Z. Vaišvilos spaudos konferencija: Dėl žemės pardavimo stabdymo ir referendumo likimo (tiesioginė transliacija, video) (39)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Kovo 20  d. 10 val. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl žemės pardavimo stabdymo ir referendumo likimo“.

Š.m. kovo 18 d. Seimas dėl teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabų išbraukė iš Seimo darbotvarkės klausimą dėl žemės pardavimo užsieniečiams saugiklių, tačiau kovo 20 d. jis vėl buvo sugrąžintas į Seimo darbotvarkę.

Spaudos konferencijoje signataras Zigmas Vaišvila aptarė ne tik šių žemės pardavimo užsieniečiams saugiklių klausimą, bet ir pateikė pasiūlymus, kaip užtikrinti žemės pardavimo užsieniečiams sustabdymą iki š.m. gegužės 1 d., bei pristatė kreipimusis dėl to į Respublikos Seimą ir Prezidentę.

Zigmo Vaišvilos nuomone, pavojų referendumo „Tautos valia“ likimui kelia š.m. kovo 27 d. Seimo darbotvarkėn įtrauktas ir svarstymui priimtas Eligijaus Masiulio, Jurgio Razmos, Gintaro Steponavičiaus ir Stasio Šedbaro Seimo nutarimo projektas dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą „ištirti“, ar Lietuvos respublikos referendumo įstatymo 14 straipsnis, kuris be išlygų įpareigoja Seimą skelbti referendumą, atitinka LR Konstitucijos 6 straipsnio pirmajai daliai, 7 straipsnio pirmajai daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Priėmus šį Seimo nutarimą, gali būti stabdomas referendumo įstatymo 14 straipsnio galiojimas ir referendumo paskelbimas.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos pranešimą perskaitytą spaudos konferencijoje Seime 2014 03 20 d. 

Z.Vaišvila. Dėl žemės pardavimo stabdymo ir referendumo likimo

Š.m. kovo 18 d. dėl teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabų išbrauktas, o šiandien grąžintas Seimo darbotvarkės klausimas dėl žemės pardavimo užsienio subjektams saugiklių. Seimo narys N. Puteikis perspėja apie teisę už 0,5 mln. EUR įsigyti Maltos pilietybę, o po to tokiu būdu rusų oligarchams tapus eurosąjungiečiais supirkti Lietuvos žemes. Tačiau Seimo nariai turėtų atidžiau skaityti projektus, dėl kurių jie balsuoja, nes yra pigesnių ir paprastesnių būdų tai padaryti. Esant dabartiniam žemės pardavimo užsieniečiams reglamentavimui, nuo š.m. gegužės 1 d. žemę bus galima pirkti ir bet kurios ES šalies juridinio asmens vardu. Mat sąvoka „užsienio subjektas“ apima ne tik fizinius asmenis, kurių lietuvių kalbos mokėjimu susirūpino saugiklių ruošėjai. Vokiškos „Nukem“, kuriai lietuvių kalba nebūtina, tapimas rusų kapitalo įmone yra gyvas ir ryškus pavyzdys.

Paskubomis ruoštų Seimo projektų dėl taip vadinamų žemės pardavimo saugiklių turinys rodo, kad tai yra tik kosmetinės ir teisiškai nelabai pagrįstos priemonės, kurios nekeičia esmės – nei nuo gegužės 1 d. stabdo žemės pardavimą užsieniečiams, nei taiso esminę Seimo klaidą, padarytą 2003 m. kovo 20 d. priėmus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymą, kurio 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė užsienio subjektams pirkti žemę, nors Lietuva nei Stojimo į ES sutartimi nei Stojimo į ES aktu nėra įsipareigojusi užsienio subjektams pardavinėti žemę, vidaus vandenis ir miškus, be to, ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip Lietuvos Respublikos piliečiams bei juridiniams asmenims. Lietuva stojimo į ES dokumentais susitarė ne dėl žemės pirkimo, o įsigijimo teisės. LR civilinio kodekso kalba įsigijimas reiškia nebūtinai pardavimą, bet ir nuomą, panaudą ar uzufruktą, t.y. žemės valdymą ir naudojimą atitinkamomis sąlygomis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4 skyriuje „Kapitalas ir mokėjimai“ nustatyta, kad „Valstybės narės piliečiui įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę ir miškus bet kuriuo atveju negali būti taikomos mažiau palankios sąlygos nei tos, kurios buvo Stojimo sutarties pasirašymo dieną, arba griežtesnės sąlygos nei trečiosios šalies nacionaliniam subjektui.“ Tačiau Stojimo sutarties pasirašymo dieną (2003-04-16 d.) galiojo žemės ir miškų pardavimo tvarka, nustatyta LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, kuris įsigaliojo nuo 2003-04-09 dienos ir kurio 9 straipsniu buvo nustatyta, jog užsienio subjektai negali įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties ir visos eilės kitų paskirčių žemės. Tad ir šioje vietoje jokių formalių problemų dėl žemės pardavimo užsienio subjektams nėra. 2011 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos sprendimas, kuriuo tenkintas Lietuvos 2011-02-04 d. prašymas pratęsti pereinamąjį laikotarpį dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje, taip pat kalba apie žemės įsigijimo, bet nebūtinai pirkimo teisę.

Tad Lietuvos Respublikos prievoles dėl žemės pagal Stojimo sutartį nustato ir jas saisto tik Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, kurioje pasisakyta tik apie laisvą kapitalo judėjimą ir žemės įsigijimą, bet ne pardavimą. Nuosavybės teisė europinės civilinės teisės kontekste apibrėžiama kaip subjekto teisė savo nuožiūra valdyti ir naudoti nuosavybės objektą bei juo disponuoti. Disponavimas daiktu reiškia savininko teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą, jo dalis ar tam tikras teises (LR CK 4.37 str.). Daiktinė teisė, sietina su kapitalo judėjimo tikslais, t.y. naudoti svetimą daiktą pajamoms ir pelnui gauti, gali reikštis teisės turėtojo galimybe įgyvendinti ne visas (valdymo, naudojimo ir disponavimo) teises, o tik kai kurias jų. LR CK nustato ir kitas žemės valdymo ir naudojimo formas, kurias galima įsigyti – nuomą, panaudą, uzufruktą (teisę naudotis svetimu daiktu ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas), kurios netrukdo laisvai judėti kapitalui ir žemės naudotojui iki mirties (fiziniam asmeniui) arba 30 metų (juridiniam asmeniui) iš svetimo daikto naudojimo gali gauti produkciją, pajamas ir pelną. Nuomininko, panaudos gavėjo ir uzufruktoriaus teisės išlieka ir pasikeitus daikto savininkui, pvz., paveldėjimo būdu.

Toks žemės naudotojo teisinis statusas ir užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, ir išsaugo Lietuvos valstybės teritorinį vientisumą, t.y. nepažeidžia LR Konstitucijos 10 straipsnio, ginančio Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą ir nedalomumą, nes nuosavybės teisė pereiti kitam subjektui gali ne tik savininko valia, bet ir pagal įstatymą arba teismo sprendimu, taip pat užsienio valstybei tapus juridinio asmens, kuris nuosavybės teise gali valdyti žemę Lietuvoje. Palestinos valstybės patirtis yra labai skaudi. Tokiu būdu atsiranda galimybė kitos, nebūtinai Europos Sąjungos, valstybės nuosavybės teisės į Lietuvos žemės sklypus, kurie gali sudaryti ištisas teritorijas. Leidus žemės pardavimą užsienio subjektams, nuosavybės teisė į mūsų žemę gali pereiti ir pagal užsienio teismų ar kitų institucijų sprendimus, nacionalizavimo aktus, paveldint ar priverstinai parduodant.

Todėl kaip signataras kreipiuosi į LR Seimą dėl skubaus kreipimosi į Konstitucinį Teismą, siekiant nustatyti, ar Lietuvos Respublikos 2003 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-1381 „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas“ 6 straipsnio 1 dalies nuostata dėl žemės nuosavybės teisės suteikimo užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims neprieštarauja:

– LR Konstitucijos sudėtinei daliai – 2004 m. liepos 13 d. LR Konstituciniam aktui „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, nes nei Stojimo sutartimi nei Stojimo aktu Lietuvos Respublika nėra įsipareigojusi užsienio subjektams pardavinėti žemę, be to, nėra įsipareigojusi leisti įsigyti užsienio subjektams vidaus vandenis ir miškus ta pačia forma (t.y. būtinai nuosavybės forma), tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip Lietuvos Respublikos piliečiams bei juridiniams asmenims;

– LR Konstitucijos 10 straipsniui, ginančiam Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą ir nedalomumą.

Priimant Seimo nutarimą dėl šio kreipimosi į Konstitucinį Teismą, būtina nustatyti, kad stabdomas Lietuvos Respublikos 2003 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-1381 „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas“ 6 straipsnio 1 dalies galiojimas iki bus priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl šio Seimo kreipimosi.

Raštu dėl to kreipiausi ir į Respublikos Prezidentę bei Vyriausybę. Prezidentė pati turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, o Vyriausybė – teisę kreiptis į Seimą dėl tokio Seimo nutarimo priėmimo.

***

Europos Komisija 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu, kuriuo tenkintas Lietuvos 2011-02-04 d. prašymas pratęsti pereinamąjį laikotarpį dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje, pripažinо Lietuvos piliečiams nuosavybės teisių neatkūrimo fakto svarbą: „ (…) kaip svarbu, kad pirmiau paminėta žemės ūkio reforma būtų užbaigta iki numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos“. Šiuo sprendimu Europos Komisija nustatė: „2003 m. Stojimo akto IX priedo 4 skirsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje pratęsiamas iki 2014 m. balandžio 30 d.“

Kadangi iki šiol nėra baigtas Lietuvos piliečiams nuosavybės teisių atkūrimas į žemę, taip pat dėl to, kad Stojimo akto IX priedo 4 skyriuje nenustatyta, kad nuo pereinamojo laikotarpio atidėjimo datos turės būti parduodama žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemė, tačiau nustatyta tik jos įsigijimo teisė (nebūtinai nuosavybės teise), užtikrinanti laisvą kapitalo judėjimą, taip pat dėl to, kad LR CK užtikrina ir kitas žemės valdymo ir naudojimo formas, užtikrinančias laisvą kapitalo judėjimą, todėl kreipiausi į Seimą dėl:

– Lietuvos Respublikos 2003 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-1381 „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas“ 6 straipsnio 1 dalies galiojimo sustabdymo ir jos pakeitimo taip, kad ji atitiktų Stojimo akto IX priedo 4 skyriaus nuostatas, t.y. būtų numatytas ne žemės pardavimas, o įsigijimas kitomis LR CK numatytomis formoms, t.y. nuoma, panauda ir uzufruktas.

– Pranešimo Europos Komisijai, kad Lietuvos Respublika Stojimo dokumentais nėra prisiėmusi įsipareigojimo dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsieniečiams, o tik dėl jos įsigijimo, kurios kitas formas numato LR Civilinis kodeksas ir kurios užtikrina visas sąlygas laisvam kapitalo judėjimui Lietuvoje, kurį garantuoja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63-66 straipsniai, o Lietuvos Respublikos įstatymai visiškai apsaugo tokias užsienio kapitalo investicijas. Paraginau Respublikos Prezidentę ir Vyriausybę kreiptis į Seimą dėl to paties. Valdžios veiksmų vieningumas yra labai svarbus.

***

Kreipiausi į Seimą, Prezidentę, Vyriausybę Seimą dėl Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo referendumo „Tautos valia“ priėmimo paskelbiant jį š.m. gegužės 25 d. ir paankstinant šio klausimo Seime svarstymą, numatytą tik š.m. kovo 25 d. Šiandieninėje sudėtingoje tarptautinėje situacijoje Respublikos Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė turi siekti vienybės su Tauta, o ne susiskaldymo ir priešstatos. Tai yra ne tik biudžeto lėšų taupymo klausimas – jei atstovaujamoji valdžia nori tikros Tautos nuomonės šiuo klausimu, tai būtina siekti kuo didesnio Lietuvos Respublikos piliečių atstovavimo referendume. Tai padėti užtikrinti gali referendumo datos sutapimas su bet kurių rinkimų data. Referendumo paskelbimo ir datos vilkinimas, numatant tai padaryti tik š.m. birželio 29 d., akivaizdžiai tarnautų priešingiems tikslams. Šį Seimo nutarimą svarstant tik š.m. kovo 25 d. galima nespėti paskelbti nutarimą tą pačią dieną, kas formaliai neleistų referendumą organizuoti gegužės 25 d. Atkreipiau dėmesį į tai, kad bet kuris Konstitucijos keitimas gali prieštarauti galiojančiai Konstitucijai jos nuostatų visumai, tačiau tai nekeičia Tautos kaip suvereno teisių keisti Konstituciją. Po Konstitucijos pakeitimo gali keistis ir jos nuostatų visuma. Tačiau tai yra Tautos teisė, kurios pakeisti niekas negali.

***

Š.m. kovo 27 d. Seimo darbotvarkėn įtrauktas ir svarstymui priimtas E. Masiulio, J. Razmos, G. Steponavičiaus ir St. Šedbaro Seimo nutarimo projektas dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą ištirti, ar LR referendumo įstatymo 14 straipsnis, kuris be išlygų įpareigoja Seimą skelbti referendumą, atitinka LR Konstitucijos 6 straipsnio pirmajai daliai, 7 straipsnio pirmajai daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Priėmus šį Seimo nutarimą, gali būti stabdomas LR referendumo įstatymo 14 straipsnio galiojimas ir referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimas.

Seimo narys P. Urbšys atkreipė Seimo dėmesį, kad 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinio Teismo nutarime išaiškinta, jog „Kai įstatymo nuostatų projektas teikiamas referendumui, įstatymo leidėjas yra Tauta. Konstitucijos 3 straipsnyje nustatyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Priimant kokius nors išankstinius sprendimus, nenumatytus Konstitucijoje ir sąlygojančius referendumo paskelbimą, būtų ribojama aukščiausia suvereni Tautos galia. Referendumo įstatymo papildyto 12 straipsnio antrosios dalies nuostata, kad konstatavus referendumui teikiamo teisės akto projekto neatitikimą Konstitucijai „pirmiausia turi būti nagrinėjamas Konstitucijos keitimo klausimas“, susieja referendumo paskelbimą su Konstitucijoje nenumatyta sąlyga – Konstitucijos keitimo klausimo nagrinėjimu. Ši nuostata ydinga ir dėl to, kad Konstitucijos keitimo klausimas būtų nagrinėjamas nežinant Tautos valios, kuri bus pareikšta per balsavimą dėl pateikto referendumui teisės akto projekto. Todėl ši nuostata prieštarauja Konstitucijos 3, 4 ir 9 straipsniams.“

Todėl kreipiausi į Seimą, Prezidentę ir Vyriausybę dėl kvietimo Seimą atsisakyti nutarimo dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl LR referendumo įstatymo 14 straipsnio, nes dėl to Konstitucinis Teismas pasisakė dar 1994 m. liepos 22 d. nutarime. Tokio Seimo nutarimo, leidžiančio sustabdyti privalomų referendumų paskelbimą vien dėl formalaus dar vieno identiško kreipimosi į Konstitucinį Teismą, priėmimas dar labiau supriešintų visuomenę su valdžia. Atsisakykite šio projekto!

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

39 komentarai

 1. Vatikano atstovas Lietuvoje Sigitas Tamkevičius, išplatino žinią, kad kovo 18 d. vykusioje Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje kunigai vienareikšmiškai pasisakė už būsimo referendumo boikotavimą, nes jis Lietuvai žalingas. Taip pat vieningai pritarė euro įvedimui… Vatikano, ES, NATO atstovai Lietuvoje…

  • Kęstutis:

   …nesistebiu… jau Garliavos įvykiai parodė, kad Tamkevičius su visais vatikaniečiais – už pedofilija, už EU…

  • slenkstis:

   Tai Tamkevičius buvo toks drąsuolis ,dabar toks galimas baikštuolis?Ar taip būna?Bet Sadūnaitė,Svarinskas jei buvo tokie ,tai ir liko?.Tai kaip patikėti ta buvusia drąsa,jei dabar matai tokį koks galimai yra:mėgstantį patogų gyvenimą ir prisitaikantį prie esamos situacijos,atsiskyrusi nuo Tautos?

 2. Nagi:

  Tai Zigmukui kažkas žvakę jau uždegė, vargšui matyt ateina paskutinioji. Gaila Kremlius neteks labai svarbaus špico taip ilgai treniruoto

 3. skaitytoja:

  Labai išsami, rimta ir argumentuota konferencija. Paliesta visi labiausia opūs klausimai. Bėda tik ta, kad kolaborantų valdžia jau yra apėmusi viską Lietuvoje, net ir katalikų kunigus. Nematau prošvaiščių ir dėl to liūdna. O signatarui nuoširdžiausia padėka ir palinkėjimai taupyti sveikatą.

 4. Ačiū:

  Labai sunku tikėtis, kad tiek Seimas, tiek Konstitucinis teismas atsižvelgs į gerbiamo Signataro iškeltus klausimus. Didžulė pagarba gerb. Z.Vaišvilai, kad vis dar turi jėgų ir ryžto argumentuotai kovoti už Tautos teises. Deja, pasitikėti valdžia, dirbančia prieš nepriklausomą Lietuvą, ir tikėtis jų padorių sprendimų, vargu, ar kas begalime tikėtis…

 5. Faktai dėl Lietuvos nepriklausomybės:

  (1) ES kontroliuoja, koks minimalus PVM Lietuvoje parduodamų prekių;

  (2) ES kontroliuoja, koks kai kurių prekių (pvz. cigaretės, benzinas) akcizo mokestis Lietuvoje;

  (3) ES nurodo, kad prekėms į Lietuvą įvežamoms negali būti taikomas muito mokestis;

  (4) ES nurodo, kad negalime riboti imigrantų srautų iš kitų ES šalių ir negalime riboti emigracijos;

  (5) ES nurodė, kad atominę elektrinę užsidarytume

  (6) ES pasiūlė savo žvejybinius laivus susipjaustyti, ką mes ir padarėme

  (7) ES nurodo neriboti žemės pardavimo užsieniečiams;

  (8) ES nurodo atsisakyti nacionalinės valiutos;

  (9) ES įstatymai yra aukščiau Lietuvos įstatymų.

 6. Skalvis:

  Labai gerai suprantu kodėl taip uoliai pučiama rusiška bulvė dar darže. Bet gal vertėtų nors kiek turėt omenyje ir ruošiamą JAV ir ES laisvos prekybos sutartį ? Pagal kurią, abiejų pusių standartai ir reikalavimai bus vienodi. O tai reiškia, be daug ko kitko, GMO amerikonizaciją 🙂 Ar čia kaip visada: pučiama tik į vieną dūdą ?

 7. pensininkas:

  Šauni Zigmo spaudos konferencija. Pagarba. Klausimas, Kas Jūs Sigitai Tomkevičiau?

 8. Dana:

  Štai Lietuvos prezidentas! Nėra šiandien Lietuvoje kito tokio žmogaus kaip gerb. Z.Vaišvila. Nors dėl kandidatavimo į prezidentus jis apsisprendė teisingai, bet labai gaila… Bet aš vistiek tikiu, kad jis taps mūsų prezidentu, nes, jei dabartinė vėl bus įstatyta, tai, manau, visos kadencijos neišbus. Pokyčiai Lietuvoje ir pasaulyje vystosi dideliu tempu. Dėkui signatarui už jo nenuilstamą veiklą tautos labui. Tik būtinai saugokite sveikatą. Valgykite tik žmonos gaminamą maistą. Niekuo nepasitikėkite, ypač draugais (deja). Visa jums pagarba, gerb. Zigmai.

 9. Rasa:

  Spaudos konferencijos antroji dalis- pati stipriausia, verta ypatingo dėmesio ir apmąstymų. Negalima nesižavėti Signataro tvirtu požiūriu į užsienio politiką, Krašto apsaugą ir kitais klausimais. Štai toks turėtų būti tikrasis Lietuvos Prezidentas. Todėl labai labai gaila, kad mes šįmet labai skaudžiai praradom galimybę realiai pakovoti dėl tokio Prezidento, o tarp likusiųjų kandidatų neturime jokio, nors bent kiek panašaus, pasirinkimo varianto…
  Atskira tema- kunigų nusipolitikavimas. Ir vėl- daug skausmingų ir teisingų gerbiamo Z. Vaišvilos žodžių.
  Siūlau visiems, pasipiktinusiems kunigų sprendimu, rašyti laiškus į Kauno arkivyskupijos kuriją
  kurija@kn.lcn.lt
  ir būtinai pridėti gerbiamo Signataro žodžius (video) https://www.youtube.com/watch?v=31GlmY2XUI4

 10. Kažin:

  Politikavimas teisėje, tai niekas kitas, o tik sumaišties kėlimas… Dar Platonas yra pasakęs, kad teisė yra valstybės pamatas.
  Matyt, Referendumo įstatyme turėtų būti nustatyta, kad inciatyvinės grupės galios baigiasi parašų pateikimo VRK aktu. Inicityvinė grupė pateikus parašus tampa eiliniais piliečiais. Toliau referendumo procedūros turi likti atitinkamai tik VRK ir Seimo galioje. Suprantama, šiomis institucijos turi būti pasitikima ne mažiau negu trečdalio visuomenės.
  Beje, VRK nariai parašų rinkimo laikotarpiu privalėtų šį procesą stebėti ir kontroliuoti, o nustačius pažeidimus jie galėtų VRK teikti svarstyti parašų rinkimo nutraukimo klausimą. Gi neesminiai pataisymai turėtų būti galimi tik parašų rinkimo laikotarpiu. Jis žinoma galėtų būti žymiai ilgesnis Taigi keistinas Referendumo įstatymas yra ir šiomis reglamentavimo prasmėmis.

 11. Rasa -:

  (Kartoju komentarą, nes Alkas blokuoja dvi nuorodas)

  Spaudos konferencijos antroji dalis- pati stipriausia, verta ypatingo dėmesio ir apmąstymų. Negalima nesižavėti Signataro tvirtu požiūriu į užsienio politiką, Krašto apsaugą ir kitais klausimais. Štai toks turėtų būti tikrasis Lietuvos Prezidentas. Todėl labai labai gaila, kad mes šįmet labai skaudžiai praradom galimybę realiai pakovoti dėl tokio Prezidento, o tarp likusiųjų kandidatų neturime jokio, nors bent kiek panašaus, pasirinkimo varianto…
  Atskira tema- kunigų nusipolitikavimas. Ir vėl- daug skausmingų ir teisingų gerbiamo Z. Vaišvilos žodžių.
  Siūlau visiems, pasipiktinusiems kunigų sprendimu, rašyti laiškus į Kauno arkivyskupijos kuriją
  kurija@kn.lcn.lt
  ir būtinai pridėti gerbiamo Signataro žodžius (video) – Įkeliu žemiau

  • atsakymas- melas:

   Faceboke gavau atsakymą į savo vakarykštį laišką iš Sigito Tamkevičiau profilio . Drįstu skelbti:
   “Šiandien
   Sigitas Tamkevičius
   09:16
   Sigitas Tamkevičius
   Gerb. Rasa, ačiū už nuorodą ir ja pasinaudodamas išklausiau Vaišvilos spaudos konferenciją. Labai gaila, kad savo įtarimus skelbė kaip faktus. Prezidentė tikrai neprašė, kad vyskupai ar kunigai ką nors kalbėtų apie referendumą. Taip pat prezidentė manęs neišsikvietė ir niekuo negrasino, jei kunigai neatšauks savo balso. O jei koks nors laikraštis parašo nesąmonę, tikrai nesu pasiruošęs su juo bylinėtis, nes tuomet neliktų laiko reikalingiems darbams. Atleiskite už sutrukdymą, bet manau žinoti tiesą reikalinga.”

   Štai kaip bažnyčios tarnai drįsta meluoti, tikriausiai, vien dėl to, kad galėjo būti jiems pagrasinta finansavimo blokavimu ar dar bala žino kuo. Kito logiško paaiškinimo nematau, apie tai parašiau atsakymą ir lauksiu tolimesnio jų grimzdimo į melą… Darosi labai įdomu.

   • rg:

    Tai kaip tai suprasti? Tipo Vyskupų konferencija nieko panašaus neskelbė? Ar yra oficialus vyskupų pareiškimas?
    Beje, dar Kubilius žadėjo bažnyčiai grąžinti nacionalizuotą žemę. O tarpukaryje bažnyčia jos valdė nemažai… Kol kas klausimas taip ir neišspręstas.

   • Kemblys:

    Rasa, viskam yra ribos. Sigitas Tamkevičius atsakė tau asmeniškai, turėtum būti dėkinga. Nemalonu skaityti svetimus laiškus, bet, mano nuomone, Sigitas Tamkevičius parašė teisybę.
    Prezidentė neturi įtakos Vatikano sprendimams ir nėra tokia kvaila, kad ko nors prašytų ar tuo labiau grasintų. Visko nežinau, bet, manau, kad meluoji tu.

   • atsakymas- melas:

    Viešinu toliau. Feisbukinio “Tamkevičiaus” atsakymai- Landsbergio (t.y. ir Grybauskaitės) politikos kopija

    “Sigitas Tamkevičius
    2014.03.21 19:33
    Gal manote, kad galima Lietuvai gyvuoti kaip Šveicarijai ar labiau patinka Rytai”

    Rasa…..
    10:22
    (…)
    Paminėjote Šveicariją. Ką bendro turi Šveicarija ir Vergo (arba skersti vedamų tylių avelių banda) mentalitetą turintys lietuviai?
    Rytai? Kokiuose Rytuose matote laisvę, demokratiją ir pagarbą Tautos valiai? Ką ir su kuo jūs painiojate?

    Sigitas Tamkevičius
    11:00
    Aš kaip tik Rytuose nematau laisvės. Tik matau pavojų, kai žmonės žengia tokius žingsnius, kurie mus gali išstatyti tokiame pavojuje, kuriame atsidūrė Krymas. Todėl ir paminėjau, kad mes esame ne Šveicarija, bet kaimynai su nedraugiškais pasaulio galingaisiais(….)”

    “Išvertus” šiuos žodžius logiškai, reiškia, kad reikia “parsiduoti” vieniems, kad “nenupirktų” kiti… Vergo pozicija…
    Nejaugi svetima valiuta ir svetimi (ne Lietuvos piliečiai) ūkininkai apsaugos Lietuvą nuo Rusijos banditų politikos? Klausimas, šiuo atveju, viso labo- tik toks, o kiek bereikalingos politikos priskaldyta…

    • Kemblys:

     Apgailėtinai atrodo asmeninio susirašinėjimo viešinimas. Ar S,Tamkevičius žino, kad tu viską viešini ir dar ,,vartai” jo mintis LOGIŠKAI?
     Šiuo atveju pritariu Sigito Tamkevičiaus mintims.

     Mano nuomone tu esi ,,feisbukinė Rasa”, šlykštu skaityti, kai viešini asmeninius susirašinėjimus ir dar Žmogų, turintį kitokią nuomonę, vadini FEISBUKINIU.

     • Barbora Saulė:

      Veidaknygė yra vieša erdvė, o svarstomas klausimas – žemės pardavimas- yra aktualus visuomenei. Todėl, gerb. Kembly, be reikalo piktinatės. Rasa viešina anaiptol ne asmeninio pobūdžio susirašininėjimą

      • Kemblys:

       Barbora Saulute, jei teigi, kad susirašinėjimas buvo viešas, įmesk nuorodą – paskaitysime visi.
       Sprendžiant pagal laiškų turinį susidariau nuomonę, kad ‘Rasa’ rašė Tamkevičiui mandagiai ir todėl jai atsakė, o, ką ‘Rasa’ rašė už akių, man buvo šlykštu skaityti. Tas tavo ,,ne asmeninio pobūdžio susirašinėjimas” yra Zigmo Vaišvilos atstovės (tokią nuomonę susidariau ‘alke’) . Nežinau, kiek Vaišvilai naudingas toks jo ‘rinktinės’ darbas, persistengus – viskas žlugdoma.

    • slenkstis:

     Nesuprantu.Nei Krymas nei Ukraina nėra Europos Sąjungos narė ,nei NATO narė.Mes esam, mūsų statusas kitas,mūsų kariai dalyvauja visokiose misijose kartu su kitų Europos šalių kariais ir mums saugumo dalis priklauso kaip kiekvienai ES ir NATO narei.Ar to Tamkevičius nežino?Ir prie ko čia visad lietuvių apginta žemė ir 107 proc padengta Lietuvos valiuta?Ar tai mes turim atiduot viską,tada neesant valstybės ir tada nieks negresia?Ar tai Bažnyčios tarnus suprasti reiktų taip?

     • esmė:

      Būtent- esmė ir yra ta, kad painiojami nelygintini dalykai ir visai ne vietoj ir “ne į temą” mums primetami eurosojūziniai “saugikliai”, kurie NIEKAIP nėra ir negali būti mūsų saugikliais nuo Rytų… Deja, visa landsberginė- grybinė- bažnytinė politika- tik MANIPULIACIJOS nemąstančiais mūsų tautiečiai…

   • apie "negrasinimą":

    atkreipkite dėmesį, kad S.T. atstovas neigia “Laisvo laikraščio” straipsnį apie jau pasenusį “naktinio alkoholio” klausimą (“Taip pat prezidentė manęs neišsikvietė ir niekuo negrasino, jei kunigai neatšauks savo balso. O jei koks nors laikraštis parašo nesąmonę….. “) , bet NIEKO nekalba, nieko nei pavirtina, nei paneigia šių dienų klausimu. Juk kalbame apie TAI.
    Mąstykite, KODĖL taip gudriai išsisukinėjama…

  • Liepa:

   Sveika, Rasa. Ar galėčiau Jūsų susirašinėjimą su Dievo Tarnu paviešinti kituose portaluose? Pagarbiai- Liepa

   • Liepai:

    Na, jei visa tai paskelbiau viešai, vadinasi, tekstas viešas… Tačiau. Čia nėra paskelbtas visas mūsų susirašinėjimas, o tik ištraukos. Bėda ta, kad savo laiškuose mes kalbėjomės kaip vienas “apie batus”, kitas- “apie ratus”. Arkivyskupo atstovas neatsakė nei į vieną mano konkretų klausimą ir nereagavo į argumentus prieš eurą ir žemės pardavimą, o kalbą nukreipė į visai kitas temas. Apie ką galima diskutuoti, jei bijodami Rusijos, kaip išsigelbėjimą jie mato… eurą ir žemes pardavimą? Bijau, kad pateiktos ištraukos be kitų pokalbio detalių, kurių neskelbiu, iškreips visą esmę ir neatskleis tikros Vyskupo (atstovo) nuomonės, dėl kurios kiekviename atsakyme buvo išsisukinėjama ir be argumentų, tuščiai tvirtinama, kad tai daroma iš meilės Lietuvai…
    Iš esmės aišku, kad jie turėtų suprasti, kokią užvirė “košę”, bet jie neturi kur trauktis, nes nėra laisvi nuo pareigos valdiškiems užsakymams, nors tai ir neigia…

 12. Karmenas:

  Kodėl įkeltas ne visas spaudos konferencijos vaizdo įrašas? Spaudos konferencija vyko apie vieną valandą. Trūksta ~10 min.

 13. Skalvis:

  Nieko nebesupratu: ar norima, kad Bažnyčia gintų Lietuvos tautą ? Sergėtų tautines šventes, tautinius vardus, tautinę savimonę, sergėtų protėvių žemę ir švęstų pergales prieš kryžiuočius ? 🙂 O šventas kvailume – žinoma, kad Bažnyčia už internacionalą ir kas čia ne taip ?

 14. ugnis:

  Juozapo komentaras: “Mielieji, ne gi manot jog prieš pasirašydamas tą “ganytojišką” bulę, eminensija nenumatė kokia bus reakcija? Nejaugi esate tokie naivūs? O, bet, tačiau, jeigu vyskupas žinojo ką daro, kad nuodėmę daro ir vis tiek DARĖ- klausimas : KODĖL ??? Matau tik vieną logišką priežąstį. KOM-PRO-MA-TAS. Kas gali kompromituoti tokį regis iškilų žmogų? Yra dalykų kurie paslėpti taip giliai, kad tik trys asmenys žino -jis pats, Dievas ir…velnias. Kol žino trise, nebaisu. Bėdos prasideda tuomet, kai sužino šėtono tarnai iš Kontoros. Va tuomet ir griūva perskeltas dangus. Niekas nenori mirti. Iš gėdos. Žymus disidentas, praktiškai nacionalinis didvyris, Laisvės premijos lauretas ir staiga paaiškėja, tarkim, kad… Oi, kokie tamsūs kartais gali būti žmogaus sielos užkaboriai… Nereikia mintinai mokėti Froido veikalų ar būti apgynus disertaciją asmenybės susidvejinimo tema. Patikėkite, žiūrint į “minkštus” ganytojo judesius ir moteriškas balso intonacijas visokių minčių kyla. Maždaug prieš penkis metus internete buvo šmėkštelėjus informacija, kad jo eminencija kažkada buvo turėjęs bėdų su nelegalia “meile” mažiems vaikeliams. Ta informacija greitai dingo nespėjusi išplisti. Serveriuose neliko nieko. Kas išvalė, kodėl taip pasistengė , nežinau. Bet minčių kyla įvairių…”

 15. Atsargiai - provokatorius:

  Asmuo, pasivadinęs “Rasa”, dirba su svetimais IP, konkrečiai – keli komentarai parašyti su mano IP numeriu, pirmasis su kitu IP, tačiau lankytojo ženklas tas pats (matyt protelis nenešė ir svetimą adresą įrašyti).

  Šitas bajeris lengvai nepraeis. Pirma: identifikacinius ženklus gali klastoti ir portalo serverį tvarkantys asmenys, ir sukčiai iš pašalies. Blogiausias atvejis – Alką kontroliuoja svetimos jėgos to net nežinant redakcijai, o kadangi komentarų turinys provokacinis, tokio atvejo be specialiųjų tarnybų žinios nepaliksiu. Ir gali būti ramus, agente, išsiaiškinta bus ir tavo tapatybė susirašinėjimuose su S. Tamkevičiumi, ir kurstymas prieš jį Alke.

  Nereikia ieškoti kvailių, nes niekada nežinai, ant ko užsirausi. O redakcijai reiškiu padėką už tai, kad pradėjote viešinti IP. Pas jus įsisukusį tapatybių vagį nustatyti bus tik lengviau.

 16. arvydas damijonaitis:

  Pliurpalis,begėdis pliurpalius Vaišvila..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: