Privatiems kultūros paveldo valdytojams kompensuota dalis išlaidų (0)

Onuskio_dvaras

Onuškio_dvaras

2014 m. paskutinėmis dienomis privatiems kultūros paveldo savininkams buvo kompensuota dalis asmeninių lėšų, kurias 2014 metais jie skyrė savo valdomo paveldo tvarkybai. Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas) septyniolikos kultūros paveldo objektų valdytojams skyrė 663 489 litų kompensacijų: už  tvarkomuosius paveldosaugos darbus kompensuota daugiau negu 470 tūkst. Lt, likę 193 tūkst. litų skirti kompensuoti už tvarkybos darbų projektų parengimą ir taikomuosius tyrimus.

Viso gauti 30 prašymų kompensuoti 2014 m. darbus už daugiau nei 2 mln. litų. Palyginimui, 2013 metais buvo gauta 12 prašymų – akivaizdu, kad susidomėjimas valstybės kompensacijų sistema kasmet auga. Tai patvirtina Departamento direktorė Diana Varnaitė: „Privatūs savininkai vis dažniau suvokia savo žinioje esančias kultūros paveldo vertes ir ryžtasi jas tvarkyti. Prašymų kompensuoti atliktus darbus kasmet sulaukiame vis daugiau – tai akivaizdus įrodymas, kad išmokstame dirbti petys petin ir taip naudotis visomis esamomis galimybėmis suvienydami valstybės ir privataus sektoriaus pastangas“.

Valstybės kompensacijos skirtos už privačių, tačiau visuomenei lankyti prieinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas. Šiais metais kompensacijas gavo visa paletė įvairaus kultūros paveldo – gyvenamųjų namų, dvarų, sakralinio, techninio, inžinerinio paveldo – valdytojų, kurių įvairovė kartu atspindi ir išlikusio bei tvarkomo paveldo įvairovę.

Pastebėtas aktyvesnis Kuršių nerijos kultūros paveldo valdytojų dalyvavimas. Kompensacija už praeitais metais atliktus darbus išmokėta dviem UNESCO saugomoje teritorijoje esantiems objektams: Smiltynės kurhauzo  ir vilos Neringoje (Miško g. 9) valdytojai susigrąžins dalį lėšų už atliktus tyrimus ir tvarkybos darbų projektus. Stakliškėse (Prienų r.) atsiradus naujam turistų traukos objektui – alaus daryklos salyklo bokštui – kompensuotos išlaidos už itin kokybiškai atlikus restauravimo ir konservavimo darbus. Kompensacija už tvarkybos darbų projektą ir darbus skirta Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės namo Kaune valdytojams. Tai – geras pavyzdys, kaip tvarkyti laikinąją sostinę garsinančio modernizmo stiliaus paveldo objektus privačiomis lėšomis. Dalį lėšų už atliktus tyrimus ir parengtus tvarkybos darbų projektus atgaus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios parapija ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Vilniuje parapija. Maslauskiškių vandens malūno (Raseinių r.) valdytojams kompensuotos turbinos restauravimo darbų išlaidos. Už karnizo, sienų paviršiaus, rūsių arkinių skliautų, vidaus sienų mūro bei stogo konstrukcijų restauravimo darbus kompensaciją gavo Kėdainiuose (Radvilų g. 41) esančio namo savininkai. Jų veikla atskleidžia kintantį kultūros paveldo valdytojų požiūrį, iš naujo įvertinant sovietmečiu apgadinto paveldo vertes ir siekimą jas atskleisti, tuo prisidedant prie istorinio  viso miesto urbanistinio vaizdo atkūrimo.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pri­me­na, kad pri­va­čių sa­vi­nin­kų val­do­mų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ty­ri­mai kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., o ava­ri­nės grės­mės ša­li­ni­mas, kon­ser­va­vi­mas ir res­tau­ra­vi­mas, pro­jek­ta­vi­mo dar­bai – iki 50 proc. Itin spar­čiai nyks­tan­čiam me­di­niam kul­tū­ros pa­vel­dui ty­ri­mai kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., o visi kiti mi­nė­ti dar­bai – iki 70 proc. No­rint su­si­grą­žin­ti dalį in­ves­tuo­tų as­me­ni­nių lėšų bū­ti­na, kad pa­vel­do ob­jek­tas būtų sau­go­mas vals­ty­bės ir pri­ei­na­mas lan­ky­ti visuomenei.Taip pat pri­va­lo­ma pa­teik­ti ne­prie­kaiš­tin­gai pa­reng­tus pa­vel­do­sau­gos tvar­ky­bos do­ku­men­tus.

Kul­tū­ros pa­vel­do sa­vi­nin­kai, sie­kian­tys savo val­do­mą vals­ty­bi­nės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­dą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui, vi­sa­da lau­kia­mi Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te – čia jie gaus rei­ka­lin­gas kon­sul­ta­ci­jas ir vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą. Tiems, kurie šiais me­tais pla­nuo­ja teikti paraiškas kompensacijoms už atliktus ty­ri­mų, pro­jek­ta­vi­mo ar tvar­ky­bos dar­bus gauti, Departamentas pa­ta­ria nedelsti ir jau dabar pra­dė­ti reng­ti kom­pen­sa­vi­mo dokumentus. Su visa informacija galite susipažinti Departamento internetinėje svetainėje, o esant neaiškumams – konsultuotis su Departamento specialistais. Kitą kartą kom­pen­sa­ci­jos bus iš­mo­ka­mos 2015 metų pa­bai­go­je.

Kategorijos: Kultūra, Kultūros paveldas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: