Kovo 11-osios dienos renginiai (0)

su-gimtadieniu-LietuvaKovo 11-ąją dieną vyks šie ren­gi­niai, skir­ti pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės die­ną:

VILNIUS

Ko­­vo 11 d., antradienis

9.00 val. Gė­­lių pa­­dė­­ji­­mas prie Ko­­vos 11-ajai skir­­to pa­­mink­­lo „Ži­­nia“ Ne­­prik­­lau­­so­­my­­bės aikš­­tė­­je, Vilniuje

9.20 val. Vy­­tau­­to Da­­raš­­ke­­vi­­čiaus fo­­tog­­ra­­fi­­jų par­­o­dos „Į Lais­­vę. 1988–1991 m.“ ati­­da­­ry­­mas Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­me, Par­­la­­men­­to galerijoje*

10.00 val. Iš­­kil­­min­­gas Ko­­vo 11-osios – Lie­­tu­­vos Ne­­prik­­lau­­so­­my­­bės at­­kū­­ri­­mo die­­nos mi­­nė­­ji­­mas Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­me, Ko­­vo 11-osios Ak­­to salėje*

12.00 val. Tri­­jų Bal­­ti­­jos vals­­ty­­bių vė­­lia­­vų pa­­kė­­li­­mo ce­­re­­mo­­ni­­ja Ne­­prik­­lau­­so­­my­­bės aikš­­tė­­je, Vilniuje

12.15 val. Lie­­tu­­vos ka­­riuo­­me­­nės or­­kes­­tro ir Gar­­bės sar­­gy­­bos kuo­­pos ka­­rių iš­­kil­­min­­gas žy­­gia­­vi­­mas Ge­­di­­mi­­no pros­­pek­­te, Vilniuje

13.30 val. Šv. Mi­­šios Vil­­niaus ar­­ki­­ka­­ted­­ro­­je bazilikoje

12.30–16.00 val. At­­vi­­rų du­­rų va­­lan­­dos Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­mo I rū­­muo­­se Vai­­kų dirb­­tu­­vė­­lės, me­­no sa­­vi­­veik­­los ko­­lek­­ty­­vų asi­­ro­­dy­­mai ir me­­ni­­nės kom­­po­­zi­­ci­­jos, trum­­pa­­me­­tra­­žių do­­ku­­men­­ti­­nių fil­­mų de­­mons­­tra­­vi­­mas, par­­o­dų lankymas

14.30 val. Vals­­ty­­bės Ne­­prik­­lau­­so­­my­­bės sti­­pen­­di­­jos įtei­­ki­­mas Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­mo rū­­muo­­se, Kons­­ti­­tu­­ci­­jos salėje*

14.00 val. Jau­­nų­­jų at­­li­­kė­­jų, mu­­zi­­kos gru­­pių kon­­cer­­tas Vin­­co Ku­­dir­­kos aikš­­tė­­je, Vilniuje

19.00 val. Šven­­ti­­nis kon­­cer­­tas „Eu­­ro­­pa yra jė­­ga“ Ka­­ted­­ros aikš­­tė­­je, Vilniuje

14.00 val. Kon­­cer­­tas Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Pre­­zi­­den­­to rū­­mų Ko­­lo­­nų sa­­lė­­je. Da­­ly­­vau­­ja Pa­­ne­­vė­­žio ra­­jo­­no pu­­čia­­mų­­jų or­­kes­­tras „Aukš­­tyn“ ir jau­­nie­­ji at­­li­­kė­­jai **

Vasario 16-osios eitynės Kaune 2014 m. | DELFI, P.Garkausko nuotr.

Vasario 16-osios eitynės Kaune 2014 m. | DELFI, P.Garkausko nuotr.

16.oo val. Vilniaus Rotušės aikštėje prasidės tradicinės Kovo 11-osios eitynės – Laisvės žygis.

18 val. Po eitynių – tradicinis  patriotinis roko grupių koncertas „Tėvynei“, kurį rengia motociklininkų klubas „Vorai“. Koncertas vyks „Pramogų banke“ (Pamėnkalnio g. 7, Vilnius). Koncerto pradžia 18 val. Durys atidaromos jau 17 val. Nors bilietas į koncertą kainuoja 20 Lt, tačiau visiems kurie su savimi turės tautinės atributikos bus suteikta nuolaida – bilietas jiems kainuos 15 Lt.

*Įė­­ji­­mas su kvietimais

**I­­šanks­­ti­­nė re­­gis­­tra­­ci­­ja el. pa­­štu ren­­gi­­niai@p­­re­­zi­­den­­tas.lt ar­­ba tel. (8 5) 266 4073

PARODOS

Ko­­vo 1–20 d. Ta­­py­­to­­jo, me­­no kū­­rė­­jo Pe­­tro Ru­­tės per­­so­­na­­li­­nė par­­o­da Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­mo II rū­­mų galerijoje

Ko­­vo 3–24 d. Ire­­nos Pa­­liu­­ty­­tės go­­be­­le­­nų par­­o­da Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­mo III rū­­mų galerijoje

Ko­­vo 3–20 d. Lie­­tu­­vos Ne­­prik­­lau­­so­­my­­bės Ak­­to sig­­na­­ta­­ro Al­­gi­­man­­to Vin­­co Ul­­bos 75-osioms gi­­mi­­mo me­­ti­­nėms pa­­mi­­nė­­ti skir­­ta par­­o­da Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­me, Vi­­tra­­žo ga­­le­­ri­­jo­­je (Sei­­mo I rū­­mai)

Ko­­vo 3 – ba­­lan­­džio 1 d. Vy­­tau­­to Da­­raš­­ke­­vi­­čiaus fo­­tog­­ra­­fi­­jų par­­o­da „Į Lais­­vę. 1988–1991 m.“ Lie­­tu­­vos Res­­pub­­li­­kos Sei­­me, Par­­la­­men­­to galerijoje

Ko­­vo 11 d. (an­­tra­­die­­nis) Al­­gi­­man­­to Alek­­sand­­ra­­vi­­čiaus fo­­tog­­ra­­fi­­jų par­­o­da „Gen­­ties vei­­dog­­ra­­fi­­ja“ Vil­­niu­­je, Ge­­di­­mi­­no pros­­pek­­te nuo Ka­­ted­­ros aikš­­tės iki Vin­­co Ku­­dir­­kos aikštės

10.00–18.00 val. Ne­­mo­­ka­­mas Ge­­no­­ci­­do au­­kų mu­­zie­­jaus eks­­po­­zi­­ci­­jų ir Kon­­fe­­ren­­ci­­jų sa­­lė­­je eks­­po­­nuo­­ja­­mos Sei­­mo kan­­ce­­lia­­ri­­jos Ko­­mu­­ni­­ka­­ci­­jos de­­par­­ta­­men­­to Par­­la­­men­­ta­­riz­­mo is­­to­­ri­­jos ir at­­mi­­ni­­mo įam­­ži­­ni­­mo sky­­riaus par­­eng­­tos par­­o­dos „2013 me­­tų Lais­­vės pre­­mi­­jos lau­­rea­­tas Si­­gi­­tas Tam­­ke­­vi­­čius“ lan­­ky­­mas (Au­­kų g. 2A, Vil­­nius)

10.00–18.00 val. At­­vi­­rų du­­rų va­­lan­­dos Tus­­ku­­lė­­nų rim­­ties par­­ko me­­mo­­ria­­li­­nia­­me komp­­lek­­se: Ne­­mo­­ka­­mas Tus­­ku­­lė­­nų rim­­ties par­­ko me­­mo­­ria­­li­­nio komp­­lek­­so mu­­zie­­ji­­nės eks­­po­­zi­­ci­­jos „Tus­­ku­­lė­­nų dva­­ro pa­­slap­­tys“ (Žir­­mū­­nų g. 1N, Vil­­nius) ir Kon­­fe­­ren­­ci­­jų sa­­lė­­je (Žir­­mū­­nų g. 1F, Vil­­nius) eks­­po­­nuo­­ja­­mos Sei­­mo kan­­ce­­lia­­ri­­jos Ko­­mu­­ni­­ka­­ci­­jos de­­par­­ta­­men­­to Par­­la­­men­­ta­­riz­­mo is­­to­­ri­­jos ir at­­mi­­ni­­mo įam­­ži­­ni­­mo sky­­riaus par­­eng­­tos par­­o­dos „At­­mi­­ni­­mo die­­na: 1991 m. ko­­vo 11 d.“ lan­­ky­­mas, edu­­ka­­ci­­nių už­­duo­­čių at­­li­­ki­­mas Tus­­ku­­lė­­nų rim­­ties par­­ko me­­mo­­ria­­li­­nio komp­­lek­­so kop­­ly­­čios-ko­­lum­­ba­­riu­­mo lan­­ky­­mas (Žir­­mū­­nų g. 1F, Vil­­nius)

14.00–15.30 val. Ne­­mo­­ka­­ma pa­­žin­­ti­­nė eks­­kur­­si­­ja po Tus­­ku­­lė­­nų rim­­ties par­­ko me­­mo­­ria­­li­­nio komp­­lek­­so te­­ri­­to­­ri­­ją ir eks­­po­­zi­­ci­­ją „Tus­­ku­­lė­­nų dva­­ro pa­­slap­­tys“ (rink­­tis prie Kon­­fe­­ren­­ci­­jų sa­­lės, Žir­­mū­­nų g. 1F; re­­gis­­tra­­ci­­ja tel: (8 5) 275 1223, (8 5) 275 2547 ar­­ba el. Pa­­štu ren­­gi­­niai.tus­­ku­­le­­nai@­­ge­­no­­cid.lt)

15.30–16.30 val. Ken­­et­­o Gum­­ber­­to do­­ku­­men­­ti­­nio fil­­mo „Rau­­do­­na­­sis te­­ro­­ras gin­­ta­­ri­­nė­­je pa­­kran­­tė­­je: so­­vie­­tų oku­­pa­­ci­­ja ir Lie­­tu­­vos pa­­sip­­rie­­ši­­ni­­mas, 1939–1993 me­­tai“ (ang­­lų kal­­ba, lie­­tu­­viš­­ki su­­bti­­trai) ne­­mo­­ka­­mas de­­mons­­tra­­vi­­mas Tus­­ku­­lė­­nų rim­­ties par­­ko me­­mo­­ria­­li­­nio komp­­lek­­so Kon­­fe­­ren­­ci­­jų sa­­lė­­je (Žir­­mū­­nų g. 1F, Vil­­nius)

KAUNAS

Ko­vo 11 d.

10 val. Šv. Mi­šios Kau­no ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je (Vil­niaus g. 1).

10.00 val. Šv. Mi­šios Kau­no šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a. 14 A).

10.50 val. Vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Lais­ve ti­kiu” Kau­no šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a. 14 A).

11.00 val. Kau­no moks­lei­vių bei vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ei­se­na nuo Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos į Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­lį. Ei­se­ną ves Kau­no pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras „Ą­žuo­ly­nas”.

11.30 val. Var­pų mu­zi­kos kon­cer­tas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je.

12.00 val. Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, gė­lių pa­dė­ji­mas prie pa­mink­lų Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je.

12.00 val. Šv. Mi­šios Kau­no šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a. 14 A).

12.30 val. Šven­­ti­­nis kon­­cer­­tas „Lais­­vės spar­­nai“ Vie­­ny­­bės aikš­­tė­­je, Kaune

12.40 val. Tris­pal­vė ak­ci­ja ir šven­ti­nis kon­cer­tas „Lais­vės spar­nai” Vie­ny­bės aikš­tė­je. Da­ly­vaus Au­gus­tė Ved­ric­kai­tė, Pa­ulius Bag­da­na­vi­čius, gru­pė „4 Ro­ses”.

13.00 val. Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rų ka­pų lan­ky­mas Pe­tra­šiū­nų ir Že­mu­ti­nių Ka­niū­kų ka­pi­nė­se.

13.00 val. At­mi­ni­mo ba­rel­je­fų ati­den­gi­mas ir kon­cer­tas Kau­no šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a. 14A). Da­ly­vaus Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras ir var­go­ni­nin­kė Bea­ta And­riuš­ke­vi­čie­nė. www.kau­no­fil­har­mo­ni­ja.lt

15.00 val. Kon­cer­tas Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos tea­tre (Lais­vės al. 71). Įėji­mas su kvie­ti­mais.

15.00 val. Cho­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas „Lais­vės var­pas” Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­mai” (Vy­tau­to pr. 79). Da­ly­vaus „Gin­ta­ras”, „Ai­niai”, „Die­me­dis”, „Per­kū­nas”.www.tau­tos­na­mai.lt

16.00 val. Vy­čio Kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je.

17.00 val. Kon­cer­tas „Jau­ny­tės rit­mu” Kau­no vals­ty­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je (L. Sa­pie­gos g. 5). Da­ly­vaus kon­cer­ti­nės įstai­gos „Kau­no san­ta­ka” ko­lek­ty­vas Kau­no big­ben­das, Ad­ria­na Fi­li­nai­tė, DND, „16Hz”. www.kau­no­san­ta­ka.eu

Ko­vo 13 d.

14.30 val. Kon­fe­ren­ci­ja ,,Ko­va už Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bę ir Są­jū­džio idė­jas Kau­ne” Jau­nų­jų tu­ris­tų cen­tre (Žei­me­nos g. 58).

KLAIPĖDA
Ko­vo 11 d.

10 val. Šv. Mi­šios už jau­ną­ją Lie­tu­vą Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je (Rum­piš­kės g. 6);

11.30 val. So­vie­ti­nio ge­no­ci­do au­kų pa­mi­nė­ji­mas ir gė­lių pa­dė­ji­mas prie me­mo­ria­lo “At­mink tau­tos kan­čią” (S. Dau­kan­to g.);

12 val. Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mas ir pa­trio­ti­nė žai­bi­nė jau­ni­mo mo­bi­li­za­ci­ja („flash­mo­bas“) LAIS­VĖS SPAL­VOS At­gi­mi­mo aikš­tė­je šo­ka­me mei­lės šo­kį Lie­tu­vai!;

14.00 ir 16.00 val. Spe­cia­li Del­fi­na­riu­mo ar­tis­tų prog­ra­ma, skir­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai. Įėji­mas su kvie­ti­mais. Juos nuo ko­vo 6-osios ry­to bus ga­li­ma pa­siim­ti Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lės ir Žve­jų rū­mų ka­so­se. Spe­cia­lūs kel­tų rei­sai iš Šiau­ri­nio ra­go iki Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus – 13.30 ir 15.30 val.;

16.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36) „Iš­sau­go­ki­me Ta­vo var­dą vai­kuo­se“. Da­ly­vau­ja: jau­nie­ji Klai­pė­dos ta­len­tai – J. Ka­čins­ko, J. Ka­ro­so mu­zi­kos mo­kyk­lų, S. Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos, Jau­ni­mo cen­tro auk­lė­ti­niai – tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tai. Kon­cer­to sve­čiai – Vik­to­ras Ge­ra­si­mo­vas (sop­ra­ni­nas), Lau­ra Zig­man­tai­tė (sop­ra­nas), Min­dau­gas Ro­jus. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas;

16.00 val. Tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vų kon­cer­tas Žve­jų rū­muo­se (Tai­kos pr. 70) „Gin­ta­ro la­še ma­no Lie­tu­va“. Da­ly­vau­ja: Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Žir­gi­nė­liai“, Prie­nų r. Bal­bie­riš­kio tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Rin­gis“, Klai­pė­dos jau­ni­mo cen­tro vai­kų tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis ,,Vi­jur­kas“ ir tau­ti­nės mu­zi­kos an­samb­lis „Ra­lio“, Klai­pė­dos J. Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­los an­samb­lio „Su­ba­tė­lė“ vo­ka­li­nė gru­pė, Žve­jų rū­mų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas ,,Vė­tra“. Bi­lie­to kai­na – 5 Lt, pla­ti­na „Ti­ke­ta“. Žiū­ro­vams, pa­si­puo­šu­siems tau­ti­niais kos­tiu­mais, įėji­mas ne­mo­ka­mas.

ŠIAULIAI
Ko­vo 11 d.

10 val. krep­ši­nio tur­ny­ras „3×3“, skir­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Šiau­lių are­na, Jo­no Jab­lons­kio g. 16

11.00 val. šv. Mi­šios. Šiau­lių ka­ted­ra, Auš­ros tak. 3

11.30 val. Lie­tu­vos tris­pal­vės žy­gis „Lie­tu­va mū­sų šir­dy­se“ (nuo Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos, Vil­niaus g. pės­čių­jų bul­va­ru, Va­sa­rio 16-osios gat­ve, Auš­ros al. į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę)

12.00 val. iš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja „Ski­riu Lie­tu­vai“. Pri­si­kė­li­mo aikštė

13.00 val. šven­ti­nis kon­cer­tas „Mu­zi­ka Jums“. Da­ly­vau­ja: „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, 1-osios ir Dai­nų mu­zi­kos, „Da­gi­lė­lio“ dai­na­vi­mo mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Šiau­lių kul­tū­ros cen­tras, Auš­ros al. 31

14.00 val. su­si­ti­ki­mas ir dis­ku­si­ja su tau­to­dai­lės meis­trais. Te­ma „Šiau­lių re­gio­no tau­to­dai­lės rai­da Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais“. Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­ja, Vil­niaus g. 245

17.00 val. šven­ti­nis kon­cer­tas „Šir­džių kal­ba“. Da­ly­vau­ja Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ (vad. T. Amb­ro­zai­tis) ir Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kes­tras (vad. J. Ja­nu­le­vi­čius). Prog­ra­mo­je – lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Kon­cer­tų sa­lė „Sau­lė“, Til­žės g. 140

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: