A.Šimas. Kas svarbiau – skalūninių dujų gavyba ar galimos grėsmės vienam Lietuvos regionui? (58)

Kadangi esu energetikas, suprantu kaip svarbu mūsų šaliai apie 80 proc. priklausančiai energijos ištekliais surasti bent nedidelį energijos šaltinį. Suprasdamas vis tiek trumpai bandau apžvelgti visas galimas naudas ir nuostolius.

Sunaudojamo vandens kiekis: Vandens sunaudojimas naudojant hidraulinį ardymą 13–45 tūkst. m3 vienam gręžiniui. Lietuvos atveju vidutiniškai spėjama 15–20 tūkst. m3 vienam gręžiniui. Be to, skalūnų dujoms išgauti daromuose gręžiniuose ardymą gali tekti atlikti keletą kartų per jų naudojimo laiką, kai kuriais atvejais ardymas gręžiniuose atliekamas iki 10 kartų. Kiekvienai papildomai ardymo operacijai gali prireikti daugiau vandens negu ankstesniajai.

Į orą išmetami teršalai įprastų operacijų metu: Teksase (JAV) aptinkamos aromatinių junginių, pvz., benzeno ir ksileno, ištakos dažniausiai išmetamos gamtinių dujų spaudimo ir apdorojimo procesuose, kur sunkesnės sudedamosios dalys išleidžiamos į atmosferą. ES šių medžiagų išmetimas ribojamas teisės aktais, bet svarbu, kad jų būtų laikomasi.

Avarijos: Skaičiuotinas skalūninių dujų išgavimo hidrauliniu būdu avarijų rodiklis yra 1–2 proc.

Atrodytų, kad dauguma avarijų ir kenksmingo ardymo mišinio nuotėkių į požeminį vandenį kyla dėl netinkamo įrangos naudojimo, kurio būtų galima išvengti. Pvz. JAV konstatuota, kad operacijų stebėsena ir priežiūra gana prasta, galbūt dėl nepakankamo valdžios institucijų biudžeto ar dėl kitų priežasčių. Todėl pagrindinė problema – ne reguliavimo trūkumas, o jo vykdymas atliekant tinkamą priežiūrą.

Be to, lieka tam tikras pavojus, kad metanas ar kitos cheminės medžiagos į požeminį vandenį prasiskverbs neaptiktais kanalais (pvz. senuose nebenaudojamuose, bet neregistruotuose netinkamai užcementuotuose gręžiniuose arba pasitvirtinus neprognozuojamam pavojui dėl žemės drebėjimų ir kt.).

Teršalai iš sprogusių gręžinių arba po avarijų gręžybos aikštelėse: JAV patirtis rodo, kad įvyko keletas didelių gręžinių sprogimų. Dauguma jų užfiksuota dokumentuose. Paaiškėjo, kad šios avarijos daugiausia susijusios su netinkamomis operacijomis, kurias atliko arba neišmokyti darbuotojai, arba jos buvo atliktos netinkamais veiksmais.

Vandens tarša.

Galimi įvykiai:

 • iš atliekų ar saugyklų rezervuarų išsiliejus gręžybos šlamui – grįžtamajam skysčiui ir sūriam tirpalui, dėl kurio vanduo užteršiamas ir druskėja;
 • įvykus išsiliejimams arba avarijoms vykdant veiklą paviršiuje, t. y. dėl skysčio nuotėkių, išsiliejimų iš nuotekų vamzdžių arba rezervuarų, neprofesionalaus įrangos naudojimo arba senos įrangos;
 • skysčiui nutekėjus iš netinkamai sucementuotų gręžinių;
 • įvykus išsiliejimams per geologinius darinius – per natūralius arba dirbtinius įtrūkimus ar kanalus.

Beje, dauguma skundų prieš hidraulinį ardymą susiję su galima požeminio vandens tarša.

Iš esmės dėmesys skiriamas ne tik konkretiems išsiliejimo atvejams ir avarijoms, bet ir ardymo skysčių ar metano išsiveržimui iš gilesnių darinių.

Pavyzdžiui, tyrimo duomenimis išvados darytinos ir dėl vandeningųjų horizontų, dengiančių šiaurės rytų Pensilvanijos ir šiaurinės Niujorko valstijos dalies Marcellus bei Utikos skalūnų telkinius. Aktyvios dujų gavybos vietose vidutinė metano koncentracija geriamojo vandens gręžiniuose buvo 19,2 mg/l, maksimali koncentracija – net 64 mg/l, o tokia koncentracija jau kelia sprogimo pavojų. Foninė koncentracija panašios geologinės struktūros kaimyniniuose regionuose, kuriuose dujų gavyba nevykdoma, buvo 1,1 mg/l.

Nuotekų šalinimas: Didelio spaudimo veikiami ardymo skysčiai įpurškiami į geologinius darinius. Panaikinus spaudimą ardymo skysčio, metano, įvairių junginių ir papildomo telkinio vandens mišinys grįžta į paviršių. Šį vandenį reikia surinkti ir tinkamai utilizuoti. Skirtingų šaltinių duomenimis varijuoja 9–50 % vandens, naudojamo hidrauliniam ardymui dujų gręžiniuose, grįžta į paviršių. Dalis šio vandens perdirbama ir naudojama ardymui būsimuose gręžiniuose.

Pagrindinė problema – milžiniškas nuotekų kiekis ir netinkama nuotekų valymo įrenginių konfigūracija.

Vandens užteršimas dėl netinkamos praktikos: Avarijų atliekant hidraulinio ardymo operacijas jau įvyko ir Europoje, tarkime, Vokietijoje. Pavyzdžiui, 2007 m. buvo nuotėkių iš nuotekų vamzdžių uolienų porose susikaupusių dujų telkinyje Söhlingen Vokietijoje. Požeminis vanduo užterštas benzenu ir gyvsidabriu. Nors atitinkama Žemutinės Saksonijos kasybos agentūra (Landesbergbehörde) informuota tinkamai, visuomenė avariją pastebėjo tik 2011 m., kai įmonė pradėjo keisti žemės ūkio dirvožemį, į kurį buvo nutekėję skysčiai. (Vokietijoje paskelbtas skalūninių dujų išgavimo moratoriumas kol nebus sukurtos saugesnės išgavimo technologijos užtikrinančios artezinio vandens saugumą).

Žemės drebėjimai: 2011 m. balandžio mėn. mažas žemės drebėjimas (1,5 balo pagal Richterio skalę) įvyko Blekpulio mieste, Jungtinėje Karalystėje, o 2011 m. birželio mėn. įvyko didesnis (2,3 balo pagal Richterio skalę). Įmonė Cuadrilla Resources, žemės drebėjimo teritorijoje vykdžiusi hidraulinio ardymo operacijas, jas nutraukė ir užsakė šio atvejo tyrimą (Cuadrilla Resources tam regione vykdo gręžimus nuo 2010 m. rudens).

Analogiškai JAV yra užfiksuoti spėjami kaip skalūninių dujų pasekmės 25 žemės drebėjimai, iš jų 7, kur žemės drebėjimų nebuvo registruota jau 140 metų.

Cheminės medžiagos: Vykstant hidrauliniam ardymui, gamtinės radioaktyviosios medžiagos (toliau GRM) – uolienoje aptinkamas uranas, toris ir radis – su nuotėkomis patenka į paviršių. Kartais specialiais tikslais radioaktyviosios dalelės įpurškiamos su skysčiais (pvz., kaip izotopų žymekliai). GRM per uolienų įtrūkimus gali patekti ir į požeminį bei paviršinį vandenį. Paprastai GRM kaupiasi vamzdžiuose, rezervuaruose ir karjeruose.

Apdorojant dujas GRM, gali pasitaikyti kaip radono dujos gamtinių dujų tėkmėje.

Radonas skyla iki 210Pb (švino izotopo), tada iki 210Bi (bismuto izotopo), 210Po (polonio izotopo) ir galiausiai iki stabilaus 206Pb (švino).

Radono skilimo elementai kaip plėvelė nusėda ant vidinio įleidimo vamzdžių, apdorojimo blokų, siurblių ir vožtuvų, daugiausia susijusių su propileno, etano ir propano apdorojimo srautais, paviršiaus. Kadangi radioaktyviosios medžiagos susikaupia ant naftos ir dujų telkinių įrangos, didžiausią naftos ir dujų GRM poveikio pavojų patiria darbuotojai, pjaustantys naftos telkinių vamzdžius, šalinantys uolienas iš rezervuarų bei karjerų ir atnaujinantys dujų apdorojimo įrangą.

Onondagos apygardoje, Niujorko valstijoje, 210 namų patalpų ir rūsių ore buvo matuojama radioaktyviosios medžiagos radono (222Rn) koncentracija. Visų Marcellus skalūnų teritorijoje esančių namų patalpų ore 222Rn koncentracija viršijo leistiną 148 Bq/m³, o vidutinė koncentracija šiuose namuose buvo 326 Bq/m³.

Vidutinis radono lygis patalpose JAV yra 48 Bq/m³. Koncentracijai ore padidėjus 100 Bq/m³ 10 proc. padidėja plaučių vėžio pavojus.

Vis dėlto GRM kiekis įvairiose vietovėse skirtingas. Todėl radioaktyviųjų dalelių aktualumas privalo būti vertinamas kiekviename konkrečiame skalūnų ir uolienų porose susikaupusių dujų baseine atskirai. Dėl šios priežasties prieš suteikiant bet kokį gavybos leidimą reikėtų išsiaiškinti konkretaus tiriamo skalūnų telkinio kerno mėginio sudėtį.

Naudotinos medžiagos: Ardymo skystį sudaro apie 98 proc. vandens bei smėlio ir 2 proc. cheminių priedų. Cheminiai priedai – tai toksiškos, alergeninės, mutageninės ir kancerogeninės medžiagos.

Dėl komercinių paslapčių priedų sudėtis visuomenei atskleidžiama ne visapusiškai.

Atskleidžiama ribota informacija leidžianti manyti, kad naudojami cheminiai priedai yra 260 medžiagų sąrašas.

6 medžiagos yra viename iš prioritetinių sveikatai pavojų keliančių medžiagų, o Europos Komisija paskelbė, kad į šiame sąraše esančias medžiagas dėl jų galimo poveikio žmonėms arba aplinkai reikia nedelsiant atkreipti dėmesį: akrilamidą, benzeną, etilo benzeną, izopropilbenzeną (kumeną), naftaleną, tetranatrio etilendiamintetraacetatą.

17 medžiagų klasifikuojamos kaip toksiškos vandens organizmams (ūminis ir (arba) lėtinis toksiškumas).

38 medžiagos klasifikuojamos kaip ūminiai toksinai (žmonių sveikatai), pvz., 2-butoksietanolis.

8 medžiagos klasifikuojamos kaip žinomi kancerogenai, pvz., benzenas ir akrilamidas, etileno oksidas ir įvairūs naftos pagrindo tirpalai, turintys aromatinių medžiagų.

7 medžiagos klasifikuojamos kaip mutageninės pvz., benzenas ir etileno oksidas.

5 medžiagos klasifikuojamos kaip turinčios poveikį reprodukcijai.

Ardymo skysčio (6405 m³), naudoto uolienų porose susikaupusių dujų gręžinyje Goldenstedt Z23 Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija), buvo: 0,25 proc. toksiškų medžiagų, 1,02 proc. medžiagų, kenksmingų arba toksiškų žmonių sveikatai (iš jų 0,77 proc. klasifikuojamos kaip kenksmingos, o 0,25 proc. – kaip ūmiai toksiškos), ir 0,19 proc. medžiagų, kenksmingų aplinkai. Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija), esančiame gręžinyje Goldenstedt Z23 iš viso naudota apie 65 m³ (daugiau negu dvi 40 t didžiausios leidžiamosios apkrovos ir 26 t naudingosios apkrovos autocisternos) žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų, iš kurių apie 16 t yra ūmiai kenksmingos medžiagos.

Be to, hidraulinis ardymas gali daryti poveikį žemiau paviršiaus esančių gamtinių toksiškų medžiagų, pvz., gyvsidabrio, švino ir arseno, judėjimui. Šios medžiagos gali tam tikrais kanalais nutekėti į požeminius geriamojo vandens šaltinius, jeigu įtrūkimai išeis už tikslinio darinio ribų arba jeigu veikiant hidraulinio ardymo spaudimui bus pažeistas gavybos vamzdis arba cementas aplink gręžimo kanalą. Kitos toksiškos medžiagos gali susidaryti vykstant sudėtingoms biogeocheminėms reakcijoms su ardymo skysčiui naudojamais cheminiais priedais.

Papildomų gamtinių toksiškų medžiagų aptinkama ir grįžtamajame skystyje. Žinios, ar dabartiniai apdorojimo procesai veiksmingi norint tinkamai pašalinti tam tikras grįžtamojo skysčio nuotekas ir vandenyje susidariusias medžiagas, yra ribotos.

Poveikis žmonių sveikatai: Galimą poveikį sveikatai daugiausia sukelia atitinkami į orą arba vandenį išmetami teršalai.

Tai – dažniausiai galvos skausmas ir ilgalaikis lakiųjų organinių junginių poveikis. Požeminio vandens tarša gali būti pavojinga, kai užterštas vanduo pasiekia gyventojus. Pavyzdžiui, kai maži vaikai dažnai prausiami užterštu vandeniu, gali kilti alergijų ir sutrikti sveikata.

Žemėje liekančios cheminės medžiagos: Po hidraulinio ardymo žemėje lieka pavojingų cheminių medžiagų mišinys. Laikui bėgant šios cheminės medžiagos gali nekontroliuojamai ir nenuspėjamai išplisti. Turi būti atsižvelgiama į galimą ilgalaikį jų poveikį.

Negalime pamiršti ir teigiamų pusių:

Galima ilgalaikė ekologinė nauda: Išskyrus galimą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, akivaizdžios galimos ilgalaikės ekologinės skalūnų dujų gavybos naudos nėra. Minėtąjį išmetamų dujų kiekį galima sumažinti, jeigu labiau teršiantys iškastiniai ištekliai, ypač anglis ir nafta, bus pakeisti skalūnų dujomis, o įrodyta, kad skalūnų dujos visoje kuro grandinėje išmeta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu anglis ir nafta.

Šalies dujų poreikio užtikrinimas: grubiais skaičiavimais Lietuvoje galimų išgauti skalūninių dujų virš 110 mlrd. m3. Palyginimui – Lietuvos metinis gamtinių dujų sunaudojimas svyruoja 2,5–3,2 mlrd. m3.

Naujų darbo vietų sukūrimas: jeigu vyriausybė protingai išnaudotų vietinį darbo jėgos resursą tai stipriai sumažintų nedarbo klausimą, bet įsuktų visą naują ekonomikos ciklą: specialių medžiagų tiekimas, transportavimas, instaliavimas, įrangos konstrukcijų statyba, panaudoto skysčio perdirbimas ir didelis kiekis kitų šią pramonės šaką aptarnaujančių paslaugų sferos darbo vietų sukūrimas.

Gamtinių dujų kainų sumažėjimas: turint alternatyvą, Gazprom prarastų savo kaip monopolininko pozicijas, rinkos kaina labai stipriai sumažėtų 40–60 proc. (jeigu skalūnines dujas išgaunančiai būtų apribojamas pelnas įstatymais).

Lietuvos energetinis savarankiškumas: visiškai galėdami apsirūpinti pigiomis dujomis, atitinkamai pigiau galėtume gaminti elektros ir šilumos energiją, nes didžioji elektros gamybos dalis mūsų šalyje susieta su dujomis. (Su sąlyga, kad Seimas apribos atitinkamai energijos gamintojų pelnus)

Šalies finansinio deficito sumažinimas: didelė Lietuvos importo dalis šiandienai tenka energetiniams šaltiniams. Šių importą sumažinus iki minimumo, eksportas viršytų importą, kas reiškia, kad Lietuva pradėtų generuoti pridėtinę vertę ir, protingai valdoma, kauptų perteklines lėšas bei naikintų beveik nevaldomai augančias šalies skolas.

Skalūninių dujų gavyba kitose ES šalyse:

Uždrausta įstatymu išgauti skalūnines dujas hidrauliniu ardymo būdu: Prancūzija, Bulgarija.

Paskelbtas trumpalaikis moratoriumas, kol bus sukurtos saugesnės skalūninių dujų gavybos technologijos: Vokietija (2012-12-14 atmestas prieš 6 mėnesius skelbtas moratoriumas dėl gręžimo hidrauliniu ardymo būdu, bet iškelti labai aukšti techniniai reikalavimai ir lemiamas balsas paliktas vietinėms bendruomenėms, o tai labiausiai tikėtina, kad skalūninių dujų gavyba Vokietijoje net nebus pradėta), Lenkija (Rex Tillerson po dviejų atliktų žvalgybinių gręžinių nesėkmingų gaunamų dujų koncentracijos atžvilgiu paliko šalį.  Ieškoma naujos mažiau apgyvendintos vietos ir vyriausybėje tikimasi pradėti išgaudinėti skalūnines dujas pramoniniu būdu nuo 2015 m. ), Vengrija (2009 m. Exxon atlikęs gręžinį ir nepatenkintas rezultatais išvyko, klausimas atidėtas neaiškiam laikotarpiui), Danijoje (laimėjusi žvalgybos konkursą partnerystės principu: Total SA (80 proc.) ir valstybinė naftos gavybos įmonė (20 proc.), bet dėl vietinių bendruomenių pasipriešinimo neaišku kuriam laikui sustabdyta žvalgyba)

Svarstymo stadija: Rumunija, Lietuva.

Nesvarstoma: Švedija (pasigirdus pirmiesiems bandymams vyriausybėje kalbėtis apie skalūninių dujų gavybą, vietinės bendruomenės pasipriešino; Švedijoje vietinės bendruomenės turi lemiamą balsą), Austrija (priimtas sprendimas, kad galimas gręžimas tik nenaudojant cheminių priedų).

Išgaunama: Jungtinė Karalystė (vyriausybės sprendimu buvo nuimtas draudimas gręžiniams hidraulinio ardymo būdu Lankšyre), Olandija.

Išvados:

 1. Lietuva turi neįkainuojamus geriamo gėlo vandens resursus. Gali būti, kad aplinkinės šalys užteršusios savuosius artezinius vandenis vėliau pirks brangų geriamą vandenį.
 2. Pasiryžus ir nusprendus „aukoti“ ketvirčio Lietuvos geriamojo vandens atžvilgiu vardan energetinio savarankiškumo, turėtų būti išsamiai apsvarstyta kompensacijų tvarka gyventojams,  jei šie praras geriamą vandenį dėl skalūninių gręžinių.
 3. Pagal Lietuvos Konstituciją žemės gelmių resursai priklauso valstybei todėl negali būti perleidžiami trečiajam asmeniui, todėl jau apsisprendus reikia kurti valstybinę įmonę renkant atitinkamus kuo daugiau vietinius specialistus.
 4. Tik vienu atveju gali būti išgaunamos skalūninės dujos Lietuvoje, jeigu tai darys valstybinė įmonė, kurios akcijos būtų be galimybės parduoti, o šios įmonės pelnas apribotas įstatymu, bei garantijos už padarytą gyventojams žalą prisiimtų valstybė.
 5. Sprendimas dėl skalūninių dujų išgavimo turėtų būti priimamas referendumo būdu.
 6. Gręžiniai neturėtų būti pradėti gręžti visiškai neužpildžius ES trūkstamų normatyvų apibrėžiančių skalūninių dujų gavybą.
 7. Išgaunamos dujos visų pirma turėtų būti naudojamos šalies viduje dengiant vietinius energetinius poreikius.

Taigi tiesioginių atsakymų nėra. Bet tai yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Nors aš asmeniškai esu kategoriškai PRIEŠ tik dėl vienos paprastos priežasties: nei vieno didelio atsakingo projekto nei viena mūsų vyriausybė nuo 1990-jų nesugebėjo įvykdyti be milžiniškų nuostolių, korupcijos skandalų ir elementaraus aplaidumo sudarant dokumentus (paminėsiu keletą: Mažeikių Nafta, Mažeikių Elektrinė, nacionalinis stadionas, Valdovų rūmai, LEO LT projektas, Ignalinos AE uždarymas, Visagino AE, Lietuvos Elektrinės 9-asis blokas). Juo labiau, neabejotinai, pasaulyje taip vystantis skalūninių dujų gavybai, greitu laiku bus sukurti itin saugūs gavybos būdai.

Šaltiniai:

www.cuadrillaresources.com; www.bloomberg.com; http://finance.yahoo.com; www.shalegas-europe.eu; www.economist.com; www.guardian.co.uk; www.foxnews.com; www.bbc.co.uk

Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. (Stefan LECHTENBÖHMER), upertalio klimato, aplinkos ir energetikos institutas; (Matthias ALTMANN), Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH;

(Sofia CAPITO), Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH;( Zsolt MATRA), Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH;

(Werner WEINDRORF), Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH; (Werner ZITTEL), Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Kategorijos: Energetika, Gamta ir ekologija, Gamta ir žmogus, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

58 komentarai

 1. G pavardės nesakysiu:

  Trumpai ir aiškiai.

 2. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Kuo “Ševronas” geriau už “Lukoilą” . Kur logika ,- Išgaunant dujas problemos neišsprendi. Naudojant organinį kurą ir atsinaujinančią energija – iš esmės išsprendi . Gal valdžios vyrai nemoka logiškai mastyti ? Ar čia čiavis kas dėl pinigū ?

 3. Arūnas Rasakevičius:

  Pasidalykite šiuo straipsniu soc. tinkluose, kad būtų aiškiau visiems…

 4. Artūras Gotautas:

  Lyginant “raudonoje sąjungoje” Lietuvoje gyveno dvigubai daugiau žmonių,nei dabartinėje “mėlynoje sąjungoje” Lietuvoje gyvena žmonių..
  Nepaisant to,kad gyventojų skaičius sumažėjąs dvigubai,”energetinis” poreikis išaugęs mažiausiai dešimteriopai..Nors namai “renovuojami”,trasos keičiamos,gamyklų įranga “tobulėja”,uostas “tobulėja”,mašinų ūkis atsinaujina,kuro sąnaudos mažėja,ūkininkų “technika tobulėja”,o poreikiai “energetiniai” didėja..
  Ar tikrai tie poreikiai reikalingi Lietuvos Tautai,ar reikalingi kažkam,bet ne mums..??
  Visiems supratingiems Lietuvos žemės išteklių mylėtojams,kurie mato tik “ekonomika”,
  Dėl skalūnų ir anhidrito yra taip:
  Šaltą žiemos vakarą sau prisidaryt į kelnes,bus šilta,gera,smagu,bet ar (kiek) ilgam..??

  • Zalieska:

   Teisingai, jei dujos tik iš rūros šilta ilgai nebus(del turinio gerumo ir smagumo kelnėse su tamsta nesiginčisiu), bet jei dujos iš grežinio tai gal ir ilgiau užtektu.

  • Tikai taip.:

   Tu asiliuk – labai paprasta suskaičiuot. SSSR laikais VISOS ELEKTRINĖS Lietuvoje dirbo PILNU PAJĖGUMU. Elektrėnai – tada 8 blokai dirbo, dabar vos vienas bezda; kauno TE – abudu blokai dirbo pilnu pajėgumu – dabar vos vienas. Mažeikiai – tas pat.
   Tai kodėl MELUOJI TAUTAI, kad tada SUVARTOJOM MAŽIAU, o dabar išaugo energijos poreikis išaugęs “DEŠIMTERIOPAI”. Aš paprastai tokias mintis ir jų skleidėjus vadinu KREMLIAUS BEZDALAIS. Tau tik paleckioko partijoje būt ir tu joks ne tautininkas.

   • Artūras Gotautas:

    Prisistatyk pirma vardu,paskui atrask drąsos rašyti 😉
    Kur tas visas “jėgainių” pajėgumas nuvažiuodavo,aišku visiems,nebent pačiam neaišku 🙂
    Pateiksiu kitaip,dar paprastesnio lygio žinovams.Sunkvežimis Gaz 69 kuro sunaudoja
    40 litrų 100 kilometrų,šiuo metu tokių pat gabaritų sunkvežimis MAN sunaudoja 16 litrų kuro 100 kilometrų.Atstumas nuo taško A iki taško B. Poreikis kuro – kaina kuro…??
    ” Dėl skalūnų ir anhidrito yra taip:
    Šaltą žiemos vakarą sau prisidaryt į kelnes,bus šilta,gera,smagu,bet ar (kiek) ilgam..??”
    Nes visi ištekliai yra laikini,nes jie išteka nesugrįžtamai,kaip ištekėjo daugelis jau…
    Žmogus neturi griauti,to ko pats negali sukurti..
    Lazda turi du galus.Kaip šauksi,taip atsilieps.
    🙂

 5. Elona:

  AČIŪ. Dalintis dalintis dalintis.

 6. Martynas:

  Puikus, profesionalus ir išsamus straipsnis… dėkoju 🙂

 7. Lamatas:

  Geras straipsnis .Ačiū autoriui.O tų, kas taip uoliai stengiasi dėl energetinio saugumo ,norėčiau paklausti.Kaip jie supranta tą saugumą.Jei tai ekonomine prasme ,tai vargu ar skalūnų dujos būs vartotojams pigesnės nei dabar .Jei ekonominio klestėjimo ,abejotina ,nes iki šiol nei nafta ,nei durpės ,nei kiti gamtos turtai neatnešė Lietuvai kiek žymesnio pelno.Gal tik tiems ,kas pardavinėja.O problemų gaunama per akis .Jei čia tūrima omeny agresijos atveju ,tai iš vis nesamonė ,nes užimti mūsų šalį realiai per dvi -trys valandas .Ir čia jokio skirtumo-yra savos dujos ,ar jų nera.Gal geriau laikas pradėti normalius santykius su visais kaimynais .Ne žėmintis ,pataikauti,ar tuo labiau bandyti paveikti kaimyninių šalių vidaus reikalus ,ar reikšti neįvygdomas pretenzijas.Tik normalūs ,orūs,valstybei ir Tautai naudingi santykiai su visais kaimynais.

  • Nagi:

   O kaip tu įsivaizduoji tuos “normalius santykius” su kaimynais. Tai dabar turi L Linkevičius važiuoti į Maskvą išbučiuoti V Putino rudąją, o pakeliui grįždamas dar užsukti į Minską ir tą patį padaryti A Lukošenkai. Nesuprantu jūsų etatinių Alkas.lt komentatorių, nes jūsų mintys keistos, jos niekuo nesiskiria nuo Padleckio fronto ar Antifa minčių. Tokia pati beprotybė sklinda, pilni esate neapykantos ES ir labai didelę meilę reiškiate Rusijai. Manau geriau šiam tinklapiui tiktu ne Alkas.lt, o anti Europos degraduotų asilų puslapis. Ką Lietuva darytų išstojusi iš ES sąjungos, jos vienintelis kelias sugrįžti į Rusiją, nejau manote kad mes esame tokie dideli, kad ką nors išgąsdinsime Europoje savo pasitraukimu, bet įdomu kaip gyventų Lietuva iš ten išstojusi, su kuo ji prekiautų, jei pas mus net neleidžiama nieko daryti jokių investicijų, jokių energetinių projektų, tuojau išlenda Kremliaus ausys ir ima bliauti asilų balsais kad nieko Lietuvai nereikia. Čia kažkoks proto bokštas rašė kad geriausia energetinė išeiti, tai gaminti el energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Gal ir geriausia, bet ar ją mūsų žmonės įpirks, jei tas būtų taip paprasta, seniai ekonomiškai išsivysčius pasaulio šalys tai darytų, bet ir joms tai yra per brangu. Supraskite net saulės energija negali 24 valandų gaminti elektra, net pusiaujui kur kiekvieną dieną šviečia saulė, 12 valandų būna naktis. Man darosi baisu Lietuvoje gyventi , kai Lietuva šitaip sparčiai bunka, darosi kažkoks kvailių ir prasigėrusių runkelių kraštas, kurie sugeba reikalauti tik iš kitų, o patys nieko nesukuria.

   • Lamatas:

    pyktis -blogas patarėjas. Reikia būti savim .Ir jei savęs nemylėsi ,tai ir kiti tikrai nemylės .Beje apie išstojimą iš ES net neužsiminiau.Tai Tamstos MELAS .Na o jei pačiam “normalūs santykiai ” tai rankų būčiavimas,tai tikrai galit duoti “naudingų” patarimų.O meillę ,lietuviui, reikėtų reikšti ne Maskvai ,Vašingtonui,Briuseliui,ar dar kam ,o LIETUVAI .Pasaulio “galingieji’ ,visokios sąjungos ,imperijos ateina ir išnyksta ,o Lietuva būvo ,ir tūrėtų būti amžinai.Todėl reikia saugoti ją.

    • Zalieska:

     Nagi komentaras tikrai yra teisus.Aš taip pat pastebiu, kad didžioji dalis pastovių komentatorių pasisako prieš EU.Manau tai neteisinga.Dabar dauguma komentatorių svaigsta: mes Lietuviai, mūsų proteviai,Vytautas, Kęstutis,Algirdas, protėvių dvasia ir t.t.Gerai yra žinot istoriją, bet dabar nebe tie laikai, kai pirkelės buvo kurenamos vietiniu kuru, kai sunkioji karuomenės tehnika rupšnojo vietinę žolę.Dabar ,kai važinėja milijonas automobilų, šimtai tūkst.namų naudoja dujas t.y 80 proc. priklausomi nuo ruskio ir mokame brangiausai.Čia ir yra rankų bučiavimas, nes savo išgauti sau neleisime.O daugumai lietuvių nusišvilpt į patriotiškumą jiems duok pigiau dujų, benzino ir t.t. Autorius save prsistato energetiku, bet rašo kaip teisininkas,gamtosaugininkas ,biologas,ekologas,istorikas,politikas,hidraulikas ir dar kokių 15 mokslų profesorius.Tad kieno užsakymą vygdo. Vienok girdėjau,kad amerikonai išgaus keturis kartus pigiau skalūnų dujas pas savę nei ruskis mums parduoda.Šansas.

     • Arūnas Rasakevičius:

      Autorius niekam neperša savo nuomonės – leidžia pasirinkti, nors jis ir pasako savo ASMENINĘ.
      1–2 proc., o gręžinių ne vienas ir ne 10… verčia susimastyti…

     • Artūras Gotautas:

      “Šansas ko?”
      Nėra skirtumo už kiek išgaus,skirtumas už kiek pirksime.
      Lietuva gėlo vandens šalis,bet skaitikliai visur stovi ir mokame kažkam,pagal jų rodmenis,o jie rodo tuos rodmenis,ne tam,kad žinotum kiek kažko sunaudojai,o rodo “apskaitą – apskaitininkams”,už tą “apskaitą” prašom susimokėti 🙂
      Kiek šiai dienai kainuoja dujų litras,kiek tikro gero gėlo vandens litras Pasaulinėje rinkoje? Kiek uždirba geras dujų “technologas”,o kiek gėlo vandens “technologas”?
      Kiek žmogus gali išgyventi be maisto,vandens,oro – mėnuo,savaitė,minutė..

     • Lamatas:

      deja “nagi ” nėra teisus ,nes jis atvirai meluoja .Aš NIEKADOS nepasisakiau prieš narystę ES ar NATO .Kritika elgesio juose yra kita tema .O gazdinimas tarnavimu rusams ,norint nusiaubti Lietuvą, man atrodo kaip šlykštus tarnavimas stambiajam kapitalui.Ar daug naftos ,išgaunamos Lietuvoje ,perdirbama Lietuvos naudai?Kodėl nerodoma jokių pastangų išgauti naftą jūros šelfe?Gal laukiam kol rusai visą išsiurbs? Sutinku ,kad gal būt amerikonai ir išgautų dujas keturis kartus pigiau ,bet parduos mūms tai tikrai rinkos kaina .Kitaip nebūna.Na o “kvaili” vokiečiai ,italai matomai tik ir svajoja priklausyti no rusų kuo didesniu dujų ir naftos kiekiu.

      • Zalieska:

       Atsiprašau, bet truputi netaip išėjo parašyt.Aš turėjau minti ,kad Amerikoje išgaus pigesnes dujas o ne Lietuvoje.Gal Klaipėdos dujų terminalas ir bus tas šansas.Tad, tarp Rusijos ir Amerikos ,konkurecinėje kovoje del Europos dujų rinkos ,ir ne tik rinkos, kainų pokičiai turėtu atsirast.Gerb,Lamatai, tikrai neradau “nagi” komentare ,kad tu konkrečiai pasisakai del išstojimo iš NATO ir EU.O štai vieno tautininko komentare :kuo “ševronas” geriau už ”lukoilą”, o kuo ”lukoilas ”geriau už ”ševroną”? O kuo blogos yra Popua Gvinejos,Dramblio Kaulo,Pigmėjų ar visų Lotynų Amerikos šalių firmos.Ir kodel jos nesikišą į šią politiką.Labai jau greit užmiršom kas padėjo išbrist iš sovietinio brudo, nesvarbu ,kad Amerika ne pirmoji pripažino mūsų nepriklausomybę, bet kytos šalys be jos galvos liktelėjimo būtų nesiryžusios. Jei ne Amerika,po karo, europos likimas irgi būtų aiškus.Tylus Rusijos kapitalo šliaužymas į visas mūsų gyvenimo sferas daro savo.Labai linkiu neapsirikt.Dabar tautininkų pozicija , ne -vakarams, yra kaip filmuke apie tarakoną tol pūtėsi kol žvirblis nesulėsė. Dėja laiko nebeturiu.Atsiprašau už klaidas.

       • Lamatas:

        sutinku su Tamsta , kad JAV labiau priimtinos Lietuvai. Jau vien todėl , kad jos neturi (ir negali tūrėti) geopolitinių interesų Lietuvos atžvilgiu .Paprastai sakant , galime būti tikri , kad jie ne aneksuos mūsų. Bet tai nereiškia , kad turim į viską iš jų pusės žiūrėti užsimerkę. Man , asmeniškai , neprimtina visa , kas gali tūrėti globalios žalos gyvenamai erdvei Lietuvoje .Ir netgi arti Lietuvos .Nepriklausomai nuo to kas tą riziką neša .Rytai ,vakarai ar net savi vietiniai. Suprantu , kad be jokios žalos vystymosi nebūna , bet viena ,kai tą žalos darymą galima nutraukti , ir aplinka , nors per dašimtmečius ,atsistatys .Ir visai kas kita , kai žala padaroma , iš esmės , visiems laikams .Tokiu atveju ,net ir didžiausi pelnai vargu ar gali būti pateisinamu tikslu .Žinoma tiems , kas “pasišildys rankas ” iš to verslo , ne motai .Jie , ir jų palikuonys, puikiausiai pragyvens ir be Lietuvos.

        • zemaiciu zydas:

         “vystymosi be zalos nebuna” – netiesa. Pats vystymasis siuo atveju yra beprasmis. Nes niekas nezino ir pasakyti negali ka su gautais pinigais darys. Jokios strategijos nera paruosta, ir niekas su tauta nederinama. Jeigu kas nors tiki, kad gyvens pigiau – tai yra lochas. Isvis koncervai toki lochatrona yra isuke per paskutinius metus, as net stebiuosi. Tiek protingu zmoniu tiki i kazkoki vystymasi…neitiketina.

         • Zalieska:

          Tikiuosi,kad nesi tas sniego žmogus- Jietis ar Kacas, kuris vasario 16 po Kauną su fotiku lakstė.Gal tu ir teisus paneigdamas vystimosi žalą, bet man atrodo, kad koks milijardas automobilių išmetamų dujų,100000 fabrikų, branduolinai sprogdinimai, duju ,naftos gavyba irt.t. ir yra žala.Kas būtų Rusija jei nesiurbtu naftos ,dujų, paprasčiausiai kaip valstybė išnyktu.Ten klausimai nekyla grežt ar negrežt.Visur šeimose priimta, kad savo turėdamas- kada norėdamas, bet Lietuvoje savo turėdamas tankiausai lieki alkanas.Todel ir subyra šeima.O po to ant buvusios tavosios(lietuvos) kiti daro grežinius.Belieka seilę varvint.

          • Lamatas:

           Tai tiesa . Bet tiesa ir tai , kad ji gali sau leisti prarasti ( ir jau prarado ) , kaip tinkamas gyventi , didžiūles teritorijas. O kur išsikels Lietuva ? Matomai teks kur nors Sibiran prašytis .

         • Lamatas:

          Tai kad aš tą ir bandau , varvinantiems seilę dėl pelnų iš savų dujų, įkalti į galvas . Dažniau prisiminti dainą – ne tau Martynai mėlynas dangus….

          • Zalieska:

           Nu jo mums savo lešomis pasidaryt grežinių kaip Martynui mėlynas dangus,koperuotis su kokiu kompanjonu negalima,milijardus mokėsime ruskiui ir bus ramu. Kaip atsirado žalieji taip ir išnyks.Na, kam tai bus į naudą?Kai tapsime vaivadija tada niekas mūsų nebeklaus.

  • Niekinis ir tik PROPOGANDINIS straipsnis.:

   Pirma – nenustebčiau jei atraipsnio autorius po kažkiek metų taps kaip Čepaitis sąjūdžio laikais. Tai aiškus užsakomasis straipsnis ir jei žmogelis pardavinėjęs kelis metus Suomiškas rozetes jau TAIP PUIKIAI IR “ARGUMENTUOTAI” komentuoja skalūninių dujų UŽ ir PRIEŠ – na tai tiesiog Dievaitis.
   Gal jis gali pakomentuoti kodėl Kazlų Rūdoje VISAS ŠILDYMAS TIK BIOKURU, o ŠILUMOS KAINA VIENA DIDŽIAUSIŲ Lietuvoje ir lenkia daugumą kur TIK dujomis šildoma? Tik vėl ne kaip šiame straipsnyje … galbūt … manau …. gali būti … tikėtina..? Toks straipsnis kremliaus užsakymas kaip balsioko visa veikla prieš VAE, prieš skalūnų dujas, nors Rusai nuo skalūnų dujų stato pasienyje su Lietuva Karaliaučiaus srityje ČERNOBILINĘ AE – negi balsiokas “deputatas” tai nežino, kad nei karto kaip šunelis prieš Karaliaučiaus AE NWAMTELNA? 🙂 Aišku Lietuvai Japoniška naujausių technologijų VAE PAVOJINGA, o Karaliausčiuje ČERNOBILINĖ NEPAVOJINGA? Manau kartą tauta atsibus … atsikvošės nuo durninimo ir tokius “žaliūkus” į gabaliukus sudraskys.

   • Artūras Gotautas:

    Pats,kuo puikiausiai atsakai,kad “biokuro” kaina yra nepalanki vartotojams.Tad ir su anhidrito esamą gavybą ir su busima skalūnų dujų gavybą kainos Lietuvos vartotojams skirtos bus ženkliai paženklintos žydelių šešiakampėmis…
    Dėl VAE yra šiai dienai vienas pelningiausių ir švariausių,mažiausiai rizikos nešantis verslas – Netesybų verslas,tad Japonai su priedanga “Hitachi” jau nevieną “valstybę” įsuko į tą verslą,o suma antrame/trečiame lape yra įrašoma,netesybų atveju 🙂
    Karaliaučiaus AE yra IPS/UPS sistemoje ir vienas žiedo pavadinimas yra BRELL.

  • Nagi:

   O kam tau tos peticijos ir taip visiems yra aišku kad Kremlius ir Gazpromas prieš ir be peticijų.

   • Lamatas:

    o už ką pats taip ardaisi ..Kiek manai uždirbti .Tokie gazdinimai “Maskvos ranka” jau kvailokai atrodo …Beje ,skalūninių dujų (labai tolima ir abejotina perspektyva),labai jau kažkaip nukreipia dėmesį nuo dujų terminalo (ne)statymo.O tai tikrai realus ir greit įvykdomas “galvos skausmas” gazpromui .Matomai jiems ir stengiesi .

    • Martynas:

     TIESA gimsta diskusijoje. Zmones labai skirtingi, esama pasisakanciu uz ir pasisakanciu pries, peticiju pasirasineti niekas nevercia, taciau informacijos sklaida BUTINA.

     • Arūnas Rasakevičius:

      Labai taiklus komentaras…

      • Martynas:

       mes Lietuviai labiau praktikuojame “piktzodziavima prie stalo” ir jokiu realiu veiksmu kas pakeistu esama situacija salyje. Peticija kogero lengviausia pasipriesinimo forma kokia tik egzistuoja, tereikia tureti minimalias kompiuterinio rastingumo zinias ir elektroninio pasto adresa.

       • o koks:

        tokiu “Peticiju” rezultatyvumas? Na gerai, pasirasys jau 1000, 5000, 10000 ir kas? Jei Lietuvos valdziai, kuri turi tikrus, realius itakos ir galios _SVERTUS_ visiskai nusispjaut i svarbiausia Tautos nuomones israiskos Konstitucine norma- Referenduma, tad apie kazkokias anonimines internetines “peticijas”…. hhhmmm… prajuokinot 🙂

        Pateikit tikra pavyzdi, kuri tokio pobudzio peticija buvo realiai igyvendinta- itakojo politini sprendima?

        Suprasciau, jei Lietuvoje butu bent kazkas panasaus i JAV esancia tokio pobudzio praktika- Seimo, Vyriausybes, Prezidenturos oficialiame tinkallapyje paskelbus PETICIJA ir jeigu ji surinktu atitinkama skaiciu “parasu” (JAV tai bene 25,000 reikia, nors pagal JAV tai labai juokingas skaicius… apie 0,01% gyv.) – ji taptu tikru *ipareigojimu* institucijoms bent aptarti ta klausima ir pateikti institucijos realu SPRENDIMA!

        • Martynas:

         iki BULGARIJOS mums dar toli, nedagyvenom, “nedaspaude” dar iki tokio lygmens jog zmones i gatves iseitu.
         TAI KA DARYTI?
         Patarkite kas nors, pasiulykite kaip isnaikinti korupcija kurioje visi mes ikaitai arba dalyviai…

         Lauksiu pasiulymu, ir atsakymu i beprasmiska klausima…..

 8. Nagi:

  O kodėl šis autorius nieko nekalba apie Gazpromo ir Kremliaus informacinius šaltinius?

 9. zemaiciu zydas:

  as esu gazpromo agentas, atejo gazpromas ir dave man maisa pinigu, kad man nepatiktu skalunu dujos. Gazpromas sake seime visi tokie principingi, kad nebeima kysiu ir ju neiseina niekaip paveikti tai dabar gazpromas samdys interneto violetininkus po viena, kad nuodytu zmonems prota savo bileatrisktitkom. :D:D Nagi-vagi, vagina…

 10. Atgalinis pranešimas: Kas svarbiau – skalūninių dujų gavyba ar galimos grėsmės vienam Lietuvos regionui? | ww.lt - keletas įdomių blogų pasiskaitymui

 11. Jonas:

  O kodėl niekas nekalba apie Gazpromo dujų daromą žalą aplinkai. Ką, jos visai nekenksmingos?

 12. Gazprom agentas TS-LKD narių ir VSD pareigūnų dėmesiui:

  Net šiaurės aborigenams chantams dalinai pavyksta stabdyti kiaulišką “Lukoil” ekspansiją į elnių ganyklas ir šventuosius miškus Chantų-Mansių autonominėje apygardoje.
  http://www.znak.com/hmao/news/2013-02-21/1002582.html (rusų k.)

  Paranojikui Anušauskui derėtų pasidomėti znak.com istorija jei nežino.Lubianka portalas nesmirdi,netgi priešingai.

 13. Žaltys:

  Pradedu domėtis kas atsitiko su Čiukčiais kai pas juos pradėjo žemę gręžioti visokio plauko geologai. Pamenu kaip vaikystėje visi žvengdavom iš anekdotų apie čiukčius, o dabar jau ko gero atėjo mūsų eilė tapti čiukčiais. Amerikonams reik dujų, nieko nepadarysi. Energetinė nepriklausomybė pas čiukčius jau pusę amžiaus gyvuoja. Galit pažiūrėti kaip gražiai čiukčia dainuoja KGB liaudies dainą “uvezu tebia ja v tundru”. Supratau, kad kol mes vieningai kovojom už Mergaitės išvadavimą, pas mus į Žemaitiją atvažiavo misteris Sibiras. Sveikinu visus kovotojus už Tiesą ir Mergaitės laisvę, energetinė nepriklausomybė jau už slenksčio.

  • Arūnas Rasakevičius:

   Gaila, kad nesustabdomas procesas, kurį palaimins lėlės… Išvijo vieni, kiti. Pažiūrėjo į palydovines nuotraukas – Lietuva, krauju sulaistyta žemė, turi dujų. Jamam tuos pinigų vergus (išrinktus lapeliais)…

 14. one:

  Va čia geras pavyzdys kaip lietuviai daro verslą, paskaitykit “Delfyje” – “Butkevičius: „Rosatom“ atstovai labai suinteresuoti Kruonio hidroakumuliacine elektrine”

  Kaip sakant, savo elektrinės nepasistatėm tai savo galimąją investiciją į atominę elektrinę padovanosime kaimynams. Kurie be kita ko matyt DĖL TO IR SUŽLUDGDĖ Visagino atominę elektrinę. Juk kitu atveju jie neturėtų iš kur paimti rezervo, nes Kruonio rezervą Lietuvą pasiimtų sau. Tad mieli TAUTININKAI, pasveikinkim Rosatomą su Pergalės diena!

  • Griežtas:

   O kas lėkė į ES žadėti dėl AE išjungimo?
   Konservų premjeras Roll Pax.

   • one:

    Kuo ęernobilinė eletrinė buvo geriau už Hitachi? Gal pateikti pavyzdžių apie rusišką ir japonišką technika???? Palygink mageli “Viesna” ir “Sony”. Gal dar norėtumėte palyginti “Moskvich” ir “Mazdą”?? Manau nereik daugiau pavyzdžių.

   • one:

    Ir mažiau dairykitės į praeitį ir verkit dėl uždarytos senosios. O dabartis tokia, kas pasistatys ir naudos mūsų infrastruktūrą? Mes ar kiti?

    • Zalieska:

     Griežtas, karo metu ruskis atsitraukdamas sprogdino visus tiltus o vokiečiai atstatynėjo po to vokiečiai sprogdino ruskis atstatynėjo.Ot durniai ane.Kiek milijardų prarado.Bet niekas nekaltino karo vadų.Strategija, taip reikėjo, nors pasakiški nuostoliai.Su mūsų atomine tas pats, reikėjo ruskio energėtinę galią menkint’-‘ susprogdinom”. Nuostoliai- jo. Atėjo eilė pasistatyt , tada ruskis pakišo psichologinę bombą daugumos galvose, tame tarpe ir tavo.Kažkas pralošt turi.

 15. ne kremLino balsas:

  kam tie abstraktus gąsdinimai “Cheminiai priedai – tai toksiškos, alergeninės, mutageninės ir kancerogeninės medžiagos”, jei jau toks specialistas, tai reiktų konkrečių junginių sudėčių, o tada spręsime ar tinka tie būdvardžiai

 16. Atas:

  Visškai pritariu ne kremLino balsui.

  • Martynas:

   sunku butu nuspeti kada zmones atsibus ir ivertins korporaciju ir lobistu veiklos rezultatus globaliai, nediskutuodami apie kazkieno itakas, partijas su savais nukrypimais, ekonomine nauda. Visi skuba, neturi laiko, bega kol pasiekia “grabo lenta” , nera kada sustoti ir rasti laiko apmastyti savo kaip individo, civilizacijos pasiekimus ir rodos nesibaigianti progresa, suvesti faktus ir apibudinti dabartine busena. “NEeeee cia ne man… as geriau su Alium alaus ismauksiu” – pasakys tulas Lietuvis. Mokslas leido mums pazvelgti giliau i savaja prigimti, kvantine fizika ir mechanika atvere naujas galimybes kurios nei Aliui nei tulam Lietuviui nekelia jokiu emociju ar asociaciju. Technologiju raida suteike galimybe kurti naujas technologijas.
   – Galbut atejo laikas kazka keisti? – netiketai paklause Alius.
   Tulas Lietuvis pasikrapste siaura sruogele ant savo pakausio ir didziam Aliaus dziaugsmui pastate ant stalo nauja “bambali” alaus.
   Bet dabar galbut siek tiek rimciau pazvelkime i susidariusia situacija ir pabandykime suvokti kas is tikro svarbu mums visiems. Kalbu ne apie politines paziuras, religija ar santaupas jusu stiklainyje…

   Siandien raskite laiko ir atsakykite sau i klausimus kuriuos vis nustumiate i sona.

   Nera labiau pavergtu uz tuos kurie jauciasi laisvi…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: