N.Jagelavičiūtė-Teišerskienė. Kas sudaro valstybės pagrindą? (63)

Neringa Jagelevičiūtė-Teišerskienė | A.Teišersko nuotr.

Neringa Jagelevičiūtė-Teišerskienė | A.Teišersko nuotr.

Kas yra tauta? Tauta – tai žmonės. Vadinasi, tu ir aš. Mes. Ir visgi vien to nepakanka. Žmones turi kažkas sieti. Kas sieja žmones, besivadinančius vienos tautos vaikais? Apie tai – šiame straipsnyje.

Pažiūrėkime, ką šiuo klausimu mums sako LR Konstitucija. Juk LR Konstitucija – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią ir apibrėžiantis pagrindinius mūsų valstybingumo aspektus: politikos, teisės ir ekonomikos pagrindus.

LR konstitucijos įžangoje randame tokią prakalbą:

„LIETUVIŲ TAUTA

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.“

Tad kas, anot mūsų Konstitucijos, reiškia – būti lietuviu? Labiausiai noriu apsistoti ties 3, 4 ir 5 punktais. Trečiajame punkte minima, kad lietuvių tauta šimtmečiais gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. Šituo išties galime didžiuotis, kadangi ginti – tai viena, o išlikti – kas kita. Taigi – gynėme ir išlikome, ir todėl išsaugojome „savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius.“ Ganėtinai nuostabu tokiame oficialiame dokumente rasti žodį „dvasia“. Taiklus išvardijimas – tautos dvasia ir reiškiasi, gyvuoja būtent per šiuos dalykus: gimtąją kalbą, raštą ir papročius. Bet vien šių dalykų būtų maža, todėl džiaugiuosi rasdama papildymą penktojoje skiltyje apie „prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje“ . Štai ir turime kertinius tautinės tapatybės „akmenis“: kalba – kultūra (tradicijos) – žemė. Visi trys jie yra ne tik valstybingumo, bet ir valstybingumą laiduojančio tautiškumo pamatai.

Ką mes darome su pamatais? Pamatai yra pagrindas, ant kurio kažkas statoma, kuriama. Štai, pavyzdžiui, ant namo pamatų statomas namas – sienos, stogas ir t.t. Jei valstybę palyginsime su didžiuliu namu, gausime štai tokią konstrukciją. Valstybės pamatai – dvasia, besireiškianti ir gyvuojanti per kalbą, kultūrą ir žemę. Josios sienos – tai tautiškumas, įvairiai pasireiškiąs: tėvynės meile, tautiečių vienybe, gerovės puoselėjimu. Valstybės stogas, arba – karūna, vainikuojanti visą šį vyksmą, yra laisvė – vidinė saviraiškos laisvė ir išorinė laisvė, nepriklausomybė. Šiuos tris dalykus – gimtąją kalbą, žemę ir kultūrą mes turime saugoti kaip savo akį. Ir jei nors menkiausia užuomina ateina, jog gresia pavojus kuriai nors iš šių sudedamųjų, privalome suklusti.

Kaip manote, dėl ko namo sienos kreivos ar stogas pakrypęs? Visų pirma reikia žiūrėti į pamatus. Juk siekdami tėvynės meilės (natūralaus tautiškumo jausmo, kuris yra motinos meilė, tik platesne prasme), vienybės (tikros, neprimestos ir nesuvaidintos) ir gerovės (tokios, kuri nedaro žalos nė vienam doram tautos nariui nei pačiai valstybei) gerokai prisikamavome, o rezultatai nesikeičia arba keičiasi labai nežymiai. Jeigu valstybę statysime taip trumparegiškai, niekas nesikeis dar ilgą laiką. Čia nekritikuoju politikų; mano suvokimu tautiškumą kuria visi tautos žmonės. Ką gali padaryti politikai, jeigu patys pamatai kliba? Ką gali padaryti saujelė išrinktų atstovų, jei visa minia plėšosi tarpusavy ir dar kaltina tuos, kurie imasi veiksmų? Tautos pamatas yra tautos dvasia. Kokios ji būklės šiuo metu, parodo mūsų realijos. Visi sunkumai, su kuriais susiduria valstybė ir pati tauta, yra pasekmė to, kad valstybė pamatas – dvasia – negaluoja. Ir šį negalavimą išgydyti – ne vien politikų darbas. O, ne, tai yra visų mūsų darbas. O ypač šią užduotį gabi atlikti moteris.

Jeigu valstybės pamatai yra dvasia, kuri reiškiasi per kalbą, kultūrą ir žemę, norėdami stiprinti pamatus, turime stiprinti pirmiausiai kultūrą. Tautos kultūra pareina nuo šeimos kultūros, o šios kultūra – nuo moters padėties šeimoje. Todėl, kad moteris yra gimdytoja ir auklėtoja, ji perduoda, ugdo vaikuose ilgaamžes tautos vertybes. Nuo to, kaip mes vertiname moterį, priklauso, kokie esame. Vergės vaikai užaugs vergais. Laisvos, orios, vertinamos ir save vertinančios moters vaikai užaugs laisvais, oriais, vertinamais ir save vertinančiais žmonėmis. Kokios visuomenės mes norime? Vergų ar laisvų piliečių visuomenės? Ko norime, tą ir kurkime. Grįžkime prie tikrų vertybių, kurios laiduoja tikrą gerovę, o ne tik pinigais matuojamą, kurios gimdo tėvynės meilę, o ne iškelia ją retsykiais kaip vėliavą per šventes, kurios puoselėja vienybę, o ne ją drasko.

Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į kitus pamato sudedamuosius: gimtąją kalbą ir žemę, kurioje, anot pagrindinio valstybės įstatymo, valstybės piliečiai turi įgimtą ir neginčijamą teisę kurtis, joje tvarkytis, ja rūpintis. Šių dienų Lietuva – maža valstybė. Maža ploto prasme, bet ne tautiškumo. Manau, kad turime labai daug ugnies, tik per dvidešimt dvejus nepriklausomybės metus apsnūdome. O juk esame Amžinosios Ugnies vaikai! Kelkimės ir atminkime, kas yra mūsų pamatai. Kelkimės ir žiūrėkime, kas ant jų statoma ir kas stato – mes patys ar pašaliečiai? Nekaltinkime, o susimąstykime. Jei patys nedarome, darys kažkas kitas. Jei patys nemąstome ir nematome, pamąstys ir pamatys kažkas kitas. Nėra laiko gaišti kaltinimams. Bet rodos, lietuviai jau bunda. Sveika nuovoka kužda, kad žemė nėra turgaus prekė, o dalykas šventas.

Man gėda dėl to, kad prigyvenome tokį laiką, kai reikia sakyti lietuviams: neprekiaukite savo žeme! Neįsileiskite skalūnų dujų magnatų, kurie užterš mūsų vandenis. Nekirskite miškų, juk taip „uždirbti“ pinigai neatneš laimės jūsų giminei. Lyg lietuviai – bent kai kurie – būtų jau ne mąstantys kilnios tautos palikuonys, o nužmogėję nesusipratėliai. Nejauku, kad jauna būdama, turiu „mokyti“ vyresnius apie tautos pagrindus, šventus mums dalykus. Juk tai senieji turėtų mus, jaunuosius, mokyti! Ir savo pavyzdžiu rodyti, kaip reikia kurti klestinčią, laimingą Lietuvą.

Kur mes einame, Lietuva, ką mes kuriame? Kur mūsų laisvė, jei nėra laisvos minties, savarankiškos, logiškos minties vystymo? Kokia gi čia logika, jei kai kurie žmonės (lietuviai!) svarsto galimybę apie žemės išnaudojimą kaipo skalūnų dujų atveju (atsikvošėkime, pinigais sotūs nebūsime, o užnuodytas vanduo bus nebetinkamas gerti – nekaskime sau duobės!); kai kurie svarsto galimybę leisti įsigyti žemės užsieniečiams. Ne užsieniečiai baisūs, o faktas, kad žemės pirkimu suinteresuotos visų pirma didžiulės įmonės ir asmenys, kurie pasišovę daryti verslą iš mūsų žemės, taigi – siekti pelno bet kokia kaina, išnaudoti mūsų žemę kaip tinkami – masiniam ūkininkavimui, kiaulidėms ir kitiems „pelningiems projektams“. Kokia šio pelno kaina ir kas pasipelnys? Tik jau ne Lietuva. Žiauriausias okupantas neturėjo tokių užmojų, nes niekada lietuvis nebūtų „pasirašęs“ pats, savo noru parduoti žemę išnaudotojams, nuodyti savo šaltinių ir šulinių vandenis. Tai ne tik nelogiška, tai yra katastrofiška. Žemės pardavimo užsieniečiams įstatymas pažeistų LR Konstituciją – pagrindinį valstybės įstatymą. Juk tai reiškia, kad lietuviai nebeturės „prigimtinės teisės laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje“ . Nebeturės, nes ją po gabalą išpirks pasipelnyti trokštantys užsieniečiai, nes ne kurie nemąstantys lietuviai mielu noru parduos žemę brangiau, už tiek, kiek paprastas Lietuvos pilietis neišgalės sumokėti, norėdamas įsigyti žemės sodybai ar kokiam šviesiam sumanymui. Todėl metas tarti savo balsą mums, mąstantiems ir mylintiems Lietuvos žemę – pačią Lietuvą.

Mūsų Lietuvai reikalingi žmonės, galintys padėti rinkti parašus referendumui dėl žemės išsaugojimo. Daugiau informacijos ieškokite čia: www.gajamoterims.lt

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .

63 komentarai

 1. suomis:

  Nida Vasiliauskas taip pat moteris. (Atrodo, kad turėtų panašti į moterį) 😉

 2. Nepolitikas:

  Labai gerai parašyta. Tačiau dėl tiesos, noriu atkreipti dėmesį į melą. 1. „kalba – kultūra (tradicijos)“, kultūra nėra tradicijos. Kultūra yra elgesys, požiūris ir t.t. , o religija jau yra tradicija. 2. „Valstybės pamatai – dvasia, besireiškianti ir gyvuojanti per kalbą, kultūrą ir žemę“, valstybės pamatai yra Tauta, žmonės- žmogus „besireiškianti ir gyvuojanti per kalbą“ ir žinoma „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. Jeigu manyti, kad „Valstybės stogas, arba – karūna, vainikuojanti visą šį vyksmą, yra laisvė – vidinė saviraiškos laisvė ir išorinė laisvė, nepriklausomybė.“, tai kaip tada su „papročiais“, religija ir t.t.? Jog vidinė saviraiškos laisvę, riboja papročiai, religija, įstatymai ir t.t. Taigi Valstybės stogas, vaikeli yra suverenitetas, kuris pagal LR Konstituciją priklauso Tautai. Ir jam jau ne „jog gresia pavojus“, o jo NĖRA. Kaip rašo tavo kolega Tomas Baranauskas, tik perfrazuojant : „nuo kurio gręžėsi „europėjantis“ šių laikų Lietuvos valstybės elitas“. Nemąstant, atrodo : „Kaip manote, dėl ko namo sienos kreivos ar stogas pakrypęs? Visų pirma reikia žiūrėti į pamatus“. O gerai pagalvojus, reikia žiūrėti į sienos ir į stogą, kitaip ir sienos, bei stogas nukris ant galvos. 3. „Visi sunkumai, su kuriais susiduria valstybė ir pati tauta, yra pasekmė to, kad valstybė pamatas – dvasia – negaluoja. Ir šį negalavimą išgydyti – ne vien politikų darbas. O, ne, tai yra visų mūsų darbas. O ypač šią užduotį gabi atlikti moteris.“ Bet kur surasti tą moterį? Jog auginam tai sekso moterį, net gėjus. Net nežinau kaip pavadinti : sekmadienis – Dievui, o likusios dienos „pasismaginimai“. Rašai: „Žiauriausias okupantas neturėjo tokių užmojų, nes niekada lietuvis nebūtų „pasirašęs“ pats, savo noru parduoti žemę išnaudotojams, nuodyti savo šaltinių ir šulinių vandenis. Tai ne tik nelogiška, tai yra katastrofiška.“ Tai gal mes dar nebuvom susidurią su „žiauriausiais okupantais“, o tik dabar. Viskas yra daroma pagal ES Tarybos direktyvą 2003/ …/EB. Manau jums (su T. Baranausku) reikia kartu paruošti bendra deklaraciją dėl žemės.

  • et:

   kokią direktyvą? Anglai, pvz., parduoda žęmę be paveldėjimo teisės ir tik iki gyvos galvos. Free holder – taip dažniausiai rašoma skelbimuose.

   Ar sunku pasidomėti kaip sukasi kitos valstybės?

   • Nepolitikas:

    Anglai neturi Konstitucijos…

    • et,:

     o tai kodėl jos politinė sistema vadinasi “konstitucinė monarchija”?
     ar aš klystu?

     • Nepolitikas:

      Ne pavadinime esmė: „Kiekvienos valstybės konstitucijos yra labai skirtingos. Yra net nerašytinių konstitucijų, pavyzdžiui Anglijoje, Naujos Zelandijos ir t.t. Yra ir mišrių – susidarančių iš konstitucinių papročių ir įstatymų, pavyzdžiui Ispanijos, Švedijos ir t.t. Taigi taikyti analogijos metodą, vieno ar kito precedento atveju, negalima, nors mūsų politikai ir politologai labai mėgsta tai daryti. Net pateikia, tokią nesuvokiamą analogiją, kaip argumentą.“ – paieškok ir rasi….:-)

   • Getautas:

    Taip, Anglijoje, galima sakyti net nėra privačios žemės nuosavybės – visa žemė priklauso karalienei, t. y. valstybei. Jei negali žemės palikti savo vaikams, vadinasi tau ji ir nepriklauso, tu tik ją nuomuojiesi. Realybėje tai mirus nuomininkui žemės nuomos teisė atitenka jo paveldėtojams, bet, jei tos žemės prireiktų valstybės poreikiams, tai karalienė gali ją “atsiimti”, žinoma atlygindama nuomininkui jo indėlį žemės pagerinimui ir kompensuodama teisėtus lūkesčius.

 3. Li Bo:

  Naivuolė tu…
  Valstybės pamatas yra sklandus ir nuolatinis prievartinis pinigų nusavinimas iš tam tikros teritorijos gyventojų verslo, politikos, kultūros ir technologijų elito naudai. Konstitucija yra tik saldainiukas kvailiukams, o visas tas tautinis šaršalas yra tik tam, kad dabartinio, atseit tautiško, elito neišstumtų, atseit blogas, netautiškas elitas. Tavo, mergužėle, prievolė- mokėt mokesčius valstybės elitui ir atidavinėt savo sukurtą pridėtinę vertę verslo elitui. Pabandyk to nedaryti ir pamatysi, kad nieks nežiūrės ar tu patriotė, ar motina, ar dar kokia gerulė- gausi baudas ar sėsi į kalėjimą, kur galėsi toliau sapnuot tas konstitucines dvasias.

 4. et:

  kai kas sako, kad valstybės pamatas – konstitucija. Net prisiekinėjama jau jai, o ne Biblijai, kaip Vakarų kraštuose… tarsi Konstitucija būtų kokia nekintanti vertybė. Betgi kintanti. Ir dar kaip. Jei ji pamatas, tai jau iš jos ištrauktas kertinis akmuo. Va, per paskutinę talentingojo Tapino laidą “Tautos aikštė” vienas garbus žmogus žmogus mus informavo, kad seimo narys Aloizas Sakalas inicijavo Konstitucijos pataisą ir seimas išmetė straipsnį, taigiantį, kad Lietuvos žemė priklauso Lietuvos tautai ar tai Lietuvos piliečiams. Taip Lietuvių tauta prarado teisę į Lietuvos valstybės teritoriją.
  Tad kam prisiekinėja mūsų veidmainiški seimūnai?

  • Nepolitikas:

   Pas tave „geras“ gyvenimo supratimas – tai „Anglai, pvz.,“, tai „kai kas sako“, tai „vienas garbus žmogus mus informavo“ ir t.t. O tavo galvelėje, tik skersvėjus?

  • tikras lietuvis:

   Bet nepasakė, kad tai buvo prieš tasi susitarta su ES.
   Sakalo žingsnis buvo tik sutarties su ES įforminimas, kurį visada galima atlikti kuo naudingiau sau – tik reikia netingėti ir paieškoti tinkamų būdų.
   Čia kaip su ta “tolerancija” – būkim tolerantiški, bet pagal savo moralės supratimą ir to nebijokim įtvirtinti bei parodyti – nebūtina, vien tik cyptelėjus kam nors Briuselyje ar Varšuvoje, tuojau pulti šokti krakoviaką pagal jų muziką.

 5. tikras lietuvis:

  Tautos sąvokos straipsnio autorė nesupranta.
  O yra taip: pagrindinis tautos požymis yra TERITORIJA. Sava.
  Tik ją turėdamas gali turėti savo kalbą, vadovautis sava morale: papročiais – tradicijomis.
  Neturėsi savo teritorijos, tai ištratins per visus galus kas tik netingės ir pavers kuo norės.

  • Nepolitikas:

   Ir vėl apsireiškei su savo „supratimu“, klaidini žmonės. „pagrindinis tautos požymis yra TERITORIJA. Sava.“. O kaip tada su lenkais, gyvenančiais Lietuvoje? O žydai, rusai …. ? Paskaityk „Suvereniteto sąvoka“ (korupcija.puslapiai lt.) ten surasi: „Kuo didesnė ir vieningesnė Tauta, tuo didesnė suvereniteto galia. Nuo suvereniteto priklauso ir valstybės teritorija (jos didis). Juk suvereniteto galia nėra pastovus dalykas, jis gali silpnėti ir atitinkamu momentu stiprėti. Pavyzdžiui: Rusija laimėjo karą prieš Prancūziją (1812 m.), tačiau pralaimėjo karą prieš Japoniją (daug mažesnę valstybę) ir buvo pralaimėtoja per Pirmąjį Pasaulinį Karą.“ , ir t.t.

   • lamatas:

    lenkai turi Lenkiją, rusai -Rusija , o žydai iš vis ne tauta bet dvasios būsena

    • Nepolitikas:

     Na vaikiškai atrodo. O ką lietuviai veikia Amerikoje, turint Amerikos pilietybę, o ką Lenkijoje turint Lenkijos pilietybę ir t.t. ? … Galvoti reikia ir ypač jeigu nori pasireikšt….

     • lamatas:

      sutinku -galvoti reikia . Todėl ir patarčiau tuo užsiimti ,kai turėsit laiko nuo nesąmonių rašinėjimo .O tai panašu kad Tamstai sunkoka suprasti , kad tam Amerikos lietuviui nėra užkirstas kelias į Lietuvą , beje ir autonomijos panašu nereikalauja. Gal paklausk Amerikos ,Lenkijos ,Rusijos ir t.t. lietuvių -ar brangi jiems Lietuva , jos ŽEMĖ?
      Sėkmės pamąstymuose.

      • tikras lietuvis:

       Pritariu – nedašunta žmogeliui, kad tas, kuris Lietuvą paliko, tas jau nebe lietuvis.

      • Nepolitikas:

       Sugrįžti gali, bet ar nori, ar atgaus pilietybę? Kaip atrodo, kada Nepriklausomybės Akto signatarai išvažioja iš Lietuvos, ir atsisako Lietuvos pilietybes, tam kad gyventi padoriai. Kažkodėl Tamstą vis traukia į „priverstinai“? … Sovietmečio lenkai autonomijos nereikalavo, tai kas pasikeitė? … Kam priklauso Gedimino prospektas? O užrašai – tai ne valstybinę kalbą, nors ir yra įstatymas. Ar tai nėra „autonomijos“ požymis. Kodėl lietuviams prireikia trijų kalbų, ar tik ne tam kad uždirbti duoną „kitur“. Tai kam „O tai panašu kad Tamstai sunkoka suprasti“ ?

       • tikras lietuvis:

        Va, kada signataras išvažiuoja iš Lietuvos, kad “gyventi padoriai”, tai suprantame, kad jie čia sukūrė š ir be reikalo jiems mokame rentas – reikėtų jiems pasiūlyti gultus Pravieniškėse, ko bijodamas anas ir paspruko.

        • Nepolitikas:

         Na ir piktumas. Visiems gultus… Jie gi nieko š nesukūrė. Paskelbė, atstatė ir … o toliau valdžia pardavė nepriklausomumą, paskui lietuvius, ir dar džiaugėsi, kad tie siunčia pinigus į Lietuvą, giminėms išsilaikyti(gerina mokesčių surinkimą). O dabar ateina laikas ir žemei.

         • tikras lietuvis:

          Nieko jie neatstatė, nes atstatymas buvo vasario 7d., dar AMB vadovautos AT nutarimu, kada buvo paskelbta, jog įstojimas į TSRS laikomas nebegaliojančiu ir buvo paskelbtos derybos su TSRS dėl išėjimo iš TSRS sudėties.
          Ir reikėjo kautis derybose, o ne pulti plikiems į dilgėles.

     • et,:

      na, bet ir priekaba tamstytė… tiek daug galvojat, bet nieko, išskyrus kitų menkinimą, nesugalvojat. Ar ne laikas būtų pačiam tvarkytis su savo išsipūtusiu ego?:)

 6. tikras lietuvis:

  Dėl žemės pardavimo.
  Iš esmės taip – nereikia užsieniečiams jos parduoti, nebent, kaip Marta sako, iki gyvos galvos – be paveldėjimo.
  Žemės pardavimu yra suimnteresuoti buožės – jiems visada buvo į bendrą tautinį interesą nusispjauti, dėl ko jie teisingai buvo suriktinti pokarmečiu. Bet dabar jie vėl savo purvinomis dielomis užsiiminėja.
  Dėl skalūnų.
  Kas sakė, kad BŪTINAI užterš?
  Gal neužterš? Reikia pirma išsitirti kas ir kaip, o po to šnekėti – nemėgstu tokių triedalių.
  Ir po to, jei tų skalūnų dujų būtų kaip reikiant ir technologijos leistų viską daryti BE ŽALOS gamtai, tai reikia nustatyti DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ iš išgaunamos iškasenos kaip tik Lietuvai, o ne taip kaip yra su nafta, kada nauda praktiškai tėra tik jos pumpuotojams.

  • lamatas:

   Tai ir visa problema dėl tų dujų, kad nėra garantijų ir pasitikėjimo: kad neužterš, kad būs nauda Lietuvai , kad būs tinkama kontrolė. Jei nekiltų įtarimo tai aš nematau jokių problemų dujų išgavimui. Bet kaip sakė vienas labai patyręs žydas -jei yra galimybė apgauti ,tai vėliau ar anksčiau apgaus.
   Ir kas tada atsakys , jei rezultate : vandens klodai bus užnuodyti , Žemės paviršius suniokotas ir užterštas, ekonominė nauda kartu su lietuvių pinigėliais iškeliaus į stambiojo kapitalo saugyklas, o valstybės “tarnai verkšlens esa bejėgiai ką pakeisti . Kol kas, panašu , tai galimiausia ateitis paruošta Lietuvai. Na, o po tokio nuniokojimo galima būs išmainyti imperijai į pigias dujas ir pigią nafta ar dar kokias nuolaidas.

   • tikras lietuvis:

    Bet sutik, kad, visų pirma, reikia sužinoti ar mes turime reikiamai tų dujų?
    Mes to net nežinome.
    Kada sužinosime, kada pamatysime kaip veikia technologijos, kurios, beje, yra tokios pat kaip ir naftos išgavimo metu (o nafta jau n metų Lietuvoje yra išgaunama ir joks vanduo nėra užterštas), TIK tuomet galėsime spręsti ar verta tuo užsiimti.
    Dabar, aišku kaip dieną, visi tie, kurie rėkia prieš viską (ir prieš AE, ir prieš skalūnų dujas ir t.t.) dirba rasiejiniams imperialistams ir su tokiais nėra ko peckiotis.

    • lamatas:

     sutinku , sužinoti ar yra tikrai ne pro šalį būtų. O tai pešamės dėl neužmušto lokio kailio. Bet čia , bežvalgant , svarbu neįsileisti ” Trojos arklio”, kas esant bestuburei valdžiai labai galimas dalykas
     Kas dėl technologijų ,tai manau , Lietuva nelabai tinkamas poligonas jų bandymui . Galima įsileisti tik su galutinai išbaigtomis technologijomis.
     O dėl vandens tai ne visai taip. Naftos išgavimui naudojamas vandeninis druskos sūrymas , kurį net naudoja gruntinių kelių laistymui , kad mažiau dulkėtų. O dujų gamybai , kiek supratau , būtų naudojamas tirpalas sugebantis, cheminių reakcijų pagalba , išlaisvinti dujas.
     Bet pakartosiu -visa tai turi prasmę tik siekiant naudos Lietuvai , o ne biznio monstrams.

 7. Ekslietuvis:

  Tamsuoliai, ruoškite referendumą uždrausti automobilių eismą Lietuvoje ir jį pakeisti arklių traukiamais vežimais. Taip pat dar darykite referendumą uždrausti elektros energiją ir ją pakeisti durpių ir malkų kūrenimu bei balanų deginimu. Ženkite visu greičiu atgal į balanos gadynę, į viduramžius, į baudžiavos laikus, kur visa jūsų debiltautės sąmonė tebėra užstrigus ir nejuda iš vietos. Esate Europos aborigenai tai ir gyvenkite kaip aborigenai arba kumečiai litwinai, kas yra maždaug tas pats.

  • et,:

   nereiktų taip keikti viduramžių. Visa ką gražaus iki šiol turi Europa, pastatyta Viduramžiais. Ir po viduramžių mosonų statytą Vilniaus senamiestį kur kas maloniau vaiksčioti, nei po naujus bedvasius rajonus. O ir baudžiavos tada Europoj nebuvo. Valdžia tolygiai ir gana demokratiškai buvo padalinta tarp karaliaus, bažnyčios ir aristokratijos. Nejau taip aklai tiki progresu? Po svetimą žemę vaiksčioji. Neturi savos kur koją pastatyti? Ar bent žinai kam turi būti dėkingas už šią savo laisvę? 🙂

  • Ženklas:

   Tamsta ekslietuvi, jei mes nenorime pardavinėti, kaip mus prievartauja, žemės užsieniečiams, tai jau mes atsilikusi “debiltautė”? Gal žinote palestiniečių istoriją? Ebrono gyventojai pardavė atėjūnui garsiam žydeliui Abraomui žemės sklypą, palaidoti savo žmonai Sarai, tai šiandien jų likučiai gyvena savo tėvynėje aptverti 18 metrų aukščio betonine tvora ir be žydų sutikimo negali tuoktis su kuo nori. Parduosi žemę,- pamatinį tautos akmenį užsieniečiams, tapsi šioje “teritorijoje” palestiniečiu. Sprendžiant iš savivardžio Jūs jau esate pardavęs ir dabar esat iškilus pasaulio Pilietis (kosmopolitas).

  • Nepolitikas:

   O tau neatrodo, kad Europa žengia „į viduramžius, į baudžiavos laikus“ – kur tik nepasisuksi, visur mokesčiai ir normatyvai. Pateiksiu tau pavyzdį: „pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB, siūloma numatyti, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatytų malkų, elektros energijos, gamtinių dujų bei anglies kiekio, reikalingo vienam kvadratiniam GYVENAMOSIOS patalpos metrui apšildyti, normatyvą. Nustačius minėtų medžiagų kiekio normatyvą, atsižvelgiant į gyvenamosios patalpos dydį, bus galima apskaičiuoti, (…). Arba „Fiziniai(t.y. gyventojai) ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamus išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalus teršalo kiekį, susidarančius susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių yra atleidžiami.“, o toliau dar gražiau: „Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie netvarko privalomos teršalų išmetimo į aplinką apskaitos, TERŠALŲ KIEKIS nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintas metodikas ir (arba) metodikas, kurių sąrašas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.“ Klausimas – kodėl turėsim mokėti? O todėl, kad Europos mokslininkai „nustatė globalinį atšilimą“, nors realybė tai paneigia – balandis ir – 12 laipsnių.

 8. Amelija:

  Vaikiškas rašinėlis. Deklamacija. Nei tu mergyte ką supranti apie ekonomiką, nei apie skalūninių dujų technologijas, žodžiu, nusvaigusi XIX a. poetė… Beje, kokia panelytės nuomonė dėl poros kitų Konstitucijos teiginių:
  “– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės”.

  Labai jau nedarniai jų kontekste skamba stogai, pamatai sienos ir kiti statybiniai ekskursai.

  O “tikram lietuviui” ačiū už atskleistas pažiūras: pasirodo, į tremtį protingiausius, gabiausius, patriotiškiausius lietuvius vežė paties bendraminčiai. Naudinga susipažinti, stribo palikuoni.

  • Nepolitikas:

   Taip nieko suprasti iš tavo išvedžiojimu negalima. Ką, žemės pardavimas turi bendro su „ką supranti apie ekonomiką“? Žemės pardavimas yra spekuliacija. O ekonomika yra mokslas, apie naudingą ūkio tvarkymą. „Beje, – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę“, t.y. rūpestingai ugdyti, sudaryti sąlygas rutuliotis: Lietuvos žemėje(o ne pasaulyje). „Beje, -– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės”, t.y. vėl pakartota „ PILIETINĖS“, o ne pasaulinės visuomenės. Konstitucija (lot. constitutio reiškia nustatymai (ypatingi)) yra Pagrindinis teisės aktas, nustatantis pagrindinius valstybės pamatus: valstybės valdymo formą, valdžios įgaliojimus, kompetenciją, teisingumo principus, ir įtvirtinantis piliečių ir žmogaus laisves ir teises, ir t.t., tai galima vadinti valstybės „statybą“. O tamstos „Naudinga susipažinti, stribo palikuoni.“ Tai ir yra tautinės santarvės pažeidimas. Noriu patarti: piktas – proto neturi…

  • tikras lietuvis:

   Tu, sena žydalka – banditka, ir toliau varai savanaudžių politiką, kad viską čiupk, viską grobk, nežiūrint ar tai naudinga visuomenei, ar ne.
   Žinai ką iš tiesų reiškia žodis žydas, kokia tu ir esi, lietuvių kalboje?
   Reiškia suktą žmogėną.
   Va tokių tu esi atstovė, o ne gerų žmonių.
   Kad tave kur velniai nuneštų, senbezda. 🙂

  • tikras lietuvis:

   Kas tau sakė, kad jie – protingiausi?
   Jie daugumoje vienaip ar kitaip palaikė banditus, kas visuomenei tikrai nebuvo naudinga (tik tada, kada viso to širšalo neliko, tik tada Lietuva pradėjo atsigauti, statytis ir kilti).
   Dėl to ir nukentėjo.
   Gailėti galima tik tų, kurie nukentėjo be kaltės.
   Bet tokių būna visais laikais – ir dabar jų yra.
   O, kad koliojies, tai tik ir įrodo, kad neturi supratimo apie ką šneki:ilgas plaukas, trumpas protas. 🙂

  • tikras lietuvis:

   O tas “Amelija”, kaip išaiškėjo iš “patriotų” kalbų, yra moterimi persivertęs “patriotas” Pikc -kastuvas.
   Gal jis pederastas koks, kad moterimi pasiverčia? 🙂

 9. Kemblys:

  Žmonija gyveno ne vieną tūkstantį metų gentyse. Kalbą, papročius, dorovę, tautosaką, t.y., visa, kuo didžiuojasi dabartinės tautos, visi išpuoselėjo būtent gentinėje visuomenėje. Dabartiniai valstybiniai visuomenės santykiai trunka labai trumpai, bet baigia sunaikinti visų tautų protėvių kūrybinį palikimą.Valstybinė visuomenė primena kūno vėžinį susirgimą – auglys ima, bet neduoda naudos kūnui.

 10. Lietuvos zeme nedaloma ir neparduodama.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: