A. Patackas. Tauta ir žemė (59)

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Lietuviai yra viena sėsliausių tautų Europoje. „Kur radosi, ten glūdi” – yra pasakęs apie mūsų tautą Vaižgantas.

Šioje genialioje įžvalgoje yra nusakyta viskas, kas svarbiausia mūsų priešistorijai – kad gyvename ten, kur gimėme (ko negali pasakyti apie save daugelis Europos tautų); kad esminis mūsų gyvensenos bruožas yra glūdėjimas, tai yra meditatyvi, savęsp orientuota būsena. Tai nereiškia, kad Lietuvos istorijoje nebūta „aktingujų“, anot Vaižganto, laikotarpių (vieną iš jų neseniai išgyvenome), bet lemiantis lietuviškosios gyvensenos bruožas vis tik yra glūdėjimas.

Sėslioms tautoms yra būdingas dažnai pasąmoninis, giliai užslėptas ryšys su žeme, su šaknimis, netgi su žemės gelmėmis. Geologai ir kalbininkai, prof. Gediminas Motuzas ir prof. Zigmas Zinkevičius yra pastebėję koreliaciją tarp geologinių žemėlapių ir tarmių atlaso. Tai nenuostabu – žemės gelmės turi įtakos žemės paviršiui, augmenijai, netgi klimatui, tad kodėl šitai negalėtų turėti įtakos žmogui.

Žemė – žmuo – augmuo

Šitai atsispindi ir žodyne: antai, yra išlikęs senovinis žmogaus pavadinimas „žmuo“ („ Geriaus būtų buvę tieg, kad būtų negimęs tas žmuo SPII167“ – Lietuvių kalbos žodynas). Tad „žemė“, „žmuo“ ir dar šios priebalsinės konstrukcijos semantinis pumpuras „augmuo“ rodo neabejotiną mentalinį ryšį tarp žmogaus, žemės ir augalo.

Gardas ir soda

Laiko ratui sukantis, keitėsi girios gyventojų būtis ir buitis. Dž. Frezerio „food gatherers“, maisto rinkėjų epochą keitė žemdirbystė. Žmogus nebesitenkino tuo, ką rado girioje, kur jis tebuvo gamtos dalis – jis tveria „gardą“, t.y. iš gamtos atkovoja žemės gabalą, tuo būdu atsirasdamas šalia gamtos. (iš šio žodžio yra kildinamas miesto pavadinimas – Gardai, Gardinas, slav. город; gardininkas – miestietis LKŽ). Taigi „gardas“ reiškia kultūros ir civilizacijos teritoriją. Šia prasme giminingas jam yra žodis „soda“ – neišskirstytas kaimas, sodžius:. Aš didelio[je] sodo[je] augau Tl [LKŽ]; taip pat „soda“ yra paveldima žemė, buveinė. Sodžius yra jau atėjusios žemdirbystės žymuo, tampriai surištas su pasaulėjauta. Tai atskiras, uždaras pasaulis.

„Tarpmiškio sodybos vienu žvilgsniu apžvelgiamos ir vienu apvedimu uždarytos ankštame rate“ rašo Marius Katiliškis apysakoje „Užuovėja“. Ten pat sutiksime ir terminus „miškų ratas“, „miškų lankas“. Ir – tuo pačiu gelminis, netgi metafizinis ryšys su žeme: „Visur ir visais laikais žemė paėmė už save aukščiausias kainas. Žemė, kaip kempinė, permerkta krauju. Ji verta kraujo! Ir aukščiausia jos kaina – nebesugrįžimas jon! Nes tavo kaulai bus palaidoti kitur. Kur tave palaidos gerieji žmonės, kai tu praradai savo žemę ir savo tėvų kapus?“

Antanas Maceina yra pasakęs: „Žmogaus ir žemės vienybė yra tautinės kultūros savitumo žymė. Pavasario žemė, naujas jos gyvybės ciklas žymi ne tik daigo pradžią, jauno įsitvirtinimą ir visų gaivalingų jėgų suvešėjimą, bet ir seno pasitraukimą, natūralią gyvybės baigtį“.

***
Žemė ir Lietuvos istorija

Šitoji žmogaus ir žemės vienybė, tiksliau jos pažeidimas lėmė ne vieną skaudų ir dramatišką Lietuvos istorijos tarpsnį, diktavo politinius sprendimus. Valakų reforma, baudžiavos panaikinimas, Stolypino reforma, Mykolo Krupavičiaus radikalūs pertvarkymai paliko gilius pėdsakus ne tik ekonomikoje, bet ir mentoje. Tačiau ypač dramatiški pokyčiai, susiję su žemės pardavimu svetimšaliams, vyko XVI a. Pažvekime į juos:

Liublino unija

Liublino unijos (1569) paskelbimo akte 14 skirsnyje rašoma:
„Visi statutai ir įstatymai, bet kokie ir dėl bet kokių priežasčių prieš lenkus Lietuvoje nutarti dėl lenko Lietuvoje žemės pirkimo ir laikymo, bet kokiu būdu jis ją gavo, arba iš žmonos, arba iš patarnavimo, pirkimo, kaip dovaną, keičiant arba kokiu nors įsigijimo būdu pagal paprotį ir visuotinę teisę, tie visi įstatymai galios netenka, nes prieštarauja teisei, teisingumui, abipusiškai meilei ir unijai bei susivienijimui. Todėl tegu visada lenkas Lietuvoje ir lietuvis Lenkijoje gali pagal teisę įgyti ir laikyti turtą“. 

Taip buvo atvertas kelias žemės pardavimui lenkams. Tačiau po dvidešimties metų, matyt, patyrus šio leidimo pasekmes, susizgribta.

Trečiasis Lietuvos Statutas

Trečiajame Lietuvos Statute, įsigaliojusiame nuo 1589 sausio 1-sios, randame radikalų posūkį žemės pardavimo klausimu:

12 straipsnis. Apie nedavimą svetimšaliams lengvatų ir privilegijų, o atėjūnams iš kitų kraštų žemės neduoti. (Около недаванья чужоземъцомъ достоеньствъ и врядовъ всяких, а приходнемъ зъ инъших паньствахъ и оселости не давати)

„…toje valstybėje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, ir visose žemėse, jai priklausančiose, dvasinių ir pasaulietinių vertybių, miestų, dvarų, [кгрунътовъ, староствъ, державъ, врядовъ земскихь и дворныхъ, посесый], nuosavybei anei apsigyvenimui jokiems svetimšaliams ir užsieniečiams, nei tos valstybės (LDK – aut. pastaba) kaimynams neduosime. O mes ir mūsų palikuonys, didieji Lietuvos kunigaikščiai, privalėsime jas duoti tik lietuviams, rusėnams ir žemaičiams (литве, руси, жомойти) – LDK ir jai priklausančių žemių senbuvių ir joje gimusių gentainiams“ 

Rusėnai čia yra slavų kilmės LDK piliečiai, tačiau nėra minimi lenkai. Juos mandagiai įvardina kaip kaimynus, bet parduoti žemę draudžiama.

Ar užteks vyriškumo dabartiniams Lietuvos politikams pasekti protėvių pavyzdžiu ir pasipriešinti prievartiniam Lietuvos žemių išpardavimui, parodys laikas. Tačiau tas pats laikas rašytojo lūpomis įspėja:

„Kur tave palaidos gerieji žmonės, kai tu praradai savo žemę ir savo tėvų kapus?“

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

59 komentarai

 1. Artūras Gotautas:

  Kodėl tylima apie žydų nuosavybės teisėmis priklausančią Lietuvos “teritorijoje” esamą Žemę ?
  Apie vienuolių,bažnyčių,ordų,sostų nuosavybes į nekilnojamą turtą ir Žemę – teises ?
  Jie kuo puikiausiai viską gražinasi ir laimi visus jiems palankius teismus …
  O pagal jų turimus įrodymu,pagrįstais dokumentais ir kitais galiojančiais anuomet raštais,visi Lietuvos miestai(be jokių išlygų),nemaža dalis Lietuvos Žemės jiems turi priklausyti ir nėra/nebuvo jokių saugiklių/apribojimų tai neįvykit …Viskas aišku kaip tai buvo vykdoma,bet jų pačių išgalvoti teismai,remiasi tuo,kuo yra išmokyti jų pačių remtis …

  Lietuvos valstietis visad buvo beteisis į Žemę,kaip “teritorija”,nepaisant to jis išliko Valstybės Ietis – valstietis
  Iškeliami gudriai keli sakiniai iš visumos,bet sumaniai nutylint,esmę ir esybę anuomet ir dabar …

 2. Nepolitikas:

  Pavaikėjąs tas Patackas : Jog Lietuviai bėga iš Lietuvos, savižudybės ir t.t., o tai yra „glūdėjimas“? Kam spausdinti jo šizofrenijos fantazijos.

 3. Amžina garbė Zeniui Lisauskui, – Lietuviui
  Lietuvoje į vietą dėl gimties ir mirties SAVOJE ŽEMĖJE
  patį (dar vis net neapklaustą dėl Sausio 13-osios; ką čiau jau apie “nuteisimą” kalbėt)
  okupacinės bolševikteroro santvarkos vadovavimo perėmėją (perechvat) Miš.Gorbačiov
  Vilniuje, – savojoje darbo vietoje (VKAG g-loje), – pastačiusį.
  M.Gorbatshov: tiesioginis Lenino “perechvat”-perversminio teroro santvarkos, Stalinui bei
  kitiems represinio diktato santvarkos predvaditeliams perduodamos atstovas.
  Žemė, t.y. dalelei mūsų viso pasaulio žemės, po 1945 m. Potsdamo sandorio
  tarp fašizmavimo (nuo “fashion”) monstro santvarkų pergalėtojų laikinai “išimta”
  ir tebeadministruojama šio ligi šiol Sausio 13-osios žudynių byloje net neapklausto
  SSSR atstovo, Potsdamo sutartimi JAV ir Didžiosios Britanijos vadovų parašais
  apmaudžiai “po jure” ir “ant facto” paliekamo, buv. SSSR darinio dalies FAKtinio
  vadovo (M.Gorbatshov).
  Potsdamo įsipareigojimų bei savų parašų galios, nei JAV, nei Didžioji Britanija neatšaukusios.
  Kas tuo (po minėtojo “palikuonio” M.G. mirties) šios Žemės dalies šeimininkas – pagal Potsdamą 1945???
  Zenys Lisauskas tikrai jau neatsakys. Savo atsakymą minėtam atėjūnų “vadui”
  remdamasis Kudirkos himne įrašytu: “iš praeities tavo sūnūs tę stiprybę semia”
  – išrėžęs tiesiai į akis, drąsiai ir negrįžtamai… su tuo minėtasis M.G. sugūrintas
  ŽODŽIO DRĄSOS ir Vilnių palikęs. Amžiams.
  Garbė visiems – už Lietuvą, už savo žemę ESANTIEMS. Ir Tau, kad dar gebi tai skaityt l i e t u v i š k a i.
  O Algirdui Patackui, – telieka palinkėt stiprybės: tos pačios – “semiamos”.
  Ugdyti,
  mokėti,
  tvirtėti,
  GERBTI.
  Žodis –
  išsaugos ir Tautą, ir Žemę mūsų… visą.

  • Marta:

   gal galėtumėt būtų paprasčiau ir aiškiau reikšti savo mintis?
   Pocdamo konferencijos metu daugiausia buvo derimasi dėl restitucijų – karo nuostolių susigrąžinimo. Stalinas prašė Rytų Vokietijos su Karaliaučiaus sritimi tik 20 metų, bet gavo 50 metų. Šiai datai sukakus 1990 metais neva griuvo Berlyno siena. Vokietija vėl buvo sujungta, tačiau karaliaučiaus kraštas taip ir liko užmirštas. Laikas jį grąžinti Europai, paskelbus laisva ekonomine zona. Ar net išspręsti palestiniečių, išstumtų iš savo žemių, klausimą suteikus jiems galimybę įsikurti šioje neutralioje zonoje.

   Su Pabaltijo okupacija vyko panašiai. Niekas “de jure” Vakaruose šios okupacijos nepripažino. Todėl Garbačiovs ir tikėjosi, kad perestroikos metu šios šalys susipras pačios jungtis prie Rusijos. Tačiau dėka Landsbergio nesusiprato.
   Greičiausiai todėl danar Uspaskichas su Paulausku ir pasiūlė šį referendumą dėl žemės nepardavimo “užsieniečiams”, turėdamas omeny tik europečius, kad galėtų susipirkti pusvelčiui iš nuskurdintų žmonių patys.
   Gaila, bet įtariu, kad tokie tingūs “patriotai” kaip Patackas net nesiteikia kruopsčiai išsinagrinėti tų įstatymų už kuriuos taip skubėjo prabalsuoti, jog net susimovė Maxsimoje su tom lemputėm. Jis iki šiol nesuvokia, kad tai jam šiokia tokia bausmė iš auksčiau su įspėjimu, kad vaikinas pasuko ne visai geru keliu. Kiekvienas ego gerai žino, ko nenori, bet nežino ko nori. Argi sunku pasidairyti kaip su šiais klausimais tvarkosi kitos šalys? Kokius žemės pardavimo įstatymams saugiklius jie užsideda? Juk galima parduoti žemę bizniui kokiems 99 metams ar be paveldėjimo teisės, o terminui pasibaigus, ji grįžta valstybės nuosavybėn. Anglija turi daugiau nei 5 nekilnojamo turto nuosavybės formas.

   • Sėlis:

    Tai gal nori pasakyti, jog ir parasu rinkima suorganizavo uspaskis? Parasus rinkti zmones pradejo rinkti daug anksciau, nei kad tas uspaskis isvis sumaste Seime pasiulyti inicijuoti referenduma… Tai ko cia kisi tuos uspaskius, kurie tik tikisi gauti daugiau balsu tais savo pazadais? Atsibodai su savo kompromitavimu, su savo “gal”, “greiciausiai”, “turbut”. Kai tikrai busi isitikinusi, tada ciulbek.

    • http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450802a.html

     baikim tuos 20-50-70-1000 išsigalvot,
     nėra jokių metų, kaip ir tuometinio Stalin parašo
     (sietinu su perdavimu Tvankstės dalies, laikino administravimo iki TAIKOS
     kon-, kon-, kon-… )

    • lyvis:

     Draugas Sėli, tai ir yra skraistė kurios niekas nenori atidengti. O kas finansavo arba kitaip parėmė referendumininkus. Jie kol neteikia rėmėjų sąrašo o tai jau nenuoširdu, neskaidru todėl Martos teiginys kad tai agurkininko pinigai visiškai teisėtas. lyvis

     • Kemblys:

      lyvi, man svarbiau Lietuvos Žemė! O kas kaip kodėl ir kas iš to turės naudos man neįdomu – paėmiau lapą ir surinkau parašus.

      • lyvis:

       Labai malonų kad surinkai parašus. Bet kita diena tie patys referendumininkai bereikės tik 100 tūkst parašų remiami narkomano iš kalėjimo paskelbs referendumą kad žemė būtų pardavinėjimą užsiniečiams. Ką tu tada darysi o narkomas gana solidžiai tavę parems kad tu ir toliau rinktum parašus. lyvis

       • Kemblys:

        Mane parems? Savo kojomis stoviu – man atramų nereikia. pralinksminai 🙂

        • lyvis:

         Noriu pasakyti kad politika yra sudėtingesnis žaidimas negu šachmatai todėl čia ėjimų į prieki yra daugiau negu šachmatuose. Koks kvailas lietuvis atsisakys savo praeities, todėl politikoje ir yra žaidžiami šie žaidimai. Šis referendumas svarbus tuo kad prastumti 100 tūkst parašų o toliau šitie stribai jau žais jau kaip jiems reikės. Taigi busim savo noru pardavę žemę. lyvis

         • Kemblys:

          lyvi, jei referendumas neįvyks, Žemė bus parduota sekančiais metais, jei įvyks, tai lems žmonių balsai. Kokia ,,jiems” prasmė rengti referendumą? O 100 tūkst. parašų tik būsimiems referendumams rengti, per kuriuos mes balsuosime kaip norėsime. Nepasitiki žmonėmis? Nepasitiki valdžia? Arba aš tavęs nesuprantu?

          • lyvis:

           Taisyklė galioja kaip ir Gruzijos rinkimuose. Narkomas iš kameros paruoš šūkius į reikiamą referendumą surinks 100 tūkst parašų ir visa spauda, televizija, internetas taip pat ir svetainė http://www.aklas.lt bus nupirkti žmonės bijodami bandos stribų balsuos taip kaip los televizija ir t t. Lietuviai per šimtmečius yra pamokinti kryžiuočių savivalė, stribų siautėjimas geriau jau paprasčiausiai patylės. O sulenkėję lietuviai t y gagaūzai balsuos kaip jiems reikės. Kiek žinau ir šiandien yra apribojimai pirkti žemę užsiniečiam t y pirma turi gauti kaimynų atsisakymą pirkti žemę ir tik tada užsinietis gali isigyti žemę. Aišku norėtusi griežtesnės apsaugos. lyvis

          • Kemblys:

           Latvijoje rusai dėl antros kalbos surengė referendumą – balsavo net patys rusai už latvių kalbą.

          • lyvis:

           Bet Latgaloje laimėjo rusiški rezultatai todėl tuo jie reikalauja antros rusų kalbos. lyvis

          • Kemblys:

           lyvi, jei, anot tavęs, palikti, kaip dabar yra, neįmanomą parašų skaičių 300 tūkst., tai valdžia galės daryti ką nori, mes neturėsime galimybės ką nors keisti. Ar labai pasitiki valdžia?

          • lyvis:

           Valdžia yra tokia kokią mes išsirinkome kuri taipodi nupirkta per konservatorių šmeižimą. O tu nori valstybę valdyti per referendumus. Pirma išmokim rinkti pilietiškai valdžią. lyvis

         • L.O.>:

          juokingi teiginiai, juk čia bet kaip stengiamasi numarinti referendumus. Pažiūrėkite, kaip kitos šalys- Lietuva pirmuoju numeriu eina, pagal didžiausią parašų skaičių, o kodėl? O gi todėl kad amžinosios partijos galėtų laisvai engti ir tvarkytis, kaip savo darže, kad nebūtų jokių permainų, kad būtų užgniaužta, bet kokia demokratija. O kas prisiplaks prie palaikymo akcijos visiškai nesvarbu. Permainos būtinos. Sekmės.

         • L.O.>:

          Ar gi tiek daug Lietuvoje narkomanų ir kalinių, kad taip bijomasi 100 tūkst. parašų? Na ir įmantrybės, kokių tik versijų neprikuriama, kad tik sustabdyti referendumą. O gal po referendumo žemėje apsigyvens marsiečiai>

          • lyvis:

           Noriu priminti draug- LO paskutinį referendumą buvo balsuojama dėl atominės elektrinė statybos atsakymas buvo NE. Dabar sakyk kiek mes išmanome apie atominę elektrinę o runkeliai išmano geriau negu atomininkai. Referendumas buvo patariamas o dabar stribai šaukia kad sprendimas būtų vykdomas suprask kad referendumas buvo privalomas. Tai ką žengėm į priekį ar atgal. lyvis

         • domas:

          Gerb. lyvi,
          Pamenu prie ruso buvo tokia LYVERNAJA dešra. Ar ne tavo garbei ji taip buvo pavadinta?
          Sprendžiant iš komentarų-tavo ir
          tavo draugelių švonderių ir šarikovų,
          o V.Kudirkos vadintų kopeikoliubovais ir kruglodurovais.

     • mes perkam patys tušinukus,spausdinam už savo pinigus aukojam laiką ir visa kitą.Ne taip kaip valstybinėse įstaigose viskas iš mokesčių mokėtojų pinigų ir kaip sisteminėse partijose partijų “sąskrydžiai”su viebučiais,nes :išdalinti dešimtys milijonų per du kartus partijoms seime.Taip kad apie rėmimus gėda būtų kalbėti.

     • savanore:

      niekas nereme.savanoriai metesi pinigus ant skrajuciu,plakatu,benzinui..atejau i referendumo grupe tuomet,kai dar nebuvo nei pavadinimo,nieko..taip kad ssssssssssssss.

   • Nepolitikas:

    Tiesiog istorinis šedevras. „Marta“ taip „puikiai“ rašai, bet čia niekas nevertina. Tu Holivudui pasiūlyk, jie gi senai ten „čmo“ ……

   • savanore:

    )))aha,pasiule Uspaskichas su Paulausku)gal zinai kada)?
    99metams)?manau,kad jau po 5 jinai bus netinkama ekologiskiems prod.auginti.
    del Patacko.negi pats esi is tu buduliu,kurie tiki,kad Patackas voge semkes ir lempute)?

 4. Vilmantas Rutkauskas:

  Dėmesio !
  Po 5 eurus parduodu durpių substratą maišais (po ~ 40 kg.)

 5. Marta:

  “Rusėnai čia yra slavų kilmės LDK piliečiai,…” Ne visai taip, ponas Algirdai. Rusėnais buvo vadinami baltų – krivičių kilę gudai (Baltų Rusia) su jų centriniais miestais Smolensku, Vitebsku, (Sapiegos) ir tik vėliau prisijungusių volyniečių su savo finougriškais valdovais (Kijevo Rusia) per kuriuos, priėmusius bizantišką tikėjimą iš Kirilo ir Metodijaus, į LDK atėjo ir senasis rusėnų raštas. O per raštą ir religiją šios sritys prarado savo baltišką kalbą. Nereikia painioti su tikraisiais rusais iš Maskvos kunigaikštystės, kurie irgi buvo tik finougriškas substratas…
  Todėl galima drąsiai teigti, kad lietuviai nieko neužkariavo, o tik gynė savo baltisškas sritis. Jei karalius Mindaugas nebūtų pasukęs į Vakarus ir priėmęs kriksčionišką karūną, greičiausiai būtume ir mes suslavėję kaip gudai. Bet tai nereiškia, kad ankstesni mūsų monarchai nebuvo lygiaverčiai karaliams. Disysis Kunigaikštis – Kunigų Kunigas, nereiškė dvasinio vadovo. Toks vadovas buvo Krivių Krivaitis (iš čia ir krivičiais pavadintos baltų rytinės žemės). Prūsams, kaip ir finougrams ar skandinavams/germanams KIUNING reiškė karalių, o KIUNGSBURGAS – karalių miestas.

 6. savanore:

  D.Razauskas: tikrasis mūšis dėl Lietuvos vyksta mūsų dvasioje (audio) | LaisvaLietuva

 7. Rimvydas:

  tikro lietuvio, kaip beje ir visų protėvių, kurie mums buvo bendri, santykis su žeme niekada nebuvo perku – parduodu, t.y. grynai vartotojiškas. Pažiūrėjus, kaip yra dabar, darytina išvada, kad tikrų lietuvių visai mažai belikę. Žemė patapusi lygiai tokia pat prekė, kaip ir, pvz., batai. Tai rodo mūsų pasaulėvokos degradaciją. Tad žemės pardavimas užsieniečiams iš esmės nieko nekeičia, nes žemės pirkimo – pardavimo santykio tas juk nekeičia. Pardavinėsime tokiu pat būdu tarpusavyje. taigi, jei nėra tikrojo santykio su žeme, neparemto vartotojišku požiūriu, tai nėra ir lietuvių, nėra ir Lietuvos.

 8. leitis:

  Čia beveik visi alkas.lt komentatoriai nevispročiai. Aiškina kažkokias legendas, daro savo prielaidas api kunigus, sieja juos su Kaunu (nevisprotiškumo viršūnė, beje). Kitam krikščionybė kaip rakštis aky, nors tik jos dėka jis gali čia RAŠYTI. Ir tt. ir pan. Tik va, mirė du iškilūs Lietuvos dailininkai, o komentaro nė vieno. Toks tad jūsų intelektas, “baltai-lietuviai”.

  • Sėlis:

   Kodel “beveik visi”? Jei pasidometum komentarais, tai pastebetum, kad tik “lyvis” (kuris savo fantazijos pagalba “iesko nauju budu senovei tyrineti”) ir dar pora tokiu yra nevisprociai, nebutina iskart visus komentatorius deti i suns dienas…

 9. Pagarba Lietuvos šviesuoliui- A.Patackui..:

  PANIEKA KVAILIUI vALIUI , DVASINei MENKYSTai kUBILIUI IR narcizui bei nomenklatūros ir koloborantų draugeliui landsbergiui, nusigręžusiam ne tik nuo A.Patacko, bet ir nuo pilietinės Lietuvos…Didžiausia panieka, INTERNETo komentatorių DvASIOS MENKYSTOMS…:) Šiems prieš pinigus ir liberalus besimeldžiančio OLIGARCHINIŲ DELFI BEI lRYTO PORTALŲ PURVO PILSTYTOJAMS IR DVASINIAMS ELGETOMS… Garbingas žmogus A. PATACKAS NEĖMĖ RENTOS IR SUTAUPĖ PER EILĘ METŲ KELIS ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ MŪSŲ LITŲ., O PASINAUDOJO RENTA DAUGUMA signatarų… Padorus patriotiškas ŽMOGUS NEĖMĖ IR SKLYPO, KAIP TAIP PADARĖ 97 PROC. SIGNATARŲ.. INTERNETO MENKYSTOS , AR TAI ŽINOTE, KAI BANDOTE SAVO DVASINĮ SKURDĄ IR PYKTĮ IŠLIETI ANT ŠVIESAUS LIETUVOS ŽMOGAUS . MANAU, JOG SMARKIAI SILPNĖJANČIOS SVEIKATOS NEPARTINIS POLITIKAS SENIAI BŪTŲ ATSISAKĘS SEIMŪNO MANDATO, JEI TIK BŪTŲ TIKRAS , KAD VIETOJE JO NEATEIS SU SAVO siaurais INTERESAIS MILIJONIERIUS S. BRUNDZA… ( NES SĄRAŠE AUKŠČIAU MILIJONIERIUS ESANTIS PADORUS ŽMOGUS, GERB. ŽURNALISTAS G. ALEKNONIS SENIAI PASAKĖ , JOG NEIS Į SEIMĄ..)

 10. SNORIETIS:

  Tebūnie Raudonoji Dalia prakeikta dieną ir tebūna prakeiktanaktį; tebūna prakeikta , kai gulasi, ir tebūna prakeikta, kai keliasi.Tebūna prakeikta, kai išeina, tebūna prakeikta, kai įeina. Viešpats jos nepasigailės, tekrinta ant jos Viešpaties pavydas ir tenutrina Viešpats jos vardą nuo dangaus. Dėl jos blogio teatskiria ją Viešpats nuo visų paprastų žmonių pagal visus sandoros prakeiksmus, surašytus Įstatymo knygoje.

 11. Juozas:

  dėl žemės pardavimo užsieniečiams , tai pirmiausia turi būti suteiktos lygios galimybės mums, autochtonams konkuruoti su svetimšaliais piniguočiais. Šiandien realios rinkos nėra, pinigų padirbinėjimas pasiekė astronominius mastus, dolerius ir eurus tiesiog spausdina trilijonais, o Jūs, varguoliai, sako – konkuruokit. Tai yra ekonomikos profanacija, patyčios. Kaip teigia rimti ekonomistai, šiandien ekonomika – net ne mokslas, o tik priedanga nešvariam bizniui.
  Taigi : pirmiausia pasaulyje turi atsirasti tikri pinigai. Pavyzdys: teoriškai tvirčiausia valiuta Vakarų pasaulyje turėtų būti naftos karalių Norvegų krona, bet…vasaros pradžioje jos kursas drastiškai krito, nes amerikonai prispausdino daug netikrų dolerių ir skolina visiem už daug mažesnes palūkanas ? (!)
  Antra – mūsų perkamoji galia turi atitikti bent Europos vidurkį, kitaip mus nuvarys nuo žemės kaip kažkada airius arba palestiniečius.
  Trečia : nebūkit runkeliai, nesielkit kaip parsidavę politikai, palikit ką nors savo vaikams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: