M. Kundrotas. Sustabdykime liberalųjį satanizmą (26)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Šio straipsnio iliustracijos galėtų būti dvi. Sveikatos apsaugos darbuotoja, išėjusi į pensiją, besimaitinanti atliekomis iš šiukšlių konteinerių. Ir homoseksualistas, gaunantis pinigus iš valstybės už savo gyvenimo būdo propagavimą.

Tuo metu, kai žmogus, visą gyvenimą atitarnavęs visuomenei, po eilinės sąskaitos už komunalines paslaugas priverstas valgyti šiukšles, liberalizmo agitatoriai, vedami Rimvydo Valatkos, tik tyčiojasi, neva – šios valstybės vadovai tesirūpina bambekliais, tinginiais ir pensininkais. R. Valatka formaliai priklauso evangelinei bažnyčiai ir net užima joje garbingas pareigas, bet peršasi išvada, jog tikrasis jo tikėjimas – satanizmas. Tik taip galima pavadinti šitokią panieką, net neapykantą nustekentam žmogui.

Liberalizmo ir satanizmo ryšiai – kur kas labiau tiesioginiai, nei galima pamanyti: čia glūdi kai kas daugiau, nei jausminė sąsaja, stiprus vaizdinys arba retorinė priemonė. Istoriškai liberalizmas gimė iš krikščioniškų vertybių sistemos: pagarba žmogui, jo laisvei, jo orumui buvo kertinis principas. Vėliau ši ideologinė srovė persisėmė egoizmu, kuris kaip tik naikina žmogaus orumą ir net laisvę.

Ką sako satanizmo klasika? Vienas žymiausių šiuolaikinio satanizmo autoritetų, „Telemos“ ordino steigėjas Alisteris Kroulis, taip suformulavo pagrindinį įstatymą. Daryk tai, kas tau patinka, tai ir bus visas įstatymas. „Šėtono bažnyčios“ kūrėjas Antonas Šandoras La Vėjus savo „Šėtono biblijoje“ rašė: kas ištaria „privalai“, tas mano didžiausias priešas. Taigi – absoliuti laisvė, be doros, be pareigos.

Anot konservatizmo tėvo Edmundo Berko, laisvė be dorybės ir be išminties – tai didžiausias įmanomas blogis. Liberalai formaliai pripažįsta laisvės ir atsakomybės, teisės ir pareigos ryšį. Vis dėlto liberalios politikos praktikoje šis ryšys dažnai dingsta, o viešoje retorikoje net išjuokiamas.

Liberalaus pasaulio didvyris – tai stiprus ir sėkmingas žmogus. Nieko neprimena? Juk būtent taip žmogų vertino fašizmas su visais savo pusbroliais ir palikuonimis. Tiesa, liberalizmas elgiasi gudriau. Jis randa visą eilę silpnųjų, kuriuos neva gina – nuo homoseksualistų iki migrantų. Bet pasakykite liberalui apie rūpestį vietine šeima, studentu, darbininku, pensininku ar ligoniu – sulauksite patyčių. Skęstančiojo gelbėjimas – jo paties reikalas.

Homoseksualistų ir migrantų rėmimas puikiai paaiškinamas naudos kriterijais. Homoseksualizmas, kaip ir bet koks seksualinis hedonizmas, yra puikus objektas rinkai. Jis sukuria paklausą prekėms ir paslaugoms, kitaip tariant – verslui. Be to, saujelės lytinių eksperimentuotojų gynyba – net valstybinė parama – atsieina kur kas pigiau, nei parama skurstančioms masėms. Migracija, savo ruožtu, leidžia dempinguoti vietinę darbo jėgos rinką. Nėra prasmės kelti vietiniam darbininkui atlyginimą, kai už durų stovi krūva migrantų, pasirengusių dirbti už grašius.

Atskiras klausimas – tai, jog žymi dalis migrantų išvis atsisako dirbti, laukdami paramos iš valstybės. Ar tai reiškia, jog liberalai, aktyviai pasisakydami už masinės migracijos įteisinimą, kerta šaką, ant kurios patys sėdi? Toks įspūdis gali kilti tiktai iš prielaidos, kad liberalai apskritai mąsto tokiomis kategorijomis, kaip tauta ir valstybė, jų gerovė ar ateitis. Standartinis šiuolaikinis liberalas vadovaujasi požiūriu: mano amžiui užteks, o po manęs – nors ir tvanas. Juk būtent verslas – stambusis verslas – labiausiai spaudžia politikus įteisinti masinę migraciją. O liberalai šiai pozicijai ir atstovauja.

Didysis kapitalas suinteresuotas užpildyti darbo rinką migrantais, taip pat – sukurti savo prekėms ir paslaugoms gausesnę vartotojų masę, o veltėdžiaujančių migrantų išlaikymo kaštus per valstybę permesti eiliniams mokesčių mokėtojams – darbininkams, smulkiesiems verslininkams ir ūkininkams, paprastiems tarnautojams.

Liberali mokesčių sistema sukurta taip, jog turtingasis mokėtų grašius, o mažiau uždirbantis vos sudurtų galą su galu. Liberalus Darbo kodeksas sudėstytas taip, jog darbdavys bet kada galėtų atleisti darbuotoją be jokių realių socialinių garantijų, įskaitant nėščias moteris. Kam tie vaikai – bene jie neša pelną? Priežastimi atleisti darbuotoją gali tapti ir jo atsisakymas dirbti už mažesnį atlyginimą, ir veikla profesinėje sąjungoje, ginant teisėtus savo interesus.

Neapsigaukime galvodami, kad liberalai – tik viena iš vyraujančių politinių srovių, pastaruoju metu – net ne pati įtakingiausia. Iš tiesų atviri liberalai – net mažesnis blogis. Nes jis bent aiškus. Iš jo žinai, ko laukti. Iš tiesų gi dauguma vyraujančių partijų – pradedant žymia dalimi konservatorių, baigiant socialdemokratais ir darbiečiais – išpažįsta liberalią ideologiją. Tiek ūkyje, tiek kultūroje.

Kultūrinis liberalizmas tanku važiuoja per doros, šeimos, tautos vertybes. Visa tai jam – beprasmiai konstruktai, klastotės, nes vienintelė socialinė tikrovė – individas ir jo laisvas pasirinkimas. Ūkinis liberalizmas naikina socialinį solidarumą ir teisingumą, nes viso ko esmė – pelnas. Loginė dilema – kas lieka iš laisvo pasirinkimo darbininkui, kuriam darbdavys nurėžia algą? Studentui, priverstam mokėti už mokslą? Vaikinui su mergina, kurie bijo kurti šeimą ir gimdyti vaikus, nes nežinia – ar galės juos išmaitinti, užauginti, išlavinti? Ligoniui, kurį vaistų kainos verčia lėtai merdėti – skausme ir kančioje?

Liberalizme vienų žmonių laisvė kitiems reiškia vergovę. Čia gali pasirinkti tautą, protėvius, tėvynę, dorovines nuostatas, lytį ar gudriai išgalvotą lytinę orientaciją, bet socialiai pasirinkimai telieka tik du: krautis pelną arba krauti jį kitiems. Kultūros srityje pasirinkimas – tik į vieną pusę: jeigu manai, jog tauta, šeima, lytis ar dorovė yra kažkas daugiau, nei asmeninis pasirinkimas, tai tokia nuostata – už liberalaus įstatymo ribų ir net gali užtraukti sankcijas.

Liberalioji laisvės samprata beveik visur apsiriboja neigiamąja laisve. Ne laisve kažkam, o laisve nuo kažko. Nuo visuotinės doros, nuo prigimtinės ir kultūrinės tapatybės, nuo socialinio solidarumo. Tai iš esmės atitinka šėtono apibūdinimą: jis ateina tiktai griauti ir naikinti. O pati sąvoka reiškia – priešininkas, prieštarautojas, neigėjas.

Žinoma, reiktų vengti priešingo kraštutinumo – primityvaus populizmo, žadant lengvą kelią į rojų žemėje. Singapūro premjeras Li Kuan Ju, išvedęs savo šalį iš skurdo į klestėjimą, pabrėžė: lengvų kelių politikoje nėra. Visi, kas kalba priešingai – arba melagiai, arba naivūs. O tai – irgi blogis. Doras ir protingas politikas savo retorikoje apsiriboja galimybėmis siekti, kad gyvenimas bent kiek pagerėtų, ir kuo didesniam žmonių skaičiui.

Kalbant apie kultūrą, pirmas žingsnis į liberalaus satanizmo užkardymą – tautinis ir patriotinis auklėjimas, apimantis socialinio solidarumo principus. Tam turi būti pajungtos visų lygių mokyklos, piliečių išlaikomos žiniasklaidos įstaigos, o privačiai žiniasklaidai turi būti nustatytos nors minimalios ribos, pirmiausiai užkardant melą, po to – iš esmės destruktyvių reiškinių propagandą. Sveikos šeimos populiarinimas turi ir kultūrinės, ir socialinės reikšmės: tik čia gimsta ir auga tauta. Na ir žinoma – bendražmogiškosios doros ugdymas, vėlgi pasitelkiant visas švietimo ir informavimo priemones.

Ūkio srityje socialinį solidarumą ir teisingumą stiprinti reiktų viso komplekto priemonių, pradedant nuo šių. Progresiniai mokesčiai – kas daugiau uždirba, daugiau ir moka, išlaikant sveiko proto ribas. Socialinė atsakomybė Darbo kodekse: darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik abipusiu sutarimu, atleidžiamam darbuotojui turi būti užtikrinta galimybė pragyventi protingam laikotarpiui, per kurį galima susirasti kitą darbą, visiems darbuotojų atstovams – apsauga nuo atleidimo atstovavimo laiku.

Minimalus atlyginimas turi būti susietas fiksuotu santykiu su atlyginimo vidurkiu. Pensija turi atitikti dirbusiojo asmens atlyginimo vidurkį. Teisė gauti išsilavinimą turi būti užtikrinta kiekvienam piliečiui. Nepriklausomai nuo jo ar jo šeimos turtinės padėties. Ligonis turi gauti būtinąją pagalbą tomis pačiomis sąlygomis. O pirmiausiai turi būti užtikrintas pragyvenimas šeimoms. Pirmiausiai – per mokesčių lengvatas. Kuo daugiau vaikų, tuo didesnės lengvatos. Brangu, bet tai – išlikimo klausimas.

Kritikas paklaus: iš kur imti pinigų visoms šioms socialinėms priemonėms? Pirmiausiai tam padėtų teisingiau sutvarkyta mokesčių sistema, pradedant didesniais mokesčiais didesniam kapitalui, baigiant prabangos mokesčiais. Antra – vartojimo didinimas, o tai tiesiogiai priklauso nuo didesnių pajamų. Žmogus, gaunantis geresnę algą, daugiau išleis prekėms ir paslaugoms, tai stimuliuos verslą, o verslas galės mokėti daugiau mokesčių į valstybės biudžetą. Šie dalykai sudaro uždarą ratą, kurį reikia įsukti.

Dar viena priemonė – kiek sudėtingesnė. Tai – vietinės produkcijos skatinimas. Vis dėlto Europos Sąjungos kontekste sunku saugoti savo rinkas nuo importo, kuris nukonkuruoja vietinę produkciją. Nežiūrint to, įmanoma nustatyti tam tikrą apsaugą, tarkime, kokybės atžvilgiu. Tai būtų lašas jūroje, bet jau šis tas. Europos Sąjunga leidžia aukštinti gamybos standartus. Be to, pati valstybė galėtų aktyviau dalyvauti ūkyje, tiek steigdama savo įmones su prieinamomis gaminių ir paslaugų kainomis, tiek investuodama į vietinio privataus verslo plėtrą.

Pagaliau, teisinėmis, ūkinėmis ir mokestinėmis priemonėmis turi būti skatinamas smulkusis ir vidutinysis verslas. Milžiniška klaida, gal net nusikaltimas padarytas pačioje mūsų ūkinio kelio pradžioje, kai didiesiems koncernams leista suryti smulkesnįjį verslą. Tai turi ir politinės reikšmės: kuo daugiau savarankiškų savininkų, tuo daugiau savarankiškai mąstančių ir veikiančių piliečių.

Visa tai kainuos. Pirmą dešimtmetį gali būti sunkiau, nei yra dabar. Nepopuliaru, bet reikia sakyti tiesą. Vis dėlto po dešimtmečio padėtis gerės, o dar po kiek laiko priartėsime prie gerovės valstybės. Darsyk prisiminkime Li Kuan Ju: lengvų kelių nebūna.

Liberalusis satanizmas kiekvieną skatina rūpintis tik savimi. Tikras politikas rūpinasi tauta ir valstybe. Romos politikas Katonas daugelį savo kalbų užbaigdavo sakiniu: Kartaginą reikia sugriauti. Mūsų Kartagina – liberalizmas.

 

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

26 komentarai

 1. Žemyna:

  Antraštė – fantastiška. Pirštu į akį. Ačiū.

 2. Žemyna:

  Dėl ūkio, dėl verslo plėtros labai teisingai pastebėta. Jei valstybėje leista keliems išrinktiesiems „išvalyti” tautos pinigines, joks kitas verslas negali rastis ir augti. Ypač smulkusis. Jis neišsilaikys, nes tautos piniginės su įstatymų pagalba jau „išvalytos”, ji neįpirks daugiau nei vieno daikto ar paslaugos…

 3. Algimantas:

  Brandus rašinys, kaip ir kiti šio autoriaus.

  • Ponui Kundrotui:

   Akivaizdu, kad Alkas patapo visokių surinktuve. Gal ir gerai 🙂

   • Dronas:

    Kokiu? Gal galetumete smulkiau apibudinti? Nes paskaicius, viskas logiska, aisku ir suprantama. Galima pritart arba ne, cia jau zmogaus teise. O gal jus, neolibelalai, neigiate zodzio ir mastymo laisves principus? Tuos pacius, kurie jum netiksom, leido iskilti? Kol buvo jum naudinga, tai gerai, o kai nenaudinga, tai jau blogai, uzdraust? Tai kuo jus ponuliai skiriates nuo stalino ir kitu, kurie priesininkus apsaukdavo priesais, nuzudydavo, kisdavo i kalejimus ir visaip ribojo zodzio ir mastymo laisve? Pas anuos irgi buvo partijos linija, o visa kita, draudziama. Juk jus neitikusius irgi su malonumu supudytut kalejime, atimtumet balso ir zodzio teise. Tik blauzdos per skystos. Tirono galima nekest, bet anie nors turejo drasos ir valios, jega uzciaupti kitus. O jus neturit nei jegos, nei valios, tik pinigus. Todel ir perkat “geriausia zurnalista”, kad anas stumtu jusu demagogija, iskisat nupirktus pezalus tiesiai po nosim, tikedamiesi, kad zmones toliau ir neieskos. Neveikia sitai, jai pasiekta riba, kada sitai neveikia. Jus nieksai ir tik jus, sukuret tokia padeti, kad zmones jau netiki ziniasklaida, kurios varda jus nepataisomai suterset. Jus ir tik jus kalti del to, kad zmones mieliau tiki kremliaus melu, negu ziniasklaida kuri kol kas tikrai dazniau raso tiesa (isskyrus jusu nupirktus melus).Jus pirkdami straipsius ir mulkindami zmones, atemet pasitikejima. Tuo ir naudojasi kremlius. Ismaniai sumaisydamas mela su tiesa. Kremlius jusu nieksu rankomis, pina savo melo tinkla, naudodamasis zmoniu netikejimu valstybe, ziniasklaida, vienas kitu. Susikti sutraukos, del savo menkavertes naudos, pasiryze tevyne parduot, tiesa, jus juk neturit tevynes, jum valstybe tera kliuvinys, kuri reikia sugriaut ir isdraskyt. ta ne kart girdejau is jusu nieksiskos gaujos puses. Beje, tikrieji liberalai, jum spjauna i barzda, nes jus pamynet visus esminius liberalizmo principus.

    • to Dronas:

     Pagarba Dronui. Tai puikiausias komentas, koks tik gali būti, atsakant išsigimėliams, tikintiems, kad tiesioji žarna yra lytinis organas, kad žmogus lygus gyvuliui, kad lytis yra pasirenkamas dalykas, ir kad pliaukštelti vaikui per užpakalį yra blogiau nei nužudyti jį motinos įsčiose…

 4. Ponui Kundrotui:

  Tamstai, Kundrotai, iki geriausio žurnalisto R. Valatkos lygio taip toli, kaip man iki Plutono. Aukščiausio lygio nusikalbėjimas, kažkoks patvorinis filosofavimas, ne augiau. Niekaip nesuprantu, kodėl visumoje potencialiai gal ir neblogas tautinis portalas “alkas” patapo tokių nepritapėlių ruporu. Gėda!
  ir dar prašote 2% paramos. Tautinės kultūros skleidėją – tikrai remčiau. Tačiau kol neatsikartysite to žemo lygio politikavimo, tai ne tik paramos, bet ir išsilavinusių žmonių palaikymo niekuomet nesulauksit. Labai gaila. Ir kam kilo tokia absurdiška idėja leisti savo rašliavas skleisti visokiems…

 5. Citata: “Milžiniška klaida, gal net nusikaltimas padarytas pačioje mūsų ūkinio kelio pradžioje”.

  Tikra tiesa – kada leido kiekvienam veikti be jokių taisyklių, tuomet Lietuvos visuomenės dauguma buvo įstumta į duobę.

 6. Vijolė:

  Reikėtų daiktus vadinti tikraisiais vardais – satanizmas yra ta pati krikščionybė, tik atvirkščia. Nebūtų krikščionybės, nebūtų ir satanizmo. O R.Valatka nėra žurnalistas, o tik propagandistas – kieno vežime sėd i, tam ir giesmę gieda.

 7. Dronas:

  Puikus straipsnis. Gerai viskas isdestyta.

 8. Viskas puikiai ir tiksliai,kaip visada..ačių Mariau.

 9. mintis:

  Ar ne amžiną atilsį gerbiamas A.Patackas buvo paaiškinęs jam pačiam,anam, tą žurnalistinį lygį:)
  Ne visada su Mariaus mintimis sutinku,bet žmogus mąsto,dalinasi savo mintimis,o šuo atveju,turbūt,tiksliau už Marių sunku būtų pasakyti.

 10. Bartas:

  Marius Kundrotas savo mintis dėsto ne lietuviškai. Jo raštus “šūdrams” sunku suprasti. Bet atsiras tokių , kurie sakys – sėdit šūde , tai ir tylėkit. Tačiau siūlau neužmiršt, kad ir ” šūdrai ” gavo teisę balsuoti už tautininkus arba ne.

 11. Diedas:

  Autorius matyt delfių prisisaitęs. Ten kremliaus troliai ištisai varo apie badu mirštančius pensininkus ir šiukšlių konteineriuose besiknisančias medicinos seseles ir mokytojas.
  Norėčiau rašeivos paklaust ar jis tai matė savo akimis?
  Susigalvojo priešą,(kažkokius liberal satanistus) dėl visų Pasaulio nelaimių juos apkaltino, pakarsėjo kaip turėtų būti ir pažadėjo šviesią ateitį ir laimingą rytojų.
  Nieko naujo.Prieš kiekvienus rinkimus ir visose partijose tas pats.

  • Dronas:

   Siandien Lietuvai isties labai kenkia socialines problemos. Kurios ne tik buvo nesprendziamos, bet dar ir gilinamos. Ko vertas jau vien toks “perlas”, kad zmogus, kuris neturi savo busto, negali prisirasyt savivaldybeje kaip, kad anksciau. O ka tai reiskia? O tai reiksia, kad zmogui atimamos socialines garantijos ir svarbiausia, atimam BALSO TEISE. Nes savininkas pas kuri jis nuomuojasi, jo NIEKADA pas save neprirasys. O tokiu zmoniu Lietuvoje, desimtys tukstanciu. Tau ir jaunos seimos, zmones kurie del kazkokiu priezasciu prarado busta, skolos, gaisras ar giminaiciai pasistenge. Toli grazu, ne visi jie degradave alkoholikai ir narkomanai. Zinau atveji, kada zmogu isveze i ligonine, o jo giminaiciai buta pardave. Zmogus gryzo i gatve. Daugybe tokiu dalyku. Tokiu zmoniu Lietuvoje daugiau nei Alytuje gyventoju. Isivaizduoji? ir tai tik mazmozis tu blogybiu, kurios tarpsta Lietuvoje. Atmink, sotus alkano neuzjaus ir tai taikoma ne kazkokiam abstrakciam zmogui, o ir tau paciam.

 12. Diedas:

  Kiaulės komunistai privatizavo pramonę, valdo Lietuvos ūkį, laiko ant pavadėlio žiniasklaidą, jiems naudinga nustekenta šalis, kad turėtų pigios darbo jėgos ir pasididžiavimą praradusias lengvai stumdomas “liaudies mases”, o straipsnio autorius to neįvardyja. Jis visus nusikalimus suverčia liberalų baubui.
  Ir kaip begalvok peršasi išvada, kad šitas tautininkas dangsto raudonuosius žulikus.
  Kur komunistai, ten skurdas, chaosas ir priešų paieškos.
  Kur tik raudona spalva, ten žmonės sotūs tik makaronais ant ausų.
  Per visą istoriją,kur tik valdė komunistai visur buvo ubagystė. Gerai gyveno tik nedidelė gauja.
  Ar mums to ne gana?

 13. Kęstutis:

  Visai neblogas straipsnis, tik su išvadomis – “ką daryti?”, paskubėta… Autorius “pasikabino” ant to pačio liberastinio kabliuko, tarytum kapitalizmas atėjo visiems laikams ir “ekonomikoje”- ūkyje, jau nieko negali būti pažangiau. Ar tikrai? Kodėl visuomeninė ūkinė sankloda visais laikais keitėsi, o “kapitalizmas” atėjo jau visiems laikams?.. Na ekonomistai savo pasvarstymus vis pagrindžia “makroekonominiais rodikliais”. Pamėginam… Per paskutinius 50 metų darbo našumas visame pasaulyje padidėjo vidutiniškai 2,5 karto. Kaip tai palietė dirbančiuosius? Sutrumpėjo darbo diena, darbo savaitė, į pensija anksčiau išeinama, gal tada atostogos ilgesnės, ar perkamoji atlyginimo galia padidėjo? Nieko panašaus. Tai kur tada dingo tie pinigai? Gal šiaip sau kažkur pradingo? Irgi ne… Apie 1980 metus puse pasaulio turto valdė 10 nuošimčių turtingųjų, o 2015 jau tik 1 nuošimtis (proc.). Per 35 metus “kapitalo koncentracija” – lietuviškai turto užvaldymas padidėjo 10 kartų. Ekonominės krizės turtingiesiems netrukdo, tik padeda jiems susirinkti “greituoju būdu” turtą. Jei taip ir toliau, tai mūsų anūkai sulauks kai pasaulio “ekonomika” valdys vienas žmogus… 2012 metais ketvirtadalį pasaulio “ekonomikos” jau valdė viena korporacija. 2014 metų 1 nuošimčio (proc.) pasaulio turtingųjų gauto pelno būtų pakakę išspręsti visas skurdo bėdas mūsų žemėje. Bet pasaulio turtingieji tokiais niekais neužsiima. Jie savo turtą “investavo teisingai” ir tapo dar turtingesniais… Ar tikrai mes gyvename “ekonomikos ir rinkos” sąlygomis??? Panašu, ne – akivaizdu, kad ne. Ką reiškia ekonomiškas, ekonomika? Lietuviškai “ekonomiškas” – taupus, ūkiškas.”Ekonomika” – mažiausiomis sąnaudomis tenkinami visuomenės poreikiai. Šiuo atveju Kemblys du kartus teisus sakydamas, kad sukčiai slepiasi už tarptautinių žodžių mulkindami žmones… Ar galima vadinti tą reiškinį – “ekonomika”, jei reikia skatinti vartojimą??? Čia tas pats, kas skatinti kuo greičiau suvalgyti žiemos maisto atsargas ir tai vadinti – ūkišku ir taupiu vartojimu. Tik visiški kvailiai arba patyrę sukčiai (profesionalai) taip gali tvirtinti. Ir tai būtų beveik visi pasaulio ekonomistai + Marius Kundrotas, bet jis tai daro ne iš blogos valios, o tik dėl savo patiklumo… Kitas pvz. Lietuvoje žmonių sumažėjo beveik trečdaliu, o kiek padidėjo prekybos centrų, parduotuvių. Prekių apyvartos gerokai ūgtelėjo? Jaunimas tikriausiai galvoja (jeigu…), kad prieš 25 metus žmonės badavo, o dabar jau pradėjo maitintis pakankamai… Juokinga ar ne. Beprasmiškai pirkti nereikalingą, nesveiką maistą, persivalgyti, išmesti, sirgti, pirkti vaistus. Pirkti nereikalingus daiktus, vakarus praleisti baruose ir restoranuose…. ir tai vadinti – vartojimo skatinimas, “ekonomikos augimas”…. Tai kaip žmonija dabar gyvena – nesąmonių nesąmonė. Beprasmiškai naudoti žemės išteklius, “gaminti” pinigus kurie viso labo tik matavimo vienetai kaip – km. kg. val. sek. ir tuo pačiu didinti veltėdžių (parazituojančiųjų) pinigines galias… Per daug nesiplečiant – gyvename visiškos “antiekonomikos” sąlygomis ir jokios “rinkos ir konkurencijos” seniai nerasi nei su žiburiu. Jei naudotis tarptautiniais terminais galima būtų tai pavadinti “bankininiu feodalizmu, korporacine vergove, parazitkapitalizmu…” … kuo visuomenės didesnis darbo našumas, tuo daugiau joje veltėdžių (parazituojančių)… Nepakeitus visuomenės valdymo, nepakeitus švietimo, kai mokykla ir universitetai ugdys sąmoningus piliečius, nepakeitus pasaulinio “antiekonomikos modelio” žmonijos laukia susinaikinimas… Tokie straipsniai gerai, vis tiek kažkiek nušviečia esamą padėti, bet reikėtų galvoti taip – kaip žmonija gyvens po 100 metų, po 200 metų. Kaip galėtų gyventi gerokai už žmonija pažengusi kita civilizacija, kokie jos galėtų būti visuomeniniai santykiai? Tada gal kas iš žmonijos ir pastebės šviečianti taškelį kažkur tolumoje… o kol kas “sutanistai valdo”… visi su sutanomis…

 14. Lietuvninkas:

  Antikomunistui Diedui. Esat pusaklis. Pamirštat visai prieš Atgimimą pradėjusio vešėti komjaunimo veikėjus, visokių lygių komsorgus, kurių dauguma sukluso ir krūmuose laukė, kuo viskas baigsis. O tie komsorgai – tai komunistų jaunoji pamaina. O kai atsirado proga, dėka jų vyresniųjų draugų-tovariščių-komunistų čiupti, privatizuoti, mikliai pasinaudojo. Perkratykit daugumos turčių, ypač liberalų, dabar jau 50-60-čių biografijas – jaunieji komjaunimo lyderiai, komjaunimo organizacijų veikėjai. O dar sulindusių į aukštus valstybės vadovaujančius postus, dėka brazauskinių ir panašių kremlinių tarnų. Ir dar postrigaujančių, įžūliai meluojančių, kaip jie triūsė Lietuvos labui, ją atkūrė. Neduokdie, būt ruskiai užgniaužę Atgimimą, – tie komsargiukai, komunistų pamaina – vėl mus valdytų. ….Iš dalies ir dabar valdo, tik jau liberastiškai, išsivertę skūras, kaip gyvatės, atseit laisvai, vakarietiškai… O Marius Kundrotas, gal kai kur ir pasvajodamas, gal kai kur ir teoriškai, bet rašo, mąsto pažangiai, laikydamasis doros, tautininkiškų, o ne iš grobuoniškų-liberališkų-komunistiškų pozicijų.

  • Kemblys:

   Priminsiu tau, ‘Lietuvninke’, kad Marius Kundrotas yra Tautininkų sąjungos Vicepirmininkas ideologijai. Tad tavo toks jo apibūdinimas: ,,…Marius Kundrotas, gal kai kur ir pasvajodamas, gal kai kur ir teoriškai…” laaabai keistai skamba.
   Bet keisčiausia man buvo skaityti straipsnį: ,,Tautininkai stiprina partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkimų sąrašą” (ekspertai.eu)

  • Dronas:

   Jie mus ir valdo. Kas jusu manymu valdzioje? Raudonpilviai, visi iki vieno. Na gal yra keletas kitos spalvos, tik mum nuo to kazin ar geriau. Koks man skirtumas, mane plesia nomenlaturinis ar naujaponis, kuriam ta Lietuva ir jos zmones, rupi kaip pernykstis sniegas. Del Mariaus turiu abejoniu, rimtu abejoniu. Raso jis gerai, protingai. Bet to maza, as visada vertinu zmogaus darbus, o ne kalbas. As stebiu tautininkus ir tai ka matau pastaruoju metu, man labai nepatinka.

 15. Lietuvis:

  Ieskojau sakinio su kuriuo galeciau nesutikti, neradau.

 16. Ačiū už puikų ir savalaikį straipsnį

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: