Laisvės gynėjai žinojo, kad bus šmeižiami (19)

Adolfas-Ramanauskas Vanagas | LGGRTC nuotr.

Adolfas-Ramanauskas Vanagas | LGGRTC nuotr.

Dar neišblėsus partizaniniam pasipriešinimui įžvalgesni Lietuvos partizanai jau numatė, kad ateityje jų pasišventusi kova bus teršiama pagal okupanto pagamintą kurpalį.

„Kelsis Lietuva – mūsų jau nebebus. Joje vėl užvirs gyvenimas – mūsų niekas neatmins, banditų vardais vadins — mums bus skaudu“, – savo dienoraštyje nerimavo Tauro apygardos partizanų kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, kunigas, žuvęs 29-erių.

„Kovoja visi idealistai, gražiausias tautos žiedas, nebijąs už savo tėviškę galvą paguldyti. Nėra kovos be aukų, lygiai kaip nėra laisvėsbe pasišventimo. Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet bus tokių, kurie visa tai su purvais maišys. Šliužams arų nesuprasti!“, – dienoraštyje pranašiškai klausė Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, medicinos fakulteto studentas, žuvęs 25-erių.  

„Okupantai mėgdavo mus vadinti lietuvių vokiškaisiais nacionalistais. Taip jie mus vadindavo norėdami sukompromituoti krašte ir užsienyje – gal atsiras tokių, kurie patikės, kad mes kovojame už nacių reikalus, išduodame savo Tėvynę“, – savo atsiminimuose perspėjo  partizanų ginkluotojų pajėgų vadas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, mokytojas, žiauriai nukankintas ir sušaudytas 39-erių metų. 

Okupantų primestos istorijos klastotės 

Genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai perspėja, kad tiriant Lietuvos partizaninį pasipriešinimą ar kitas karo ir pokario žaizdas, negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis, kuriose partizanai vadinami banditais ir kur apstu netikrų, juos juodinančių „faktų“.

„Kiek asmenų per partizaninį karą buvo nubausta mirties bausme – duomenų nėra. Partizanai neslėpė karo lauko teismo nuosprendžių, priešingai, apie kiekvieną sunaikintą šnipą stengėsi apylinkėse išplatinti atsišaukimus, kuriuose nurodydavo, už ką įvykdytas nuosprendis. Didžioji dalis partizanų archyvų buvo sunaikinta, o okupacinė valdžia, nors nuolat kaltino partizanus nekaltų žmonių žudymu, niekada nepateikė išsamių nužudytųjų sąrašų. Tai buvo daroma sąmoningai, kad niekas negalėtų patikrinti, kiek gi iš tikrųjų žmonių nužudė partizanai.

1953 metais, baigiantis partizaniniam karui, emgėbistai (kagėbistai) statistinėse ataskaitose nurodė, kad pokarį partizanai nukovė 12,9 tūkstančio asmenų. Šį skaičių sudarė tiek NKVD (KGB) kariškiai, stribai ir ginkluoti aktyvistai, tiek civiliai asmenys, nubausti karo lauko teismo nuosprendžiais ar atsitiktinai žuvę per susišaudymus. Tačiau iš tikrųjų į šį skaičių buvo įskaitytos ne tik partizanų aukos. Kadangi visus nusikaltimus registravo ta pati žinyba – NKVD (KGB), banditais vadinusi ir kriminalinius nusikaltėlius, ir partizanus, į „banditų“ nužudytųjų asmenų skaičių pateko ir įvairių plėšikų bei recidyvistų nužudyti asmenys. Be to, partizanų vardu žudė ir patys enkavedistai – stribai, MGB smogikai, raudonarmiečiai. Prisimenant, kad daugelis šnipų ir aktyvių kolaborantų irgi buvo ginkluoti, partizanų karo lauko teismų nuosprendžiais nužudytų civilių asmenų skaičius per tokį ilgą karą būtų tikrai labai nedidelis. Tačiau propagandiniais sumetimais laikui bėgant okupacinė valdžia šį skaičių nuolat didino: 1957 metais KGB pirmininko ataskaitoje jau buvo nurodyta, kad partizanai nužudė 15 tūkstančių, o 1985-aisiais – net 25 tūkstančius civilių asmenų,“ –  knygoje „Pasipriešinimo istorija: 1944-1953 metai“ pastebi Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. 

Knygos viršelis | Rengėjų nuotr.

Knygos viršelis | Rengėjų nuotr.

Tikras partizaninio pasipriešinimo tyrimas įmanomas tik išgirdus pačius partizanus – išanalizavus jų dienoraščius, laikraščius, prisiminimus. Atsižvelgdamas į artėjančias Adolfo Ramanausko-Vanago šimtąsias gimimo metines, LGGRT Centras pakartotinai išleido Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimų knygą „Daugel krito sūnų“, kurios ištraukas apie skaudžiausias partizaninio pasipriešinimo problemas čia pateikiame.  

Netikri partizanai

Adolfas Ramanauskas Vanagas: „Priešas buvo ne tik kad nepalyginamai gausesnis ir geriau ginkluotas, bet jau turėjo net kelių dešimtmečių kovos su pasipriešinimu, kylančiu savos valstybės viduje, patirtį.

Mes mokėmės iš kartaus patyrimo, kuris buvo įgyjamas neretai net gyvybės kaina.

Okupantas su mumis kovojo visomis be išimties priemonėmis ir metodais. Visas blogybes krašte okupantai priskyrė mums. Jie su istrebiteliais nesivaržydami naktimis plėšikaudavo, žudydavo apsirengę partizanų uniformomis ir paskui sakydavo, kad tai visa įvykdė „banditai“. Jie, kaip ir visur, laikėsi tokio požiūrio: „Šmeižk, meluok, – vis kas nors prilips“.

Buvo, žinoma, atsitikimų, kad ir partizanai padarydavo nusikaltimų, bet juos ištyrus, nusikaltėliai būdavo nubaudžiami labai griežtai — mirties bausme sušaudant.

Čia noriu pridurti, kad ir plėšikai neretai dangstydavosi partizanų uniforma. Kartais net civiliai asmenys plėšikaudavo.

Man pačiam su vyrais netikėtai pavyko užklupti Subartonių miške du ūkininko sūnus iš Masališkių kaimo, kurie turgaus dienomis, apsiginklavę šautuvais ir apsivilkę partizanų uniforma, apiplėšinėdavo žmones. Vienas iš jų, betykojančių miške aukų, buvo pačiuptas ir nubaustas mirties bausme, o antrasis paspruko.

Mūsų kovos taktika reikalavo, kad kiekvieną žiemą partizanų judėjimas vis labiau sulėtėtų. Vyrai stengdavosi pasirūpinti maisto atsarga ir ilgą laiką neišeiti iš žieminių slėptuvių. Neretai partizanai iš komunistų konfiskuodavo bekoną ar telyčią, nes gerieji žmonės ir taip partizanus maitindavo pavasarį, vasarą ir rudenį.

Vis dėlto paaiškėdavo, kad paimamų bekonų skaičius ėmė didėti ir net patikimiausi žmonės kartais nusiskųsdavo, jog naktį ginkluoti vyrai, pasivadinę partizanais, paima jų nupenėtas kiaules.

Partizanai imdavo kaltinti vieni kitus, nes manydavo, kad bekonus atiminėja kitų skyrių vyrai iš tų rajonų, kurie jiems nepriklauso. Kaltininkų nustatyti nepavykdavo, nes visi gynėsi to nedarą.

Dėl to partizanai įpareigojo gyventojus, kad jie stengtųsi asmenis, atvykstančius paimti bekono, įsidėmėti iš veido ar bent įsiminti jų apsiginklavimą. Vienu metu partizanams, veikiantiems Ryliškių apylinkėje, buvo pranešta, kad bekonus atiminėja net dvylikos vyrų, ginkluotų automatais ir rusiškais šautuvais, grupė. Per vieną tokį apiplėšimą, kai iš gyventojo buvo paimta didelė paskerstos kiaulės dalis, moteris pažino tarp ginkluotų vyrų kelis istrebitelius iš Merkinės miestelio. Ji pasiryžo nusikaltimą iškelti viešumon“.

Partizanų mirties bausmės

„Šnipas yra pats bjauriausias tautos išgama. Kaip tik todėl gyventojai ir partizanai visuomet stengėsi juos pašalinti nuo sveikojo tautos kamieno. Kova su jais visuomet buvo ir tebėra labai sunki ir atsakinga. Sąlygos, kuriomis partizanams tenka rinkti žinias apie šnipus ir kitus tautos išgamas, yra nepaprastos. Jiems reikia remtis parodymais, kuriuos pateikia vietos gyventojai, nes patikrinti šių žinių šaltinius dažnai yra labai sunkiai prieinamas dalykas. Žinoma, partizanai stengiasi kuo daugiau gyventojų apklausti, bet ir tai padaryti platesniu mastu dėl ypatingų aplinkybių ne visuomet yra įmanoma. Ištardyti kaltinamąjį taip pat nėra palankių sąlygų, nes kiti jo šeimos nariai tuoj galėtų suprasti, kas suteikė partizanams žinių apie šnipo veiklą. Tardydami partizanai paprastai nekankina, nes tai nesiderina su tauraus kovotojo morale.

Nagrinėtose bylose sunkiausia būdavo nustatyti, ar liudytojai suteikia teisingas ir neperdėtas žinias, ar kartais net ir keli asmenys neliudija asmeniško keršto sumetimais. Sprendimas atimti žmogui gyvybę — tai nėra paprastas dalykas. Partizanai kalėjimų ar pataisos namų neturi, o nusikaltėliui kartais būna per maža griežto perspėjimo. Savo aplinkraščiuose, įsakymuose, instrukcijose ir nuostatuose partizanų vadovybė visuomet stengdavosi kiek galėdama atkreipti visų partizanų dėmesį į atsakomybę nagrinėjant civilių asmenų bylas. Sunkinančia aplinkybe kartais būdavo laikoma tai, kad partizanai ar net jų vadai dėl nepakankamo išsilavinimo nepajėgdavo įsigilinti į ypatingos reikšmės aplinkybes, susijusias su byla. Aukštesniesiems partizanų vadams ne visuomet būdavo įmanoma visur apeiti, apklausinėti, patikrinti ir pirmininkauti sprendžiamoms byloms. Žinoma, partizanų vadovybė stengdavosi prižiūrėti, kad būtų vadovaujamasi teisingumu sprendžiant bylas, kontroliuoti ir griežčiausiai nubausti tuos, kurie sąmoningai nusižengdavo teisingumui ar lengvabūdiškai švaistydavosi mirties bausmėmis. Už tokius nusižengimus man pačiam teko surengti Partizanų karo lauko teismą partizanams Gegužei, Jurginui, Riešutui ir jo draugui, Tėveliui, Ūseliui, Studentui. Jie už tokius nusikaltimus ir dar kai kuriuos kitus nusižengimus buvo nuteisti mirti.

Gyventojai parodymus pateikdavo žodžiu arba raštu, pasirašydami slapyvardžiais. Reikalauti tikrojo parašo buvo neįmanoma jau vien saugumo sumetimais. Juk archyvai dažnai patekdavo priešui, o tas net iš slapyvardžio atpažindavo žinias suteikusį asmenį. Niekas negalėjo būti tikras, kad partizanas, surinkęs žinias ir pranešimus su parašais, nebus rusų nukautas. Apskritai partizanai siekė kuo stropiausiai bylas išnagrinėti, nes jie gerai žinojo, kad, pasirašydami bylos protokolus, prisiima atsakomybę už visą bylos nagrinėjimą ir nuosprendį. Tai buvo kaip reikiant išaiškinta visiems partizanams, ir jie dažniausiai, bent aš tuo esu įsitikinęs, stengdavosi būti teisingi ir nelengvabūdiški.

Kartais iš šalies žiūrint gali atrodyti, kad vienas ar net keli likviduoti šeimos nariai buvo geri ir teisingi piliečiai. Iš tikrųjų jie buvo patys pavojingiausi šnipai. Į sulikviduotų šnipų namus atsilankydavo MGB pareigūnai ir surašydavo protokolus, kokie tik jiems patikdavo. Liudyti jiems reikėjo, žinoma, ne bet kaip, nes žmogus susilauktų įtarimo ir nepavydėtino likimo.

Skaudu partizanams išgirsti pasakant, kad yra tariamai neteisingai nukautų. Blogiausia tai, kad retai galima spaudoje ar žodžiu paskelbti, už ką anie buvo nubausti aukščiausia bausme. Juk tokiu atveju nukentėtų lojalūs gyventojai. Likimas žiaurus, nes kartais partizanai ir jų vadai, kurie sudarė ir nagrinėjo bylas, taip pat jau yra žuvę, o bylų protokolų likimas dažnai nežinomas. Kažin ar visi byloje liudiję žmonės, kurie ir laisvės sulauks, žinodami, kad kovotojai žuvę, ir nenorėdami turėti nemalonumų iš likusių sulikviduotojo šeimos narių, patvirtins anksčiau duotus parodymus?! Manau, kad gali visaip būti. . .

Žinoma, ir partizanai padarė klaidų, bet už tokius nusikaltimus keli kovotojai susilaukė mirties bausmės, nors jie vadovavosi ne savais tikslais. Jų didžiausia kaltė buvo ta, kad jie lengvabūdiškai patikėjo kitų parodymais, duotais grynai asmeniško keršto sumetimais. Tik keli nusikaltę partizanai teisiamųjų bylose vadovavosi ne sąjūdžiui privalomais nuostatais, bet momento įspūdžiu ir savo nuožiūra. Taigi keliais atvejais tie partizanai likvidavo keletą žmonių, kurie su teisiamuoju buvo saistomi tik tuo, kad buvo tos pačios šeimos nariai. Tuos atsitikimus pasmerkė visi taurūs kovotojai, o nuteistų myriop partizanų bylų protokolai ir mirties nuosprendžiai buvo paskelbti sąjūdžio nariams. Priešas, žinoma, tokius atsitikimus panaudojo plačiausiai propagandai. Kartais jis net naktimis sulikviduodavo jam nepatikimas šeimas ir padegdavo trobesius, prisidengęs partizanų vardu.

Viena yra aišku ir neabejotina, kad partizanai niekuomet nekankindavo ir neišniekindavo lavonų. Tuo tarpu priešas visuomet skelbdavo, jog partizanai išniekina lavonus: nupjausto krūtis, sukapoja juos kirviu ar net pjūklu supjausto į gabalus, o po to dar sudegina. Žinoma, niekas tuo nepatikėdavo, nes visi gyventojai žinodavo, kad partizanai niekuomet taip nesielgia. Galbūt priešas, mums tiesiog neįsivaizduojamo ir neįtikėtino sadizmo praktikuotojas, kur nors savo rankomis išniekindavo lavonus, o po to suvarydavo iš apylinkių gyventojus pasižiūrėti šiurpiausių vaizdų. Visiems lietuviams gerai žinoma, kad bolševikai visiškai nesivaržo panaudodami bet kokius metodus, kai siekia savo tikslo. Tikslas jiems visuomet pateisina priemones“.

2018-ieji paskelbti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d.  Deklaracijos signataro, gynybos pajėgų vado, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, žurnalisto, mokytojo Adolfo Ramanausko-Vanago metais.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešimas

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Literatūra, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

19 komentarų

 1. Iš prisiminimų apie… Laisvę.

  Dar neišblėso gyvoji atmintis apie mūsų kovą už ją,
  – lygiai tapačiai sausį 1991 metuose, – kas ėjo, skubėjo
  savimi, savu kūnu, sava valia u ž s t o t i nuo užpuoliko
  Laisvę, – savo Laisvę, tautos s a v o s (užu langų vėl
  sausis), tas jokių net minčių dar neturėjo, niekas nežinojo
  kaip, kada ir kuo istorija smogs… Aukų atminimas tos
  kovos, kaip ir viso partizaninio pasipriešinimo aukų – tapatus.

  Bet… kažkur, kažkokie pošlykščiai niekadėjai jau rengiasi, ruošiasi
  – gamins ir užklos tuoj tuoj, net visą, visų Sausio 13-osios a u k ų
  atminimą – popiergalyninių penkiakampistinių žydragėlynų jūra,
  tėkš ją ir ant Prezidentės, ant… na ant tų, kurie aiškios atsparos
  bei asmeninės atsvaros stokoja (užjaust vien tuos silpnuosius
  galim), pasineužmarštinimuose apsismagins ir užsimagins ba-
  liukų internestyje bei… Na, atlaikysim juk menkutėlį (ne)sąmoningą
  išsišokimą, apsivalysime kaip visuomet, nuo aukurų bei paminklų
  (ypač Laisvės kovų atminties aikštėje) nusirankiosim žydradarbius
  tuščiagarbininkiško išsišokinėjimo likučius; tai bus – po Pergalės
  dienos minėjimo; galbūt kada tai ši diena, Pergalės ir Laisvės
  diena už gegužinės 1, ar žolininkės 15-tą, tvirčiau į tikrą šventę
  – visuotinę pergalės šventę bus įvesta.

  Bet dabar, dabar dar esantys po Sausio 13-osios gyvi (dar gyvi),
  tebekovosim iki pat paskutinio atodūsio, kaip ir apiekario Laisvės
  kovotojai, su tų pat baubų (istrebitelių ir nkv’distų gaivalo) lykio
  padaro š e š ė l i a i s, – to kalimo-įkalimo-įkalinimo smegenyne padaru,
  – padariniais kiekvieną lietusiais bei asmeninį išbandymą Laisve –
  jos aukščiausios valios išraiškoje i š l i k u s i a i s. Tiek, kiek saiko
  dieviškosios Tautos būties visiems ir kiekvienam atseikėta.

  Tad partizanai – Laisvės gynėjai, tuo ir tikėjo. Jautė, žinojo, ir su šia
  dievų žinia, po mūsų, – asmeninių Tautos dievų skirtomis jiems
  vėliavomis kovėsi. Už Laisvę, Dievą ir Tėvynę!

  Savąją laisvę.
  Savuosius dievus.
  Savo tėvynėje!

  Tuomet, kaip ir dabar. Amžiams.

 2. Sena kalė taškosi seilėmis ir inkščia, kad negali įkasti, o gali tik aploti.:

  Kaip partizanai gerai pažinojo bolševikinių fašistų veiklos metodus ir toliaregiškai numatė, kad gali ilgainiui atsirasti tokių kalių kaip vanagaitė, kuri trykštančiom seilėm per savo nasrus juodins šiuos narsius vyrus.

  • Nei valdžia, nei jokios “tautinės” organizacijos negina nuo tokių brudų Lietuvos:
   1. vanagyčios kaltina lietuvių tautą žydšaudyste,
   BET KOLEKTYVINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ ATSKIRŲ ASMENŲ VEIKSMUS TEISĖJE NĖRA GALIMA;
   2. vanagyčios kaltina žydšaudyste Lietuvos valstybę, KURIOS JAU NUO 1940m. nebebuvo;
   3. vanagyčios kaltina Lietuvos didvyrius žydšaudyste, BET KALTĘ, jei tik tokia yra, NUSTATO TEISMAS IR TIK TEISMAS. O ne kiekvienas psichas – samoučka.

   Mes vis rašom ir rašom,o kur visi tie tautininkai, kodėl jie, kaip partija, nepateikia teismuose ieškinio prieš Lietuvos priešus?
   Trūksta idėjų? Paduosim. Ne problema.
   Dr.Lebionka nustatė, kad atbėgėliams keliskart daugiau pradėjo mokėti pašalpomis nei mūsų piliečiams.
   Akivaizdi Lietuvos narių diskriminacija, vedanti į Lietuvos sunaikinimą.
   Vėlgi: kodėl jokia partija, jokie “partizanų: sąjūdžiai, “kovotojų” organizacijos ir pan. nepateikia teismuose ieškinio, kad panaikinti tą diskriminaciją? Kur partijos, kurios išvestų žmones į gatves tikslu panaikinti tą diskriminaciją? Kodėl apie tai nėra šnekama, šūkiai nenešami, kitaip nepareiškiama per vasario 16 ir kovo 11 eitynes?
   Neužtenka sušukti Lietuva lietuviams.
   Tai seniai nebeveikia.
   Reikia šūkio: “Lietuva – TIK lietuviams!”, kad būtų kovojama už Lietuvos narius (kitaip lietuvius) = Lietuvos gyvos išlaikymą:
   Juk:
   Lietuviais esame mes gimę,
   Lietuviais norime ir būt!
   Lietuvą gavome užgimę,
   Jai ir neturim leist pražūt!

   • markas:

    // “2. vanagyčios kaltina žydšaudyste Lietuvos valstybę, KURIOS JAU NUO 1940m. nebebuvo;” // ————— Jei teisingai supratau, tai šiandien (t. y., jau vakar) Latvijos Prezidentas pasirašė įstatymą dėl Antrojo pasaulinio karo dalyvių statuso, kuriame be kita ko pabrėžta, kad: “Latvija neprisiima juridinės atsakomybės už okupacinių valdžių veikas okupacijos metu”.

 3. LosAngeles:

  Yra apie ka pagalvoti… O sitas vyrukas- vykes. Tikrai puiku, kad sie metai paskelbti jo metais ir kad perleidziama jo atsiminimu knyga. Labai netiketa turbut buvo tokia visuomenes reakcija ‘istorikei’… O juk Vanagas ar kiti cituoti dar gyvi budami apie sitas ‘praktikas’ rase. Suprato juk su kuo turi reikala, mate kokiais budais atejunai kovoja

 4. T0mas J.:

  Pasirodo partizanai dar ir pranašai buvo. Pagarba Laisvės kovotojams!

 5. Žemyna:

  Ir dar kaip pelningai šmeižia! – Vanagaitės Maniškius „Amazon” po 200 USD parduoda!

  • Nežinau koks durnius už tiek gali pirkti, jei galima internete rasti už dyką.
   Perskaičiau ir aš, ir galiu pasakyti – šlamštas. Sovietmečio dokumentinės apie tuos įvykius knygelės “Faktai kaltina”, nuo kurių jį nusirašė, buvo be vandens, kuriuo ji savo išmįslą užpildė beveik visiškai.

 6. Citata: “Skaudu partizanams išgirsti pasakant, kad yra tariamai neteisingai nukautų”.
  Jei tai buvo mūšyje, tuomet viskas tvarkoj.
  Bet jokių “teismų” pagrindu miškiniai neturėjo teisės nei bausti, nei tuo labiau žudyti jiems nepaklūstančius, nes partizanas, tai – auka Lietuvai. Nes iš anksto buvo aišku, kad jokia pergalė nėra galima.
  Netgi tie miškiniai, kurie ne žudė lietuvius, o juos gynė, bet ir tie nebuvo jokia valdžia – neturėjo tokių įgalinimų, kuriuos gauna tik išrinkti.
  Todėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pliauškia niekus.

 7. Bartas:

  Šlovė Lietuvos Didžiavyriams!!!
  Močiutės liūdijimas.
  Paryčiais, darganotas oras , ruduo. Belsmas į langą. Į močiutės klausimą,- kas ten. Užkimęs balsas, savi motin. Trobon įėjo keturiese, lempos nedeg, mes trumpam. Sušilsim ir išeisim. Kaip nepavaišinsi, nepamaitinsi atvykėlių. Diedukas , vyrai , lipkit ant pečiaus, pradžius rūbai ir su Dievu. Rusai su skrebais nesiaučia ,apylinkėj ramu.
  O štai išaušus, kaip Močiutė pasakojo, prasidėjo. Sodybą apsupo “enkavadistai” su skrebais. Viskas. Dabar jau viskas. Trobon sugriuvo rusų karininkai, užstalėn . Nešk , šeimininke, “samagono “, valgyt. “Banditai” užeina? Ne. Netiki. Mūsų apylinkėse jų nėra.
  Močiutė, aš vos judu iš baimės. Žaliukai ant pečiaus, ginklai užuolaida pridengti, ruskiai už stalo. Dievas tą kartą buvo gailestingas, išpampę “samagoną” , viską suėdę , skubiai išsinešdino. Sakė, kad komandą gavo.
  Visi lengviau atsikvėpė. Išeidami partzanai (ne vietiniai, matyt kažkur keliavo) atsiprašė, net maisto nepriėmė.
  Keista, bet iš mūsų artimesnių kaimynų į vergovę , sibiran, nieko neišvežė. Nors miškas tik už gelžkelio. Žaliukai pastoviai užeidavo, nieko neskriaudė. Na tik labai aršų , kito kaimo skrebą , išsiuntė … Pasakojo, kad partizanai ,apsupę pirtyje gražiuoju prašė ; durniau , atiduok šautuvą ir eik tėvui padėti darbuose. Kas tau. Pradėjo rusiškas dainas traukti, nepasiduosiu. Nepasiduok.

  • Citata: “Pasakojo, kad partizanai ,apsupę pirtyje gražiuoju prašė ; durniau , atiduok šautuvą ir eik tėvui padėti darbuose. Kas tau. Pradėjo rusiškas dainas traukti, nepasiduosiu. Nepasiduok”.
   Visišką nesąmonę suskėlei – jei jau jie tikrai būtų jam leidę laisvai gyventi, tai kokio bieso medžiojo?
   Lietuvius žudė tik banditai.
   Lietuvius gynė partizanai.

   • Bartas:

    Nieks to “kubuko” (taip vadino, nes tėvas Jokūbas ) nemedžiojo. Kaimiečiai paprašė miškinių , kad tą durną išperą sutvarkytų. Prisigėręs šlaistydavosi po kaimą, šaudydamas kur papuolė. Bijojo žmonės, kad ko nors nepašautų, o tam asilui – kas. Jis “liaudies gynėjas”.

   • Pikc:

    Išgamos ir išdavikai – jokie lietuviai. Partizanai be reikalo to tokiais terliojosi. Rezultatas – partizanai žuvo, o išgamos tebesiveisia.

 8. Skalvis:

  ”…nesivaržydami naktimis plėšikaudavo, žudydavo apsirengę partizanų uniformomis ir paskui sakydavo, kad tai visa įvykdė „banditai“. Jie, kaip ir visur, laikėsi tokio požiūrio: „Šmeižk, meluok, – vis kas nors prilips“.” Šnipas yra pats bjauriausias tautos išgama….” – O kur dar smogikai, apsimetę savais ir išsprogdindavę kovotojus miegančius : ar Lietuvos valdžia pajudino nors vieną pirštą , kad tie tautos išgamos būtų išvilkti į dienos šviesą ? Kokios jų pavardės ? Juk visiškai nesunku paviešinti – bijoma, kad tarp jų bus daug gerai žinomų pavardžių iš savų tarpo ?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: