Referendumo dėl žemės siekia ir lenkai (12)

R.Stankevičiūtės, LŽ nuotr.

R.Stankevičiūtės, LŽ nuotr.

„Len­ki­jos že­mė len­kų ran­ko­se“ – su to­kiu šū­kiu len­kų žem­dir­biai tre­čia­die­nį pra­dė­jo ke­lių blo­ka­das, pi­ke­tus ir ki­tas ak­ci­jas prieš že­mės rin­kos at­vė­ri­mą už­sie­nie­čiams. Len­ki­jo­je šiuo me­tu ren­ka­mi par­ašai dėl re­fe­ren­du­mo skel­bi­mo šiuo klau­si­mu.

Ta­čiau len­kai, skir­tin­gai nei lie­tu­viai, tu­ri ne du mė­ne­sius, o dve­jus me­tus tam, kad su­re­gu­liuo­tų pre­ky­bos že­me klau­si­mus. Len­ki­ja de­ry­bo­se su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) iš­si­de­rė­jo il­giau­sią pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį – jis ga­lios dar dve­jus me­tus, iki 2016 me­tų ge­gu­žės. Ta­čiau len­kai įsi­ti­ki­nę, kad vy­riau­sy­bė tu­ri de­rė­tis su ES dėl pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio pra­il­gi­ni­mo iki tol, kol kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos bus ly­gios.

Im­tis re­fe­ren­du­mo dėl že­mės ne­par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams len­kus pa­ska­ti­no Do­nal­do Tus­ko vy­riau­sy­bės už­mo­jis pri­va­ti­zuo­ti vals­ty­bi­nius miš­kus, ku­riuos val­do vals­ty­bei pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Len­ki­jos miš­kai“. Po opo­zi­ci­jos, ku­riai šiuo klau­si­mu at­sto­vau­ja bu­vu­sios de­ši­nio­sios „So­li­da­ru­mo“ rin­ki­mų ak­ci­jos vy­riau­sy­bės ap­lin­ko­sau­gos mi­nis­tras prof. Ja­nas Szysz­ko, pro­tes­tų, vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mo bei gra­si­ni­mų, kad į Var­šu­vą ruo­šia­si at­vyk­ti aš­tuo­ni tūks­tan­čiai gi­ri­nin­kų, vy­riau­sy­bė at­si­sa­kė šio pa­siū­ly­mo.

Vis dėl­to ir to­liau ke­ti­na­ma keis­ti ga­lio­jan­tį Miš­kų įsta­ty­mą nu­ma­tant, kad nuo 2016 me­tų bend­ro­vė „Len­ki­jos miš­kai“ vals­ty­bės iž­dui pri­va­lės mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius. Pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių įsi­ti­ki­ni­mu, dra­ko­niš­kas Len­ki­jos miš­kų ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­ves prie to, kad pri­va­tiems as­me­nims teks par­duo­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čius miš­kus, ir kad ne­ma­ža jų da­lis ga­li at­si­ras­ti už­sie­nie­čių ran­ko­se.

Tau­tos nuo­mo­nės at­sik­laus­ti no­rin­tys re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­to­riai su­for­mu­la­vo du klau­si­mus: „Ar pa­si­sa­ko­te už lig­šio­li­nį Len­ki­jos miš­kų ūkio „Len­ki­jos miš­kai“ funk­cio­na­vi­mo sis­te­mą, nu­sta­ty­tą 1991 me­tų rug­sė­jo 28 die­nos Miš­kų įsta­ty­me, (…) kas už­ti­kri­na lig­šio­li­nį to su­bjek­to vaid­me­nį ten­ki­nant na­cio­na­li­nius po­rei­kius?“ bei „Ar esa­te už ne­del­sia­mą vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mą pra­dė­ti de­ry­bas dėl Sto­ji­mo su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo dėl že­mės rin­kos at­vė­ri­mo už­sie­nie­čiams Len­ki­jo­je lai­kan­tis nuo­sta­tos, kad Len­ki­jos vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja de­ry­bo­se tu­ri bū­ti to­kia: Len­ki­jos že­mę už­sie­nie­čiai ga­lės įsi­gy­ti tik nuo tų me­tų, kai vi­du­ti­nio Len­ki­jos gy­ven­to­jo per­ka­mo­ji ga­lia su­da­rys bent 90 pro­cen­tų vi­du­ti­nio pen­kių tur­tin­giau­sių ES vals­ty­bių gy­ven­to­jo per­ka­mo­sios ga­lios.“

Pa­gal Len­ki­jos kons­ti­tu­ci­ją, no­rint skelb­ti re­fe­ren­du­mą šio­je 38 mln. gy­ven­to­jų ša­ly­je, rei­kia su­rink­ti 500 tūkst. par­ašų. Or­ga­ni­za­to­riai pa­si­ren­gę jų su­rink­ti du­kart dau­giau. Jau šiuo me­tu, kaip skel­bia­ma, iki mi­li­jo­no par­ašų trūks­ta vos 100 tūkst. Kiek­vie­nas no­rin­tis pri­si­dė­ti prie re­fe­ren­du­mo Len­ki­jo­je ga­li ne­su­dė­tin­gai įsi­jung­ti į par­ašų rin­ki­mo va­jų. Par­ašų rin­ki­mo la­pus ga­li­ma at­si­siųs­ti iš in­ter­ne­to ir pa­čiam at­sis­paus­din­ti, o su­rink­tus la­pus ga­li­ma įteik­ti, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bė­je ar se­niū­ni­jo­je, ku­rios pri­va­lo juos pri­sta­ty­ti ša­lies vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Voras:

  2010 – aisiais lietuvis vidutiniškai uždirbo 24978 litus, vokietis – 146399 litus, apie 6 kartus daugiau. Šis skirtumas, kiek žinau, ne mažėja, o didėja. Taigi, bent artimiausius 50 metų vidutinio lietuvio perkamoji galia nepasieks “90 pro­cen­tų vi­du­ti­nio pen­kių tur­tin­giau­sių ES vals­ty­bių gy­ven­to­jo per­ka­mo­sios ga­lios”. Vadinasi, bent tiek metų turėtų būti draudžiama parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams. abejotina, kad vi­du­ti­nio Len­ki­jos gy­ven­to­jo per­ka­mo­ji ga­lia kada nors su­da­rys bent 90 pro­cen­tų vi­du­ti­nio pen­kių tur­tin­giau­sių ES vals­ty­bių gy­ven­to­jo per­ka­mo­sios ga­lios. Vadinasi, Lenkijos žemė niekada nebus parduodama užsieniečiams.

 2. Migla LTS gretose ir kitur..:

  Vienas tautininkas vilnietis man teigė manantis , kad LTS priėmė sprendimą remti vieną- N.Puteikį…Bet tokio sprendimo niekur nėra paviešinta (nei alkas.lt, nei kitur ). Kitas tautininkas kaunietis man teigė prieš savaitę sužinojęs, kad LTS remia R.Paulauską..Todėl to kauniečio ir kitų tautininkų negaliu prikalbinti rinkti parašus už Puteikį… Kaip galima prikalbinti parašų rinkimui už vieną gerietį, kai LTS aktyvas laukia ….Ko – GODO pasirodymo???:):) Kas darosi su LTS konstruktyvumu , garbingu apsisprendimu ir tiesiog įžvalgumu? Ar gerbiamas J.Panka ,jo pavaduotojas IDEOLOGIJAI M. Kundrotas ir Ko laukia,kol kas iš būrelio geriečių kandidatų savaime ,,nuskęs” rinkdami parašus ar laukia komandos?? Ir tada parodys savo vertybinį sprendimą, už ką LTS ? Beje, būdamas atviru ir padorumą vertinančiu žmogumi ,M. Kundroto gerbiamu nevadinu.. Taip vadinti žmogų , kuris konformistą auksaburnį Paulauską vertina aukščiau už Puteikį, negaliu… LTS paskelbė sąrašą į ES ir tuo jų pasirinkimas baigtas???:) Nuvilia smarkiai ir D.Kuolio vadovaujama LS partija …Užuot paskelbę apie rėmimą ir viešai savo žmones paraginę rinkti parašus už Naglį, jos aktyvas laukia ir tik vienas kitas iš jų dirba Naglio parašų vajui…Tiesos portalas dvelkia šiuo klausimu visiška ramybe,o turėtų būti pats darbymetis vieno kandidato naudai… Apie DK partiją ir Varkalos klystkelius išvis neimanoma ramiai rašyti…..Varkala deklaruoja paramą naudos ir prisitaikymo meistrui Rolandui P.,bet regis, viešo mirštančios (bet pinigų reklamai turinčios…), partijos sprendimo nėra…)

  • Voras:

   Jei ką, tai straipsnyje rašoma apie Lenkijos žemę.

  • slenkstis:

   Straipsnis apie referendumą Lenkijoje.Klausiate apie lenkų tautininkus?.Jei apie Lietuvos, tai pozicija tautininkų ir pasakyta ir parašyta viešai .O penkta bobutė pasakė tai tos bobutės ir tamstos reikalai.
   Kiekvienas turi teisę pats rinktis ką remti iš nesisteminių,Tautininkų pozicija buvo išsakyta-Zigmas Vaišvila.Bet jei kuris tautininkas turi kitą pasirinkimą iš nesisteminių-jo valia.Svarbu santarvė ir sutarimas.

 3. Klemas:

  Lyginant su Lenkija, muūsų valdžia- paskutiniai batlaižiai. Nesuprantu, ko mes laukiame.

 4. ras:

  Reikia staigiai sukviest darbo grupe ir issiust i Lenkija kartu su Premjeru ir Konstituciniu teismu, tegul jiems paaiskina stojimo sutarti.

 5. karnavyžis:

  aš už žemės pardavimą

 6. Arūnas karnavyžiui:

  nesikišk į kaimyninės Lenkijos vidaus reikalus ir nepardavinėk jos žemės, jeigu Lietuvą nori išparduoti

 7. QQ:

  Bulgarijos žemės klausimas dar irgi neužbaigtas.

 8. dionyzas:

  Lenkai-tikri patrijotai ,pavizdys mums lietuviams kaip reikia mylėti savo Tėvynę.

 9. kuku:

  na , tai demokratijos Lenkijoj žymiai daugiau. Jeigu mes nusiųstume ar nuneštume savo surinktus parašų lapus(pavieniu) i VRK , jie garantuotai būtų pradanginti.

 10. kuku:

  …įga­lio­ji­mą pra­dė­ti de­ry­bas dėl Sto­ji­mo su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo dėl že­mės rin­kos at­vė­ri­mo už­sie­nie­čiams Len­ki­jo­je lai­kan­tis nuo­sta­tos, kad Len­ki­jos vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja de­ry­bo­se tu­ri bū­ti to­kia: Len­ki­jos že­mę už­sie­nie­čiai ga­lės įsi­gy­ti tik nuo tų me­tų, kai vi­du­ti­nio Len­ki­jos gy­ven­to­jo per­ka­mo­ji ga­lia su­da­rys bent 90 pro­cen­tų vi­du­ti­nio pen­kių tur­tin­giau­sių ES vals­ty­bių gy­ven­to­jo per­ka­mo­sios ga­lios.“

  ČIA TAI REALUS SAUGIKLIS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: