvai nagučių parodymas…

    • Koks sutarties turinys?:

     Manau, kad didžioji dalis to nežino. Pirmiausia reikia paviešinti tekstą.

     • Pagūglinus pavadinimu “Lietuvos Lenkijos 1994 metų sutartis” ją galima rasti internete.
      Galiu čia tik trumpai pasakyti, kad pagal tos sutarties 14 punktą vyksta visa ta Lenkijos Lietuvoje vykdoma politika dėl lenkų pavardžių rašymo lenkiškomis raidėmis.

    • Aha:

     Bergzdzias reikalas. Ar matet, kaip Skvernelis su Pranskieciu liezuvius iskise laksto paskui lenku subine?Nieko nebus. Ir toliau ta sutartis bus pratesta ir dar papildomi punktai bus irasyti, kad tik ta subine nepabegtu…. Cia klausimas visuomenei, kiek ji dar toleruos tokius valdziagyviu veiksmus?

     • Viešai keliant reikalavimą Seimui, Prezidentei, kad šie praneštų Lenkijai, jog 1994 m. sutarties terminui 2019 metais pasibaigus, kitam 5 metų laikotarpiui jos nepratęsia, o šiems tokio reikalavimo nevykdant, visuomenėje – tarp rinkėjų rastųsi nuomonė, jog Skvernelio su Pranskiečiu ir kitais prolenkiškais kaunietiškiečiais daugiau į jokias valstybės valdžias nerinkti. Beje, reikalavimą nepratęsti sutarties, kaip vieną iš svarbiausiųjų dalykų yra būtina kelti ir kandidatuojantiems ateinančiuose Prezidento ir Seimo rinkimuose.
      Jau vien šio reikalavimo atsiradimas viešojoje erdvėje sujudintų šalies politinį gyvenimą lietuvybei svarbiausio iššūkio ateinantį dešimtmetį srityje. Taigi, pagrindo abejonėms dėl tokio reikalavimo nėra. Jo aktualizavimui politikoje pats laikas.

 11. Skalvis:

  Manau, jog derėtų susikaupri ties Kedžių dragedija. Jeigu čia ledai pajudės – visur pajudės! Atgimimas prasidės !

  • Apuokiukas:

   Deja, tautininkams bei ,,Alko” skaitytojams į tai nusispjauti, – jie tiki tik tuo, ką rašo ,,Komjaunimo tiesa”, jakilaičiai, miliūtės, tapinai bei girtuoklė Kuznecovaitė. Jiems svarbu tik trys raidės.

 12. Romas:

  Iš vienos pusės “Kažin”, dėl tos sutarties nebetęsimo, viską dėlioja teisingai, tame tarpe ir kaip to siekti.
  Bet iš kitos, visi suprantame, kad tai tik teorinė dalis. O praktiškai esame užburtame rate. Valdžia piliečių negirdi (ne tik šiuo – visais klausimais). Negirdi ir nesiskaito. O piliečiams, tai matant, suprantant, nusvyra rankos ką nors daryti… Juk žmogus ne šuo, jis negali “amsėti” tuščiai. Taip įsigalėjo ABEJINGUMAS.

 13. Kantrus, ilgas darbas neišvengiamas:

  Pirmiausia reikia turėti įsitikinimą, kad tu “amsi” ne tuščiai. Ir iš tiesų ne tuščiai. Prie tokios užleistos padėties nelogiška tikėtis greito rezultato. Reikia kantraus ir ilgo darbo. Imkit pavyzdį iš tų pačių lenkų. Kiek metų jie kartoja šūkį apie Lietuvos sostinę? Ar mes jiems tiek pat kartų atsakėm reikalavimu atsiprašyti už okupaciją?

 14. Pritariu:

  Tylėti negalima, reikia reikalauti , nes tylėjimas vergiškas sutikimas, o dar esant tokiai valdžiūnų pozicijai tai iš vis tylėjimas – tragedija.Ačiū prof A.Liekiui už Tautos žadinimą.

 15. Romas:

  Taip geriau “balsas tyruose” negu nieko. Apie “užburtą ratą” kalbu ne tam, kad agituočiau tylėti, bėgti iš Lietuvos ar pan. Kalbu apie pačios SISTEMOS ydingumą. Apie tai, kad esant valdžios koncentracijai mažumos rankose, įvairialypis blogis tiesiog neišvengiamas, jis užprogramuotas…
  Keičiantis personom ar partijom valdžioje, keičiasi tik “drakono” garderobas…

  Reikalauti iš šito “drakono” kokių nors nuolaidu vienu ar kitu klausimu – per menkas tikslas. Reikia keisti antidemokratinę SISTEMĄ. Mažuma turi tarnauti daugumai, jai paklusti, o ne priešingai, kaip yra dabar.

 16. Demokratinėje šalyje ant valdžios keiksnokis kiek tu nori, juk esi laisvas – turi ir tam teisę, taigi darai kas tau patinka. Tačiau demokratinėje šalyje ir valdžia nėra įpareigota paklausti kas tau yra, kad keiksnojiesi. Tokia yra demokratinio gyvenimo esmė. Pagrindinis demokratijos Lietuvoje ydingumas yra teisingumo vykdyme ir rinkimų organizavime. Ir vienur ir kitur tas ydingumas yra įstatymuose. Taigi ir derėtų griebtis už įstatymų keitimo. Tačiau teisėje mažai kas gaudosi, todėl ydingumui juose lengva lindėti nepastebėtam. Štai, kad ir toks paprastas dalykas su ta Lenkijos sutartimi, pasirodo, kad daugeliui sunku suprasti, kad galima viešai reiklauti, jog valdžia praneštų Lenkijai, kad tos 1994 m. sutarties, besibaigiančios 2019 metais, Lietuva netęs ir tokiu veiksmu jos galiojimas baigtųsi. Nors reikalavimas čia paprastas, t.y. reikalauti padaryti tai, kam Lietuvos valdžia be jokių sąlygų turi teisę.

 17. Kemblys:

  Algimantas Liekis:
  ,,gėjų, istorijoje, sekso technikos, patriotai, programiniuose dokumentuose, perspektyvinių planų, intelekto, pretenduojančio, artisto, beperspektyviniai (?), istorinės, signatarai, stachanoviečiais (?), rentomis, okupuojant, prezidentavimo, inteligentų, demonstravo, platforma, okupuota…”

  Manau, kad atsakiau į Algimanto Liekio klausimą…

  • Kembliui:

   Reikia daryti logišką išvadą – neblogi komentarai, nes toksai Kembys atsiranda, kai reikia užgožti parašytas mintis. Net du briedovus tekstus surietė. Tokiais tekstais tikimasi atbaidyti skaitytojus: manoma, kad atsidarys žmogus komentarus, paskaitys Kemblį ir noras prapuls dar ką skaityti, nes visokias nesąmonių prirašinėta. Visiems sekmadienis, o Kemblys dirba…

 18. Romas:

  Žodžio laisvė tai tik viena demokratijos “šaka”. Mūsų atveju ir ji gerokai apdžiuvusi. Svarbiausia kas priima sprendimus? Demokratijos atveju juos, bent jau svarbiausius (pagal konstituciją) priima tauta (visi piliečiai), nes tik tauta yra vienintelis suverenas.

  Deja praktiškai, tauta (piliečiai) jokių sprendimų nepriima, nei svarbiausių, nei kasdienių. Net ir nekontroliuoja tų, kurie sprendimus daro…Tame ir randasi mūsų SISTEMOS ydingumas. Tokiu būdu pažeidžiamas pagrindinis demokratijos principas (mažuma paklūsta daugumai). Mūsų atveju viskas yra atvirkščiai…

  Kas gaunasi, kada sprendimus priima visuomenės mažuma nekontroliuojama daugumos? Prisiminkime, kad ir antrosios vyriausybės algų pakėlimą teisėjams ir prokurorams. Jų algos tapo keliolika kartų didesnės už paprastų piliečių… Nuo to prasidėjo socialinė atskirtis. Tai buvo oficialus startas prichvatizacijai.
  Tie kas buvo pašaukti teisingumą vykdyti, pirmieji jį ir pamynė. Kai neliko teisingumo ir vilties į jį prasidėjo masinė emigracija.

  Žmogus savanaudiškas, jis turi būti kontroliuojamas. Tuo labiau valdžiažmogis…

  • Taip, – pagal Konsttuciją (2 str.) suveneras yra Tauta, tačiau aukščiausiąją suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (Konstitucijos 4 str.). Konstitucijos 9 str. nustato, kad tik svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, t.y. tik svrbiausiais gyvenimo klausimais severenią galią Tauta pati vykdo tiesiogiai. Visa kita gyvenimo klausimų dalis Tautos priimtos Konstitucijos (5 str.) yra pavesta valstybės valdžių – Seimo, Prezidento ir Vyriausybės, Tesmo galiai. Šios konstitucinės nuostatos yra visiškai tinkamos esant dabartinei tautiškumo (lietuvybės) padėčiai Tautoje (Lietuvoje). Demokratijai netinkama tvarka (ji “apdžiūvusi) yra Tautos atstovų rinkimo, Teisingumo vykdymo tvarkoje, valdžių struktūrinėje sąrangoje. Sprendimų kontroliavimo vykdyti pati Tauta tiesiogiai taip pat negali, tai privalo atlikti teismų ir teisėsaugos sistema. Taigi siekiant demokratijos plėtojimo visų pirma yra būtina griebtis Seimo rinkimų, teimų, teisėsaugos įstatymų ir su jais susijusių kitų teisės nuostatų atitinkamo keitimo.

   • Romas:

    Tai kas negerai, kas taisytina (pagal Kažin) “Tautos atstovų rinkimo, Teisingumo vykdymo tvarkoje, valdžių struktūrinėje sąrangoje”?

    • Trumpai esminiai taisytini dalykai tose srityse yra tokie: apylinkių rinkimų komisijų pirmininkais, pavaduotojais negali būti skiriami Seimo partijų ar valstybės ir savivaldybių institucijų deleguoti asmenys, apskritai šios partijos ar minėtos institucijos savo atstovus tegalėtų deleguoti tik į stebėtojus, negali būti leista apylinkių rinkimų komisijoms disponuoti internetiniais rinkėjų sąrašais su duomenimis, kaip jie dalyvavavo ankstesniuose rinkimuose, be to, daromi atitinkamai susiję kiti varžymai galimiems klastojimams balsavimo organizavime bei, žinoma, taip pat turi būti atsisakyta sąrašinio balsavimo; 2) dėl Teisingumo vykdymo detaliau nesiplečiant galima pasakyti, kad reikalinga konstitucinio rango Teisingumo institucija, kuri inspektavimo principu kontroliuotų ir prižiūrėtų teisingumo vykdytojus – teisėjus ir prokurorus tinkamo pareigų vykdymo dalyje. Šios instituticijos vadovas (vadovybė) būtų kelių metų kadencijos laikotarpiui renkama visuotiniame balsavime. Ji pagal Konstituciją įeitų į valstybės valdžią “Teismas” kaip savarankiška dalis. Šių pakeitimų atvejais demokratiniai valdžių atskyrimo principai būtų išlaikyti, o tiek Tautos atstovavimo, tiek teisingumo vykdymo kokybė taptų žymiai kvalifikuotesnė, demokratiškesnio lygmens.

 19. aha:

  Perskaičiau aš tą čia minimą “Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį”. Iškart pastebėjimas, kad Lenkijoje yra lietuvių mažuma (Suvalkų kraštas), o Lietuvoje lenkų mažumos nėra – yra tik bendrija (13 straipsnis).
  14 straipsnyje “vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį”. Tai ir vartojam pagal skambesį. O kadangi lenkų mažumos Lietuvoje nėra, tai ir “detalios pavardžių rašymo normos” nereikia nustatyti “specialioje sutartyje”. Kažkoks nereikalingas įsipareigojimas…. 15 straipsnyje užtikrinimas “mokytis tautinės mažumos kalba ir tautinės mažumos kalbos ikimokyklinėse įstaigose, pradinėse ir vidurinėse mokyklose”. Čia gal Lenkijos lenkai nesupranta, kad jų mažumos Lietuvoje nėra? O apie tautinę lenkų bendriją nėra nė vieno žodžio. Sakyčiau gudri sutartis iš mūsų pusė, tik kad mūsiškiai analfabetai nesupranta kuo mažuma skiriasi nuo bendrijos…
  27 straipsnyje “galiojimas automatiškai pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams, jei viena iš Šalių nenutrauks jos notifikavimo būdu ne vėliau kaip prieš metus iki eilinio Sutarties galiojimo termino pabaigos.” Taigi 2018-04-06 terminas įspėt apie sutarties nepratęsimą… Mano pastebėjimas – sutartis automatiškai bus pratęsta dar 5 metams…

  • Žemyna:

   Lenkijos pusė, kaip ir Kremlius, gudriai skaito tokius tekstus ir, apvertusi aukštyn kojom, kaip ir Kremlius, SAU NAUDINGAI aiškina jos tekstą tikslinėms gyventojų grupėms…
   Beje, minimoje sutartyje nerašoma apie originalią pavardės rašybą, o tik apie
   rašymą pagal ORIGINALŲ SKAMBESĮ!
   O dar rašo apie NESIKIŠIMĄ į VIDAUS reikalus. Tačiau lenkai ištisai būtent tai ir daro! Ne tik komanduoja Lietuvai, lyg pavaldiniams, bet ir dosniai finansuoja nelojalumą Lietuvai, visokias prieš valstybę nukreiptas veikas.
   Lenkų „politikai” nemoka skaityti tekstų, ar nemoka suprasti to, ką skaito?

   Čia galima perskaityti Iškausko str.
   delfi.lt/archive/c-iskauskas-lietuvos-ir-lenkijos-taikos-sutarties-iki-siol-nera.d?id=66461994
   Vorutoje:
   voruta.lt/rytu-lietuva-ir-lietuvos-ir-lenkijos-1994-m-sutarties-%E2%80%9Edel-draugisku-santykiu-ir-gero-kaimyninio-bendradarbiavimo%E2%80%9C-grubus-pazeidimai/
   O čia – Kazimieras Garšva. Asmenvardžiai – Lietuvos kultūros paveldas
   propatria.lt/2017/01/kazimieras-garsva-asmenvardziai.html

 20. Patikslinu, kad sutartis įsagaliojo ne po jos pasirašymo, o po jos ratifikavimo Seime. Seimas ją ratifikavo 1994 metų lapkritį. Tokiu atveju terminas įspėt apie sutarties nepratęsimą baigtųsi 2018 m. lapkritį. Taigi imtis viešai reikšti valstybės valdžiai reikalavimą, kad ši praneštų Lenkijai apie sutarties nepratęsimą kitiems 5 metams, dar nėra vėlu.

  • Gabriele:

   Kiek suprantu iš paskutinių komentarų Sutartis visai nebloga. Lenkai šokdina, nes yra atkaklūs,aršūs nacionalistai ir jaučia lietuvišką šiaudadūšiškumą, lietuvišką nepilnvertiškumą, kuriuo serga didelė dalis taip vadinamos mūsų inteligentijos – kuo labiau šaiposi iš savo tautiečių, tuo labiau patys jaučiasi reikšmingesni. Tas kompleksas dabar vadinasi ar tai liberalizmas, ar globalizmas. Jis taip išbujojęs, kad kartais gali pagalvoti, kad už jį pinigus moka.

  • Reiktų konkretumo:

   Tai kas blogo toje sutartyje? Kad priešintis reikia konkrečiai žinoti, kuo Sutartis kenksminga Lietuvai? Kodėl neišdėstote…?

   • Lenkijos Seimas vadovaudamasis ta sutartimi, konkrečiai jos 14 punktu, reikalauja, kad Lietuvoje žmonių, save besivadinančiųjų lenkais, pavardės būtų rašomos lenkiškomis raidėmis, tuo iš praktinio viešo gyvenimo sričių siekiama išstumti lietuvių kaip valstybinės kalbos pagal Konstituciją vartojimą, niekinti jos valstybiškumą.
    Apskritai, jeigu paimsime visą sutartį, tai ja Lenkija siekia atkurti su Lietuva tam tikrą buvusį žečpospolitinį bendrumą, kad tuo prisidengus galėtų kištis į Lietuvos valstybės vidaus reikalus, lenkizuoti Lietuvą, ką ir daro reikalaudama, kad Lietuvos valdžia savo piliečių pavardes rašytų lenkiškomis raidėmis. Taigi kam Lietuvai reikalinga sutartis, suteikianti Lenkijai teisę kištis į Lietuvos vidaus reikalus, sutartis, kuria Lietuvos valstybė suvaržo savo pačios suverenias teises.

 21. Žemyna:

  Beje, prisimenu, kaip tais laikais, kai buvo rengiamas sutarties tekstas, iš PL lietuvių (nors gali ir iš trolių?) nuolat girdėjosi prašymai su viskuo sutikti, tik neprieštarauti, nes juos dar labiau prispaus, persekios, imsis visokių represinių veiksmų, keršto…

  • “su viskuo sutikti, tik neprieštarauti”, – koks vergiškas galvojimas. To rezultatas iš 1990 metais Lenkijoje buvus 25 tūkst. lietuvių, dabar liko tik apie 5 tūkstančius. Kada suprasime, kad lietuvybe ne tik Lietuvoje, bet apskritai neprekiaujama. Antai, apie 1950 metus Gomulkos komunistai su Stalino palaima važinėjo po Sibirą ir išvežtiems lietuviams siūlė rašytis lenkais atsisakant lietuvio vardo ir grįžimo į Lietuvą visiems laikams už tai siūlydami vykti gyventi į Vroclavo ir Ščesino vaivadijas – kur jiems nuosavybės teise siūlyti nuo 50 iki 100 ha ūkiai. Dauguma lietuvių pasirinko likti tremtyje, bet lietuvio į lenko vardą nemainė. Taigi būkime jų verti lietuvybės laikymesi.

 22. Kęstutis:

  Didžiausias tautiškumo slopintojas jau daugiau kaip 600 metų – krikščionybė… Ką žmogus gali padaryti klupėdamas ant kelių??? Tik pabučiuoti į užpakalį šalia stovinčiam – ką jūs – mes ir matome, ir ko čia tada stebėtis?… Ir lenkinimas per božnycą ėjo, o ir dabar Vilnijoje lenkinamą per božnycą, bet “doriems” vergams krikščionims tai protu nesuvokiama, bo serga baisia proto negalia – krikščionybe…

  • Nepilnavertiško kompleksas:

   Bet patys lenkai irgi krikščionis, irgi klūpo. Bet jie nepasiduotų, jei mes juos žemintumėm, o mes pasiduodam. Čia kaltas lietuviškas nepilnavertiškumo kompleksas, kurį galima išprovokuoti įvairiais būdais.

  • Kęstutis:

   Lenkijai krikštas buvo ne tik dvasinis ir kultūrinis kilstelėjimas, bet po krikšto Lenkija ir gavo ypatingąją padėtį šiame krašte, tapo pakraštine valstybe tuomet kuriamoje Šventosios Romos imperijoje. Įtariu, jog po šiai dienai galioja slaptieji Lenkijos ir šv. Romos, o dabar Vatikano susitarimai, kurie leidžia Lenkijai taip elgtis – grobti ir lenkinti aplinkinius kraštus ir dar su Vatikano palaikymu. Dar nei vienas doras krikščionis nepastebėjo ar nepasipiktino, jog Vilniaus parapija Vatikano buvo laikoma Lenkijos parapija iki pat 1993 metų. Ką tai sako? Vilniaus krašto užgrobimas ir lenkinimas buvo palaimintas Vatikano. O dabartinė padėtis Vilnijoje, kai kai kurie kunigai net sakinio nesugeba suregzti lietuviškai ir gali toliau vykdyti savo veikla bažnyčiose, nieko nesako? O istorijos klastojimas – sulenkinimas nieko nereiškia? Tada kai Lenkija jau atseit buvo karalystė, o Lietuvos dar net nebuvo, istoriškai tik puslaukinės gentys, 1144 metais lietuviai jodami per Krokuvą pastebėjo, kad Krokuvos katedros durys labai gražios, tai jie jas išsikabino ir išsivežė (Krokuvos gidės pasakojimas) ir ar tai neparodo ant kiek suklastota istorija… Lietuviai po kitos karalystės sostinę jodinėja kaip po savo kiemą ir daro ką nori, o bumblauskininkai pasakoja, jog lietuviai tada dar buvo labai atsilikę nuo Lenkijos. Su mergelės Marijos ordino pagalba Lenkija išnaikino jotvingius, prūsus ir apsigyveno jų žemėse. Puslaukiniams atsilikėliams lenkams krikštas ir slaptieji protokolai su Vatikanu buvo postūmis plėstis, grobti prisidengus krikščioniškos “pažangos” skleidimu aplinkiniuose kraštuose. Priminsiu 200 metų Lietuvos karą su tuometine EU – šv. Romos imperija, kai Popiežius skelbė kryžiaus žygius, priminsiu ir Vytauto karūnos istorija, kai Lenkija surengė “cirką” Vytautui ir Lietuvai susitarusi su popiežiumi. O be to krikštas Lietuvai buvo labai didelis dvasinis, žmogiškas nuopolis ir praradimas. Pasaka – Eglė žalčių karalienė parodo ką reiškią krikštas Lietuvai. Eglė – Lietuva, jos vaikai – Lietuvos žmonės, broliai – broliai vienuoliai, o žaltys – Tikėjimas… Krikštas Lietuvą paliko be tėvo – be tikėjimo, pastatė likusius žmones ant kelių, o besipriešinantieji buvo išžudyti… tai ko stebėtis dėl “nepilnavertiškumo komplekso”? Geriausieji ir ištikimiausieji Lietuvai galvas padėjo, o likusieji “dori” krikščionys – prisitaikėliai, našlaitėliai tik begali paklupėti, kai juos paniekina, paatgailauti savo ponui….

   • O, tu bent žinai, kad tas tavo Vytautėlis, buvo Jogailos nunuodytas, nes jei Vytautas, būtų tapęs karaliumi, Jogaila ir lietuviai galėjo prarasti Lenkijos sostą.

   • Bartas:

    “Katolikai” jeigu perskaitėt, ką parašė Kęstutis ir jums pasirodė , kad nesupratot , skaitykit dar kartą ir visą tai permanykit. O po to susiraskit O. Milašiaus pranašystes ir vėl perskaitę – permanykit. Na jei nepagausite minties , pradėkit iš naujo . Kęstutis , O. Milašius…

 23. Vaidevutis:

  Viskas teisingai, ir niekas nesureagavo, dėl to tyčinio akibrokšto su žolių nešimu prie Lietuvos Nepriklausomybės naikintojo

 24. Algimantui didelis AČIŪ už puikų straipsnį! O “Gudavičiams”, “Bumbliauskams”, “Knigžentaičiams”, ir “Razumams” bei kitiems senosios kartos “‘istorikais”, galima tarti tiktai – GĖDA! Juk jie niekada ir nėra buvę Iistorikais – lietuviškai- PRAEITIES žinovais?! Ar jie žino kas Lietuvoje vyko prieš Mindaugą? NE! Ar jie ką nors žino apie- nuo VI-jo iki X-jo amžiaus tarp Baltijos ir Juodosios jūros ( nuo Uralo iki Vyslos upės) viešpatavusią protėvių GARDARIKIJĄ?! NE!
  Ar jie žino ką nors apie, tarp Juodosios ir Baltijos jūrų, IV -me (Anot Marijos Gimbutienės – AUKSO AMŽIUJE) viešpatavusią SARMATIJĄ?! NE!
  Ar jie žino, kad dar 1956 metais rusų kalbininkai -akademikai Ivanovas ir Toporovas, pripažino, kad : ” Rūsų kalba yra gimusi iš LIETUVIŲ KALBOS”?! NE! Ar jie žino, kad dar 1935 metais Indų išminčius Mahatma Gandis Antanui Poškai buvo pareiškęs:” LIETUVIŲ KALBA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ”?! NE! Tad už ką LIETUVA jiems atlyginimus MOKA?! JIE yra LIETUVOS GĖDA!!!

 25. Žemyna:

  Šmėkla šliaužia per Europą – globalizmo šmėkla… Seimas jau visas apsikrėtęs. Lyg jau seniai priklausomybe sirgdami, seimūnai, kas po vieną, kas būreliais, vis ropoja, šliaužia į užkrato židinį…

 26. Rimgaudas:

  Gerb. R. Zubinai, “knigžentaičiams” reikia priminti, kad ir jis, ir kiekvienas lenkas, būdami indoeuropiečiais, prieš 9 – 10 tūkst. kalbėjo lietuviškai (japonų mokslininkų tyrimo medžiaga). Bet, ką daryti su rytų kaimynu, kuris, visiškai nepaisydamas akademikų Ivanovo ir Toporovo darbų, tvirtina esąs “iranėnų kalbomis kalbėjusios gentys”, kurias “IV a. sutriuškino hunai” (LTE, 10 t., p. 38)? Išeitų, kad rusai yra iranėnai, ir todėl visai suprantamos jų pretenzijos iškirsti per savo buvusias žemes Irane koridorių link Indijos vandenyno. Ir visai nesuprantamos, tada, atrodytų jų pretenzijos ne per savas, o indoeuropiečiams priklausančias suvalkų bei prūsų žemes kirsti koridorių į Baltiją. Dar labiau nesuprantamas yra iranėno caro Petro I noras jau per suomių žemes atvykti prie Suomijos įlankos krantų. Bety,, gal pats Vladimiras Leninas kuriuose nors savo raštuose tokį iranėnų norą tolkovai paaiškina? Nieko nesuprantu, nes nesu akademikas.

 27. Gerbiamas Rimgaudai, tam, kad pasaulis suprastų – kodėl ir kaip gimė, judėjo bei vystėsi gentys bei kultūros nuo VII-jo a. pr.m. e. iki X-jo mūsų eros amžiaus, būtina pažinti – kas gi Žemėje tuo metu aplamai vyko?! O buvo taip! – IKI Naujos eros dabartinis Šiaurinis Žemės ašigalis dar buvo PIETINIU! Tuo metu jame viešpatavo SAULĖ! Nuo kalnų šlaitų slinko nuošliaužos, kurias vėliau imta vadinti ALEKSANDRO MAKEDONIEČIO vardu! Šiame pragare išgyveno tiktai indoeuropiečiai(tame tarpe ir mūsų protėviai), kadangi jau daugeli tūkstantmečių ėjo TEKANČIOS SAULĖS LINK, kuri tuo metu tekėjo Atlanto vandenyno pusėje! Tad mūsų protėviai tuo metu paliko pėdsakus kaip BELUDŽISTANE, taip ir ALTAJŲ kalnuose. Anot HERODOTO, SAUROMATAI (mūsų protėviai Sarmatai) erų sandūroje apsigyveno Rytų Europoje į kur atgabeno ir dievą GŪDĄ! Kitos gentys vėliau jį vadino – gotų! Erų sandūroje įvyko ŽEMĖS AŠIGALIŲ KAITA! Dabartinis mūsų ašigalis tapo ŠIAURINIU! Tuo pat metu į SAULĘ atsigręžė mūsų ir dabartinis Šiaurinis mūsų ašigalis! Dabar jau mūsų (šiaurinių) kalnų šlaituose pradėjo tirpti ledynai bei sniegynai, kurie į Rytų Europą atvarė ir hunai! Taip Rytų Europoje dar ankščiau buvo atsiradę ir prūsai (persai), trakai! Ir t.t. ir t.t. Rusus gi pagimdė mūsų protėviai kai IV-me a. Konstantinas I buvo paskelbęs Kryžiaus karą! Jame mūsų protėviai skanduodami ŠLOVĖ pagimdė SLAVUS, kurie vėliau jau transformavosi į rasus- rusus!

 28. Rimgaudas:

  Teorinius atradimus, gerb. Romualdai, gali patvirtinti tik veikiantys komisijai pristatyti mechanizmai. Veikiančiu teorinį Jūsų žemės ašigalių vertimosi mechanizmą gali patvirtinti tik toli nuo Žemės rutulio paviršiaus esančios ir tą vertimąsi praktikoje mačiusios būtybės. O tai reiškia, kad komisiją, vertinančią Jūsų teorinį atradimą, gali sudaryti tik ufonautai.
  Sekant neįrodyto mechanizmo teorija, plėtojate teiginį, jog mūsų, lietuvių, protėviai buvo iranėnai sarmatai (lot. sarmatae). Jiems, pagal LTE 10 t., p.38 žemiškas žinias, priklauso klajoklių iranėnų kalbomis kalbėjusios gentys, gyvavusios VI a. pr. Kr. – IV a. pr. Kr. laikotarpiu. Be rusų genčių, pagal straipsnelį sarmatizmas (lenk. sarmatyzm) p. 38, priklauso ir lenkų gentys.
  Tačiau lenkų visai neturėjo likti, nes, pagal tą patį p. 38 straipsnelį “sarmatai”, IV a. po Kr. sarmatus negyvai sutriuškino hunai. Vistik, radus kiek iranėnų lenkų, 966 m. po Kr. lenkai apsikrikštijo. Tada prisimuilino prie vengrų (1320 m. sąjunga), prie lietuvių (1320 m. sąjunga su LDK) ir įgavo civilizuotos valstybės statusą.
  Mielas R. Zubinai, pagal neįrodytą, todėl ir klaidingą, teoriją, jūs darote klaidingą išvadą, kad mūsų, lietuvių, protėviai buvo iranėnai sarmatai. Jūsų, gerb. R. Zubinai, visai neįkertu, nors jūsų knygose vienas kitas racionaliai pasėtas grūdas ateityje gali ir sudygti.

 29. Kad ne tiktai Tamsos, bet ir daugelio kitų mano knygų skaitytojų galėčiau įtikinti, reiktų ne tiktai atidžiai perskaityti mano knygas, bet ir knygose nurodomus seniausiųjų kultūrų šaltinius!!! O tai ne tiktai kad nelengvas bet ir velniškai sudėtingas darbas. Tam prireikė ne 10 ir ne 20 metų! O kur dar šių šaltinių įminimas! Tačiau man džiaugsmo teikia ir tai, kad šias knygas žmonės sunkiai bet skaito ir tai, kad šiuos atradimus bando “įkirsti”! Dar daugiau džiaugsmo teikia tai, kad šie TŪKSTANTMEČIO, o gal net ir ŠIOS EROS, atradimai, padaryti yra SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA!!! (Bėja, ne 966 bet 955 metais buvo krikštytas mūsų VANDUOLIJOS RIKIS Daugonis. Jis, po išdavikiško krikščionybės ir Romos karūnos priėmimo, tapo Čekų karaliumi MIEŠKO! Po to akto buvo suskaldyta 1000 metų, nuo jūros iki jūros, klestėjusi GARDARIKIJA !) Turiu vilties, kad šie mano atradimai privers pasaulį kiek kitu kampu pažvelgti į LIETUVIŲ KALBĄ! Juk be jos PASAULIS BUVO IR ILGAI DAR BUS AKLAS GEOFIZIKOJE !!!

 30. Kaip galima paaiškinti tai, kad net pats šios diskusijos iniciatorius gerb. Liekis, nedalyvauja diskusijoje?! Ar ne todėl ir SLOPSTA ne tiktai TAUTIŠKUMAS bet ir LIETUVIŠKUMAS!? O gal net ir LIETUVIŲ DVASIA?! Mano daugkartiniu pastebėjimu, Lietuvos mokslininkai užlipę ant pirmosios “mokslo laipsnio” pakopos jaučiasi viską žiną, ir tobulėti jiems jau nebereikia! Jie net nežino, kad Lietuvoje SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ATRASTI MOKSLO PASAULIUI DAR NEŽINOMI TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI!!!
  Beje, tai nežino ir gerbiamas A.LIĖKIS! Tačiau diskusijoje jis nedalyvauja?! Kodėl?!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: