Neišsižadėkime Lietuvos šeimininko teisių: laiškas visiems už tautos likimą atsakingiems žmonėms (76)

referendumas-del-zemesKreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą, Respublikos Prezidentę, europarlamentarus ir į visus Lietuvos žmones, atsakingus už savo ir visos tautos ateitį.

Lietuvos žmonių iniciatyva surinkta 320 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Jais reikalaujama surengti referendumą dviem tautos egzistencijai ir demokratijos plėtrai gyvybiškai svarbiais klausimais: pripažinti Lietuvos piliečiams išimtinę nuosavybės teisę į Lietuvos žemę ir sumažinti piliečių iniciatyva rengiamų referendumų kvotą iki 100 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų. Tai, kad surinktas toks didžiulis parašų skaičius, rodo, jog Lietuvos žmonių noras ir teisė dalyvauti šalies valdyme, apginti teisę į savo istorinius namus yra suvokta kaip ypatingos svarbos klausimai. Tačiau prieš šią tautos valią šiandien bandoma ne tik vesti antidemokratinę ir antikonstitucinę propagandą, bet ir ją blokuoti įvairių formalumų priedanga, kad valdžios institucijos ir toliau išsaugotų antidemokratinę monopolinę teisę spręsti visus svarbiausius tautos ir valstybės gyvenimo klausimus nedalyvaujant pačiai tautai ir nušalinant ją nuo šalies ateities kūrimo.

Žemių pardavimas nuosavybės teise užsieniečiams yra vienas iš svarbiausių klausimų garantuojant tautos ateities egzistenciją, jos laisvę ir nepriklausomybę ir todėl turėtų būti sprendžiamas tautos referendumu. Seimas, 1996 ir 2003 m., pakeitęs Konstitucijos 47 straipsnį, suteikiantį „užsienio subjektams“ teisę įsigyti Lietuvoje žemę nuosavybės teise be tautos referendumo, sukūrė specialią konstitucinę normą, pažeidžiančią Konstitucijos 9 straipsnio 1 dalį, kurioje įtvirtintas konstitucinis principas, nustatantis, kad „svarbiausi tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu“. Kolizijos atveju Konstitucijos principai turi viršenybę prieš specialias konstitucines normas. Šio straipsnio pakeitimas be referendumo pažeidė ir Konstitucijos 2 straipsnį – principą: „suverenitetas priklauso tautai“, o taip pat Konstitucijos preambulę, teigiančią „Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje“. Tačiau „laisvai gyventi ir kurti tėvų ir protėvių žemėje“ gali tik tas, kas yra tos žemės savininkas.

Šiandien norint okupuoti kraštus, perimti jų valdymą jau nereikia įvesti ginkluotojų pajėgų. Tai atgyvenęs tautų pavergimo būdas. Tautoms pavergti šiandien kuriamas žymiai modernesnis ir veiksmingesnis būdas – supirkti nedidelių tautų žemes, jų gamtos turtus ir per tai perimti faktinį šalies valdymą ir tai daryti svarbiausia su pritarimu tos pačios šalies politikų, besivadovaujančių momentine ekonomine nauda. „Užsienio subjektų“, kuriem suteikiama galimybė laipsniškai supirkti Lietuvos žemes, suteikiama teisė nusipirkti ir teisę šeimininkauti mūsų namuose, naudoti mūsų žemę pirmiausia ne lietuvių tautos interesais ir tuo pagrindu primesti Lietuvos žmonėms naujųjų šeimininkų vertybes, įsitikinimus, kalbą. Tuo keliu jau eina Kinija, supirkinėdama teritorijas Afrikoje, Madagaskaro saloje. Sovietai, okupavę Lietuvą, irgi neišsivežė žemės į Maskvą, bet ją nusavinę pirmiausiai naudojo lietuvių tautai ekonomiškai pavergti, paversti Lietuvos žmones beteisiais kolūkiečiais.

Parduoti savo žemes užsieniečiams – tai sukurti teisines prielaidas formuotis procesui, kuris laipsniškai verstų lietuvių tautą svetimųjų samdiniais savo namuose. Politinė valdžia visada veikė ir veiks pirmiausia ne samdinių, o žemės savininkų interesais. Lietuvių kalba tokiomis sąlygomis po kurio laiko rizikuoja ne tik nebūti valstybine, ji gali nebūti net viešai vartojama, nes tai bus ne savininkų, o samdinių kalba, lygiai taip pat, kaip buvo XVII–XIX a., kai kalbėti lietuviškai buvo neprestižiška, nes tai buvo baudžiauninkų, socialiai nereikšmingų ir kitaip socialiai pavergtų žmonių kalba. Valdžia, ketindama didinti žemės mokestį, faktiškai siekia ekonominėmis priemonėmis priversti Lietuvos žmones kuo greičiau parduoti savo žemę – savo istorinius namus tiems, kurie gali pirkti. O pirkti pajėgia tie, kuri turi emisijos teisę leisti „popierinius“ menkai realiomis vartojamosiomis vertėmis garantuotus dolerius ir eurus. Ar gali viena Lietuvos žmonių karta dėl savo momentinio savanaudiškumo išsižadėti viso to, kas buvo šventa tautos ištisoms kartoms, ką tos kartos kūrė ir gynė šimtmečiais savo krauju, dėl ko žuvo pokario partizanai ir Sausio 13 d. didvyriai?

Pardavimą užsieniečiams bandoma teisinti Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartimi, pareiga laikytis sutarčių ir iliuzine viltimi išvengti galimų „finansinių nuostolių“ – ES negatyvios reakcijos.

Kai tauta liks savo namuose svetimųjų samdine, jau nebeaktualūs bus „finansiniai nuostoliai, nes tauta jau bus patyrusi pagrindinį nuostolį – praradusi teisę būti šeimininke savo namuose.

Nuolat primenama būtinybė laikytis stojimo į ES sutarties, tai šiuo klausimu tikrovė yra tokia: Lietuva įstojo į ES kaip į laisvų demokratinių valstybių sąjungą, kurioje sutartys ne tik sudaromos, bet ir koreguojamos, kad jos visą laiką išliktų laisvų tautų laisvai sudaromomis ir abipusę naudą kuriančiomis sutartimis. Jei sutartis po kurio laiko ima kuriai nors tautai kelti grėsmę, tauta turi teisę kartu su savo partneriais peržiūrėti atitinkamus tos sutarties punktus. Būtent apie tokį ES sutarties dinamiškumą besikeičiančioje Europoje 2013 rugsėjo 22 d. kalbėjo Vokietijos kanclerė A. Merkel: „Esame tarp tų, kurie sako, jeigu sutartys nebėra pakankamos – plėtokime tokias sutartis“.“Žinau, kad kai kada valstybėms sunku prastumti sutarčių pakeitimus. Tačiau tie, kurie nori daugiau Europos, privalo būti pasiruošę naujoms taisyklėms, susijusiomis su kompetencija“. „Europos Sąjungos šalys turi būti pasiruošusios pakeisti savo sutartį, kad sustiprintų 28 valstybių bloką“. Tai labai išmintinga ir ES ateitį kurianti politika. Tik tokia politika pajėgi ne tik išsaugoti Europos Sąjungą ateičiai, bet ir daryti ją nuolat patrauklią, nuolat atsinaujinančią ir nuolat veikiančiąją ją sudarančių tautų interesais. Tai laisvų tautų sąjunga, pripažįstanti, kad sutartys keičiamos, modifikuojamos kai tam atsiranda reikalas ir kad tokio reikalo iniciatyva ateina iš nacionalinių valstybių.

Lietuvos politikai, kurie nenori dalyvauti šiame ES sutarčių dinamiškumo palaikymo judėjime, nenori ES lygmeniu adekvačiai reaguoti į naujai tautai iškylančius iššūkius, kelia grėsmę ne tik lietuvių tautos egzistencijai, bet kenkia ir Europos Sąjungai, jos prestižui, nes daro ją nepaslankią, nepajėgią reformoms, pavojingą nedidelių tautų egzistencijai ir dėl to nepatrauklią. Ar ne tokia stagnatoriška ES vizija ir didina euroskeptikų skaičių? Prieš ją jau ryžtingai protestuoja Vengrija, Čekija, Bulgarija ir kai kurios kitos ES valstybės, norinčios matyti ES kaip laisvo bendradarbiavimo, o ne diktato Sąjungą. Lietuva gyvybiškai suinteresuota tik laisvų, abipusiai naudingų sutarčių pagrindu besitvarkančia Europos Sąjunga. Todėl raginame Lietuvos politikus dalyvauti kuriant būtent tokią Europos Sąjungą – abipusę naudą garantuojančių sutarčių pagrindu besikuriančią, pripažįstančią neskaitlingoms ir ribotos teritorijos valstybėms-narėms išimtinę teisę į savo žemę kaip į savo tautos istorinius namus.

Lietuvos piliečiai, rinkdami savo atstovus ateinančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento, Europarlamento ir Seimo rinkimuose, turėtų apsispręsti, ar jiems balsuoti už tuos, kurie Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį mato tik kaip pasiteisinimą nieko neveikti Europos parlamente lietuvių tautos labui, taip pat ir žemės pardavimo užsieniečiams klausimu, ar už tuos, kurie sieks aktyviai kovoti kartu su A. Merkel, kad „Europos Sąjungos šalys būtų pasiruošusios pakeisti savo sutartį, kad sustiprintų 28 valstybių bloką“ ir kad „tie, kurie nori daugiau Europos“, ją kurtų kaip besitvarkančią ne diktato, o abipusiai naudingų ir pagrindines tautų teises gerbiančių sutarčių pagrindu.

2013 m. gruodžio 20 d.

Mykolo Romerio universiteto teisės profesorius Alfonsas Vaišvila

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

Lietuvos Kultūros Kongreso tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus

Lietuvos pilietinių organizacijų forumo garbės pirmininkas,
LMA narys korespondentas, sociologijos profesorius Romualdas Grigas

NVO padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus
koordinacinės tarybos pirmininkas Vytautas Zabielskas

Poetas, literatūrologas, publicistas, filosofijos daktaras Vytautas Rubavičius

Lietuvos moterų lygos pirmininkė profesorė Ona Voverienė

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Pilietinės savisaugos brolijos „Kamanė“ patikėtinis Jonas Ivoška

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

76 komentarai

 1. Lietuvos ufonautų draugijos patikėtinis chiromantijos mokslų prof. Broniukas Pupuliukas:

  Ir aš prisidedu! Mūsų itin svarbi organizacija taip pat pasirašo po kriepimusi!

  P.s., Ką reiškia visos šios smulkios organizacėjėlės prieš visą Lietuvos visuomenę? Pasirašykit jūs nepasirašinėję – jūsų titulai ir skambūs vardai nepadės. Lietuva ne jūsų, Lietuva – Lietuvos žmonių. Ir mes prieš jūsų referendumus, mes prieš lėšų švaistymą jiems! Nesurinkot parašų – ir taškas! Koks čia dar gali būti spaudimas! Gėda tokiems kaip jūs! Tikrai nesat verti pagarbos!

  • gaudy:

   dėkoju tau Broniukai Pupuliukai ir vrk ir seimanariam ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau Broniukai Pupuliukai už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs ir jūsų visa giminė ir gentis išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

  • Sėlis:

   Normalus zmones svencia, o cia, kaip matau, jevrosajuziniai pedopropagandistai issijuose pila pamazgas tonomis, sauniai atidirbineja uz judo grasius. Net svenciu dienomis dirba visu pajegumu ju antivalstybine “kontora”.

 2. 200 bobučių ir diedukų revoliucija :):

  🙂 🙂 🙂
  Kaip tie ž,ogeliai nesugeba suvokti, kad kertą šaką, ant kurios patys sėdi. Su tokiais “visuomenininkais” toli nenueisim. Nenuostabu, kad jaunimas emigruoja. Mūsų
  visuomeninių” organizacijų mentalinis lygis žemiau kritinės ribos. Deja…

  • N:

   Jaunimas emigruoja, nes jam kruštis per subinę viešai neleidžia, a ne?

  • gaudy:

   dėkoju tau ir vrk ir seimanariam ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau pasivadinusiam “200 bobučių ir diedukų revoliucija” už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs ir jūsų visa giminė ir gentis išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

   • N:

    Tutbūt autoatsakiklis copy-paste veikia???

   • Amelija:

    Daug dievų susikvietei, nesusišnekėję tarpusavyje gali pas tą kvietusį susirinkti ir nutarti, kad tokių pikčiurnų “visa giminė ir gentis išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…” Keistoka, bet prakeikimai grįžta jam siuntusiam. Kartais neįtikėtinai greitai.

    O šiaip jau tokios mintys būna susisukusios lizdus nevisai sveikose galvose.

    • gaudy:

     ačiū, ačiū, dėkoju amelyt už komplimentą ir už pastangas, dėkuju už neapykantą ir panieką.dėkoju tau ir vrk ir seimanariam ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau antipopulistėli už Tautos budinimą ir suvienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

  • Sėlis:

   Kada tu nustosi prikaisioti ta jaunimo emigracija? Ar daugiau nieko nesugebi, skystos “progresyvios” smegeneles daugiau neistempia? Ir neatsibosta jums, idiotams, kiekviena diena pleskinti tuzinus neapykanta persmelktu debilisku atsiliepimu? Net per sventes neinate pasiilseti, vos pasirodo straipsnis, patys pirmieji atsiliepimai is liberoidu stovyklos. Taip atrodo, kad tupi, lyg hienos, ir tykoja tinkamos progos pulti savo paranojas viesinti. Klounai jus klounai, patys is saves cirka darote… Ir kas gali abejoti, kad sitas cirkas nera uzsakytas, ir ne uz dyka jus cia visus “linksminate”?

 3. Audronė:

  Džiugu, kad mes neabejingi.Todėl tinka patarlė:lašas po lašo ir akmenį pratašo.Mes nugalėsim!

 4. Show Goes On:

  Tai kad čia pramogą 🙂 Daugelis užsuka paerzint nacionalistų. Taip, Sieli, tai jūs čia mums cirkas, tad užsukame pasilinksmint 🙂 Čia prieš kiek leaiko. berods DELFI, kažkas ragino – einam į ALKĄ nacionalistų paerzint 🙂 Taip visi ir sužino apie jūsų cirką ir visišką nupezėjimą tose jūsų rašliavose

  • gaudy:

   dėkoju tau komentatoriau pasivadinusiam “Show Goes On” ir vrk ir seimanariam ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau tau komentatoriau pasivadinusiam “Show Goes On” už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

  • Sėlis:

   Kas tie daugelis? Pora priplaukusiu fanatiku, rasinejanciu kiekviena komentara vis skirtingu vardu, ir apsimetanciu pasaulio bamba? Jus esate niekas – menkystos. Nors ir bandote pustis, pavaidinti labai “pazangius”, bet esate tiesiog tuscia vieta. Ir visi tie jusu trydaliojimai, ardymaisi, cirkai niekam cia neidomus. Bandote mus pajuokti, bet tik patys apsijuokiate, kvailiai.

 5. turbo:

  Atsipeikėkite: vakarų žemės ūkio chemizacija yra 4,54 iuntensyvesnė nei Lietuvos. Tai yra grėsmė ir mūsų vandenims. Skaičiau vakar, akd ES apie trečdalis gėlaveandenių žuvų ant išnykimo ribos. Ką jie padarė su bitėmis panaudoję neonikotinoidus? Kanadoje išnuodyta pusė populiacijos. Žmonėms Europojue oprireikė net 30 metų kovos su korporacijomis kol pagaliau ES komisija šį gegužį juos uždraudė. Su kitu “brudu” dar 30 metų kariausime? Lauksime kol 67 lenkų oficialūs milijardieriai supirks ne tik Rytų Lietuvą bet ir Pilsudskio dvarus prie Šilutės ir kitur?

  • gaudy:

   320 tūkstančių jau atsipeikėjo… tai čia jau žadinti nebūtina. Nebent pasidrąsint. O sudėjus su šeimos nariais ir tais kurie dėl dokumento neturėjimo su savimi negalėko pasirašyt, tai jau būt apie 600 tūkstančių…Čia susirenka sąmoningi tautiečiai…bet atsiranda ir parazitų…

 6. QQ:

  Lietuva stojo į Europos bendriją. O ne į Europos sąjungą.
  Pagal logiką, tie kurie sako, kad nieko tokio parduoti žemę ES piliečiams. Tai tada reiktų pardavinėti visiems, o ne tik ES piliečiams. Juk tikslas yra parduoti kuo branginau.
  Ir kyla klausimas, kam mus reikalinga NATO. Jeigu ir taip visi bėga iš Lietuvos ir nori išpakuoti žemes. Juk buvimas NATO mums tai pat brangiai kainuoja.

 7. bartas:

  o koks tai sutvėrimas, pasivadinęs ” Show Goes On:”
  Rašyti moka ,turėtų būti lietuviškos kilties. Tikriausiai svajotojas , kad, pardavęs už popieriukus Tėvynę, taps turtingu , o jam ” indusai” šikpuodį šveis už eurus. Svajok garuke.

 8. Algimantas Končius:

  Trūkumai neesminiai, reiškia parašai galioja ir tų neesminių trūkumų pašalinimas nieko iš esmės nepakeis. VRK savavališkai sugalvojo 15 dienų terminą trūkumams pašalinti, kurie nekeičia esmės, tuo pažeisdama Konstitucijos 3 straipsnį, suvaržydama ir apribodama Tautos suverenitetą.

 9. G.P.:

  Geras raštas. Ir argumentai neblogi. Bet visa blogybė tame, kad mūsų šviesuomenė nesupranta, jog valdžią uzurpavusiai klikai visiškai neįdomūs argumentai ir tiesa. Net iš kapo prisikėlęs Aristotelis jų neįtikintų…

  Vienintelis kelias šiandien – tai telkti žmones masiniams protestams. Nes be aktyvaus pilietinio pasipriešinimo referendumą matysime kaip savo ausis be veidrodžio.
  Amen.

 10. Nepolitikas:

  Straipsnis yra gryna ES propaganda. Agitacija rinkimams, bei nuslopinti piliečių aktyvumą. Šito „manifesto“ gauja (Alfonsas Vaišvila ir kiti) nieko naujo nesiūlo: „Todėl raginame Lietuvos politikus dalyvauti kuriant būtent tokią Europos Sąjungą(…)“. bei nori sudaryti utopinį įvaizdį, kad „galima“ nors ir sunkiai bet „prastumti sutarčių pakeitimus“. Taigi šitas procesas senas… praeitis. Ir raginom ir prašėm(kiek akcijų, peticijų ir t.t. buvo). Tačiau viskas sueina į vieną tikslą : „sustiprintų 28 valstybių bloką“ , o kaip tą galima padaryti jeigu blokas neturi bendros teritorijos (žemės)? Taigi ją reikia „demokratiškai“ atimti – „pirkimas-pardavimas“ ir bus Bloko, o ne Lietuvos žemė. Vokietijos kanclerė A. Merkel teisingai sako : „kurie nori daugiau Europos, privalo būti pasiruošę naujoms taisyklėms, susijusiomis su kompetencija“ – tai yra Vokietijos aneksijos politika. O kieno sąskaitą bus „daugiau Europos“? Baltarusijos –ne, Ukraina irgi pabėgo… ir lieka tik „mini“ valstybės. Keistai atrodo ir pats „28 valstybių blokas“ – jog skirtingai vertinami faktai! Vokietijoje darbo valanda(minimaliai) – 8,5 euro, o Lietuvoje …? Išmokos žemdirbiams ir t.t. Taigi vieni ubagai(be pinigu), o kiti turtuoliai(su mlrd.), ir „abipusę teisę garantuojančių sutarčių pagrindu“ …
  Akivaizdu kad pirma reikia sugražinti Valstybę Tautai su žeme. O kaip tai padaryti? Visi jau supratome. Net vaikai šventėms atskridus į Lietuvą sako: „jeigu jums pasiseks iškovoti 100 tūkst. parašų ir žemę, tai tikrai grįšim į Lietuvą! Net pakelė šventinę nuotaiką. Dabar kiekvienam yra aišku kokie yra tie „rinkimai“: „Lietuvos piliečiai, RINKDAMI savo atstovus ateinančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento, Europarlamento ir Seimo rinkimuose, turėtų apsispręsti, ar jiems balsuoti už TUOS, kurie Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį mato tik kaip pasiteisinimą nieko NEVEIKTI Europos parlamente lietuvių tautos labui, taip pat ir žemės pardavimo užsieniečiams klausimu, ar už TUOS, kurie sieks aktyviai kovoti KARTU su A. Merkel (…)“ – jokio skirtumo tik už ES! O A. Merkel bus „Lietuvos piliečių“ atstovas. Na tipo, kaip „1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Valstybės Taryba išrinko Viurtenbergo hercogą Vilhelmą fon Urachą Lietuvos karaliumi Mindaugu II.“ .

 11. Doc. (Vilniaus univeristetas):

  Jūs galite čia purslais taškytis, kiek tik norit. Vis tiek Lietuvos pažangos ir integracijos į ES procesų nesustabdysit.
  Na, o šie įvairių organizacijų lyderiai tiesiog nesuvokia, ko iš tiesų Lietuvos ateičiai – jos jaunimui šiandien reikia. Apmaudu, žinoma. Apmaudu, kaip toks didžiulis atotrūkis tarp skirtingų Lietuvos kartų. Didesnio tikriausiai niekur nėra. Mūsų viresnioji arta itin konservatyvi ir senamadiškai, o jaunimas – vakarietiškai liberalus ir pažangus. O kadangi kultūrinę atmosferą Lietuvoje formuoja vyresnioji karta – dėl to jaunimas ir emigruoja. Štai jums ir atsakymas į jaunimo emigracijos klausimą, kuris tiesiog “verda” visose jūsų diskusijose.

  • medus, vilniaus universitetas, phd:

   Taškotės, atrodo, jūs, manydamas, jog Lietuvos “pažangai ir eurointegracijai” būtinas šliaužimas pilvu, o ne laisvo žmogaus tiesi laikysena, atstovaujant pirmiausia savo tautos, savo valstybės ir tik tada – bet kokios sąjungos interesus. Regis, tamsta turite sunkumų suvokti, jog jokia sąjunga nebus tvirta, jegu nebus tvirta kiekviena jos dalis. O tvirta kiekviena dalis gali būti tik sukurta laisvų žmonių, besitvarkančių savo žemėje, pagrindu. Ir jaunimas tai puikiai supranta, tik jums, atrodo, tai gana keblu. Nebent kiekvienos tautos tvirtumas nėra pageidaujamas faktorius ES?
   P.S. Jaunimo emigracijos klausimas jau seniai atsakytas – oligarchų siautėjimas tautos namuose, lygių ir lygesnių teisė. Emigracijoje gyvenau 6 metus ir esminės priežastys, kaip ir visų kitų man žinomų emigrantų, buvo ir yra būtent šios.

   • VISKAS KEIČIAS....:

    Rašai, kad emigracijoje buvai 6 metus. Iš jos grįžai tikriausiai taip pat ne vakar. Kas buvo prieš kelis ar keliolika metų – to dabar nebėra, Anksčiau emigracijos priežastys gal ir buvo labiau ekonominės, bet ir tai kalbant apie vidutinio amžiaus žmonęs. O jaunimo emigracijos priežastys dažniausiai ne ekonominės. Pirmiausia ne užsidirbti, o pakeisti aplinką, išsivaduoti nuo lietuviškojo metaliteto tamsumo pirmiausia emigruojama. Tai ir jaunimo apklausos rodo. Biškutų pasidomėk jomis, ir tik po to daryk išvadas.

    • medus:

     Būtent – jaunimo emigracijos priežastys dažniausiai ne ekonominės, kaip ir mano.

     Jeigu kalbate apie norą išsivaduoti nuo “lygių ir lygesnių” lietuviškojo mentaliteto – irgi sutinku, nes oligarchinės gaujos sukurtas mentalitetas Lietuvoje yra sunkiai pakeliamas bet kokiam psichiškai nesužalotam žmogui. Tik atsisakę oligarchinio klano primesto vergo mentaliteto ir emęsi tvarkyti savo valstybės reiklaus patys, galėsime susigrąžinti išvykusius, kuriems atsiras galimybės kurti ir dirbti čia – sau, o ne oligarchams.
     Todėl referendumas ie yra būtinas – kad VISŲ valstybės piliečių nuomonė būtų demokratiškai išreikšta, o ne vykdomi gaujai palankūs sprendimai.

     • VISKAS KEIČIAS....:

      Ir Jūs prie viso šito norit tokiai nebrandžiai visuomenei patikėti tautos ir šalies likimą? Tai kas gi išrenka tuos klanus, kaip jie atsiduria valdžioje? Dėka tokių rinkėjų, jie atsiduria. O kas bus, jei palengvinsime referendumų inicijavimo sąlygas? ogi atsiras daug nesusipratusių keistuolių, kurie imsis Lietuvai žalingų iniciatyvų. O atsilikusi tauta dar už jas ir nubalsuos… Referendumai gali būti keliami tik pačiais svarbiausiais klausimais. Tuo tarpu spręsti ekonominių klausimų ir pan. tauta tikrai negali, nes ji tam nekompetetinga. Ji tik gali meistriškai sugriauti savo ateitį o kartu – ir jaunimo perspektyvas čia, Lietuvoje… Taigi, tokie referendumai gali tik sužlugdyti mūsų visuomenę.
      Nebrandžioje visuomenėje galima tik atstovaujamoji demokratija, Ji veikia tarsi tam tikras „amortizatorius”, sumenkinantis nebrandžių ir neapgalvotų sprendimų atsiradimą. įstatymai atstovaujamosios demokratijos keliu priimami ne “eksprontu”, o palaipsniui – diskutuojant frakcijose, komitetuose, žiniasklaidoje. Šiame procese dalyvauja seimūnai, vyriausybės nariai, jų specialistai-patarėjai. Aišku – svarbu visų jų kokybė. Pripažįstu, kad pastarosios tikrai trūksta. tačiau neabejoju, kad emocingų diedukų ir močiučių sprendiniai gali būti labiau pasverti ir apgalvoti, nei Seimo priimti sprendimai.
      Štai kodėl, iš principo nebūdamas nusiteikęs prieš referendumų galimybę – svarbiausiais politiniais klausimais jie turi būti rengiami, esu prieš referendumui reikalingų parašų kiekio sumažinimą.
      Štai tokia mano pilietinė pozicija.

      • medus:

       Jūsų “pilietinė pozicija” pasibaigia tada, kai valstybės piliečius pavadinate “nebrandžiais”. Piliečiai gali būti nors ir aborigenai (su didžiausia pagarba jiems) ar bet kokie kiti visuomenės atstovai, bet jie yra valstybės piliečiai ir valstybės tikrieji savininkai – tad TIK JIE gali spręsti kaip nori gyventi, ne keleto gauja.

       Iš piliečių atimant šią Konstitucijos užtikrintą pagrindinį demokratijos instrumentą – referendumą, visos kalbos apie demokratiją yra tik tušti plepalai – teisingiau – totalitaristinės valstybės pasireiškimas.

       P.S. Gaujai “nebrandi visuomenė” puikiai tinka, kai juos renka į valdžią? Kaip čia yra? Tai gal “nebrandžios visuomenės” išrinktą valdžią turėtume paleisti, kaip manote?

       • VISKAS KEIČIAS.... Alko redakcijai:

        Na, gerai, štai tokia smulkmena – jei kiekveinas pradės referendumus organizuot. Įvairiausiais klausimais. tai kiek jų vyks per mėnesį ir ar tai nebus didžiulė našta biudžetui. Ęia apie pasekmes nekalbu. kalbu tik apie vieną smulkų aspektą – brangiai kainuojantį referendumų rengimą (komisijų darbas ir t.t.).
        Na, o dėl demokratijos – tai atstovaujamoji demokratija yra tokia pat demokratija, kaip referendumas. Demokratinėje šalyje didesnių skirtumų nematau. Juk tie patys žmonės renka savo atstovus. O atstovai – priiminėja įstatymus. Tad tai lygiai tokia pat ideali demokratija ir tautos sprendimas, kaip ir referendumai. Skirtumo juk nėra.

        • medus:

         Nukrypstate nuo esmės į detales, bet tiek to, pažvelkime:

         1) Referendumo surengimui rekalingų parašų skaičius šiuo metu yra 300 000 – didžiausias pasaulyje pagal procentinį skaičių nuo valstybės piliečių. Šiuo referendumu jį sumažinus iki 100 000 atsirastų reali galimybė užtikrinti demokratiją. BET – bet kurio referendumo surengimui vistiek pirma reikėtų surinkti 100 000 parašų, o tada spręstų VISA TAUTA. Pabandykite tiek surinkti ir organizuokite referendumus “kas mėnesį”, pažiūrėsim kaip jums seksis.

         2) Našta biudžetui yra oligarchinės siurbelės, užgrobusios Lietuvą ir ją naikinančios per savo “verslo planų” įgyvendinimą, tokių kaip “snoro administravimas” ir kitus projektėlius. Tačiau tai irgi gali būti pataisyta surengus referendumą. Atsižvelgiant į šiuos ir panašius “administravimus”, referendumas būtų tik oligarcho kukli rankpinigių suma.

         3) Skirtumas tarp rinkimų ir refrendumų yra didiulis, nes dauguma “išrintųjų” yra atėję per partines gaujas (sąrašus), taigi jie neatstovauja nieko;
         antra, kai piliečių “atstovai” pradeda naikinti valstybingumo pagrindus (tauta, žemė, kalba), vienintelis ir gyvybiškai svarbus instrumentas yra referendumas. Paprasta ir demokratiška – jame pasakoma VISŲ nuomonė, ne keleto, kurie mano, kad valstybėje reikšminga tik jų nuomonė. Kodėl manote, kad valstybėje dauguma yra “nebrandžių”? Manau, kad piliečiai yra labai brandūs – todėl oligarchinės gaujos ir bijo referendumo.

        • savanore:

         ,,Žemių pardavimas nuosavybės teise užsieniečiams yra vienas iš svarbiausių klausimų garantuojant tautos ateities egzistenciją, jos laisvę ir nepriklausomybę ir todėl turėtų būti sprendžiamas tautos referendumu. Seimas, 1996 ir 2003 m., pakeitęs Konstitucijos 47 straipsnį, suteikiantį „užsienio subjektams“ teisę įsigyti Lietuvoje žemę nuosavybės teise be tautos referendumo, sukūrė specialią konstitucinę normą, pažeidžiančią Konstitucijos 9 straipsnio 1 dalį, kurioje įtvirtintas konstitucinis principas, nustatantis, kad „svarbiausi tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu“. Kolizijos atveju Konstitucijos principai turi viršenybę prieš specialias konstitucines normas. Šio straipsnio pakeitimas be referendumo pažeidė ir Konstitucijos 2 straipsnį – principą: „suverenitetas priklauso tautai“, o taip pat Konstitucijos preambulę, teigiančią „Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje“”tiesos.lt

       • VISKAS KEIČIAS....:

        Atsiprašau, čia “Alko redekcijai” jau ne prie ko 🙂

      • N:

       O valdžiažmogiai brandūs??? Tokie kaip tu gi ir šaukia, kad kokia tauta, tokia ir valdžia. Tai vadinasi ir valdžiažmogiams negalima patikėti valdyti valstybės. Iš čia seka teiginys, kuriam jūs pritarsite – reikia, kad mus valdytų. ES, šlubas vokietis, danas, švedas, jankis… Tik ne mes patys.

    • Nepolitikas:

     „VISKAS KEIČIAS…“ ir IDIOTAI irgi? 🙂

 12. to Doc. (Vilniaus univeristetas):

  dėkoju tau ir vrk ir seimanariam (tie kurie priešinasi referendumui) už Tautos emocinį ir fizinį engimą, pyktį, neapykantą, agresiją.ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos egregoro ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau už visa tai. Ir dėkoju už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

 13. VISKAS KEIČIAS....:

  Čia kažkoks nesveikas agregoras “Alko” puslapyje nesąmones rašinėja 🙂 Jei kas jį pažįstat – gal pas psichiatrus nusiųskit? kažkoks ligotas šizofrenikas kažkokius agregorus nori visiems užsiundyti 🙂 Vargšelis dbliukas – tokius reikia gydyti…

 14. VISKAS KEIČIAS.... Alko redakcijai:

  Iš tiesų, “Alko” redakcija.
  Be reikalo apsileidote “agregorais” (kas jie – gal kokie pusdieviai ar dar kas nors?). Tokius asmenis gydyti reiktų. O kad leidžiat jiems sovo šizofreniją, kažkokį fanatizmą ir proto neįgalumą čia demonstruoti – tai jūsų portalui garbės tikrai nedaro. Tad išvalykite jį nuo šizofrenija sergančių “agregorų” 🙂

  • klausyk, jefreitoriau,:

   jeigu iprates ten saugumo komitete valytojas su skudurais gainioti, tai nepamirsk, kad cia laisvas informacinis portalas, kuriame zmones raso ivairias nuomones, nebutinai tinkancias ir patinkancias tavo darbdaviui.

 15. savanore:

  ,,Parduoti savo žemes užsieniečiams – tai sukurti teisines prielaidas formuotis procesui, kuris laipsniškai verstų lietuvių tautą svetimųjų samdiniais savo namuose. Politinė valdžia visada veikė ir veiks pirmiausia ne samdinių, o žemės savininkų interesais. Lietuvių kalba tokiomis sąlygomis po kurio laiko rizikuoja ne tik nebūti valstybine, ji gali nebūti net viešai vartojama, nes tai bus ne savininkų, o samdinių kalba, lygiai taip pat, kaip buvo XVII–XIX a., kai kalbėti lietuviškai buvo neprestižiška, nes tai buvo baudžiauninkų, socialiai nereikšmingų ir kitaip socialiai pavergtų žmonių kalba. Valdžia, ketindama didinti žemės mokestį, faktiškai siekia ekonominėmis priemonėmis priversti Lietuvos žmones kuo greičiau parduoti savo žemę – savo istorinius namus tiems, kurie gali pirkti. O pirkti pajėgia tie, kuri turi emisijos teisę leisti „popierinius“ menkai realiomis vartojamosiomis vertėmis garantuotus dolerius ir eurus. Ar gali viena Lietuvos žmonių karta dėl savo momentinio savanaudiškumo išsižadėti viso to, kas buvo šventa tautos ištisoms kartoms, ką tos kartos kūrė ir gynė šimtmečiais savo krauju, dėl ko žuvo pokario partizanai ir Sausio 13 d. didvyriai?”tiesos.lt

 16. to VISKAS KEIČIAS.... Alko redakcijai::

  ačiū! ačiū! ačiū! ačiū!… jei reaguojo reiškia veika, reiškia jautiesi kaltas…d ė ko ju tau ir vrk ir seimanariam (tie kurie priešinasi referendumui) už Tautos emocinį ir fizinį engimą, pyktį, neapykantą, agresiją.ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos e g r e g o r o ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau už visa tai. Ir dėkoju už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

 17. to nepolitikas - turbo:

  Šiuo tekstu prof.Alf.Vaišvila suformulavo priešingą poziciją Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkui I.Vėgėlėi, kuris surinkus 320 tūkst. parašų pareiškė per radijo žinias daug kartų, kad referendumas prieštarauja ES teisei ir teatneš Lietuvai finansinius nuostolius. Alf.Vaišvila atkreipė dėmesį, kad ES sutartys, kurių Briuselis nesilaiko ir kiti susitarimai nėra “šventa nepajudinama karvė”, o ir A.Merkel bent jau žodžiais pademonstravusi demokratiškumą irgi taip teigia.
  ES teisė numato, kad jei yra šešių ES valstybių sutarimas, tai galima pradėti netgi juridinę procedūrą ginant savo teises. Deja, net Lietuvai pirmininkaujant ES D.Grybauskaitė nesuvienijo Lietuvos su Latvija, Estija, Vengrija ir Bulgarija bei dar viena valstybe. nors yra akivaizdūs ir europinių ES bei Lietuvos sutarčių nesilaikymai – dėl išmokų žemdirbiams suvienodinimo, tuo metu gviešiantis Lietuvos žemių, kur derybos dėl „ES veikimo sutarties“ 27 str. – nevienodo išvystymo valstybių pažangos, 39 str. dėl bendruomenės gyvenimo lygio, priimtinų kainų vartotojams, 174 str. dėl regionų atsilikimo įveikimo, pagaliau 191 str. dėl gamtinės aplinkos išsaugojimo ir kiti kebloki nepatogūs visiems eurobiurokratams klausimai. Lietuvos kaime užsieniui supirkus nuomojamas žemes ir 2015m. panaikinus europines pieno bei runkelių kvotas, bet nesuvienodinus išmokų žlugs ne tik ūkininkai, bet ir bendrovės, įsivyraus ne efektyvus, itin konkurencingas tarpukaryje prelato M.Krupavičiaus pastangomis kilęs šeimos ūkis, kadangi atkrenta socialinės išmokos samdiniams, o kolonistinis itin intensyvios užsieninės chemizacijos, naudojantis pigią mūsų ar imigrantų darbo jėgą, didinantis naujų kumečių sodžiuje bei bedarbių armijas mieste, daug kur svetur išnaikinęs ne tik bites..
  Spaudimą ES kovojant už savas teises reikia daryt visomis priemonėmis – politinėmis: reikalavimais iš prezidentūros ir europarlamentarų bei teisminėmis ir pilietinėmis, Kol kas tėra referendumo iniaciatyva, seimo pasimetimas, J.V.Paleckio neišmanymas, kad Lietuva viena (o ne visas šešetas) nesusiderės su 27 ES valstybėmis bei prezidentės tuščias tarškėjimas – kokie sėkmingi šie metai Lietuvai.

  • Nepolitikas:

   Man atrodo jus puikiai supratot, ką aš parašiau. Bet vis tiek siūlot savo demagogiją. Suprantat, man „prof.Alf.Vaišvila, Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas, A.Merkel“ ir daug kitu akademiku yra paprasčiausiai sukčiai. Kodėl? Todėl kad visi jie tarnauja vienam velniui – „Blokui“. Idėja paprasta – bet kaip išsaugoti „Bloką“ ir savo kapitalą. Jus dėstot – „ES teisė numato“ ir daug „teises“ straipsnių… O man, kaip nacionalistui nusispjauti…. Aš žinau LR Konstituciją ir man to gana. 23 metai polemikos ir „ES teisės“ įgyvendinimo laikotarpis, o rezultatas – viduramžius. Juokingai skambėjo „Tūkstantmečių deklaraciją“, o dabar jau visai dingo iš ES politikos. Gal priminti? Prašau: „Pereinam laikotarpiui, prie trečio tūkstantmečio, nustatyti aštuoni uždaviniai kurie turi būti įvykdyti iki 2015 metų: 1. Likviduoti skurdą it badą. 2. Užtikrinti visuomeninio pradinį išsilavinimą. 3. Skatinti vyrų ir moterų lygiateisiškumą ir plėsti moterų teisės ir galimybės. 4. Sumažinti vaikų mirtingumą. 5. Pagerinti motinystes apsaugą. 6. Kovoti su AIDS/SPID , maliarija ir kitais susirgimais. 7. Užtikrinti gamtos aplinkos pastovų vystymąsi. 8. Suformuoti globalinę partnerystė vystymosi tikslams.“. Kaip išdidžiai skamba „1. Likviduoti skurdą it badą.“!!! Ir rezultatas: „Daugiau kaip 350 tūkst. Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 mėnesių neturėjo pakankamai maisto, rodo RAIT apklausos duomenys“, o 580 tūkst. Lietuvos gyventojų, vos „perlipa“ skurdo ribos.“ Grubiai visas milijonas piliečių, turinčių rinkimų teisę!“ Dar gražiau: „(…)absoliutaus skurdo (kai žmogus negali patenkinti net savo bazinių poreikių, t.y. pirmiausia maisto) rodikliai Lietuvoje per 20 metų suprastėjo ir toliau blogėja. Net vadinamuoju klestėjimo laikotarpiu absoliutus skurdas augo ir daugiausia dėl maisto kainų: 2005 m. jis siekė 18 proc., 2006 m. – 19,5 proc., 2007 m. – 21,6 proc.“. Alkas“ … Tai ES yra „Blogio imperija“ ir mes turim išgelbėti savo žemę ir Valstybę. O daryti „Spaudimą ES KOVOJANT už savas teises reikia daryt visomis priemonėmis“ – mums tiesiog nereikia , mes ne „islamo kovotojai“. Mums reikia gyventi ir kurti savo Valstybėje, todėl jokių „ES teisės“ specialistų mums nereikia. Tarp kitko, pagal kokios kvotos ES gavo sau mūsų vergus ir mūsų vaikus(įvaikinant)?

   • turbo:

    “Aš žinau LR Konstituciją ir man to gana.” Dar žinai skurdo problemą. Tai jau šis tas. Suskaičiuok – kiek Lietuvai ir mums kainavo emigrantų armijos išmokslinimas. Deja, nepatieki Lietuvos – gerovės valstybės idėjos. Atrodo, kad visi turi būti nacionalistais ir visi turi gaudyti blogus nacionalistus.
    Šiuolaikiame globaliame pasaulyje maža istoriškai skriausta valstybėlė negali susikurti autonomiškos gerovės. Lygiai taip pat žioplinėjant ją toliau skriaus ir Europos sąjunga. Problemos yra žymiai gilesnės. Reikia modifikuoti iš esmės ir pačią ES išmetant į šiukšlyną kosmopolitus “liberastus”, tačiau pabandyk tai padaryti, jei už jų stovi 150 trlnUSD turto, sukaupto 1000 didžiausių bankų. Šis pareiškimas, visgi, yra pozityvus dalykas, nes rodo, kad einame į naują vergiją ir kad būtina žymiai aktyvesnė pozicija. Beje, pasaulio didžiausi BVP sukurinąių srašo pirmoje šimtinėje valstybių tik šiek tiek daugiau nei didžiųjų korporacijų, todėl ES tai ne eurokomisarų marionetės, o jie patys tokiais gal ir yra, kai “muzika” užsako didysis kapitalas

 18. to doc. (vilniaus universitetas) - turbo:

  Prieteliau apgailėtinas euroentuziaste, kokiu aš buvau 2004m.! Vakarų profesūra tyrinėdama pasaulio ekonominės krizės priežastis nustatė, akd viena esminų – pernelyg didelis finansų rinkų liberalizavimas prasidėjęs apie XXa 80 metus.Pasekmė – kreidto derivatyvų bumas, machinacijos, spekulaicijos ir milžiniškas burbulo sprogimas nuo Walstreeto atnešęs pasauliui daugiau ekonominės žalos nei II pasaulinis karas.
  Bandyti supriešinti patriotinės dvasios vyresnę kartą su Jūsų idealu – liberaliu jaunimu, tai yra ne kas kita, o elementarus nesuvokimas kaip turi tvarkytis pasaulio ekonomika. Liberali prokrizinė (kas 7-10 metų) tvarka yra atgyvena, tačiau pakankamai gaji, nes užtenka kartoti, “kad rinka pati susireguliuoja”, o ne protingai ją pakreipti visiems, bet ne vien stambiam kapitalui (pasaulio šimtuke pagal sukriamą BVP tik šiek tiek daugiau valstybių nei korporacijų). Tik vienalaikis paslaipsnis mokesčių pakėlimas visur gali ištraukti ES iš skolų krizės (daugelis vasltybių tebesėdi didžiųjų bankų “kišenėse”, nes tevaldo turto 2,5 trlnUSd, kai bankai – apie 150 trlnUSD). Manau, kad docento vardą gavote už krupštų humaniyarinį darbą, tačiau ten kur teesate studentu – neklaidinkite kitų.

 19. gaudy:

  turiu visiems referendumo priešams ir neprieteliams liūdną žinią, kad jūs pažeidžiat vieną pagrindinių Visatos dėsnių ir Dievo įstatymą, tai teisės pasirinkti laisva valia draudimas ir trukdymas ja pasinaudoti… Net tie vadinami pasaulio trylika archontų, kurie valdo pasaulį iš Šveicarijos per bildebergerius ir kitas viršvalstybines struktūras sau neleidžia šito, geriau naudoja tokius žioplius kaip jūs ir lanzbergeris ir jo šutvė, nes jie žino, kad šito įstatymo, t.y. tautos ar asmens laisvo apsisprendimo, pažeisti negalima ir už tai yra žiauriai baudžiama.
  O šiaip tai dėkoju visiems jums ir vrk ir seimanariam (tie kurie priešinasi referendumui) už Tautos emocinį ir fizinį engimą, pyktį, neapykantą, agresiją.ir prašau Aukčiausiojo ir Lietuvos Dievų bei Lietuvių Tautos e g r e g o r o ir vėlių atlyginti visiems vrk ir seimanariams ir kitiems valdžiagyviams ir tau už visa tai. Ir dėkoju už Tautos budinimą ir vienijimą. Ir, kad būt jums atlyginta tuo pačiu ką jūs tautai darėte ir ruošėte, ir kad jūs pajustumėte visą ką pajuto, tie kuriuos skriaudėte ir žeminote, žudėte, niekinote. Dėkoju ir su dėkingumu linkiu, kad jūsų visų giminės ir gentys išnyktų, kaip dūmas be pėdsakų…

 20. Juozas to "Viskas keičiasi":

  rašai kaip “amžinas jaunuolis”. Ir nepūsk burbulo ,kad gerai suvoki jaunimo emigracijos problemą , nes .matau, visai nesiruoši jaunimui padėti .Nors , gal būt, jau žila galva, bet susipainiojai galutinai – tavo samprata apie “atstovaujamąją demokratiją” verta nebent Stalino. Kažkokie negerumai iš pasąmonės lenda ? – tikriausiai esi kilmės iš nomenklatūrinių , įtikėjusių “savo misija ir neklaidingumu” ? Dirbi klanų “aptarnavimo sferoje” , drebi , kad tauta bunda , ir vieną kartą gali patekti į istorijos šiukšlyną ?

 21. Didžiąjam Pranašui Gaidžiui:

  Vakar naktį, snaudžiant ant sofkės, Didysis Agregatas, Visatos globėjas su trylika ufo-agregačiukų nusileido ant manęs ir liepė Pranašo Gaidžio kalusyt.
  Taip, Gaidy, aš su tavim! Eisim Didžiąjam Agregatui ir agregačiukams atnašaut 🙂 Visą Europos Sąjungą aukosim. Sukvečiau aš juos visus. Net tik savo palatą, bet ir visą mūsų III aukštą. Napaleonas sakė ateis ir savo pliušinį Sančio Pansą atsineš. Leniną gal ir pavyks įkalbėti. Cezarį ir Tereškovą tai saldainiukais suviliosiu. Ir jie ateis prie mūsų aukuro koridaraius gale Didžiąjąm Agregataui atnašaut!
  O tu, Gaidy, įkalbink Sėlį, Nepolitiką, kitus savo prietelius – tegul taip pat susirenka prie Didžiojo Agregato III a. koridoriaus gale.

 22. pensinykas Didziajam:

  ar tu cia apie tą Gaidį , katras rašo politykų reitingus ? Pamenu, kaip panelei Blinkeviciūtei užuraše 62%! Nu gryna pergalė , niekam nepralaimėsi . Bet ana pana ėme ir pralaimėjo 4% ! Nors imk tą Gaidį ir į teismą paduok… Ale ką mes čia dabar šnekam? Taigi čia tss.. valstybinia paslaptis , da išgirs kas, kaip tie reitingai rašami . Tss..

 23. anarchistas:

  O jeigu aš už globalistus. Už globalų pasaulį, už tautų “progresą” – kad jas visas išnaikinti. Už tai kad būtų viena super valstybė? Kas man iš tos jūsų Lietuvėlės.
  Ui, pehsiphašąju jei suęhrzinau.

  • gaudy:

   tavo laisvas pasirinkimas…tik žinok, kad visi kiti taip pat turi laisvo pasirinkimo teisę. Iki tol kol tu nepažeidi kitų asmenų laisvo pasirinkimo teisės – viskas teisinga. Bet kai tik sugalvosi panaudoti prievartą kitų atžvilgiu, kad atversti į sau palankias pažiūras ir gyvenimo būdą, susidursi su Visatos dėsnių veikimu… O šiaip sėkmės.

 24. Nuolankumas- inteligentų yda....:

  Jie rašo tokį gražų ir kilnų tekstą valdžios olimpe esančiai politiniam elitui ir pol. nomenklatūrai, galvas pasiruošiusiai guldyti už sau ir oligarchų grupėms naudingą ,,valdomos demokratijos ” santvarkos išsaugojimą.Rašo, lyg kreiptųsi į demokratiškus, padorius ir garbingus politikus…Kreipiasi į seimūnus, iš kurių 92 nuošimčiai yra savanaudžiai piliečių mulkintojai, savo ,,lovio” partijų viršūnėlių nuolankūs patarnautojai bei Tautos duobkasiai
  Ir esu įsitikinęs, jo tikriausiai net nenusiunčia laiško tų institucijų adresu , prašant atsakyti įstatymų nustatytą tvarka…

  Ir iškilūs inteligentai net nebando ( NEIŠDRĮSTA??? …) NET UŽSIMINTI apie tai, kad tai kompanijai ir jos parankiniams pasiekus tikslą- sužlugdžius referenduminę iniciatyvą , ragins piliečius elgtis moraliai ir adekvačiai- boikotuoti ateinančių prezidento ir ES parlamento rinkimų spektaklį…
  Juk ta mielų ir , manau, protingų inteligentų grupė puikiai suvokia , kad Tautos lauks sąžiningų rinkimų parodija,kuriąi organizuos supersukčius ir superniekšelis iš VRK…. Supranta net kaimiečiai akivaizdų ( ypač prezidentinių rinkimų..) artėjančių rinkimų absurdiškumą ir pasityčiojimo iš visų demokratinių rinkimų mastą .. Supranta ir intelektualai, nes turi proto ir vertybėse gaudosi, bet stumia piliečius IŠSIMAUDYTI MELO ir apgavystės PURVE….. RAGINA ŽIŪRĖTI žiūrėti į šiuos rinkimus kaip į tikrą IR KOKYBIŠKĄ DAIKTĄ…..?
  Rašo atvirą laišką tai cinikų kastai suprasdami, jog ta šutvė žlugdo , žlugdys ir ,matomai, sužlugdys tautos iniciatyvą ir nuolankiai ir naiviai PILIEČIUS kviečia eiti į RINKIMŲ FARSĄ…
  Ar mūsų inteligentai rašo tokius mandagius ir pagarbius tekstus atsiklaupę ant kelių?
  ir kas pasakys, KODĖLtokį naivų ir kilnų laišką SKAITANT man tolumoje vis skamba vergų choras iš operos ,,Nabukas”…
  Ir skaitydamas vis kažkodėl prisimenu Č Milošo knygos ,,Pavergtas protas” pavadinimą…

 25. Amelija:

  PAMĄSTYMAS SEKMADIENIUI

  2013 m. spalio 22–24 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, L. Bonazzi; vyskupai J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

  Atkreiptas dėmesys į parašų rinkimo akcijas, kuriomis siekiama pakeisti referendumų rengimo ir žemės pardavimo tvarką. Lietuvos vyskupai nepritaria, kad šioms politizuotoms iniciatyvoms būtų naudojamas Bažnyčios autoritetas.

  Kadangi ne vienas referendumo aistruolis yra katalikas (tuo pačiu Bažnyčios narys) arba tokiu save laiko, turėtų susimąstyti, nes Vyskupų Konferencijos pareiškimas yra privaloma žinia tikintiesiems.

  • N:

   Bažnyčia nepasisakė prieš, kiek žinau, tik liko nuošalyje ir pareiškė, kad kunigai neagituotų, paprastai tariant. Taip kad nereikia čia skleisti pasakų, apie kažkokias privalomas žinias tikintiesiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: