Z. Vaišvila: Sausio 13-osios tema negalimas joks falšas (37)

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Su Nepriklausomybės Akto signataru Zigmu Vaišvila, tuomečiu Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininku, Laikinosios gynybos vadovybės nariu, kruvinąją 1991 m. sausio 13-osios naktį tapusiu Ministro Pirmininko pavaduotoju Sausio 13-osios išvakarėse kalbasi Alkas.lt vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas.

J.Vaiškūnas: Ką Jums, Zigmai, reiškia Sausio 13-oji? Kokios mintys aplanko kasmet šią dieną?

Z.Vaišvila: Kasmet vis giliau suvokiu šiuos įvykius, jų prasmę ir svarbą. Man tai yra susimąstymo ir susikaupimo dienos. Visų pirma, tyloje atsiskaitau pats sau – ar viską padariau tada, ar šiandien galiu jau nusiraminti? Girdint ar matant paviršutiniškumą, bravūrą Sausio 13-osios tema ar ta proga, viduje kažkas purtyte susipurto. Sąmoninga Žmogaus Auka Tėvynei, jos suvokimas neleidžia jokių spekuliacijų ir sandorių su sąžine. Niekada nenusiramins tas, kas tai matė savo akimis ir turi sąžinę, supranta, kas yra Tėvynė, kuriai tavo bendraamžiai ir net jaunesni nedvejodami paaukojo tai, kas brangiausia. Tad šia tema negalimas joks falšas. Jei bandai tai daryti, nedrįsk nešti gėlių ant Jų kapo.

1990 kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos salė

1990 kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos salė

Ko reikia, kad tinkamai suvoktume tų dienų prasmę ir mūsų visų būtį šiandieną?

Po 1991 m. sausio 13-osios Lietuvoje penkias paras neįvyko joks nusikaltimas, o 1991 m. vasario 9 d. visuotiniame plebiscite dėl Nepriklausomybės tauta tvirtai pasakė „Taip!“. Jau vasario 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“, formaliai tebegaliojantį ir šiandien, nors besikeičiančios valdžios santykiuose su Europos Sąjunga jo prisiminti nenorima. Tuomet prieš šį įstatymą iš 117 deputatų balsavo tik vienas.

1991 m. Sausio 13-osios naktis prie Aukščiausiosios Tarybos. | A.Žižiūno nuotrauka

1991 m. Sausio 13-osios naktis prie Aukščiausiosios Tarybos. | A.Žižiūno nuotrauka

Šiandien moksleiviams, besilankantiems Seime daug ir prasmingai pasakojama apie tai, kas vyko ar nevyko mūsų parlamente, tuo metu dar vadintame Aukščiausiąja Taryba. Tačiau kalbant apie žmogaus susivokimą ir jo gyvenimo prasmę, apsisprendimą aukai lemiamą akimirką, būtina kalbėti daug plačiau. Visa Lietuva darė tai, ką reikėjo daryti. Televizijos bokštus ginti skubėjo ne tik vilniečiai, bet ir kauniečiai į Sitkūnus, klaipėdiečiai, šiauliečiai…

Visa Lietuva skubėjo prie paskutiniosios barikados – Aukščiausiosios Tarybos. A.a. ryšių ministras Kostas Birulis sugebėjo su kolegomis rasti būdus ir video medžiagą apie kruvinus įvykius ištransliuoti į užsienį. Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vyrai su trumpabangininkais ne tik sukūrė alternatyvią Aukščiausiosios Tarybos televiziją, bet ir tuomet dar neegzistavusį mobilųjį telefoną, naudotą kolegų, važinėjusių po Vilnių renkant žinias. Mūsų Vilniaus milicijos vyriausiojo skyriaus vadovas Vytautas Leipus sugebėjo su savo kolektyvu, kurio tik 20% buvo lietuviai (dalis baltarusių į šią darbovietę atvykdavo kasdien iš Baltarusijos TSR), atlaikyti jų pastato, kuriame turėjo įsikurti Mykolo Burokevičiaus milicijos ministerija, šturmą. Prisiminti būtina ir tai, kad visą mūsų miliciją

tuomet dar tebefinansavo Maskva. Iš visos Lietuvos plūstantys prie Seimo žmonės, juos maitinančios ir šilta arbata vaišinančios vilnietės, savo iniciatyva ir be jokių projektų barikadas statantys vilniečiai, laiko ir savo jėgų neskaičiuojantys mūsų medikai…

Alfredo Girdziušo nuotr.

Alfredo Girdziušo nuotr.

Būtina tęsti šį sąrašą, tačiau, kaip šiame, atrodytų, chaose pavyko susigaudyti, koordinuoti veiksmus?

Tai vyko kažkaip savaime. Tik vėliau atsirado ir nebūtų istorijų, ir tariamai buvęs bendras parlamento gynimo štabas (buvo tik atskiri savanorių, krašto apsaugos departamento, milicijos štabai ir pan.). Tačiau šios dienos atskleidė, ką gali padaryti žmogus, mobilizuojantis save ir suburiantis bendraminčius, ekstremaliomis sąlygomis. Tuomet niekas negalvojo apie medalius ar garbę. Visi siūlė, ką reikia daryti ir darė, gavę pritarimą, kurį duodavo ar Zigmas, ar Audrius, ar Artūras, ar Vytautas, ar Liutauras… Nesusipratimų ir įtampos buvo daug. Tačiau psichologiškai svarbiausia buvo kažką daryti, nes ne vieną gynėją, buvusį poste Seime, teko išlydėti su medikais, nes įtampa ir nežinia buvo nežmoniškai didelė. Bandžiau skaičiuoti savo miego valandas, nes savaitę kas parą pavykdavo numigti tik valandą, kitą.

Tačiau paskutiniaisiais metais Rusijos primetama nuomonė „savi šaudė į savus“ nesulaukė ne tik deramo teismų įvertinimo, kaip tai buvo „Vienybės-Jedinstvo-Jednošč“ vadovo Valerijaus Ivanovo atveju, bet ir Lietuvos URM reakcijos į atitinkamus Rusijos URM pareiškimus, A. Paleckio ir Alfa-grupės vado M. Golovatovo bendrą viešai skelbiamą nuomonę dėl sausio įvykių 1991 metais. Kas vis tik vyksta?

Neįsivaizduoju, kaip girdėdamas šiuos melagingus pareiškimus, turi jaustis mūsų milicijos beginklių kursantų būrys, prie Vilniaus TV bokšto bandęs atskirti mūsų žmones nuo puolančiųjų ir tankų, veidais atsisukę į tuos namus, nuo kurių tariamai kažkas šaudė, ir patys girdėję puolančiųjų vado įsakymą „Zariažai!“ ir šalia stovėjusio jo pavaldinio klausimą „Bojevimi ili cholostymi?“. Juk visus šiuos stogus ir Karoliniškių miškelius, ieškant gilzių ir kitų galimų pėdsakų mūsų prokuratūra specialiai tikrino drauge su TSRS prokuratūra, kad po to nebūtų galimybės kitai pusei išsisukinėti. Visa tai jau seniai nustatyta ir patikrinta ne tik tyrimo, bet ir teismų. Tuomet net priešiška pusė nedrįso kalbėti šio absurdo, nors iš anksto paruošta propagandinė telegrupė su „žurnalistu“ A. Nevzorovu priešakyje iškart atsirado TV bokšte.

A.Girdziušo nuotr.

A.Girdziušo nuotr.

Sausio 13-osios byloje visa tai išsamiai ištirta, taip pat ir tai, kaip iš Maskvos iškart po įvykių atvykę TSKP CK instruktoriai „instruktuoja“ LKP/TSKP CK sekretorių Juozą Kuolelį, aiškindami, kad kariškiai išvyks, o jūs, komunistai, liksite. Todėl reikia nedelsiant pradėti aiškinti, kad šaudė nežinia kas, kad po tankais mes patys kišome mūsų tautiečius.

Kaip turi jaustis, jei jis dar gyvas, mūsų milicijos seržantas, įvykių išvakarėse budėjęs prie įėjimo į Lietuvos radijo pastatą, kuris būdamas garbaus amžiaus verkdamas man skundėsi savo poste, kad atvykęs pats ministras jį nuginklavo ir nuvyko tą patį daryti į TV bokštą? Kaip turi jaustis iš Kauno atvykę milicijos patrulinės tarnybos būrio vyrai, naktį iš sausio 11-tos į 12-tą poilsiui nusiųsti į Valakampius ir netyčia tapę mūsų milicijos OMON išdavystės ir skilimo, mūsų VRM ginklų sandėlio užgrobimo liudininkais, gavę rimtai į kailį ir paupiais pasiekę ministeriją, stoję tokioje būsenoje jos ginti?

Visi šie žmonės nėra apdovanotųjų gretose.

Neįsivaizduoju, kaip turi jaustis ir mūsų televizijos diktorė Eglė Bučelytė, kurią paskutiniąją visi matėme Lietuvos TV ekrane, mūsų televizijos ir radijo tuometinis vadovas Algirdas Kaušpėdas, užsibarikadavęs tą naktį savo kabinete?

A.Girdziušo nuotr.

A.Girdziušo nuotr.

Priminėte skirtingose barikadų pusėse buvusius diktorę E. Bučelytę ir J. Kuolelį, nuteistąjį ir jau kalėjusį perversmininką LKP/TSKP CK sekretorių ideologijai. Jis gi Atgimimo laikais buvo LTSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto pirmininku. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad įtarimai pareikšti dar 79 buvusiems TSRS kariškiams. Tačiau, ar pasikeitė kas nors po jūsų viešų kalbų dėl Sausio 13-osios bylos dėl kolaborantų veikų tyrimo, ar paaiškėjo, kodėl 15-ai iš 48-ių jų panaikinti įtarimai vien dėl to, kad jie patys nešaudė žmonių, kodėl netiriama „Kaspervizijos“ vadovo Gintauto Steigvilos, kurį į šias pareigas paskyrė M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP/TSKP CK biuras, veikos?

Panašu, kad niekas nepasikeitė. Lietuva po Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyvos tebėra unikali valstybė, neturinti ikiteisminio tyrimo įstaigos dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui bei prieš valstybę tyrimui. Generalinė prokuratūra ne tik nepateikė informacijos, kodėl netiria G. Steigvilos ir kitų kolaborantų galimai nusikalstamų veikų, bet ir neatskleidė, kuriems 15-ai kolaborantų panaikinti įtarimai. Paaiškino, tik, kad keletas jų mirė.

Nenorima net liudytoju apklausti ir buvusį TSRS Prezidentą Michailą Gorbačiovą, nors viešoje erdvėje ir Sausio 13-osios byloje netrūksta įrodymų, kad Vilniuje visi veiksmai buvo ruošiami ir įgyvendinami jo asmeninu nurodymu. Ne kartą generalinei prokuratūrai siūliau, kad jo ieškoti reikia ne Rusijoje, o Vokietijoje, kurioje jis ne be šios šalies valdžios prieglobsčio praleidžia daugiau laiko nei Rusijoje.

Šiomis dienomis bendravau su vienu buvusiu LTSR valstybinės televizijos darbuotoju, papasakojusiu apie J. Kuolelio nurodymą šioje tarybinėje įstaigoje steigti Sąjūdžio grupę, į kurią aktyviai įsijungė ir G. Steigvilą. Žinau, koks moralinis smūgis buvo mūsų radijo ir televizijos darbuotojams mano paskelbta žinia, kad „Kaspervizijos“ vadovas G. Steigvila, paskirtas M. Burokevičiaus, nėra įtariamasis Sausio 13-osios byloje.

Alfredo Girdziušo nuotr.

Alfredo Girdziušo nuotr.

„Tarybų Lietuvos“ radijas, po Sausio 13-osios persikėlęs į užgrobtas Lietuvos televizijos ir radijo patalpas, pradžioje buvo įkurtas LKP/TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurią nuo 1990 m. kovo 25-osios užgrobė ir saugojo TSRS kariškiai. Be to, minėjote, kad Sausio 13-osios bylos duomenimis M. Burokevičiaus vadovaujama LKP/TSKP CK samdė virš 800 darbuotojų, buvo sukūrusi Lietuvos Respublikos valdžiai alternatyvinės valdžios struktūras, kurias išlaikė TSKP CK lėšomis. Pasigendu šių įvykių analizės ir sąsajų su TSRS kariškių agresijos veiksmais?

Kolaborantai TSRS valdžiai buvo būtini, nes be jų TSRS kariškių veiksmai visiems būtų buvusi akivaizdi užsienio karinė agresija.

Todėl po 2013 m. sausio 13-osios Seime jūsų pasakytos kalbos apie Sausio 13-osios bylą ir stojo tokia nejauki tyla?

Taip, nes visiems nėra lengva psichologiškai susivokti realybėje, kad 2009 m. Respublikos Prezidentu išrinkome vieną šių 800 LKP/TSKP lėšomis išlaikytų asmenų. Be to, gyvename baimėje, didesnėje nei Atgimimo laikais. Rašant minėtą kalbą ir man pasidarė nejauku dėl šio susivokimo, apie kurį jaunas tautietis, greitas reaguoti į šiuolaikines sklaidos priemones, net pagalvoti apie tai negalėjo. Jam gi labai smagu matyti ir „baltųjų pirštinių“ akcijas, staiga vieningai vykstančias visoje Lietuvoje, lyg stebuklingai lazdelei mostelėjus. Tačiau būtent čia reikia ieškoti atsakymų į klausimus ne tik dėl keistos Sausio 13-osios bylos eigos, bet ir dėl keisto Prezidentės D. Grybauskaitės elgesio ir slapukavimo, dėl to, kad visa tai labai tinka, visų pirma, Rusijos valdžiai, tęsiančiai reakcingų TSRS jėgų tradicijas. Po pernykščių spalio 31 d. „skiepų“ istorijos ir nemokšiško šių paslapčių dangstymo valstybės paslapties skraiste apie p. D. Grybauskaitę kaip Prezidentę ir jos supratimą apie valstybės valdymą nebeliko ką ir kalbėti. Belieka vienintelis neatsakytas klausimas – kodėl Vytautas Landsbergis pasirinko šį melą? Moralės požiūriu man tai sunkiausias klausimas gyvenime. Kol kas nežinau į jį tikro atsakymo.

Sausio 13-oji | wikipedija.org nuotr.

Sausio 13-oji | wikipedija.org nuotr.

Bet ar ne perdaug Jūs užsipuolate Lietuvos Prezidentę? Ar tas praeityje galimai padarytų klaidų nuolatinis eskalavimas nedaro žalos mūsų valstybei? Gal svarbiau būtų vertinti asmenį, juolab užimantį tokias aukštas pareigas pagal dabartinę laikyseną, pagal nūdienos darbus? Ar Prezidentės autoriteto silpninimas gali būti naudingas Lietuvai?

Labai nesinorėjo tokią dieną kalbėti apie tai. Visų pirma, kalbame apie valstybės vadovę, kuri ne tik slepia savo biografiją, bet po Kovo 11-osios pasirinko kitą barikadų pusę. Valstybės vadovas negali būti pažeidžiamas, todėl apie kandidatę į Respublikos Prezidentus rinkėjai privalėjo žinoti viską. Žmogus, turintis, ką slėpti, yra valdomas. Jei kalbame apie labai svarbius Lietuvos ir Rusijos santykius, visos kadencijos metu mūsų Prezidentės pozicija buvo labai patogi šiai valstybei. Kalbu ne tik apie A. Paleckio ir M. Golovatovo „savi šaudė savus“, vežėjų ir mūsų gamintojų bėdas, bet ir strateginius dalykus. Kodėl taip ir neprasidėjo derybos dėl dujų kainų? Ar susimastome, pavyzdžiui, kodėl suskystintų dujų importo terminalo statybai priverstinai pasirinkta Vokietijos įmonė PPS, turinti aibę Vokiškos įmonės Eon Rur Gas užsakymų? Priminsiu, kad Eon Rur Gas yra ir Gazprom akcininkė, ir drauge su Gazprom valdo po 38% (viso 76%) Lietuvos dujų akcijų. Nenustebsiu, kad PPS laiku iki 2015 m. gali nepastatyti šio terminalo. Ji sumokės mums baudas už tai. Bet Lietuvai tada teks su Gazprom rašytis naują sutartį, neturint šio terminalo. Šiuos PPS nuostolius mielai padengs Gazprom ar Eon Rur Gas. Nustebino ir ką tik paskelbtas dujų pardavėjo konkursas – kodėl pirksime ne biržoje, o vėl prisirišime prie vieno pagrindinio pardavėjo? Šį kartą iš Vakarų.

Apie neteisėtą Lietuvos suvereniteto atidavinėjimą Europos Sąjungai, tautos sprendimo referendume ignoravimą, teisėsaugos griovimą ir jos naudojimą užgaidoms ar dar blogesniems tikslams net jau kartoti nebesinori. Vien baimės atmosferos Lietuvoje sukūrimas ko vertas…

Visada vertinau ir vertinsiu žmones pagal jų darbus. Ir niekada nesutiksiu su melu.

Ar prisijungėte prie konservatorių partijos ir Prezidentės D. Grybauskaitės naujos iniciatyvos „Neužmirštuolė“, skirtos Sausio 13-ajai atminti ir Laisvės gynėjams pagerbti – įsisegti vieningą ženkliuką – neužmirštuolės žiedą, paskelbtą orios, savarankiškos ir sėkmės Lietuvos simboliu. Prezidentė kviečia visus, cituoju: Kol atmintis gyva, niekas negali atimti Lietuvos laisvės ir iškreipti mūsų istorijos. Sausio 13-ąją beginkliai, tačiau stiprūs savo dvasia ir vienybe, žmonės pasipriešino melui ir prievartai. Šiandien esame laisvi ir naujoji karta tikriausiai net neįsivaizduoja, kad galėtų būti kitaip. Tačiau laisvė nėra duotybė. Tai – atsakomybė kiekvienai kartai prisiminti ir didžiuotis, kad esame savarankiška valstybė ir patys kuriame savo ateitį?

2013 m. rugsėjo mėn. Lietuvos bibliotekininkų draugija, skaudžiai nusivylusi tuščiais valdžios pažadais padidinti beviltiškai mažą kultūros darbuotojų atlyginimą, savo tinklalapyje paskelbė „Neužmirštuolių“ akciją – viešą kreipimąsi į Prezidentę ir visą mūsų valdžią, tikinančią, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis. Šia visuotine akcija bet kokį tikėjimą mūsų valdžia praradę bibliotekininkai, kurių nuo praėjusių metų neberuošia Lietuvos aukštosios mokyklos, valdžiai mandagiai priminė netęsėtus jos pažadus. Į šią akciją įsijungė ir kitų sričių kultūros darbuotojai.

lrp.lt nuotr.

lrp.lt nuotr.

Matant milijoninius ir milijardinius valstybės lėšų eikvojimus, ši akcija, buvo naivoka, o valdžios elgesys veidmainiškas, jau ne tokiomis priemonėmis turime kalbėti su valdžia. Prezidentė D. Grybauskaitė ne tik nepaaiškino bibliotekininkams, kodėl ji juos „gina“ tik žodžiais, ne darbais. Prezidentė drauge su neatskiriama nuo jos konservatorių partija savąja „Neužmirštuolių“ akcija tiesiog pasityčiojo iš bibliotekininkų, kurių dauguma tegauna vos minimalų atlyginimą, „Neužmirštuolių“ akcijos. Panaudoti šią idėją Prezidentei kalbant apie Sausio 13-ąją, kai jai pačiai šia tema reikėtų bent jau patylėti, yra jau netik veidmainiška. Tai pats tikriausias falšas. Toks mūsų valdžios požiūris į mūsų piliečius, mūsų bibliotekininkes, kurios kaip pelytės Sausio įvykių metu iš namų kasdien nešė maistą, kurį pietų pertraukų metu ištrūkusios iš darbų skubėdavo dalinti parlamento gynėjams. Ir medalių už tai neprašė.

Leiskite, Jonai, nebetęsti šios temos. Mano žmona Regina yra viena tų, kurios tai darė…

Alfredo Girdziušo nuotr.

Alfredo Girdziušo nuotr.

Ko palinkėtumėte visiems mums Sausio 13-osios išvakarėse?

Sausio 13-osios bylos peripatijos, refrendumų istorijos ir atviras valdžios tyčiojimasis iš mūsų žmonių pasiekė tą ribą, kada kaip ir Sąjūdžio laikais turime tvirtai visi pasakyti – gana melo ir veidmainystės. Mes, įvykių liudininkai, neleisime tyčiotis iš mūsų ir Lietuvos. Sausio 13-oji ir jos aukos padėjo susivokti, kad privalome gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl mūsų visų. Visų pirma, dėl tų kurie gimėme ir augome šioje žemėje. Turime tai daryti, nes mus sukūrė mama ir tėtis, nes mes turime savo vaikus ir norime jiems visaverčio ir oraus gyvenimo. Be melo. Ir šioje žemėje taip pat. To ir linkiu.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

37 komentarai

 1. Nojus:

  Išrinktoji tauta pastebėjo,kad LIETUVIAI labiausiai nori LAISVĖS,todėl pasinaudojo kaip DETONATORIUMI susprogdinti TSRS ir IŠVOGTI materialinį turtą.
  Štai ant šio akmens atsistokime drąsiai.
  Pripažinkime ,kad APGAVO .Bet darykime tai išdidžiai ir sakykime atvirai. LAISVĘ pasilikime sau.Pakelkime ją nuo žemės,nuvalykime purvą ir iškelkime į garbingiausią vietą.
  Mes IŠBRIDOME per KULGRINDĄ.
  Nukraujavę…
  Šlapi…
  Purvini…
  Bet su švytinčiomis SIELOMIS ir NENUGALĖTI.

  • N:

   Būtų sugriovę TSRS ir be lietuvių pagalbos. Mums derėtų būti kuklesniems ir per daug nepervertinti lietuvių vaidmens griaunant TSRS. Taip, mumis pasinaudojo, bet naudojosi ir kitais. Ir būtų pasiekę savo tikslų, gal kiek vėliau, kiek sunkiau, bet griuvimo procesas jau buvo nebeišvengiamas.

   • Kažin:

    Sutikčiau, kad be Baltijos šalių komunizmą TSRS būtų sugriovę, o ne ją kaip valstybę. Ir tai vargiai – juk Chručiovas buvo areštuotas ir pašalintas su joįvykdytais pasikeitimais.
    Tempas perestroikai buvo būtinas ir jį davė Baltijos šalys, ypač Lietuva.

    • Kemblys:

     Reiškia, kad tinkamus žmones KAŽKAS atrinko į ,,sąjūdį M.Gorbačiovo persitvarkymo politikai remti”.

     • N:

      Taip ir buvo. Juk apie tai yra kalbama. Žygeivio nacionalisto-tautininko-patrioto forume galima susirasti Lietuvos žiniasklaidoje paskelbtų sraipsnių apie tai. Tiesiog Persitvarkymas buvo nuleistas iš viršaus, aišku, jį diriguojant taip, kaip reikia. O tai buvo įmanoma infiltruojant savus žmones į judėjimus respublikose. Ar jums nekyla mintis, kodėl praktiškai be jokio pasipriešinimo sistema tai leido??? Leido naudotis resursais, žiniasklaida. Daugelyje įmonių ir įstaigų atsirado Sąjūdžio iniciatyvinės grupės. Ar dabar tai įmanoma? Ar įmanoma, kad kokioje nors įstaigoje ar įmonėje atsirastų referendumo iniciatyvinė grupė, veikianti oficialiai ir dar remiama įstaigos ar įmonės vadovybės.
      Kodėl dabar pasipriešinimas referendumui iš sistemos pusės kur kas didesnis, nei sąjūdžiui?

      • Kemblys:

       Išvadoje: visos dabartinės bėdos yra ‘nepriklausomybės’ kaina. Jiems persitvarkymas dar nesibaigė. Praradome penktadalį lietuvių, jaunų, darbščių, geresnių.
       Rusai prarado pasaulėžiūrą, mes galime pasinaudoti jų silpna vieta. Tam nereikia pinigų, sudėtingų tyrimų, valdžios ar žiniasklaidos pagalbos, tik 3-5 mąstančių pakankamai aštrių žmonių. Pasaulėžiūra, kaip kompiuterio programa, jei sukurtume pažangesnę lietuviams, ją savaime perimtų kaimynai.

      • Nei 1990 m., nei anksčiau nei JAV valdžia (tuometinis jos valdantysis “elitas”), nei Sovietų valdžia tikrai neplanavo išdalinti SSSR į atskiras valstybes.

       Atvirkščiai – JAV “elitas” klaikiai to bijojo, kadangi CŽV prognozavo, kad tokiu atveju prasidės siaubingi tarpusavio karai, o masinio naikinimo ginklai “išsivaikščios” – ir ne tik branduoliniai, bet ir biologiniai bei cheminiai.

       Pagal “Perestroikos” scenarijų (o jį iš esmės parengė KGB užsakymu (paties Andropovo nurodymu) krūvelė žydelių – žymių mokslininkų iš įvairių institutų Leningrade) Lietuva, Latvija ir Estija turėjo formaliai paskelbti savo nepriklausomybės paskelbimą, ir iš karto po to vėl “įstoti” į “pertvarkytą SSSR”.

       Ir tai turėjo įvykti toli gražu ne 1990 m. kovo 11 d., o žymiai vėliau – jau po to, kai SSSR Liaudies deputatų suvažiavimas būtų oficialiai pritaręs Gorbačiovo planui apie SSSR “pertvarkymą” į “naują federaciją”.

       Tačiau būtent mes visą tą “scenarijų” ir sužlugdėme, nepaisant to, jog pats Sąjūdis buvo sukurtas KGB ir jo valdžioje buvo krūva KGB agentų bei SSKP funkcionierių.

       Nei CŽV, nei KGB, nei Politbiuras nenumatė, kad visus jų planus mes irgi žinojome iš anksto ir sugebėsime “pasukti” istorijos eigą ta kryptimi, kuri mums ir buvo reikalinga…

       O po to jau istorijos “traukinys nuvažiavo kitais bėgiais”. 🙂

       • N:

        Taigi niekada nebūta taip, kad viskas pasisektų, vyktų pagal planą. Aišku, kad eigoje reikia koreguoti planą ir strategiją… Jei jau JAV taip būtų reikėję išlaikyti TSRS visą, ji būtų užsimerkus ir netgi palaikiusi Gorbačiovą jėga įvedant tvarką, kad ir kiek tai aukų būtų pareikalavę.

  • Ūla:

   Dėkoju, Nojau. Sugraudinote

 2. medus:

  Gyvos mintys iš naujo atveria anų dienų prisiminimus ir išryškina šiandienos teatralizuoto ir neskausmingo Lietuvos žmonių aukos atminimo veidmainystę – tik dar vieną butaforiją nesibaigainčio mūsų laisvę užgrobusios valdžios falšo teatre.
  Labai tiksliai įvardinta tai, kas, manau, yra ne vieno tikrą atmintį dar nešančio žmogaus širdyje: “Girdint ar matant paviršutiniškumą, bravūrą Sausio 13-osios tema ar ta proga, viduje kažkas purtyte susipurto.” Tikrai susipurto ir, tikiuosi, niekada nesiliaus – kaip patvirtinimas to, kad dar nesame absorbuoti mums sukurtos “virtualios realybės” tuštybės ir beprasmiškumo.
  Ačiū.

 3. Laisves kova:

  Mūsų buvo tūstančiai tada, Sausio 13-a, prie Parlamento sienų.
  Jei reikės – ir vėl susirinksim, jei reikės, gyvybes paaukosim.
  Nepamiršim tų Laisvės kovų dienų ir naktų – niekada.

  1895 metai Maironis parašė nuostabų eilėrštį –

  “Gelė Neužmirštuolė”

  Man tinka tas žiedas, kurs žydi blaiviai
  Ir auga netoli vandens;
  Nepuošia jį rūbai kaip rožę puikiai,
  Dėl to ir nebijo rudens.

  Žiedai pinavijų ir rožių vainikai,
  Nors gražūs, – netraukia širdies;
  Gvazdikai kaip žalvario seno skatikai
  Nežavi nei gobšo akies.

  Tas žiedas blaivus kaip balandžio akis;
  Nekaltas kaip aukštas dangus;
  Ir žydi per ištisą vasarą jis,
  Ir linksmina žmones visus.

  Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių
  Iš margo gėlių sutvėrimo;
  O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų
  Jo vardas: gėlė atminimo!

 4. pensininkas:

  Gėda ir nešlovė konservatoriams ir poniai mėlinu chalatu, kviečiančių Sausio 13-ajai atminti ir Laisvės gynėjams pagerbti – įsisegti vieningą ženkliuką – neužmirštuolės žiedą, paskelbtą orios, savarankiškos ir sėkmės Lietuvos simboliu, nemanyčiau, kad nežinodami, jog šis Neužmirštuolės (mėlinas) ženklas vartojamas nelabai šlovingos Masonų ložės.

 5. Skaudu...:

  Primena ,,paradu” laikus.

  • medus:

   “Negalimas joks falšas”… Atrodo, kad Lietuva šiandien kvėpuoja tik falšu – ir baigia uždusti. Nežinau kaip žmonės nekrenta kaip lapai tuose oficialiuose “renginiuose”. Man užteko 2 min seimo “iškilmingo posėdžio”.

 6. Rasa:

  Kasmet, artėjant šiai ypatingai, neišdildomai iš atminties datai, prisimename ne tik žuvusius nepaskelbtame kare, bet ir tautos sugebėjimą susivienyti kovoje už savo ir Lietuvos laisvę. Gražios vienybės laikai liko toli praeityje. O kas atsitiko dabar? Tikiu, kad dauguma mūsų ne tik kad prisimename, bet laikomės sau duotos priesaikos- visais įmanomais būdais saugoti ir išlaikyti iškovotą laisvę. Deja, daugelis kitų labai greit viską pamiršo ir parsidavė tiems, kas pamojavo svaresnėmis kupiūromis… Baisiausia, kad tarp pastarųjų- visi tie, kurie būdami valdžioje sprendžia visų mūsų likimą. Be mūsų sutikimo…
  Džiugu, kad skelbiami tokie, istoriją primenantys straipsniai, jų reikia dar daugiau. Ačiū Signatarui, ačiū Alkui. Istoriją- tikrą, neiškraipytą, iš pirmų lūpų, iš liudininkų- reikia kartoti ir kartoti. Kad prisimintų ir atsitokėtų ne tik tie, kurie pasistengė greit viską pamiršti, bet ir tie, kurie neprisimena, nematė ir nieko nežino dėl per jauno savo amžiaus ar dar nebuvo gimę. Sunku patikėti, bet kai kuriems vaikams ir jaunimui Nepriklausomybės istorijos neprimena ir nepaaiškina net tėvai ir seneliai, o mokykla jau pateikia pakankamai iškreiptą ir “modernizuotą” istoriją- tokią, kokios reikia , kad išaugintų euromutantą-mankurtą, lojalų naujojo “kremliaus” Sistemai.
  Dar kartą ačiū Signatarui už rūpestį ir pastangas priminti Istoriją. Nelikime nuošalyje, prisidėkime prie teisingos Istorijos atgaivinimo, viešinimo, ir pagerbimo- tai visų mūsų, vienaip ar kitaip kovojusių už Nepriklausomą Lietuvą, pareiga.

 7. faustas:

  Man, daug pastangų dėjusiam už Lietuvos nepriklausomybę, tai liūdna data, nes iškovotą nepriklausomybę iš mūsų pavogė sovietų kolaborantai ir lietuvių tautos kankintojai, o pavogę- išvogė Lietuvą, praskolino ir pardavė mūsų laisvę Europederastams ir transnacionaliniams banksteriams, o mus pavertė beteisiais vergai arba badu marinamais pensininkais.

 8. Juozas:

  ačiū ger. Z.Vaišvilai už prasmingą ir vertingą straipsnį . Dabartiniame , post informacijos amžiuje turime vertinti teisingą , atvirą ir drąsų žodį .

 9. QQ:

  ‘ Neužmirštuolė’ nėra vienijantis simbolis, kuris vienytų tautą. O kaip tik skaldantis.

  • medus:

   Reikėtų suprasti, kad kalbame ne apie gražią mūsų laukų gėlę, o apie konkretų ženklą, tiksliau – SIMBOLĮ.

   Kai norima viešai demonstruoti kokį simbolį, visai nebūtina jį vadinti tikruoju vardu ar įvardinti tuo, ką jis reiškia – “masėms” užtenka jį pavadinti kaip priimtiniau, pvz., galima vadinti “atmintes gėle”, “gražiąja gėlele”, “mėlynąja atminties gėle” ir pan.- jokio skirtumo kaip pavadinsi – svarbu sužaisti emocijomis – ši technika naudojama beveik visada siekiant pageidaujamos reakcijos. Šiuo atveju taip ir pasielgta, tik daugelis (o naivume) to nemato.

   Segimas masonų simbolis su visomis jo reikšmėmis, potekstėmis ir galiomis (kas į ezoteriką):
   http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/forget_me_not_lapel_pin.htm

   Visa kita yra nesvarbu. Iš to darau 2 išvadas:
   1. Valstybės vadovas nesegėtų simbolio, kurio reikšmė jam nežinoma. Nebent būtų idiotas, bet turbūt nemanome, kad mūsų prezidentė tokia?;
   2. Ką tai reiškia mūsų valstybei, jos ateičiai, jos politikai – lieka tik baugūs klausimai. Gal net ne klausimai – valstybės politiką aiškiai matome, tik dabar gavome vieną iš mažyčių paaiškinimų.
   Pasidomėkite plačiau, įdomių dalykų sužinosite.

 10. Tęsėjas:

  Kviečiu išreikšti bent menką nepasitikėjimą melynai panelei ir nusisegti neužmirštuolę arba ją nusisegti!

 11. Nagi:

  Zigmai gal sakau persistengi šitaip varydamas ant Prezidentės, žiūrėk netyčia sau į kelnes gali privaryti, o tai visa Lietuva juoktus iš šitokio apsidirbimo. Pasistenk ir daryk taip kaip sakau.

 12. Prisiminimas:

  Ačiū, gerbiamas Zigmai, už labai prasmingus ir reikalingus žodžius. Sėkmės Jums, sveikatos ir stiprybės. Dievas mato, KAS TEISUS, o Lietuvos priešai, kurių apstu ir Alko komentaruose, ateis laikas- atgailaus….

 13. stasys:

  To veikėjo atžvilgių visada turėjau bloga nuojauta,.tai kas per daug saldų, dažniau sukelia šleikštulį nei pasididžiavimą . Suprantu kad Lietuva visada būdavo didvyrių žemė , tik jį paskutinių metų ne tokia jau ir derlinga ..gal tai dėl prastų oro sąlygų ir GMO kuriais mus šeria MAX…gal tam priežastis savo laikų išskerstas sovietais tautos geno fondo branduolys ..nesiimsių spėlioti ..bet faktas kaip blynas .Lietuvoje sunku rasti proto šviesuolį gebantį patrauktį paskum save didžiaja tautos dalį ..o tai puiki terpė tokiems kaip autorius ..pilstantiems savo tiesas, be rimto požiūrio į aplinka ..Jus tik paskaitykit ką tas giedorėlis rašo…. “Sausio 13-osios bylos peripatijos, refrendumų istorijos ir atviras valdžios tyčiojimasis iš mūsų žmonių pasiekė tą ribą, kada kaip ir Sąjūdžio laikais turime tvirtai visi pasakyti – gana melo ir veidmainystės. Mes, įvykių liudininkai, neleisime tyčiotis iš mūsų ir Lietuvos. Sausio 13-oji ir jos aukos padėjo susivokti, kad privalome gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl mūsų visų. Visų pirma, dėl tų kurie gimėme ir augome šioje žemėje. Turime tai daryti, nes mus sukūrė mama ir tėtis, nes mes turime savo vaikus ir norime jiems visaverčio ir oraus gyvenimo. Be melo. Ir šioje žemėje taip pat”…ar tas susiasmeninimas (MES) jo asmenyje,.. niekam neprimena sovietinio politruko kalbančio spalio 1 proga ..o tai kas turėtų būtį pateiktą kaip asmeninė nuomonė pabaigoje str. pateikiama subendrinta kaip daugumos . Mielieji galite žavėtis netikrais vadūkais ..bet kaina tam jūsų naivumas ..ne mano.

  • vienas iš MES:

   aklasis Stasy, MŪSŲ dar yra daug, ne visi išdavėm Lietuvą. Ir tą gerbiamasis Vaišvila labai gerai žino, mato ir jaučia. Geras strategas su puikia nuojauta.

   • stasys:

    Kaip ten sakoma, pagal ūgį ir smūgis ..pagal skonį ir batai ..kas tiesa o kas ne, ne šios diskusijos vinis. Juk ylos paprastai vėliau ima iš maišo lysti..kai jau nebūna ką sakyti o tik rankomis skėsčioti. Populizmas partinės spalvos nepažįsta , tik jo kvapas visada vienodas ..saldžiai viltingas :)))

    • Taigi:

     Gerai sakai – yla pati lenda iš maišo – partinėms gaujoms neparankiausias yra tas, kuris nesidažo jokia partine spalva – nei nupirksi, nei įbauginsi. Kaip “senais gerais” Stasio laikais…:) Pagarba Vaišvilai.

    • 25:

     25 metai populizmo? Jums viskas gerai su sveikata? 🙂

     • medus:

      Regis, terminais Lietuvoje švaistomasi kaip ir bet kuo kitu – nežvelgiant į prasmę, o tik į tai, ką norima padaryti su asmeniu, nepatinkančiu sistemai. Jūsų žiniai, “populizmas [pranc. populisme < lot. populus – liaudis]: 1. politinių, ek. idėjų propagavimas liaudžiai patinkančiais šūkiais siekiant visuomenės paramos, kovojant dėl valdžios"
      – nieko bendra neturi su kova už tiesą, pilietine drąsa, bekompromisiu tiesos sakymu, tikros laisvės siekiu, pilietine ir žmogiška savigarba, "stuburo turėjimu" ir panašiais dalykais. Bet kam tai rūpi, ar ne? Net reitinguojam.lt, nepasikuklino "populizmą" nurodyti kaip "normalią" politinę kryptį – a la – esi ne su partijom, tai esi populistas. Mielieji, grįžkit į mokyklą, gėda skaityt. Nors ne, gal geriau užsiimkite savišvieta – tai kur kas efektyviau.

      • stasys:

       Medus …na nereikia taip pustis ..intelektas tai ne tik diplomas Jūsų kišenėje ..bet ir gyvenimo patirtis ..kurį dažniau verčia galvotį ir analizuotį.. nei Jūsų išvestinės tiesos formulės ..Trumpalaikė atmintis tokia pat žalinga, prie bet kokio savišvietos taško kaip ir silpnaprotystė vienodai koja pakiša bet kurio piliečio gyvenimui,.Mano komentarai susietį su praeities klaidų analizę, o naujai užgimę Tados Blindos man tiek pat imponuoja, kiek jau iki to matyti . Vaišvilos retorika nukreikta į ta tašką kuris iš esmės nieko nekeičia ..o tik palaiko pusiausvyra visose valstybės grandyse. Aš negirdėjau kad tas (švelniai tariant apsimetėlis) kada nors kritikuotų tikslinius konkrečių partijų tikslus, o visos sąmokslo teorijos susietos su asmenine neapykanta konkrečiam asmeniui ..dora ,tiesa, sąžinė ..kaip ir populizmas neturį partinės spalvos..tu to turi arba ne . Ar aš turių tikėtį kad toks žmogus gali pakilti aukščiau asmeninių intrygų ..? nemanau ..Butkevičius ir tas žino kada reikia kalbėti o kada žodis labiau kenkia .Sausio 13 ne išimtis ..

       • medus:

        “stasys”, tamstai reikėti išmokti rašyti ir kalbėti lietuviški – per klaidas neįmanoma suvokti teksto 🙂

        Apie kokį “tašką” kalbate, gal patikslinite? Nors gal ne- netikslinkite – skurdus arsenalas pažįstamas iš Ekspertų 🙂 Koktu net skaityti, tai susilaikysiu nuo komentarų į mintis, kuriose nieko nėra – tik gerai “įsisavinta” visokių įmanomų lėšų įsisavinimo mašina. Bet yra žmonės, kuriems rūpi šis tas daugiau ir dosnių ponų dalinami pingiai nieko nereiškia, galite įsivaizduoti? Manau, kad ne. Ką darysite, kai pamatysite, jog jie iš tiesų nieko nereiškia, kokiam ponui tarnausite?

 14. stasys:

  Medus …tik tiek ? skurdoka kaip tokiam mokytam ..:)

 15. linas:

  gaila,kad taip dirba Zigmuko smegenys-jam labai toli iki Prezidentės patriotizmo, o jis neįsitrynęs prie lovio kartu niekina ir mūsų valstybę, kuriai vadovauja ryžtinga ir garbi Prezidentė. Aš siūlyčiau nusiraminti ir daugiau nelieti savo tulžies.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: