A. Žarskus. Apie žodžio laisvę ir liberalius įstatymus (51)

Aleksandras Žarckus | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Aleksandras Žarskus | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Žodžio laisvė yra tarsi lakmuso popierėlis pagal kurį sprendžiama apie šalies demokratiškumą. Kokia padėtis su žodžio laisve yra Vakarų demokratinėse šalyse? Pažvelkime plačiau.

Žodžio laisvė istoriškai nesenas reiškinys. JAV žodžio laisvė buvo ginama kaip jokioje kitoje pasaulio šalyje. „Šeštame XX-to amžiaus dešimtmetyje, – rašo N. Chomskis, – JAV Aukščiausias Teismas laisvam žodžiui skyrė išskirtinį dėmesį. Aukščiausiojo Teismo požiūriu žodžio laisvė yra absoliuti, išskyrus tuos atvejus, kai ja piktnaudžiaujama nusikalstant. Visais kitais atvejais reikėtų labai svarbios priežasties tam, kad žodžio laisvė būtų ribojama. Aukščiausias Teismas šio principo laikėsi ir pritaikė net Kuklusklano narių naudai“.

Tuo tarpu dabar ir ES ir JAV žodžio laisvė yra suteikiama, bet kartu ją apribojant, t.y. vieniems suteikiant, o kitiems ją ribojant. Kalbant apie žodžio laisvę, esminis klausimas yra šis: ar valstybė gali nuspręsti, kokia yra vienokia ar kitokia tiesa, ir bausti tuos, kurie nuo jos nutolsta? Jeigu laikomasi žodžio laisvės principo, tada valstybė negali nustatyti kokia yra vienokia ar kitokia tiesa. O jeigu, valstybė (jos priimti įstatymai) nustato kokia yra tiesa, tada žodžio laisvės nėra.

Trumpai sakant, jei valstybė draudžia sakyti, kad koks nors dalykas yra moralus ar nemoralus, pvz., homoseksualizmas, tada žodžio laisvės nėra. Įdomu kas būtų buvę, jei pagarsėjęs prancūzų laikraštis Charlie būtų pasijuokęs iš gėjų, transvestitų ir kitokių šiuolaikinių „modernybių“, kitaip sakant, iš sparčiai diegiamos šiuolaikinės „religijos“.

Pamėginkime įsivaizduoti. Iš religijos, išskyrus žydų (2008 metais vienas Charlie karikatūristas buvo atleistas iš darbo, nes jo karikatūra buvo pripažinta antisemitine), galima tyčiotis, o iš to kas visais amžiais buvo laikoma nenatūralu ir smerktina, pajuokti negalima!!! Kuriama be nuodėmės sąvokos „religija“, kurioje atseit viskas leistina. Ar iš tiesų viskas leistina? Kokių grasinimų ir veiksmų susilauktume, jei panašiai kaip Charlie pasijuoktume iš naujosios „religijos“, kitaip sakant, išdrįstume pasinaudoti žodžio laisve? Tarp lygių yra lygesni.

Valstybė neturėtų manyti galinti nubausti eilinį žmogų, kuris skelbtų, pavyzdžiui, kad Saulė sukasi apie Žemę. Laisvo žodžio principas remiasi labai paprasta tiesa: arba mes jį palaikome, net susidūrę su nuomonėmis, kurių nepakenčiame, arba jo nepalaikome apskritai. Net Hitleris ir Stalinas skatino laisvai reikšti mintis tiems žmonėms, kurie mąstė taip, kaip ir jie. Jeigu manome, kad valstybė gali nuspręsti kokia yra vienokia ar kitokia tiesa, tada žodžio laisvės nėra.

Paklauskime savęs ir pamąstykime ar galima absoliuti žodžio laisvė? Jeigu žmogus gyvena vienas, tada – taip – jis gali kalbėti kas jam tinka. Tačiau visuomenėje kur mano žodžiai liečia kitus asmenis, visada tenka atsižvelgti į kitus, būti atsakingu ir apriboti savo žodžio laisvę. Jeigu žodžio laisvė būtų absoliuti, tada ir už šmeižtus negalėtume paduoti į teismą. Akivaizdu, kad visuomenėje absoliučios žodžio laisvės nėra ir negali būti. Absoliuti laisvė – dauguma žmonių viliojanti iliuzija. Tačiau labai svarbu kuo remiantis ir kuria kryptimi ribojama žodžio laisvė.

Ar pastebėjome paradoksą: žodžio laisvė atima žodžio laisvę! Atrodo, kad taip negalėtų būti, tačiau tai eilinis prieštarų pasaulio paradoksas. Kad tai pastebėtume, reikia žvelgti plačiau ir pamąstyti. Mąstymas yra bene sunkiausias dalykas, nes tiek mažai mąstančių. Dauguma nesugeba aprėpti prieštarų ir pasitiki ideologija bei propaganda.

Pamąstykime. Žodžio laisvė skatina liberalizmą, reliatyvizmą, kuris savo ruožtu įsigali įstatymų leidyboje. O liberalizmas įstatymų leidyboje tai reiškia, jog nėra pastovių visiems privalomų kriterijų pagal kuriuos leidžiami įstatymai. Kriterijus kiekvienu atveju nustato politikai ar naujosios tvarkos kūrėjai, kurie vėl ima riboti laisvę to žodžio, kuris yra priešingas naujai kuriamai tvarkai. Tokiu būdu, žodžio laisvė bumerangu sugrįžta atgal ir skatina diktatūros apraiškas, kurios jau gana ryškios vadinamame laisvajame pasaulyje. Per žodžio laisvę griaunama Kūrėjo nustatytoji Tvarka ir keičiama nauja tvarka – pasaulietine tvarka. Pasaulietinėje tvarkoje, išsikovotoji žodžio laisvė vėl pamažu prarandama, nes sugrįžta diktatūra, tačiau ne Dievo, bet žmogaus diktatūra.

Pamažu su pateisinimais, kad tai mūsų labui, sugrįžta diktatūra. JAV galima daryti kratas be kratos orderio ir netgi legaliai kankinti. Ir tai daroma atseit mūsų labui, saugant nuo teroristų. Pateisinimai visada bus sugalvojami. Tik ar jie tikri? Ten kur anksčiausiai buvo išsikovota laisvė, ten pirmiausia ateina ir naujoji diktatūra.

Volteras, savo laiku kovojo dėl žodžio laisvės. Tačiau dabartiniais laikais Voltero pasekėjai atima iš žmonių laisvę. Ar Šiuolaikiniai politiniai vadovai nėra tie didieji inkvizitoriai, kurie nori užimti Dievo vietą ir vesti žmones į laimę, atimdami iš jų laisvę. Bet veda taip, kad žmonės galvotų, kad yra laisvi ir eina savo noru.

Totalitariniai režimai yra griaunami ir jie sugrius – žmonija turi pereiti demokratinių, laisvių tarpsnį. Tai būtina tam, kad žmogus patirtų, kad laisvė, kaip ir visi kiti žemiški dalykai, nėra absoliutus gėris, – kiek daug beatodairiškos laisvės vardan padaroma blogio. O kaip kitaip žmogus išmoks naudotis laisve? Tik galėdamas ją pasinaudoti. Suteik žmogui laisvę ir pamatysi koks jis yra iš tikrųjų.

Ar pastebime, kad demokratija yra šliaužiantis perversmas, įvedantis naują totalitarizmą, bet pagrįstą žmonių sugalvota tvarka, kurioje net Dievo, t.y. visus vienijanti ir kviečianti žmogų gyventi su atodaira į kitus, sąvoka išbraukiama.

Bet propaganda veikia taip, kad žmonės manytų, kad jie yra laisvi, kad jie tai patys pasirinko ir kad naujoji tvarka, naujasis totalitarizmas yra jų gerovė. Fizinės prievartos, ko gero, nebebus, nes žmonės patys „laisvai” norės naujos tvarkos. Scenarijus toks pat kaip ir F. Dostojevskio legendoje Didysis inkvizitorius.

Nepamirškime, kad demokratijos sąlygomis ideologijai reikalingas pateisinimas. Kai koks nors asmuo – pavyzdžiui, diktatorius, kolonizatorius, biurokratas, darbdavys arba politikas – imasi valdyti, jam visada reikalinga pateisinanti ideologija, kuri visada ta pati: valdžia užgrobiama „norint gero“ pavaldiniams. Kitaip sakant, valdžia visada save pateisina, remdamasi altruizmo, nesavanaudiškumo ir dosnumo argumentais. Karams ar kovai prieš terorizmą taipogi reikalingas pateisinimas. Ir matome, jei dar regime, kaip tie pateisinimai surandami kuriant šių laikų mitus.

Demokratinės teisės plito sparčiai (moterų teisė balsuoti, žodžio laisvė ir t.t.). Norint žmogų pavergti, vien prievartos nebeužteko. Todėl buvo atsigręžta į „sutikimo gaminimo“ technologijas. Nuo Antikos laikų propagandos esmė nepakito, bet jos priemonės ištobulėjo. Didžiojoje Britanijoje ir JAV, būtent šiose šalyse 1920 m. užgimė modernioji viešųjų ryšių industrija, kitais žodžiais tariant, – viešosios nuomonės gamykla, arba propaganda. Sutikimas, neprieštaravimas, paklusimas yra viešųjų ryšių industrijos, kontroliuojančios mintis, idėjas ir dvasią, gaminiai. Argi tai ne žingsnis į priekį, lyginant su buvusiomis prievartinėmis? Juk daug maloniau būti reklamos auka, nei atsidurti kankinimų kameroje.

Naudojant minėtas sutikimo gaminimo technologijas, žmogus yra gundomas tomis pačiomis Evangelijoje pagal Matą aprašytomis trimis pagundomis: gerove, valdžia ir garbe. Kristus gundymus nesvyruodamas atmetė. Jo atmetimo žodžius Matas taip užrašė: Eik šalin šėtone, negundysi savo Viešpaties Dievo ir jam vienam tetarnausi. Dostojevskio legendos „Didysis inkvizitorius“ pagrindą sudaro inkvizitoriaus kalba, kurioje jis aiškina kaip gundomas žmogus atiduoda savo laisvę, kurios naštos, pasak Didžiojo inkvizitoriais, nepajėgia nešti. Nuo tos naštos ir žada išvaduoti Didysis inkvizitorius. Ar pajėgsime nešti laisvės naštą mes?

Į kokią padėtį patenka, demokratinių laisvių sąlygomis, mąstantis žmogus, rašo gyvenanti Londone katalikų rašytoja ir žurnalistė Džoana Bogl (Joanna Bogle): „Pagal „Nuostatus dėl lytinės orientacijos”, kurie iš esmės be diskusijų buvo patvirtinti parlamente (nepaisant atkaklių Lordų Rūmų bandymų juos svarstyti kaip reikia), man taps sudėtinga mokyklose kalbėti apie santuoką ir – net dirbti žurnalistės, rašančios katalikiškomis temomis, darbą. Pagal naujuosius Nuostatus, nebegalėsiu daryti nieko, kas padėtų susiformuoti mokiniams nuostatą, jog polinkis į homoseksualizmą nėra teigiamas dalykas“.

Tarp Dievo ir žmogaus įstatymų dažnai būna konfliktas. Amoralus žmogus konflikto nepastebi, tačiau moralus jį jaučia, o kartais ir labai stiprų. Jis nuolat turi spręsti klausimą: ar aš vadovaudamasis žmonių įstatymais nenusikalsiu Dievo įsakymams? Jausdamas vidinį konfliktą, žmogus ugdo asmeninę moralę.

Verta prisiminti A. Šveicerio suformuluotą visiems vienodai tinkanti Pagarbios baimės (Ehrfurcht vor dem Leben) etinį principą: Aš esu labai norinti gyventi būtybė, tačiau gyvenu tarp kitų būtybių, kurios lygiai taip pat nori gyventi. Šis visuotinis principas susideda iš prieštarų: pagarbos (Ehre) ir baimės (Furcht). Pagarba gyvybei ir tuo pačiu baimė ją pažeisti.

Demokratinėmis sąlygomis, jei nenori legaliai, pagal įstatymus degraduoti su visa teisine, bet amoraliai liberalia demokratija, asmeninė moralė arba ryšys su Kūrėju tampa būtinas.

Teisiniuose reikaluose visada susiduria įstatymas ir moralė. Įstatymus kuria racionalus, skaldantis, egoistinis protas. Moralė kyla iš vienijančios širdies. Įstatymas, liberali teisė užgrobia moralę. Ir tam, kas neturi savo širdyje Dievo įsakymais pagrįstos asmeninės moralės, pasaulietinės visuomenės įstatymai leidžia pasirinkti neteisingą, amoralų sprendimą. Ne tik leidžia, bet ir verčia. Pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių teismas jau 2007 metais įpareigojo Lietuvą per pusmetį priimti lyties keitimo įstatymą.

Liberalios visuomenės teisinėje valstybėje nebėra teisingo ir neteisingo veiksmo – yra tik legalūs – įstatymo leidžiami veiksmai ir nelegalūs – įstatymo draudžiami veiksmai. Liberalioji teisė yra žmonių sugalvota tvarka. O jei taip, tai ją galima keisti savo nuožiūra.

Bet didžiausias paradoksas yra tas, kad liberali teisinė valstybė, kuri atmeta Kūrėjo nustatytą tvarką ir Jo įsakymus, praranda nepriklausomybę ir tampa privatizuota. O tai kas privatu – galima panaikinti. Vėl eilinis paradoksas: liberalios valstybės liberalioji teisė sunaikina ją pačią. Teisinę valstybę nusavina Centrinis bankas ir transnacionalinės kompanijos, pasinaudodamas valstybės išleistais įstatymais, kurie griauna nustatytąją Dievo tvarką. Eilinį kartą pasitvirtina šv. Rašto žodžiai: kas griauna Dievo tvarką sugriauna ne ją, bet pats save.

***

Šito jau, ko gero, nebereikia:

Štai ką apie tai sako N. Chomskis: „Tironiškiausios institucijos yra didžiosios įmonės – transnacionalinės kompanijos. Joms visai nereikia duoti ataskaitų žmonėms ar visuomenei, jų elgesys panašus į grobuonių, kurių aukos yra kitos įmonės. Vienintelis būdas nuo jų apsiginti yra valstybė. Deja, šis būdas nėra labai veiksmingas, nes valstybė savo ruožtu dažnai yra susijusi su grobuonimis. Be abejo, tarp jų išlieka vienas skirtumas: valstybė, priešingai nei, pavyzdžiui, General Motors, kartais turi pateikti savo veiksmų ataskaitą. Transnacionalinės kompanijos nepateikia visuomenei ataskaitos“.

Sociologas Z. Baumanas savo knygos „Globalizacija“ vieną skyrių pavadino: „Naujasis nusavinimas: šįkart valstybės“. Trumpa citata iš šio skyriaus: „Naujai pasaulio tvarkai nepaprastai naudingos „silpnos valstybės” – valstybės, kurios yra silpnos, tačiau tebėra valstybės. Išankstinė, nuolankiai išpildoma sąlyga norint gauti pasaulio bankų ir valiutos fondų finansinę paramą – kuo plačiau atverti vartus ir išmesti iš galvos visas mintis apie savarankišką ekonominę politiką. Silpnos valstybės ir yra tai, ko reikia Naujajai pasaulio tvarkai, kuri pernelyg dažnai įtartinai panaši į naują pasaulio sumaištį, kad galėtų save palaikyti ir stiprinti. Silpnas kvazivalstybes nesunku priversti vaidinti (naudingą) vietinių policijos nuovadų vaidmenį; jos užtikrina truputį tvarkos, kuri reikalinga verslo reikalams tvarkyti, tačiau nereikia bijoti, kad jos pajėgs kaip nors veiksmingai apriboti globalinių kompanijų laisvę”.  

Toje pačioje knygoje Z. Baumanas cituoja straipsnį iš valstiečių sukilimo 1997 m. Meksikoje spaudos: „Globalizacijos kabarete valstybė atlieka striptizą ir pasirodymo pabaigoje paliekama vien tik su pačiais būtiniausiais dalykais – su savomis represinėmis galiomis. Materialinis pagrindas suardytas, suverenitetas ir nepriklausomybė panaikinta, politinė klasė išbraukta – tad nacionalinė valstybė tampa paprasta megakompanijų apsaugos tarnyba… Naujiesiems pasaulio šeimininkams nebėra reikalo tiesiogiai valdyti. Nacionalinės vyriausybės įpareigojamos valdyti jų naudai“.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .

51 komentaras

 1. vabalas:

  Kūrėjo nustatyta tvarka?! Gal patikslinkite kokio kūrėjo ir kokia tvarka? Klausiu, nes istoriškai žinoma daugiau nei tūkstantis “kūrėjų”, ir visi jie turėjo savo, dažnai visiškai priešingas “tvarkas”. Šia prasme joks dievas nekviečia vienytis, ir joks dievas nėra atodairos šaltinis.

  “Fizinės prievartos, ko gero, nebebus”
  Kas čia? Nusišnekėjimas, ar nenoras matyti to, kas akivaizdu. Žmogeli, visose valstybėse prievarta buvo, yra ir bus naudojama kasdien. Prievarta yra visų valstybių egzistavimo pamatas. Taip, ir fizinės prievartos. Tik pabandyk nesumokėti mokesčių ir tavo tariamas demokratiškas gerbūvis greit pavirs į kalėjimo gerbūvį. O ką veikia visų pasaulio valstybių kariuomenės? Gėlytes dalina?! Ne, jos naudoja pačią baisiausią prievartą valstybės interesų “gynimui”. Šiandien Ukrainos pusgalviai, gindami didžiosios Ukrainos interesus sprogdina į gabalus vaikus, moteris ir senukus. Tą patį daro rusų pusgalviai. Kiekvienos valstybės veikla persisunkusi prievarta tiek prieš savus vergus, tiek prieš “kitus”.

  “asmeninė moralė arba ryšys su Kūrėju tampa būtinas”
  Šitas ponas nesuvokia, kad moralė kyla visai ne iš dievo, ar kokio kūrėjo. Nujaučiu, kad autorius yra katalikiško raugo veikėjas. Tačiau krikščioniškas dievas yra sadistiškas, žiaurus, despotiškas ir apskritai tamsuoliškas. Ką jis siūlo daryti su moterim, kuri nesugebėjo išsaugoti skaistybės iki vestuvių? Išvesti į miesto pakraštį ir užmėtyti akmenimis. Ką siūlo daryti su mieste sutiktais kitatikiais. Nužudyti juos, nužudyti jų vaikus, moteris ir senukus, ir visus vyrus, o miestą sulyginti su žeme. Iš esmės visi šiuolaikiniai masiniai žudikai tokios moralės ir laikosi, kas ne su mumis, tas priešas, kgbistas, vatnikas, pydaras, žemesnės rasės, rūšies, ar prastesnio kraujo. Tai ar būtina mums mokintis iš tokios moralės? Visa religinė moralė yra prostitutiška moralė, kai iš dogmų imama tai, kad tinka, ir ignoruojama tai, kas nepatogu. O kas nusprendžia apie tinkamumą? Žmogus. Taigi, galų gale viską lemia ne dievai ar kūrėjai, o žmonės. Nėra kitos moralės, tik žmogiška.

  Bjauriausia, kad autorius šalia protingų ir adekvačių autorių citatų, vis kaišioja tą atseit šventą raštą. Na, bet čia gi Žarskus, senas ir savo iliuzijų pasaulyje gyvenantis mistikas, jam galima.

  • Pikc:

   “Šiandien Ukrainos pusgalviai, gindami didžiosios Ukrainos interesus sprogdina į gabalus vaikus, moteris ir senukus.” – o žinot, kodėl? Ogi todėl, kad juos SS veteranės treniruoja: https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10947223_10204838415672454_320711511683124291_n.jpg?oh=8bfc79ca95e4bf5a2818b099d11d6527&oe=556ACCD6 Jei rimtai žiūrite į savo teiginį, tai turite pripažinti, kad ir čia šventa teisybė – kaip ir šitai: https://www.youtube.com/watch?v=e5v2EEvYmhQ&feature=youtu.be

   Dėl Senojo Testamento – sakote, dabartinę krikščionybę vertinti pagal tai, ką prieš šimtmečius rašė žydai ir žydams, yra adekvatu? Beje, o kur tamstos minimos bausmės praktiškai taikomos? Šiaip, smalsu patapo.

   • vabalas:

    Naujasis testamentas nei vienu žodžiu neatmeta senojo testamento teiginių, bažnyčiose nuolat skaitomos, aišku, apdairiai parinktos st ištraukos, taigi, darau išvadą, kad st vis dar galioja ir vis dar yra krikščionių šventa knyga, t.y. jų dievo žodis. Ir žinoma, tai tikrai nėra adekvatu, bet rkb tai daro kiekvieną dieną.

    Ne taip jau seniai visos tos bausmės buvo taikomos realiai- inkvizicija, kryžiaus žygiai, etc. Ir lietuvių išskerdė tūkstančius ne taip jau ir seniai, paskui išdalino marškinius, pristatė maldos namų ir pradėjo geručius vaizduoti. O šiandien kiaulystės daromos su šypsena veide, nes su akmenimis ir laužais taip paprastai nesibaigtų.

    • Perkūno Paukštis:

     Tačiau kas nutiko, kad kai kuriems lietuviams vis dar patinka vargšo hebrakažkokio kankino (ir depresuoto “rūpintojėlio”) grimasos ?

    • Pikc:

     “Naujasis testamentas nei vienu žodžiu neatmeta senojo testamento teiginių” – ką Jūs sakot?
     “Mt 5,38-39
     38 “Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’.
     39 O Aš jums sakau: nesipriešinkite piktam, bet, jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.” 😉

     “ne taip jau ir seniai” – na taip – netoli tūkstančio metų… 😀

     “O šiandien kiaulystės daromos su šypsena veide” – pvz.?

     • vabalas:

      Juokinga. Negi nematai, kad abu šie teiginiai kuo puikiausiai dera tarpusavyje. Gavai antausį, atsuk kitą šoną. O išlupo akį, ar išmušė dantį, trauk savo kastetą. Čia taip trumpai drūtai, biblijos komentatoriai ant tokių tariamų prieštaravimų disertacijas parašo :). O šiaip tai tiek st, tiek nt pilna vienas kitą neigiančių teiginių, kuriuos galima komentuoti kaip tik šauna į galvą, ir pateisinti viską. Tarkime, jei tavo pateikta citata iš tikro atmeta st, tai ką galima pasakyti apie:
      Jon 10,35. 6,31-51
      Mat 15,3. 12,3. 5,18. 22,31. 21,16
      Mark 7,13. 12,26
      Luk 17,29. 17,32. 11,51
      kur vienareikšmiškai teigiama, kad st yra dievo žodis, kuriam reikia besąlygiškai paklusti. Kas čia melagis, Jėzus, ar jo dangiškas tėvukas, ar vyno padaugine evangelikai?

      Nori krikščioniškų kiaulysčių?
      Ruanda. Tutsiai bando gelbėtis nuo skerdynių. Šiandien žinoma, kad katalikiškos misijos ne vieną kartą atsisakė suteikti prieglobstį nepasikrikštijusiems tutsiams. Čia kas, ne kiaulystė, po kurios kažkur bus rasti dar keli šimtai mačetėmis sukapotų žmonių?
      O motina Teresė, Kalkutoje skiedžianti apie aborto ir kontracepcijos nuodėmingumą? Šalyje, kuri tiesiog sprogsta nuo gyventojų pertekliaus…
      O vatikano pozicija dėl prezervatyvų naudojimo Afrikoje? Šalyje, kur kesmet nuo lytiniu keliu plintančių ligų miršta milijonai žmonių, tokia pozicija reiškia ką? Kad mirs dar daugiau milijonų.
      O vatikano pozicija karų ir kariuomenių atžvilgiu? Nežudyk, ane? Bet palaiminsim tavo vadus, tavo patrankas, ir tavo kalėjimus…
      O nekilnojamo turto mokestis ir pajamų mokestis? Tūkstantis litų labdarai ir neapmokestinami milijonai- va tau dar viena kaiulystė.
      Ir taip galėčiau tęsti ir tęsti. Jau nekalbant apie tai, kad milijonai žmonių susitaiko su neteisybe vien todėl, kad tikisi atlygio po mirties. O atlygio tai nebus, bl…

      • LosAngeles:

       nelabai suprantate ka rasote…. Didele painiava uzeina, kada panasus i tamsta pradeda aiskinti sventrascius. Kad ir Mt 15.3. Kur ten tamstele mato ‘vienareiksmiska teigima, kad ST yra Dievo zodis’???
       Kas del ST, tai Jezus aiskiai pasake: ‘..ne paneigti, o ispildyti rasta atejau..’. Bet rasto ‘aiskintojus’ labai bare. Kazin kodel? Nesusimastete… Pabandykite, gal pavyks 🙂

       • vabalas:

        Mt 15,3 Jis, atsakydamas jiems, tarė: “O kodėl ir jūs laužote Dievo įsakymą savo tradicija?!

        Kas dar neaišku? Nesupranate, kad čia Jėzus fariziejams ne apie save kalba, o apie st dievą?

        Bet, kaip jau sakiau, ginčytis beprasmiška. Visi knygose mato tai, ką nori matyti, ir biblija nėra jokia išimtis. O gilintis į pasakų knygų atskirus teiginius ir jų tariamai penkiagubas prasmes aš neturiu laiko.

        • LosAngeles:

         Na matote, pats sakote ‘..O gilintis į pasakų knygų atskirus teiginius ir jų tariamai penkiagubas prasmes aš neturiu laiko..’. Taigi apie tai ir kalba: nesigilinate, nesidomite, bet komentuojate… Tai kam kistis ten, kur neidomu, nesuprantate ir nesigilinate. Geriau uzsiimkite jums idomia veikla.
         Isvada galima padaryti tokia: jusu komentarai apie sventrascius yra niekiniai. Pasinaudosiu jusu posakiu:’..Visi knygose mato tai, ką nori matyti..’ Tai tipo matote ka norite matyti, bet sakote ‘gryna teisybe’… 🙂 Kvaila.

      • Dalė:

       Yra toks liaudies posakis: “Žiūri į knygą ir mato špygą”
       Kai šitaip darosi, gali perskaityti kad ir visas pasaulio knygas, – nepadės 🙂

 2. tampax'as:

  nusišnekėjai… arba esi neužbaigtas ateistas, arba sudiržęs pagonistas… o jau labiausiai durnas parašymas: “krikščioniškas dievas yra sadistiškas, žiaurus, despotiškas ir apskritai tamsuoliškas.”. Ar sprendi pagfal tai, kad Bažnyčia netoleruoja ikivedybinių lytinių santykių? Tai gal tu toleruoji ir transeksualumą ir paleistuvystę? Juk pagonys leido sau stebėti anų laikų svingerių vakarėlius – kaip naujų bendruomenės narių pradžią…

  • vabalas:

   Na jau tik nereikia. Religingiausiose JAV valstijose yra ir didžiausias pornosvetainių lankomumas. Ne vien pagonys leidžia sau stebėti… O prisimenant, kaip buves popiežius dangstė pedofilus, aš labai abejoju bažnyčios nuoširdumu dėl visų nukrypimų ir skaistybių.

   Ir perskaityk kada nors bibliją nuo pradžios iki galo. Aš perskaičiau, nors buvo nuobodu ir šlykštu.

 3. tampax'as:

  abejoju, ar MOKI skaityti Bibliją. Ją reikia turėti ir studijuot nuolat – prieš miegą, ant darbo stalo, net valgant… O vabalui nešlykštu ridenti mėšlo gabaliukus į savo buveinę?

  • vabalas:

   Man atrodo, kad bibliją užtenka perskaityti vieną kartą, kad maždaug žinotum istorinius, meninius, politinius kontekstus, t.y. bendram išsilavinimui, o toliau… yra žymiai geresnių ir moralesnių knygų. Be to, biblijoje nėra nieko tokio, ko nerastum kitose knygose. Biblija yra tiesiog senų ir nuobodžių pasakojimų rinkinys su naivia ir juokinga pretenzija į visažiniškumą.

   • Perkūno Paukštis:

    Provatikaniniai ponai (ir panos), tik nekiškite tos prookupacinės krikščionybės pagoniškąjai Lietuvai. Turėkite gėdos. Jei jums asmeniškai malonu, tai poteriaukite ir skaitykite hebraraščius tyliai – viešai nekurstykite religinės neapykantos.
    Galų gale susivokit, kad hebrasakralizuoti kruvini kryžiai (kaip ir psichiką žalojančios kartuvės) nedera mūsų ir Dievų kilčiai.

 4. O gal ?:

  Tai gal “Vabalas “- homoseksualas? Pas juos smegeninė kitaip veikia.

  • Perkūno Paukštis:

   Šiaip straipsnis krikščioniškai baisus, pilnas pamokslinės pagiežos su provatikaninias svetimžodžiais -sakralizuotais inscenizuotais biblijiniais intarpais.
   Ir visa tai pateikiama lyg nusistovėjusi pažiūra.

 5. Kęstutis:

  Judaizmas, krikščionybė ir islamas (tos pačios ištakos pasaulėžiūros) – pirmosios rasistinės įdeologijos (pasaulėžiūros) žmonijos istorijoje. Taip, kad ir vertinti jas, turėtume lygiai taip pat, kaip ir fašizmą… Stebiuosi Žarskumi… Žmogus blaiviai mąsto, nepasiduoda liberastiškam smegenų plovimui, bet jei tik jo kelyje pasitaikė kažkas krikšioniška, tik slyst, -yst ir šlept veidu į krikščionišką balą… Visai geras straipsnis, išmetus iš jo, bet kokį krikščionizmą… Rasizmui Ne :)…

  • Perkūno Paukštis:

   „Istorijos detektyvai“ kartu su Virginijumi Savukynu – šį antradienį 22.20 val. per LRT televiziją!
   ———————————————————
   Ten kartu su klastingu kitatikiu Baronu (tuo tipu, kuris apdergė Pilėnus) bus lietuviams klastingai aiškinama, kad Vilniaus katedros vietoje nebuvo Perkūno šventyklos….
   Klastingiems krikščionims, matyt, aiškiai padai svyla.

   • Dalė:

    Paskaičius šituos absurdiškus komentarus, kyla priešprieša visiems romuviams. Jums tikrai galvelėse ne vieno šulo trūksta.Reklamuojate pagonišką darną, o iš tikrųjų – skęstate neapykantoje 🙁

    • Perkūno Paukštis:

     Gal žinai, kada katedriniai grąžins lietuviams rūsyje esančią šventyklą ir bus galima darniai melstis?

    • Pikc:

     Nemanau, kad visi – bet garsiai rėkiantys labiausiai krenta į akis. O jų atžvilgiu apie šulą – taikliai! 🙂

     • Perkūno Paukštis:

      Pastebėkit ponai ir panos,
      kuo labiau susimovę krikščionys studijuoja st penkiaknygę ir nt žydų liaudies išmintį, ir visa tai dar bando cituoti, tuo labiau painiojasi.
      Trumpai papasakosiu pernykštę savo istorijėlę. Kažkokiuose komentaruose (15 min., Delfi, tiksliai nepasakysiu) kažkoks fundamentalistas man pareiškė, kad degsiu pragare. Jam maždaug atsakiau, kad būk ramus, degsi Perkūno Ugnyje.

      Ir žinote, po keleto mėnesių kviečia mane į policiją pas kažkokią labai susiraukusią tyrėją pasiaiškinti dėl galimai grasinančių kažkokių komentarų.
      Taigi, krikščionims, pasirodo leidžiama kur kas daugiau žodžio laisvės !
      CHA

    • vabalas:

     Pagoniška darna toks pat muilo burbulas kaip ir krikščioniškas nuolankumas.

 6. Kęstutis:

  Jei parašiau, kad judaizmas ir jo atmainos – krikščionybė, islamas pirmosios rasistinės “įdeologijos” žmonijos istorijoje, tai prašome įrodymus “ant stalo”, kad aš neteisus. Na rasiszmas tai dar ne viskas, bet krikščionybė dar palaiko ir kitatikių naikinimą, tarptautinių žodžių įvardijima – genocidas. Kad būtų aiškiau, papasakosiu jums neseną atsitikimą (jau tai rašiau, bet verta priminti) 2014 metų vasario 3 d., penktadienį, 19 val. 30 min., grįžtu vėliau iš darbo, kad nepabostu kelias įsijungiu radiją. Stotis buvo nustatytą – žinių radijas. Jau girdžiu “gerasias naujienas” skleidžią, naa galvojų, vėl tie smegenų “plovėjai”, perjungsiu… Kol perjunginėjau pavaras, nespėjau išjungti, bet jau pasidarė įdomu. Girdžiu toks nusmailintas balsas suokią – išvardiją visus biblijos puslapius, pastraipas ir dėsto toliau (citata bus ne visiškai tiksli, iš atminties): “ir davė Dievas patarimą savo išrinktąjai tautai – kai ateisite į savo pažadėtąją žemę išgriaukite visus stabus, užgesinkite visus aukurus ir nužudykite (ar sunaikinkite) visus pagonys…??? Bet nežudykite jų visų iš karto, nes sodai sulaukės, žemė apaugs piktžolėmis, prisiveis laukinių žvėrių ir jums bus sunku gyventi”. Dar spėjau pagalvoti, na ką čia pyksi, juk rašė labai seniai, labai seni žydai, matyt visiškai nukvakę buvo… Bet kur tau, pasirodo nelabai aš čia suprantu apie tas “gerąsias naujienas”. Girdžiu komentatorius, matyt brolis vienuolis ar kunigėlis, komentuoja: “matote, kooooks protingas dievas, ššššiiiitoki gerą patarimą davė, kad nežudytų žydai visų pagonių iš karto…. Įdomu, kokius komentarus krikščionys pūltų rašinėti, jei koks pvz. Vaiškūnas radijo laidoje viešai papasakotų kokią sakmę, kaip Perkūnas apsireiškęs mokė pagonys žudyti, o Vaiškūnas dar pridėtų – Va koks mūsų Perkūnas protingas, šitokius gerus patarimus davė, kaip išžudyti krikščionys… Beveik neabejoju, kad teismą byla pasiektu…
  Ir nėra čia ko pūsti “arabų” tarytum krikščionybė visai nieko tokio, ne ką blogiau nei kiti tikėjimai, galite sau ramiausiai tikėti… Krikščionybė kalta, kad Lietuviu tauta nyksta, o nyksta dėl to, kad kryžiaus žygių metu žuvo geriausi tautos atstovai, krikštyjimo metu, tie kas nesutiko krikštytis – buvo išžudyti. O liko tik tie, kurie atsiklaupė, susitaikė, parsidavė, išsigando ir pasidavė. O dabar dar stebisi ko lietuviai tokie nepilietiški, abejingi ir savižudžiai. Iš lietuvių atimtas tikėjimas…

  • Perkūno Paukštis:

   Būk ramus, čia šitame Alke patrina komentarus ir tavo gerbiamas Jonas Vaiškūnas.
   O šiaip, būk ramus, lietuvių Dievai ir Protėviai visus be išimties LT krikščionius nubaus.
   (prašyčiau netrinti).

  • Dalė:

   Tai jūs ir esate tie išlikę? Tie,kurie TADA nebuvo išžudyti?

  • Pikc:

   “Jei parašiau, kad judaizmas ir jo atmainos – krikščionybė, islamas pirmosios rasistinės “įdeologijos” žmonijos istorijoje, tai prašome įrodymus “ant stalo”, kad aš neteisus.”
   Rimtas argumentas. Ką gi, tada aš parašau, kad Tamsta esate kupranugaris – tai prašome įrodymus “ant stalo”, kad aš neteisus! 😀

   • Kęstutis:

    Aš neparašiau, kad Pikc. pvz. pedofilas, taip, kad pamėginkite be asmeniškumų ir jei negalite apginti krikščionybės, na ką padarysi, galite ir patylėt…

    • Dalė:

     Nėra jokio reikalo ginti krikščionybę – ji pati apsigins 🙂
     Jei manotės esantis tautos žiedu, Kęstuti, pasiskaitykite kad ir alke pateiktą sakmę “Dievas senelis numato žmonių ateitį”. Gal atkris noras suvedinėti sąskaitas su Dievu ir teisti Jį už tai, ką Jis padarė ar pasakė ne taip prieš daugelį tūkstantmečių. Nes jūs tikrai nežinote, kodėl jis sakė sunaikinti tą tautą.
     Be kita ko, jis dar sukėlė pasaulinį tvaną, sunaikino Sodomą ir Gomorą. Kaip drįso???!!!
     Bet jei nebūtų sunaikinęs, gal jūs dabar būtumėte gėjus?

     • Kęstutis:

      … na taip, jeigu šuo būt neši…, būtų zuikį pagaves… Paprasčiausiai pastebėjes, kad siūlomas maistas protui – pagedes, prikimštas žalingų sveikatai konservantų, būtinai žmones įspėju – tai kenkią proto sveikatai. O toliau jau jų reikalas ką vartoti. ir siūlytojų reikalas, ar ir toliau įrodinėti, kad vis tik tai labai sveika ir nepakeičiama, gal vis tik įrodys, ar ieškotis kitų rinkų… Nesu nusiteikęs prieš tokią istorinę asmenybę, kaip Kristus. Skaičiau visas kanonizuotas evangelijas ir vienuolika nekanonizuotų… Bėda ta, kad tai ką pateikia, kaip kažką dvasingo, mažai ką turi bendro su Kristaus mokymu. Tai tėra proto teršimas, bukinimas ir sąmoningumo gesinimas…
      Taip jau istoriškai susiklostė, kad vis tik žydai pirmieji paskleidė rasizmo užkratą, ką čia ir besiginčysi, na ir patys nukentėjo… Dabartiniai islamistai irgi taip galvoja, kad jie išrinktieji, todėl ir galvą viešai nupjauti netikėliui – “geroji naujiena”…
      Pagonių žudymas neturėtų būti radijo laidoje “Gerosios naujienos” – geroji naujiena, ar ne taip Kristaus pasekėjai? Kur jis yra pasakęs, ar bent užsiminęs – žudykite pagonis???
      Romuva irgi nešvenčią Brunono nužudymo ir nėra tai romuviams – geroji naujiena…
      … ir neprikaišiokite man tokių nebūtų dalykų kaip susireikšminimą ar norą prieštarauti Dievui – Dievams. Nei man ten rūpi, nei man įdomu, nei aš suprasiu ką Jie ten darė ir ką dar padarys… O va sveikas gyvenimo būdas, sveikas mąstymas, sveiki tarpusavio santykiai – mano laisvalaikio ir ne tik užsiėmimas… šiose srityse kai ką išmanau… Kitose srityse nepraleidžiu progos patylėt…

      • LosAngeles:

       Ooooo… Tamsta rimtai matosi pasikaustes esate. Vat cia tai fraze: ‘..Nesu nusiteikęs prieš tokią istorinę asmenybę, kaip Kristus. Skaičiau visas kanonizuotas evangelijas ir vienuolika nekanonizuotų… Bėda ta, kad tai ką pateikia, kaip kažką dvasingo, mažai ką turi bendro su Kristaus mokymu..’. Tiesiog i desimtuka 🙂 Gilios isvados persasi, ir liudnos tuo paciu… Kazkas kazkokiu tikslu iskraipe Jezaus (Jis buvo Jezus. Kristus- panasu tai jau politika) mokyma. Ir padare tai ka turime… Deja

       • Dalė:

        Jau seniai pastebėjau, jog skaityti – maža.Reikia dar ir suprasti tai, ką skaitai.
        Nemanau, jog patys raštai yra iškraipyti. Galbūt, yra vertimo netikslumų. Tačiau štai interpretacijos labai skiriasi. Net ir šioje diskusijoje aiškiai matome – kiekvienas interpretuoja pagal savo pagedimo laipsnį. Vienas tą patį tekstą suvokia vienaip, kitas – visai kitaip. O vabalas net randa tai, kas iš viso neparašyta 🙂
        Man pasakymas “Skaičiau” yra bereikšmis. Yra “skaitytojų”, kurie skaitydami net knygą atbulai laiko 🙂

    • Perkūno Paukštis:

     Bausmė – krikščionybės sunkioji artilerija.
     ————————————————-
     Ne išimtis, šiame straipsnyje autoriui ji irgi išsprūsta:
     “Ar Šiuolaikiniai politiniai vadovai nėra tie didieji inkvizitoriai, kurie nori užimti Dievo vietą ir vesti žmones į laimę, …”
     “Kristus gundymus nesvyruodamas atmetė. Jo atmetimo žodžius Matas taip užrašė: Eik šalin šėtone, negundysi savo Viešpaties Dievo ir jam vienam tetarnausi.”

    • Pikc:

     Matote, gerbiamasis, man, kaip giliai tikinčiam dzinbudistui, yra giliai dzin tos gynybos – kaip ir tai, “racistinė” ten kokia nors religija ar ne (beje, pas žydus, sakyčiau, ne rasizmas, o šovinizmas – ir toks, iki kurio Adoliui & Co. toli-toli buvo :)). Aš tiesiog atkreipiau dėmesį į tai, kokius “argumentus” Tamsta naudojate – t.y. būtent tas klasikinis “įrodyk, kad nesi kupranugaris” variantas. Normaliai savo teiginį įrodinėja jį pateikęs asmuo – o, va, “kupranugario” taktika labai būdinga bolševikams (seniems ir naujiems), liberastams, visokiems zūhofams&cazzo, kai kuriems netgi čia pasireiškiantiems “neonaciū demaskuotojams” – bei Tamstai. Atrodo, reik pasakyt, keistai ir linksmai. Apskritai, čia aršiausiai besireiškiantys “kovotojai prieš žydkrikščionybę” – gana linksma chebra. Įtariu, pabendravus su kokio “tikėjimo žodžio” neofitais panašus vaizdelis būtų. 🙂

 7. Dalė:

  Nepavydėkite žydams jų žiaurios istorijos.
  Tarp kitko, šiandien minime holokaustą.

 8. Dalė:

  Negi esu tokia pavojinga alkui, kad ne visus komentarus praleidžiate?

 9. Nijolė:

  Apmaudu, kad ALKE priviso visokių neaiškių komentatorių, kaip ir kituose portaluose.
  Tai daroma sąmoningai, siekiant nukreipti žmones nuo rašomos temos, siekiant sukelti erzelį ir sutrukdyti normalią diskusiją.
  Gerb. Dalia – provokatoriai neturi tikėjimo, todėl nevadinkite jų nei pagonimis , nei krikščionimis. Tai beprasmis ginčas. Dori Romuviečiai nesivelia į tokius negarbingus komentarus.
  Vienintelė išeitis – nereaguoti ir neeikvoti savo pozityvios energijos.

 10. dekingumas:

  Aciu autoriui uz jo straipsnius ,o Alkui ,uz suteikta galimybe prisiliesti prie dvasios grynuoliu gelmiu ir ju deka isgrynintos Tiesos .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: