Baigtas viešinti KGB agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (9)

Genocido aukų muziejus | muziejai.lt nuotr.

Genocido aukų muziejus | muziejai.lt nuotr.

Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigtas viešinti agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas. Viešinti KGB dokumentus Centrą įpareigojo LR Seimas,  2010 metais priėmęs LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą. Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (pagal Liustracijos įstatymo nuostatas nebus skelbiami tik prisipažinę asmenys, kurių žurnale yra 22).2011m. Valstybės saugumo departamentui  perdavus Lietuvos ypatingajam archyvui turėtus KGB dokumentus, tarp kurių buvo ir šis žurnalas, ir šią žinią paviešinus, buvo beįsigalinti nuomonė žurnalo turinį skaitmeninti ir pateikti visuomenei. Atsižvelgdami į KGB dokumentų specifiką (galimus netikslius arba klaidinančius duomenis) ir fragmentiškumą Centro istorikai tam nepritarė, prisiėmė atsakomybę individualiai išanalizuoti visą prieinamą informaciją apie žurnale minimus faktus ir pateikti ją kartu su papildomais tyrimais ir komentarais.

Pabrėžtina, kad Centro puslapyje, kuriame penkerius metus palaipsniui viešinti žurnalo duomenys, buvo išryškintas svarbus prierašas: „nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esamus asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotų asmenų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB“.

Darbas, kuris truko penkerius metus, buvo nelengvas pirmiausia dėl šaltinių trūkumo. 1990 – 1991 metais daug KGB dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo bylos, kurios būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą. Nesant šių bylų, informacijos teko ieškoti tūkstančiuose KGB operatyvinių, agentūrinių, baudžiamųjų, spec. patikrinimo, bylų.

Analizės duomenys

Paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Keli pabaigoje įrašyti asmenys, įrašyti kiek kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktų duomenų patikrinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Tarp pabaigoje įrašytų asmenų yra ne tik Donatas Banionis, Saulius Sondeckis, bet ir Antanas Urbonas, kuris išdavė Adolfą Ramanauską – Vanagą ir dėl jo bendradarbiavimo su KGB abejonių nekyla. Pabaigoje įrašytas ir Vincas Sladkevičius, tačiau jo įrašymo aplinkybės pabaigoje lieka neaiškios – kiti dokumentai rodo, kad V. Sladkevičius buvo verbuotas 1958 metais, tačiau nebendradarbiavo (agento darbo byla neužvesta) ir po metų iš agentūrinio tinklo išbrauktas bei ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Tačiau, šalia įrašytas ir kitas vyskupas Liudvikas Povilonis apie kurio ryšius su KGB buvo įtariama ir sovietmečiu, taip pat Krizostomas Labanauskas, buvęs partizanas, pasukęs išdavystės keliu.

Visi į sąrašą įrašyti agentai buvo verbuojami LSSR KGB arba kitų KGB padalinių. Tačiau ne visi su sovietiniu saugumu norėjo bendradarbiauti, be to, ne visų agentų darbas vertintinas vienodai. Kai kurie partizanų karo metu suimti ryšininkai, partizanai ar nesusiję su partizanais žmonės norėdami ištrūkti iš NKVD sutikdavo tapti agentai ar informatoriais, tačiau paleisti, pasitraukdavo į mišką (Nr.6 – Motiejus Paškonis, Nr.198 – Antanas Jankauskas), o apie verbavimą pranešdavo partizanams ar artimiems žmonėms (Nr.12 – Aldona Paulavičiūtė, Nr.38 -Aldona Sipavičiūtė, Nr.260 – Monika Alūzaitė, Nr. 282 – Antanas Valaitis) arba slapstydavosi kitur (Nr. 25 – Petras Kudirka). Buvo su pogrindžiu susijusių žmonių, kurie užsiverbuodavo leidus partizanams ir su jais derinant teikdavo NKVD-MGB dezinformuojančius pranešimus (Nr. 41 – Vaclovas Švarskis). Kai kurie žmonės, po verbavimo bandė saugumiečius klaidinti, teikė jiems nenaudingas žinias, vengė bendradarbiauti (Nr. 39 Petras Taluntis, Nr.44 Antanas Kairys, Nr.221 Vladas Tamulevičius, Nr.313 Juozas Lostys), kiti nebenorėdami bendradarbiauti pasitraukdavo į Vakarus (Nr.2 Vaclovas Sidzikauskas). Pasitaikė atvejų, kuomet žmogus buvo užverbuotas, priverstas bendradarbiauti, bet nenorėdamas to bandė trauktis į vakarų valstybes (Nr. 1099 Rimantas Mažuika, Nr. 1469 Aloyzas Jurgutis, Nr. 1508 Ričardas Daunoras). Pastariesiems dėl to buvo iškeliamos baudžiamosios bylos.

Šalia minėtų asmenų, registracijos žurnale įrašyti:

 agentai, kurie išdavė partizanus ir už tai buvo jų nubausti mirtimi partizanų karo lauko teismo sprendimu (Nr.8 Nikodemas Podrezas, Nr.17 Bronius Jedeška, Nr.31 Antanas Muralis, Nr.32 Jokūbas Briedis, Nr.60 Jonas Orlingis);

agentai smogikai, savo rankomis žudę partizanus, tarp jų ir nelietuviai, nesusiję su pogrindžiu, pasitelkti kaip smogiamoji jėga (Nr.63 Pranas Monstys, Nr.66 Klaus Veniger, Nr.73 Povilas Mackevičius, Nr.76 Julius Bervingė, Nr. 92 Michail Žada, Nr.135 Juozas Kairys, Nr.223 Vilius Uzėla, Nr.240 Nikolai Melnik, Nr.244 Leonid Zakrevskij, Nr. 295 Kazys Vaitkus – Venckus, Nr.343 Vasilij Lapušniak, Nr.391 Bronius Baranauskas, Nr.431 Jonas Mockus, Nr.452 Zigmas Kašėta, Nr.455 Alfonsas Žebrauskas, Nr.463 Juozas Jankauskas, Nr.551 Antanas Chainauskas, Nr.552 – Ignas Tamošiūnas, Nr.718 – Alfonas Radzevičius, Nr.787 – Bronius Saveikis, Nr.1086 Jonas Jankauskas, Nr.1177 Juozas Bulka, Nr.1179 Jonas Kimštas, Nr. 1282 Jonas Dabulevičius);

daug žmonių išdavę agentai (Nr.106 Vacys Kuodis, Nr.145 Vanda Pociūtė, Nr. 222 Marijona Žulienė, Nr.246 Jonas Vendzinskas, Nr.269 Bronė Karčiauskaitė, Nr.371 Juozas Rudžionis) arba partizanų vadus išdavę, padėję suimti (Nr.569 Tadas Chodakauskas, Nr.955 Jonas Šalčius, Nr. 1233 Jonas Kukauskas, Nr.1669 Antanas Urbonas) ar patys partizanus nužudę agentai (Nr.78 Kostas Kubilinskas, Nr.449 Klemensas Stanaitis, Nr.548 Antanas Vaitulionis, Nr.568 Adolfas Daubaras, Nr.642 Algirdas Skinkys, Nr.1009 Albinas Šliužas).

Taip pat žurnale įrašyti ir agentai naudoti užsienyje (Nr.556 Viktoras Eidukaitis, Nr.697 Pranas Tvaronas, Nr.1045 Kurt Genys) arba užverbuoti iš užsieniečių, įtariamų priklausymu užsienio žvalgyboms, ar tokiems įtariamiesiems sekti (Nr.603 Jonas Vaickus). Taip pat esama įrašytų išeiviją šnipinėjusių agentų (Nr. 1451 Vytautas Mačiuika)

Kai kurie agentai teikė paprastus pranešimus apie savo pažįstamų kalbas, nuotaikas, požiūrį į sovietų valdžią arba bendraudami su partizanais juos dezinformuodavo (Nr.444 Antanas Mikenis). Stalinizmo metais tokie, iš pažiūros paprasti, pranešimai galėjo nulemti kito žmogaus suėmimą, tardymą, kalinimą (Nr.223 Jonas Mockus). Registracijos žurnale įrašyti ir vadinamieji kameros agentai, suimti žmonės, kurie per pokalbius išgaudavo informaciją iš kitų suimtųjų ir taip jiems pakenkdavo (Nr.505 Ona Stankevičienė, Nr.545 Birutė Urbanavičiūtė)

Esama kontraversiškų atvejų, kai užverbuotas agentas išduodavo žmones, bet taip pat bandydavo išsisukti nuo bendradarbiavimo (Nr.19 Vytautas Radvila) arba visaip vengė bendradarbiauti, bet iš naujo suėmus ir tardant teikdavo informaciją apie žmones (Nr.36 Vladas Krivickas). Pasitaikė atvejų, kai turima žinių dėl agento bendradarbiavimo, bet jis vis tiek būdavo nuteisiamas net ir mirties bausme. Registracijos žurnale įrašyta ir nemažai kunigų, kurių vieni išduodavo žmones, vykdė režimui palankią politiką tikybos klausimais (Nr.264 Stasys Markonis, Nr. 1315 Nikodemas Švogžlys, Nr. 1327 Petras Maželis, Nr. 1474 Povilas Bakšys), kiti visaip bandė išvengti kontaktų su saugumo struktūromis.

Viso tyrimo metu komentarais papildyti 806 atvejai, dar 966 atvejais informacija gauta iš rastų agento kortelių. Kiekvieno žurnale įrašyto asmens istorija yra unikali, turi būti vertinama individualiai.

***

KGB dokumentų viešinimo tinklalapyje kgbveikla.lt tikslas yra KGB veiklos ir metodų nušvietimas. Todėl ir šio žurnalo paviešinimas bei tyrimas yra aktualus KGB veiklos ir metodų pažinimui. Kai kurie gauti rezultatai bus aktualūs ir istorijos mokslui bei sovietinės istorijos pažinimui.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

9 komentarai

 1. Žemyna:

  Labai man patiko tų laikų žaidimas, kuris vadinosi „Prisipažink dėl šventos ramybės”, kai buvę CK ir žemesnio rango partiniai gvazdikai, atsidūrę Seime, turėjo galimybę vieni kitiems prisipažinti, ir nuo tada tapo neliečiamaisiais (kaip Indijos karvės). Vieni kitiems atleido ir vieni kitus įrašė į rinkiminių sąrašų neliečiamųjų 10-ką…
  Neliečiami, tai neliečiami. O tikrai netęsia bendradarbiavimo – bent jau savo perdėtu pseudo liberalumu?

 2. Antanas:

  Paviešino. Ir kas toliau?! Muilo burbulas visa to Centro veikla…

 3. markas:

  // “Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.” (…) “Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.” // ————— Jeigu buvo KGB bendradarbių apie 100 000, tai procentaliai žurnalas sudaro 1,67%, o visi kiti 98,33% nežinomi. Plius, dar iš žurnalo 22 prisipažinę ir neviešintini. Įdomu, jeigu žinoma, kad žmogus, nepartinis, sovietmečiu karts nuo karto vykdavo į kapitalistines šalis pas gimines, tai reikia į tokį žiūrėti kaip į potencialų KGB agentą atsižvelgiant į tai, kad be KGB apsiforminimo išvykti neįmanoma?

 4. Kemblys:

  Prisiminė kaip numirėlis persti…

 5. T0mas J.:

  Asmeniškai manęs labai nenustebino, kad užvakar paviešinti Sondeckis ir Banionis, okupacijos laikų komunistai su dideliu stažu, pasirodo tarnavę ne tik priešui šeimininkui (TSKP), bet ir jo tarnui – KGB. Aktyvūs sovietmečio TSKPistai yra KOLABORANTAI, ir tuo viskas pasakyta, o kad kolaborantas slapta bendradarbiavo su okupacinės valdžios koviniais šunimis – esmės nekeičia.

 6. Žemyna:

  Žinant apie visose darbovietėse tais laikais privalomus planų vykdymo ir viršijimo vajus,
  apie Maskvon siųstąsias privalomas darbo planų vykdymo ir viršijimo ataskaitas bei už „darbo pergales” skirtas переходящias красное знамias, premijas, karjeros šuolius, vis puošnesnius antpečius, apie догоним ir перегоним Америку, bei tam skelbiamus встречнus ir поперечнus planus, ataskaitose apie jų vykdymą įprastus pagamintos produkcijos ir „produkcijos” PRIRAŠYMUS… tai, kaip sakė mano buvusi bendradarbė „Man tik juoks”… Dieve duok (žinoma, geriau nė to nereikia!), kad tame sąraše būtų bent KETVIRTADALIS realiai užverbuotų ir realiai bent šiek tiek iš tiesų „dirbusių”…
  Tikrus sąrašus kaip savo ausis matysime, o čia palikta būtent tam – kad vieni kitais nepasitikėtume, kad būtų „все вокруг в говне, а я – в белых перчатках”, kad toliau būtų žlugdoma ir demoralizuojama visuomenė, kad augtų nepasitikėjimas šalies ateitimi.
  O su tokiais kaip Banionis ir Sondeckis (jei juos iš tiesų su jų žinia įrašė!) dirbdavo su „baltomis pirštinėmis”. A la „tu suprask žmogau – mane viršininkas smaugia, o be mūsų patikrinimo neišvažiuosi… Galiu rasti kabliukų tavo gyvenime, o galiu ir „nerasti”… Va – turi giminių užsienyje: labai rimta dėmė biografijoje – dėl to esi nepatikimas! Žinai gi: ranka ranką plauna – tu man, aš tau. Iš tavęs nieko nereikalausime, tik reikia tavo pavardę į kartoteką įtraukti”…
  Centras turėtų ir savo viduje apsižvalgyti… Gal tebedirba tas, kieno rankele tos pavardės buvo paskubom, prieš pasitraukiant į Maskvą, įrašytos. Arba kažkas jam, čia likusiam, paslaugas teikia… Juk neįrašė ten tų, kas JIEMS buvo IŠ TIESŲ naudingas! Tas, „naudingasis”, gal net pats pirmas „prisipažinęs” ir „atgailavęs” gal vis dar žavingai mums šypsosi iš spaudos ir ekranų…
  Atgrubnagė VANAGAITĖ SUDEGĖ, tad žūtbūtinai ir skubiai, prieš 100-metį, reikia spėti ką nors kitą jos vietoje išmesti viešumon! Jiems tai toji pati „малость шанели” kur „накапали” į šventinį „щи”!

  Beje:
  Lietuvos elfai Kremlių užkniso juodai: paskelbti jų sąrašai
  lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuvos-elfai-kremliu-uzkniso-juodai-paskelbti-ju-sarasai/257483

  Taigi, neatmestinas „kompromatas” ir apie čia paviešintą, ar ne tokio pat dydžio Kremliaus priešų sąrašą… Cirko vaidinimas tęsiamas, ponai prisiekusieji.
  Patikrinus ir įsitikinus, jog nei dėl B., nei dėl S., nei dėl daugelio kitų nepasitvirtino, atsipalaiduosime ir nereaguosime, o tada bus galima ir realiai veikiantį saviškį tovariščių kažkur įpiršti… Ir jis, pasiraitojęs rankoves, netrukdomai darbuosis…
  Dieve, duok mums visiems stiprybės, blaivaus ir šalto proto!

 7. Žemyna:

  Viešinant KGB agentų sąrašus su Banionio ir Sondeckio pavardėmis padarytos keturios klaidos
  delfi.lt/news/daily/lithuania/viesinant-kgb-agentu-sarasus-su-banionio-ir-sondeckio-pavardemis-padarytos-keturios-klaidos.d?id=76839087

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: