Z. Vaišvila: Aiškėja, kuo grįstas VRK sprendimas (147)

Z.Vaišvila ir Z.Vaigauskas | Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Z.Vaišvila ir Z.Vaigauskas | Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Po gruodžio 30 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio kuriame buvo svarstomas klausimas „Dėl Iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui skelbti klaidų taisymo ir šalinimo metodikos“ Alkas.lt kalbasi su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru aktyviai talkinančiu referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinei grupei siekiančiai surengti referendumą  dėl žemės (ne)pardavimo užsieniečiams Zigmu Vaišvila.

Alkas.lt: Gruodžio 30 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje referendumo iniciatyvinės grupės narius pirmą kartą atstovavo advokatas Saulius Dambrauskas. Ar pasisekė išspręsti planuotus ir visiems rūpimus klausimus?

Z.Vaišvila: Advokato dalyvavimas ir referendumo iniciatyvinės grupės narių tarpusavio veiksmų koordinavimas iš esmės pakeitė VRK posėdžio eigą. Tai akivaizdžiai nervino posėdžiui pirmininkaujantį Zenoną Vaigauską, nes ignoruoti teisėtus iniciatorių prašymus buvo daug sunkiau. Todėl pirmininkaujantis akivaizdžiai stengėsi, kad advokatas ir specialiai posėdžiui klausimus pristatyti pasiruošę iniciatyvinės grupės nariai gautų kalbėti kuo mažiau. Z. Vaigausko žvilgsnis vis krypdavo į koordinatorius Pranciškų Šliuzą ir Ritą Jusienę.

Kadangi 2013-12-21 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nustatė, jog 2013-12-14 d. VRK sprendimas yra negalutinis, o iniciatyvinės grupės narių darbas tikrinant įrašus, kurių neesminius trūkumus leista šalinti, patvirtino, jog aibę įrašų VRK atmetė akivaizdžiai nepagrįstai. (Tinkamais buvo patvirtinti 292 200 įrašų, leista šalinti 10 481 įrašo neesminius trūkumus, o kiti įrašai pripažinti netinkamais, – Alkas.lt). Todėl advokatas S. Dambrauskas, pristatė VRK jau pateiktą iniciatyvinės grupės narių prašymą priimti naują sprendimą – pripažinti ne mažiau kaip 14 400 VRK atmestų piliečių įrašų tinkamais ir paskelbti, kad iniciatyvinė grupė surinko daugiau nei 300 000 piliečių reikalavimų privalomajam referendumui, o nustačius, kad tinkamų įrašų trūksta mažiau nei 0,5%, sudaryti sąlygas šiam trūkstamam skaičiui parašų surinkti. Tokia proceso eiga akivaizdžiai būtų protinga, ekonomiška ir sąžininga. Ne tik dėl to, kad iniciatyvinė grupė dabar dirba VRK darbą, bet tam, kad išvengti bereikalingo ir beprasmio darbo.

Kaip VRK sutiko šį prašymą, ar priėmė naują sprendimą?

Sutiko „su durtuvais“. Kas mandagiai ir tyliai, o Z. Vaigauskas, nenorėjęs išgirsti advokato argumentų, vėlgi drastiškai nutraukė šį svarstymą – klausimas neįtrauktas į darbotvarkę, svarstykime įrašų neesminių trūkumų šalinimą…Taigi, gink Dieve, kad tik neprasiplėstų gruodžio 14 d. VRK sprendimu nustatytas varganas šių įrašų su neesminiais trūkumais 10 481 maksimalus limitas.

Beje, paaiškėjo, kad tame pačiame sprendime vienoje vietoje šis skaičius yra 10 481, o kitoje – 11 142. Būtent šis skirtumas „lenda“ iš rašysenos ekspertų vertinimų, kurie buvo daromi akivaizdžiai piktnaudžiaujant ekspertų statusu. Todėl aišku dėl ko VRK be jokio teisinio  pagrindo nusprendė, kad rašysenos ekspertų vertinimai yra tabu referendumo iniciatyvinei grupei ir negali būti jos peržiūrimi. Dabar jau aiškėja, kad ši korta naudota ir kitiems tikslams, o patys ekspertai jokių ekspertinių tyrimų neatliko – tik vizualius stebėjimus.

Tai dar kartą patvirtino, kad VRK tiksliai ir konkrečiai nesugebėjo ar/ir nenorėjo patikrinti visų įrašų, o įstatymų leidėjas nenustatė visiems šiems veiksmams atlikti realistiškų terminų. Todėl beveik visi atmesti įrašai ir įrašai, kurių neesminius trūkumus leista šalinti, faktiškai nebuvo patikrinti. Todėl 2013-12-14 d. VRK sprendimas grįstas ne realiu įrašų patikrinimu, o gan abstrakčios tikrinimo metodikos, kurią VRK patvirtino jau po įrašų lapų gavimo š.m. gruodžio 3 d., taikymu ir nuo iniciatyvinės grupės slepiamais ir neįvardintais statistiniais metodais. Taip buvo atvertas kelias galimoms manipuliacijoms.

Tai, kad VRK nutylėjimo būdu neatsakinėja net į raštiškus iniciatyvinės grupės prašymus visa tai pateikti, tik patvirtina nepasitikėjimo VRK veiksmais pagrįstumą. Jei viską darėte sąžiningai, tai kodėl bijote tai atskleisti?

Ar kitų iniciatyvinės grupės keltų klausimų VRK nesvarstė? Juk paskutiniajame posėdyje VRK pirmininkas Z. Vaigauskas patvirtino, kad šios dienos posėdyje bus svarstomi klausimai dėl trečiojo koordinatoriaus (vilniečio) paskyrimo ir dėl parašų lapų, kurie iki š.m. lapkričio 29 d. buvo išsiųsti registruotomis siuntomis tiesiogiai į VRK.

Šiame posėdyje Z. Vaigauskas vėl šių klausimų demonstratyviai neįtraukė į darbotvarkę. Iniciatyvinės grupės narei Danutei Jasiulionienei, pasiruošusiai kalbėti šiais klausimais, Z. Vaigauskas atsakė išvedžiojimais: kam jums to reikia?…  Atsiprašau, ponas pirmininke, ne jūsų reikalas, kam jiems to reikia – visam darbo krūviui verdant šiuo metu Vilniuje, akivaizdu, kad koordinatorius vilnietis ar vilnietė yra būtini. Diskusiją šiuo klausimu buvo nugesinta motyvuojant tuo, kad esą šiame posėdyje nedalyvauja visi iniciatyvinės grupės nariai. Sužaista ir koordinatorių P. Šliužo bei R. Jusienės jausmais, nors akivaizdu, kad jie negali kiekvieną dieną ar net valandą privažinėti į Vilnių iš Kaišiadorių ar Panevėžio.

Advokatui S. Dambrauskui priminus klausimą dėl sprendimo priėmimo dėl parašų lapų, VRK gautų laiku registruotomis siuntomis, Z. Vaigauskas atsisakė tai daryti, žerdamas replikas: „Rašykite paklausimą – atsakysime per 20 dienų…  matau, kad jūs vėl norite konflikto…” Tad VRK siekis apsunkinti iniciatyvinės grupės darbą jau nebeslepiamas. Ir VRK nervai nėra geležiniai.

Tai ar pavyko bent įrašų neesminių trūkumų šalinimo metodiką patvirtinti? Šis klausimas posėdžio darbotvarkėje juk buvo pagrindinis.

Deja, ne. VRK narys Rokas Stabingis svarstymui pateikė ne Referendumo iniciatyvinės grupės pasiūlytą išsamų šios metodikos projektą, o labai sutrumpintą šio projekto variantą. Posėdis buvo sunkus ir psichologiškai labai sekinantis. Visų pirma, dėl to, kad iniciatyvinės grupės nariai jam pasiruošė ir pasidalino klausimus. Posėdis baigėsi tuo, kad nutarta sukurti darbo grupę (po tris atstovus iš VRK ir iniciatyvinės grupės) galutiniam metodikos variantui paruošti.

Svarstymas vis tik buvo dalykiškas, nes ir VRK nariai suvokė už juos iniciatyvinės grupės narių atliekamo darbo didžiules apimtis ir svarbą, dalykinę pusę. Todėl buvo priartėta ir prie supratimo, kad dirbti būtina drauge, o ne atskirai, kad dalį trūkumų pašalinti galima drauge, gavus gyventojų registro duomenis, neužmirštant juos gauti pagal išsamius duomenis, o ne tik pagal dokumento numerį, po ko pagal Z. Vaigauską iš 5 300 iniciatyvinės grupės narių jam pateiktų duomenų apie įrašus, kurių neesminius trūkumus leista šalinti, VRK šalinimui bepaliko 4 662 įrašus tuo pretekstu, kad pagal dokumentų numerius tai kiti asmenys.

Diskutuota ir dėl gyventojų registro duomenų gavimo, jo naudojimo. VRK sutiko, kad iniciatyvinės grupės nariai jais gali naudotis VRK patalpose. VRK nariai taip pat suvokė, kad dalis trūkumų gali būti lengvai pašalinti bendrais veiksmais turint ir matant registro duomenis – tokiais atvejais nereikėtų ieškoti pasirašiusių asmenų. Paskutiniajam atvejui aptartas ir dokumentas, kuriame būtų daromi vienokie ar kitokie įrašai. Aptarta ir galimybė elektroniniu būdu šalinti neesminius trūkumus.

Tai VRK patvirtins šią metodiką ar ne?

Taiklus klausimas. Posėdžio metu paaiškėjo keistas VRK noras, kad šią metodiką pasitvirtintų referendumo iniciatyvinė grupė, o VRK gal tik jai pritartų. Tačiau iš kitos pusės, diskutuojant, kurį projektą – D. Jasiulionienės ar R. Stabingio – palikti pagrindu tolimesniam redagavimui, VRK narys J. Jasaitis mestelėjo: „Mes spręsime!”. Tai ir atskleidė esmę – dirbkite ir atsakomybę už viską prisiimkite jūs, iniciatyvinės grupės nariai, o mes pažiūrėsime ir nuspręsime. Matyt, jei reikės, VRK taip pat bus „ne prie ko“. Tikėtina ir tai, kad VRK patvirtinus šią metodiką, o iniciatyvinei grupei „sunešiojus šias geležines kurpaites“, tikimasi pasakyti: „Atsiprašome, bet reikėjo viską daryti kitaip…“ VRK nariams priminsiu „pakištos“ D. Ulbinaitės istoriją – neateina „carai“ tautai visiems laikams.

Ką dar pavyko pasiekti?

VRK pripažino, kad yra padariusi klaidų, nepagrįstai nepripažinusi dalies įrašų. VRK sutiko, kad šias klaidas reikia taisyti ir kad jas taisys drauge su iniciatyvine grupe. Tikėsimės kitais metais VRK neužmirš šio savo viešo pažado, kaip „užmiršo“ jau antrą kartą įtraukti į VRK posėdžio darbotvarkę pažadėtus klausimus dėl koordinatoriaus vilniečio ir registruotomis siuntomis gautų parašų lapų.

Tad ko tikėtis Naujaisiais Metais? Ko galėtume palinkėti ir kuo galėtumėme padėti vieni kitiems?

Tikėtis – tik Pergalės! Ji tikrai nebus lengva. Deja, nebus ir greita. Sistema nebuvo dar susidūrusi su tokiu tikru, o ne deklaruojamu iššūkiu. Ji akivaizdžiai tam nebuvo pasiruošusi, nes manė, kad užteks masinės propagandos prieš referendumą, didelių ir žinomų „autoritetų“ nuomonės, masiškai skleistos mūsų piliečiams. Kaip ir tarybiniais laikais, paaiškėjo, kad su šia propaganda buvo persistengta.

Todėl privalome tikėti, kad viskas bus gerai. Tačiau vien tikėjimo neužteks – būtinos ir organizacinės, ir teisinės, ir valios pastangos, ir nežmoniška kantrybė, kurios ne vienam jau trūksta šiame alinančiame psichologiniame kare – maratone. Ir būtinas viešumas, viešumas ir dar kartą viešumas!

Ryt, gruodžio 31 d. dar iškovota teisė bent pusdienį tęsti tikrinimą. Tačiau po to atsikvėpkime bent kelioms dienoms ir pakelkime taurę už Naujuosius! Stiprybės ir sveikatos visiems! Senokai bebuvome tokie vieningi ir išdidūs gerąja to žodžio prasme.

Sutikime Naujuosius ne tik su nauja ir gražia viltimi, bet ir stiprybe, kurios pagrindas yra mūsų vienybė. Vienybė tų, kurie nepakantūs melui ir nori suprasti, kas yra Tėvynė.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

147 komentarai

 1. medus:

  Puikūs, taiklūs pastebėjimai.
  Džiugu girdėti, kad iniciatyvinė grupė su VRK pagaliau bendrauja pasirengusi, ne mėgėjiškai.

  Dėl metodikos patvirtinimo. Žinoma, jokia metodika VRK nebus patvirtinta – iki paskutinės įrašų taisymo sekundės, gal net vėliau. Tik tokiu būdu galima maksimaliai trudyti ir apsunkiti iniciatyvinės grupės bei savanorių darbą, nes laiko taisymams ir taip turėsime labai mažai. Kaip matome, VRK pagrindinis darbas yra kaip tik trukdymas piliečių teisėtiems reikalavimams.

  Dėl pačios metodikos. Labai įžvalgūs Signataro komentarai. Būtina jokiu būdu nepasiduoti VRK norui “kad šią metodiką pasitvirtintų referendumo iniciatyvinė grupė, o VRK gal tik jai pritartų.” Tokiu atveju ir metodikos projektą turi rengti iniciatyvinė grupė. Jeigu metodika mūsų, tai mūsų. Regis, Lietuvoje įstatymai tokie, kad visi tvirtinasi sau kas ką nori, taigi gal reikėtų pasinaudoti šia galimybe?
  Kita vertus, jei VRK kratosi šios atsakomybės, trojos arklys garantuotas. Ar yra kokiame įstatyme nuostata, kad iniciatyvinė grupė rengia metodiką pati? Jei ne, tegu tai daro VRK, nes kitaip pašalinus visus trūkumus dar paaiškės, jog iniciatyvinė grupė veikė neteisėtai pagal netinkamą metodiką, todėl darbo rezultatai negali būti užskaityti.

  P. S. Nors VRK ir tyčiojasi bei grasina, vistiek rašykite paklausimus raštu – tik taip bus rašytinis įrodymas kas daryta, kitu atveju bus niekada nebuvę. Didesnio konflikto su VRK, koks jau yra, būti negali, tik dabar tas konfliktas yra reguliuojamas kaip paranku VRK, tad nepasiduokite kuriamai iliuzijai, kad gali būti blogiau, o dabar yra “geriau”. Negali ir nėra. Jie savo darbą padaryti turės, o trukdo ir šiaip visomis išgalėmis.

  Ačiū Signatarui ir visiems, šiuo metu kovojantiems šioje sekinančioje kovoje. Suprantu kiekvienos minutės, praleistos su VRK, kainą. Visiems tai darantiems nuoširdžiai dėkoju.

  • suomis:

   Pritariu iš dalies. Manau, kad bus ir blogiau. VRK kalsis iki paskutinio. Įsakimas duotas iš viršaus – nepraleisti. Todėl jie stengiasi. Nepriimti jokių VRK pasiūlymų, diktuoti savo sąlygas (įstatymų ribose). Ir viską dokumentuoti.

  • Nepolitikas:

   „medus” varai paistalus ir neraudonoji. Suprask : Viešame sektoriuje nėra taikomas principas „galima elgtis taip, kaip nėra draudžiama įstatymais““(KT nutarimai ir Administracinių Teismų praktika). Taigi jeigu įstatymas nenumato(bet ir nedraudžia) tai ir NEGALIMA, kitaip yra savivalė(iš iniciatyvinės grupės) ir piktnaudžiavimas iš VRK.

   • medus:

    Apie ką aš ir kalbu – VRK kalbelės yra PINKLĖS – visada. Nė sekundei netikėkite jų pasimetimu, nuoširdumu, gerais ketinimais ar noru bendradarbiauti. O ne – jie šiuos dalykus turėjo galimybę padaryti iš pirmo karto, tik patikrinę parašus. Bet nepadarė. Stebėkite jų elgesį ir logiką – nieko žmogiško – tik robotai, nuosekliai vykdantys įdiegtą programą, taigi jų veikimo kryptis yra visiškai aiški:
    Planas Nr. 1 – laiko gaišinimas;
    planas Nr. 2 – klaidinimas ir manipuliacija – bet kokiomis priemonėmis.

    Todėl ir keliu šiuos klausimus. Bet tai nereiškia, kad turime nusiminti ir neleisti rankas. Žmogaus dvasia yra kur kas stipresnė ir nors paminta, sugeba atsitiesti. Ką gi, nebuvome pasiruošę susitikmui su androidų gyvybės forma, dabar esame tam pasiruošę kur kas geriau 🙂 Belieka susitelkti ir dirbti.
    P. S. Raudonuoju dažnai, tik kitoje monitoriaus pusėje to nesimato 😉

 2. Taigi:

  “VRK pripažino, kad yra padariusi klaidų, nepagrįstai nepripažinusi dalies įrašų. VRK sutiko, kad šias klaidas reikia taisyti ir kad jas taisys drauge su iniciatyvine grupe.” – garantuoju, kad nei taisys, nei leis kitiems taisyti. Juk gadino ne tam, kad paskui taisytų.

 3. Audronė:

  Žiauri kova vyksta, bet tai vienintelis,gal ir paskutinis šansas- laimėti Tiesai .Ir tai bus-tik kelio pradžia,bet,juk-“Gera pradžia- pusė darbo” ! Mes su Jumis ! Laikykitės- iniciatyvinės grupės nariai ir jiems padedantys,Jūs – mūsų šviesuliai !

 4. Dėl rašysenos ekspertų:

  Galima kelti klausimą, kas tie ekspertai, ar jie turi rašysenos ekspertų kvalifikaciją. Neturint atitinkamos kvalifikacijos, jų išvadas galima pripažinti niekiniais. Bent kokios civilizuotos valstybės teismas, o ypač JAV bubent taip ir pripažintu.
  Tai liečia ne tik rašysenos ekspertų, galima kelti klausimą dėl visos VRK komisijos narių kompetentingumo. Kokių pagrindų jie daro vienokias ar kitokias išvadas, ar jie turi tam atitinkamas klasifikacijas išsilavinimą pripažinta Lietuvoje, kad daryti ekspertizes – išvadas..?

 5. anonymous:

  Išdidumas – globalistų naudojama tautoms priemonė kad pakiltų į puikybę, o puikuoliui Dievas užriša akis ir šis tampa aklas mankurtas – nemato to kas iš esmės apie jį vyksta, tampa savim patenkintu puikuoliu-degradu.

 6. anonymous:

  gerb. pone Zigme Vaišvila
  turite suprasti kad nei “išdidumas” nei vagystė negali būti vartojama nei gerąja nei blogąja prasme.
  Siųsau pakeisti prieš priešpaskutinio sakinio formuluotę kuri Lietuvių tautą į pasąmonę programuoja susisnaikinimui.

 7. faustas:

  Ištvermė grūmiantis su stalininiu monstru VRK. Laimingų Naujųjų metų visiems petriotams!

 8. Išeitis – visos Lietuvos žemės NACIONALIZACIJA (užsienio pilečiams nekompensuojant jokių išlaidų, susijusių su žemės įsigijimu – motyvuojant tuo, kad žemė nėra prekė ir ji neturi kainos), vėliau perrašant dabartines Lietuvos piliečių nuosavybės teises į ilgalaikę žemės nuomą su teise ją pratęsti.
  Žemę išnuomoti tik tiems, kas ją realiai dirba ir tik tokį žemės plotą, kurį gali apdirbti konkreti šeima be samdomos darbo jėgos.
  Uždrausti žemės pernuomavimą tretiems asmenims.
  Panaikinti žemės ūkio bendroves, kaip juridinius asmenis, valdančius žemę. Bendroves leisti kurti tik kooperacijos pagrindu, kai keli ūkininkai apjungia savo šeimų dirbamas žemes ir pritraukia investuotojus į gamybos priemones ir perdirbamąją pramonę. Skatinti užsienio investicijas į tokias kooperatines bendroves dalininko teisėmis, nesuteikiant jiems jokių nuomos teisų į pačią žemę.
  Skatinti emigravusius Lietuvos piliečius grįžti į Lietuvą, iš valstybinio žemės fondo suteikiant jų šeimoms nuomos pagrindais dirbamą žemę.

  • Prusas:

   o kooperacija turi buti neplati ir be samdomu darbuotoju tam reikalui, tarkim kooperuotis gali tik tie zemdirbiai kuriu zemes nutole ne didesniu nei 1 sklypo atstumu, jei tarp krastutiniu jau yra 2 ukininku zemes tokiu atveju vienas is krastiniu jau negali jungtis i ta kooperatyva ir pan, o pienininkyste isskirti i atskira sektoriu ir sukurti stambius centrus kur pienas butu ne tik pamelziamas bet ir perdirbamas bei ispilstomas i minimum 2ltr plastikinius permatomus butelius

 9. pensininkas:

  Sveikinu Referendumo parašų rinkėjus ir pasirašiusius Su Naujaisiais Metais. Linkiu parašų rinkimų iniciatyvinei grupei ir Z.Vaišvilai pergalės kovoje su sadizmo požymius turinčia Vaigausko komisija. Bet reikalas teisus – nugalėsim.

 10. medus:

  Visiems geros valios tautiečiams linkiu ramybės ir nors širdyje šviesesnių metų.
  Supratimo, sutarimo ir sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms! Ačiū visiems, rinkusiems parašus, dabar vargstantiems su VRK, visiems pasirašiusiems – visiems, kuriems Lietuva dar yra žemėlapyje. Mes laimėsim – anksčiau ar vėliau, neabejokime.

  Su artėjančiais Naujaisiais, mielieji.

 11. Nojus:

  Ačiū Zigmai.
  Geras sprendimas ,kad pasitelktas Saulius DAMBRAUSKAS,prieš kurio žodžius Vaigauskas prakaitavo ir skeldėjo,galiausiai ėmė dusti.
  Dambrausko laikysena plieninė.Ramybė+logika.
  Norėtųsi tokio Prezidento Lietuvai.

 12. pavėluotai:

  kur tas Advokatas buvo lapkričio 29 ir kitomis dienomis? Per tą laiką organizatoriai pralošė 3/4 visos kovos… Negi niekas jums čia nesakė, kad su vaigausku gali kalbėtis tik teisininkų komanda?

  • Istorija:

   Tikrai gaila, bet niekas nesakė, kad vaigausko kontoroje be teisininko geriau nesirodyti. Jūs visiškai teisus, pralošta labai daug, bet prarasta ne viskas.

   • Nepolitikas:

    Gerai pastebėta – „bet niekas nesakė, kad vaigausko kontoroje be teisininko geriau nesirodyti.” Tačiau noriu pastebėti, kad tai yra parašyta LR Konstitucijoje: „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.” Taigi, nepriklausomai kokia tai „kontora“, tiesiog reikia žinoti savo ir kito teises(arba galias),.. įstatymus ir jų suderinamumą. Todėl visi mes turime būti „teisininkais“, jog „Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“. O advokatas šioje byloje – „nekoks“, tai suprantama. Administracines bylas(kur nėra dideliu pinigu) advokatus nedomina, tai ir atstovauti tinkamai nemoka. Tai kaip sako rusai : „на бога надейся, но сам не плошай“.

  • Prusas:

   niekas cia nepralosta, jeigu yra vaikauskio ir co nusikaltimo sudetis vadinasi jokio skirtuma kada tas advokatas pasirode ar is vis ar jis yra ar jo nera…o parasu dalinis tikimas jau savaime yra antikonstitucinis…parasas ir ji padejes asmuo arba yra arba jo nera

 13. Algimantas Končius:

  Jeigu trūkumai neesminiai, tai jų pataisymas esmės kad parašai surinkti, pakeisti negali. Nebent reikia tikslių įrašu tam atvejui, jeigu sugalvotu pasirašiusiuosius išvežti į Sibirą.

  • Prusas:

   butent, tokiu dzyvu net negali buti kaip parasu kosmetinis neatitikimas stalinistinems padugnems…jie tokiu galiu is Lietuviu Tautos niekada nera gave, tad nesuprantu kaip jie jas gali naudoti??? arba yra parasas arba jo nera, o visus klastojimus reikia duoti i teisma vietoj to kad vaigauskinius zaidimus zaisti

 14. Nepolitikas:

  Jeigu TAIP vėl ginsite teisme, tai mes nieko nelaimėsim. Vietoj siauro ginčo, advokatas pateikė (sąmoningai ar ne): „1) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir Komisija) (…) dalyje, kuria Lietuvos Respublikos 28 618 piliečių reikalavimai paskelbti referendumą yra pripažinti netinkamais (su trūkumais); 2) įpareigoti Komisiją nustatyti ir pateikti grupei individualizuotą šalintinų trūkumų sąrašą konkretizuojant, kokių asmenų reikalavimai ir kuria apimtimi yra netinkami; 3) įpareigoti Komisiją grupės baigiamąjį aktą kartu su piliečių reikalavimais perduoti Seimui.“ Tai yra nesąmonė. Advokatai turėjo žinoti: „Valdžios institucijoms nėra taikomas principas „galima elgtis taip, kaip nėra draudžiama įstatymais““(KT nutarimai ir Administracinių Teismų praktika). Dar daugiau, teismas nustatė: „Nors skundas buvo paduotas bei priimtas ir pareiškėjų V. G., (…) ir M. S. (M. S.) vardu, tačiau šie piliečiai NĖRA įgalioję jiems atstovauti advokatą Saulių Dambrauską, nėra pasirašę šio skundo ar kitaip išreiškę valią ginčyti Komisijos sprendimą, todėl nelaikytini pareiškėjais. E. V. nors ir nėra sudariusi atstovavimo sutarties su advokatu ar pasirašiusi skundą, tačiau teismo posėdyje pageidavo dalyvauti byloje pareiškėjos teisėmis, skundo reikalavimus palaikė, todėl laikytina savarankiška pareiškėja.“ Ir t.t. Atitinkamai ir teismo motyvas: „Kaip matyti iš administracinės bylos MEDŽIAGOS, Komisija skundžiamu Sprendimu nenusprendė pritarti pirmajam darbo grupės pasiūlymui, t. y. nepripažino, kad iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo“ paskelbti per nustatytą terminą nesurinko 300 tūkstančių piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų ir neužkirto kelio tolesnei procedūrai spręsti, ar buvo surinktas įstatyme reikalaujamas piliečių parašų skaičius. Pažymėtina, kad skundžiamas Komisijos Sprendimas pareiškėjams sukelia tik procedūrinio pobūdžio pasekmes, t. y. suteikiama teisė ištaisyti konstatuotus neesminius trūkumus per nurodytą laikotarpį, kuriam praėjus pareiškėjų reikalavimas paskelbti referendumą bus nagrinėjamas toliau (Referendumo įstatymo 13 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo atstovai teismo posėdžio metu taip pat pripažino, kad skundžiamas Sprendimas tėra tarpinis, bei nurodė, jog dėl galutinio sprendimo dar tik bus svarstoma pareiškėjams pašalinus ar nepašalinus Sprendime nurodytus neesminius dokumentų trūkumus. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju byla turi būti nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 15 str., 101 str. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog kiti skunde nurodyti argumentai šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų pagrįstumo nevertina ir dėl jų nepasisako.“ Taigi teismas tiesio „išmaudė“….. „pakelkime taurę už Naujuosius!“

 15. Nojus:

  Niekas neprarasta.
  Senaties termino nėra nusikaltimams.
  Į prokuratūra turės teisę kreiptis žmonės,kurių parašai neteisėtai neįskaityti.
  Taigi,procedūros užsitęs.
  Kaltieji anksčiau ar vėliau stos prieš teismą.
  Kol kas jie to dar nesuvokia.
  Svarbiausia šiuo metu ,išsireikalauti,kad nebūtų SUNAIKINTI mūsų surinkti parašai.

 16. MATOSI,KAIP VRK TEMPIA LAIKĄ, KAD NEBŪTŲ SUSPĖTA PATAISYTI , NEŽIŪRINT Į TAI REIKIA PRADĖTI PERTIKRINIMĄ, DARYTI SUVESTINES,KAD PRIEŠAI NEPAJĖGTŲ PAKENKTI TEMPDAMI LAIKĄ -kokia čia metodika-reikia iššifruoti pavardes pagal VRK duotus skaičiukus brokuotų asmenų parašų susirasti juos registre ,susiieškoti asmeniškai ir aiškiai paprašyti įrašyti atskirame sąraše po to ,įvesti į kompjuterį, o paskui copy- paste pagal VRK pageidavimus- nori -vienam saraše, nori skersai , nori išilgai, nori pagal dar ką nors

 17. Rasa:

  Ačiū Signatarui už pagalbą viešinant VRK savivaldžiavimą, ačiū visiems, sunkiai ir pasiaukojančiai dirbantiems VRK darbus. Tiek įdėdami darbo ir pastangų, mes negalime netikėti Pergale. Ačiū Signatarui už Vilties ir Tikėjimo skleidimą.
  Vilčių ir visų lūkesčių išsipildymo ateinančiais metais! Stiprybės ir pasitikėjimo savo jėgomis!

 18. tautietis:

  kova verda,vis galvoju kodėl stalinistinio taip plykė blyzga,pasirodo prakaituoja vargšelis ,dar taip padirbtų su ponu Dambrausku,tai visi komisijos nariai būtų nugrežti.Taigi laikykimes.STIPRYBES ,VILTIES IR TIKEJIMO NAUJUOSE METUOSE!!!!!!!

 19. rita:

  stiprybes jums milieji iniciatyvines grupes nariai ir jiems padedantieji.Labai dekoju jums uz pasiaukojima ir linkiu sveikatos ir “ukvatos” 🙂 testi pradetus darbus.Sekmes jums ir Dievo palaimos….

 20. ačiū, neprieteliau:

  mes jau buvom VIENOS ZONOS -rublio- nariai. Prieš 25 metus ir anksčiau. Išsikapstėm. Ir neprašom kišti į kitą.

  • ačiū, neprieteliau:

   cia buvo skirta apsiseilėjusiam nuo euro.

  • ŽIURĖKIT TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ IŠ LATVIJOS:

   Vieni gi nebūsim, nuo visų atskirti. Šaindien per “Žinių radiją” laida buvo – jau ir Lenkija rengia planus per kelis metus įsivesti. Įsives ir Švedai, Danai, vėliau – ir britai.
   Tai norit, kad liktume atsilikelių oaze. Norit kad Lietuvoje liktu gyvent jaunų žmonių? Be EURO to tikrai nebus.
   LIETUVA BE EURO – LIETUVA BE ATEITIES. Juk tai taip akivaizdu.

   • Nepolitikas:

    Žinai stebiuosi tavo bukumu. Taip visi tvirtina prieš krizę, taip varai ir dabar. Laikas sugalvoti kokį nors naują melą. O kad „papirkti“ durniai šoka į pelkę, ir kviečia kitus – tai nėra argumentas. Pavyzdys tam Ukraina. Kaip paskaičiavo „kokia oazė“ ją laukė, tai ir sustingo vietoje. Net ES pinigų revoliucija nepadėjo,… užduso. Tai tokiu „atsilikelių oaze” tik daugės. O kada Rusija pradės prekiauti tik už savo rublius tai eurui visai „krantai“ bus……

    • Istorija:

     Išmintingas atsakymas. Tik kad eurą čia garbina vienas iš tų, kurie norėtų, kad Lietuva greičiau nugarmėtų į duobę, kuri yra ruošiama. Euras bus sužlugdytas, lygiai taip, kaip padaromos “krizės”. Tada būti “atsilikėliu” galbūt reikš išsigelbėjimą.

    • Nepolitikas:

     “Eik kaku, rusofile Tavo Rusijos po kelių dešimtmečių ..” Napoleonas, Hitleris ir t.t. irgi taip galvojo. O ką gavo idiote? 🙂 🙂

     • Doc. (Vilniaus univeras):

      Kai Napoleonas (XIX a. pradž.) ir Hitleris (XX a. vid.) siautėjo – tuomet rusai dauginosi kaip … 🙂 O dabar?
      Prieš rašant nors kiek reiktų gaudytis demografinėje situacijoje. O ji Rusijoje, lyginat net su laikotarpiu prieš kokį 30 metų, kardinaliai pasikeitusi. Etninių rusų Rusijoje gimstamumas dar mažesnis, nei lietuvių Lietuvoje. Tuo tarpų kinų, islamo tautų skaičius ir santykinė dalis nepaliaujamai auga. Tam Rusijoje daryti sociologiniai tyrimai. Be to – pažiūrėkite Rusijos 2010 m. gyventojų surašymo rezultatus. Gal prieš metus mano kolega buvo Rusijos sociologų konferencijoje – tai grįžęs oi pripasakojo… Patys Rusijos sociologai neoficialiai plačiai apie tai kalba (oficialiai – galimai jiems draudžiama), kad Rusija neišvengiamai subyrės. ir būtent – to priežastys bus grynai demografinės. Tam tikra išeitis yra – tai liberalia politika pagrįsta „rosijanie” pilietinės savimonės formavimas. Tik per pilietinės (o ne etninės) savimonės formavimą integralia išlieka Indija, Nigerija ir t.t. O kas vyksta Rusijoje. Ogi viskas atvirkščiai. Ten propaguojama nacionalistinė politika, kuri išvirsta į kitataučių prekeivių pogromus. Ką gi – dabar rusų skinai vaiko kaukaziečius ir azijiečius. Bet greitai bus viskas atvirkščiai – kaukaziečiai ir azijiečiai ne prasčiau vaikys rusus. Ir beliks jiems užsisklęsti kažkokiose mažose šalelėse europinėje Rusijos dalyje. Ir dėl pagalbos (integruojantis į ES, NATO) kreiptis į mus 🙂

      P.s. Žinot, nacionalistai, didžiausia jūsų problema (ne tik Rusijos, bet ir Lietuvos ir kt. nacionalistų) yra ta, kad jūs mąstote labai labai paviršutiniškai. Jūs nesugebate “suvesti galų”, pastebėti priežastinių ryšių, numatyti ateities (ne burtais, o labai elementariai – remiantis tendencijomis, sistemiškai mąstant). Todėl jūs ir įsivaizduojate, kad “galime gyventi ir be EURO”, kad “galime išstoti iš ES” ir t.t. Jūs įsivaizduojate, kad suskursite tokią aplinką, kurioje tik tokiems kaip jūs bus malonu gyventi. O tokių kaip jūs – tai dauguma pensininkų ir tik vienas kitas jaunesnis žmogus (na, gal tik kokie 5% jaunimo). Bet ir tai abejoju, kad kokiems 70-80% jaunimo emigravus, net ir tie 5% nacionalistinio jaunimo benorės gyventi liūdnoje naftalininėje Lietuvoje. Tai ką tuomet galvoti apie tautos išlikimą? Jau dabar aišku, kad Lietuvių tauta (kaip ir visos kitos europiečių tautos) nyksta. Bet jūsų proteguojama politika tik gerokai (net labai) paspartintų šį procesą.
      Jūs visiškai nemąstot ir remiatės tik savo primityviomis, naiviomis emocijomis. Štai kur didžiausia jūsų problema. Tik labai gerai, kad jūsų – ryški mažuma ir niekada jūsų įtaka nebus didelė. O ir referendumui jūs surinkote beveik 300 tūkst. parašų vien tik todėl, kad jus aktyviai parėmė įtakingiausi (ir mažiau įtakingi) Lietuvos žemgrobiai. Bet ne visuomet jus rems tokios įtakingos negatyvios jėgos.
      TAI AR JŪS SUPRANTAT, KAD SUKŪRĘ NEPAKENČIAMAS SĄLYGAS JAUNIMUI LIETUVOJE, JŪS TIESIOG LIKSITE BE JO. TAI AR TAUTA TUUOMET TURĖS ATEITĮ???

      Na, nežinau, ar jūs kažką supratot. Labai norėčiau, kad suprastumėt.
      Tad naujųjų metų proga noriu jums tik palinkėti daugiau išminties ir gilesnio sisteminio mąstymo. Gal būt tai padės jums tapti mažiau radikalais keistuoliais. O tuo pačiu tai bus naudinga Lietuvai ir jos ateičiai, nes galbūt ne tik kenksit jai, bet bent jau kuo nors prisidėsit prie pažangios Lietuvos ateities formavimo. Kaip kad sakau prastai atsiskaitymams pasiruošusiems studentams: “sėkmės tobulinantis” 🙂

      • Prusas:

       tik visiskai neissivysciusi padugne gali tokias nesamones skleisti ir tiketi kad jis pasiekes auksciausiaja visuotines samones pakopa…tiketina kad toks apgailetinas debilumo lygis yra tavo paties auksciausia issivystymo pakopa

      • petriukas:

       Eikite, troliai, į delfį ar lietrytį, ten jums vieta

      • N:

       Čia tu mąstai labai paviršutiniškai. Rusijai 2013 m. antras pusmetis buvo persilaužimo metai. Jei taip ir toliau, tai situacija joje gerės, nepaisant ANALitikų iš Vakarų paistalų ar penktosios kolonos melo, skleidžiamo apie Rusiją. Demografija, sakai? Gal ji geresnė Europoje? Vietinės Europos tautos gimdo mažiau nei rusai (turiu omenyje ne tautybę, o visus rosijaninus), Europoje gimdo imigrantai. Europa, jei nesikeis, neturi jokių perspektyvų. O visos oficialios prognozės ir ANALitikų politkorektiški pliurpalai yra nieko verti.

      • Nepolitikas:

       Doc. (Vilniaus univeras) : “Kai Napoleonas (XIX a. pradž.) ir Hitleris (XX a. vid.) siautėjo – tuomet rusai dauginosi kaip …” … Gerai kad tokie, kaip tu jau nustojo daugintis… krizė paveikė. Idiote, visa Europa buvo Hitlerio(ir Napoleono) pusėje, kiek samdinių(rumunų, čekų, italų, ir t.t.) , karinės technikos(pvz. visa Prancūzijos ginkluotė) , pramonės dalyvavo Hitlerio kariuomenėje? O kada rusai pradėjo „daugintis“? Po pilietinio karo, po maro, po „golodomoro“ ir t.t.?…. IDIOTE ! Ir dar kitus mokini…

      • S:

       Kiek pats vaikų turi, univerinis žiurkiuk? Čia nereikia spėliot, padarykim referendumą ir pamatysim, kurie mūsų ryškioje mažumoje. 🙂 Apklausos labai tiksliai parodė, kad tiek prieš žemės pardavimą užsieniečiams, tiek prieš eurą yra nusiteikusi DAUGUMA mūsų piliečių.

       Dėl jaunimo, tai jūs “liberastinės padugnės” esate pasmerkti. Lietuvoje pamažu didėja gimstamumas, žinai KODĖL? O todėl, kad MES, patriotai, tuos vaikus gimdome. Aš kiek pažiūriu panašių pažįstamų tarpe, tai vaikų skaičius yra 2, 2, 3, 3+ (gims tuoj vienas), 3, 4 ir net 6! Mano šeimoj vėl nusimato pagausėjimas tuoj. Taigi, draugų “nacionalistų” tarpe gimstamumo vidurkis šeimoj yra 2,5-3 ir netgi žada didėti gana greitai. Įdomu, koks pas jus, liberastus gimstamumo lygis… O tu žinai kaip mes vaikus išauklėsim, liberastini veltėdi? 😉

       Apibendrinant, juk jūs esate ne tik dvasiniai, bet ir kūrybiniai, fiziniai ir lytiniai impotentai, todėl visos išdavikų laikinos pergalės bus nubrauktos, o jūs atsidursite istorijos šiukšlyne. 😀

      • Gražina:

       Tai ačiū už palinkėjimus… Ar jūs tikrai įsitikinęs, kad esate visais klausimais teisus? Gal ir jums dar reikia palinkėti tos pačios išminties ir supratimo? Visuose jūsų žodžiuose skamba panieka žmogui, kitaip mąstančiam nei jūs! Gal jūsų norai ir geriausi, bet jų perdavimo forma nepriimtina. Rodos, net prieštaraujate pats sau sakydamas, kad mes sukūrėme tokias sąlygas, kad jaunimas bėga iš Lietuvos. Kas-kas, bet pensininkai tikrai prie emigracijos neprisidėjo!O gal jūs esate vienas iš tų, kurie prisidėjo? Juk jūs dirbantis doc (Vilniaus universiteto)

    • gaudy:

     ar tu bent įsivaizduoji ko linki, kad rusija išnytktų, o kaip tu manai tai vyktų be kraujo,…na susirinks sumuš rankom ir viskas… manau, kad būtų daug baisiau ir Lietuvą tos rusijos karo nuolaužos tikrai nukoštų ir kitas baltijos valstybes… glušpetriuk ar prisimeni, kad rusija lyg tai dar atominį ginklą dar turi… na ir durnas tu. Šiuo atveju linkėti, kad rusija suskiltų į daug valstybių, reiškia norėti karo ir linkėti pražūties Lietuvai

     • Doc. (Vilniaus univeras):

      Jūsų žodžiuose dalis (bet tik dalis) tiesos tikrai daug.
      Manau, kad tai ne linkėjimai – tai tik tiesingų tendencijų konstatavimas. O palinkėjimų tame nėra.
      O dėl Rusijos subyrėjimo – tai taip. Šis, manau neišvengimas, faktas mums taip pat grėsmių kelia. Pirmiausia – tai pabėgeliai. Byranti šalis (net jeigu šis procesas vyksta taikiai) neišvengiamai susiduria su ekonominėmis, socialinėmis ir pan. problemomis, kas lemia gausius pabėgelius. Ypač no to nukenčia kaimyninės šalys. Rusijos atominis – tai dzin – nemanau, kad jį kada panaudos. O ir Baltijos šalių niekada nepuls, nes esame NATO nariai. Bet va pabėgeliai – tai tikrai potenciali problema.

      • gaudy:

       labai silpni argumentai…rusija nepuls matai, na o tarkim viena rusijos suskilusi dalis turinti atominį ginklą, įvaryta į kampą paleistų atominę raketą tai užtektų visoms trims baltijos valstybėms dar ir lenkijai klių, o kodėl taip gali padaryt,i o todėl, kad vašinktonas per toli, mes gi nato, tai po to jau ir nebūt ko ginti

       • gaudy:

        o dėl gimstamumo jų vistiek yravirš 100 milijonų, ir kad jų gimstamumas mažėja šiame etape taip, bet gyvybinių resursų turi daug daugiau ne bet kuri europos valstybė…

       • gaudy:

        ir dar neduok Die rusija susistumdytų su jav tai būtų pajungta nato, o kas tada tada rusai smogtų į silpniausią nato grantį į Lietuvą. Lietuva unikali šalis pvz turi vieną karinį naikintuvą ir šiam naikintuvui vadelioti aviacijos generolą, taigi jei įsigytų 100 lėktuvų tai reiktų 100generolų. Tas pats ir kituose kariuomenės rūšyse. 100 generolų ir pusantro kareivio. Kad sulaukti paramos užpuolimo atveju reikia atsilaikyti bent penkias dienas o mus okupuotų per kelias valandas, nato net posėdžio nespėt sušaukti.

       • Doc. (Vilniaus univeras):

        O tai jau nėra svarbu. Svarbiausia – demografija. Demografinė sitaucija Rusijoje turi aiškią tendenciją – tik blogėti. O resursai esant nepalankiai demografinei sitauacijai, jei nieko nereiškia.
        O kam Rusijos (rusiškosios, o ne islamistinės – separatistinės jos dalies) nukreipti prieš mus ginklus? Juk būtent mes būsime tais, kurie galės jai dar kažkuo padėti 🙂

        Na, pagaliau, saugikliai nepamaišytų. O GERIAUSIAS SUGIKLIS – KAIP TIK BALTIJOS AŠLIŲ DAR GILESNĖ INTEGRACIJA IR ES IR NATO. Be to – aš už, kad Lietuvoje būtų dislokuotos NATO (daug kas sako JAV, bet aš vadinčiau NATO – nes tai ne vien JAV, o visos Vakarų civilizacijos bendras reikalas) PRAŠRAKETINĖS GYNYVOS BAZĖS. Vadinamasis – priešraketinis skydas. Ar girdėjote apie jį? Tokios bazės būtų naudingos ir ekonomiškai (turtingi JAV kariškiai, darbas statybininkams ir aptarnaujančiai sferai ir t.t.) ir visais kitais aspektais. Tai va 🙂 Ir vėl mes apie nenuginčijamą tiesą, kad svarbiausia Lietuvai – kuo gilesnė integracija į Vakarų struktūras. O nacionalizmo apraųkos jai, jos ateičiai tik kenkia 🙂

        • gaudy:

         tingiu diskutuoti jei manai, kad rusai visai nubomžėjo ir prasigėrė, klysti… matosi nelabai žinai kas dabar vyksta rusijoj. .. o ten vyksta tokie dalykai kaip Lietuvoj valančiaus laikais… tai blaivybės vajus … ir jis kyla iš pačios tautos, ir dar ar žinai, kad gruzijos karą rusai praktiškai laimėjo vienu naujausiu naijkintuvu. Gruzinai senesnio tipo rusų naikintuvus numušinėjo vienas po kito, rusai surizikavo ir nusiuntė vienintelį eksperimentinį naują naikintuvą ir šis išbadė gruzinų radarų akis po to jie jau oro erdvėj darė ką norėjo… labai žiūriu nuvertini rusų karinį intelektinį potencialą… o šiuo atveju rusams toks mąstymas naudingas…

        • gaudy:

         ir dar dėl gimstamumo, kai paleis visas vadinamas euro vertybes. vienalytes santuokas, genderizmą ir kitus dalykus, gimdyti nebeapsimokės ir net bus pavojinga… Lietuva išnyks per 20 metų….

        • Naujas:

         Iš tiesų, su tokiais kaip “doc.” taip tingidi diskutuoti, tks jau primityvus nąstymas, pagrįstas paprasčiausiu elementariu emociniu susitapatinimu su vadinamčja Europa. Taigi viskas elementariausiai paprasta. Toks doc. savo apsisprendimu yra tiesiog europietis, o dauguma tų, kurie šiame portale čia su juo diskutuojame esame lietuviai. Mes galim tam tikromis aplinkybėmis pasakyti, kad esame europiečiai, bet tai antrinė tapatybė, o jam – pagrindinė. Elementaru.

        • Naujas:

         Labai ryški analogija su lietuvių bajorų tautine savmone XVIII- XIXa. Juk jie visi save vadino lietuviais, tačiau koks gi tas lietuviškumas – provincinis. Tai tam tikra lenkiškumo rūšis. Lenkai buvo labai įvairūs, viena iš jų rūšių – litvinai. Lygiai tas pats su tuo “doc.”. Jis europietis, bet šiek tiek kitokio atspalvio – “liviniškas” europietis. O mes tiesiog lietuviai.

        • Naujas:

         Doc’o samprotavimai apie Rusijos geopolitinį vaidmenį pagrįsti pozityvistine realybės samprata. Deja, labai primityvia, materialistine. Tokiems individams kaip jis realybė yra tik tai, ką jis gali pirštu pačiupinėti. Iš čia ir tokie geopitiniiai veiksniai kaip nafta, dujos, raketos. Deja, tai XIX a. mąstymas. Žiauriai atsilikęs žmogelis, nesuvokiantis, kad tas pasaulėvaizdis, kuriuo jis vadovaujasi jau nueina į praeitį. Jau seniai stiprėja holistinį pasaulėvaizdį pagrindžianti naujoji fizika, kuri pripažįsta, kad sąmonė yra esminė realybės dalis, kad sąmonė ir vadinamoji materija yra neperskiriamas kontinuumas. Kaip tik Rusijoje holistiniu pasaulėvaizdiu pagrįsti mokslai yra plačiausiai vystomi.

        • Naujas:

         Gal pasikartosiu, bet vis dėl to. Doc’as turi teisę taip samprotauti, bet supraskim vieną – šiuo atveju su mumis diskutuoja kitatautis, ne lietuvis, o europietis. Žinoma, gal jis puls dabar tai neigti, bandys įrodinti, kad jis lietuvis, kad esą Lietuvai labai naudinga kuo giliau integruotis į europines struktūras. Bet faktų – katastrofiškos tokių kaip kaip doc. sąlygotos emigracijos akivaizdoje – bet kokie doc’ argumentai yra niekiniai. Ževlkim labai ramiai į tokius doc’us – mes diskutuojame su tautos ir šalies (“Europos”), kuri mus stengiasi pavergti,atstovais. Tiesa, mūsų kilmės, taigi, renegatais.

        • Naujas:

         Mūsų lietuvių interesas – išlikti ir sustiprėti. Ne mūsų reikalas ginti Europos sąjungą ar Rusiją. Tačiau kadangi integracij į Europos sąjungą ir NATO veda į visišką tautos susinaikinimą, tai šiame istorijos etape naudingiau būtų turėti artimesnius santykius su Rusija. Faktas tas, kad Rusija turi stiprią tautinę ideolgiją ir misijos pobūdį, kad Rusija priešiškai nusiteikusi atžvilgiu tų struktūrų, kurios – kaip parodė šis dvidešimtmetis – veda į lietuvių tautos sunaikinimą, kad Rusija spačiai plėtoja technologijas pagrįstas holistiniu pasaulėvaidžiu, gina humanistiškesnes vertybes nei Europos sąjunga. Štai kodėl ateitis Rusijos, o ne akivaizdžiai renegatinės Vakarų visuomnės pusėje. Tad naudingiau šlietis prie tų, kurių laukia pergalė.

         • N:

          Deja, daug kas to nesupranta ir vien už tai išvadina rusofilu ar Kremliaus agentu. Rusijoje jie vis dar mato didesnį pavojų tautai nei Vakaruose.

         • Nepolitikas:

          Pritariu, tik be “naudingiau būtų turėti ARTIMESNIUS santykius su Rusija”. Santykiai turi būti vienodai lygus : kaip su Rusija, taip ir su Baltarusija, Ukraina ir t.t.

         • Kemblys:

          Rusai (tiksliau juos vadinti RUSALABIAIS RUSIJOS GYVENTOJAIS) nesuvaldys savo visuomenės tokioje didelėje šalyje. Jie prarado vieną iš keturių visuomenės valdymo svertų. Manau, rusai bandys kurti kažką panašaus į JAV ir užleis Sibirą kiniečiais. Rusijoje Maskva su Peterburgu yra kaip valstybė valstybėje. Tad, ‘Naujas’, neskubėk šlietis.

         • Naujas:

          “Kembliui”: “šlietis”, tai nereiškia susitapatinti, nereiškia ištirpti. Tai reiškia tik pasinaudoti Rusija, nes šiuo metu mums tai naudingiau. O šiaip visiškai pritarčiau, kad Rusija neišliks kaip vieninga valstybė. Bet tai nebus labai greitai. Rusija dar turės suvaidinti savo vaidmenį, o kas bus po to su ja, jau ne mūsų reikalas.

         • N:

          Vakarai labai norėtų, kad Rusija neišliktų kaip vieninga valstybė. Ir deda daug pastangų. Teroro aktai Vogograde tik menka dalis jų. Bet greičiau žlugs ES ir netgi JAV, nei subyrės Rusija.

         • Kemblys:

          ‘Naujas’, nekraipyk žiaunų su tuo “šlietis”. Rusai turi rimtas spragas savo pasaulėžiūroje. Yra galimybė pasinaudoti jų silpnumu ir primesti jiems savo pasaulėžiūrą, kad jie galėtų “suvaidinti savo vaidmenį”, anot tavęs.

         • Naujas:

          “Kembliui”: pats rašai: “Yra galimybė pasinaudoti jų silpnumu ir primesti jiems savo pasaulėžiūrą, kad jie galėtų “suvaidinti savo vaidmenį”, anot tavęs”. Aš gi rašiau: “šlietis”, tai nereiškia susitapatinti, nereiškia ištirpti. Tai reiškia tik pasinaudoti Rusija, nes šiuo metu mums tai naudingiau”. Kur yra skirtumas tarp mano požiūrio ir tavo? Aš neįžiūriu jokio. Rusija man tik naudingas įrankis, priemonė mūsų tikslams pasiekti. Štai ir viskas. Na, nepyk, skirtumas gal tik tas, kad pats turbūt jauti kažkokią pasąmoninę baimę, kad tave kas nors pavadins Kremliaus agentu ar panašiai, o aš tokių baimių neturiu. Nes dar kartą kartoju: aš noriu, kad Lietuva būtų galinga, nepriklausoma, stipri, lietuviška valstybė, nepriklausoma nuo nieko, taip pat ir tos pačios Rusijos (kurios kažkada greičiausiai nebeliks). Ar tavo, “Kembly”, tikslas toks pat?

         • Naujas:

          Apskritai daug dar turime įsivaiduotų, įdiegtų baimių, baimių dėl žodžių, įvardijimų. Pavadins, kas prorusišku ir jau baisu pasidaro, jau puoli gintis. Betgi reikia galų gale skirti taktiką, nuo tapatybės, nuo savimonės, nuo tikslo vardan kurio taikoma viena ar kita taktika. Mūsų tautos patriarchas Jonas Basanavičius buvo prorusiškas, bet niekas nedrįs pasakyti, kad rusas. Tie patys Vilnius lenkai 1940 – 41 m. lindo į subinę sovietams (pav. siekė Vilnius krašto autonomijos SSRS sudėtyje), o paskui vokiečiams, betgi niekas nepasakys, kad jie buvo sovietai (rusai) arba vokiečiai – jų tikslas visada buvo Lenkija ot moža do moža. Gana vieną kartą kaip kaip kokiems vaikeliams baimingai strikinėti išgirdus vieną ar kitą žodį.

        • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt.:

         Oho kokia čia rusufilų “gili” diskusija gavosi. Visuomet manaiu, kad nacionalistai netoli nuo Rusijos lygmens nuriedėjo. Matau, kad neklydau. pasakysiu tiesiai šviesiai – esate penktoji kolona. Tikriausiai žinot, ką tai reiškia?
         Su tokiu mentalitetu šalininkų pasieškokit nebent Rusijoje. Lietuvoje net tarp pensininkų jų nerasit 🙂

        • S:

         Doc-ui, 15:20.

         Apie “demografiją” pasiskaityk atsiliepimą 22:50. Lietuvos pardavinėjimas ir jokia jūsų integracija nepadės. Kažkaip pakriko visi atsiliepimai čia, perkrovėm šitą temą. 🙂

 21. teisumas:

  vaigauskas prasosi isvedamas su antrankiais.

  • Nepolitikas:

   Taip… prašosi, bet kas uždės? Jog reikia žinoti įstatymus ir jų taikymą, o advokatas ir iniciatyvinė grupė per silpna. Vienas dalykas šaukti mitinguose, rinkti parašus ir kitas dalykas apginti savo darbą prieš sukčius. Taigi dabar jau reikia mokintis ir ieškoti rimtų teisininku. Kitaip bus „Nutartis neskundžiama” ir ba-ba.

 22. rasi:

  Kai priesas pralaimi , o jam reikia laimeti jis imasi klastos , pradeda sypsotis , glostyti kovojanti ir taip ilgina laika , po to sakys jau neturite laiko .Cia kova , grumtynes del brangaus , neikainuojamo turto Zemes , kur proseneliai kovodami klaupesi ir prarado gyvybe, bet visviena dovanojo savo vaikams dovana brangia , kvepiancia mulima Zeme , kur dabar gudrybemis nori ja parduoti turtingiems Zmonems kurie nezino kiek turi pinigu . O ka darys neturtingi kurie neturi pinigu , kaip isgyvens , nei darbo nei Zemes maitintojos? Kokios cia vyksta derybos del parasu , tai ne taip , tai ne tas ir kodel del tokios arsios kovos kovoja tik keli Zmones ?. Ar musi gali laimeti ir Zeme apinti vienas Zmogus , o kur jaunimas , kodel neitraukta i visas teisines diskusijas daugiau Zmoniu , ar bijo , gal yra bauginami . Taineisivaizdsuojama silpnesniu Zmoniu ateitis , tai turi buti grieztai draudziama tokie pardavimo procesai , neturi buti nei jokiu diskusiju .Musu Zeme , gamtos grozis pakerejo ne viena , visi nori buti grazaus gamtos prieglobscio neteisetais seimininkais , tai normalu , nes tokio grozio uzsienieciai gal ir nemate .?Neskubekite , palaukite ,neatiduokite ,nedarykite klaidos .

 23. muilo fabrikas:

  Vaigauską seniai reikiėjo ant muilo

  • Nepolitikas:

   Nereikia tokiu išsireiškimu „ant muilo”, kvepia grasinimais (susidoroti). O tai geras masalas prokuratūrai. Kaip fabrikuojama byla? Yra pasisakymas, prie jo prijungiama „specialistų“ išvadą ir bauda(teistumas) garantuota. Jie gi meninių kurinių ir LKŽ neskaito….

 24. Prusas:

  kai Latvijoje bus masiskai apgyvendinami negrai isvezant latvius i platuji pasauli, o vaikai atiduodami pedorasu dziaugsmui, tavo neissivysteli dziaugsmo klyksmai bus panasus

 25. medus:

  Su Naujaisiais, tautiečiai.

  Skaitau paskutinius įrašus po šiuo straipsniu ir mąstau, kad gal Rusija pirmąją metų dieną užgrobė HAARP’ą ir nepatingėjo Lietuvos link porą grąžių sapnų pasiųsti apie “išganingąją” Rusiją? 🙂 Ateiskite, bet juokas ima skaitant mintis, esą Rusija turinti “humanistiškesnes vertybes nei Europos sąjunga” ir panašų absurdą. Gal čia kas nors tik šiąnakt gimė? Tada, žinoma, suprantama. Bet tie, kurie jau paragavę sovietų “humanizmo” tokių klausimų sau nebekelia apie sovieninių “vertybių” tesėją Rusiją. Tai gal liaukimės sapnuoti ir tiek. Ne geresnė ir ES, ir “šlietis” nei prie vienos iš jų nematau reikalo, nes prasidėjus “šliejimuisi” tam galo nematysime. Ką jau jaučiame iš ES ir jutome iš sovietų.
  Matau vienintelį kelią – Lietuvai būti nepriklausoma valstybe ir tik kaipo tokia “šlietis” į kokias sąjungas LYGIATEISIAIS pagrindais, ne vasalo ar vergo, ar provincijos. Pasakysite – sunku ir dar tūkstantį BET? Neabejoju. Santykiai tarp valstybių ir sąjungų reiklauja DAUG darbo ir pastangų, o ne “kalbuosi kai nuotaika ir nesikalbu kai nenoriu”. Darželio lygio valstybės vadovo pozicija arba sąmoningas kenkimas. Manau, kad labiau pastarasis. Tik geras valstybės vadovas – tiesus ir laisvas žmogus galėtų Lietuvą pradėti vesti tokiu keliu, ne tik ropoti keturiomis prieš bet kokį poną, užsimaniusį Lietuvos.

  • N:

   Lietuva neturi šlietis, bet ir varyti tokią pat politiką kaip iki šiol Rusijos kryptimi negalima. Nuo Vakarų bet be jokių kalbų būtina atsišlieti. Kas dėl vertybių, tai Vakaruose jų nebėra – vieni seksualiniai iškrypėliai yra didžiausia “vertybė”. Ir tai realus, o ne tariamas “nuolat kraujo ištroškusios meškos” pavojus.

   • medus:

    Mano manymu, tiek Vakarai, tiek Rytai yra tos pačios globalistinės programos, siekiančios sunaikinti tautas ir pasaulinę valdžią koncentruoti vienose rankose (new world order), dalis, tik jų veikimo būdai yra kitokie – kas neužkibs ant vieno, užkibs ant kito, argi ne?
    Taip veikia visi “sąjūdžiai” ir “pavasariai” – “išvaduoja” tautas nuo vieno grobuonies, tik tam, kad jas atiduotų kitam grobuoniui – tik jau manančias, kad jos yra laisvos ir nepriklausomos. Tai atsitiko ir su mumis. Bet laiku susipratome – dabar yra reali galimybė pasipriešinti – referendumu, visos tauotos išreikšta valia daugeliu Tautos išlikimui svarbių klausimų. Todėl valdžiagyviai ir stingsta iš baimės nuo tos minties – garantuotai nesitikėjo, kad “runkeliai”, “šunauja” ar šiaip kvaili ir nesusipratę piliečiai, tinkami tik ateitį prie urnų įmesti popierėlį, pabus. Todėl VIENYKIMĖS. Mes – didelė jėga, tik to dar nežinome:)

    • S:

     Čia gera pastaba. Ir nereikia Rusijos atskirti nuo ES. Juk “neoliberaliojo totalitarizmo” planuose yra prijungti Rusiją prie tos pačios ES. Girdėjau labai įdomią mintį, kad ES-ą įkūrė KGB. Aš nelabai žinau, ką mums Rusija blogo padarė, kaip valstybė gimusi 1991 metais? Išvedė savo kariuomenę, priėmė ~100 tūkst. rusakalbių kolonistų atgal (netrukdė sugrįžti į savo šalį). Iš Rusijos sugrįžo kažkiek lietuvių tremtinių. O patys rusakalbiai, čia likę prisitaikė, kalba lietuviškai, nekelia bangų (palyginkit su lenkais, pavyzdžiui). O SSSR veikėjai dabar dirba ES-ui. Jie net vėliavą su SSSR žvaigždėm sugebėjo susigrąžint (Rusijos vėliavoj žvaigždžių nėra). Dabartinės ES įkūrėjai Šrioderis ir Prodis tapo Rusijos Gazprom’o šiaurinio ir pietinio dujotiekių linijų valdytojais. Reiškia, susiję su KGB. Mūsų pagrindiniai veikėjai, dabar kovojantys už ES, patys sukurti TSRS uodegoj. Grybauskaitė ir tas pats Vaigauskas kokio lizdo paukščiai? Berods, tas Vaigauskas disertaciją Stalino tema parašė, reiškia išmoko kaip reikiant pritaikyti TSRS patirtį ES-o kūrimui. Štai, tikroji Rusija, EU pavadinimu prisidengusi. 🙂 Na, o varymas ant Rusijos šitoje padėtyje, tai viso labo propagandistų vaidinimas. Gi panašiai TSRS laikais tokie veikėjai pastoviai varė ant “buržuazinių užsienio imperialistų”. Vietoj Putino naudojo “dėdę Semą”. Tie patys čia ir toliau šneka tą pačią maldą. “Ta pati mergelė, tik kita suknelė”. 🙂

  • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

   Dėl Rusijos niekingumo – pritariu. Dėl gilesnės integracijos į ES – tikrai ne. Lietuvos ateitis – tik integralioje ES.

   • medus:

    Turite teisę ir į tokią nuomonę. Kviečiame ją pareikšti referendume, kuriame pasisakys VISA TAUTA. Kaip visgi puiku – rezultatas bus tikrai demokratiškai priimti sprendimai – ko daugiau norėti?

   • S:

    Čia pats prisipažinai, kad esi 5-a kolona, veikianti ES išsigimėlių naudai. Reiškia, pasisakai už valstybės sunaikinimą, aneksiją EU naudai. Esi niekingas padaras, ne tau mums patarinėti, Tėvynės išdavike.

 26. Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt.:

  Žiūriu, kokios gilios rusofilų (N, Naujo ir kt.) diskusijos šaime portale verda. marginalai kaip reikiant 🙂 Tokie marginalūs, kad Lietuvoje šalininkų net pensininkų tarpe nerastų 🙂 Kažkaip niekada nebūčiau patikėjęs, kad dar Lietuvoje yra taip mąstančių keistuolių. Suprantu – yra užsilikusių socialistų, nacionalistų, net soavietmečio gerbėjų vyresnėse kartose pasitaiko.
  Bet štai tokių “modernių” rusofilų, kurie Rusijoje mąto “tikrojo dvasingumo sargą” – Lietuvoje matyti neteko. Tai arba čia penktoji kolona ir Latvių gatvės kažką eksperimentuoja, arba iš viso rusų fantastų (“geopolitikų”) veikalų prisisikaitę du kelstuoliai kažką po Naujako neišsibalivėję sapalioja. per visą Lietuvą tokių kaip jūs gal tik du ir yra. Stabūklas, kad čia susitikot 🙂 Bet matyt Alkas visokius stokius pritraukia.

  • medus:

   Neoriginaliai pasikartosiu po ta pačia tamstos “išradinga” gudrybe, kartojama keliose vietose:

   Spėju, kad pats ir esi “naujas”, tik šiuo atveju – dar vienu “nauju” paveikslėliu. Kaip “išradinga”. Kai niekas nebepadeda, belieka griebtis tokių pigių “gudrybių”. Ką gi, nesuveikė kalbelės. Laisvam lietuviui nereikia nei ES, nei sovietų.
   Provokacijos nepadeda – tuo jau galėjote įsitikinti mums renkant parašus – visas “patriarchų desantas” buvo mestas, visokios melagystės ir kaltinimai – nepadėjo. Nepadės ir toliau, nepersistenkite. Melo kojos trumpos, tiesa nugalės.

   • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

    Prisiekiu, kad nesu “Naujas”. Tai viena.

    O antra – aš netiriu pastovaus “nicko”, tad mano nickas priklauso nuo to, ką pasakyti noriu. Taip ir bus toliau, nes mant taip patinka.
    tad jokio “išradingumo”

    O dėl “Naujo” – tai tokio paieškokit savųjų šaunuolių tarpe. Man sąžinė tokių nesąmonių rašinėt neleistų. Aš savo proeuropinių idealų neišduodu. Ir nerašyčiau nieko palankaus Rusijos atžvilgiu. Nes man būtų psichologiškai sunku, kad parašiau tokį komentarą. tai va 🙂

    • medus:

     Tai jeigu nesate “naujas” ir nesutinkate su jo nuomone, argumentuotai oponuokite, kas neleidžia? Man tokios kalbos – gryna Rusijos propaganda ir/ar provokacija, tad savo nuomonę dėl šių kalbų jau pareiškiau – paskaitykite aukščiau.
     Jūs, betgi, labai greitai griebėtės “naujo” pažiūras priskirti visiems Lietuvos piliečiams, pasisakantiems UŽ referendumą bei kitiems Alko skaityojams ar apskritai Alkui. Tokio pasirinkimo tikslas tik vienas – paties suorganizuota provokacija. Logiška. Negi nemąstote logiškai, kad tokią išvadą galėtumėte pasidaryti pats? 😉

     • Kemblys:

      Čia gudručiai kaitalios savo paveikslėlius, kol ‘alkas’ nepradės rodyti ‘IP’.

      • medus:

       Visi gudručių IP prasidėtų 84 15 … … 😉

       • Amelija:

        Tikrai prašykim Alko, kad skelbtų IP. Tai tikrai atskleistų tapatybę tų, kurie prisikuria vardų ir vaizduoja, kad čia masė diskutuoja. Ir apskritai ką reiškia rusofilų agitacija diskusijoje dėl tikrai kontraversiško VRK posėdžio. Tarkim, vieni turi apie jį vienokią, kiti – kitokią nuomonę, bet garbinti Kremlių, tautų kalėjimą Rusiją prie šito straipsnio tikrai ne vieta. Mes, ES šalinininkai ir priešininkai, kartais tikrai “paleidžiam liežuvius”, bet tik jau nesiprašom į Putino glėbį. O čia išlenda agitatorius ir tikrai teršia Alko erdvę.

        • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. gerbiamai AMELIJAI:

         Amelija, pačia aš gerbiu. Mūsų pažiūros panašios.

         Kad IP Alkas skelbtų – taip pat sutinku.

         Bet ar žinote, kodėl nukentėjo “Medus”? Kodėl aš jo vardu parašiau komentarą? Taip, tai padariau sąmoningai ir parašiau tai, ko niekada neparašytų tikrasis “Medus”.

         Tai padariau todėl, kad norėjau jam sukelti tą patį jausmą, kurį jis sukėlė man, kai apkaltino, jog rusofilas marginalas “Naujas” esu aš! Prisiekiu, kad tai ne aš. savo sąžinės taip našduočiau.
         Alkas gali paskelbti mano ir to “Naujo” IP – bus pagrįsta.
         O dėl “madaus” – tai pasirašęs jo vardu už kelių minučiųtai paneigiau. Nonoriu to žmogaus kankinti ir erzinti. Tiesiog norėjau, kad jis tai pajustų

         Bet jis “kietaskūris” ir nenori paneigti neteisingai man mesto kaltinimo. O tai jau blogas žmogus. manau, kad tokie žmonės verti ir daugiau kartų pajusti, ką reiškia nekaltai būti apkaltintam
         Taigi, jei nebus paneigtas man mestas nepelnytas kaltinimas – gali būti. kad ir toliau pasitaikys euroentuziastiškų “Medaus” komentarų. Protingi supras pagal paveikslėlį.
         Nors man to nereikia. man reikia vieno – ATSIPRAŠYMO dėl nepelnytai mesto kaltinimo. tai va 🙂

     • Penktajai kolonai (rusofilams) ir t.t.:

      Ne, nepriskiriu “visiems Lietuvos žmonėms”, net nepriskiriu visiems “Alko” komentatoriams. Ir tau, medau, nepriskiriu. Paskaitykit mano komentarus – argi kažkur priskyriau visiems?
      Netgi rašiau, kad “jie visiški marginalai, kokie Lietuvoje gal ir tėra tik 2, kurie gan stebūklingai čia Alke susitiko”. Taip pat rašiau, kad “tokių net pensisninkų tarpe nnerastum” ir t.t.
      Tai kur čia “priskyriau visiems”?
      O priskyriau tik “Naujam” ir “N”. Žinot kodėl jie absoliučiai marginalūs? pirmiausia todėl, kad jie simpatizuoja Rusijai. Rusija turi simpatikų nemažai, tačiau pastarųjų motyvai visai kiti. Jie Rusijoje mato buvusią SSRS. O šie du – kažkokį “atgyjantį dvasingumą”. o tai jau nebe kaimiečių, o kažką skaičiusių žmonių bruožas. matomai jie moka rusų kalbą ir dažnai lankosi Rusijos geopolitiniuose tinklaiuose. O rusijoje yra toks nuo stogo nukritęs Duginas, kuris labai panašiai tvirtina, kuris Rusiją mato kaip “dvasinę tvirtovę vakarų materaialistų pasaulyje” ir svaičioja apie kažkokią Rusijos pergalę. tai šiedų Dugino mintis kaip papūgos ir kartoja. Ar dar tokių yra? manau, kad nelabai.

      • N:

       Nereikia jokių Duginų, kad suprastum tik iš laisvai prieinamos infromacijos iš įvairių šaltinių, kur link moralės srityje eina Vakarai ir kokios pozicijos laikosi Rusija. Pedrytyje jau skelbiama nauja propagandinė klišė: kas už vyro ir moters šeimą – tas Kremliaus agentas. Taip kad neterš daugiau komentarų skilties.

  • N:

   O, vos tik užsiminiau viename komentare, kad reikia keisti politiką Rusijos atžvilgiu ir paminėjau, kad vien už tokią mintis yra išvadinama Kremliaus agentais ir pan., tuoj atsirado kažkoks liberoidinis seilėtojas ir jau spėjo komentaruose daug prispjaudyti…

 27. ukininkas:

  jeigu reikes pagalbos kreipkites visada padesitauta-tauta

 28. medus:

  O gal ir be reikalo mes pradėjome su tuo referendumu. Gal iš tiesų tagul žemę perka užsieniečiai. Juk nuo to Lietuvai blogiau nebus. Referendumui organizuoti parašų sumažinti iki 100 000 taip pat per daug rizikinga. Gali atsirasti daug Lietuvai pavojingų iniciatyvų.

  • medus:

   Šiaip čia ne “medus” rašo – būtų malonu, jei “nikų” nepainiotume ir neklaidintumėte skaitytojų.
   Dėl referendumo – vėl ta pati tamstos gaidelė – kaip lengvai paisrodė tikrasis veidas 🙂 Na man ši tema jau išsemta – nematau reikalo “diskutuoti” 😉

   • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

    Taip, rašo ne tikrasis “medus”. Aš tai parašiau (tiesa, protingesnis (kurių pas jus nedaug) tai supras ir pagal paveiksliuką).
    Tačiau kodėl tai padariau? atspėkit. O jei neatspėsit – tai ir toliau “medumi” pasirašinėsiu.
    Giliai pamąstykit, kodėl taip pasielgiau.
    Atsakymą rasite paskutiniuose savo komentaruose ir nedoruose įtarinėjimuose.

   • medus - ALKO REDAKCIJAI:

    Gerbiamieji,

    Įrašas “medus: 2014 01 01 20:57” yra rašytas ne mano. Tai – bandymas klastoti mano nuomonę bei klaidinti skaityotjus. Siūlau minėtą įrašą pašalinti, galima kartu su mano atsakymais. Tokiems atvejams kartojantis, galbūt iš tiesų būtų vertą pamąstyti apie IP skelbimą prie komentarų. Ačiū.

    • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

     Tu čia “Alko redakcija” negrąsink. Matai kaip užsiutai, kai patį palietė! 🙂 Malonu – taip? O kai pats kitus komentatorius nebūtais dalykais kaltini! Gražu?

     tad jei notri, kad tave gerbčiau (ne pritarčiau, nes mano nuomonė kita, o GERBČIAU) – pasakyk, ką parašei ne taip!
     O tai sulauksi ir daugiau netikro “madaus” momentarų – nes to nusipelnei!

     • medus - ALKO REDAKCIJAI:

      Ramuma, net nežadėjau “siusti” ir – jokio grasinimo:)

      Rašau Alke ne pirmą dieną ir gerbiu asmenis, su kuriais tenka susitikti diskusijose. Jų klaidinimas man tikrai nebūtų priimtinas. Nuo tokio pavojaus, manau, mus lengvai gali apsaugoti Alko redakcija – viskas paprasta.

      P. S. Tamstos pagarba būtų didelė negarbė, ačiū, nereikia.

    • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

     Ne nuomonės tai klastojimas. kam tai – būtų naivu. TAI NORAS TAU SUKELTI JAUSMĄ, KURĮ SUKELI KITIEMS SAVO NEATSAKINGAI MESTAIS KALTINIMAIS.
     Jei IŠ TIESŲ ESI DORAS – TURI PRIPAŽINTI IR ATSIPRAŠYTI, KAD MANE SUTAPATINAI SU TUO RUSOFILU “Naujas”!

     • Kemblys:

      Internete yra nerašyta taisyklė – nepasirašinėjama svetimais slapyvardžiais. Peržengei ribas, tuščiuk.

      • Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. gerbiamai AMELIJAI:

       O nepelnytai apkaltinti, kad esu rusofilas “Naujas” tai galima? Aš jau paaiškinau, kodėl pasirašiau “Medumi”, nes būtent jis pirmasis pažeidė internete priimtas taisykles.

       O dėl niko – tai svetimais niekuomet napasirašinėju. bet pastovaus neturiu, nes pasirašau priklausomai nuo temos, atsakymo kitam komentatoriui ir pan. Tai neprieštarauja komentavimų taisyklėms.

 29. Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt. dabar MEDUČIUI:

  Taip, rašo ne tikrasis “medus”. Aš tai parašiau (tiesa, protingesnis (kurių pas jus nedaug) tai supras ir pagal paveiksliuką).
  Tačiau kodėl tai padariau? atspėkit. O jei neatspėsit – tai ir toliau “medumi” pasirašinėsiu.
  Giliai pamąstykit, kodėl taip pasielgiau.

 30. Kažin:

  Manau, kad pirmiausiai Lietuvai – “laisvam lietuviui nereikia” daugiausiai per Kauną, apskritai universitetus, žiniasklaidas, tarp jų ir Alką.lt šliaužiančios Lenkijos, kuo skubiau denonsuotina 1994 metų Lietuvos bendrumo su Lenkija sutartis …

 31. paskutinis kreipimąsis į "medaus" sąžinę:

  Matau, “medau”, kad esi iš kietaskūrių 🙂 Su tavo sąžine, aišku – prasti reikalai… Moralės “nei su žiburiu nerasi”. gali švaistytis kaltinimais, įžeidinėti žmones, nepatinkančius “sujungti” į vieną asmenį. Žodžiu, esi apgalėtinas žmogelis.

  Norėčiau, kad tai paneigtum. kad parodytum, jog dar turi kažką vertą žmogaus vardo. Yra tokie dalykai, kaip PRIPAŽINTI KLYDUS, taip pat – ATSIPRAŠYTI. gali manęs nemėgti, negerbti – ne tame semė. Bet kai aš įžeidžiu ar netyčia apkaltinu kad ir nemėgiamą oponentą – visuomet asiprašau. Tai mano kredo. Be to – tame yra stiprybė. ir jei pas tave dar likęs nors krislelis sąžinės – turi ne bėgti ir slėptis, o priimti vyrišką sprendimą.

  Na – tavo reikalas. Dar porą kartų žvilgterėsiu į Alko komentarus. Visgi gal nubus tavo sąžinė.

  Na, o “medus”. Garbingas (kad ir radikalus oponentas) žmogus gali turėti kad ir kokį “nicką” – į jį kėsintis amoralu. Bet kai pats žmogus su morale ir sąžine nebendrauja – tai toks gražus bendrinis žodis, kaip medus negali būti tokio žmogaus nuosavybe. Tai va 🙂

  • medus:

   Žmogau, nurimkite. Su Naujais metais pasveikinkite savo artimuosius. Jei esate vienas, kam nors paskambinkite.

   Įžeisti jūsų nesiruošiau (to ir nedariau), tad nematau reikalo atsipašinėti. Mano taip užgavęs tamstą “kaltinimas”, buvo tik logiškos išvados išdava, ją labai aiškiai išreiškiau komentare “medus: 2014 01 01 20:48”. Paskaitykite, gal praleidote.

   Neplėšykite savęs dėl tokių smulkmenų, neįžeidinėkite kitų. Jeigu mėgstate atsiprašyti, gražu būtų atsiprašyti Alko skaitytojų ir Alko redakcijos už šį komentarą (ir kitus panašius): “Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt.: 2014 01 01 20:34” , jeigu jie buvo parašyti ne iš piktos valios. Tai būtų gražu.

   Ramybės. Pailsėkite nuo komentarų – tai padeda:)

   • Penktajai kolonai (rusofilams) ir t.t.:

    O man atsiprašyti nesunku. Ir tai darau nuoširdžai

    Tad ATIPRAŠAU, jie ką įžeidžiau šieme protale. Ką apkaltinau rusofilais – tam yra pagrindas. Rusofilais įvardinau pirmiausia “Naujas”, o taip pat “N”. Daugiau kaip jie – neįdentifikavau. Kad jie tokie – nesunku įsitikinti perskaičius jų komentarus.

    ATSIPRAŠAU IR KOMENTATORIAUS “MEDUS”. Nors mūsų pažiūros kardinaliai skiriasi ir mes negerbiame vienas kito, TAČIAU ATSIPRAŠAU. ATSIPRAŠAU , KAD PORĄ KARTŲ PASINAUDOJAU JO “NICKU” ir net jo vardu pats savęs atsiprašiau.
    Tačiau supraskit – NENORIU NIEKO APŠMEIŽTI, NORIU TIK ŽMOGIŠKO PAGARBAUS (jei norit – diplomatiško) BENDRAVIMO. Medui nepavyko išvengti klaidų, todėl, pyltelėjęs ant Jo, pasivadinau “medumi” ir siekiau, kad jis pajustų, ką reiškia, kai esi neteisingai kaltinamas.

    ATSIPRAŠAU IR VISŲ KITŲ KOMENTATORIŲ, JEI NEATSARGIAI KURĮ ĮŽEIDŽIAU.

    TAD MEDAU, AŠ NESU IŠDIDUS IR PASIKĖLĘS – AŠ ATSIPRAŠIAU. IR MAN TAI PROBLEMŲ NESUKĖLĖ.

    Gerai, tiek to, esu žmogus ir turiu SĄŽINE – nesinaudosiu Tavuoju “nicku” – turėk jį. VARDAN GĖRIO REIKIA KAI KADA IR NUSILEISTI. Svarbu tik savęs, savo pažiūrų, moralės, vertybių neišduoti. Jų ir neišduosiu 🙂
    Sėkmės visiems 🙂

 32. paskutinis kreipimąsis į medaus sąžinę:

  Matau, “medau”, kad esi iš kietaskūrių 🙂 Su tavo sąžine, aišku – prasti reikalai… Moralės “nei su žiburiu nerasi”. gali švaistytis kaltinimais, įžeidinėti žmones, nepatinkančius “sujungti” į vieną asmenį. Žodžiu, esi apgalėtinas žmogelis.

  Norėčiau, kad tai paneigtum. kad parodytum, jog dar turi kažką vertą žmogaus vardo. Yra tokie dalykai, kaip PRIPAŽINTI KLYDUS, taip pat – ATSIPRAŠYTI. gali manęs nemėgti, negerbti – ne tame semė. Bet kai aš įžeidžiu ar netyčia apkaltinu kad ir nemėgiamą oponentą – visuomet asiprašau. Tai mano kredo. Be to – tame yra stiprybė. ir jei pas tave dar likęs nors krislelis sąžinės – turi ne bėgti ir slėptis, o priimti vyrišką sprendimą.

  Na – tavo reikalas. Dar porą kartų žvilgterėsiu į Alko komentarus. Visgi gal nubus tavo sąžinė.

  Na, o “medus”. Garbingas (kad ir radikalus oponentas) žmogus gali turėti kad ir kokį “nicką” – į jį kėsintis amoralu. Bet kai pats žmogus su morale ir sąžine nebendrauja – tai toks gražus bendrinis žodis, kaip medus negali būti tokio žmogaus nuosavybe. Tai va 🙂

 33. paskutinis kreipimąsis į medaus sąžinę:

  Matau, “medau”, kad esi iš kietaskūrių 🙂 Su tavo sąžine, aišku – prasti reikalai… Moralės “nei su žiburiu nerasi”. gali švaistytis kaltinimais, įžeidinėti žmones, nepatinkančius “sujungti” į vieną asmenį. Žodžiu, esi apgalėtinas žmogelis.

  Norėčiau, kad tai paneigtum. kad parodytum, jog dar turi kažką vertą žmogaus vardo. Yra tokie dalykai, kaip PRIPAŽINTI KLYDUS, taip pat – ATSIPRAŠYTI. gali manęs nemėgti, negerbti – ne tame semė. Bet kai aš įžeidžiu ar netyčia apkaltinu kad ir nemėgiamą oponentą – visuomet asiprašau. Tai mano kredo. Be to – tame yra stiprybė. ir jei pas tave dar likęs nors krislelis sąžinės – turi ne bėgti ir slėptis, o priimti vyrišką sprendimą.

  Na – tavo reikalas. Dar porą kartų žvilgterėsiu į Alko komentarus. Visgi gal nubus tavo sąžinė.

  Na, o “medus”. Garbingas (kad ir radikalus oponentas) žmogus gali turėti kad ir kokį “nicką” – į jį kėsintis amoralu. Bet kai pats žmogus su morale ir sąžine nebendrauja – tai toks gražus bendrinis žodis, kaip medus negali būti tokio žmogaus nuosavybe. Tai va :)…

 34. paskutinis kreipimąsis į medaus sąžinę:

  Taip, prisipažystu suklydęs. Be pagrindo sutapatinau “Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt.” su “Nauju”. Klysti – žmogiška, bet suklydus dar žmogiškiau ž atsiprašyti. Todėl ir atsiprašau dėl savo klaidos.

  Nperitariu tau, negerbiu tavęs, bet ATSIPRAŠAU!

 35. medus:

  Taip, prisipažystu suklydęs. Be pagrindo sutapatinau “Penktąjai kolonijai (arba rusofilams): Naujam, N ir kt.” su “Nauju”. Klysti – žmogiška, bet suklydus dar žmogiškiau ž atsiprašyti. Todėl ir atsiprašau dėl savo klaidos.

  Nperitariu tau, negerbiu tavęs, bet ATSIPRAŠAU

 36. Doc. (Vilniaus universitetas):

  Skaitau ir stebiuosi… 🙂 🙂 🙂 Radot ko čia atsiprašinėti. Visi jie Rusijos gerbėjai. tai tik patvirtina mano teiginį, kad žemgrobių rėmėjai nacionalistai kartų yra ir prorusiški. Pažįstu viena tokį. Perskaičiau komentarus – ir juose jį matau 🙂 Piktas, aršus, nacionalistas, liberalų nekenčiantis Rusijos gerbėjas. Dėl jaunimo – tai tokių jie niekada nepalaikys. Tikimybė artima 0. Tad, susipažinęs su komentarais drąsiai galiu teigti, kad jūsų idėjos visiškai neturi jokios ateities. Visiškai neturi. Keistuoliai, vienetiniai keistuoliai esat. Jei ne internetas, tai panašių į save ir nesutiktumėt. matomai “Alkas” kaip magnetas jus sutraukė. Tokiu atveju kyla abejonių ir dėl paties “Alko” portalo kokybės. Tai tiek ir tenorėjau pasakyti 🙂

 37. medus:

  Nesuprantu, kas yra atsitikę su šio straipnio komentarais, tačiau kažkas atsitiko: dauguma komentarų yra peršokę iš apačios į viršų, atsakymai sukeisti vietomis ir pan. Kažkoks naujametinis techninis nesklandumas, o gal pokštas:)
  Skaitysiantiems ir bandantiems supranti linkiu sėkmės ir kantrybės 🙂

 38. Nojus:

  Svarbiausia visuomenei TEISINGUMAS ir VIEŠUMAS.Jei šių dedamųjų nėra ,tai ne valstybė ,o plėšikų susivienijimas.Kol kas šių dedamųjų nėra nei Vakaruose,nei Rusijoje.Tai kur mums eiti?
  Atsakau:NIEKUR.
  Stebėti kur pirmiau gims TIESOS embrionas.
  Tačiau jokiu būdu nebūti pasyviems.
  Kažkodėl man atrodo,kad toks embrionas pirmiausia susikurs kompaktiškoje civilizacijos senelėje -Lietuvoje.
  Taigi,prie veiklos.

 39. Gražina:

  Gal būtų galima draugą Vaigauską paduot į teismą už bandymą specialiai sutrugdyti referendumui, už neteisingą parašų vertinimą?

 40. Romas:

  Tikiu, kad viskas bus gerai.
  Tačiau nieko savaime nebūna – tam reikia padirbėti. Referendumą organizavo P. Šliužo vadovaujama Iniciatyvinė grupė – pagarba jai. Tačiau pastarujų dienųiįvykiai rodo, kad ir mums tikslinga atsinaujinti. Kai pradėjome referendumo iniciatyvą – buvo daug puikių idėjos žmonių. Tačiau pradėjus rinkti parašus, jų prisijungė dar daugiau, iš kuriu -nemažai garningu žmonių. Todėl manau, kad sėkmingam referendumo organizavimo procesui tikslinga atnaujinti iniciatyvinę grupę. Pasyvesnius bei ne itin gebančius asmenis (pavardėmis neminėsiu) tikkslinga pakeisti veiklesniais. Grupei galėtų vadovauti (jei tik sutiks ) Z. Vaišila. Ką jūs apie tai manote?

 41. social-leberal-konservams:

  Palundra!!!!!!
  Putinas nupirko prancūzus!!!!!
  Štai rusijos AGENTĖ http://www.ekspertai.eu/marine-le-penis-europos-sistemos-laukiu-tik-vieno-kad-ji-susprogtu/

  FAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: