K. Koženiovska. Lenkų kultūros buvimas Rytuose (41)

Alkas.lt redakcijos pratarmė

Kol Lietuvos politikai, politologai ir apžvalgininkai vis dar spėlioja, kodėl Lenkija pastaraisiais metais rodo Lietuvai išskirtinį nedraugiškumą primesdama nepagrįstus kaltinimus tariama Lietuvos lenkų tautinės mažumos diskriminacija ir kitomis nebūtomis nuodėmėmis, kai tuo tarpu kaimyninei Latvijai kažkodėl jokių pretenzijų neturi, Lenkijos politologai jau seniai vykdo mokslininkų parengtą į Rytus nuo Lenkijos sienų esančių teritorijų repolonizacijos strategiją. Nors pirmiausiai ši strategija yra nukreipta į po Sovietų sąjungos žlugimo  ir Europos sąjungos įsigalėjimo Lenkijos tiesioginei įtakai atsivėrusius „kresus“ (liet. „pakraščius“;  taip lenkai vadina prieš II pasaulinį karą valdytas teritorijas Lietuvoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje; beje, į šią sąvoką patenka ir Lietuvos sostinė Vilnius), tačiau iš Lenkijos valdžios užsakymu XX a. paskutiniame dešimtmetyje parengtų lenkų sociologų geopolitinių studijų aiškėja, kad nestokojama strateginių ambicijų repolonizuoti ne tik vadinamus „kresus“, tačiau ir tarp neoimperinių ambicijų kupinos Lenkijos bei atsitraukusios imperinės Rusijos įsiterpusias,  buferines teritorijas – Lietuvos, Ukrainos bei Baltarusijos valstybes.

Viena iš tokių Lenkijos valstybinių geopolitinių strategijų buvo suformuluota 1999 m. sociologės, Vilniaus universiteto absolventės Katažynos Koženiovskos (Katarzyna Korzeniowska). Ji savo moksliniame straipsnyje „Lenkų kultūros buvimas rytuose“ („Obecność kultury polskiej na Wschodzie“) dėsto strategiją ir taktiką kaip Lenkija galėtų „repolonizuoti“ vadinamus rytinius „kresus“: Lietuvą, Baltarusiją ir Ukrainą.

K. Koženiovska aptaria galimą Rytų Europos tautų arba bent labilių tautiškai tvirtai neapsisprendusių gyventojų grupių repolonizacijos strategiją. Kaip viena iš galimų neapsisprendusias, labilias tautines mažumas konsoliduojančių strategijų minima tariamai pažeidžiamų tautinės mažumos teisių gynimas, kita – vadinama elito polonizavimo strategija.

Ir nors autorė žodžius polonizacija ima į kabutes ir aiškina, kad tai reikia suvokti kaip polonizaciją gerąja prasme, bet polonizacija ir lieka polonizacija. O gerosios polonizacijos pavyzdžių, kaip ir negerosios, savo istorijoje jau esame turėję. Visgi, kaip matome iš pastarojo meto įvykių, naujasis Lietuvos polonizacijos projektas (repolonizacija) jau įgyvendinamas. O į tikslinę gerąja prasme polonizuoto elito grupę be kai kurių žinomų istorikų ir politologų, atrodo, jau baigiama įtraukti ir Lietuvos aukščiausiosios valdžios atstovus

Šis K.Koženiovskos straipsnis „Lenkų kultūros buvimas rytuose“ buvo parengtas pagal programą „Lenkijos valstybė lenkams Rytuose. Politikos modelio paieškos 1998-2000“ („Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki“) vykdytos Lenkijos valdžios užsakymu. Šios programos garbės patronu buvo tuometinė Lenkijos Seimo senato maršalka Alicija Gšeškoviak (Alicja Grześkowiak). Programos pristatyme nurodoma, kad „pagrindinis šios programos tikslas – apibrėžti užduotis Lenkijos politikai už Bugo gyvenančių lenkų atžvilgiu“.

Straipsnis yra skelbtas straipsnių rinkinyje  „III Lenkijos Respublikos politika Rytų lenkų atžvilgiu“ (Polityka III RP wobec Polaków na Wschodzie, Ośrodek Myśli Politycznej, 2005).

Jonas Vaiškūnas, Alkas.lt vyr. redaktorius

***

K. Koženiovska*. Lenkų kultūros buvimas Rytuose

Katažyna Koženiovska | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Katažyna Koženiovska | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Pranešimas perskaitytas seminare „Lenkai Rytuose ir  lenkų kultūros skatinimas Rytų Europoje“ 1998 12 14 d., Krokuvoje, pagal programą „Lenkijos valstybė lenkams Rytuose. Politikos modelio paieškos 1998-2000“

Vidurio Rytų Europa yra visų pirma istorinė sąvoka, jos geografinę teritoriją galima nusakyti tik istorinėje ir politinėje perspektyvoje, ir visų pirma – neigiamomis kategorijomis. Rytų Europa – tai šalys tarp Lenkijos ir Rusijos, būtent Baltarusija, Lietuva ir Ukraina. Latvija ir Estija čia ginčytina teritorija, kurios iš Rytų Europos nereikėtų išbraukti, tačiau šios analizės tikslais pravartu susitelkti ties trimis pirmosiomis šalimis, nes jų bendras vardiklis yra tas, kad čia turime kiekybiškai reikšmingą lenkų mažumą.

Šiuose trijuose kraštuose lenkų kultūra keletą amžių buvo tiek patraukli, kad įvyko lenkų kalbos ir kultūros ekspansija į etnines lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių sritis. Paradoksalu, bet labiausiai patraukli ji buvo tuomet, kai per valdžios įstaigas sustiprintai reiškėsi rusifikacija; tuomet intensyviausiai vyko laisvanoriškas Vidurio Europos gyventojų lenkėjimas. Kiek supaprastindami galime teigti, kad tą lenkybės ekspansiją sukėlė dvi priežastys:

– aukštas lenkų kultūros socialinis statusas, priklausęs nuo jau atstovavusiųjų socialinės padėties (ypatingos reikšmės tam turėjo lenkų prado dominavimas Bažnyčioje);

– jos civilizacinis pranašumas prieš rusiškumą.

Taigi apie buvusios Abiejų Tautų Respublikos rytinių plotų „polonizaciją“ galima kalbėti pradedant XVI ir baigiant XIX amžiais. Šio termino vartojimas reikalauja paaiškinimo, arba veikiau prašosi nuimamos jo neigiamos konotacijos. Mat net iki XIX amžiaus pabaigos polonizacija buvo pagrįsta laisvanorišku lenkų kalbos ir kultūros priėmimu, o ne kokiu nors tikslingu lenkų elitų veikimu, taigi veikiau buvo lenkų kultūros patrauklumo padarinys.

Po Antrojo pasaulinio karo ryškiausia lenkiškojo elito dalis per prievartą arba ir laisva valia, paliko minimą teritoriją, o pasilikusieji pasidavė socialinei degradacijai. Tokiu būdu lenkų kultūros aukštesnio statuso veiksnys kone visai prarado savo reikšmę. Elito pasitraukimas vyko drauge su smarkiai nusilpusia katalikų Bažnyčia prie Sovietų Sąjungos prijungtose teritorijose. Panašiu būdu (nors skirtingu laipsniu) degradavo ir kitų tautų elitai, todėl nusilpo socialinis subjektas, pajėgus reflektuoti civilizaciją ir linkęs dialogui su lenkų kultūra. Jų vietą užėmė rusų arba bent jau prorusiškoji inteligentija, kuriai svarbiausiu orientyru intelektualinėje-kūrybinėje, o pirmiausia – politinėje sferoje tapo rusiškoji kultūra. Nesigilinant į rusiškosios ir sovietinės kultūros skirtumus, galima pasakyti, kad institucionizuota rusiškumo ekspansija po Antrojo pasaulinio karo pasiekė pastebimų laimėjimų.

Tokiu būdu Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos teritorijose lenkų kultūra, kitados vaidinusi čia dominuojantį vaidmenį, pasidarė antrareikšmė, o daugelis jos gyvavimo apraiškų iš viso išnyko. Baltarusijoje ir iš dalies Ukrainoje priešakinę vietą užėmė rusiškoji kultūra, o Lietuvoje – lietuvių tautinė kultūra (čia turime omenyje ištisus kraštus, o ne tik tuos regionus, kuriuose gyvena lenkiškoji mažuma).

Veiksnys, sumenkinęs lenkiškumo pozicijas, nors nevienodu laipsniu, buvo tautiniai atgimimai: baltarusių, lietuvių ir ukrainiečių. Jie žymiai sumažino lenkų kultūros asimiliacinį potencialą, tačiau rusų kultūros irgi. Tautinių atgimimų vaidmuo ryškiausias buvo ikisovietiniu laikotarpiu, o vėliau jie patys atsidūrė sovietinės rusifikacijos priespaudoje, kuriai ne visi vienodai sugebėjo priešintis.

Taigi, labai supaprastinant galima teigti, kad rusiškumas kultūros sferoje užėmė tradiciškai buvusios ten lenkų kultūros vietą.

Įvykus dešimtojo dešimtmečio lūžiui, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos politinės situacijos atvėrė jas naujoms kultūrinėms įtakoms. Turint omeny kad, kad buvo panaikintos institucijos, įtvirtinusios rusiškumo prestižą ir dominavimą, o rusai rytinėje Lenkijos kaiminystėje sudaro tautinę mažumą (bent jau formaliai), rusiškoji kultūrinė įtaka, nors nevienodai sparčiai, turi polinkį silpnėti. Šių šalių modernizacijos procesai neišvengiamai atvers galimybes jų kultūrų arba bent jau kai kurių kultūros sričių (masinės kultūros, tam tikrų mokslo šakų) amerikonizacijai. Todėl reikia tikėtis, kad tose sferose rusų kalbos vietą palaipsniui pradės užimti anglų kalba, kartu tapdama Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos bendravimo su Vakarais priemone. Pravartu žinoti, kad sovietiniu laikotarpiu tokia bendravimo su Vakarais priemone iš dalies buvo lenkų kalba, tačiau šitoks lenkų kalbos vaidmuo Rytuose dėl tiesioginio kontakto su anglų kalba silpsta ir toliau silps. Lenkų kultūros vaidmuo šiuose trijuose kraštuose priklausys nuo to, kokių veiksmų tuo tikslu imsis Lenkija**, ir nereikia pernelyg pasikliauti, kad čia suveiks tradicija ar geografinė artuma.

Taigi, jeigu Lenkija yra suinteresuota lenkiškąja kultūra Rytų Europoje, tai privalo padaryti išvadą, jog ji visų pirma priklausys nuo konkuravimo su rusų kultūros bei kalbos įtakomis sėkmės.

Lenkiškumas sėkmingai tai darė daugiau nei šimtą metų, todėl jis nėra iš anksto pralaimėjusiojo pozicijose, o, tarkim, apie amerikietišką masinę kultūrą to pasakyti negalėtume.

Dėl to, atsižvelgiant į lenkų kultūros potencialą Rytų Europoje, galima pasiūlyti dvi jos įtakos palaikymo ir plėtros strategijas. Pagal pirmąją strategiją, geriausią lenkiškumo užnugarį Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje sudaro palyginti gausios ten gyvenančių lenkų bendruomenės. Tokios taktikos efektyvumą rodo vengrų kultūros pozicija Slovakijoje ir Rumunijoje, net ir Vaivadinoje. Tuo pat pagrindu, bent jau formaliai, Lietuvoje ir Latvijoje remiasi rusiškoji kultūra.

Antroji strategija remiasi lenkų kultūrine tradicija, atliekančia tarpininkės tarp Vakarų ir Rytų Europos funkciją. Manytina, kad Lenkijos rytų kaimynėse geriausiai lenkiškumą palaikytų intelektualinio, meninio ir politinio elitų „polonizacija“ (jų suartinimas su lenkų kultūra, kuris leistų ją laikyti savo tautinės kultūros papildu, vedančiu į Vakarų kultūros pasaulį). Žodžiu, ši „naujoji polonizacija“ turėtų reikšti vietinio elito įgautą tam tikro masto kultūrinę kompetenciją (pirmiausia kalbinę), įgalinančią jį komunikuoti su lenkiškąja kultūra, nors nesiekiant pakeisti tų elitų atstovų tapatybę, nutraukti jų ryšį su savo gimtąja kultūra ir pan. Lenkiškumas turėtų sudaryti antrinę, o kai kuriais atvejais netgi trečiaeilę kultūrinę kompetenciją.

Tokia „polonizacija“ turėtų būti grindžiama konkrečių lenkų kultūros produktų pasiūla Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos elitams pirmiausia tose srityse, kuriose vietinės tautinės kultūros nėra pajėgios patenkinti savo kultūrinės paklausos. Tam turėtų pasitarnauti lenkų kultūros patrauklumas, palyginti lengvas suprantamumas ir prieinamumas, kokia ji čia jau buvo per amžius.

Darant prielaidą, kad lenkybės reikšmė Rytuose gali augti visų pirma mažėjančios rusiškos įtakos sąskaita, reiktų apsvarstyti, kuri iš minėtų strategijų padėtų lengviau konkuruoti su rusiškąja kultūra ir visų pirma su rusų kalba.

Pagal pirmąjį variantą, lenkų kultūra Rytuose turėtų remtis tenykščiais lenkais. Todėl dera atkreipti dėmesį į jų bendruomenių kultūrinį potencialą, o tiksliau – pasidomėti, kiek tasai potencialas gali konkuruoti su ten įsitvirtinusiais rusiškosios kultūros elementais.

Lenkai Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje sudaro antrą pagal dydį tautinę mažumą (būtent po rusų), tačiau tik daliai jos atstovų lenkų kalba yra gimtoji. Ukrainos ir Baltarusijos atveju toji „dalis“ sudaro mažiau nei pusę. 1989 metais tiktai 13% Baltarusijos lenkų deklaravo, kad jų gimtoji kalba yra lenkų, Ukrainoje šis procentas siekia 12,5%. Tuo tarpu apie 30% lenkų tuose kraštuose teigė, kad jų gimtoji kalba esanti rusų. Kitokia padėtis buvo tik Lietuvoje, kur per visą sovietmetį veikė lenkiškos mokyklos ir kur 85 % lenkų savo gimtąja kalba laiko lenkų kalbą [1]. Deja, naujesnių duomenų šiuo klausimu neturime, nors atrodo, kad galimi pokyčiai lenkų kalbos naudai, įvertinus švietimo lenkų kalba tempus bei efektyvumą Baltarusijoje ir Ukrainoje, nebūtų žymūs. Be to, reikia nepamiršti, kad lenkų kalbos deklaravimas kaip gimtosios dar nereiškia gero jos mokėjimo.

Lenkai visuomenės daugumos atžvilgiu yra silpniau išsilavinusi žmonių grupė, daugiausia gyvenanti užmiestyje. Turintys vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, jį dažniausiai yra įgiję rusų kalba. Tokią padėtį nesunku paaiškinti, ji susijusi su jau minėtu lenkų aukštosios kultūros atstovų kresuose išnaikinimu. Tad atrodo, kad lenkai Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje turi labai ribotas galimybes įeiti į elitus savo šalyse ir aktyviai dalyvauti kultūroje, o jų įsišaknijimas tautinėje lenkų kultūroje yra per silpnas, kad galėtų jai atstovauti.

III-ojoje Lenkijos Respublikoje tai seniai buvo žinoma. Jau ankstyvaisiais dešimtojo dešimtmečio metais buvo sukurtos programos, skirtos kresų lenkų elito atkūrimui, sudarant sąlygas tenykščiam jaunimui lavintis Lenkijoje. Dabar paaiškėjo, kad tos programos buvo ir yra iš esmės repatriacinės (žymi to jaunimo dalis baigusi studijas pasilieka Lenkijoje) bei tranzitinės (tam tikra jo dalis nusprendžia išvykti toliau į Vakarus). O tie stipendininkai, kurie baigę mokslus sugrįžo į savo kraštus, neretai turėjo didelių sunkumų bandydami panaudoti Lenkijoje įgytą patirtį ir žinias (nors ir būtų galėję būti puikiausiais lenkiškosios kultūros atstovais). Praleidę penkerius esminius savo gyvenimo metus už šalies, iš kurios jie yra kilę, ribų tie jauni žmonės nesukaupė viso to patirties ir profesionalių kontaktų turto, kuris įgalintų gauti kvalifikacijas atitinkantį darbą. Kartais, ypač Lietuvoje, kliuviniu tapdavo valstybinės kalbos nemokėjimas. Todėl per pastarąjį dešimtmetį dėl gabiausių individų netekties lenkų kultūrinis potencialas Rytuose tik toliau silpo.

Lenkų tapatybės specifika Rytuose yra gan gerai išnagrinėta. Nežiūrint skirtumų atskiruose kraštuose, tai, kas lenkus sieja, yra vadinamoji „pasinė tapatybė“, kitaip sakant, verbalus, deklaratyvus saves įvardijimas lenku. Tačiau jis neduoda jokių gilesnių kultūrinių padarinių, nesukelia net poreikio geriau išmokti lenkų kalbą, neveda prie gilesnio lenkų kultūros pažinimo. Priklausymo lenkų tautybei deklaravimas dažnai yra siejamas su katalikiškumu arba savęs kildinimu iš katalikiškos šeimos. Tradicija lenką tapatinti su kataliku šiuose kraštuose siekia XIX amžių ir iki šiol yra labai dažnai pateikiama kaip svarbus motyvas „būti lenku“.

Tad jei lenkų mažuma būtų vienintelė lenkiškosios kultūros atstovė Rytuose, ji vargiai įstengtų skleisti aukštąją lenkų kultūrą, kitaip sakant, tą kultūrą, kuri įvairiais atžvilgiais būtų tų kraštų visuomenėms nuolat patraukli. Juolab lenkų mažuma negali atstovauti lenkų kultūros, pajėgios konkuruoti su rusiškąja, kuri ten yra užėmusi tvirtą vietą aukštosios ir masinės kultūros sferose. Greičiau reikia bijoti, kad žmonės, save vadinantys lenkais, taps rusų kalbos šalininkais, nes daugeliui jų ji yra profesinės srities kalba ir vienintelė tarptautinė kalba, kurią jie moka.

Lenkai Baltarusijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje lenkų kultūrai veikiau gali atstovauti folkloriniu, vietiniu lygmeniu, kaip, tarkim, karaimų, armėnų, žydų kultūros. Taigi lenkiškumas šiuo metu aptariamose šalyse gali išlikti kaip kai kurių jų dalių regioninė specifika. Tai, be abejo, irgi yra kultūrinė vertybė ir įdomus lenkų kultūros variantas, ateityje vertintinas kaip specifinis istorinis Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos paveldas. Tačiau tokia lenkų kultūros puoselėjimo forma leidžia tik palaikyti tautinės mažumos getą, kadangi neteikia gebėjimų (kad ir kalbinių) išeiti į platesnį visuomeninį kontekstą. Taigi lenkų kultūra „mažumos“ forma negali tapti įrankiu, veikiančiu lenkų kultūrą, o geriausiu atveju tegali padėti ją išsaugoti. Ji taip pat neturi potencialo paveikti vietos elitą, neutralizuoti antilenkiškas nuostatas tenykštėse visuomenėse ir pan.

Elito „polonizacijos“ strategija – reikia tai dar kartą pabrėžti – nesiekia pakeisti jų tautinės savimonės, tai tik bandymas lenkų kultūrą padaryti tarpininke tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos tautinių kultūrų ir Vakarų kultūros. Toji strategija teigia būtinybę tikslingai ir aktyviai veikti apibrėžtą, palyginti nedidelę vartotojų grupę. Vis dėl to dera žinoti, kad lenkiškoji kultūra Rytų Europoje iš dalies (kad ir savo reliktų pavidalu) visuomet egzistuos kaip duotybė, net be papildomo skatinimo, lygiai kaip italų kultūra egzistuoja Albanijoje ar Kroatijoje, o, tarkime, graikiškoji – Makedonijoje ir iš dalies Bulgarijoje. Kita vertus, negalima nepasakyti, jog tai vis dėl to būtų labai siauras, nereikšmingas mastas, neužtikrinantis lenkiškumui nei pastovumo, nei konkurencingumo su akivaizdžiai įsitvirtinusiu rusiškumu.

Todėl, regis, bene efektyviausia būtų propaguoti aukštąją lenkų kultūrą, kurios tam tikros apraiškos susilaukia didelio susidomėjimo net ir Vakarų šalyse (pavyzdžiui, rimtoji muzika, kinas, kai kurios visuomeninių bei humanitarinių mokslų disciplinos). Manytina, kad masinės kultūros sfera, kaip, beje, ir visame pasaulyje, Rytų Europoje liks užgožta amerikietiško kino bei jaunimo muzikos, todėl čia rasti terpę lenkiškumui būtų sunku.

Svarbiausia lenkų kultūros plėtojimo sąlyga yra galimybių lengvai išmokti lenkų kalbos sudarymas. Būtų svarbu nustatyti tas sritis, kuriose Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos kultūros nepatenkina visų poreikių, tad lenkų kultūra turėtų ką reikšminga pasiūlyti. Regis, tokia palanki sritis galėtų būti specialiosios ir grožinės literatūros vertimai iš įvairių vakarų Europos kalbų. Rusų aktyvumas šioje srityje, nors dar didelis, vis dėlto regimai tolydžio silpsta, tuo tarpu paklausa yra didžiulė. Taigi strategija veikti gretimų kraštų įtakingąsias grupes, atrodo, yra labai perspektyvus būdas stiprinti Rytuose lenkiškąją kultūrą.

Teoriniu požiūriu, būtų pageidautina gretimų šalių elitą veikti tiesiogiai, laiduojant lenkų kultūrai stipresnes pozicijas Rytų Europoje, tačiau šitai įgyvendinti gali pasirodyti dar sunkiau nei mažumų strategiją, ir ne tik finansine prasme. Tai padaryti būtų sunku tiek dėl ribojančios vidinės pačių lenkų nuostatos, tiek dėl vietinių Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos sąlygų.

Vidinę kliūtį sudaro visų pirma kasdienė pačių lenkų sąmonė, mat jie „nemato“ savo rytinių kaimynų. Čia turi reikšmės ne tiek konkrečios žinios, kiek „simbolinis žemėlapis“, kuriuo lenkų visuomenė dažniausiai remiasi. Gyventojai į rytus nuo Lenkijos nusakomi trumpu etnonimu „ruskiai“. Galima, žinoma, to žodžio turinį paanalizuoti subtiliau, tačiau nuo tikrovės atitrūkęs visuotinis jo vartojimas rodo nuostatą, jog toji teritorija kultūriškai yra jau susiformavusi, ir lenkiškumui ten nebėra vietos. Rytinių kaimynių tautos pastebimos tik tada, kai prabylama apie „engiamą lenkų mažumą“, bet net ir toji mažuma pernelyg dažnai suvokiama kaip tie patys „ruskiai“, nebent šiek tiek kitokie.

Reikia atminti ir tai, kad už mažumų koncepciją, kitaip sakant, prieš „elitarinę strategiją“ pasisakys įtakingi kresų lobistai. Neturi ji nei reikiamo visiuomeninio-politinio, nei intelektinio užnugario, kadangi Lenkijoje nėra reikšmingos grupės specialistų, užsiimančių rytiniais Lenkijos kaimynais.

Paradoksali gali būti ir kita kliūtis – katalikybės teritorijose į rytus nuo Lenkijos tapatinimas su lenkiškumu. Istorinėje perspektyvoje katalikybė buvo vienas veiksmingiausių, jeigu ne tiesiog pačiu veiksmingiausiu lenkiškosios kultūros įtvirtinimo įrankiu. Tuoj pat po Sovietų Sąjungos žlugimo katalikybės ir lenkiškumo tarpusavio priklausomybė buvo pastebėta ir kaimynų dažnai suvokiama kaip grėsmė. Tam nemažai prisidėjo piktnaudžiavimai, kurių imdavosi iš Lenkijos ten atvykdavę dvasininkai. Moraliniu požiūriu, principas turėtų būti akivaizdus ir aiškus: reikėtų atsisakyti į Bažnyčią žiūrėti kaip į lenkiškumo ambasadorę.

Tačiau politiniu ir praktiniu požiūriu šioje srityje reikia laikytis kuo didžiausio atsargumo, juolab kad prolenkiška ar tokia laikoma Bažnyčios veikla sukelia gana aštrias (neretai neproporcingas grėsmei) kaimyninių kraštų viešosios nuomonės reakcijas. Jos gali būti nukreiptos ne tik prieš lenkiškumą, bet (kad ir netiesiogiai) ir prieš katalikybę, o tai tuose kraštuose savo ruožtu silpnina vakarietiškas tendencijas, kaip kad Baltarusijos atveju. Antra vertus, lenkiškumo sąsaja su katalikiškumu padeda plėsti lenkų tautinę savimonę (vis didesnis katalikų skaičius laiko save lenkais), nors toks tapatinimasis yra lėkštas, geriausiu atveju pasižymintis universaliu (katalikiškuoju), o ne specifiniu lenkišku turiniu. Baltarusijoje ir Ukrainoje tarp kunigų, atvykstančių pagelbėti tenykštei Bažnyčiai, lenkų yra daug, bet visai nėra slovakų, kroatų ar slovėnų, kuriems kalbinė kliūtis būtų palyginti lengvai įveikiama. Taigi, katalikybė Baltarusijoje ir Ukrainoje (Lietuva čia išimtis) yra via facti vadovaujama veikiau lenkiškos negu visuotinės Bažnyčios. Tai Bažnyčios vidaus reikalai, tačiau ieškant lenkų kultūros išlaikymo Rytuose koncepcijos, šie ypatumai yra labai svarbūs.

Esminė išorinė aplinkybė, teikianti galimybę lenkų kultūrai išlikti Rytų Europoje, yra tautinių (daugumos) kultūrų padėtis Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Kiekvienos iš šių šalių tautinės (daugumos) kultūros įsitvirtinimo lygis yra skirtingas, bet Lenkija turėtų būti ryžtingai suinteresuota jų plėtra. Savo turiniu jos (įvairiu santykiu) yra tiek antirusiškos, tiek antilenkiškos, bet rusiškasis dominavimas čia buvo dar labai neseniai ir tam tikru mastu nuolat kelia joms realią grėsmę. Todėl artimiausiu laiku jos koncentruosis į rusiškosios įtakos neutralizavimą.

Aptariamų šalių fone Lietuva įvairiais atžvilgiais yra ypatinga, nes ji – „ekstremalus“ atvejis. Lenkų ten yra daugiausia, o lenkų mažumos tautinio sąmoningumo lygis aukščiausias (1989 m. 85 proc. lenkų teigė, kad jų gimtoji kalba yra lenkų). Lenkiškų mokyklų tinklas čia tankiausias, viešajame bei politiniame Lietuvos gyvenime lenkai reiškiasi ryškiausiai. Lietuvių tautinis sąmoningumas čia taip pat yra gilesnis ir labiau įsišaknijęs palyginti su baltarusiais ar net ukrainiečiais. Lietuvos politinė ir ekonominė padėtis irgi stabiliausia, o ir pati šalis palyginti su kitomis dviem turi labiausiai išplėtotus santykius su Lenkija.

Tie santykiai plėtojami be aiškaus visuomenės pritarimo, labiausiai todėl, kad lenkiškumas asocijuojasi su tradicine nutautinimo grėsme, o šiuo metu dar ir su stipria lenkų mažuma. Tasai lenkiškumas, kurio kilmė yra Lenkija, menkai pažįstamas. Intelektualinis elitas, ypač humanitarinis, yra ypač suinteresuotas kontaktais su Lenkija, pažymėtinas ir lenkų kalbos mokėjimas, ir ryškus lenkiškas kultūrinis paveldas. Tačiau žiniasklaidai (viešajai informacijai) trūksta gerų specialistų – Lenkijos žinovų, kurie galėtų tapti dalykiškos ir profesionalios kasdienės informacijos šaltiniu. Apskritai galima sakyti, kad politikos srityje esama ryškaus prolenkiško nusistatymo, kaip antai – Lenkijos pažinimo, kalbos mokėjimo, Lenkija bendrame kultūriniame kraštovaizdyje čia „pastebima“ ir pan. Nuogąstavimų kelia tik tai, kad šiuo metu aiškiai prolenkiška Vilniaus politika turi gana trapų pamatą jau vien dėl to, kad, viena vertus, buitinėje sąmonėje yra prisikaupę antilenkiškų stereotipų, o kita vertus, reikiamos kultūrinės-visuomeninės veiklos neatlieka Lenkija. Taigi tos politikos tvarumas kelia pagrįstų abejonių. Nedidelė, bet labai prolenkiška žymiausių intelektualų grupė daro esminę įtaką mokslo, taip pat politikos bei žiniasklaidos pasaulyje ir potencialiai galėtų tapti nuolat besiplečiančios lenkiškosios įtakos užuomazga. Tačiau ją rimtai riboja tai, kad ši negausi, nors kokybiškai esminė grupė stokoja gero institucinio užnugario, kuris padėtų išlaikyti ir plėtoti nuolatinius kontaktus su Lenkija. Nei abiejų prezidentų įkurtas Mickevičiaus fondas, nei Lenkų institutas Vilniuje tokio vaidmens nesuvaidins.

Skirtingai nei daugelyje Vakarų visuomenių, tiek Lenkijoje, tiek ir Lietuvoje istorijos išmanymas ir praeities vertinimas labai ryškiai veikia politines bei kultūrines nuostatas. Todėl istorikai sudaro tą profesinę grupę, kuri nuolat daro reikšmingą poveikį visuomeniniam gyvenimui. Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje jie, pirmiausia, konstruoja tautinių mažumų savo kraštuose ir tautiečių bendruomenių už valstybės ribų kilmės ir funkcionavimo koncepcijas bei interpretacijas. Šiuo metu Lietuvoje jau yra įtakinga istorikų terpė, tautinės istoriografijos teiginių nelaikanti dogmomis. Šių istorikų sluoksnio poveikis yra žymus ir pasižymi aiškiai prolenkišku pobūdžiu. Teoriškai tai ir leido pripažinti lenkų mažumą ir jos kultūrą kaip esmingą pozityvų elementą kuriant Lietuvos nacionalinę kultūrą.

Tačiau Lietuvoje lieka pačių suinteresuotųjų – lenkų tautinės mažumos istorinio sąmoningumo klausimas. Joje, matyt, dar nesusiformavo pozityvi savo grupės dabartinės istorinės padėties interpretacija.

Kalbant apie Ukrainą, plačiajame kultūriniame gyvenime pastebimas rusų ir ukrainiečių kultūrų lygiavertiškumas (nors, regis, kalbos vartojimo požiūriu viršų jau ima ukrainietiškumas). Lenkijai yra svarbu kultūrinę pasiūlą suderinti su Ukrainos vidaus regionine specifika. Paradoksalu, kad rytinėje krašto dalyje, kuri yra stipriau rusifikuota, ypač Kijeve, lenkų kultūrai jaučiamas didesnis atvirumas, o įtarumas lenkiškumo atžvilgiu mažesnis. Tautiškai labiau susipratusiuose Ukrainos vakaruose esama istorinių ir savimonės barjerų. Esminis tikslas – prie lenkų kultūros palenkti vakarietiškai nusiteikusį tautinį elitą, mažiau linkusį ir į ryšius su Rusija (tarp jų kultūrinius). Visa tai, regis, gana sudėtinga.

Baltarusiškoji tautinė kultūra vis dar labai sunkiai atpažįstama, užtat rusiškosios kultūros persvara čia akivaizdi. Pasirodo, baltarusiškumas, bent šiuo metu, nėra pajėgus užsitikrinti tvirtų kultūrinių pozicijų. Taigi galbūt esama galimybės Baltarusiją repolonizuoti sensu stricto (tiesiogine prasme). Kaip rodo demografiniai tyrimai, šansų tikrai yra: „1970 metais Yvijos rajone lenkais užsirašė 11,7 %, tuo tarpu 1974 m. – 24,6 % (padidėjo 12,9 punkto). Absoliučiais skaičiais ten gyvenančių lenkų skaičius išaugo nuo 6744 iki 12020, o baltarusių sumažėjo nuo 48505 iki 34823. Tai rodo, kad vakarų Baltarusijoje yra stipri lenkų populiacija, gyvenanti dviejų tautybių pariby, kuri, priklausomai nuo politinių sąlygų, per surašymus gali pateikti arba lenkų, arba baltarusių tautybę“ [2]. Jeigu taip, tai galima būtų „didinti“ lenkų mažumą palyginti didelio skaičiaus tautiškai svyruojančių gyventojų sąskaita. Tačiau tąsyk neišvengiamai kiltų konfliktas su baltarusių tautinio atgimimo jėgomis, o deklaruojamasis lenkiškumas nebūtinai patrauktų paskui save didesnę kultūrinę kompetenciją.

Sėkmingai Baltarusiją „polonizuoti“ ir tokiu būdu čia nukonkuruoti rusiškąjį gaivalą būtų galima remiant Lenkijoje esančius baltarusių kultūrinius židinius, visai pašalinant rusiškojo elemento dominavimo grėsmę, o tuomet per juos būtų įmanoma daryti įtaką Baltarusijai. Kitaip tariant, pravartu siekti Baltarusijos kultūrinio baltarusinimo, kuris įgalintų ją atsiskirti nuo Rusijos kultūriškai, o vėliau, galimas daiktas, ir politiškai, tuo kartu sudarant sąlygas susiformuoti baltarusių elitui, gerai pažįstančiam lenkų kultūrą ir pozityviai jos atžvilgiu nusiteikusiam.

Aptartąsias dvi lenkų kultūros stiprinimo Rytuose koncepcijas reikia derinti tarpusavyje, kad jos viena kitą galėtų papildyti, o ne viena kitai prieštarautų. Teorinio prieštaravimo tarp jų nėra. Bet dėl aukščiau minėtų priežasčių prieštaravimai gali iškilti praktiškai jas įgyvendinant. Iki šiol absoliučiai dominavo pirmoji strategija, nukreipta į lenkų mažumą, o antroji poveikio kryptis retai tebuvo taikoma. Todėl plėtojant lenkų kultūrą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje pravartu atsižvelgti į galimybę derinti abu būdus.

__________

* Autorės pavardė šiuo metu yra Katažyna Koženievska-Volek (Katarzyna Korzeniewska-Wołek).
** Čia ir toliau tekstas paryškintas Alkas.lt.
[1] por. R. Dzwonkowski, Polacy na dawnych Kresach Wschodnich, Lublin 1994, passim.
[2] P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa 1994, s. 141.

Iš lenkų kalbos vertė V.Batvinskas, L.V.Medelis, J.Vaiškūnas

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

41 komentaras

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Taip suprantu AUKSTA lenku kultura, kai sulauzes Suvalku sutarti uzpuoli Lietuva ir zudai lietuvius. Suprantu ir tai, kad auksta kultura yra ta, kuri susitarus su NACIAIS uzgrobi kita valstybe, kaip antai Cekoslovakija. Auksta yra ta, kai PAVAGI kitos salies karaliaus karuna. Auksta kultura tai ta, kai savo banditiskos kariaunos jau daugiau nei 90 metu neisvedi is okupuotu ir aneksuotu teritoriju. Auksta kultura tai, kai sieki primesti kitai saliai savo abecele. Auksta kultura tai ta, kai turedamas virs 40 milijonu gyventoju kaip skerdziamas reki…. kad esi tautine mazuma. Auksta kultura tai ta, kai neperzenges 7 procentu barjero…. geriesi valdzios galia. Auksta kultura tai tai, kai is kito, siuo atveju Lietuvos ATIMI teise buti nepriklausomais… tai tokie yra AT-atkuramojo seimo lenku balsavimo rezultatai! Ir dabar auksa kultura tai, kai kolobrantine Lietuvos valdzia priverti…. tiesti gelezinkeli i Vilniu, kad ten butu dar lengviau lenkams prasiskverbti!
  Visa tai parodo BANDITISKA, DIDZIALENKISKA iskrypeliska politika silpnesniojo atzvilgiu…. gi po dvieju Katyniu, lenkai is karto uzburkavo rusiska politika. Stai ir visa kultura….. jie supranta tik sokinejanti kuola ant savo sprando. Nei morales, nei doreves, nei kulturos.

  • Ūla:

   GERAS KOMENTARAS, PUIKUMĖLIS

   • visų amžių sukilėlis:

    Lenkų kultūra laikoma tokia aukšta, kad priverstinį lietuvių ir kitų tautų lenkinimą įžūliai pavadina savanorišku:
    “Šiuose trijuose kraštuose lenkų kultūra keletą amžių buvo tiek patraukli, kad įvyko lenkų kalbos ir kultūros ekspansija į etnines lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių sritis. Paradoksalu, bet labiausiai patraukli ji buvo tuomet, kai per valdžios įstaigas sustiprintai reiškėsi rusifikacija; tuomet intensyviausiai vyko laisvanoriškas Vidurio Europos gyventojų lenkėjimas.”

   • Žemyna:

    Įdomu, kodėl mūsų „lenkai” neatkreipia dėmesio į tai, kad į PL inkorporuotose baltarusių ir ukrainiečių gyvenamose žemėse (kurias Stalinas Lenkijai padovanojo) ir taip „įteisino” jų okupaciją, ypač baltarusiai, tačiau ir ukrainiečiai vertinami kaip „žemesnė rasė”, todėl silpnesni iš jų skubėjo kuo greičiau bent pavardes sulenkinti, kad nei patys, nei jų vaikai neišsiskirtų kitų minioje?

 2. Naujas:

  Katažyna Koženievska-Volek kalba iš tiesų atvirai. Gaila kad tai lieka nežinoma katalikų sluoksniams, kur ji labai proteguojama.

 3. tampax'as:

  Viskas puiku, tiktai būtų solidžiau, jei pratarmėje ir kitur tekste neliktų klaidelių, tipo Alakas.lt arba to darbo pavadinime ne “buvimas”, o tiesiog “Lenkų kultūra Rytuose” arba “Lenkų kultūros padėtis Lietuvoje” ar pan. Šiek tiek atidumo, alkiečiai… (beje, ar toks senas 1998 m. pranešimas atspindi šiandienos problemas?)

   • Nepolitikas:

    Pritariu. Reikia žinoti istoriją: 1917 m. rugpjūčio mėn. 15 d., Lozanoje (būstinė Paryžiuje) suformuotas Lenkijos Nacionalinis Komitetas (PNK), pirmininkas buvo R. Dmovskis. Komiteto deklaruojamas tikslas, su Austrijos ir Vokietijos kariuomenės pagalbą, įkurti Lenkijos nepriklausoma valstybę. Kuriai turėjo priklausyti „Rusijos okupuotos žemės“ – Lietuva, Baltarusija, Ukraina (nesuteikiant jiems jokios autonomijos). 1917 m. (nuo rugsėjo iki lapkričio mėn.) , Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir JAV vyriausybės oficialiai pripažino “Lenkijos Nacionalinį Komitetą” Lenkijos Nepriklausomos Valstybės atstovais. Reikia nepamiršti, kad nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios(1914-1918) lenkų legionai kariavo Austrijos-Vengrijos pusėje ir jais vadovavo J. Pilsudskis. Dar 1916 m. pabaigoje, austrų-vokiečių okupantų, nepilnai sukurtoje “Lenkijos nepriklausomos valstybėje”, J. Pilsudskis buvo paskirtas karinio departamento vadovu. Tačiau pats ir nuo jų ir nukentėjo: 1917 m. liepos mėn., po konflikto su okupacinę valdžią buvo suimtas ir nuteistas.

 4. Nepolitikas:

  Katažyna Koženievska, parašo savo „lenkiškos samprotavimus“, ten nėra nieko: ne istoriškai pagristu faktų, apie „aukštąją lenkų kultūrą” ir t.t. Apie kokia lenkų kultūrą galima kalbėti, jeigu kaip ir visi kiti „laižė“ rūrą Rusijai, Vokietijai, ir dar gavo nuo jos į subinę, o atgavo „save“ tik dėka sovietams, kurie kartu su JAV ir Anglija, atėmė žemės iš Vokietijos ir „likvidavo“ Prūsiją. Taigi gryniausias šovinizmas ir revanšizmo idėjas. Bet „proto polonizacija“ tai jau rimtas dalykas, o ypač per religiją. Tačiau jų realizacijai reikalingas federalizmas ES. Akivaizdu, kad kaip ir ankščiau, Lenkija slaptai tarėsi su Vokietija. Todėl ir matyti toks lenkų aktyvumas Lietuvoje, Ukrainoje, bei bandymai Baltarusijoje. Todėl ir reikia išstoti iš ES, bei NATO. Lietuva gali išgelbėti tik visiškas savarankiškumas. O kad Lietuva negali būti įtraukta į Rusijos įtaką, yra Konstitucijos garantija. Pavojingiausia kad yra skurdas ir nedarbas – tai visokių perversmų, revanšizmo, net terorizmo šaltinis.

  • N:

   Įdomu, kodėl pastaruoju metu taip kardinaliai pasikeitė vyriausybės nuomonė dėl RailBalticos? Anksčiau ji buvo suplanuota per Kauną į Rygą. Dabar norima būtinai per Vilnių. Ar tik ne ateičiai rengiamasi – juk reikės vietiniams vasalams pas ponus Varšuvon važinėti. Senasis Peterburgo – Varšuvos geležinkelis kerta Baltarusiją (eina per Gardiną), tai juo pasinaudoti sujungiant Vilnių su Varšuva neišeis, nes Baltarusijos plikomis rankomis Lenkija nepaims.

   • Nepolitikas:

    Taip. Jog jeigu viskas pavyks (aš kalbu apie federalizmą), tai kaip valdžia iš Varšuvos, važios į savo teritoriją. Pirmame etape „Kauno“ liks dar „mažumai“(mums – lietuviams), toks rezervatas. Jog reiks kažkur iškeldinti lietuvius iš Vilniaus krašto, kad atlaisvinti žemę lenkams. Manau ir liks mūsų koks nors milijonas. Tai puikiai žino prezidentė(atkeliavo tai iš ES) ir konservatoriai… O „lenkų“ puolimas yra gerai surežisuotas spektaklis: neduosim lentelių kabinti, o atiduosim viską. Tam neprieštaraus ir visas „demokratinis“ pasaulis. Todėl aiškinu durniams: nedalyvaukime rinkimuose, nenaikinkime savo rankomis savo valstybę.

    • lietuvis:

     Tau nenusibodo tą pačią “genialią” mintį apie nedalyvavimą rinkimuose kartoti? Ir kas gi pasikeis nedalyvaujant? Taigi liks tie patys sekančiai kadencijai.

    • Kažin:

     Neišmanymą apie tai, apie ką kalbi, parodo paties siūlomas sprendimas nedalyvauti rinkimuose. O gal tai piktybiškas siūlymas.
     Rinkimų įstatymas ir sukaupta rinkimų organizavimo patirtis yra tokie, kad kuo mažiau dalyvausi, tuo lengviau bus Seimo partijoms “suskaičiuoti” balsus taip, kad jos liktų valdžioje.
     Atvirkščiai, rinkimuose reikia dalyvauti sąjūdiškai (ne mažiau 80%) ir turėti apie 100 savo kandidatų, už kuriuos balsuotų ne mažiau 70% iš rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Tie patys reikalavimai yra ir dėl Prezidento, ES parlamento rinkimų. Tai vienintelis iš realesnių valdžių pasikeitimo Lietuvoje būdų.
     Beje, iš griaunamo pobūdžio siūlymo – nedalyvauti rinkimuose -galima spręsti, kad nieko gero Lietuvai nesieki.

 5. Lietuvos pretenzijų Lenkijai
  KATALOGAS

  1. Lenkija 1228-04-23 pakviečia Kryžiuočių ordiną kovoti prieš baltų gentis Lenkijos naudai. Buvo sunaikinti prūsai ir vakariniai jotvingiai (dzūkai). Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos yra baltų etnografinės žemės. Šių žemių gražinimo Lietuvai klausimas.
  2. Lietuvių ir prūsų kalba turi būti rašomi vieši užrašai visoje Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijų teritorijose.
  3. Lenkija 1430 metais pavagia LDK Vytauto karališką karūną, 1931 metais ir pačius LDK Vytauto palaikus iš Vilniaus Katedros.
  4. Lenkija 1569 metais atima iš LDK Palenkę ir Ukrainą – Liublino unija prievartą įjungia Lietuvą į dviejų valstybių sąjungą;
  5. Lenkija 1791-05-03 savo konstitucijoje įsirašo, kad LDK nebėra nepriklausoma valstybė, o tampa viena iš Lenkijos provincijų – faktiškai tai yra pirmasis oficialus Lietuvos valstybės likvidavimo dokumentas. Vėliau, 1791-10-20 Lietuvą šias nuostatas ištaiso ir ATSTATO savo valstybės nepriklausomybę. Pati konstitucija 1792 metais buvo panaikinta;
  6. Masinė lietuvių polonizacija LDK žemėse XV – XIX amžiuose ir 1920-1939 metais.
  7. Suvalkų sutarties sulaužymas 1920m. spalį ir Vilniaus krašto okupacija ir smurtas prieš žmones, save laikiusius lietuviais Vilniaus krašte 1920-1939m.
  8. Antrojo pasaulinio karo metu “Armija krajova” Vokietijos okupuotoje Lietuvos teritorijoje žudė lietuvių tautybės civilius asmenis vien dėl to, kad jie buvo lietuviai.
  9. …
  10. …

  Su Lenkija normalūs santykiai ir strateginė partnerystė, kai:
  1. Lenkija gražins Lietuvai užgrobtas baltų etnines žemes – dabartinės Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos Lenkijoje;
  2. Kai bus baigtas Lenkijos pradėtas 1920 metais karas prieš Lietuvą ir kaip minimum bus išvesta Lenkijos okupacinė armija iš Augustavo ir Suvalkų – Lietuvos valstybės teritorijos;
  3. Kai Lenkija sumokės Lietuvai Prūsų kalbos atkūrimo išlaidas;
  4. Kai bus depolonizuotos lietuviškos etninės žemės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje – kurias sulenkino kunigai lenkai iš Lenkijos, tam tikslui turėdami suderinimą su popiežiumi Romoje. Depolonizacijos išlaidas turi apmokėti Lenkija kartu su Vatikanu;
  5. Kai Lenkija apmokės depolonizacijos išlaidas Lietuvoje – sulenkintų lietuviškų pavardžių originalo atkūrimą (naujų asmens tapatybės dokumentų išdavimo išlaidos).

 6. velo:

  Kažkaip keistai skamba “Viena iš tokių Lenkijos valstybinių geopolitinių strategijų buvo suformuluota 1999 m. sociologės, Vilniaus universiteto absolventės Katažynos Koženiovskos (Katarzyna Korzeniowska)”.
  “Pranešimas perskaitytas seminare „Lenkai Rytuose ir lenkų kultūros skatinimas Rytų Europoje“ 1998 12 14 d.”
  Ištraukiamas 15 metų senumo kažkokios studentės pranešimas ir pristatomas kaip aktuali valstybinė strategija.

 7. kaunietis:

  Lenkija yra korumpuota, religinga, atsilikusi valstybė. Lenkija neturi ir abejoju ar turės kada nors galingą kariuomenę, kokią turi Rusija, arba atominį ginklą. Norėdama Rusija galėtų sunaikinti Lenkiją per kelias savaites. Lenkijos politikai visada turi pasislėpę kažkur savo šovinistinį peilį, kurį bet kada gali išsitraukti ir durti tau, kuomet tu to mažiausiai tikėsies. Lenkijos mąstymas yra artimas savo slaviškai kaimynei Rusijai. Šovinistinis mąstymas, kuomet šalies politikai ir gyventojai nemato kitų šalių interesų, nesugeba kartu veikti ilgalaikėje perspektyvoje.

 8. neziniukas:

  Kazkokia kvaila suvienijimo ideja lenku pagrindu, juk Lietuvos Didziojoje kunigaikstysteje lenkai buvo nedideli kresai, paribio gyventojai?

 9. pučiamas:

  burbulas. Visai be pagrindo. Eilinė geopolitinė studijėlė. Kita vertus, iš jos galima pasimokyti, kaip formuluoti savus interesus artimojo užsienio atžvilgiu. Gal mums taip pat reikia telkti Lietuvos draugus? Tikiu, kad reikiamos institucijos tą nelabai afišuodamos ir daro.

 10. Goda:

  nuostabus straipsnis:

  “lenkiškumą palaikytų intelektualinio, meninio ir politinio elitų „polonizacija“ ”
  Štai ko produktas yra Bumbliauskas.

  “tie patys „ruskiai“, nebent šiek tiek kitokie.”
  Taip, taip, būtent.

  “civilizacinis pranašumas prieš rusiškumą” na nebent prieš rusiškumą, nes daugiau variantų lenkų pranašumui nėra.

 11. Goda:

  negaliu atsidžiaugti tiesa:

  “katalikybė buvo vienas veiksmingiausių, jeigu ne tiesiog pačiu veiksmingiausiu lenkiškosios kultūros įtvirtinimo įrankiu”

  ir

  “Veiksnys, sumenkinęs lenkiškumo pozicijas, nors nevienodu laipsniu, buvo tautiniai atgimimai”

 12. Atgalinis pranešimas: D.Gruodis. Ar politikai sugebės išsaugoti Lietuvos teritorinį vientisumą ar pasiduos LLRA šantažui? | Alkas.lt

 13. Žemyna:

  Svarstau – nuo ko „apako” mūsų „lyderiai”, mūsų „patriotai”, kad to, kas akivaizdu, nemato? – Gal juos prieš susitikimus su PL lyderiais kas nors maišu iš už kampo per galvas taip trinkteli, kad neatsipeikėja net ir grįžę, nei regos, nei gebėjimo mąstyti taip ir neatgauna?
  Vakar SS per žiniasklaidą vėl svaigo apie strateginę kaimynę (kuri, beje, visus tuos metus iš tiesų strategiškai tiksliai boikotavo, trukdė, vilkino ne vieną ūkinį projektą, turėjusį pagerinti LT ir abiejų sesių padėtį, o ir Suomijai dalis naudos tektų :). Negi mums „nuskilo” turėti valdžią, akivaizdžių tiesų nesuvokiančią, lyg užzombinta būtų? Arba… irgi „strategiškai” SAVO atžvilgiu mąstančią
  NE MUS ji gins puolimo jų kryptimi atveju, o STRATEGIŠKAI SUMANIAI SAVE NUO TERITORIJŲ SUNIOKOJIMO, SAVO GYVENTOJUS NUO ŽŪČIŲ.
  Taigi, ji iš visų jėgų stengsis, kad toliau Lietuvos teritorijos mūšiai nepajudėtų, kad čia kuo daugiau būtų suniokotas ūkis, žūtų kuo daugiau gyventojų! Ir nusispjauti jai į „kresą” bei jo žmones, net nelauks mūsų leidimo ar prašymo, ar vergiško padlaižiavimo. Ji žino savo tikslus, o mūsų apakėliai ar gobšuoliai elgiasi taip, kad verčia juos dar blogesniais dalykais įtarti…

 14. Tvankstas:

  Nuostabus kūrinys labai tiksliai ir aiškiai nusakantis prez. V. Adamkaus prisipažinimų, prof. A. Bumblausko ir Co. ‘istorinių darbų’, G. Kirkilo, A. Kubiliaus ir Co. visų Lenkijai naudingų įstatymų (QWX,…), S. Skvernelio pasisėdėjimų prie alaus taurių ir t.t. ir pan., KILMĘ.

 15. Wielka Rzesza:

  Ar tik nebus ant akmens juodo marmuro lentelėje iškaltasis pagerintas Didžiosios Riešės vietovardis kompleksų nusikračiusios SS ir Co kompanijos pasisėdėjimų rezultatas? Ką dar geresnio pažadėjo dovanų premjeras?
  Užsakymą paslaugiai įvykdė kokie nors antkapinių paminklų meistrai. Jie tokių lentelių nestokoja…

 16. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Jeigu jūs norite tiesos””’, paklauskite tokio propesoriaus Bumbliausko. Anas yr susitikęs Pilsudskį ir tas jam papasakojo kodėl jis Vilniun žygiavo. O dar viena docentė iš VU, rašinėjo, kad mes nesusidėję su lenkais ir likom tokie va…mužikai, žodžiu, su maža kultūra, o gal ir visai be jos. Matyt, prakutę mūsų intelektualai”””” ir panoro sueiti į SUEITĮ su didžiąja lenkų tauta.
  O man patinka ir be jos.

 17. klausimėlis:

  tomaševskininkai nusiims kolorado juostele?

 18. tiek:

  linkiu ,kad rusai pradėtų realiai rašinėti opusus analogiška tema apie tą lenkiją.Gal,balvonai ,atsipeikės ,susipras ,kad lipa ant šimtmečiais patikrintos patirties.

 19. Vilė:

  Mano tėvo šeimoje kalbėjo lenkiškai (nors patys iš savo kalbos šaipėsi “pujdzim do turgu, kupim gaidžiuką”), nors lietuviškai mokėjo geriau. Proseneliai, močiutės tėvai, buvo šlėktos iš Vakarų Ukrainos, manau sulenkėję lietuviai.
  Bet aš ponams lenkams, kaip ir ukrainiečiai rusams, noriu pasakyti – atsikniskit su ta savo lenkyste, pasilikit tą savo plikbajoriškumą sau.

 20. 41- jų tremtinys R. ZUBINAS:

  Vadinamojo prof.Bumblausko kelionės Vyslos upe!? Kas tai? – parsidavimas? ar naivumas? Negali būti, kad šis mūsų “elito” atstovas nežino GARDARIKĖS (mūsų praeities nuo VI-jo iki 1055-jų metų) TRAGĖDIJOS?! Bent kiek besidomintis Lietuvos praeitimi privalo žinoti, kad – iki 1055 metų Gardarikės (gardų- miestų) rikiu – valdovų, buvo rikis Daugonis! Jis valdė teritoriją nuo Vyslos upės bei jos intako Bugo ir iki Nemuno upės! Tai buvo mūsų protėvių, iki pat Juodosios jūros, teritoriją, kurioje, anot graikų istoriko Klaudijaus Ptolemėjaus, gyveno 61 baltų gentis! Anot šaltinių, tarpgentinė jų kalba buvo LIETUVIŲ. Visas jas iki Uralo kalnų, jungė bendras vandens “GINTARO KELIAS”! Šiaurinė sostinė buvo GARDINAS, pietinė- Kijevas. Dėl šio kelio per amžius “pešėsi” Roma ir Kosnstantinopolis.
  Ir štai 1055 metais, Romos tarnai sugebėjo (per moterį) prikalbėti krikštytis mūsų rikį DAUGONĮ. Jis su Romos karuną gavo ČEKŲ karaliaus MIEŠKO vardą. Taip nuo Gintaro kelio atskilo VANDUOLIJOS rikija. O kur gi lenkai?
  Jokiose Gardarikės laikų istoriniuose šaltiniuose šio vardo aš nesu aptikęs. Nesuprantu ir tai- kodėl lenkai, šią mūms gėdingą datą, laiko savo gimtadieniu?!

 21. Gerb. Redaktoriau Jonai Vaiškūnai. Tokiuose diskusijose įpareigoja tikslumas. Kalbos dėl kalbos neveda prie problemos sprendimo. Jeigu Jus esat nuomonės, kad lenkakalbiai lietuviai yra iš Lenkijos (lenkų tautinė mažuma – lenkų tautos mažesnė dalis), tai kuo stebėtis, kad Lenkija kelia pretenzijas. Negalima viename sakinyje rašyti vieną, o kitama jau visai kitą. Trūksta laiko perskaityti ką parašėt? Priimkit mano apgailestavimą. Ryšard Maaceikianec

 22. vijole:

  Labai ydomus straipsnis;nors nors ne su visais argumentais sutinkame MES lietuviai. Draugyste gerai ,bet polinizacijai NE

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: