M. Kundrotas. Mirties vardas – islamas? Ne – liberalizmas (64)

kosmopolitai-m.kundroto-nuotr

R. Garuolio nuotr.

Prasideda antimusulmoniška kampanija. Dalis lietuvių žvelgia rusų akimis, remdami juos kovoje su užgrobtų musulmoniškų šalių patriotais. Dalis – prancūzų ir kitų vakariečių akimis, regėdami radikalių islamistų imigrantų siautėjimus. Jei žvelgsime lietuviškai – išvysime, kad mūsų šalyje jau nuo XIV a. gyvena musulmonai – totoriai. Kultūringi, integruoti, ištikimi Lietuvos patriotai. Lietuva daug kam galėtų būti pavyzdžiu, kaip suderinti įvairias tautines ir religines grupes darnioje visuomenėje. Deja, šiuo metu būtent mes griebiamės svetimų pavyzdžių ir ne visuomet – geriausių.

Naują antiislamizmo bangą sukėlė trečiadienio drama Prancūzijoje. Kas gi įvyko? Liberali ir kairuoliška žiniasklaida jau įprato tyčiotis iš tautinių ir religinių vertybių, asmenybių, simbolių. Krikščionys su tuo jau kaip ir apsiprato. O štai musulmonams vieną dieną trūko kantrybė. Įsiveržta į kairuoliško leidinio „Charlie Hebdo“ redakciją, iššaudyti žurnalistai. Žinoma, tai – tragedija. Nusikaltimas. Bet tik suvokus jo priežastis įmanoma užkardyti panašius įvykius ateityje.

Du liberalūs Lietuvos publicistai, laikantys save filosofais, jau paskelbė nuosprendį. Vienas jų reikalauja islamizmą prilyginti fašizmui. Kitas – apskritai atsisakyti bet kokių priežasčių paieškų, anot jo tai reikštų nusikaltimo teisinimą. Ne veltui. Juk įvardijus priežastis kaltininkų tektų ieškoti ne kur kitur, o savo stovykloje.

Šiuo metu Europoje vyraujanti politinė ir kultūrinė ideologija vadinama įvairiai. Dešinieji kritikai ją dažniau sieja su marksizmu, kairieji – su liberalizmu arba kraštutine jo srove – libertarizmu. Vargu ar būtų prasmės ginčytis dėl šių dviejų apibrėžimų, nes jų skirtis – mažareikšmė. Liberalai ir marksistai šiandien labiau skiriasi ekonomikos klausimais, o kultūros ir politikos erdvėse jų pažiūros praktiškai sutampa. Marksistai perėmė tai, ką daug anksčiau pradėjo liberalai, tad istoriškai nuoseklu tai pirmiau sieti su liberalizmu.

Savo ištakose liberalizmas – pažangi ir teisinga ideologija. Džono Loko laikais kiekvienas doras žmogus, jeigu jis dar ir protingas, tiesiog privalėjo būti liberalas. Ši pasaulėžiūra gimė absoliutizmo ir klerikalizmo epochoje. Monarchas ir feodalas darė, ką tik norėjo. Valdinių teisės buvo ribotos. Ponas vien dėl smagumo galėjo valdinį užplakti mirtinai ar net pasiimti jo žmoną pasismaginimui. Tikėjimas buvo primetamas politinėmis ir policinėmis priemonėmis. Bet kokia skirtingesnė mintis – varžoma arba net išvis draudžiama įstatymo galia.

Šiomis sąlygomis gimė politinė filosofija, kurios esmė – žmogaus asmens laisvė, lygios teisės ir pareigos, pilietinė valdžia ir jos įstaigų atskaitomybė visuomenei. Laisvė apėmė daugelį sričių – religiją ir kultūrą, politiką ir ekonomiką. Tik viena sritis liko aukščiau laisvės.

Pirminis liberalizmas žmogaus laisvę kildino iš Dievo valios. Laisvė susieta su atsakomybe. Laisvę grindžiantis principas – dora. Žmogus laisvas tiek, kiek jis doras. Tai buvo laisvė nuo politinės ir religinės tironijos, besąlyginių autoritetų, visuomenės hierarchijų.

Vėlesnis liberalizmas daug ką užaštrino, o kai ką tiesiog sukeitė vietomis. Laisvės šaltinis – jau ne aukštesnė ir teisingesnė jėga, o pats žmogus. Laisvė pati save apibrėžia. Dora – jau ne laisvės sąlyga, bet eilinis laisvo pasirinkimo objektas, kaip ir visa kita. Kas yra gera, o kas – bloga, sprendžia pats žmogus. Laisvė nuo autoritetų ir tironijos išplėsta iki laisvės nuo doros, o kartu – nuo visuomeninių įsipareigojimų. Tauta ir tėvynė taip pat tapo laisvai pasirenkamos, o galiausiai laisvas pasirinkimas perkeltas į tokias prigimtines duotybes kaip lytis.

Save grindžianti laisvė galiausiai paneigė pati save. Kiekvienam išsilavinusiam liberalui žinoma dilema: vieno laisvė reiškia kito laisvės ribojimą. Ši dilema sprendžiama jau šimtmečius, bet visi sprendimai liko utopinių teorijų ir tuščių deklaracijų lygyje. Praktikoje tapo aišku: jei vienam duodi, iš kito teks atimti. Kontrolės ne mažėjo, o gausėjo. Tik dabar viskas apversta aukštyn kojomis. Gali pasisakyti prieš tautinę valstybę, tik jokiu būdu – ne prieš imigraciją. Gali skleisti homoseksualizmą, tik ne pozicijas prieš jį. Kas buvo nieks, tas bus viskuo, ir atvirkščiai.

Dingo pavaldumas moralei, užtai grįžo pavaldumas autoritetui, o sulig juo – socialinės hierarchijos. Yra lygūs, yra lygesni. Politinis lojalumas liberaliajai ideologijai ir ją įkūnijančioms institucijoms tapo tiesiog nebeginčytinas. Toleruojamos tik tos politinės, kultūrinės, religinės srovės, kurios daugiau ar mažiau įsileidžia liberaliąją ideologiją, o kitos – išstumiamos į paraštes arba tiesiog – uždraudžiamos. Liberalizmas suartėjo su didžiausiu istoriniu priešu – socializmu, o galiausiai su juo susiliejo. Dabar jau sunku pasakyti, kur baigiasi vienas ir prasideda kitas – unisonu giedama apie globalią valdžią, kosmopolitinę visuomenę, absoliučią toleranciją, deja – skirtą tik saviems.

Tai liberalai paskleidė materializmą, ir žmonės nusigręžė nuo dvasinių vertybių. Tai liberalai ištvirkino visuomenę ir sunaikino šeimą, ir žmonės liovėsi gimdyti vaikus. Tai liberalai suvertė į vieną katilą skirtingiausių tautų ir kultūrų žmones, pasėdami sumaištį. Jie užleido Vakarus svetimšaliais, vaikydamiesi pigios darbo jėgos ir gausesnio vartojimo, kitaip tariant – pelno. Jie uždraudė vietinėms tautoms net savigyną, įvardinę ją ksenofobija, homofobija, ekstremizmu.

Liberalizmas priima visus, versdamas juos tapti niekuo. Nebėra skirtumo tarp tautų, rasių, religijų, kultūrų, moralės pozicijų. Visi – lygūs. Visi vienodai tušti. Kur nėra ribų, ten nėra jokios tapatybės. Paradoksalu, bet besąlygiškai iškeldamas žmogaus individą, liberalizmas iš jo atima visa, kas jį sudaro ir įprasmina. Pasirodė, jog tai ne visiems priimtina. Naikindamas Vakarų visuomenes, liberalizmas galiausiai pradėjo naikinti pats save. Tie, kuriuos jis reikalavo toleruoti, atsisakė toleruoti kitus – ir patį liberalizmą.

Simboliška, jog liberali ir kairuoliška žiniasklaida sulaukė išpuolių iš musulmonų imigrantų. Rusai turi kalambūrą, lietuviškai skambantį maždaug taip: už ką kovota, nuo to ir gauta. Ne visiems priimtinas dergimasis iš bet kokių vertybių ir tapatybių. Žinoma, galima klausti, kodėl griežčiausiai reaguoja būtent musulmonai? Gal jų pasaulėžiūra iš principo agresyvi? Tai – supaprastintas požiūris. Lietuvos atvejis rodo, kad galimi kitokie musulmonai ir kitokie santykiai su jais.

Norint suprasti islamo politinę ir kultūrinę reikšmę reikia žvelgti į pačios religijos pasaulėvaizdį. Arabiškas žodis uma, kuriuo musulmonai vadina islamo religinę bendruomenę, taip pat reiškia tautą. Jiems religinė bendruomenė atstoja tiek etninę tautą, tiek pilietinę visuomenę. Praktiškai joks etninis nacionalizmas negimė iš islamo, priešingai – Europos nacionalizmo šaknys glūdi krikščionybėje, o pirmiausiai – protestantizme. Islamo šalių tautininkų tėvai arba gavo europietišką išsilavinimą (Mišalis Aflakas), arba kitaip prisilietė prie europietiškos kultūros (Atatiurkas). Pirmiausia, ką jiems teko įveikti, buvo europiečių kolonializmas, tradicinės monarchijos ir politinė islamo ideologija.

Antra vertus, islamas kur kas labiau, nei krikščionybė ar net budizmas, linkęs reglamentuoti įvairias gyvenimo sritis – pradedant valgiaraščiu, baigiant apranga. Nieko nuostabaus, kad politika – taip pat islamo sritis, skirtingai nei krikščionybėje, kur daug kas paliekama žmogaus protui ir valiai. Islamas griežtąja forma – ne tik religija, bet ir politinė ideologija.

Atitrūkus nuo teritorinės tėvynės, islamas liko pagrindinė, jei ne vienintelė šių migrantų tapatybė. Tai – jų tauta, jų politinė santvarka, jų pilietinė visuomenė ir jų tėvynė. Kitos migrantų grupės neturi tokios stiprios ir tiek daug apimančios jungties. Žinoma, kad kiekvienoje visuomenėje yra liumpenų, chuliganų ir net banditų, o tarp imigrantų, atplyšusių nuo savo šaknų, savo tėvynės, atsidūrusių svetimoje visuomenėje, tokių dar daugiau. Vis dėlto kinų triada ar negrų gauja veikia be ideologijos. Jos mažiau krinta į akis. Tai – tiesiog banditizmas, ir tiek. Čia gi susiduriame su ideologiniu teroru.

Vienaip ar kitaip, tai – pasekmių klausimas. Priežastis – pačios Europos išglebimas. Nebus islamistų – bus kokia nors kita agresyvi jėga. Ji gali būti vidinė – koks nors fašizmas ar komunizmas. Gali būti išorinė – Rusija, Kinija, gal net Indija: šiandien ji – demokratinė, o rytoj – kas žino?

Išvengti panašių, o gal ir žiauresnių sankirtų galima tik radikaliai pakeitus politinį kursą. Pirmiausiai būtina grįžti prie tautinės valstybės. Tėvynė – senbuviams. Imigracija turi būti apribota iki minimumo, praktiškai – iki vienetų ir mažų grupių, kurių visais amžiais buvo. Galima integruoti mažas grupes per ilgą laiką, bet ne milžiniškas mases per porą dešimtmečių. Antra – valstybės mastu, remiant atitinkamą žiniasklaidą ir kultūrą, diegti doros ir šeimos, tautiškumo ir pilietiškumo vertybes. Trečia – socialiai ir ekonomiškai investuoti į gimstamumą, krašto apsaugą ir teisėsaugos stiprinimą.

Lieka dvi galimybės. Arba Europa grįš prie doros ir tautiškumo, arba ją pakirs radikalaus islamizmo kardas. Ne islamizmo, tai koks nors kitas. Abiem atvejais liberaliam cirkui – galas. Trečio kelio nėra.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

64 komentarai

 1. Šis Mariaus Kundroto straipsnis galėtų būti apibubintas kaip – „koncentruota tiesa“ arba „tiesos tabletė“. Pažeistiems liberalizmo bacilos – reiktų kuo skubiau praryti ją, o po to pagalvoti apie tolimesnį gydymąsi.

 2. zinturis:

  O kodel straipsnio kurejas yra isitikines, kad tai is tikro ir yra islamistai? O gal ju vardu veikiantys samdiniai, kurie nori pakurstyti ugni svetimomis rankomis?

 3. Kovas:

  “Lieka dvi galimybės. Arba Europa grįš prie doros ir tautiškumo…” Prie kurios tautos tautiškumo? Prie kokios doros? Argi jos (doros) pagalba buvo sukuriama ar plečiama nors viena imperija? Mariau. ką čia rašai? Kaip gi Europa grįš prie to, kas priešinga jos egzistencijai?

 4. Perkūno Paukštis:

  Pusė puslietuvių per šešis šimtus metų susidėjo kryžius ant kaktų ir susiintegravo su ekstremistinės Romos krikščioniais. Vadinasi, su iš prigimties priešiškai krikščionybei nusiteikusiais musulmonais (nori nenori) ši saujalė LT krikščionių su musulmonais “susiintegruos” (jei ne, bus “paspirginti”) dar greičiau – per kokį daugiausiai dvidešimtpenkmetį.
  Pagonių muslimai nelies tiesiog iš pagarbos jies.

 5. Arnė:

  LABAI GERAS STRAPSNIS: „Tik dabar viskas apversta aukštyn kojomis. Gali pasisakyti prieš tautinę valstybę, tik jokiu būdu – ne prieš imigraciją. Gali skleisti homoseksualizmą, tik ne pozicijas prieš jį. Kas buvo nieks, tas bus viskuo, ir atvirkščiai“.

 6. Goda:

  Musulmonų imigracija skatinama ne dėl darbo jėgos (jei jos reikėtų kviestų kiniečius). Ir ne vien dėl vartojimo.
  Tuo sąmoningai silpninamos tautos, skaidomas valstybių etninis i kultūrinis vientisumas. Jei valstybėje trečdalis svetimtaučių tai jau ne tautinė valstybė, tokia visuomenė nebebus vieninga ir stipri.
  Ir nieko naujo tame nėra, imperinė rusija vykdė tokią politiką okupuotose kraštuose – perkėlinėdavo ir sumaišydavo tautas, dėl ko atsirasdavo tautinės mažumos ir, esant, poreikiui, lengvai galima buvo įžiebti konflikto židinį. Kaukazas – ryškus pavyzdys.
  Tas pats ir Europoje – tam tikrom politinėm jėgom reikalingas destabilizuojantis faktorius, politinis įrankis. Pačius šiuolaikinius europiečius tarpusavyje sukiršinti nėra lengva, o va musulmonai tai tiesiog tobulai tam tinka. Nes juos paprasta “įjungti”, kai reikia.
  Pavyzdžiui, šioje situacijoje greičiausiai kažkam reikėjo nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje. Viena karikatūra, tuzinas mirčių ir, kaip manot, ar vakarų Europos visuomenė dabar prisimena pačią Ukrainą, nekalbant apie Rusijos invaziją?

 7. Zemaiciu zydas:

  Marius kaip visad deda i eile viska kas graziai rimuojasi nesigilindamas netgi i savo didziojo prieso liberalizmo esme. Europa valdys tautininkai tuomet, kai ju ideologai intelektu prilygs liberalu ideologams. Pvz Marius prilygs ar bent priartes prie Donskio…

  • Ūla:

   Kodėl Marius turi priartėti prie Donskio? Taip, jis turi gero oratoriaus įvaizdį, tačiau jis yra liberalas ir jam taip pat nereikia tautinės valstybės

  • Vytautas Ka:

   Nei pats žydas, anei žemaitis.
   O Donskis – gudrus žydas. O žydas – moka ir pakalbėti ir parašyti. Bet tai dar nereiškia, kad viskas būna tiesa.
   O jeigu Marius ne žydas, tai gal jis neturi teisės reikšti savo nuomonę? Matot, kaip gali ”pasisukti” klausimas….

  • dzūkas:

   o varge, dar yra tokių, kuriems Donskis autoritetas ir eruditas? Taigi jis nesugeba be svetimų minčių, šimto citatų net trumpiausio straipsnio parašyti. O daktaro laipsnį jam gi padėjo susitvarkyti vienas toks bičas iš VDU.

 8. tiesa:

  Labai geras straipsnis, stiprūs argumentai. Turėtų labai apie daug ką pagalvoti mūsų valdžios žmonės, liberalių pažiūrų politikai, jeigu jie dar sugeba galvoti, o ne stačia galva pulti ir vykdyti ES direktyvas.

 9. Carl di Ortus:

  Labai smarkiai nepritariu nei straisnio autoriui, nei komentarams čia. Tiesiog tragedija. Argi ne dėl tokios žiniasklaidinės propagandos eiliniai žmonės gatvėse prieš 70 metų galvojo, kad dėl visko kalti žydai. O dabar pamėgink bent neutralų sakinį į tą pusę nukreipti, kaip baudų duos… Kodėl žmonės verčiami bijoti islamo? Niekur neveda ta baimė. Dėl šio viešo nuomonės formavimo priešiškumas egzistuoja abiejose pusėse, o aš nemažai islamą tikinčių pažįstų. Geri žmonės, net geresni už aktyvius krikščionis. Už pasyvius nežinau… Bet bet kokia religija, kurios populiacija >1 žmogus, manau yra bloga. O dar blogiau, kai viešas nuomonės formavimas naudojamas, kai patys formuotojai nesupranta apie ką šneką. Atrodote, kaip parduotos sielos

 10. pifa:

  Liberalizmas nuo marksizmo esme nesiskiria. Kundrotui vertetu visu pirma susipazinti su shiomis idejomis priesh rashydamas straipsnius. O tai atrodo kaip luinius patriotas su fasistine kriptim.

  • šikšnosparnis:

   Jei gerai žinau, autorius politologiją baigęs. O jūs ką baigėte? Net nacionalizmą su fašizmu painiojate.

  • Pikc:

   Hmm… Kažkaip Tamstos komentaras M. Kundroto teiginio “Liberalai ir marksistai šiandien labiau skiriasi ekonomikos klausimais, o kultūros ir politikos erdvėse jų pažiūros praktiškai sutampa.” kontekste keistokai atrodo… 🙂

  • Perkūno Paukštis:

   Žinau, kad straipsnio “galiojimo laikas” “eina” į pabaigą.
   Mariui Kundrotui noriu patarti labiau suradikalėti, galbūt gal net pradėti nešioti uniformą, kalbėti ypatingai garsiai, išraiškingiau mojuoti rankomis. Šiaip duomenys yra neblogi, tik reikia patobulėti…

 11. Vytautas Ka:

  O tai ką daryti jeigu norisi GERAI gyventi, o dirbti tingisi? O dar mėšlą iš po savęs kuopti, tai išvis šiukštu ir šlykštu. Juk save gerbiantis ”vakarietis” kildina save iš karalių ar bent kitokių dvariškių giminės. O mes kam buvom priimti į ES-(ses)- naujų ”seselių” būrį? Kad nemenką problemų dalį, susijusių ir su imigracija, perkeltų į mūsų pusę. O tuo pačiu po bado dietos sušveistume jų nevalgomų pažandžių, subproduktų, terminą praradusių produktų tonas …
  O tiesai žvelgiant į akis, parašysiu, kad TAUTA, TINGINTI IŠSIŠLUOTI SAVO KIEMĄ, GATVES (šiukšles), BUS PATI NUŠLUOTA…Būt gerai, kad tai jiems kas nors pasakytų.
  Ir dar, dabartinis liberalizmas, šiuolaikinės civilizacijos duobkasys. Ir tai aš tvirtinu jau antrą dešimtmetį.
  Man tik pikta, kad mano ir ne tik, lietuvio mąstymą ar išvadas, mėgstama prikergti prie kažkokio ruso ar prancūzo…
  Nepirškim sau menkavertiškumo sindromų. Palikim tai landsbergiams, auštrevičiams ir kitiems greitai persiorientuojantiems pagal svetimas dūdeles….kapšus pildyt….

 12. one:

  jei liberalizmas yra Europos kultūra, tai reiškia, kad muslumonai atvykę į svečius (į Europą), turi ir laikytis Europos liberalių tradicijų. Tad šitam straipsniui dedu didelį minusą.

 13. Algimantas Končius:

  Žurnalo redakcija pasiaukojo iššaukdama ugnį į save ir parodydama Europos ir viso pasaulio žmonėms kas jų laukia kai musulmonų būs dauguma. Kad musulmonai užvaldys Europą ir jos bažnyčias perdirbs į mečetes, nėra jokių abejonių. Kad daugėjant musulmonų, daugės ir tokių išpuolių, nėra jokių abejonių. Kad vietinės Europos tautos ir toliau sparčiai mažės, nėra jokių abejonių. Tad kas laukia vietinių Europos tautų likučių, ne musulmonų (musulmonams netikėlių), dar šį šimtmetį, taip pat nėra jokių abejonių. Išnykimas. Amžiams.

 14. )..(:

  namo namo musulmonai namo.

 15. )..(:

  ,,Visais laikais teroristų taikiniu būdavo priešiškos valstybės vadovai. Teroristai žudė carus, ministrus, karo vadus ir tik jų nepasiekdami pasitenkindavo eiliniais piliečiais. Bet tie, kurie organizavo Rugsėjo 11-osios akciją, turėjo galimybę tuos pačius lėktuvus nukreipti ne į PPC bokštus, o į Baltuosius rūmus ar JAV Kongresą. Tai būtų buvę logiška, nes būtų buvę sunaikinti žmonės, priimantys sprendimus. Be to, visiems žinoma, kad amerikiečiams Baltieji rūmai ar Kongresas yra šalies simbolis. Tad jų sugriovimas būtų turėjęs daug didesnį rezonansą nei smūgis į dangoraižius. Tai kodėl kamikadzės pasirinko ne šiuos pastatus?

  Tikriausiai dėl to, mano autorius, kad teroristinių aktų organizatorių tikslas buvo išgąsdinti ne vyriausybę, o eilinius JAV gyventojus, kurie paskui galėjo pareikalauti iš vyriausybės, kad ji imtų persekioti teroristus visame pasaulyje. Taip ir atsitiko: Rugsėjo 11-oji atrišo rankas JAV vyriausybei, ir ji be didelių įtikinėjimų galėjo įvesti JAV armiją į Iraką, Afganistaną, kad atkeršytų už savo piliečius ir žudytų teroristus.”

 16. vabalas:

  “liberalai ištvirkino visuomenę ir sunaikino šeimą, ir žmonės liovėsi gimdyti vaikus”
  Oba, čia tai naujiena. Dairausi aplinkui ir nematau nei vieno ištvirkėlio. Dairausi aplinkui, ir beveik visur šeimos. Ir vaikus augina, ir ne po vieną. Liberalai, aišku, niekšeliai, bet tik nereikia čia apokaliptinių vaizdų piešti.

  “Arba Europa grįš prie doros ir tautiškumo, arba ją pakirs radikalaus islamizmo kardas. Ne islamizmo, tai koks nors kitas. Abiem atvejais liberaliam cirkui – galas. Trečio kelio nėra.”
  Na jau, na jau… Ar ne per stipriai užlenkta. Keli religiniai fanatikai- dar ne viską naikinantis kardas. Galima dar priminti, kad neradikalūs ir neislamistai krikščioniškų šalių kariai kiekvienais metais nužudo dešimtis tūkstančių niekuo dėtų musulmonų ir šitie labai nemalonūs įvykiai Paryžiuje gali būti vertinami ir kaip niekingai menkas bandymas išlyginti nuostolius. Apskritai čia autorius nusuko kalbą visai kita, sau naudinga linkme. Tuo tarpu, visiškai aišku, kad žudynės Paryžiuje vyko, ir kasdien vyksta kitose vietovėse, vien tik dėl tamsuoliškų, dogmatiškų ir bukagalviškų religinių doktrinų. Liberalizmas čia beveik ne prie ko. Patys tautininkai labai stropiai pasisako už religijos laisvę. Kai tiek pas krikščionis, tiek pas musulmonus, tiek beveik visose kitose religijose yra skatinama žudyti kitatikius. Islamas, kaip veržli ir besiplečianti religija tam, aišku, atseikėja daugiau parako, bet visos religijos žudo, visos religijos plauna smegenis, ir visos religijos yra paremtos melu. Todėl Europai, ir Lietuvai tame tarpe, reikės stiprinti sekuliarizaciją, arba bet kokios religijos išstūmimą iš visuomenės gyvenimo. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse padėtis nėra gera. Religijų propagandistai šlaistosi mokyklų ir valstybės įstaigų koridoriuose, šventikai tariamai šventina pastatus ir transporto priemones, beatodairiškai renka pinigus ir nesumoka nei grašio mokesčių, visur mirguliuoja religiniai simboliai. Padėtis tiesiog apgailėtina. O kai katalikas verkšlena, kad islamistai siautėja, tai šlykštu tokių veidmainysčių klausytis.

  • Perkūno Paukštis:

   Belikę jau genetine mažuma, krikščionys jau nuožmiai skambina iš savo varpų (prabangių varpinių).

  • Pikc:

   Su tuo “dairausi aplinkui” labai primena situaciją, kai kokia bobutė sako “ką ten tie sinoptikai nusišneka apie vėtrą – pas mane už lango viskas ramu”. 🙂
   Dėl Europos ateities – irgi juk ne apie ateinančią savaitę kalbą. O apie ryšį tarp liberalizmo ir tų “tamsuoliškų, dogmatiškų ir bukagalviškų religinių doktrinų” irgi išaiškinta – būtent liberalizmas ir sudaro sąlygas toms doktrinoms tarpti.
   Na, o apie vargšus musulmonus skerdžiančius katalikus tai gal nereikia – gi ir Tamstai puikiai žinoma, kad tie karai nieko bendro su religija neturi.

   • vabalas:

    O tai ko verti platūs ir grėsmingi apibendrinimai ir prognozės, jei vėtros iš tikro nėra?

    Su liberalizmo parama religinėms doktrinoms irgi pro šalį. Sekuliarizmas ir religijos atskyrimas nuo valstybės būtent ir radosi laisvėjant visuomenei ir suvokus, kad vergiškas keliaklupsčiavimas labai menkai rišasi su laisvo ir savimi pasitikinčio žmogaus ugdymu. Jeigu netiki, pasidomėk ką apie liberalizmą iš tikro galvoja bažnyčių hierarchai, nustebsi. Nors, jei jau manai, kad ši tragedija neturi nieko bendro su islamu, matyt nieko tu neskaitysi ir niekuo pats nesidomėsi.

    • Pikc:

     Na, ne vėtra, o greičiau purvo nuošliauža – užtenka palyginti baltųjų ir imigrantų gimstamumo rodiklius. Kaip sako, “not with a bang, but a whimper”…

     Ne apie “paramą”, o apie “sąlygų sudarymą” kalbėjau – t.y. visokias tolerastijas, multi-kulti ir kitokį brudą. Iš principo, apie tą patį ir M. Kundrotas rašo. Ir, beje, liberastija užsiima ne “laisvo ir savimi pasitikinčio žmogaus ugdymu”, o susireikšminusio gyvulėjančio vartotojo formavimu. Kaip ir bolševizmo atveju, lozungai ir realybė “šiek tiek” skiriasi. 😉

     “Nors, jei jau manai, kad ši tragedija neturi nieko bendro su islamu” – čia Tamsta tokią “įžvalgą” padarėte iš mano teiginio, kad Vakarų valstybių intervencijos musulmoniškuose kraštuose nėra religinio pobūdžio? 🙂

 17. Marius Kundrotas nežiūrint istoriko bakalauro/mažai/ir politologo/mažai/ yra dar nesubrendęs,perrdaug pasitikintis ir įžūlus bandantis eiti į politiką asmuo–daugelis dalykų ,o ypač liberalizmas yra nesuderinami su tautinėmis lietuvių tautos pažiūromis,man asmeniškai klijuoja etiketes neatitinkančias tikrovės ir tai yra daugiau liberalas ,negu tautininkas…Oi -dar ilgai bręsti kaip politikui šiam dar 1978m gimusiam vyrui,nors išviso abejoju ar jis taps politiku—žinių per mažai ir daro grubių klaidų istorijoje–taip ,kad daug fix idėjų gali prinešti tokie ,,politologai,,…Matosi didelis karjeristo bruožas…Tada savarankiško ir didelio politiko nematau formuojantis–minčių ir ieškojimų yra mažai…

  • Perkūno Paukštis:

   Žinau, kad šio straipsnio “galiojimo laikas” “eina” į pabaigą.
   Mariui Kundrotui noriu patarti labiau suradikalėti, galbūt gal net pradėti nešioti uniformą, kalbėti ypatingai garsiai, išraiškingiau mojuoti rankomis. Šiaip duomenys yra neblogi, tik reikia patobulėti…

  • šikšnosparnis:

   Čia tas pats Prasauskas, kuris dar prieš mėnesį kitą gyrė Kundrotą, o gavęs pylos už nuolatinį trolinimą ir koloradinę propagandą, staiga jame karjerizmą įžvelgė? 😀 Įdomu būtų daugiau sužinoti, kur ir kuo tas karjerizmas pasireiškia. Tikriausiai tuo, kad vietoje sisteminių partijų pasirinkta kol kas esanti užribyje. Skirtumas tas, kad tautininkai iš jo jau lipa, o prasauskai jame ir liks. Su visom savo pseudoistorijom ir pseudopolitikom. Galės į sauksmas.lt rašinėti.

  • šikšnosparnis:

   Čia tas pats Prasauskas, kuris dar prieš mėnesį kitą gyrė Kundrotą, o gavęs pylos už trolinimą ir koloradinę propagandą, jame karjerizmą įžvelgė? Įdomu būtų sužinoti daugiau, kuo tas karjerizmas pasireiškia. Tikriausiai tuo, kad vietoje sisteminių partijų pasirinkta esanti užribyje. Skirtumas tas, kad tautininkai iš jo jau lipa, o prasauskai jame ir liks. Galės į sauksmas.lt savo kliedesius rašinėti.

  • Stasys:

   Galėtumėt argumentuot faktais, ar tik blevyzgoti sugebat?

 18. vabalas:

  Va nuoroda tiems, kurie norėtų pilnesnio ir, mano nuomone, gerokai tikroviškesnio vertinimo su islamo fundamentalizmu susijusiems įvykiams, ir apskritai aiškesnio požiūrio į religijas:
  https://www.youtube.com/watch?v=HBwDmepta7g
  Kalbasi S. Rushdie ir Ch. Hitchens- protingi ir išmanantys šią temą vyrai. O Kundroto svarstymai, na,… ir liks tik svarstymais ir sąmokslo teorijomis.

 19. Atgalinis pranešimas: Je suis CHARLIE. Geim over? | Alkas.lt

 20. socialistas:

  Kundortai, TSRS daug kam galėtų būti pavyzdžiu, kaip suderinti įvairias tautines ir religines grupes darnioje visuomenėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: